Mobila IT tjänster mellan vård

 Mobila IT tjänster mellan vård- och omsorgsteam
Vården i hemmet blir alltmer omfattande med den snabbt ökande åldrande befolkningen. Genom
teamsamverkan mellan hemtjänst och distriktssköterskor går det snabbt och säkert att överlämna
ärenden om patienter med försämrat hälsotillstånd. Hemtjänsten kan bistå distriktssköterskorna
med enklare medicinsk uppföljning. Med portabel diagnostikutrustning och läkarkonsultationer på
distans kan distriktssköterskorna genomföra diagnostikarbete i hemmet.
Resultat: ökad vårdkvalitet och bättre nyttjande av personalens arbetstid.
Bakgrund
Hemtjänsten har daglig kontakt med äldre personer
med olika hälsoproblem. Hemtjänstpersonalen är
därför ofta de som kan initiera en persons vårdbehov
och därför behöver kontakten mellan hemtjänstpersonalen och distriktssköterskan underlättas. En
möjlig väg att underlätta kontakten är genom mobila
IT-tjänster.
Distriktssköterskorna kan via IT-tjänst ge enklare
medicinska uppdrag till hemtjänstpersonal. Genom
detta arbetssätt kan distriktssköterskan prioritera
patienter med större vårdbehov.
Att besöka vårdcentraler och sjukhus kan vara
ansträngande för sjuka äldre personer. Genom ett
arbetssätt där vård och omvårdnad i ökad utsträckning kan genomföras i hemmet med stöd av mobila
IT-tjänster kan dessa besök minska.
Distriktssköterska
Hemtjänst
Arbetssättet möjliggör att diagnos kan ställas tidigare
och behandling kan påbörjas utan fördröjning.
Tekniken kan även användas vid läkarbesök i hemmet.
Förstärkt informationsutbyte
mellan hemtjänstpersonal och
distriktssköterska
Distriktssköterskorna ges mobil tillgång till kommunens planeringssystem. De tar emot meddelande från
hemtjänsten om försämrat hälsoläge i planeringssystemet och får ett SMS då överlämnandemeddelande
inkommer.
Distriktssköterskan tar emot överlämnandet och hanterar det då hon/han har mobil tillgång till vårdgivarens
journalsystem. Det innebär att ärendet hanteras snabbare och effektivare.
Distriktssköterskorna kan se hemtjänstens besöksplanering för de personer som givit medgivande. Vid
behov lägger distriktssköterskan in en tilläggsuppgift
om medicinsk uppföljning till hemtjänsten. Resultatet
rapporteras sedan av hemtjänsten till distriktssköterskan.
Hemtjänsten rapporterar med handdatorer via rapportmallar upprättade av vårdpersonalen. Det innebär att
informationen blir stringent och enkel att tolka utan
risk för missuppfattningar.
Portabel utrustning
Läkarkonsultationer
Distriktssköterskorna tar med sig portabel
diagnostikutrustning, omläggningsmaterial och
läkemedel vid hembesöken. För att detta ska vara
hanterbart utrustas tjänstebilarna så att det blir
enkelt att hantera utrustningen. Enbart det som
behövs vid varje besök tas in till patientens bostad.
I de fall distriktssköterskan behöver kontakt med
läkare sker detta via mobiltelefon eller videokonferens.
I de fall fast bredbandsförbindelse finns hos patienten
kan läkaren även genomföra hjärt- och lungljudundersökning
på distans genom det digitala stetosko pet.
Videokonsultationer ger dessutom möjlighet för
läkaren att se patientens rörelser och samtala med
patient och distriktssköterska.
Den utrustning som bilarna förses med är CRP,
Hb, Glucos, pulsoximeter, bladderscan, EKG,
digitalt stetoskop, digital örontermometer, blodtrycksmanschett och digitalkamera samt lap-top
dator med mobil uppkoppling till journalsystemet.
För de besök som görs i tätort används eldrivna
packmopeder utrustade med en låsbar låda där
utrustningen förvaras.
Utvärdering
Betydelsen av fältprov inom detta område visar att
mobila IT-tjänster kan öka vårdkvaliteten för äldre
sjuka personer och deras närstående.
Kontaktpersoner
Carl-Johan Westborg, Vårdcentralschef och allmänläkare vid Björknäs Vårdcentral.
Tel 070-663 86 59. E-mail [email protected]
Siv Söderberg, Professor, Luleå Tekniska Universitet. Tel 070-377 58 18, E-mail [email protected]
Lennart Isaksson, Delprojektledare vid EIC, Luleå Tekniska Universitet.
Tel 070-300 8201. E-mail [email protected]
Projektägare – Centrum för Innovation och eHälsa, EIC
Verksamhetsledare: Jan-Erik Westerberg. Tel 070-493 36 96. E-mail [email protected] .
Forskningsledare: Siv Söderberg. Tel 070-377 58 18. E-mail [email protected]
Centrum för Innovation och eHälsa, bedriver utveckling av
innovativa behovsdrivna tjänster och produkter genom internationellt ledande forskning till nytta för patient, vårdgivare
och det regionala näringslivet. EIC är en gemensam centrumbildning mellan Luleå tekniska universitet, No rrbottens
läns landsting samt Luleå, Piteå och Bodens kommun.