Beskrivning och schema Patinering v. 12-13

KONSTFACK
Institutionen för design, konsthantverk och konst
Kurskod:
Nivå: Grundnivå
KURSBESKRIVNING
Patinering och textil manipulation / Breaking down, soiling and manipulating textile
1,5 högskolepoäng / 1,5 ECTS credits
Kursansvarig lärare: Helena Henning
Medverkande föreläsare: Patrik Söderstam
Allmänt:
I den här kursen patinerar studenten textil för att förmedla ett uttryck. Flera exempel ges på
manipulation för att lura ögat. Fokus ligger på scenkostymer, färgning med direktfärg och det
speciella med att förverkliga någon annans konstnärliga idé – i det här fallet kostymtecknarens.
Metoderna går att överföra till andra konstnärliga verksamheter.
Lärandemål:
Efter genomgången kurs ska den studerande ha förmåga att
- färga ett tyg med direktfärg utifrån ett givet färgprov med reproducerbart recept
- tillämpa minst en patineringseffekt på ett ändamålsenligt sätt
- med ett konstnärligt uttryck patinera en scenkostym inom en given ram för konstnärlig gestaltning
- planera sitt arbete efter en tidsplan och utvärdera resultatet
- utföra arbetet enligt lagar för miljö och säker arbetsmiljö
Kurskrav:
Deltagande i obligatoriska genomgångar enligt schema.
Redovisning av specificerade arbetsuppgifter.
Deltagande i studiebesök.
Kursens uppläggning och undervisningsformer:
Teoretiska genomgångar i historia, arbetsmiljö, miljökrav, samt teaterns och kostymtecknarens
arbete varvas med praktiska genomgångar och eget arbete i grundläggande patinering.
Ett studiebesök på en teaters patineringsverkstad ingår. Vi ser en teaterföreställning tillsammans
(kvällstid) och studerar exempel på patinering på film.
Vi går igenom en teaters produktionsplanering samt verktyg för planering av arbetstid. Studenten gör
också en enklare produktionsplanering och följer upp hur den stämmer med verkligheten.
Kursen innehåller litteratur att bläddra i och inspireras av.
Examination:
Studentens förmåga att tillgodogöra sig och utveckla kunskaper och färdigheter examineras vid de
enskilda handledningstillfällena.
Vid varje examinationstillfälle av delmoment har studenten femton minuter till sitt förfogande: sju
minuter för redovisning, sju minuter för frågor och reflektion.
1. En färgning med direktfärg efter Pantones färgsticka alt. NCS-systemet med recept och beskrivning
av arbetsgång redovisas måndag eftermiddag 23 mars alt sista fredagen.
2. Textila prover på ett patineringsmoment redovisas måndag em 23 mars alt fredag i vecka två
tillsammans med tillvägagångssätt, recept, miljöhänsyn och idébilder.
3. Redovisning fredag i vecka två: Färgning, blöthängning och patinering av minst ett plagg/objekt
efter given bild. Till redovisningen fogas arbetsbeskrivning, recept och idéflöden samt hur arbetet
utförts gällande miljöhänsyn och med tanke på säker arbetsmiljö för tillverkningspersonal,
scentekniker och skådespelare.
4. Studenten planerar sitt arbete med en produktionsplanering inklusive materiallista och arbetstid,
planerad och med utfall, vilket redovisas vid slutredovisningen. I detta paper skriver studenten också
en reflektion över genomförd kurs och sina förvärvade kunskaper, och mailar det till läraren senast
sista kursdagens kväll (1-2 sidor, Callibri 12 p, radavstånd 1,5).
Betygskriterier:
Studenten visar i handledningssituationer förmåga att tillgodogöra sig och utveckla kunskaper och
färdigheter. Studenten tillämpar medvetet metoder i färgning och patinering med ett för ändamålet
genomtänkt konstnärligt uttryck.
I det skriftliga arbetet redovisar studenten sitt konstnärliga idéarbete, och recept med egna
reflekterande kommentarer inklusive riskanalys över handhavandet av eventuellt miljöfarliga ämnen.
Studenten redovisar också skriftligt och muntligt sin produktionsplanering, och analys av hur
planeringen stämmer med utfallet. I texten reflekterar studenten också över utfört arbete och
uppnådda resultat.
Studenten tolkar och diskuterar sitt eget och andras gestaltande arbeten under examinationerna.
Betyg ges som underkänd eller godkänd.
Obligatorisk kurslitteratur:
Henning Helena (2014) Patineringskompendium. Stockholm, Konstfack
Kalman Tibor & Kalman Maira (2006) (un)fashion. London: Booth-Clibborn Editions (Finns att köpa på
Amazon)
Referenslitteratur:
Bicat, Tina (2006) The handbook of Stage costume. Marlborough, Storbritannien: The Crowood Press
Birch-Jensen, Malin (1991) Manlig fåfänga – en skön historia. Höganäs: Förlags AB Wiken
Brown Carolina (1991) Klädedräktens historia genom fem sekler. Stockholm: Rabén & Sjögrens förlag
Rangström, Lena (2002) Modelejon Manligt Mode. Stockholm: Livrustkammaren, bokförlaget Atlantis
Skagerfors, Mona (1994) Damer Rebeller outsiders och tidens yta. Stockholm: Carlssons Bokförlag
Tydén-Jordan, Astrid (red) (1987) Kungligt klädd Kungligt mode. Stockholm: Livrustkammaren,
Berghs förlag
www.bokborsen.se antikvariska böcker
Vid sjukdom eller förhinder:
Sms:a eller maila Helena Henning 0739-233446, [email protected]
Översiktligt schema:
Arbetstid 9.00 – 16.00 plus teater en kväll
Start onsdag 18 mars
Eget arbete fredag 20 mars
Redovisning måndag 23 mars
Eget arbete torsdag 26 mars
Redovisning fredag förmiddag 27 mars
Med reservation för ändringar.
Välkommen!