En jämförelse mellan sju kommuner i

Kommunens
Kvalitet i Korthet
En jämförelse mellan sju kommuner i
SOLTAKsamarbetet 2014
KKiK 2014
1
Öckerö
SOLTAK – samverkan mellan Stenungsund,
Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och
Öckerö kommuner.
April 2015.
2
KKiK 2014
Innehåll
Kommunens Kvalitet i Korthet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Fakta om kommunerna i SOLTAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7
Kommunalråden har ordet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–9
Tillgänglighet och bemötande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–13
Hur snabbt svarar kommunen på e-post?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Hur snabbt svarar kommunen i telefon?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kommunens bemötande i telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Öppettider bibliotek, återvinningscentral och simhall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Delaktighet och kommunens information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14–15
Delaktighet, inflytande, trygghet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hur bra är kommunens hemsida?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Förskola / skola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16–17
Kvalitet och kostnader i förskolan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kvalitet och kostnader i skolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Social omsorg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18–19
Kvalitet och kostnader inom särskilt boende och hemtjänst. . . . . . . . . . . . . . . 18
Hur bra fungerar det sociala skyddsnätet?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Miljö och näringsliv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20–21
Ekologiska livsmedel i kommunen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Nya företag och företagsklimat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kontaktuppgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
KKiK 2014
3
Kommunens Kvalitet i Korthet
Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför årligen tillsammans med cirka 225
kommuner en granskning av kvaliteten i kommunernas verksamheter. Eftersom mätningen görs genom nedslag i enstaka frågor i alla kommunens verksamheter har den fått
namnen Kommunens Kvalitet i Korthet och den är tänkt att ge en snabb översiktsbild av
läget i en kommun.
SOLTAK
I denna broschyr presenterar kommunerna Ale, Lilla Edet, Kungälv, Orust, Stenungsund,
Tjörn och Öckerö sin kvalitet utifrån KKiKs olika mått. Anledningen till att just dessa kommuner presenteras gemensamt är för att man har ett samarbete under namnet SOLTAK.
Samverkansorganisationen har bildats för att ge medborgarna i våra kommuner ”mer
värde för pengarna” och inte minst klara de utmaningar vi har framför oss då färre unga
ska försörja allt fler äldre.
Varför görs mätningen?
Ge dem som bor i
kommunen en bild av
hur bra servicen är i
deras kommun.
Vara en utgångspunkt
i dialoger mellan
kommunmedborgare
och politiker.
Vara underlag för
styrning och utveckling av kommunens
verksamheter.
Totalt redovisas omkring 40 mått i Kommunens Kvalitet i Korthet men i den här broschyren tas ett urval upp för att kunna kommentera det som redovisas.
På varje kommuns hemsida finns information om samtliga mått som ingår i mätningen.
För att underlätta för läsaren är måtten indelade i olika områden
• Tillgänglighet och bemötande
• Delaktighet och kommunens information
• Förskola och skola
• Social omsorg
• Miljö och näringsliv
Bakom måtten finns förutom SKL och kommunerna även privata företagsmätningar samt
Statistiska Centralbyrån, Skolverket, Svenskt Näringsliv, Dagens samhälle, Avfall Sverige
samt Försäkringskassan.
Färgförklaring
Grön – resultat bättre än medel.
Gul – resultat på medel och något under medel.
Röd – mer än 20 % under medel.
4
KKiK 2014
KKiK 2014
5
Fakta om kommunerna i SOLTAK
Lilla Edet
Tjörn
Ale
Kungälv
13 031
15 135
28 423
42 334
1,6
0,6
1,2
0,5
Medelålder, antal år
42,2
44,9
39,8
41,3
Antal invånare per kvadratkilometer
40,6
89,9
88,5
116,1
Andel förvärvsarbetande invånare
20–64 år, %
77,2
83,5
82,2
84,7
Arbetslösa och sökande, 16–64 år,
i program med aktivitetsstöd
31 december, andel av befolkningen
6,0
2,6
5,5
2,7
Öppet arbetslösa 16–64 år,
31 december, andel av befolkningen
2,9
1,5
2,3
1,7
Hushåll med ekonomiskt bistånd som
erhållit bistånd i 10–12 månader under
året, andel %
36,2
27,9
29,5
34,2
Andel invånare 25–64 år med minst
3-årig eftergymnasial utbildning, %
12,0
20,0
18,0
28,0
Sjukpenningtal, 16–64 år, antal dagar
10,8
9,3
11,0
9,1
3,9
7,8
2,9
6,5
Valdeltagande senaste kommunalval, %
80,1
87,0
84,0
87,8
Skattekraft som andel av rikets
medelskattekraft, %
92,6
108,2
97,4
107,5
Utpendlingsomfattning i kommunen, %
56,0
55,0
67,0
55,0
Antal invånare 31 december
Befolkningsutveckling, %
Antal nystartade företag per 1 000
invånare (första halvåret)
6
KKiK 2014
Öckerö Stenungsund
Orust
År
Källa
SCB
12 645
25 275
15 054
2014
0,6
1,4
0,1
2014
SCB
42,9
40,5
46,3
2013
SCB
488,5
99,0
38,9
2013
SCB
84,9
84,7
82,0
2013
Kolada (SCB)
2,4
3,2
3,7
2014
AF
1,3
1,8
2,4
2014
AF
41,4
30,1
17,9
2013
Kolada
22,0
22,0
17,0
2013
SCB
9,3
9,6
11,0
2013
Kolada
(Försäkringskassan)
6,2
6,5
6,0
2014
Kolada
89,0
86,2
85,1
2014
106,7
106,0
98,8
2014
Kolada
55,0
49,0
46,0
2013
Kolada
Kolada
Kolada
Kommun- och landstingsdatabasen
SCB
Statistiska Centralbyrån
AFArbetsförmedlingen
KKiK 2014
7
Kommunalråden har ordet
Paula Örn (S), Ale
Skolan är Ale kommuns viktigaste prioritering. Därför är det glädjande att
se att resultaten i Ales skolor har börjat vända uppåt i KKiKs jämförelser.
Det har också blivit betydligt mycket lättare att komma i kontakt med Ale
kommun. En utveckling som vi vill fortsätta förbättra genom etablerandet
av ett servicecenter. Ett annat positivt resultat är Ales klättring på näringslivsrankingen från plats 241 till 61 på två år. En mycket prioriterad fråga
där vi också måste stimulera fler att starta nya företag i Ale. KKiK är ett
viktigt verktyg för att öka insynen och transparensen gentemot våra medborgare.
Miguel Odhner (S) Kungälv
För mig och Samarbetspartierna är mätbarheten grunden för bättringsarbetet, och KKIK ger en sund omvärldsanalys. Jag ser att mätningen visar
några framgångar som ökade öppettider på bibliotek och bättre resultat i
årskurs 3, men samtidigt flera stora avvikelser jämfört med andra kommuner. Exempelvis bekräftar årets resultat att Kungälv är bland de absolut
sämsta kommunerna i Sverige att erbjuda plats på ett vård och omsorgsboende. Vi måste, men med helt ny politisk ledning och nya mål, fortsatt
lägga fokus på tillgänglighet, information och delaktighet samt att förbättra vårt näringslivsklimat för en stark och framgångsrik kommun.
Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet
Lilla Edets kommun växer och med det följer utmaningar för att se till så
att den kommunala servicen följer med och kan möta de nya behov som
uppstår. KKiK, Kommunens Kvalitet i Korthet, ger oss möjligheter att jämföra och identifiera olika förbättringsområden. Vi kan se att vi inte når de
resultat vi önskat på alla områden, men glädjande är att våra äldre kommuninvånare är mycket nöjda med den omsorg de erbjuds. Kommunens
arbete för ökad service och att få så många som möjligt att trivas och må
väl fortsätter. Vi ska också arbeta för att vara mer tillgängliga, skapa fler
förutsättningar till dialog och självklart ge ett gott bemötande till alla som
kontaktar oss!
Sofia Westergren (M), Stenungsund
Vi är väldigt glada att Stenungsund är med i Kommunens Kvalitet i Korthet. Det är ett viktigt kvalitetsverktyg där våra medborgare får ett kvitto på
vilken kvalitet vår kommun levererar. Genom att jämföra oss med andra
kommuner kan vi lära och förbättra vår kvalitet i servicen till Stenungsundsborna. Just nu pågår ett stort bemötandeprojekt i kommunen för
att alltid ge Stenungsunds invånare, företagare och besökare det bästa
möjliga möte med kommunen. Projektet är ett resultat efter förra årets
mätningar i Kommunens Kvalitet i Korthet. Jag tycker att det är viktigt att
ha en dialog med Stenungsundsborna och vill att verksamheterna och
det politiska arbetet i största möjliga mån ska vara transparant.
8
KKiK 2014
Kerstin Gadde (S), Orust
Vi bor och verkar i en attraktiv kommun som finns i en expansiv region.
För att vi ska fortsätta att utvecklas måste vi erbjuda möjligheter till rätt
tjänster och därför ska vi ha en pågående och seriös dialog med dem
som är våra användare och sträva efter att ha en öppen samverkan med
invånare, näringsliv, organisationer med flera. Under 2015 startar ett
visionsarbete som ska utmynna i en bild av hur vi vill ha vår kommun. Det
handlar om att skapa förutsättningar både för inflyttning men även för att
kunna bo kvar. Syftet är att finna det som är viktigt för ett bra liv.
KKIK hjälper oss i vårt utvecklingsarbete. Vi kan jämföra oss med våra
grannkommuner, vi kan hitta utvecklingsmöjligheter och bra frågor att
samarbeta kring. Måtten i KKiK kommer att användas som en del i årets
budgetprocess för att tydliggöra resurser mot kvalité, kan gälla infrastruktur, tillgänglighet, omsorg och mycket mer.
Martin Johansen (FP), Tjörn
Tjörns kommun strävar efter att erbjuda våra invånare en god kvalitet. I
vårt arbete med att förbättra och utveckla vår verksamhet är Kommuners
Kvalitet i Korthet en möjlighet att jämföra oss med andra. Inom kommunerna i SOLTAK kan vi ta tillvara på varandras erfarenheter. Årets resultat
visar att Tjörns kommun har fortsatt god kvalitet på service och tjänster.
Det är glädjande att medborgarna är nöjda och att de upplever sig trygga
i kommunen. Resultaten för eleverna i grundskola ligger på en fortsatt
hög nivå. Det är också glädjande att Tjörn förbättrat sitt resultat kring
bemötande och placerar sig väl i måtten kring kommunen som samhällsutvecklare.
Arne Lernhag (M), Öckerö
Årets undersökning visar efter medvetna satsningar på betydligt bättre
resultat än 2013. Detta visar sig dels i tillgänglighet och bemötande,
vilket är något vi ständigt arbetar med. Dels i medborgarnas kontakt med
kommunen via e-post och telefon men också i den dagliga verksamheten
såsom omsorgen, skolan och i kontakten med medborgare i behov av
stöd eller akut hjälp. Glädjande är resultaten inom skolan som uppvisar
god kvalitet. Mer resurser till förskolan ger förutsättningar för ökad trygghet i form av högre personaltäthet. Resultaten på nationella prov är goda
och en hög andel av våra elever har behörighet till fortsatta studier efter
grundskolan. Även verksamheten inom social omsorg visar på fortsatt
god kvalitet. Vi fortsätter naturligtvis med vårt målmedvetna arbete att bli
en tillgänglig kommun med hög kompetens.
KKiK 2014
9
Tillgänglighet och bemötande
Hur snabbt svarar kommunen på e-post?
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga
via e-post får svar inom två arbetsdagar?
Ale
Kungälv
Lilla Edet
Orust
Stenungsund
Tjörn
Öckerö
I Sverige: Medelvärde
Sämst resultat
Bäst resultat
0
10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100 %
100
0
För att ge en bild av kommunens tillgänglighet vad avser svarstider via e-post har
en undersökning gjorts där 54 e-postbrev
skickats till olika enheter inom kommunerna. Mätningen visar andelen e-postbrev
som besvarats, i sin helhet eller på en eller
flera delfrågor, inom två arbetsdagar.
10
Nästan alla kommunerna inom SOLTAK
har förbättrat sina resultat jämfört med
föregående år och de flesta har ett resultat
på eller över medel i undersökningen. Bäst
resultat i undersökningen fick Kramfors,
Lomma och Östersund som svarade på
samtliga e-postbrev inom två arbetsdagar.
Öckerö och Lilla Edet finns bland Sveriges
30 snabbaste kommuner att svara på en
e-postfråga.
KKiK 2014
Hur snabbt svarar kommunen i telefon?
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via
telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med handläggare?
Ale
Kungälv
Lilla Edet
Orust
Stenungsund
Tjörn
Öckerö
I Sverige: Medelvärde
Sämst resultat
Bäst resultat
0
10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100 %
100
0
För att ge en bild av kommunens tillgänglighet vad avser svarstider via telefon har
en undersökning gjorts där 54 alternativt
108 försök till samtal har utförts med frågor
till olika enheter inom kommunerna. Mätningen visar andelen lyckade kontaktförsök
där svar på fråga/frågor erhölls.
De flesta av kommunerna inom SOLTAK
har förbättrat sina resultat jämfört med två
föregående år och har ett resultat kring
medel i undersökningen. Även medelvärdet för deltagande kommuner har ökat
över åren 2012 till 2014. Alla kommunerna
inom SOLTAK bör fundera på vilken lägsta
nivå som är acceptabel.
Bäst resultat i undersökningen fick Lerum
där 75 procent av frågorna besvarades.
KKiK 2014
11
Tillgänglighet och bemötande
Kommunens bemötande i telefon
Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande
när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?
Ale
Kungälv
Lilla Edet
Orust
Stenungsund
Tjörn
Öckerö
I Sverige: Medelvärde
Sämst resultat
Bäst resultat
0
10
10
20
20
30
40
30
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100 %
100
0
För att ge en bild av kommunens bemötande i telefon har intervjuarna efter varje
samtal (se mått på sidan 13) graderat hur
de har blivit bemötta av kommunens personal i tre kategorier, gott, medelgott och
dåligt bemötande. Faktorer som har bedömts är bland annat serviceinriktat bemötande.
Några av kommunerna inom SOLTAK har
försämrat sina resultat jämfört med 2013
när det gäller bemötandet i telefon medan
andra har förbättrat det. Tjörn är den kommun som förbättrat sitt bemötande mest
om man ser till de tre senaste årens mätningar. För flera av kommunerna kan man
utläsa skillnader med flera procent mellan
de olika åren. Fortfarande har merparten
av SOLTAK-kommunerna resultat på eller
över medel i undersökningen.
Antalet kommuner i undersökningen som
når 100 procent i gott bemötande har minskat från 13 till 2, Hallstahammar och Sollefteå kommun. Hos dessa kommuner får alla
besvarade samtal ett gott bemötande.
12
KKiK 2014
Öppettider utöver vardagar kl 8–17 på bibliotek,
återvinningscentral och simhall?
Bibliotek
Återvinning
Simhall
timmar / vecka
timmar / vecka
timmar / vecka
Ale
12
15
16
Kungälv
13
18
30
Lilla Edet
9
10
–
Orust
10
5
–
Stenungsund
14
8
18
Tjörn
16
4
–
Öckerö
12
11
–
Medelvärde
13
12
26
Sämst resultat
1
0
0
Bäst resultat
67
36
55
I Sverige:
För dem som inte har möjlighet att gå ifrån
under dagtid för ett besök på biblioteket,
simhallen eller återvinningscentralen är
öppettider utanför ordinarie kontorstid av
stor nytta. Detta är särskilt viktigt i kommuner där en stor del av befolkningen pendlar.
De flesta av SOLTAK-kommunerna ligger
på eller under medel när det gäller öppettider utöver vardagar mellan klockan 8 och
17 på bibliotek, simhall och återvinningscentral. Kungälv är fortfarande den enda
av SOLTAK-kommunerna som har resultat
på eller över medel för samtliga sina
anläggningar.
Upplands Väsby och Alingsås ligger i
Sverigetoppen med 117 respektive 115
timmar mer öppet.
Lilla Edet, Orust, Tjörn och Öckerö
kommuner saknar simhall.
KKiK 2014
13
Delaktighet och kommunens information
Delaktighet, inflytande, trygghet
Hur väl möjliggör
kommunen för
medborgarna att delta i
kommunens utveckling?
Hur väl upplever
medborgarna att
de har inflytande
över kommunens
verksamhet?
Hur trygga känner
sig medborgarna i
kommunen?
% av maxpoäng
Index 1–100
Index 1–100
Ale
65
40
61
Kungälv
37
38
59
Lilla Edet
41
34
52
Orust
50
–
–
Stenungsund
44
39
63
Tjörn
63
36
74
Öckerö
46
43
81
Medelvärde
53
41
61
Sämst resultat
13
25
41
Bäst resultat
96
56
82
I Sverige:
För att visa en samlad bild av kommunens
satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna
har SKL konstruerat ett delaktighetsindex
baserat på ett stort antal aktiviteter för
medborgarkontakter. Ju fler forum kommunen tillhandahåller desto bättre resultat i
undersökningen.
Resultatet visar att Ale och Tjörn har en
mycket bred plattform för medborgarnas
delaktighet medan övriga kommuner inom
SOLTAK får resultat likt föregående år på
medel eller strax under. Bästa kommunen
i undersökningen är Upplands Väsby med
96 procent.
Medborgarundersökningen möjliggör för
invånarna att tycka till om sin kommun som
en plats att leva på, dess verksamheter
samt möjligheterna till inflytande. Måtten är
baserade på de frågor som ställs kring om14
rådena Tillgänglighet, Information/Öppenhet, Påverkan/Inflytande och Förtroende
samt Medborgarnas uppfattning om kommunen som en trygg plats att leva på.
Öckerö når bäst resultat av SOLTAK-kommunerna i området ”Medborgarnas möjlighet till inflytande”, ett resultat som ligger
något över medel i undersökningen. Bästa
kommunen i undersökningen vad gäller inflytande är återigen Trosa kommun och nu
också Höganäs kommun med index 56.
Öckerö och Tjörn når bäst resultat av SOLTAK-kommunerna i området ’Hur trygga
medborgarna känner sig i kommunen’,
resultatet är bland de 15 bästa i hela Sverige. Bästa kommunen i undersökningen är
Robertsfors med index 82 följt av Öckerö
med index 81. Orust kommun deltog inte i
medborgarundersökningen.
KKiK 2014
Hur bra är kommunens hemsida?
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?
Ale
Kungälv
Lilla Edet
Orust
Stenungsund
Tjörn
Öckerö
I Sverige:
Medelvärde
Sämst resultat
Bäst resultat
0
10
10
20
20
30
30
SKL undersöker årligen
samtliga kom0
muners hemsidor genom att söka svar på
vanliga frågor. Syftet är att kunna visa en
samlad bild på starka och svaga sidor av
kommunens informationsgivning på sin
webbplats. För 2014 har två större förändringar gjorts. Antalet frågor kopplade direkt
mot sökfunktionen har utökats. Orsak är
att denna sökväg har blivit allt viktigare och
allt mer nyttjas då innehållet på webbplatserna blivit alltmer omfångsrikt. Helt nytt
är att en undersökning av kommunernas
webbsidor utifrån en företagares perspektiv genomförts med 17 frågor, men dessa
ingår inte i undersökningens resultat i år.
Granskningens utfall är endast kopplat mot
medborgarperspektivet.
Svaret på varje fråga ska kunna hittas
inom två minuters sökning på kommunens
webb. Undersökningen är indelad i 12
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100 %
100
verksamhetsområden där varje områdes
svar kan ge maximalt 100 procent. Varje
fråga kan ge tre poäng för helt uppfylld, en
poäng för delvis uppfylld och noll poäng
där information inte har gått att finna. För
2014 har cirka 250 frågor undersökts.
Samtliga kommuner inom SOLTAK ligger på ungefär samma utfallsnivå på sina
resultat jämfört med föregående år och de
flesta får resultat över medel. Snittet bland
alla kommuner i undersökningen låg under
2012 på 74 procent hittade svar. Under
2013 ökade snittet till 79 procent och för
2014 blev snittet 78 procent trots skärpning
av frågor.
Bäst webbinformation i landet har Uddevalla kommun där 94 procent av frågorna
går att hitta svar på inom två minuter.
Uddevalla var bäst även 2013 och 2012.
KKiK 2014
15
Förskola / skola
Kvalitet och kostnader i förskolan
Hur stor del av
de som erbjudits
plats inom förskoleverksamheten har fått
plats på önskat
placeringsdatum?
Hur lång är
väntetiden för
dem som inte
fått plats för sitt
barn inom förskoleverksamheten på önskat
placeringsdatum?
Hur många barn
per personal är
det i kommunens förskolor?
Hur många
barn i snitt per
årsarbetare är
faktiskt närvarande i
förskolor i
kommunen?
%
Antal dagar
Ale
76
5
5,7
4,8
129 139
Kungälv
83
7
5,5
4,2
124 682
Lilla Edet
59
17
6,3
4,8
111 570
Orust
33
12
5,5
4,0
126 848
Stenungsund
96
30
5,4
4,3
125 979
Tjörn
51
7
5,6
4,7
132 577
Öckerö
78
7
5,4
4,1
129 857
Medelvärde
67
21
5,4
4,3
125 593
Sämst resultat
6
83
7,0
6,2
165 972
100
0
3,9
3,0
88 612
Planerad,
Barn / personal
barn / personal
Vad är kostnaden för ett
inskrivet barn
i förskolan?
Kr / barn
I Sverige:
Bäst resultat
Utifrån serviceperspektivet mäts andel som
erbjudits plats på förskoleverksamheten
på önskat placeringsdatum och väntetiden
för dem som inte fått sitt barn placerat på
önskat placeringsdatum.
Resultatet hur stor andel av de som får
förskoleplats på önskat datum visar att
Ale, Kungälv, Stenungsund och Öckerö
ligger över medel. Stenungsund är den
kommun som erbjuder störst andel förskoleplats på önskat placeringsdatum, här får
nästan alla barn plats på det datum man
önskat. Flera av landets kommuner har
erbjudit samtliga plats inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum.
16
Utifrån Trygghetsperspektivet mäts antal
barn per personal i förskolan. Mätningar
görs av den faktiska närvaro och ställs mot
den planerade närvaron.
Andelen inskrivna barn per personal ligger
kring medelvärdet i samtliga kommuner
inom SOLTAK. Tittar man på antal barn
per personal utifrån faktisk närvaro, när de
som är frånvarande av olika orsaker har
tagits bort, så är Orust, Öckerö och Kungälv något bättre än övriga i SOLTAK.
KKiK 2014
Kvalitet och kostnader i skolan
Årskurs 8
Elevers syn
på skolan
och undervisningen,
andel positiva svar.
Hur effektiva
är kommunens grundskolor?
Årskurs 3
Elever
som klarat
godkänt i nationella prov
(alla skolor i
kommunen).
Årskurs 6
Genomsnittlig andel
elever som
klarat nationella prov
(sv, ma, en).
Årskurs 9
Andel behöriga till något
nationellt
program på
gymnasiet.
Gymnasiet
Elever
boende i
kommunen
som fullföljer
gymnasiet
inom 4 år,
inkl IV.
%
%
%
%
%
Kr / betygspoäng
Ale
73
91
81,6
72,6
69
386
Kungälv
75
95
92,7
76,7
73
343
Lilla Edet
74
89
82,2
75,6
71
352
Orust
73
93
84,4
80,6
71
393
Stenungsund
67
94
91,1
82
75
318
Tjörn
78
94
93,6
79,8
74
368
Öckerö
82
95
95,4
81,1
–
299
Medelvärde
68
92
86
78,3
76
368
Sämst resultat
33
74
68
50,7
55
725
Bäst resultat
93
99
99
95,3
93
264
I Sverige:
De två första måtten visar genomsnittlig
andel som uppnått minst godkänt i ämnen
vid nationella prov. Det gäller alla elever
i kommunen även de som studerar på
friskolor. Andel behöriga till något program
på gymnasiet och andel som slutför gymnasiet inom 4 år, kan ses som kvitto på
grundskolans resultat med att ge eleverna
en bra start i livet.
Resultaten för nationella prov i grundskolan visar på god kvalitet i alla kommuner
inom SOLTAK.
Andelen behöriga till ett nationellt program
på gymnasiet ligger på medelvärde eller
över medel i samtliga kommuner.
Öckerö är den kommun som har högst
andel behöriga till ett nationellt program på
gymnasiet inom SOLTAK. Bäst resultat i
landet har Vaxholms kommun där hela 99
procent av eleverna i åk 9 är behöriga till
ett nationellt program på gymnasiet.
KKiK 2014
17
Social omsorg
Kvalitet och kostnader inom särskilt boende och hemtjänst
Vad kostar en
plats i kommunens särskilda
boende?
Hur lång är
väntetiden i
snitt för att få
plats på ett
äldreboende
från ansökan
till erbjudande
om plats?
Andel
brukare som
är ganska/
mycket
nöjda med
sitt särskilda
boende.
Vad är kostnaden per vårdtagare inom
hemtjänsten i
kommunen?
Hur många
olika vårdare
besöker en
äldre person,
med hemtjänst beviljad
av kommunen, under
14 dagar?
Andel
brukare som
är ganska/
mycket nöjda
med sin hemtjänst.
Kr / brukare
Antal dagar
%
Kr / brukare
Antal
personer
%
Ale
543 330
61
86
284 816
14
89
Kungälv
586 630
121
89
269 780
17
90
Lilla Edet
636 355
62
93
231 743
21
98
Orust
726 761
42
94
310 015
16
88
Stenungsund
677 696
79
83
408 224
21
94
Tjörn
527 983
42
82
311 356
17
93
Öckerö
623 204
21
86
323 340
11
96
I Sverige:
Medelvärde
672 629
52
84
248 069
15
91
Sämst resultat
1 740 100
208
62
516 181
25
71
350 549
1
100
104 648
6
100
Bäst resultat
Varje år undersöker Socialstyrelsen med
enkäter hur nöjda de äldre är med sina
äldreboenden och sin hemtjänst.
Merparten av kommunerna i SOLTAK har
lägre kostnader för sina särskilda boenden
än medelkommunen. Nästan alla äldre i
våra kommuner är mer nöjda än snittet.
Mest nöjd med sitt äldreboende är man i
Hylte. Väntetiden från ansökan till erbjudande om plats på ett äldreboende har blivit längre för våra kommuner än förra året
utom i Ale kommun och Öckerö kommun
som under året har haft kortare väntetider
än 2013. Bästa kommun är Lessebo där
man erbjuds plats samma dag som man
ansöker.
18
Kostnaden för hemtjänsten har ökat för
SOLTAKs alla kommuner vilket även gäller
Sverige i stort. Av SOLTAKs kommuner är
det endast Lilla Edets kommun som ligger
bättre än medel. De flesta äldre är mycket
nöjda med sin hemtjänst. I Arjeplog, som
är bästa kommun i årets undersökning,
är 100 procent av de som har hemtjänst
mycket nöjda.
Antalet vårdare som besöker den äldre
i sitt hem kan spela roll för tryggheten.
Medelvärdet inom SOLTAK varierar men
Öckerö och Ale har goda resultat med 11
respektive 14 vårdare under en 14-dagarsperiod. Bäst resultat har kommunerna
Hörby och Nynäshamn där i snitt 6 vårdare
besöker de äldre under 14-dagar.
KKiK 2014
Hur bra fungerar det sociala skyddsnätet?
Invånare som någon
gång under året erhållit
ekonomiskt bistånd.
Hur lång är handläggningstiden i snitt (tid för
utbetalning) för att få
ekonomiskt bistånd?
Andel ej återaktualiserade ungdomar ett år efter
avslutad insats/utredning.
%
Antal dagar
%
Ale
2,8
19
86
Kungälv
2,4
11
95
Lilla Edet
5,0
23
83
Orust
2,6
–
77
Stenungsund
3,0
16
74
Tjörn
2,1
21
100
Öckerö
2,4
12
70
Medelvärde
4,1
16
78
Sämst resultat
10,8
65
30
Bäst resultat
0,4
2
100
I Sverige:
Den som söker ekonomiskt bistånd är i ett
utsatt läge och ofta i behov av snabb hjälp.
Andelen invånare som någon gång under
året erhållit ekonomiskt bistånd är i nästan
alla kommuner i SOLTAK lägre än genomsnittet i landet.
Bland SOLTAK kommunerna har Kungälvs
kommun med 11 dagar från första kontakt
till dess man får beslut den kortaste handläggningstiden för ekonomiskt bistånd.
Bästa kommunerna i landet är Krokom,
Kungsör och Vansbro med bara två dagars
handläggningstid. Orust kommun deltog
inte i mätningen 2014.
Ungdomar som har varit i kontakt med
socialtjänsten ska helst ha fått stöd och
hjälp i sådan omfattning att de aldrig
behöver återkomma.
I år har flera av kommunerna i SOLTAK
ett bättre resultat än medel när det gäller
hur många ungdomar som inte kommer
tillbaka till socialtjänsten inom ett år. I hela
Sverige är det 7 kommuner där inga ungdomar återkommer till socialtjänsten inom
ett år och Tjörns kommun är en av dessa.
KKiK 2014
19
Miljö och näringsliv
Ekologiska livsmedel i kommunen
Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel
i kommunorganisationen?
Ale
Kungälv
Lilla Edet
Orust
Stenungsund
Tjörn
Öckerö
I Sverige: Medelvärde
Sämst resultat
Bäst resultat
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 %
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
20
Syftet med måttet är att redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn.
Medelvärdet i Sverige har också höjts från
16 procent år 2013 till 20 procent 2014.
Orust har ökat sin andel ekologiska matvaror mest och ligger nu tillsammans med
Öckerö på 28 procent. Men även Tjörn,
Lilla Edet, Stenungsund och Kungälvs
kommuner har ökat och nu ligger merparten av SOLTAK-kommunerna på eller
över medel.
Det innebär att det nationella målet till
2010 om 25 procent ekologiskt i offentlig
sektor är på god väg att uppnås.
Lund är den kommun som har högst andel
ekologiska livsmedel, hälften av deras
inköpta livsmedel var ekologiska.
KKiK 2014
Nya företag och företagsklimat
Hur många nya företag
har startats per 1 000
invånare i kommunen?
Företagsklimat enligt
Svenskt Näringslivs
kommunranking
Nya företag / 1 000 inv
Ale
2,9
61
Kungälv
6,5
182
Lilla Edet
3,9
255
Orust
6,0
263
Stenungsund
6,5
66
Tjörn
7,8
72
Öckerö
6,2
26
4,9
145
Sämst resultat
0,6
290
Bäst resultat
14,6
1
I Sverige:
Medelvärde
Måttet visar om antalet förvärvsarbetande
personer har ökat eller minskat i kommunen under året. För ökad jämförbarhet
anges ökningen/minskningen i förhållande
till antal 1 000 invånare.
Tjörn hade flest nystartade företag med
knappt 8 per 1 000 invånare. Stockholm
har med drygt 14 nystartade företag flest
nya företag per 1 000 invånare av Sveriges kommuner.
Jämfört med föregående år har antalet
nystartade företag inom SOLTAK minskat
gentemot Sverigemedel. Fortfarande startas dock fler nya företag inom SOLTAK än
i genomsnitt i Sverige.
Öckerö har SOLTAKs bästa företagsklimat enligt rankning genomförd av Svenskt
Näringsliv.
KKiK 2014
21
Vi svarar på dina frågor
Vill du veta mer om Kommunens Kvalitet i Korthet?
Kontakta någon av oss:
Ale kommun
Joachim Wever
Telefon: 0303-33 07 64
[email protected]
Besöksadress: Ale Torg, Nödinge
www.ale.se
Stenungsunds kommun
Stefan Ekenberg
[email protected]
Telefon: 0303-73 83 10
Besöksadress: Strandvägen 15, Stenungsund
www.stenungsund.se
Kungälvs kommun
Håkan Hambeson
Telefon: 0303-23 94 24
[email protected]
Besöksadress: Ytterbyvägen 2, Kungälv
www.kungalv.se
Tjörns kommun
Carolina Färdigh
Telefon: 0304-60 11 04
[email protected]
Besöksadress: Kroksdalsvägen 1, Skärhamn
www.tjorn.se
Lilla Edets kommun
Helena Grimm
Telefon: 0520-65 96 53
[email protected]
Besöksadress: Järnvägsgatan 12,
Lilla-Edet
www.lillaedet.se
Öckerö kommun
Cecilia Lindblom
Telefon: 031-97 62 00
[email protected]
Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
www.ockero.se
Orust kommun
Ulrika Lundgren
Telefon: 0304-33 41 09
[email protected]
Besöksadress: Åvägen 2–6, Henån
www.orust.se
22
KKiK 2014
KKiK 2014
23
24
KKiK 2014