Fredrik är tolk mellan teknik och användare

ISystemansvariga på Beställarenheten - Göteborg Stad
faktablad 2013
Fredrik är tolk
mellan teknik och användare
Fredrik Andersson är den som är färskast bland de systemansvariga. Han kom
till beställarenheten i augusti och har nu haft tre månader på sig att sätta sig in
i sitt område.
– De första månaderna har varit otroligt roliga samtidigt som det också har
varit svårt att sätta sig in i alla detaljer. TEIK-området är stort och kunskapen är
spridd i organisationen.
Fredrik Andersson är systemansvarig (SA) för systemområde TEIK - Tjänster för Extern och Intern
Kommunikation. Uppdraget är att utveckla och hantera de behov som användarna av de olika
plattformarna har. Det handlar om att kunna tolka mellan utvecklarna och användarna av tekniken.
Men det är inget större problem för Fredrik gillar verkligen att förklara IT på ett pedagogiskt sätt.
– Jag tror att det skulle underlätta om teknikfolket och användarna flyttade lite närmare varandra
och på sikt tror jag det är nödvändigt, för att användarna ska förstå vad som är möjligt med det
system vi har.
Webbplattformen är motorn som driver goteborg.se
I dag har vi en webbplattform som är kompetent och som klarar mycket, men det har varit en resa
att ta sig dit. Att det man en gång köpte var en byggsats som skulle skruvas ihop bit för bit var det få
som tänkte på. Det var inget färdigt webbverktyg utan snarare en struktur som skulle byggas upp
från början. Idag är det ett stabilt system med ett datalager i botten, server, WCM, webbportal, och
här finns möjlighet att bygga vidare och koppla på nya applikationer.
– Att vara ett stöd i beslutsprocesserna kring vilka funktioner och initiativ som skall drivas vidare och
prioriteras blir en viktig uppgift. Det är många behov som skall fyllas och resurserna är inte oändliga,
säger Fredrik.
Nya tjänster för webben formuleras
Ett stort arbete pågår på webbenheten med att titta på nästa steg för goteborg.se. I dag tittar man
bland annat på inloggning och behörighet för vissa delar av systemet för att kunna hantera
personliga ingångssidor med tiden.
– Det är spännande att vara med och följa utvecklingen och se hur plattformen kan leverera.
Omvärldens förväntningar på en webbplats förändras hela tiden och att hitta balansen mellan vad
medborgaren vill hitta och göra på en webbplats och det Göteborg stad vill informera om är inte
alltid enkelt.
E-tjänstplattformen
E-tjänster handlar om att ge medborgare möjlighet till att elektroniskt kunna uträtta ärenden i
stadens system via ett formulär, en blankett eller liknande. Sedan i våras finns en organisation på
plats på Konsument och Medborgarservice för att hjälpa förvaltningar och bolag att ta fram nya etjänster.
– Men att fylla i en blankett elektroniskt via goteborg.se är bara en liten del av kedjan. Tittar vi på
hur vi hanterar detta internt i staden blir det ett betydligt större projekt att ta in. Detta jobbas det
nu med för att närma sig e-förvaltning mer och vidare mot e-samhälle, en spännande resa att vara
med på, säger Fredrik.
I mer komplexa e-tjänster, där man syr ihop gränssnittet utåt mot medborgarna med de interna
systemen och processerna, innebär det ofta en större förändring för verksamheterna själva än vad
det ställer krav på tekniken. Nu pågår ett arbete med att förenkla processerna för att ta fram enkla
formulärs-etjänster, och även att skapa integrationer mot interna system på ett enklare sätt.
Dalis ska avvecklas
För de som var med och gjorde webbsidor i början av seklet är Dalis ett välbekant program. Dalis var
byggt med Lotus Notes som plattform och tanken var att det skulle tas bort när staden fick ett nytt
verktyg i WCM. Det visade sig dock svårare än vad man först tänkt sig. Dalis var ett bra komplement
för att göra enklare webbsidor, skapa formulär och enkäter, eller hantera webbplatser som låg
utanför eller inte fick plats i den normala strukturen.
– Dalis blev många gånger lösningen på de problem som inte WCM:et klarade av att hantera i
början. Dalis används fortfarande, men nu är det meningen att det ska bort. Mitt uppdrag är att se
hur vi ska göra med de sidor som fortfarande ligger i Dalis, om vi kan stänga dem eller om vi ska
erbjuda en annan lösning. Dalis är helt enkelt för gammalt så vi måste göra något, säger Fredrik.
Bildarkivet är en outnyttjad resurs
Ett annat område som Fredrik har på sitt bord, men som han inte hunnit sätta sig in i ännu är
stadens bildarkiv. Det är en resurs för att lagra gemensamma bilder från stadens verksamheter för
att kunna användas både i webbsammanhang och för olika trycksaker. I dag finns där dryga 5000
bilder. Mest är det vackra vyer av de centrala delarna av staden samt porträtt på politiker och
ledande tjänstemän.
– Även här har Göteborg en väldigt kompetent plattform. Hur vi kan och ska utnyttja den till mer och
för flera är något som jag ser fram emot att sätta mig in i, menar Fredrik.
Om Fredrik
Fredrik arbetade 13 år i Marks kommun där han, som han själv påpekar, hade förmånen att pröva på
många olika delar av IT-verksamheten, från systemutveckling till support .
Fredrik var med under utvecklingen av e-tjänsteplattformen för Marks kommun och var enhetschef
för drift och support.
– Det är en stor skillnad att komma från en liten kommun med en centraliserad IT-verksamhet till
Göteborg där verksamheten är så mycket större och beslutsvägarna mer decentraliserade. Men jag
är en nyfiken person så det känns bara spännande att sätta mig in i denna väldiga organisation.
Lite bakgrundsfakta
WCM = (Eng) web content management – webbinnehållshanteringssystem, produkt från IBM.
E-tjänst = Med e-tjänst menas en tjänst som tillhandahålls via ett elektroniskt gränssnitt och som helt eller
delvis utförs elektroniskt, ofta via kommunens webbplats eller som en mobilapplikation (app).
E-förvaltning = E-förvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informationsoch kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser.
E-samhälle = Genom att utnyttja IT och information på ett smart sätt kan servicen förbättras, kvaliteten och
effektiviteten höjas, innovationskraften och delaktigheten stödjas. E-samhället utvecklas i offentlig förvaltning
genom strategisk verksamhetsutveckling med stöd av IT, det vill säga e-förvaltning.