Framtidens Bank & Försäkring – 2015

Annons
Annons
D e n n A t e m At i D n i n g ä r e n A n n o n s f r å n n e x t m e D i A
Fokus
borde
ligga på hur
man kan stimu­
lera människor
till ett långsik­
tigt sparande
Med
utveck­
lingen kommer
många nya utma­
ningar och nya
konkurrenter
Christina Lindenius,
vd för Svensk
Försäkring
Johan Hansing,
chefsekonom på
Svenska Bank­
föreningen.
Framtidens Bank
& Försäkring
– trender inom it, affärsutveckling och säkerhet
Talangjakten på
it-kompetens i fokus
Ännu återstår
stora förändringar
Regleringspendeln
har slagit för långt
Kundernas krav på nya, enkla och transparenta bank- och försäkringstjänster
ökar och skiftar i allt högre takt. För att klara
det måste it-cheferna omge sig med kompetenta medarbetare i ett landskap där jakten på
rätt nischad it-kompetens blir allt hårdare. Vi
ställde fyra frågor till tre it-chefer.
Sedan finanskrisen 2008 har en strid
ström av regelverk implementerats. Men
ännu återstår många genomgripande förändringar. I EU förhandlas strukturreform och kapitalkrav. På den inhemska agendan finns också
många viktiga frågor, säger Johan Hansing,
chefsekonom på Bankföreningen.
Nästa år träder Solvens II i kraft. Nu
pågår finslipning av de sista detaljerna.
– Ytterst handlar det om att åstadkomma en
ändamålsenlig reglering som inte hämmar
försäkringssektorns förmåga att bidra till
tillväxt, säger Christina Lindenius, vd Svensk
Försäkring. Flera delområden påverkas.
4
Säkerhet
Betalningslösningar
6
Big Data
7
Riskhantering
Outsourcing
Ingår som bilaga i Dagens industri mars 2015
Hammarskiöld & Co är en ledande advokatbyrå inom affärsjuridik.
Vi lägger stort fokus på att hitta innovativa och långsiktigt
hållbara lösningar för våra klienter.
Vill du veta mer? Besök oss på www.hammarskiold.se
Annons
Annons
D e n n A t e m At i D n i n g ä r e n A n n o n s F r å n n e x t m e D i A
Framtidens Bank & Försäkring
www.framtidensbank.se
3
Mars 2015
Om detta kan du läsa i Framtidens Bank & Försäkring
Kunderbjudande och
it-kompetens i fokus
är att utveckla nya internetbaserade lösningar för
Många av Europas länder brottas fortfarande
att kunna möta kunden på den digitala arenan.
med ekonomiska och politiska problem. I Sverige vänMålsättningen enligt honom är att utveckla tjänstas ekonomin gradvis förbättras, men i långsam takt.
ter som är så enkla och transparenta som möjligt
För både bank- och försäkringsbranschen är de
i allt från försäljning och skador till servicefråregelverk, som tagits fram för att komma till rätta
gor. Ytterligare en utmaning är att
med finanskrisens negativa effekter, en
ta fram fler automatiserade lösningar
stor utmaning.
Bankdär kunden, i de fall det önskas, kan
Vid sidan av regelverksarbetet arbeoch
vara en mer aktiv part i ärendehantar bank- och finanssektorn intensivt
finanssektorn
teringen.
med att utveckla sitt kunderbjudande.
Målet är den enkla affären och använVid sidan av det tekniska handlar
arbetar intensivt
darvänlighet.
investeringarna
också om att hela timed att utveckla
I detta arbete går utvecklingen mot
den se till att ha rätt intern och extern
sitt kunderbjuatt allt fler banker och försäkringskompetens på plats, vilket inte alltid
dande
bolag väljer att fokusera sitt it-arbete
är enkelt.
på det som ger mervärde för bolagets
– För om sanningen ska fram, säkunder. Stödsystem, drift och utveckling får exterger Tveita, är det lätt att få tag i en nörd, men en
na parter ta hand om; arbetet på it-avdelningen blir
lagom nörd med affärssinne kan vara svårare att
därför en spegelbild av bolagens affärsutmaningar.
vaska fram.
Kjell Rune Tveita, CIO för If försäkringar, framTrevlig läsning!
håller att en av de stora utmaningarna under 2015
Redaktionen
FramtidensBank&Försäkring–trender
inomit,affärsutvecklingochsäkerhet
är en tematidning från NextMedia
4-5
Kundkravdrivertalangjaktpåit-kompetens
Tre it-chefer i intervju om framtidens bank & försäkring.
6
Storaförändringaråterstår–trotsmånga
implementeraderegler
Intervju med Johan Hansing, chefsekonom på
Bankföreningen.
7
Regleringspendelnharslagitförlångt
En ändamålsenlig reglering får inte hämma försäkringssektorns förmåga att bidra till tillväxt, säger Christina
Lindenius, vd Svensk Försäkring.
8
Modernabankrånarehållertillpånätet
Intervju med Tobias Hummel, ansvarig för bedrägeriprevention på SEB och Per Hägerö, CTO på neXus.
9
BigData–strategiskresursiaffärsutvecklingsarbetet
Potentialen är stor och efterfrågan från kunderna finns där.
9
Nyabeteendenförändrararbetssätt
Idag är den snabbast växande kontaktytan mobiltelefoner.
10
Provisionsförbudslårmotmindreaktörer
Det finns brister med provisioner men behövs ett förbud?
undrar Mattias Anjou, advokat och partner på Hammarskiöld & Co.
10
Skärptakundkravpåframtidensmobilabanktjänster
Intuitiva tjänster hjälper kunden att snabbt hitta rätt.
11
Outsourcingleverantörerbörhariskviljaochflexibilitet
Intervju med Länsförsäkringar och Alecta.
12
Strategitorget–ettforumförBank&Finans
Undersökning: projekt och teman som är mest aktuella.
13
Ändradereglergernyaperspektivpåriskhantering
Ökad tillgänglighet är positivt – så länge det är säkert.
Presenterade företag och organisationer
14
15
16
17
18
18
19
20
21
21
22
23
23
SkribenterSandra Ahlqvist, Anette Bodinger, Håkan Edvardsson,
Cristina Leifland, Annika Wihlborg, Christina B. Winroth
OmslagsbilderJohan Hansing: Håkan Flank, Christina
Lindenius: Svensk Försäkring, Bakgrundsbilder: iStock
GrafiskformStellan Stål
Annonsförsäljning NextMedia, Media X Norr
Tryck BOLD Printing/DNEX Tryckeriet
IngårsombilagaiDagensindustrimars2015
Itello
Tieto
MORSSoftware
CGI
Wacom
FCG
HP
CSC
ProfitSoftware
INFODESIGN
Nordicstation
Omegapoint
Kuponginlösen
Frågor om innehållet besvaras av Carl Meijer
E-post: [email protected]
Förmerinformationomtema-och
kundtidningaridagspresskontakta:
Niklas Engman
Telefon 08-661 07 90, Mobil 070-774 84 90
E-post: [email protected]
Läsmerpå:www.framtidensbank.se
UPPDATERING AV FINANSIELLA REGELVERK
NYA EU-TILLSYNSMYNDIGHETER • KRISHANTERINGSDIREKTIVET • GL44 • SOLVENS II
BASEL III • MIFID II • AML • EMIR
Lyssna till expertpresentationer från SEB • Finansinspektionen • Sveriges riksbank
Björkmo Advisors • AML Consulting • Swedbank • Ernst & Young • Svenska Bankföreningen
Finansdepartementet
www.informasweden.se/regelverk
KONFERENS
6-7 MAJ 2015
Annons
Annons
D e n n A t e m At i D n i n g ä r e n A n n o n s F r å n n e x t m e D i A
4
Framtidens Bank & Försäkring
www.framtidensbank.se
Mars 2015
Talangjakten på it-kompetens i fokus
Kundernas krav på nya, enkla och transparenta bank- och försäkringstjänster ökar och
skiftar i allt högre takt. För att klara utmaningen måste it-cheferna omge sig med kompetenta medarbetare i ett landskap där jakten på rätt nischad it-kompetens blir allt hårdare. Vi ställde fyra frågor till tre it-chefer på temat framtidens utmaningar. Välkommen
att ta del av it-chefernas tankar om hur de tänker sig att framtiden ska gestaltas.
Foto: Nordnet
Klas Ljungkvist
CTO Nordnet
Vilka är de största utmaningarna
för it-avdelningen under 2015?
– Vår ständiga utmaning på Nordnet it
är att lansera fler produkter och tjänster som ger värde för våra kunder, till
allt högre kvalitet och med tätare intervall. Detta utan att äventyra hastighet
och driftsstabilitet för våra användare.
Vi filar kontinuerligt på processerna för
att automatisera allt utom själva kodknackandet i största möjliga mån – en
härlig utmaning där det gäller att försöka navigera listigt mellan kort socker och investeringar som ger framtida
”bang for the buck”.
– Talangjakt på it-kompetens är ett
annat område där vi lägger rejält med
krut för tillfället då hela vår fabrik bygger på, och är beroende av, brain power.
Denna jakt är inte heller något specifikt
för 2015, utan en kontinuerlig strävan
att öka vår kollektiva förmåga. Även
detta område är synnerligen intressant,
inte minst i och med att jag får träffa
många intressanta personer.
Hur arbetar ni för att möta morgondagens kundkrav på ökad tillgänglighet
och smartare självservicetjänster?
mätning av användarmönster kommer
att bli allt viktigare i detta landskap. På
tekniksidan är en viktig insikt att även
nya tekniker, ramverk och även säkerhetshot kommer i allt snabbare takt,
vilket kräver att vi snabbt måste kunna
anpassa oss till ny teknologi. Ett led i
denna flexibilitet är att vi strävar efter
att öppna upp plattformen mer och mer
för att möjliggöra snabba integrationer
av externa applikationer och tjänster
där Shareville är ett exempel.
– På tillgänglighetssidan strävar vi efter att ha extremt tight och skicklig it
OP som genom standardiseringar och
automatiseringar av bottenplattan säkrar en stabil och snabb drift. Givetvis
ställer tillgängligheten och prestandan
krav även på utveckling och teknikval.
Har ni landat i den it-omställning som
de nya regelverken ställt krav på?
– På Nordnet arbetar vi med små, och
– Den flora av regelverk som sprungit
täta, självständiga team där medlemi full blom under 2014 ställer intresmarna täcker hela stacken från innosanta randvillkor på vår affär, och även
vation till lansering. Teamen innehåller
på teknik- och implementationsval.
produktägare från vår innovationsorDen som kan hantera dessa villkor på
ganisation, scrum masters, utvecklare,
ett smart sätt och rent av
QA och applikationsdrift.
vända en del av dem till en
Dessa team är produktfoVår
kuserade och är experter
filosofi är affärsmöjlighet, kommer
att vinna. Nordnets anpå sina respektive produktområden. Vår övertygelse att vi måste vara greppssätt har alltid varit
att uppfylla efterlevnadsär att vi med detta autono- extremt flexibla
krav tillräckligt bra och på
ma och potenta angrepps- och snabba i
ett sådant sätt att kunden
sätt kan ligga väldigt nära
omställningen
påverkas minimalt. Någon
kunden och fånga upp krav
omställning har det däroch önskemål, och omsätta
för inte varit fråga om för vår del, vi
dessa snabbt och effektivt.
har bara behövt lägga en smula mer tid
– Vår filosofi är att vi måste vara exoch energi än tidigare på att säkra att vi
tremt flexibla och snabba i omställninguppfyller kraven. Vi undviker att köpa
en, i och med att kraven på våra tjänster
in stora, tröga – och svindyra – enterkommer att öka och skifta i allt snabprise-system och koncept som utlovar
bare takt. Kundtester, uppföljning och
helhetsgrepp till höger och vänster, utan
värnar om att hålla systemfloran tunn
och effektiv. Rätt verktyg för respektive kravställning, tillsammans med en
del gnuggande av våra team, gör att vi
hanterar de växande regelverken hyfsat
smart och billigt.
Jag måste dock medge att jag blir en
smula frustrerad när diverse internationella aktörer kan ta sig in på marknaden utan att sättas under samma lupp
som de lokala spelarna. Konkurrens är
bra, men det skall ske på lika villkor.
Vilka investeringar prioriteras i utvecklingsportföljen?
– Vi investerar inte speciellt mycket i system i vårt kunderbjudande, utan kompletterar gärna vår egenhackade kod
med open source och små smarta komponenter. Vad vi däremot lägger mycket
krut på är att investera i hjärnkapacitet.
Talang och engagemang i kombination
är det vinnande receptet för att kunna
fortsätta vara en snabb och flexibel organisation. Vår bottenplatta (storage,
network, etc.) har vi investerat rätt omfattande i de senaste åren, så där handlar
det mer om att möta datatillväxt ett tag
framöver. Vad gäller ERP-system av administrativ karaktär däremot, köper vi
hellre än vi bygger. Där ligger fokus på
att tweaka och effektivisera existerande
park snarare än att handla några nya
klossar under närmaste framtiden.
Anders Ekedahl
CIO Swedbank
Vilka är de största utmaningarna för it-avdelningen under 2015?
– Vi måste fortsätta att utveckla bankens digitala plattform, det vill säga
göra fler tjänster tillgängliga i våra internet- och mobilkanaler. Samtidigt behöver vi genomföra ändringar på grund
av regulatoriska krav. Banker blir alltmer beroende av it och att omallokera
pengar men också att skapa ny utvecklingskapacitet är en utmaning för oss.
– Det är också viktigt att konstatera att den ökade digitaliseringen ställer mycket höga krav på tillgänglighet
24/7 och att antalet inloggningar och
transaktioner ökar dramatiskt. Så vi
jobbar med optimering av volymer och
att säkra vår stabilitet.
Hur arbetar ni för att möta morgondagens kundkrav på ökad tillgänglighet och smartare självservicetjänster?
– Vi arbetar med en ny internet- och
mobilbank, som är enhetsoberoende.
Annons
Annons
D e n n A t e m At i D n i n g ä r e n A n n o n s F r å n n e x t m e D i A
Framtidens Bank & Försäkring
www.framtidensbank.se
5
Mars 2015
Foto: If
Kjell Rune Tveita
CIO If
Vilka är de största utmaningarna
för it-avdelningen under 2015?
– It-avdelningen är en spegelbild av bolagets affärsutmaningar. Det handlar i
stor utsträckning om att utveckla nya
internetbaserade lösningar för att kunna möta kunden på den digitala arenan.
Målsättningen är att utveckla tjänster
som är så enkla och transparenta som
möjligt i allt från försäljning och skador
till servicefrågor, vilket exempelvis kan
röra bilbyten och kilometerändringar i
en bilförsäkring. Parallellt måste vi också kunna erbjuda kunden valmöjligheten att ringa till oss, eller skicka mejl,
för att uträtta sina ärenden. Ytterligare en utmaning är att ta fram fler automatiserade lösningar där kunden, om
så önskas, kan vara en mer aktiv part
i ärendehanteringen. Vid en skada ska
kunden exempelvis själv kunna registrera skadan och sedan följa hur ärendet
behandlas för att skapa en högre grad
av kontroll, vilket skapar förtroende
under skadeprocessen.
Hur arbetar ni för att möta morgondagens kundkrav på ökad tillgänglighet
och smartare självservicetjänster?
Foto: Torbjörn Persson / Swedbank
– Vi jobbar agilt och vår affärs- och
teknikutveckling jobbar tillsammans i
gemensamma lokaler som vi kallar för
”Swedbank Labs”. Vi utvecklar funktionalitet steg för steg och har regelbunden avstämning med kunder för att
komma så rätt som möjligt.
Har ni landat i den it-omställning som
de nya regelverken ställt krav på?
På så sätt vill vi skapa en förenklad miljö för kunderna, med igenkänning mellan mobil och internetkanalerna. Då
blir banken enklare att snabbt ta till sig.
Sedan skall vi fylla internet- och mobilbanken med ännu fler tjänster, som ger
kunderna möjlighet att genomföra det
mesta själv, om man så önskar. Många
av våra kunder vill göra sina bankärenden helt och hållet själva, andra kikar
och påbörjar i internet- och mobilkanalerna för att sedan slutföra via telefon
eller på kontor. Detta innebär nya krav
på vår förmåga att kunna följa dessa
kundaktiviteter och agera på dem, så
CRM-området är mycket aktuellt.
– Vi har klart för oss vad som krävs,
men är i full färd med anpassningen av
våra system. De nya regelverken ställer stora krav på tillgänglighet till data
och dess kvalitet. Det innebär att vi
måste bygga ett nytt datavaruhus och
samla och klassificera vår information
på ett mer stringent sätt.
Vilka investeringar prioriteras i utvecklingsportföljen?
– Vi prioriterar digitalisering och anpassningar till regelverk, men vi har också ett
antal livscykelinvesteringar inom några
av våra produktområden. Utmaningen
är att i möjligaste mån koordinera dessa
aktiviteter, för att undvika silolösningar
och nå ett mer effektivt slutresultat. Därutöver krävs investeringar för att hantera ökande transaktionsvolymer och
lagring av kunddata.
med Solvens 2 just nu är att alla regler inte är helt fastställda. Den 1 januari 2016 ska hela regelpaketet vara
färdigt och ännu är det inte helt solklart
hur allting förväntas rapporteras. Vi är
dock klara med uppbyggnaden av vår
RDS som är kärnan i vår lösning kring
Solvens 2 och väntar egentligen bara på
att rapporteringskraven skall fastställas
för att göra de sista justeringarna. Dialogen med Finansinspektionen är god
och vi känner oss redo för att bli granskade i sömmarna.
– Solvens 2-arbetet har genomförts
av vår riskavdelning och kollegorna
inom it. För oss på it har det varit en
lärorik process kring insamlandet av
riskdata och hur det sedan används i
verksamheten i samband med till exempel kapitalkravsberäkningar. En av uppsidorna med Solvens 2-arbetet är att it
fått en större förståelse för hur de olika
it-systemen hänger ihop; det hoppas vi i
förlängningen leder till konsolideringar
och effektiviseringar i systemarkitekturen som helhet. Tilläggas ska dock, att
vi självklart fått lägga mycket krut bara
för att följa efterlevnadskraven som Solvens 2 ställer. Vi har under långt tid arbetat mot ett rörligt mål.
– För att skapa en bra produkt måste it
vara med från idé till resultat. Att sitta och vänta på direktiv fungerar inte,
då är chansen att göra något bra redan
överspelad. I vår strategi har vi valt att
gå vägen med duktiga samarbetspartner. Samtidigt är det ytterst
viktigt av att ha kompeFör att
Vilka investeringar priotenta medarbetare på plats
riteras i utvecklingsportskapa
som förstår verksamheten.
följen?
Arbetet med att tillhanda- en bra produkt
– Primärt investerar vi i
hålla fungerande datahallar måste it vara
är självfallet en uppgift som
med från idé till att vara så kundfokuserade som möjligt på ett
vi outsourcar; för det är
kostnadseffektivt sätt. Vid
inte ett område som vi ska resultat
sidan av det tekniska handbli bäst på. Däremot ska vi
lar investeringarna också om att hela tibli bäst på att ha teknikkompetens som
den se till att ha rätt intern och extern
kan lyfta vår affär. Hur saker och ting
kompetens på plats, vilket inte alltid är
fungerar och samverkar inom bolaget
enkelt. I stort sett är det okej tillgång på
är därför en viktig kompetens som vi
kompetens, men duktiga it-arkitekter
behöver inhouse med allt från skickliga
som kan koppla ihop verksamhets- och
it-arkitekter till duktiga utvecklare och
it-arkitektur på rätt sätt, är efterfrågade
projektledare.
för att få både effektiva processer och
Har ni landat i den it-omställning som
kundvänliga lösningar på plats. Sysde nya regelverken ställt krav på?
temutvecklare som kan ta ansvar för
processer och vara tillräckligt insatta i
– Solvens 2 som fokuserar på branaffären för att applicera de mest lämschens riskhantering och kapitalkrav, är
pade tekniska lösningarna, är också
ett mycket omfattande regelverk vilket
hett efterfrågade. För om sanningen
också krävt mycket arbete. Vi har tackska fram är det lätt att få tag i en nörd,
lat uppgiften genom att bygga upp en
men en lagom nörd med affärssinne
RDS (Risk Data Storage) för att samkan vara svårare att vaska fram. Inom
la all riskdata i ett stort datavaruhus.
finans handlar allting om teknologi och
Det mesta arbetet ligger bakom oss och
digitalisering, för det finns i egentlig mejust nu befinner vi oss i en process där
ning ingen fysisk produkt. Därför är det
alltsammans håller på att testas i form
jätteviktigt att hitta de smarta lösningav kvartalsvisa så kallade pilotrapporarna.
teringar. Den allra största utmaningen
Annons
Annons
D e n n A t e m At i D n i n g ä r e n A n n o n s F r å n n e x t m e D i A
6
Framtidens Bank & Försäkring
www.framtidensbank.se
Mars 2015
Stora förändringar återstår
Sedan finanskrisen 2008 har en strid ström av regelverk
implementerats i bankväsendet.
Men ännu återstår många genomgripande förändringar som
skapar utmaningar för svenska banker.
Bankföreningen
Text Cristina Leifland
Det är lätt att tro att de många
nya, internationella regelverken som
tillkommit sedan finanskrisen 2008 redan är på plats. Men fortfarande står
flera stora förändringar inför dörren.
En sådan är den strukturreform som
just nu förhandlas i EU. Den kan innebära att stora banker delas upp i flera
enheter, där tradingverksamhet avskiljs
från traditionell verksamhet och bedrivs
i ett separat bolag.
– En sådan uppdelning skulle slå hårt
mot det svenska systemet med universalbanker, som vänder sig till alla sor-
ters kunder och som tillhandahåller alla
typer av tjänster. Universalbanker finns
visserligen i andra länder också, men
i Sverige är den här modellen starkt
kopplad till den svenska ekonomin,
som är väldigt exportorienterad. Då är
det extra viktigt att bankerna är konkurrenskraftiga på alla områden, med
exempelvis valutaaffärer, exportkrediter och annat, säger Johan Hansing,
chefsekonom på Svenska Bankföreningen.
Bruttosoliditet
En annan förändring är det riskbaserade kapitalkravet, eller så kallad bruttosoliditet. Det har sin grund i att många
banker i samband med finanskrisen visade sig ha för lite kapital för att han-
är det viktigt att den slutgiltiga utformtera sina förluster. Det krav som nu ska
ningen av detta blir så bra som möjligt
fastställas av Baselkommittén utgår inte
för de svenska bankerna, säger Johan
från hur riskfylld en viss typ av utlåning
Hansing.
är, utan behandlar all risk
enhetligt. Det sätter tak på
På den inhemska agenSvenska
bankernas utlåning basedan finns också många vikbanker
rat på hur mycket kapital
tiga framtidsfrågor för de
ligger väldigt
en bank har.
svenska bankerna. Hus– Det kommer med an- långt fram i
hållens höga skuldsättning
dra ord inte att spela nåmånga avseen- och de aviserade reglerna
gon roll om banken lånar
om amorteringskrav är två
ut pengar till en stabil vil- den, med
frågor som har stor betydellaägare med väldigt låg avancerade
se för såväl bankerna som
risk eller till något hög- lösningar
den breda allmänheten.
riskprojekt.
KapitalkraFrån Bankföreningens sida
vet blir detsamma. I vår mening skulle
ville man hellre se självreglering än lagdetta vara mycket negativt för svenska
stiftning, men detta bedömdes inte vara
banker, som är väldigt duktiga på att
förenligt med konkurrensreglerna och Fistyra och prissätta utifrån risk. Därför
nansinspektionen ska därför formulera
ett förslag på bindande krav. Detta är inte
helt enkelt, framhåller Johan Hansing.
– Det är väldigt viktigt att detta utformas på ett tydligt och pedagogiskt
sätt. Hur ska man exempelvis definieJohan Hansing, chefsekonom på Svenska
ra nya lån? Vad händer om man byter
Bankföreningen.
bank eller bostad och har ett befintligt
Foto: Håkan Flank
lån? Det har långtgående konsekvenser
för väldigt många låntagare.
Digitalisering
En annan viktig fråga är digitaliseringen
av banktjänster och övergången till ett
alltmer kontantfritt samhälle.
– Den här omställningen går oerhört
snabbt. Svenska banker ligger väldigt
långt fram i många avseenden, med
avancerade lösningar. Ta bara vanliga
överföringar och betalningar. För inte
länge sedan tog de tre dagar, nu går det
på tre sekunder, säger Johan Hansing.
– Men med utvecklingen kommer
många nya utmaningar och nya konkurrenter. Det gäller att hålla jämna
steg med utvecklingen för att inte tappa
i konkurrenskraft. Vi ser redan idag helt
nya aktörer på marknaden.
Han framhåller att de svenska bankerna är mycket välfungerande i internationell jämförelse. Det svenska bankväsendet
klarade av finanskrisen bättre än kanske
några andra och är stabila och lönsamma. Bankerna har en grundläggande samhällsfunktion och är en förutsättning för
investeringar och företagande som leder
till välstånd och tillväxt.
– Det finns all anledning att vara stolt
över den svenska bankmodellen. Det
finns mycket att bygga vidare på, inte
minst i ett europeiskt perspektiv. Stabila
och välkapitaliserade banker är helt avgörande för att få fart på ekonomin i
Europa och där är svenska banker ett
föredöme.
Annons
Framtidens Bank & Försäkring
Annons
D e n n A t e m At i D n i n g ä r e n A n n o n s F r å n n e x t m e D i A
www.framtidensbank.se
7
Mars 2015
Foto: Svensk Försäkring
Christina Lindenius, vd Svensk
Försäkring.
Regleringspendeln
har slagit för långt
Nästa år träder Solvens II i kraft. Nu pågår finslipning av de sista detaljerna.
– Ytterst handlar det om att åstadkomma en ändamålsenlig reglering som inte
hämmar försäkringssektorns förmåga att bidra till tillväxt, säger Christina
Lindenius, vd Svensk Försäkring.
träder i kraft 2016. I och med det reformeras hela den grundläggande regleringen för försäkringsbranschen.
Text Anette Bodinger
– Den rapportering som efterfrågas
i Solvens II är mycket mer omfattande
än vad många kunde drömma om i inDen förra finanskrisen sätter fortledningsskedet. Det är stora mängder
farande spår i form av en mängd nya
information som försäkringsföretagen
regleringar som håller på att utarbetas
ska lämna in till Finansinspektionen.
av EU. Regleringarna är inte bara till
Det ställer krav på bolagen, men även
för att förhindra framtida kriser, utan
på Finansinspektionen som ska kunna
handlar även om att stärka konsumenbearbeta och använda internas förtroende för fiformationen på ett rimligt
nanssektorn.
Fokus
sätt. Annars är det svårt
– Vi kan se tillbaka på
borde
att motivera de betydande
ett antal år då vi noterat
kostnaderna för att samla
många nya och mycket de- ligga på hur
in all denna statistik.
taljerade initiativ till regle- man kan stimuEn annan sak som komringar. Med tiden har det lera människor
plicerar
genomförandet
kommit en ökad insikt om
till ett långsiktigt av Solvens II, särskilt för
att detaljstyrningen har
livbolagen, är att det inte
gått för långt och riskerar sparande
finns några klara besked
att hämma finanssektorns
om den framtida regleringen av tjänsteförmåga att bidra till tillväxt och inpensioner.
vesteringar. Pendeln har slagit för långt
– I Sverige har en utredning lagt fram
även om målsättningen är bra, säger
förslag till en ny tjänstepensionsregleChristina Lindenius.
ring. Vi välkomnar en ny reglering, men
Det viktigaste regleringsområdet för
det är oerhört viktigt att livbolagen snaförsäkringsföretagen är Solvens II som
Svensk Försäkring
rast får klarhet i vilket regelverk som
ska gälla för tjänstepensionerna, redan
innan Solvens II träder i kraft.
minpension.se samt ersattningskollen.
se som ett resultat av den strävan.
Konsumentskydd
Vid årsskiftet sänktes avdragsrätten för
privat pensionssparande. Den som sparar i en privat pensionsförsäkring eller
ett individuellt pensionssparande (IPS)
får från och med i år göra avdrag i deklarationen för belopp upp till endast
1 800 kr per år. Det har även kommit
ett förslag om att slopa avdragsrätten
helt från och med 2016.
– Det här är bekymmersamt. Avdragsrätten tas bort utan att det görs eller har gjorts någon analys av hur stort
behovet av pensionssparande är. Och
det i en tid när vi vet att den allmänna pensionen för många utgör en allt
mer krympande andel av slutlönen, säger Christina Lindenius, som menar att
man borde vända på frågan.
– Fokus borde istället ligga på hur
man kan stimulera människor till ett
långsiktigt sparande. Jag efterlyser ett
omtag och en analys av medborgarnas
behov av att spara på lång sikt och hur
det kan stimuleras.
Finanskrisen bidrog till att skada konsumenternas förtroende för finanssektorn. På grund av dålig insyn, låg
riskmedvetenhet och dålig hantering av
intressekonflikter hade många människor framför allt i USA men också i EU
köpt investerings- och försäkringsprodukter som inte passade dem. Därför
tas det, bland annat på EU-nivå, fram
något som närmast kan liknas vid en
konsumentguide för inköp av investeringsprodukter.
– Den innehåller till exempel nya
standarder för information om investeringar så att konsumenter kan välja finansiella produkter utifrån tydlig och
gedigen information. I grunden handlar
det om att skapa ett gott konsumentskydd, säger Christina Lindenius.
Det är inte bara på EU-nivå som man
tagit initiativ för att stärka konsumentskydd och öka transparens. I Sverige
har försäkringsbranschen tagit fram
Sänkt avdragsrätt
Annons
Annons
D e n n A t e m At i D n i n g ä r e n A n n o n s F r å n n e x t m e D i A
8
Framtidens Bank & Försäkring
www.framtidensbank.se
Mars 2015
Moderna bankrånare
håller till på nätet
När bank- och betalningstjänsterna flyttade ut på
nätet flyttade bedragarna
med. Kortrelaterade bedrägerier och digital ekonomisk
brottslighet är vår tids stöldbrott. Dagens bankrån sker
på nätet.
Digital brottslighet
Text Anette Bodinger
– Ju snabbare den tekniska utvecklingen går, desto större krav ställs på att
vi håller jämna steg med brottsligheten.
För att klara det krävs strukturerade
former för samarbete mellan olika funktioner i banken. Vi kanske inte kommer
att ligga steget före bovarna i alla lägen,
men vi ska i alla fall snabbt kunna täppa
till hålen om något skulle inträffa, säger
Tobias Hummel, ansvarig för bedrägeriprevention på SEB.
Tobias Hummel har tidigare arbetat
med operationella risker.
– Många av de processer vi utvecklade för operationell riskkontroll kan
appliceras även på det här området.
Big Data
Att ta tillvara kunskap från olika funktioner i banken är en viktig nyckel till
att förhindra nätbrottslighet som hackerattacker och virusinfektioner. Idag är
ler det senaste framhåller Per Hägerö,
Big Data ett buzzword i de flesta branCTO på neXus, vikten av att ha konscher, dataanalys ska användas för att
troll på behörigheter.
lära känna kunders vanor
– Det i kombination med
i syfte att skräddarsy olika
stark autentisering i form av
erbjudanden. Men Big Data
ett mobilt bank-id eller ett
kan även användas i kampen
smart kort för att logga in i
mot brott på nätet.
datorn ger en hög säkerhets– Man kan t.ex. ha koll
nivå. Även om någon skulle
på kunders beteenden som
göra intrång i systemet, går
gör att man kan avgöra att
det inte att komma åt någon
det här är rätt kund som
viktig information utan det
försöker logga in i systemet.
smarta kortet.
Tobias Hummel, ansvarig
Vi har ju ofantliga mängder
Ett berömt fall där en
för bedrägeriprevention
data och vi använder bara en på SEB.
förlust på 4,9 miljarder euro
bråkdel av det vi har för att
med stor sannolikhet kunförstå och se samband när
nat undvikas, om banken
Vi har ju hade haft bättre koll på
något avviker. Sedan har vi
ofantliga sina behörigheter, är beäven hårda limiter där man
per kanal och per autenti- mängder data
drägeriet mot den franska
seringsmetod kan ställa in
Société Générale
och vi använder banken
hur mycket man kan överför sju år sedan. Skulden
föra under en dag, säger bara en bråkdel
lades på en handlare som
av det vi har
Tobias Hummel.
spekulerat stort i fallande
aktiemarknader utan att
ha mandat för detta. För
Intern brottslighet
att dölja sin framfart förfalskade han
Cyber crime kan handla om både exdokumentationen kring handeln.
tern och intern nätbrottslighet. Vad gäl-
ningsvis kommer att vara essentiellt
Banken togs i örat av den franska fimed identifiering och inloggning till
nansinspektionen och har sedan dess
banktjänster.
lagt 130 miljoner euro på att förbättra
sina interna säkerhetssystem.
– Däremot tror jag att
det i framtiden inte kom– Stötestenen
var
att
mer att vara så komplext
handlaren tidigare arbetat
att identifiera sig. En säkrapå back-office och haft bere identifiering kommer att
hörighet till att ändra de lileda till att ännu fler bankmiter som mäklarna har att
tjänster flyttar ut i mobilen.
förhålla sig till. När han bytDet bygger dock på att bante tjänst till handlarbordet
kerna kan spåra vad du gör
hade han fortfarande kvar
och vara säker på att du är
behörigheten att ändra limiPer Hägerö,
du.
ter. När affärerna började gå
CTO på neXus
dåligt och han ville ta högre
Han konstaterar också att
risker för att täcka förstenåldern är något som
En säkrare kommer snabbt i den här
lusterna ändrade han helt
enkelt gränserna för vad
branschen.
identifiehan kunde handla för.
– Vi träffade nyligen
ring kommer att
Något som alltså slutade
en delegation från Elfenleda till att ännu
i att banken förlorade 4,9
benskusten. Där bygger
fler banktjänster
miljarder, en svindlande
man nu upp det digitala
summa, konstaterar Per
bankväsendet och hopflyttar ut i mobiHägerö.
par över PC-stadiet helt
len
och hållet. Allt är mobilt
i deras internetbanker redan från börSnabb stenålder
jan, möjliggöraren är nationella e-legitiTekniken går snabbt framåt men Per
mationer.
Hägerö menar att det även fortsätt-
Annons
Framtidens Bank & Försäkring
Annons
D e n n A t e m At i D n i n g ä r e n A n n o n s F r å n n e x t m e D i A
www.framtidensbank.se
9
Mars 2015
Big Data – en strategisk resurs i
bankernas affärsutvecklingsarbete
Analysen av Big Data är en
långsiktig utveckling som är
här för att stanna. Medan
försäkringsbranschen kommit
en bra bit på vägen befinner
sig stora delar av banksektorn
ännu i startgroparna vad gäller
analys av intern och extern
data. Potentialen är stor och
efterfrågan från kunderna finns
där, men det gäller att agera
strategiskt.
Big Data
Text Annika Wihlborg
Big Data karakteriseras av volym, komplexitet och hastighet och har
många tillämpningsområden kopplade
till konkret kundnytta. Det kan ligga
till grund för skräddarsydda erbjudanden och lösningar som baseras på kundernas preferenser och beteende och
kan även leda till nya kundinsikter som
kan utgöra en värdefull tillgång i affärsutvecklingsarbetet.
Drar lärdom av andra branscher
ekonomi. Det kan också generera en växande marknad för aktörer som erbjuder
bankkunder en möjlighet att överblicka
sin ekonomi via en bankoberoende tjänst.
– Såväl SEB som andra banker befinner
sig för närvarande i början av arbetet
Hjälper till att ligga steget före
kring att förstå hur intern och extern
– Kunskap om beteenden och behov
data kan användas för att ge kundnytkan användas till att optimera kundta. Det beror, enligt Anna Grandt, på
upplevelsen på olika sätt. Vi analyserar
att banksektorn överlag föredrar bebland annat de data som våra kunder
prövade lösningar och system. Bankersjälva genererar när de använder Interna kan dra lärdom av andra branscher,
net- och mobilbanken. När vi kan dra
som kommit längre i arbetet med att
slutsatser av hur kunderna använder
dra värdefulla slutsatser ur
våra digitala självserviceett Big Data underlag, säKunskap tjänster hjälper det oss att
ger Anna Grandt, head of
utveckla smarta lösningar
om
digital strategy & goveroch funktioner som många
beteenden och efterfrågar, exempelvis
nance på SEB.
sökfunktioner eller möjligAllt fler bankkunder ef- behov kan
heten att överblicka olika
terfrågar möjligheten att användas till att
enkelt kunna överblicka
optimera kund- kostnadsposter. Kraven
på kundanpassade tjänssin samlade ekonomi. Anna
ter som grundar sig på Big
Grandt menar att det kan upplevelsen på
Data-analyser har definileda till fler gränsöverskri- olika sätt
tivt ökat. Det kommer att
dande Big Data-samarbedriva utvecklingen, säger Anna Grandt.
ten mellan olika banker, inte minst för
att kunder med engagemang i flera olika
Synergier mellan digital och fysisk
banker ska kunna överblicka sin privatdata och webbanalyser av kundernas
Anna Grandt, head of digital strategy
& governance på SEB.
agerande hjälper bankerna att ständigt
ligga steget före med tjänster och lösningar som svarar upp till kundernas
behov. För att Big Data ska bli en resurs
att räkna med i affärsutvecklingsarbetet gäller det att extrahera de dataflöden
som är strategiskt betydelsefulla, ha välfungerande system för analys, kombinera datamängder från olika kanaler och
slutligen ha en tydlig målsättning.
Nya beteenden förändrar arbetssätt
På en allt mer reglerad marknad gäller det för finansbranschens
aktörer att på allvar visa sina innovativa framfötter och sätta såväl
kunderna som säkerheten och flexibiliteten i fokus. En strategiskt
utformad it-arkitektur är ett viktigt led i den strävan.
dukter, öppettider och funktioner. Därutöver blir också den analytiska sidan
betydligt viktigare – de fysiska mötena
Text Sandra Ahlqvist
blir färre men aktörerna inom området
behöver fortfarande känna sina kunder
och kunna ge bra service och rådgivPå Länsförsäkringar driver chefen
ning. Vi har själva satsat mycket på det,
för it-avtalsstyrning, Fredrik Lidman,
vilket visat sig i att vi fått flera priser
arbetet inom it-säkerhet och -arkitektur,
för både vår webbsajt och
leverantörsstyrning och invåra mobila funktioner de
köp av it-tjänster. Under
För tio
de senaste två åren har föår sedan senaste åren.
retaget förändrat stora deomfattade
lar av sin it-organisation
Skapar en konfigurerför att förflytta sig mot en digitala tjänster
bar verksamhet
helt ny leveransmodell.
Lidman konstaterar att de
webben, idag
– Den största utma- är den snabolika tjänster aktörerna
ningen för it inom finanstillhandahåller naturligtbast växande
branschen i nuläget är hur
vis återspeglar hur den dikundbeteendet har föränd- kontaktytan
gitala utvecklingen rör sig
rats. För tio år sedan om- mobiltelefoner
i övrigt och att det är anfattade digitala tjänster
geläget att vara flexibel för
webben, idag är den snabbast växande
att kunna leverera produkter som motkontaktytan mobiltelefoner. Det påversvarar behoven.
kar naturligtvis affärsverksamheten och
– En anledningen till att vi har valt att
hur kunderna bemöts i form av prooutsourca delar av vår it-verksamhet och
It-arkitektur
Fredrik Lidman, chef för it-avtalsstyrning hos Länsförsäkringar.
driva en förflyttning av våra system mot
standardsystem är att det finns starka
produkter och partners att hämta både
inom bank och försäkring. Man kan dra
nytta av den här typen av system för att
skapa en bättre och snabbare konfigurerbar verksamhet och därmed anpassa
sina produkter för ett bättre kundmöte.
Internt ligger vårt fokus snarare på information än teknologi och därmed sik-
tar vi också på att fortsätta utforma nya
leveransmodeller från molnet, men ännu
så länge känner vi att molntjänsternas säkerhet inte riktigt håller måttet. Det sker
en mognad inom it-säkerhet och molnet just nu och vi följer den utvecklingen noga. Det är viktigt att det görs på ett
medvetet sätt så att ingen information
äventyras och att våra kunder kan känna
sig trygga, avslutar Lidman.
Annons
Annons
D e n n A t e m At i D n i n g ä r e n A n n o n s F r å n n e x t m e D i A
10
Framtidens Bank & Försäkring
www.framtidensbank.se
Mars 2015
Provisionsförbud slår mot mindre aktörer
Provisionsförbud, hårdare intressekonfliktsreglering och ökad
transparens. MiFID II ska ge stärkt konsumentskydd och likvärdiga regler. Men Sverige planerar att införa tuffare regler än
direktivet. Det finns brister med provisioner men behövs ett
förbud? undrar Mattias Anjou, advokat och partner på Hammarskiöld & Co.
ras huvudsakliga inkomstkälla och de
inte kommer att kunna konkurrera med
storbankerna.
– Utredningen har korrekt identifieText Cristina Leifland
rat ett problem med att vissa aktörer
påverkas av provisionerna och säljer
I Sverige föreslås ett hårdare propå sina kunder produkter som kan vara
visionsförbud än MiFID II, som innebär
onödiga och oönskade.
att alla provisioner som
kan påverka kundens inTrenden Men det svenska förslaget riskerar att snedvrida
tressen negativt ska förmot mer konkurrensen och minska
bjudas. Vilka provisioner
genomsyn vad
förekomsten av investedet rör sig om ska Finansringsrådgivning. Många
inspektionen besluta. Matgäller avgifter
som har behov av goda råd
tias Anjou, med bakgrund
och kostnader
kan bli utan, säger Mattias
från bland annat Finansär tydlig
Anjou.
inspektionen arbetar med
regelverksfrågor som ansvarig för Bank & Finans på advokatfirIfrågasätter förbud
man Hammarskiöld & Co. Han menar
Många branschföreträdare anser därför
att lagförslaget är olyckligt eftersom det
att Sverige inte bör införa strängare regriskerar att påverka rådgivningsmarkler än MiFID II. Mattias Anjou tycker
naden negativt. Många aktörer kan
inte att svaret ska vara förbud som desshelt slås ut, då provisionen utgör deutom innebär ett ingrepp i avtalsfriheten.
Regelverk
Mattias Anjou, advokat och partner på
Hammarskiöld & Co.
– Trenden mot mer genomsyn vad
gäller avgifter och kostnader är tydlig,
säger Mattias Anjou. Kunderna blir allt
kunnigare och ställer högre krav. Men
ett förbud kan medföra stora risker för
marknadsaktörerna. Att ändra affärsmodeller tar tid, säger Mattias Anjou.
Mattias Anjou ifrågasätter om det
behövs ett uttryckligt provisionsförbud. Han påpekar att Finansinspektionen har tillämpat befintliga lagregler i
de sanktionsbeslut där kick-backs och
provisioner på goda grunder har kritiserats. Det har lett till förbättringar i
branschen.
– Inspektionen kan redan idag utfärda allmänna råd och ge vägledning om
vilka provisioner som bör tillåtas. En
mjukare reglering skulle kunna ge utrymme för fler lösningar där kundens
intresse av bra rådgivning tillgodoses
samtidigt som företagen får tillräckligt med utrymme att anpassa sig, säger
Mattias Anjou.
Skärpta kundkrav på framtidens
mobila banktjänster
Allt fler bankkunder väljer att genomföra sina ärenden via mobilbanken. Det ställer krav på intuitiva och användarvänliga tjänster
som snabbt hjälper kunden att hitta rätt. Samtidigt efterfrågar en
växande grupp bankkunder möjligheten att få rådgivning, lånelöften, kreditgivning och att kunna genomföra betalningar direkt
via mobiltelefonen.
Mobila lösningar
Text Annika Wihlborg
– I december 2014 nådde vi en
nivå då 65 procent av inloggningarna
i våra självservicesystem gjordes via
mobiltelefon. Vi ser att användarna
av mobilbanken är mer aktiva. Andelen mobilbanksanvändare kommer säkerligen att fortsätta öka, säger Daniel
Wahlström, affärsutvecklingsansvarig
på Danske Bank.
För ett par år sedan var mobilbanken
ofta en ”lightversion” av Internetbanken. I takt med att kundernas preferenser och användarmönster förändrats
har många banker valt att lägga mer fo-
ett stort köpbeslut eller inför större livshändelser. En annan tjänst som förmodligen kommer att efterfrågas framöver är
mobil kreditgivning som kan beviljas på
någon minut, när kunden är på plats i
butiken, säger Daniel Wahlström.
Ett annat exempel på en traditionell
banktjänst som numera erbjuds via telefon är rådgivning av olika slag. En växkus på att erbjuda ett tjänsteutbud som
ande grupp bankkunder föredrar snabb
är lika komplett i såväl mobil som Interoch effektiv rådgivning via e-möte snaranetbank.
re än ett fysiskt möte med
Kunder förväntar sig att
banken. Daniel Wahlström
Tekniken menar att rådgivningen via
kunna utföra alla typer av
bakom
bankärenden via sina momobil och dator ofta blir
biltelefoner eller tablet, den mobila
mer direkt och rakt på sak,
vilket förstås ställer krav plånboken är
vilket är tidsbesparande
på intuitiva funktioner och
och även kan möjliggöra
redan här
användarvänlighet, men
personlig rådgivning med
också snabba genvägar till
minimal väntetid.
just den tjänst kunden efterfrågar för
stunden, ofta på språng eller på plats i
Ska förenkla tillvaron
en butik.
Danske Bank var tidigt ute med att
lansera nya mobila banklösningar och
ligger även i frontlinjen med nya kortMobil rådgivning
lösningar. Hösten 2014 lät Danske
– Möjligheterna att utveckla nya tjänsBank en grupp kunder testa ett kontaktter är många. Det kan handla om mobila
löst betalkort som varken kräver chip
tjänster som bistår med tips och råd inför
Daniel Wahlström, affärsutvecklingsansvarig på Danske Bank.
eller pinkod. Betalningen genomförs
istället genom att kortet vidrör en terminal. Daniel Wahlström tror att även
den här typen av betalningslösningar
inom en snar framtid flyttar in i kundernas mobiltelefoner.
– Tekniken bakom den mobila plånboken är redan här, men för att kunden
ska vara beredd att ta till sig den nya
tekniken krävs att den på något sätt förenklar kundens vardag, att de mobila
betalningslösningarna är smidigare och
enklare än exempelvis kortbetalning,
säger han.
Annons
Framtidens Bank & Försäkring
D e n n A t e m At i D n i n g ä r e n A n n o n s F r å n n e x t m e D i A
www.framtidensbank.se
Annons
11
Mars 2015
Framtidens outsourcingleverantörer
står för riskvilja och flexibilitet
Länsförsäkringar har valt
att sedan 2014 outsourca
sin applikationsutveckling
och applikationsförvaltning.
Det senaste året har fokus
i mångt och mycket legat
på att starta upp outsourcingsamarbetet i ett produktionsläge samt att utforma
effektiva rutiner för beställningar och processer.
Outsourcing
Text Annika Wihlborg
It-avdelningens nya arbetsspråk
är engelska och flera av de tidigare
medarbetarna på företagets it-avdelning
arbetar numera hos någon av försäkringsverksamhetens fyra outsourcingleverantörer.
– Eftersom vi valde att outsourca
med personalövergång var det viktigt
att välja leverantörer med representation i Sverige. När våra tidigare medarbetare istället kunde erbjudas tjänster
hos outsourcingleverantörerna var det
ett sätt för oss att säkra upp den strategiska kompetens vi behöver. Vi var
också måna om att inleda samarbete
med aktörer med erfarenhet från it-hantering i länder med lägre kostnadsnivå
än Sverige, säger Maria Jerhamre Engström, CIO på Länsförsäkringar.
Ökat intresse för standardsystem
En trend på marknaden är, enligt Maria
Jerhamre Engström, att allt fler banker
och försäkringsbolag överväger olika
typer av standardsystem, vilket har den
Mikael K Larsson,
CIO på Alecta.
positiva effekten att fler aktörer delar
på systemutvecklingskostnaderna och
att fler får tillgång till effektiva basfunktionella lösningar.
– Mitt intryck är att merparten av
alla bank- och försäkringsbolag arbetar
med outsourcing i någon form, men få
har tagit steget fullt ut och gått i våra
fotspår genom att outsourca såväl systemutveckling som systemförvaltning,
säger hon.
Stärkt innovationskraft
Hon anser att organisationer som outsourcar bör ta vara på möjligheten
till kompetensöverföring från andra
branscher. Outsourcingleverantörerna
arbetar ofta brett och branschöverskriFoto: Länsförsäkringar
Maria Jerhamre
Engström, CIO på
Länsförsäkringar.
tidigt säkerställa att vi har en effektiv
dande, vilket innebär att de kan överföoch stabil kärnverksamhet. Vi har mogra erfarenheter mellan andra branscher
nat i vår kravställarroll. Idag förstår vi
och bank- och försäkringssektorn.
bättre vad vi kan få och inte kan få från
– Leverantörer med erfarenhet från
outsourcingleverantörerna. Vi är mer
flera branscher har ofta en väl utvecklad
specifika kring våra funkförmåga att agera proaktivt
och, genom sitt utifrånperMerpar- tionella krav och vilken leverans vi efterfrågar, säger
spektiv, komma med förslag
ten av
Mikael K Larsson, CIO på
på hur deras kunder kan efAlecta.
fektivisera sin it-verksam- alla bank- och
het. En nära dialog mellan försäkringsbolag
outsourcingleverantör och arbetar med
Efterlyser ökad takt
beställarorganisationen kan
Han ser gärna att outsouroutsourcing i
stärka beställarorganisatiocingleverantörer
agerar
nens innovationskraft, vil- någon form
lösningsorienterat
även
ket är en värdefull tillgång,
när det kommer till behov
säger Maria Jerhamre Engström.
som kundorganisationens medarbetare
uttrycker, exempelvis tillgång till en teknisk infrastruktur som gör det möjligt
Har mognat i kravställarrollen
att arbeta var som helst eller tillgång till
2007 tog Alecta fram en ny sourcingen viss typ av information även utanför
strategi. I ett första led outsourcades itkontoret.
driften, infrastruktur, arbetsplats och
– Jag efterlyser en ökad flexibilitet
användarstöd. Sedan följde outsouroch riskvilja hos de stora outsourcingcing av förvaltningen av bland annat
leverantörerna. De måste vara beredda
ekonomisystem, personalsystem samt
att leverera även i mindre projekt och
processen för dokumenthantering och
våga prova sig fram med nya lösningar.
scanningtjänster.
En ökad tjänsteutvecklingstakt och att
– It är så samordnat med bankernas
även de stora outsourcingleverantöreroch försäkringsbolagens verksamhet att
na ligger mer i framkant vad gäller att
det inte längre rör sig om separata företesta ny teknik vore också mycket poteelser. Vi inom it-verksamheten måste
sitivt. Om de stora leverantörerna inte
ha i åtanke att it är en integrerad del
svarar upp till kundernas behov ser sig
av affärsverksamheten. Vi behöver tänbankerna och försäkringsbolagen förka kring hur vi kan skapa affärsmässigt
stås om efter andra leverantörer, ofta
värde. Det innebär även att vi måste
mindre aktörer som är mer snabbfotade
vara beredda och se över nuvarande
och är mer benägna att då och då ta en
arbetssätt och vem som utför saker.
affärsmässig risk, säger Mikael K LarsVi behöver överväga samarbetsformer,
son.
vara beredda att tänka nytt och sam-
Annons
Annons
D e n n A t e m At i D n i n g ä r e n A n n o n s F r å n n e x t m e D i A
12
Framtidens Bank & Försäkring
Mars 2015
www.framtidensbank.se
Big Data och digitala kundupplevelser
står högt på bankernas agenda
Management Events står bakom StrategiTorget Bank & Finans, ett årligt forum för beslutsfattare inom bank- och finansbranschen. Inför evenemanget har Management Events
kartlagt de utvecklingsprojekt och temaområden som för
närvarande är mest aktuella i branschen.
föregående år visar Management Events
undersökning. Att bli mer personlig i sin
kontakt med kunderna och individualiText Annika Wihlborg
sera olika kontaktytor där erbjudanden
är kundanpassade är något bankerna satsar på. För att bli konkurrenskraftig gäl– Digitaliseringens utmaningar och
ler det att hantera den kunddata man har
möjligheter är en av de tydligaste trenpå ett bättre vis än vad som
derna i årets undersökning.
Många banker funderar
Digitali- görs i dagsläget. Att förutse trender och beteenden är
kring hur man ska använda
seringytterligare ett område där
digitala kanaler, exempelvis
ens utmaningar analys av data får allt större
internet- och mobilbank,
betydelse. Där är en av utför att bygga långsiktiga och möjligheter
maningarna att kombinera
och lönsamma kundrela- är en av de
tioner på bästa sätt. Många
tydligaste tren- intern och extern data.
banker lägger mycket resur– Mobila
betalningsser på att optimera kund- derna i årets
lösningar diskuteras det
mötet oavsett vilken digital undersökning
mycket kring inom brankanal kunden väljer att anschen och bankerna arvända säger Kristoffer Wihed, projektlebetar aktivt med att ta fram lösningar
dare för StrategiTorget Bank & Finans.
samtidigt som intresset för hur andra
aktörer utvecklas följs noga. Vilka mobila betalningslösningar detaljhandeln
Kunddata allt viktigare
väljer att introducera är förstås ockBig Data är ett område som hamnat högre
så av stor vikt, frågan är vad som blir
upp på branschens agenda jämfört med
Kristoffer Wihed,
projektledare för
StrategiTorget Bank
& Finans.
Aktuella projekt
standard i framtiden, säger Kristoffer
Wihed.
Fokus på implementering
Allt mer snabbrörliga och digitalt krävande kunder gör att även storbankerna
behöver agera snabbt för att svara upp
till kundernas föränderliga behov. En fokusfråga för branschen är därför hur man
lyckas fullfölja och implementera förändringsprojekt på ett framgångsrikt vis genom att få med sig hela organisationen.
– Intresset för vad som krävs för att
bli en stark aktör på framtidens bankmarknad utifrån ett digitaliserings- och
kundfokusperspektiv är stort. Områden
som är aktuella även i årets undersökning är kommande regelverk, regleringar och it-investeringar som detta medför
säger Kristoffer Wihed.
StrategiTorget
StrategiTorget Bank och Finansägerrum
den17-18marspåYasuragiHasseluddenutanförStockholm.Beslutsfattare,
branschexperterochlösningsleverantörerfinnspåplatsförattnätverka,tadel
avintressantapresentationerochgesin
synpåbranschensframtidatrenderoch
utmaningar.
De viktigaste utvecklingsprojekten
De viktigaste it-utvecklingsprojekten
25
14
21
12
13
12
12
12
20
16
16
15
10
10
15
10
15
8
12
10
11
11
10
10
10
6
6
6
5
4
4
5
2
0
0
Genomföraochföljaupp
förändringar
Utvecklaaffärsstrategierna
Utvecklaledningsgruppens
arbetsmetoder
Strategiimplementeringoch
uppföljning
Kommunikationisambandmed
förändringsprojekt
Byggaenflexibelinfrastruktur
Ekonomi-ochfinanssystem
Dokument-ochärendehantering
Definieramöjligatillväxtstrategier
It-infrastrukturochinformationssäkerhet
E-tjänstlösningar
Utvecklamanagementmodeller
Utvecklingavledningsrapportering
Hanteraoperationellarisker
It-säkerhetslösningar
Mobilitets-ochkommunikationslösningar
Affärssystem
BusinessIntelligenceochBigData
CRM-system
Inköpssystem
HR-system
Annons
Framtidens Bank & Försäkring
Annons
D e n n A t e m At i D n i n g ä r e n A n n o n s F r å n n e x t m e D i A
www.framtidensbank.se
13
Mars 2015
Ändrade regler ger nya
perspektiv på riskhantering
Förändrade förutsättningar på finansmarknaden har
medfört snabba digitala
framsteg och en omfattande
utveckling av tillsyn, reglering och likviditetsstyrning,
men ändrade förutsättningar
kan också föra med sig problematik för finansaktörernas riskhantering.
Riskhantering
Text Sandra Ahlqvist
Bank- och försäkringsbranschens
fokus håller på att förflyttas från en traditionell riskkontroll, som generellt har
gått ut på att mäta och rapportera risker på ett passivt sätt, till att ha ett mer
dynamiskt förhållningssätt inom vilket
man definierar riskaptit och risktolerans för alla risktyper inom verksamheten.
– Att fastställa ramar för riskhantering och bedriva utförlig uppföljning är
av allra största vikt idag. Inriktningsbeslut i finansiella företag behöver både
belysas ur ett riskperspektiv och utmanas innan de fattas, konstaterar Johan
Andersson, Chief Risk Officer och ansvarig för SEB:s centrala risk- och kreditorganisation.
Kundernas krav på tillgänglighet
ökar hela tiden och Johan betonar att
finansaktörerna arbetar aktivt för att
utveckla mobila lösningar. Arbetet ställer höga krav på säkerheten och att man
är medveten om de operationella risker
som följer på digitaliseringen.
Johan Andersson, Chief Risk Officer
och ansvarig för SEB:s centrala riskoch kreditorganisation.
Fredrik Ekström, vd Nasdaq Clearing.
– Ökad tillgänglighet är positivt så
länge det kan göras på ett säkert och
riskfritt sätt. Med det sagt tror jag att
kundernas krav i mångt och mycket
är samma nu som för 50 år sedan – de
söker ansvarsfull kreditgivning och finansiell rådgivning, bara forumen är
annorlunda.
Risker med detaljreglering
Andersson påpekar att marknaden lärde sig en viktig läxa 2008 och 2009. Det
fanns en tillit till att finansiella marknader alltid förblir öppna och att tillgång
till likviditet var en självklarhet, men så
visade sig inte vara fallet.
– Det är nog okontroversiellt att påstå att det behövs mer och bättre kapital
och bättre likviditetsstyrning, vilket ju
är grundtanken med Basel III, men det
finns också frågor att ställa här. Risken
finns att de olika tillsynsmyndigheterna
blir för detaljfixerade och glömmer bort
den fragmentering som finns i de olika
nationella regelverken på den globala
marknaden. Kan kraven bli så stora att
bankerna inte kan fullgöra sin uppgift,
nämligen att vara en bra finansiell partner för sina kunder?
Finansbranschen utför ett massivt arbete inom operationell riskhantering och
satsar på att systematiskt kartlägga och
utvärdera incidenter för att motverka
att de händer igen. Bland annat omfattar detta ett utökat it-stöd och en bättre
kvalitet och integration i it-lösningar.
– Vi kommer att behöva satsa mer
generellt på it så att vi framöver kan
aggregera riskdata snabbare. Ofta använder en aktör sig av en mängd olika
system för olika uppgifter och då krävs
övergripande it-lösningar som kan hantera sådant. Även om enterprise risk
management har sitt behag går det dock
aldrig att komma ifrån att olika risktyper kräver olika specialistkompetenser.
Man kan aldrig ersätta kravet på hantverkskunnande inom exempelvis kreditrisker med en företagsövergripande
riskhantering.
tiga i detta arbete är att det inte enbart
blir en ”top-down approach”, utan
även innefattar självutvärdering av riskerna i verksamheten för rapportering
tillbaka upp till styrelsen, understryker
Ekström, som sedan 1999 varit verksam på en mängd olika positioner inom
clearing och risk.
Hantera existerande risker
Ekström säger att det kommer att krävas investeringar i de resurser man
har för att hantera risker, såväl it som
mänskliga. Nya typer av
risker kommer alltid uppÖkad
stå och det viktiga är att
Mer proaktivt arbete
tillgäng- inte lita blint på sina moHos Nasdaq Clearing poängterar vd Fredrik Ek- lighet är positivt deller och processer utan
ström även han att fokus så länge det kan hela tiden leta efter brister
och hantera de risker (nya
på riskhantering har ökat göras på ett
eller gamla) som uppstår.
dramatiskt sedan 2008.
säkert och
Riskhantering handlar inte
Han menar att aktörerna
om att säga nej till risk,
har blivit mer proaktiva riskfritt sätt
utan att hantera den risk
och att mer tid läggs på att
som faktiskt finns där.
öva och testa de rutiner och processer
– Som en följd av finanskrisen har en
man använder för att hantera incidenmassa nya regler implementerats för att
ter. Mer fokus ges också till att validera
hantera risker i branschen. I det stora
de modeller och antaganden man anhela är detta givetvis bra men man ska
vänder i sitt riskarbete.
inte glömma bort att riskarbetet inte
– Idag läggs mycket tid på att sähandlar om att uppfylla regler utan om
kerställa medvetenhet och kompetens
att verkligen identifiera och hantera riskring de risker man har i sin verksamker. Det finns en risk att man sammanhet, från styrelse ner till enskilt anställblandar compliance med risk, vilket jag
da. Det här görs inom det ramverk man
inte tror är bra i det långa loppet, avslubyggt upp i form av policyer, rutiner,
tar han.
rapportering och utvärdering. Det vik-
14
© NextMedia
Inca möjliggör kundernas IT-strategi
Itello startades 2003 utifrån visionen att skapa ett standardiserat och
långsiktigt hållbart administrativt system för livförsäkringsbolag. Sedan
dess har Itello effektiviserat såväl stora som mindre och medelstora
livförsäkringsaktörers dagliga administration.
Itellos standardsystem Inca – med stor
produktbredd och en långsiktig arkitektur erbjuder livförsäkringsbolag en
hållbar IT-strategi. De administrativa
processerna är likartade i samtliga livförsäkringsbolag. Ett standardiserat
system – där flera bolag delar på utvecklings- och förvaltningskostnaderna
blir mer kostnadseffektivt än om varje
bolag själva ska stå för utveckling och
förvaltning. Itellos standardsystem gör
det möjligt att över tid ha tillgång till en
systemlösning som uppfyller de absolut
senaste kraven vad gäller funktionalitet,
teknik och regelverksanpassning.
– Många livförsäkringsbolag använder egenutvecklade och föråldrade
IT-system med begränsade utvecklingsmöjligheter. Ett lapptäcke av olika system
kan vara ineffektivt och kostsamt. Allt
fler livförsäkringsbolag upptäcker fördelarna med vårt standardiserade system,
som ersätter egenutvecklade lösningar,
säger Itellos vd Hans von Knorring.
Kraftfull systemlösning
2014 var ett mycket framgångsrikt år
för Itello, med en omsättning på 160
miljoner kronor och ett resultat efter
finansiella poster på 23,5 miljoner kronor. Framgången är ett resultat av flera
faktorer, bland annat viljan till en ökad
standardisering i försäkrings- och pensionsbranschen. Itello har lyckats med
Jan Paju, marknadschef och Hans
von Knorring, vd på Itello.
att få delar av branschen att inse fördelarna med branschgemensamma lösningar i ett system, som i detalj kan
konfigureras efter kundernas behov. Itellos system är lika gångbart hos livförsäkringsjättar som hos uppstickaraktörer.
Utvecklingen sker i nära samarbete med
kunderna, deras samlade kunskaper och
erfarenheter tillvaratas. Systemet kan
dessutom användas i flera länder.
– En avgörande framgångsfaktor är
vår kombination av duktiga utvecklare
och medarbetare med en gedigen verksamhetskompetens och med specialistkompetens kring fondadministration,
tjänstepensionshantering, utbetalningsprocesser, regelverkshantering och andra verksamhetskritiska områden för
livförsäkringsbolag, säger Itellos marknadschef Jan Paju.
i
Itello erbjuder livförsäkringsbolag den nya
generationens affärssystem, ett långsiktigt hållbart, standardiserat IT-system med
stor möjlighet till individuell anpassning
vad gäller produkter och annat bolags-
specifikt. Eftersom kunderna arbetar med
livslånga processer och kundkontakter
som sträcker sig över hela livet så bygger
även Itellos strategiska partnerskap på
långsiktighet.
Itello
Regeringsgatan 28
111 53 Stockholm
Tel: 08-41094000
www.itello.com
neXus 2015-02-09 Di / Framtidens Bank & Försäkring 224x155-D
En trovärdig partner
neXus är en internationell leverantör av IT-säkerhetslösningar och tjänster. Vi
erbjuder kundspecifika lösningar för en centraliserad identitets-, behörighetsoch åtkomsthantering. Vårt koncept drivs av en enkel idé: rätt information bör
vara tillgänglig för rätt person, vid rätt tidpunkt – var som helst i världen.
’’Vi letade efter en molnbaserad standardtjänst på marknaden
för en av våra mest kritiska säkerhetstjänster. neXus är en
etablerad leverantör med den flexibilitet och trygghet som vi
efterfrågade. Nu kan vi se att systemet möter våra förväntningar
på tillgänglighet och flexibilitet samt våra säkerhetskrav.’’
Fredrik Ohlsson, Säkerhetschef SBAB Bank
neXus
Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten
Tel. 08-685 45 60 | [email protected] | nexusgroup.com
15
© NextMedia
Vahid Zohali, Vice President
Banking Sector på Tieto.
Nöjd med hastigheten
på din digitala resa?
Den digitala resan går med hisnande hastighet. Med sig för den helt
nya affärsmodeller och nya krav och förväntningar från kunder.
– Frågan som varje företag måste ställa
sig är om man är nöjd med hastigheten på den digitala resan. Det är helt
avgörande att man ligger i framkant
för att anpassa verksamheten till nya
krav och affärsmodeller. Teknologin
blir mindre, snabbare och mer integrerad i en hisnande fart och det får
enorma effekter för banker och försäkringsbolag. Vi märker en tydlig trend
att det ofta finns ett gap mellan nya
krav och anpassningsförmågan, säger
Vahid Zohali, Vice President Banking
Sector på Tieto, Nordens största ITtjänsteföretag.
Den digitala teknologin förändrar
i grunden gamla, väletablerade strukturer. Enligt vissa forskare kommer
den att ha en ännu större påverkan
än den industriella revolutionen.
Och den digitala vågen har bara
börjat. Det är bara att föreställa sig
vilka förändringar det kommer att
medföra för världsekonomin när
två till tre miljarder nya användare
globalt får tillgång till den digitala
världen.
Vahid Zohali framhåller att många
andra sektorer redan helt har stöpts om
av den digitala teknologin. I exempelvis
rese-, film- och musikbranscherna har
många etablerade aktörer tappat stora
marknadsandelar eller helt slagits ut av
uppstickare som skapat nya digitalise-
rade affärsmodeller, som efterfrågas av
kunderna.
– Samma sak händer nu inom bank
och finans. Kartan ritas om och företag
som halkar efter kommer att få mycket
svårt att återhämta sig, säger han.
Stora möjligheter
Samtidigt som digitaliseringen innebär
stora utmaningar för den också med
sig en enorm utvecklingspotential.
Inte minst nordiska spelare, som
jämförelsevis ligger ganska långt
fram i sin digitalisering, har stora
möjligheter att kapitalisera på den
nya tekniken och skapa helt nya
affärsmodeller på en global marknad,
där t.ex. traditionella bankkontor
har förlorat sin betydelse. Allt lägre
avkastning och dagens historiska
minusränta driver på behovet av att
tänka nytt och kreativt.
– Se bara på snabbt växande fenomen
som crowd funding och crowd lending.
Hela spelplanen ändras. Banker skulle
kunna skapa effektiva modeller för att
tillhandahålla funktionalitet om de är
snabba med att upptäcka möjligheterna
och agera. Vår mission är att vara en
katalysator för våra kunder så att de
kan dra fördel av den utveckling som nu
sker, menar Vahid Zohali och tillägger
att ytterligare en utmaning är de många
nya regelverk som finansbranschen idag
måste anpassa sig till. För att kunna
stötta kunderna på bästa sätt har Tieto
satsat på specialistkompetens inom
området.
Ny kundupplevelse
Avgörande för banker och försäkringsbolag är att i snabbare takt effektivisera sin verksamhet genom automatisering, modernisering, outsourcing
och användningen av molnbaserade
tjänster inom både infrastruktur och
applikationer. Men minst lika viktigt är
att de hittar nya sätt att möta och vårda
sina kunder. Tieto har avsevärt stärkt
sin affärskonsultverksamhet och satsar stort på att hjälpa kunder att transformera kundmötet genom konceptet
Customer Experience Management.
– Vi vill att våra kunder ska kunna
erbjuda en optimal digital upplevelse
för sina kunder. Det är i den digitala
världen som kundmötet i allt större
utsträckning sker och de aktörer som
har de bästa digitala redskapen är de
som kommer att bli vinnare på den nya
marknaden, säger Vahid Zohali.
Tieto har under 47 år legat i framkant för att leverera de bästa och mest
framtidsinriktade IT-tjänsterna för sina
kunder. Genom sin egen digitala resa har
företaget skaffat sig bred och djupgående
erfarenhet av de krav som ställs på effektiva lösningar, framhåller Vahid Zohali.
– Vi är en affärspartner med gedigen
branschkunskap om den digitala transformationen. Tillsammans med våra
kunder skapar vi framtiden!
i
Tieto är det största IT-tjänsteföretaget i
Norden och tillhandahåller tjänster för
hela IT-livscykeln. Vi erbjuder även globala produktutvecklingstjänster inom
informations- och kommunikationsteknologi. Med hjälp av branschkunskap,
teknologisk vision och innovativt
tänkande vill vi inspirera och utmana
våra kunder i att hitta nya sätt att utveckla sina affärsverksamheter.
Tieto utgår från ett starkt nordiskt arv
och kombinerar global förmåga med
lokal närvaro. Huvudkontoret ligger
i Helsingfors, Finland och bolaget
sysselsätter fler än 13 000 experter
i över 20 länder. Omsättningen är
cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier
är noterade på NASDAQ i Helsingfors och i Stockholm.
www.tieto.com
16
© NextMedia
MORS – dynamisk hantering
av likviditet och analys
Bankernas ALM-, treasury- och risk-avdelningar står konstant inför nya utmaningar i form
av mer komplexa och stringenta regelverk, mer omfattande rapporteringskrav och ett
behov av korrekt realtidsinformation.
– MORS Software möjliggör en dynamisk analys och hantering av bankernas
likviditetsposition i realtid, säger Mika Mustakallio, CEO vid MORS Software.
Den pågående utvecklingen mot hårdare reglering, mer omfattande rapporteringskrav, ett ökat behov av
realtidsanalys och information inom
treasury-verksamheten samt kontinuerlig realtidsuppföljning av risker har
förstärkts under de senaste åren. Tiden
då det fanns en klar skiljelinje mellan
kortsiktig likviditetshantering och långsiktig balansräkningsstyrning är förbi.
Kort sagt måste dagens och morgondagens system vara mer dynamiska än någonsin tidigare.
Sparar pengar åt kunden
Genom MORS system kan bankerna
spara pengar genom att hantera sin likviditet och styra sin balansräkning på
realtidsbasis. Med den informationen
kan verksamheten styras dynamiskt
samtidigt som banken, med samma säkerhet, kan optimera sina buffertar.
– Vi har sett att realtidsanalys och
rapportering inom bankens kärnverksamhet har gått från ”nice to have” via
”verksamhetsnytta” till ”must have”,
säger Mika Mustakallio och fortsätter:
– Vårt system låter bankerna använda diverse källdata från olika system i
olika intervall. Nyckeln är hur de viktigaste och mest meningsfulla balansposterna kan uppdateras i realtid och
närtid, medan mindre volatila poster
kan uppdateras med glesare intervall,
till exempel dagligen. Den gamla ordningen där treasuryrapporter, rekommendationer och prognoser baseras på
kvartals-, månads- eller veckodata, är
obsolet för banker som vill optimera resurserna.
– Vårt system är anpassat för optimering av likviditet, kapital och risker
samt för intern och extern rapportering, till exempel BASEL III och CRR/
CRD IV. Vi levererar alltså ett system
som med marginal uppfyller alla nya regelkrav.
Lång erfarenhet
– Vår bakgrund är inom bankväsendet.
Vi förstår kraven treasuryavdelningar står inför vad gäller optimeringen
av likviditet, kapital och intjäning i en
kraftigt föränderlig värld, säger Mustakallio, som är en av MORS grundare
och åtta delägare.
MORS Software har växt med i
genomsnitt 20 procent per år sedan
starten 2006. Redan idag finns 28 installationer av MORS realtids treasury
och riskhanteringslösningar hos banker
i över 10 länder.
Bolagets historia börjar hos Handelsbanken 1996. Då skapades lösningar
exklusivt för den anrika storbanken.
Tio år senare gick MORS (Middle Office Reporting System) ut till hela bankmarknaden. Redan från start formades
ett unikt arbetssätt, ett ekonomiskt och
driftmässigt alternativ till de globala ITjättarnas system.
– I början fick vi kommentarer om
vår storlek. Kunde vi som mindre företag leverera det vi sade med de funktioner, den driftsäkerhet och de resultat
vi lovade? Svaret blev att vi skapade en
lösning där vi kan installera vårt system
så att kunden kan se det fungera i drift,
ser att de tjänar pengar på våra lösningar och först därefter tecknar sig för en
hyreslicens. Det är fortfarande vårt arbetssätt, säger Mika Mustakallio.
Med de argumenten och den funktionaliteten har MORS idag installerats i banker i bland annat Stockholm,
Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, New
York, Moskva, Singapore, Hong Kong
och Shanghai.
Behåller kärnkompetens
– Vi behåller all kärnkompetens inom
MORS. Den kunskap vi behöver för
att systemet skall fungera, ständigt utvecklas och ha fullgod support har vi på
plats i Helsingfors. Kärnkompetensen
outsourcas inte till ”billigare” länder.
MORS lösningar erbjuder
dynamisk ALM och löpande riskanalys. Installation,
test och drift sker innan
licensavtalen skrivs.
MORS INTRA-DAY
APPROACH
TRADITIONAL
LIQUIDITY
ANALYSIS &
METRICS
REGULATORY
COMPLIANCE
Operative Liquidity
Management:
Basel lll, EBA and
FSA
Business Steering
Intra-day analysis
Optimisation
– Vi slåss mot globala IT jättar och våra
lösningar måste alltid vara smartare, mer
resultatdrivande, än deras, säger Mika
Mustakallio, CEO MORS Software.
Det är en kvalitetsfråga, intygar Mustakallio.
Kärnkompetens i sammanhanget
är ALM, risk och treasury know-how,
komplex finansmatematik, systemutveckling, projektkoordinering och support. Alla andra funktioner har MORS
outsourcat av effektivitets- och kostnadsskäl.
– Vi formar och anpassar oss efter
det vi vet fungerar och det marknaden
kräver och kommer att kräva. Redan
1996 började vi med realtidskontroll
för tradingverksamhet. 2000 var det
realtidsanalys för bankernas treasuryverksamhet. 2013 erbjöd vi realtidsanalys, monitorering och rapportering av
likviditet inom treasury, säger Mustakallio och avslutar:
– Vi ser det inte bara som att vi ska
lösa kundernas nuvarande krav. Vi ligger hela tiden längre fram och formar
system med moduler som är lätt anpassningsbara när regelverken förändras
och stramas åt, vilket sker kontinuerligt.
i
MORS Software
Dynamisk hantering av:
Treasury
Risk
Likviditet
ALM
www.morssoftware.com
17
© NextMedia
Nils Thulin och
Magnus Lagercrantz, CGI.
Cybersäkerhet en av
största utmaningarna
Säkerhet och tillförlitlighet är A och O när allt fler banktjänster digitaliseras och blir personliga.
CGI går i bräschen för digital säkerhet, med lösningar som inte bara upptäcker och förhindrar
cyberbrottslighet utan förebygger bedrägerier och intrång.
Digitaliseringen av tjänster inom bank
och finans går mycket snabbt. Kunder
efterfrågar elektroniska och mobila
lösningar för sina bankärenden, samtidigt som de enorma mängder data som
genereras kan användas till att skapa
personliga och riktade erbjudanden.
Banken blir som en sorts digital lant-
i
CGI, som grundades 1976, är en global leverantör av tjänster inom IT och
affärsprocesser som levererar med hög
kvalitet inom business consulting, system-integration och outsourcing. Med
68 000 medarbetare i över 40 länder
kan vi vara nära våra kunder och
anpassa våra team utifrån kundernas
behov för att uppnå bästa resultat. CGI
är branschledande när det gäller att leverera projekt i tid och enligt budget.
CGI
Torshamnsgatan 24 Kista
Tel: 08-670 20 00
www.cgi.se
handel, där varje kund möts utifrån
dennes kända behov och beteende.
– Det är en mycket tydlig trend att
olika tjänster flyttar in i den digitala
världen, med fokus på att etablera digitala kundmöten. Nästa steg är ökad precision gentemot den enskilda kunden,
med individuellt anpassade erbjudanden
i realtid, berättar Magnus Lagercrantz,
Affärsområdeschef för Bank- och Finanssektorn på CGI och fortsätter:
– Finansiella tjänster blir som dagligvaror, kunderna köper dem där de får
de bästa erbjudandena och de kommer
inte att känna särskild lojalitet mot någon specifik leverantör. Detta är en tydlig maktförskjutning till kunderna. De
banker som framgångsrikt analyserar
kundbeteendet och möter sina kunder
med en aktiv och personlig anpassning
av förslag på tjänster och produkter –
och samtidigt belönar sina kunder – är
de som kommer att stå som vinnare säger Magnus Lagercrantz.
Arbeta förebyggande
Denna utveckling skapar i sin tur stora
utmaningar när det gäller säkerhet. På
CGI är begreppet Cyber Security därför
inte i första hand en fråga om att skapa omedelbara tekniska skydd, som exempelvis brandväggar, virusskydd och
kryptering, även om detta är en självklar del av säkerhetsarbetet. Det handlar istället om att se till helheten och
hela tiden ligga steget före och arbeta
förbyggande.
– Säkerheten är kittet som håller
samman hela den digitala processen.
Det är inte en enskild åtgärd eller företeelse utan ska genomsyra alla delar.
Traditionellt har man framför allt arbetat reaktivt med hot och bedrägerier, så
kallad incident management. Idag räcker inte det, utan man behöver fokusera
på det förebyggande arbetet, risk management. När ett bedrägeri väl är ett
faktum kan det leda till ofantliga skador, både ekonomiskt och i goodwill.
Det gäller att vara på tårna och ständigt
vara förberedd på det oväntade, säger
Nils Thulin, Security Solution Area manager på CGI.
CGI ledande aktör
Med 1 400 säkerhetskonsulter som arbetar i ett globalt nätverk är CGI en av
de ledande aktörerna inom cybersäkerhet, med lösningar och expertis i den
absoluta framkanten. I takt med att IThoten blir allt mer sofistikerade väljer
många banker att outsourca delar av
eller hela sin IT-säkerhet. CGI erbjuder
allt från konsulttjänster och utbildning-
ar till hela säkerhetspaket samt drift och
underhåll. Arbetet sköts i allt större utsträckning med realtidsövervakning av
hela nätverk, med djupgående säkerhetsanalyser för att snabbt upptäcka
avvikelser och hot. Innehållsscanning,
logghantering, identitets- och accesshantering samt IT-infrastruktur är andra grundbultar i IT-säkerheten.
– Generellt har banker ett mycket
högt säkerhetstänkande, men idag är
IT-systemen så komplexa och hoten så
svåröverskådliga och föränderliga att
det är väldigt svårt att få en helhetsbild.
För att kunna arbeta förebyggande är
det en stor fördel att knyta säkerheten
till en av våra säkerhetscentraler där det
finns kompetens att analysera enorma
mängder data, säger Nils Thulin.
Genom sin stora årliga kundundersökning vet CGI att cybersäkerheten är
en av kundernas absoluta prioriteringar.
Detta gäller inte minst inom bank och
finans, där säkerhetsfrågor är i ständig
fokus. CGI har skapat trygga system
för sina kunder i över 35 år och arbetar
med ledande företag i olika branscher
och med myndigheter och samhällsfunktioner, där säkerheten är helt avgörande. Det gör att man har unik
kompetens för att kartlägga, analysera
och förebygga hot.
18
© NextMedia
Svensk bank väljer Wacoms e-signatur
Wacoms DTU-1031 är
den idealiska lösningen
för kunder som behöver
en display som tillåter
användare att fylla i
dokument och
underteckna
dem digitalt.
Snabbare, säkrare och enklare än pappersunderskrifter – Wacoms
lösning för elektroniska signaturer växer nu snabbt inom bank och
finans. Nyligen valde en av Nordens främsta banker Wacom
för sina e-signaturer.
Snart kan pappersunderskrifter, som
kräver betydande arbetsinsatser, naturresurser och förvaringsutrymme, vara
ett minne blott. Redan idag använder
flera stora banker och finansinstitut i
Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien
Wacoms e-signaturlösningar. Och nu har
svenska Handelsbanken anslutit sig till
den växande skara banker som förlitar
sig på Wacoms lösningar i framkant.
– Underskrifter av avtal, kontrakt
och annat anpassar sig snabbt till den
digitala världen. Våra lösningar kan
användas i alla sammanhang där pappersunderskrifter är norm. Elektroniska
signaturer förenklar hela processen och
spar inte bara tid och papper, de har
även visat sig ge en bättre kundupplevelse, säger Uwe Würzberger, Key Account Manager på Wacom.
Enbart Wacom mötte krav
Inför valet av lösning för elektroniska
signaturer undersökte Handelsbanken
noga olika alternativ för biometrisk
signering. Hög acceptans, oavvislighet,
icke-beroende av medhavd utrustning, användbarhet och effektivitet
var de kriterier som skulle mötas. Endast Wacom uppfyllde kraven. Uppföljningen av Wacoms lösning visade
på ett positivt gensvar från användare,
både vad gäller kundmötet och i efterarbetet. En granskning gjord av Sveriges
Kriminaltekniska Laboratorium visar
att lösningen är säker och att den inte
möter några juridiska hinder.
– Detta är en
extremt tillförlitlig och robust
produkt, som
överstiger
de
strikta kraven i
det europeiska
e-signaturdirektivet. Wacoms
lösning klassas
Uwe Würzberger, Key
som
”advanAccount Manager på
ced
qualified
Wacom.
electronic signature”, som är den högsta nivån i regelverket, säger Uwe Würzberger.
i
Wacoms lösning kombinerar biometriska data i den handskrivna signaturen, kontextuell data och en
kryptografisk hash-kod av originaldokumentet.
– Det är helt utan risk. Digitala signaturer är mycket mer tillförlitliga i en
forensisk analys än papperssignaturer
eftersom de innehåller så mycket mer
data. Alla förfalskningar avslöjas, säger Uwe Würzberger.
Efterfrågan på Wacoms produkter
för elektroniska signaturer växer mycket kraftigt. Med sin mycket sofistikerade teknologi, tillförlitlighet, flexibilitet
och kostnadseffektivitet är det signeringslösningen för framtiden.
Wacom, som är känt för sin kreativa
och innovativa teknologi för datorbaserad design och filmanimation är en
ledande leverantör av elektroniska
signeringsplattor och -pennor samt mobila signeringslösningar. Såväl banker
och andra kommersiella aktörer som
den offentliga sektorn använder sig
i allt större utsträckning av Wacoms
lösningar för säker och kostnadseffektiv
signering. Företaget grundades och har
sitt huvudkontor i Japan och har kontor
i Nordamerika, Europa och Kina.
Kontakt (endast engelska):
[email protected]
signature.wacom.eu
www.wacom.com
© NextMedia
Regelverk skapar affärsmöjligheter
i
Nya regelverk för finansiella
institutioner och försäkringsbolag
kan skapa nya affärsmöjligheter.
FCG Business Consulting
har bred expertis för att se
utvecklingsmöjligheter när
nya krav ska tolkas och
implementeras.
FCG, The Financial Compliance Group,
är en av de ledande svenska aktörerna
inom riskhantering och compliance och
har flera av Nordens största banker och
försäkringsbolag bland sina kunder. Nu
går man steget vidare och breddar sitt erbjudande genom FCG Business Consulting, som har ett tydligt affärsperspektiv.
– Vi har djupgående operativ erfarenhet och ser hur riskhantering och
regelefterlevnad ändrar marknaden och
skapar nya affärsmöjligheter. Våra lösningar ska fungera i alla led i den verklighet som våra kunder lever i, säger
Lennart Krän, som tillsammans med
Therese Ruth är partner i FCG Business
Consulting. Båda har lång erfarenhet av
bank och den finansiella sektorn.
Den traditionella FCG-kunden är ofta
bankernas compliance- eller riskfunktion. FCG Business Consulting integrerar
dessa med affärsfunktionen. Det är affä-
FCG är en av Sveriges ledande
aktörer inom riskhantering och compliance, med en bred kompetens och
erfarenhet av regelefterlevnad, intern
styrning och kontroll i företag som
står under Finansinspektionens eller
utländska myndigheters tillsyn. FCG
Business Consulting är ett nystartat
företag inom FCG, med fokus på affärsmöjligheter och lönsamhet.
www.fcg.se
Therese Ruth och Lennart Krän, FCG Business Consulting.
ren som står i centrum och fokus är att
skapa mervärde och nytta inom ramen
för regelverken och riskhanteringen.
– Regelverken styr eller påverkar nu
till stor del affärsprocesser och olika
former av stödprocesser och syftar till
att göra dem stabila och långsiktigt hållbara. I grunden utgår regelverken från
kundnyttan och detta skapar i sin tur
affärsmöjligheter. Exempelvis MiFID,
som för många påverkar hela affärsperspektivet, förklarar Therese Ruth.
Effektivisering och outsourcing
Det finns flera strategier för att hitta affärsperspektivet och öka lönsamheten i
den strida strömmen av nya regelverk.
Dels handlar det om att effektivisera
processer, dels om att outsourca vissa delar för att kunna fokusera på sin
kärnverksamhet.
– Det kan exempelvis handla om en
effektivare hantering av likviditetsberedskapen, treasuryfunktionen eller en
outsourcing av treasuryfunktioner inom
icke finansiella företag. Genom outsourcing kan funktionen bli mer effektiv, samtidigt som resurser frigörs, säger
Lennart Krän.
FCG Business Consulting har som
mål att arbeta i nära dialog med kunden för att hitta optimala, skräddarsyd-
da lösningar. Företaget har sitt ursprung
i att man från FCG:s sida såg ett stort
behov hos sina kunder av utnyttja de
nya regelverken till att skapa nya affärer och öka lönsamheten, berättar Therese Ruth och Lennart Krän.
– Det finns ett oerhört stort intresse
för de tjänster vi erbjuder. Därför är det
väldigt roligt att kunna ta detta steg och
möta våra kunders behov med den unika kompetens och erfarenhet som FCG
besitter.
19
© NextMedia
Global erfarenhet med lokal
kunskap ger optimala lösningar
Banker idag är alltmer konkurrensutsatta. De som optimalt utnyttjar digital
teknik kommer att stå som vinnare i framtidens snabbrörliga bankmarknad.
Med sin globala närvaro har HP unik kompetens för att hjälpa nordiska
banker att gå i bräschen.
Nordiska banker ligger på många sätt
långt fram i ett internationellt perspektiv när det gäller elektroniska och mobila banktjänster. Det finns gott om
digitala kanaler för bankärenden och
en mycket stor del av kunderna använder sig framgångsrikt av dessa. Men det
finns områden där andra länders banker har kommit betydligt längre. Ett exempel är Big Data, eller analytics, som
innebär att de enorma mängderna information som skapas i kölvattnet av
våra digitala aktiviteter analyseras och
utnyttjas för att skapa individuellt anpassade erbjudanden och tjänster.
– Alla pratar om Big Data, men i Norden har det inte hänt så mycket på den
fronten inom bankvärlden. I andra delar
av världen, däremot, är bankerna väldigt
duktiga på att analysera data, exempelvis
sociala nätverk, och anpassa sina tjänster
och göra dem personliga, berättar Jennie
Broström-Lundmark, Country Manager
Enterprise Services Sverige, Area Sales
Manager (FSI) North Cluster på HP.
Analysera och påverka flöden
Ett exempel är att man analyserar stora
mängder information från sociala medier för att se hur nya tjänster mottas,
så att man sedan utifrån reaktionerna
kan finjustera erbjudandena, skapa ett
tydligt marknadssegment och även påverka flödena i sociala medier. Genom
att kombinera informationen från de
sociala medierna och den information
man redan har i företaget kan man skapa en 360 graders vy av hur företaget
och dess produkter och tjänster uppfattas av marknaden.
– Det handlar om att skapa värde för
kunderna och konkurrensfördelar för
den egna verksamheten. Företag som
Google, Facebook och liknande har
förstått detta och utnyttjar det mycket
effektivt. Men många av de stora etablerade nordiska bankerna är kvar i ett
väldigt traditionellt tänkande, förklarar
Jennie Broström-Lundmark.
– Tack vare HP:s omfattande globala
nätverk kan vi dra nytta av våra erfarenheter och kunskap från andra länder
och hjälpa nordiska banker att utnyttja
nya digitala möjligheter för att positionera sig på den lokala och internationella marknaden, säger hon.
Ledande på säkerhet
I Sverige är HP kanske framför allt känt
för sina hård- och mjukvaruprodukter,
som ligger i den absoluta framkanten.
Men företaget är också en av de ledande
leverantörerna av IT-tjänster, inte minst
vad gäller IT-säkerhet. Bland kunderna
finns företag och myndigheter med extrema säkerhetskrav. Myndigheter och
Jennie Broström-Lundmark, Country Manager Enterprise Services
Sverige, Area Sales Manager
(FSI) North Cluster på HP.
ledande företag inom bank- och finans
som nyttjar mobilitet och nya digitala kanaler för sina tjänster, ställer nya
krav på cybersäkerhet.
– Vi är en av de absolut främsta när
det gäller IT-säkerhet, med lösningar
som möter extremt högt ställda krav.
Cyberbrottsligheten är oerhört sofistikerad och det krävs att säkerhetssystemen hela tiden ligger steget före för att
upptäcka, förhindra och förebygga intrång och bedrägerier. Många företag
är ovetande om hur ofta de egentligen
utsätts för attacker, säger Jennie Broström-Lundmark och tillägger:
– De flesta företag idag är under attack och infiltrerade utan att veta om
det.
Bank och finans kärnområde
Hon framhåller att bank- och finanssektorn är ett kärnområde för HP och
att nya avancerade säkerhetslösningar
går hand i hand med den snabba utvecklingen av digitala tjänster i branschen. Det är en balansgång mellan att
utveckla lättanvända tjänster för konsumenterna och säkerställa tillräckligt
hög säkerhet.
– Konventionella lösningar räcker
inte längre i det nya landskap som växer
fram. HP har spetskompetensen för att
skapa de riktigt innovativa lösningarna
som framtidens banker behöver för att
behålla konkurrenskraft och fortsätta
att skapa värde.
i
HP skapar nya möjligheter att påverka människor, företag, myndigheter
och samhället på ett meningsfullt sätt
med hjälp av teknik. HP, världens
största teknikföretag, samlar utskriftsteknik, persondatorer, programvara,
tjänster och IT-infrastruktur i en omfattande portfölj med lösningar för
kundernas problem.
www.hp.com
20
© NextMedia
Automatisering en förutsättning
för digitalisering
Finansbranschen idag
står inför ett vägskäl och
beslut som tas kring den
ökande digitaliseringen
idag kan avgöra
finansaktörernas framtid
och utveckling. Tekniken
har drivit en förändring utan
motstycke och branschen
står inför en revolution av
banklandskapet.
Finansaktörerna har i flera år brottats
med den utmaning som avvecklingen
av gamla kärnsystem har inneburit och
samtidigt strävat efter att öka sin förståelse för hur den digitala utvecklingen
kommer att påverka värdekedjan. Tekniken har banat väg för en mängd nya
aktörer på marknaden och traditionella banker och försäkringsbolag måste
hantera bördan av mer komplexa regleringar samtidigt som de parerar konkurrerande uppstickare.
– Den nordiska finansbranschen ligger lite efter vad gäller digitaliseringen
eftersom det finns en viss tvekan inför
att byta ut sina kärnsystem. Det är kostsamt och utgör en väsentlig risk men
gamla system kan i sig vara en enorm
kostnadsbörda och utgöra ett hinder för
att utveckla verksamheten. Dock finns
det en iver inom branschen att utforma
digitala lösningar som tillgodoser kundernas nya krav, framhåller Tore Havre, Industry General Manager, Financial
Services i Norden och Baltikum samt
VD CSC Finland och Norge.
Automatisering en förutsättning
Havre betonar att det inte räcker att ta
fram nya metoder eller appar utan att
de även måste ha relevans för kunderna
och kunna införlivas i den ökande automatisering som är oumbärlig i kommande skeden.
– Processerna bakom tjänsterna måste fungera och ha en koppling till såväl verksamhetens kärnsystem som till
eventuella partners olika plattformar.
Det är i förlängningen automatisering
som hela digitaliseringsprocessen handlar om och att kunna erbjuda mervärden åt kunderna utifrån deras behov.
Krockar man med bilen vill man enkelt
kunna rapportera olyckan digitalt och
sedan få ett snabbt erbjudande om ersättningsbil eller kanske tips om hotell.
Detta förutsätter att finansbranschen
vågar ta lite av sin egen medicin – man
kan inte vara bäst på allt utan behöver
identifiera vilka tjänster som kunderna
vill ha och därefter inleda samarbeten
med partner som kan erbjuda expertkompetens och samla allt åt kunden i
en enda kontaktyta.
Kan radikalt minska kostnader
Tore Havre, Industry General Manager,
Financial Services i Norden och Baltikum
samt VD CSC Finland och Norge.
I det rådande läget utgör det fysiska
mötet en mindre och mindre del av
dialogen mellan kunder och bank- och
försäkringsindustrin. Många ur millenniegenerationen föredrar uteslutande
digital kommunikation och förväntar
sig individuellt anpassade erbjudanden
vilket är en stor omläggning för branschen, men det är viktigt att även inse
vilken möjlighet till kostnadsoptimering
en digitalisering av tjänster kan bli.
– Driftkraften för digitalisering är oftast främst inriktad på effektivitet, men
det ger också möjligheten att radikalt
minska sin kostnadsbas. Idag spenderar
branschen i genomsnitt tre fjärdedelar
av sin IT-budget på att bara hålla igång
existerande system samtidigt som nya
kundförvärv och bättre service skulle
kunna underlättas genom en ökad användning av mobila kanaler.
CSC tar totalansvar
Mobila lösningar har hittills visat på en
enastående tillväxt och är redan en etablerad del av kundupplevelsen. Detta
möjliggör större flexibilitet och skalbarhet och gör såväl produktlanseringar
som förbättringar enklare. Havre betonar dock att det är av oerhörd vikt att
ha säkerheten i fokus.
– Omvärldens tryck gör att strålkastaren riktas mot säkerhetskraven på ett
helt nytt sätt. Det finns många som vill
försöka bryta sig in i bankernas eller
försäkringsbolagens system och därför
bör man ständigt arbeta aktivt med säkerhet och säkerhetsprocedurer. Ett viktigt bidrag till ökad säkerhet är fokus
på governance och compliance genom
enhetliga säkerhetsprocesser och -regler.
CSC har industrispecifika lösningar
som adresserar just dessa utmaningar. I kombination med en omfattande
kompetens kring cyber security och att
avsevärda satsningar på Next Generation-tjänster och -erbjudanden – vilket
även omfattar molntjänster som kan
bidra till att modernisera och förenkla
finansiella strukturer och applikationer
– kan CSC på ett tryggt sätt ta ett totalansvar för sina kunders IT-förvaltning
och system från analys till implementering.
– Att anamma en sådan modell innebär också att våra kunder kan få en
flexibel prismodell som är lätt att anpassa till exempelvis volymändringar.
Vi levererar det kunderna behöver när
de behöver det och är en stabil partner
från början till slut, avslutar Havre.
i
CSC erbjuder branschspecifika, ITbaserade affärslösningar. Som en av
världens största inom området jobbar
företaget brett och tar totalansvar för
sin leverans från analys till implementering. När aktörer outsourcar sin
IT-drift till CSC tar företaget förstås
fullt ansvar för personalen. I Sverige
har CSC funnits sedan 1994 och
är idag runt 550 medarbetare av
globalt 72 000 i omkring 70 länder.
Till kunderna hör SAS, Saab, Telenor
Sverige, Tele2, Länsförsäkringar och
Green Cargo.
CSC Sverige AB
Box 3052
169 03 Solna
Tel: 08-560 100 00
www.csc.com
21
© NextMedia
Komplett och beprövad IT-lösning
för livförsäkringsbolag
Profit Software erbjuder modulära
systemlösningar som tillgodoser
liv- och pensionsförsäkringsbolags
samlade IT-behov. Profit
Life&Pension är en kostnadseffektiv och beprövad lösning
som utvecklats specifikt för
försäkringsbranschens behov.
Profit Life&Pension täcker alla nyckelprocesser, inklusive produktutveckling,
försäljning och hantering av tjänster och
ärenden med maximal automatisering.
– Vår lösning är stabil, tillförlitlig
och samtidigt framtidssäkrad eftersom
vi kontinuerligt utvecklar vår tekniska
bas utifrån kundernas krav och aktuella regleringar. Vi fokuserar nu på att
förstärka vår position på den Nordiska
marknaden, med tonvikt på Sverige, säger Profit Softwares vd Ilkka Starck.
I egenskap av Finlands ledande ITleverantör till livförsäkringsbranschen
bedriver Profit Software sedan drygt 20
år tillbaks långsiktiga samarbeten med
merparten av Finlands ledande livförsäkringsbolag. De har även kunder i
Polen och de Baltiska länderna. 2014
tog företaget steget in på den svenska
marknaden, då ett långsiktigt partnersamarbete med ett av Sveriges största
försäkringsbolag inleddes.
Effektiviserar verksamheten
Juha Saksi, EVP Sales & Marketing
Foto: Ilkka Vuorinen
Profit Life&Pension hjälper livförsäkringsbolag att accelerera sin produktutveckling
och
effektivisera
implementeringen av nya produkter och
tjänster. Lösningen reducerar bolagens
backofficearbete och medför också att
de kan fokusera på sin kärnverksamhet,
utan att behöva ägna sig åt IT-utveckling
eller uppdateringar av befintliga system.
– Vår gedigna branscherfarenhet är
en av våra främsta styrkor, vi har drygt
20 års erfarenhet av att utveckla IT-lösningar för livförsäkringsbranschen. Det
innebär att vi har en etablerad förståelse för och kompetens kring våra kunders processer och behov. Våra insikter
i hur livförsäkringsbranschen fungerar
är förstås värdefulla tillgångar i utvecklingsarbetet, säger Juha Saksi, ansvarig
för försäljning och marknadsföring på
Profit Software.
Modulbaserad lösning
IT-utvecklingen på livförsäkringsmarknaden rör sig allt mer mot modulära
lösningar, vilket möjliggör successiva
systeminvesteringar och implementeringar. Profit Life&Pension är ett modulärt system som tillåter kunden att
addera nya moduler i egen takt. Det
medför i sin tur snabbare driftsättning
och ökad kontroll på investeringarna.
Profit Life&Pension svarar upp till aktuella behov och regleringar och minimerar risknivån i implementationen.
Ilkka Starck, vd för Profit Software
Foto: Ilkka Vuorinen
i
Profit Software förser sedan 1992
försäkringsbolag med beprövade
och toppmoderna IT-lösningar. Profit
Life&Pension är en lösning för Livoch Pensionsförsäkringsbolag som vi
utvecklat med hjälp av våra 20 års
erfarenhet av IT-användning inom försäkringsbranschen.
Profit Software
Gräsabrinken 2
02200 Esbo
Tel: +358 9 681 731
E-post: [email protected]
www.profitsoftware.se/solution/
profit-lifepension/
© NextMedia
INFODESIGN tar digitala
formulär till en helt ny nivå
– Nu behöver banker och
försäkringsbolag inte längre
fundera över vilken skärm deras
digitala formulär ska anpassas
till. Finns det ett pappersformulär
för ifyllnad på ett kontor, då
finns formuläret, med hjälp av
vår lösning även tillgängligt på
datorer, smartphones och plattor,
säger Hannes Granat, VD för
INFODESIGN.
AEM Forms, som tagit blankettförfarandet till en helt ny nivå.
– Tidigare gjordes ett digitalt formulär som sedan publicerades som en PDF,
vanligtvis anpassat för Adobe Reader på
PC. Nu kan du få den publicerad som ett
responsivt dokument som kan visas och
fyllas i på alla typer av skärmar och webbläsare. Det fina är att det inte innebär tre
gånger så mycket jobb, allt detta sker per
automatik, berättar Hannes Granat.
INFODESIGN är ett företag som inte
bara gjort blanketter och formulär
smartare genom åren. De har också
digitaliserat och förenklat hela blanketthanteringen för banker, försäkringsbolag och – inte minst – deras kunder.
– Idag behöver det inte vara någon
skillnad i tjänsteutbudet beroende på
vilken teknik kunden väljer att använda
när de t.ex. vill fylla i en låneansökning
eller teckna en försäkring. PC, platta eller smartphone spelar ingen roll, säger
Hannes Granat.
Möjliggörare i det här fallet är den
nya versionen av plattformen Adobe
För banker och försäkringsbolag innebär detta att många tidsödande arbetsmoment helt försvinner.
– Serverplattformen driftas av IT-avdelningen. Men underhåll och publicering av dokument är inget IT-jobb. Det
görs enkelt av handläggaren som ansvarar för området. När ett uppdaterat
formulär publiceras, uppdateras det automatiskt och görs i samma ögonblick
tillgängligt för alla olika skärmar. Svårare än så behöver det inte vara.
INFODESIGN har sedan starten haft
fokus på elektroniska formulär och
plattformar för dokument- och formu-
Enkelt för alla
lärhantering inom bank och försäkring.
Med åren har allt fler banker och försäkringsbolag upptäckt fördelarna med
verksamhetens gedigna kunnande.
– Vi har varit med på hela resan, vi kan
formulär, användargränssnitt och inte
minst lagar, regler och standarder. Siktet
är inställt på att fortsätta på den inslagna vägen. Inom bank är vi redan en stor
aktör, nu satsar vi stort på att nå samma
position även bland försäkringsbolagen.
Inom två – tre år räknar Hannes Granat med att INFODESIGN tagit steget
in i försäkringsbranschen på allvar.
Hannes Granat, VD för INFODESIGN.
– Då är vi en etablerad aktör med
långvariga kundrelationer i både Sverige, Norge och Danmark inom bank och
försäkring. Den resan har redan börjat.
i
INFODESIGN bildades 1998 av Göran Olsson och Göran Persson. De var
pionjärer inom e-blanketter och formulär
i Sverige och såg redan i början av
1990-talet potentialen med att digitalisera blanketter och hanteringen av
dessa. INFODESIGN har sedan starten
haft fokus på elektroniska formulär och
plattformar för dokument- och formulärhantering inom bank och försäkring och
är specialiserade på Adobes plattform
för XML-baserad dokument- och formulärhantering, Adobe Experience Manager
Forms, tidigare Adobe LiveCycle.
INFODESIGN
Tel: 040-530 250
E-mail: [email protected]
www.INFODESIGN.se
Adobe Enterprise Solution Partner, Business
22
© NextMedia
Nordicstation – stolta IT-proffs
på finansmarknaden!
Sedan Nordicstation grundades 2000 har företaget
gått stadigt uppåt. Idag
bistår de aktörer inom
finansbranschen med skräddarsydda systemlösningar
inom rapportering, Business
Intelligence och webb.
För att kunna hantera de nya krav och
regelverk som sköljer över finansbranschen är det centralt för verksamheter
inom området att ha en väl utarbetad
infrastruktur. Vice VD Johanna Persson
Green på Nordicstation har en bakgrund
inom bank- och finansbranschen och
bred erfarenhet av exempelvis regelrapportering, EU-regelverk, internationella
transaktioner och kapitaltäckning. Hon
understryker att ett stabilt systemstöd
för rapportering, kontroll och uppföljning kan innebära såväl kostnadseffektivisering som ett smidigare arbetsflöde.
– Har man bra förutsättningar kan
man snabbt tillmötesgå omvärldens
krav på rapportering och information.
De förändrade villkoren på marknaden
påverkar inte bara hur finansaktörerna
måste arbeta utan även hur behoven
runt deras olika system ser ut och hur
mycket stöd de behöver från sina IT-leverantörer. Här på Nordicstation har vi
märkt av förändringen tydligt – idag är
vi oftast delaktiga från projektens första
steg och sköter allt från utredningar och
kravställningar till utveckling, drift och
förvaltning åt våra kunder. De som anlitar oss kan känna sig trygga i att vi tar
ett totalansvar för vår leverans.
Branschanpassade lösningar
turen. Vi outsourcar aldrig utan ställer
höga krav på kompetens och utbildning. Var och en på Nordicstation brinner verkligen för sitt område – vi brukar
säga att vi är stolta nördar!
Stöttar Compliance i rapportering
Ett exempel på Nordicstations produkter är systemet Sharelock, som förenklar
kontroll av anställdas och närståendes affärer. Då det råder anmälningsskyldighet
för olika innehav av finansiella instrument
är många verksamheter skyldiga att föra
en förteckning över vissa anställdas och
uppdragsgivares innehav och transaktioner. Sharelock hjälper verksamheten att på
ett säkert och kontrollerbart sätt hantera
de anställda som berörs av anmälningsplikten och stöttar Compliance i rapporteringen.
– Produkter som hjälper till att strömlinjeforma verksamheter på det här viset är en av våra stora styrkor. Vi har
även närliggande produkter som hanterar exempelvis insynsregister, loggböcker, flaggning och rogue trading.
Oftast arbetar programmerarna på
Nordicstation helt med branschanpassade lösningar baserade på kundernas
Det bästa av två världar
specifikationer. Nära samarbeten med
Nordicstations engagemang avspeglas
flera av Sveriges banker gör att konsulockså i såväl samarbeten och arbetssätt
terna har byggt upp en stor
som i vilka produkter man
kompetens och erfarenhet
väljer att utveckla. Nordkring t.ex. Compliancerelateicstation utvecklar så klart
egna produkter, men samarrade behov, kapitaltäckning,
betar gärna med andra där
EDM-modellen, samt regeldet är bättre för kunden. Det
styrd rapportering såsom
är den filosofin som har lett
EMIR, Mifid och FATCA.
till ett långvarigt samarbete
– I stället för att köpa
med Microsoft och ett nytt
färdiga system som kunmed irländska CR2.
derna behöver forma sina ruJohanna Persson Green,
tiner efter, gör vi tvärtom och
– Vi arbetar med CR2 för
Vice VD på Nordicstaskräddarsyr våra lösningar tion.
att erbjuda en stabil plattefter deras behov. Idag hinner
form som ger bankernas
regelverken knappt fastställas innan fikunder simultan åtkomst till olika självnansaktörerna står inför nya implemenservicetjänster, såsom mobilbank, sms
teringar och då kan det kännas tryggt att
och internetbank utan att tumma på
ha ett sådant hängivet och duktigt gäng
säkerheten. Genom CR2 kan vi erbjuprogrammerare som sköter IT-strukda bankerna en väl beprövad och säker
självserviceplattform som tillåter banken
att själva anpassa sin specifika installation så att det passar in i deras verksamhet, på deras villkor. På så sätt kan vi ge
kunden dessa komplexa lösningar på ett
kostnadseffektivt och bra sätt.
Kreativitet och innovation
Nordicstation lägger stort fokus på vidareutbildning av sina konsulter för att
säkerställa fortsatt hög kompetensnivå.
Konsulterna använder välbeprövade
metoder och kreativitet för att nå kostnadseffektiva och innovativa lösningar
på komplexa problem. Nordicstation
levererar inom budget och tidsplan med
hög kvalitet.
– Nordicstation är inte ute efter att
expandera för sakens skull. Kunderna
i
CR2 & Nordicstation
CR2 hjälper banker att minska
kostnader och öka intäkter genom
att erbjuda de bästa tänkbara
självbetjäningstjänsterna. CR2’s multikanalplattform BankWorld levererar
en komplett serie integrerade tjänster
som inkluderar uttagsautomater, internetbank, mobilapplikationer och
telefonbank genom en gemensam
självbetjäningsplattform. Resultatet
blir att kunden får en konsoliderad
bild av sina konton vid alla kontakter
med banken. CR2 har sitt huvudkontor i Dublin, Irland och har mer än
100 kunder i över 60 länder runt om
i världen. Genom sitt partnerskap
med Nordicstation erbjuder man nu
BankWorld även på den skandinaviska marknaden.
gillar det vi gör och vi växer därefter.
Våra utvecklare är några av de bästa i
branschen och vi jobbar alltid i team för
att nyttja hela bredden av vår samlade
kunskap och erfarenhet. Vi utvecklar
det kunderna vill ha och väljer rätt konsult och partner till rätt projekt, avslutar Johanna Persson Green.
i
Nordicstation grundades 2000
och har haft en mycket stabil och
positiv tillväxt från starten. Idag har
företaget 45 anställda och omsatte
2013/2014 ca 55 miljoner kronor.
Nordicstation är en certifierad Microsoft Business Intelligence partner och
även certifierad enligt miljöstandarden ISO 14001.
Våra skickliga konsulter skapar värde
för företag och deras kunder genom
skräddarsydda lösningar inom: regelrapportering för bank och finans,
Business Intelligence och funktionella
webblösningar.
Nordicstation erbjuder bland annat specialanpassade lösningar för
Compliancefunktionen, såsom effektivisering kring hantering av de
personer som träffas av regelverket
för insynsrapportering. Man har idag
ett flertal kunder inom företagets
Compliancerelaterade lösningar och
arbetar mycket nära denna kundgrupp genom t.ex. usergroupmöten,
för att ytterligare skräddarsy lösningar
just för dem.
Nordicstation AB
Roslagsgatan 35-37
113 54 Stockholm
Tel: +46 8 579 339 00
E-post: [email protected]
www.nordicstation.com
23
© NextMedia
Omegapoint sätter fokus på
IT-säkerhet redan från start
Systemutveckling och IT-säkerhet.
Det är grundstenar för Omegapoint
som från starten för 14 år sedan
haft fokus på att gifta ihop systemutvecklingsvärlden med säkerhet.
Omegapoint tillhandahåller expertkonsulttjänster inom mjukvaruutveckling
och säkerhet.
– Vår mission är att få med säkerhetsavvägningar och säkerhetskvalitetsarbete
redan i de tidiga utvecklingsfaserna, säger
Anders Lindberg, affärsutvecklingschef
och en av grundarna av Omegapoint.
Den missionen gör att Omegapoint
har ett unikt erbjudande jämfört med
andra IT-konsulter. Verksamheten erbjuder nämligen expertis kring såväl
säkerhetsfrågor som system- och integrationsarkitektur.
– Vi tittar på vanliga svagheter som
dyker upp i mjukvarusystem, tar avstamp
i dem och väver in kunskapen i utvecklingsprocessen så att vi och våra kunder
undviker att gå i samma fällor som andra
gör, säger Elias Faxö, konsult inom utveckling och applikationssäkerhet.
I takt med att allt fler tjänster flyttar
ut i mobiler och moln har Omegapoints
erbjudande blivit allt mer attraktivt,
inte minst för banker.
– Ett sätt att göra intrång i ett system är att ta sig in på infrastrukturnivå.
Den delen av säkerhetsvärlden börjar
bli i ganska gott skick, det sker inte så
mycket sådana fadäser längre. Här har
Microsoft gjort ett bra arbete genom
Anders Lindberg, affärsutvecklingschef och Elias Faxö, konsult
inom utveckling och applikationssäkerhet på Omegapoint.
att inte släppa så mycket sårbarheter i
infrastrukturen. Idag handlar intrång
oftast om att man utnyttjar bristande
kvalitet i själva utvecklingsprocessen
konstaterar Elias Faxö.
Självklart val
Genom att ta med säkerhetstänket redan från början i utvecklingsarbetet får
kunderna säkrare system med mindre
problem och högre tillgänglighet.
i
Omegapoint är en ledande leverantör av ITlösningar och tjänster för framsynta kunder. Idag är
vi 200 anställda och finns i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Umeå och New York. Omegapoint Säkrar
Utveckling™ för våra kunder som är verksamma
både i privat och i offentlig sektor.
Omegapoint
Box 3106
103 62 Stockholm
Tel: 08-545 106 90
www.omegapoint.se
– Tjänsterna blir mer driftsäkra och
verksamheten kan leverera nytta hela
tiden. Det blir snabbare leveranser och
mindre tråkiga överraskningar i produktionen. De progressiva bankerna
har redan förstått det här. Och fler är på
gång, säger Anders Lindberg.
Han påpekar det faktum att framtidens bank finns i de digitala kanalerna
och då krävs bra kvalitet i de tjänster
som erbjuds.
– Vi ser till att banker och andra aktörer snabbt kan få ut sina tjänster på
banan – och det utan säkerhetsrisker.
Det är bara en tidsfråga innan alla banker arbetar med agil säkerhetsutveckling i syfte att producera nya tjänster
som kunderna vill ha. Här är Omegapoint det självklara valet, vi hjälper dem
att lyckas och bli ännu bättre.
© NextMedia
Erbjuder företag och föreningar kostnadseffektiva kontanthanteringstjänster
Kuponginlösen har 425 betaltjänstombud i butiker över hela
landet som erbjuder privatpersoner, företag och föreningar att
bl.a. betala räkningar och ta
ut kontanter. Tjänsten som kalllas Kassagirot har funnits sedan
2007, och är omtyckt av handlarna som får möjlighet att öka
servicen till sina kunder.
Sedan december 2014 erbjuder vi företag och föreningar att teckna avtal med
oss för sitt behov av olika betaltjänster,
säger Kuponginlösens vd Pontus Ellefsson.
425 betaltjänstombud
med hög servicenivå
– Kraven på regelefterlevnad innebär
att företag och föreningar som vill använda betaltjänsterna behöver genomgå
en omfattande kundkännedomsprocess
innan avtal tecknas och tjänsterna kan
I december 2014 förstärkte Kupongnyttjas. Om vi bedömer att företaget
inlösen sitt erbjudande gentemot föreinte uppfyller våra krav så
tag och föreningar med ett
tackar vi nej till affärsförattraktivt tjänsteutbud som
bindelsen. Vi och våra ägare
bland annat omfattar insättär långsiktiga och följer rening av dagskassor, betalgelverken som ställs på oss
ningar och uttag.
som betalningsinstitut, säger
– Vi har tidigare främst
Pontus Ellefsson.
erbjudit privatpersoner möj– Genom våra 425 betallighet att betala sina räkningtjänstombud, som är spridda
ar via Kassagirots ombud
över hela landet, kan vi erruntom i landet. Men i takt
Pontus Ellefsson, vd
bjuda betaltjänster med hög
med att allt fler banker sluför Kuponginlösen.
tillgänglighet.
Betaltjänsttar hantera kontanter så har
ombuden har i allmänhet generösa öpmånga mindre företag och föreningar
pettider och våra tjänster präglas av
fortsatt behov av sätta in dagskassan.
en konkurrenskraftig prissättning som
står sig väl i jämförelse med exempelvis
nischbanker och värdetransportörer, säger Pontus Ellefsson.
Kuponginlösen samarbetar i dagsläget
med flera av Sveriges största banker och
Pontus Ellefsson välkomnar fler samarbetspartners till en dialog kring hur Kuponginlösen kan komplettera bankernas
erbjudande med hjälp av beprövade och
trygga lösningar. Sedan några år tillbaka erbjuder Swedbank och ICA Banken
sina kunder Kuponginlösens resevalutatjänst Unimon när kunderna behöver utländska valutor till sina resor.
i
Kuponginlösen är marknadsledande inom clearing- och
betaltjänster i dagligvaruhandeln. Nätverket med 6 100
butiker clearar kuponger, presentkort, värdeavier och betalningar för 6 miljarder kronor årligen. Kuponginlösen
är ett betalningsinstitut under Finansinspektionens tillsyn
och ägs av DLF, Dagligvaruleverantörers Förbund.
Kuponginlösen AB
Liljeholmsstranden 3
173 83 Stockholm
Tel: 08-588 340 00
www.kuponginlosen.se
B-porto
Porto betalt
Dagens sanning.
Morgondagens historia.
Möjligheten att skapa framgång för företag i finansbranschen handlar idag till lika
stor del om vad man gör, som hur vi gör saker. Finansbranschen förändras i takt
med människors behov och dagens förutsättningar kommer ha lite gemensamt
med framtidens. Därför ser vi på Tieto Financial Services det som vår viktigaste
uppgift att hjälpa våra kunder att ta steget in i framtiden. Att hitta nya sätt att
förstärka våra kunders affär och att kunna utveckla den.
Endast den som förstår kan förändra.
Changing perspectives
Adresskälla: NextMedia. Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 Stockholm. Returadress: BOLD Printing, Esbogatan 11, 164 94 Kista
tieto.se/finanskonsult