Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare
Datum
Klara Johansson
50265
2015-10-21
Ärendebeteckning
KS 2015/0927
Kommunfullmäktige
Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar
kommun och Kalmar Golfklubb på del av
fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till arrendeavtal för del av fastigheterna
Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl. mellan Kalmar kommun och Kalmar
Golfklubb (orgnr. 832400-1091).
Kommunledningskontorets exploateringschef Pär Svanfeldt får i uppdrag att
underteckna avtalet.
Bakgrund
Kalmar Golfklubb bildades 1947. På 150 hektar mark finns bland annat två 18håls golfbanor. Föreningens verksamhet bedrivs med öppenhet för alla som vill
spela golf. Klubbens vision är: ”Kalmar golfklubb – i livets alla skeden”.
Verksamheten omsätter 20 miljoner kronor per år och har 14 heltidsanställda.
Klubbens popularitet innebär att det är många som söker sig till Kalmar för att
spela golf. Förra året (2014) hade Kalmar Golfklubb ca 7 000 gäster som kom
för att spela. Det innebär intäkter för golfklubben men också intäkter till
Kalmar då många bor på hotell, äter på restaurang samt upplever Kalmar.
Golfklubben har idag 2 600 medlemmar varav 10 % är junior och ungdomar.
Målsättningen är att 15 % av klubbens medlemmar ska vara juniorer. De
erbjuder även universitet- och högskolestudenter i Kalmar möjlighet att spela
på Kalmar Golfklubb till mycket förmånliga villkor vilket är mycket uppskattat.
Av deras medlemmar är 35 % kvinnor och 65 % män.
Pär Svanfeldt
Exploateringschef
Bilagor
Arrendeavtal
Kartbild
Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax Klicka
här för att ange
text.│[email protected]
Handläggare
Datum
2015-10-22
Ärendebeteckning
KS 2015/0927
Reg nr. 00756-024
Avtal om anläggningsarrende
Parterna
Upplåtare: Kalmar kommun 212000-0746, Box 611, 391 26 Kalmar, nedan
kallad Kommunen.
Arrendator: Kalmar Golfklubb 8324001091, Box 278, 391 23 Kalmar, nedan
kallad Arrendatorn.
Arrendestället
Arrendet omfattar ett markområde om c:a 149 ha del av Kläckeberga 10:1 och
10:2, Västerslät 16:2 och 17:1, Krafslösa 2:4, 5:1 och 14:2 enligt bifogad
kartkopia.
Områdets användning
Golfbana inkl tillhörande byggnader och anläggningar.
Arrendetid och uppsägning
Detta arrendeavtal gäller för tiden 2016-01-01 – 2041-12-31. Arrendetiden
förlängs därefter med ett (1) år i sänder om uppsägning inte sker senast 12
månader före arrendetidens utgång.
Arrendeavgift
Arrendeavgiften är sextiotusen (60 000:-) kronor för helt år. Arrendeavgiften
skall för varje arrendeår räknat från och med 2016-01-01 utgöra arrendeavgiftens grundbelopp. Sextio (60) % av grundbeloppet skall vara indexberäknat enligt konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår.
Grundbeloppet är härvid anpassat till indextalet för oktober månad 2015.
Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till
Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│j
KS 2015/0927
bastalet, skall arrendetillägg utgå med samma procenttal varmed indextalet
ändras i förhållande till bastalet.
Betalningsvillkor
Avgiften skall betalas årsvis i förskott den 1 december med början 2015.
Särskilda arrendevillkor.
1.
Arrendestället utarrenderas i det skick det befinns på tillträdesdagen.
Arrendatorn är skyldig att alltid hålla arrendestället i ett vårdat skick.
Eventuell förekommande avverkning och röjning på arrendestället
ombesörjs av Arrendatorn. Allt virke är Kommunens egendom.
Arrendatorn får inte hägna in arrendestället eller delar därav. På kortare
avsnitt får klubben emellertid sätt upp skyddshägn.
I de fall vandringsleder kommer att förläggas till arrendestället ska
Kommunen i samråd med Arrendatorn verka för att dessa på ett sådant
sätt att båda verksamheterna kan fungera tillfredställande. I övrigt skall
hänsyn tas till allmänhetens möjlighet att med utnyttjande av
allemansrätten röra sig inom arrendestället.
Cykelvägen och Värsnäsvägen är undantagen från arrendeområdet och är
markerade med rött på kartan.
2.
Arrendatorn får på arrendestället bibehålla och uppföra för verksamheten
nödvändiga byggnader och markanläggningar. Medgivandet innefattar
ingen befrielse från skyldigheten att söka bygglov och andra nödvändiga
tillstånd och inte heller får på Arrendestället förvaras sprängämnen.
3.
Arrenderätten får icke utan Kommunens medgivande överlåtas på annan.
4.
Vid arrendetidens utgång skall arrendestället återställas till Kommunen i
väl avröjt och ordnat skick.
5.
Arrendatorn ombesörjer och bekostar renhållning och skötsel av
arrendestället. Arrendatorn skall själv svara för vattenförsörjning för
golfanläggningens behov. Arrendatorn äger fritt använda det vatten som
ansamlas i på arrendestället belägen damm. Nya anläggningars
dräneringssystem skall så långt möjligt ordnas så att uppsamling kan ske,
allt i syfte att minimera effekter av övergödsling och bekämpningsmedel.
6.
Rätten till jakt och fiske på arrendestället är undantagen från arrendet.
Kommunen förbehåller sig rätten till viltutfordring på arrendestället.
7.
Arrendatorn medger att Kommunen eller annan som har dennes tillstånd,
får framdra och vidmakthålla ledningar i eller över arrendestället, där så
kan ske utan olägenhet för Arrendatorn. Arrendatorn är skyldig att utan
ersättning tåla det intrång, som föranleds av anläggandet och nyttjandet,
men är berättigad till ersättning för direkta skador i övrigt.
2 (3)
KS 2015/0927
3 (3)
8.
Kommunen äger rätt att under löpande arrendetid återta den del av
arrendestället som särskilt har markerats med skaffering på bifogad
kartkopia. Underrättelse (uppsägning) härom skall lämnas till Arrendatorn
senast nio månader innan mark återtas. Arrendatorns förtida avträde
kompenseras utöver nedsättning av arrendeavgiften genom i första hand
motsvarande markareal om sådan finnes tillgänglig, i andra hand genom
avträdesersättning i pengar.
9.
Arrendatorn skall svara för alla avgifter och övriga kostnader som
uppkommer genom arrendeställets nyttjande under arrendetiden.
Detsamma gäller för väg- och renhållningsavgifter.
10. Kostnaden för underhåll och skötsel av arrendestället med tillhörande
golfanläggning m.m. åvilar Arrendatorn. Även övriga kostnader som kan
komma att belasta arrendestället åvilar Arrendatorn. Spel mot gång- och
cykelvägar eller bilvägar får inte förekomma. Utmed vägarna ska finnas ett
skyddsområde erforderlig omfattning. Befintlig skyddsplantering ska
bibehållas. Övriga föreskrifter framgår av den bifogade kartkopian.
11. Detta avtal är inte förenat med något besittningsskydd.. Bestämmelserna i
11 kap. 5-6 a §§ jordabalken om rätt till ersättning för Arrendatorn med
anledning av arrendets upphörande gäller alltså inte för detta avtal.
12. Arrenderätten får inte inskrivas.
13. Arrendatorn ska i alla sammanhang svara för skada som härrör från
Arrendatorns verksamhet på arrendeområdet. Arrendatorn har ansvar för
skador orsakade av verksamheten på arrendeområdet även efter avtalets
upphörande. Om det riktas krav mot Kommunen från tredje man med
anledning av Arrendatorns verksamhet på arrendeområdet skall
Arrendatorn på egen bekostnad överta tvisten samt bära alla kostnader
med anledning av tvisten såsom rättegångskostnader, skadestånd m.m.
I och med detta avtals ikraftträdande upphör tidigare arrendeavtal, 00756 019,
den 1 januari 2014 mellan kommunen och Arrendatorn att gälla.
Ändringar och tillägg ska, för att vara gällande, upprättas skriftligen och
undertecknas av båda parter.
Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras av skiljemän enligt lag om
skiljeförfarande. Länets arrendenämnd skall vara skiljenämnd.
Detta avtal har upprättats i två likatydande exemplar varav parterna tagit vars
ett.
Kalmar den
Kalmar den
........................................
Pär Svanfeldt
Exploateringschef
..............................................
Arrendator
Arrende Kalmar Golfklubb
0
100
200
300 m
© Samhällsbyggnadskontoret, 2015