Biljettöverenskommelse mellan Trafikförvaltningen och SJ

Storregionala tågtrafiken i Mälardalen
Kollektivtrafikförvaltningen UL
Landstinget i Uppsala län
Process
Förberedelse
2010
2011
Skapa gemensam bild
av behoven av
regional tågtrafik och
vad det kommer kosta
Kollektivtrafikförvaltningen UL
Landstinget i Uppsala län
Beslut
2012
Behoven av trafik
beskrivs i länens
Trafikförsörjningsprogram
2013
Genomförande
2014
2015
Genomförandebeslut om
trafikplan och upphandling
av tåg och trafik
2016
2017
Ny trafik etableras
ca 4 år från beslut,
successiv
uppbyggnad
under flera år
Citybanan 2017
• Citybanan – ger pendeltågen en egen bana
• 4-spåret på Mälarbanan separerar pendel- och
regionaltåg
• Egen bana ökar friheten att lägga upp trafikering
för pendeltågen och regionaltågen
• Regional kollektivtrafikmyndigheter investerar i
infrastruktur, tåg och depåer för den ökade
trafikeringen
Kollektivtrafikförvaltningen UL
Landstinget i Uppsala län
Mälarbanan 2017
• 4-spåret på Mälarbanan separerar pendel- och
regionaltåg mellan Kalhäll och Tomteboda.
• Sker etappvis.
• Kalhäll – Barkarby samt ramper vid Tomteboda
klart 2016.
• Hela sträckan klar 2025
Kollektivtrafikförvaltningen UL
Landstinget i Uppsala län
Ostkustbanan 2017
• Nytt dubbelspår mellan Skutskär och Furuvik
klart 2016
• Nytt dubbelspår genom Gamla Uppsala klart
2017.
• Planskilda korsningar I Uppsala.
Kollektivtrafikförvaltningen UL
Landstinget i Uppsala län
Trafikplan 2017
Mål:
Dubbelriktad timmestrafik i
rusning med förtätning
till halvtimmestrafik på
huvudlinjer.
Kollektivtrafikförvaltningen UL
Landstinget i Uppsala län
Trafik
Mälarbanan
Örebro – Västerås – Enköping - Stockholm
Kommersiell
Ostkustbanan
Uppsala – Knivsta – Märsta – Stockholm
Kommersiell
Svealandsbanan
Örebro – Arboga – Eskilstuna – Stockholm
Upphandling
Sörmlandspilen
Hallsberg – Katrineholm – Stockholm
Upphandling
Nyköpingsbanan
Norrköping - Nyköping – Stockholm
Upphandling
UVEN
Sala – Västerås – Eskilstuna – Norrköping
Upphandling
Kollektivtrafikförvaltningen UL
Landstinget i Uppsala län
Trafikförsörjning
”ett storregionalt stomlinjenät ska kännetecknas av
vedertagna principer för stomtrafik; fasta
linjesträckningar, enhetligt uppehållsmönster och
enkla, styva tidtabeller…
Trafiken ska bedrivas med moderna, tillgängliga och
ändamålsenliga fordon. En gemensam standard bör
eftersträvas med timmestrafik hela trafikdygnet
vardagar, förstärkt till halvtimmestrafik i rusningstid
…behövs tydligare samarbeten mellan
kollektivtrafikmyndigheterna i Mälardalen vad gäller
trafikeringsfrågor och pris- och biljettsystem.”
Kollektivtrafikförvaltningen UL
Landstinget i Uppsala län
MÄLAB
MÄLAB:s uppdrag är förvaltning och utveckling av regional tågtrafik.
Kollektivtrafikförvaltningen UL
Landstinget i Uppsala län
Planeringsform
Beslut hos RKTM föregås av beredning av förslag från MÄLAB och förankring
i en beredningsprocess.
3)
MÄLAB tar fram förslag efter samråd i
ägargruppen som förankrar hos
respektive uppdragsgivare
MÄLAB fattar beslut i de frågor där
ägardirektivet har delegerat beslut,
alternativt MÄLAB antar förslag som
underställs uppdragsgivarna för beslut
i de fall de ej ryms inom avtal och
direktiv.
Kollektivtrafikförvaltningen UL
Landstinget i Uppsala län
RKTM
2)
Uppdragsgivarna ger uppdrag enligt
verksamhetsplan i ett ägardirektiv
RKTM
initierar
och ger
uppdrag
1
Rapporteri
ng/avstäm
ning
MÄLAB
utreder
och tar
fram
underlag
RKTM
fattar
beslut
Beredning i
ägargrupp
en
2
MÄLAB
1)
MÄLAB
redovisar
förslag
3
Styrelsen
godkänner
förslag
Storregionala tågtrafiken
•
Trafik
Trafikplan 2017
•
Biljetter/system
Mälardalstaxa / Samordning
•
Fordon
Kollektivtrafikförvaltningen UL
Landstinget i Uppsala län
Fordon
• Längd 105m
• 340 fasta sittplatser
• Topphastighet 200 km/h
AB Transitio har efter upphandling beslutat att tilldela kontrakt till Stadler om leverans av
33 nya dubbeldäckartåg. De nya tågen kommer att levereras med start från år 2018.
Kollektivtrafikförvaltningen UL
Landstinget i Uppsala län
Trafikutredning Stockholm - Uppsala
Kollektivtrafikförvaltningen UL
Landstinget i Uppsala län
Utblick infrastruktur
• 2 nya spår Uppsala – Stockholm.
• Nya stationer.
Kollektivtrafikförvaltningen UL
Landstinget i Uppsala län
Utblick infrastruktur
• Ny järnväg Enköping – Uppsala (Aroslänken).
Kollektivtrafikförvaltningen UL
Landstinget i Uppsala län
Utblick infrastruktur
• Utökad kapacitet Dalabanan
• Nya stationer
Kollektivtrafikförvaltningen UL
Landstinget i Uppsala län