I mötet mellan konst och lärande

I mötet mellan konst och lärande
Heldag kring estetiska lärprocesser(Elp) på Södertörns högskola 5 februari 2015 Program 08.30-­‐9.00 09.00-­‐11.00 Fika & registrering, utanför MB405 Inledande föreläsning/introduktion 09.00-­‐09.10 Välkommen! 09.10 – ca10.00 Anders Burman, idéhistoriker: Om Konst och Lärande ca 10.00-­‐10.45 Petra Lundberg Bouquelon, adjunkt i estetiska lärprocesser: Estetiska lärprocesser – vad kan det vara? Lokal: MB405. 11.00-­‐12.30 Valbara seminarier/föreläsningar Pass 1 1a. Slumpen, den fria associationen och den "asymmetriska reflektionen" som en väg mot färdigheter (bild och form) Seminarium: Christer Sundström, adjunkt i estetiska lärprocsser 90 min. Lokal: MD342 1b. Alltid redan en aktivitet – åskådarskap och estetiska lärprocesser (film) Seminarium: Marta Mund adjunkt i estetiska lärprocesser & Jonathan Rozenkrantz, doktorand i filmvetenskap, 90 min. Lokal: PC249 1c. Gestaltning som estetisk lärprocess på lärarutbildningen, (drama/teater) Seminarium: Jeanette Roos, adjunkt i estetiska lärprocesser, 90 min. Lokal: MD321/327 1d. Dans, utbildning och interkulturalitet -­‐ estetiska och etiska avväganden i sökandet efter kunskap och mening (dans/pedagogik) Om vikten av att hävda de estetiska uttryckens egenvärde i utbildning. Om dans som kunskapsform och sätt att vara med andra. Föreläsning: Paul Moerman, adjunkt i estetiska lärprocesser, 90 min. Lokal: PA237 1e. Gestaltning i abstraktionsprocessen (matematik/drama) Reflektion över möjligheter och problem med gestaltning i skolans ämnen. Seminarium: Petra Lundberg Bouquelon, adjunkt i estetiska lärprocesser, 90 min. Lokal: MD312 1f. Innan erfarenheten – estetiska lärprocesser i ljuset av John Deweys estetik (filosofi/praktisk kunskap) Föreläsning: Jonna Lappalainen, lektor i filosofi, 90 min. Lokal: MC227 12.30-­‐13.30 Lunch 13.30-­‐14.15 Valbara seminarier/föreläsningar Pass 2 2a. Elp från skola till högskola – om implementeringen av estetiska lärprocesser på Södertörns högskola Föreläsning: Karin Boberg, adjunkt i estetiska lärprocesser,45 min. Lokal: MD333 2b. Lärande låtar: Att jobba på ett ämnesövergripande sätt i grundskola och på fritidshem. (musik) Maja Stenram, lärare i kulturskolan, barnboksförfattare samt musiker och Johanna Severinsson, adjunkt i estetiska lärprocesser på Södertörn med mångårig erfarenhet som musiklärare i grundskolan, musiker och tonsättare, presenterar ett nyskrivet arbetsmaterial som är tänkt till grundskolans tidigare år. Hur kan vi ge eleverna möjlighet till kunskapsintagande på flera plan? Med sånger skrivna utifrån de kunskaper som barnen enligt läroplanen ska känna till, inte bara i de teoretiska ämnena utan även inom ämnet musik, vill författarna fånga upp skolans mål att integrera det estetiska med det teoretiska. Seminarium: Johanna Severinsson och Maja Stenram, 45 min Lokal: Lilla danssalen F4 2c. Text och musikskapande i grupp Detta pass riktar sig till alla skolåldrar och kan kopplas till valfritt skolämne. Seminarium: Musik, Anna Högberg, adjunkt i estetiska lärprocsser, 45 min. Lokal: MD312 2d: Dansimprovisation som estetisk lärprocess! Ett seminarium om hur improvisation i dans kan göras. Här får deltagarna ta del i hur jag undervisar dansimprovisation som estetisk lärprocess på Lärarutbildningen på Södertörns högskola. Seminarium: Fia Fredricson Flodin, adjunkt i estetiska lärprocsser ,45 min. Lokal: Stora danssalen F4 2e. Intermodalt utforskande av vår imagination och improvisation Fiktivt rum, imaginärt fält: Med berättande, rörelse, dikt och två-­‐
tredimensionellt skapande. Seminarium: Ulrika Tobieson, adjunkt i estetiska lärprocsser. OBS! 90 min, kan endast väljas tillsammans med 3f. Lokal: MD321/327 14.15-­‐15.30 Valbara seminarier/föreläsningar Pass 3 3a. Musikalisk matematikkomposition för yngre åldrar Tillsammans komponerar vi musik med hjälp av lågstadiets matematik. Seminariet riktas i första hand mot grundskolans yngre åldrar men även förskolelärare kan få inspiration. Seminarium: Musik, Karin Boberg, adjunkt i estetiska lärprocsser, 45 min Lokal: MD333 3b. Dansimprovisation som undersökande gemenskap! * Ett seminarium där vi tillsammans praktiskt undersöker och reflekterar över begrepp och dansimprovisation som estetisk lärprocess. * C. S. Peirce ”community of inquiry” Seminarium: Fia Fredricson Flodin, adjunkt i estetiska lärprocsser, 45 min. Lokal: Stora danssalen F4 3c. Reflektion i förhållande till gestaltning Med utgångspunkt i en rapport från Skolverket 2011 som visar på svårigheten att koppla laborativa/gestaltande övningar till exempelvis den abstrakta matematiken, undersöker vi här lärarens roll i detta. Hur kan reflektionen utformas i förhållande till gestaltning så att den stödjer eleverna/studenterna i att koppla samman det konkreta med det abstrakta? Seminarium: Petra Lundberg Bouquelon, 45 min Lokal: MD312 3d. Textskapande tillsammans med barn. Rim och rörelsesånger. Passet riktar sig till förskola och år F-­‐2. Seminarium: Anna Högberg, adjunkt i estetiska lärprocsser, 45 min Lokal: Lilla danssalen F4 3e. Lärande låtar: Att jobba på ett ämnesövergripande sätt i grundskola och på fritidshem. (musik) (för beskrivning se 2c – Johanna och Maja erbjuder samma seminarium två gånger) Seminarium: Johanna Severinsson och Maja Stenram, 45 min 15.30-­‐16.00 Fika, bokbord 16.00-­‐17.00 Avslutande föreläsning/reflektion 16.00-­‐16.15: Jojo Tuulikki Oinonen, skam-­‐expert, inleder och pratar om skam-­‐begreppet i förhållande till estetiska framträdanden 16.15-­‐17.00: Gemensam Fishbowl. Inledande talare bl. a.: Lisa Öberg, proprefekt, Sh, Anders J. Persson, akademisk ledare för Lärarutbildningen på Sh, Jonna Lappalainen, lektor i filosofi, Lars Mouwitz, professor i matematikdidaktik, Anders Burman, docent i idéhistoria och Suheer Sara Sherif, fd lärarstudent. Efter de inledande anförandena är det fritt fram för den som vill att bidra till samtalet. Moderator: Maria Wollrath-­‐Söderberg, lektor i retorik och föreståndare för den högskolepedagogiska enheten på Sh. 18.00-­‐ca21.00 Kvällsbuffé