Riskområden inom organisatorisk och social

Riskområden inom organisatorisk och social arbetsmiljö
1. Arbetsbelastning och resurser
 Anpassa resurser till kraven i arbetet, så att arbetsuppgifter och
befogenheter inte leder till ohälsosam arbetsbelastning. (Paragraf 9.)
Exempel på sätt att tackla ohälsosam arbetsbelastning:
1. Minska arbetsmängden
2. Öka bemanningen
3. Ändra prioritetsordning
4. Ge möjligheter till återhämtning
5. Tillämpa andra arbetssätt
6. Tillföra kunskap
7. Anpassa tekniken till arbetet som ska utföras
Komihåg-lista:
 Inom ramen för arbetsmiljöarbetet – undersök och åtgärda risker kopplade till
arbetsbelastning!
 Skapa förutsättningar för arbetstagarna att berätta om höga krav och bristande
resurser!
 Skapa regelbunden dialog för att lättare upptäcka tidiga tecken på obalanser!
2. Arbetsbelastning och tydlighet om arbetets krav
 Se till att de anställda känner till krav och befogenheter i arbetet. (Paragraf
9)
Detta är fem saker som måste vara tydliga för de anställda:
1. De arbetsuppgifterna som de ska utföra
2. Det resultat som de ska uppnå,
3. Om det finns några särskilda sätt som de ska utföra arbetet på, och i så
fall hur
4. De arbetsuppgifter som de ska prioritera, om den tid de har inte räcker till
5. Vem de kan vända sig till, för att få hjälp och stöd för att göra sitt jobb
Arbetsgivarna bör:





Förebygga genom att återkommande gå igenom punkterna
Informera alla berörda samtidigt
Ta hänsyn till att människor har olika förutsättningar att kommunicera
Skapa möjligheter för de anställda att berätta om oklarheter.
Se till att chefer, arbetsledare eller annan person är tillgänglig för hjälp och stöd,
när det inte går att få hjälp från kollegor
1
3. Arbetsbelastning och arbete som är psykiskt påfrestande
 Se till att starkt psykiskt påfrestande arbetsuppgifter och arbetssituationer
inte leder till ohälsa. (Paragraf 10)
Exempel på uppgifter och situationer:
1. Bemöta människor i svåra situationer
2. Lösa konflikter
3. Utsättas för trauman
4. Fatta svåra beslut under press, när det också finns etiska dilemman
Exempel på stöd:
1. Regelbundet stöd av handledare eller tillgång till annan expert
2. Särskilda informations- och utbildningsinsatser
3. Hjälp och stöd från andra arbetstagare
4. Rutiner för att hantera krävande situationer i kontakt med klienter och
kunder med flera
Viktigt!
Arbetstagarna har möjlighet att uppmärksamma arbetsgivaren på särskilt
påfrestande arbetssituationer.
4. Arbetstidens förläggning
 Förebygg att arbetstidens förläggning leder till ohälsa. (Paragraf 12)
Exempel på riskabel arbetstidsförläggning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Skiftarbete
Nattarbete
Delade arbetspass
Övertid i stor omfattning
Långa arbetspass
Förväntningar att vara ständigt nåbar, som en följd av stora möjligheter att jobba på
olika tider och plats
Viktigt: Uppmärksamma särskilt ökad olycksrisk på grund av bristande
återhämtning.
5. Kränkande särbehandling
 Klargör att man inte accepterar kränkande särbehandling och vidta åtgärder för
att motverka förhållanden som kan ge upphov till problemet. (Paragraf 13)
Fem förhållanden att uppmärksamma:
1. Konflikter
2. Arbetsbelastning
3. Arbetsfördelning
2
4. Förutsättningar för samarbete
5. Konsekvenser av förändringar
I rutiner för att hantera kränkande särbehandling måste tre frågor få tydliga svar,
som alla ska känna till:
1. Vem tar emot information om att det förekommer?
2. Vad händer med informationen – och vad ska mottagaren göra?
3. Hur, och var, får de utsatta snabb hjälp?
3