KOLLEKTIVAVTAL FÖR LAGER- OCH

 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finsk‐
språkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens om den svenskspråkiga kollektivavtalstexten. Om tolk‐
ningen av den svenskspråkiga översättningen leder till ett annat slutresultat än det ursprungliga finskspråkiga kollektivavtalet, ska man följa det finskspråkiga kollektivavtalet. Nämnden för faststäl‐
lande av kollektivavtals allmänt bindande verkan är inte ansvarig för de skador som uppkommer på grund av eventuella felaktighet‐
er i översättningen. Tämä on työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislauta‐
kunnan teettämä käännös suomenkielisestä työehtosopimuksesta. Työehtosopimuksen sopijaosapuolet eivät ole sopineet ruotsinkie‐
lisestä työehtosopimustekstistä. Mikäli ruotsinkielisen käännöksen tulkinta johtaa erilaiseen lopputulokseen kuin alkuperäinen suo‐
menkielinen työehtosopimus, tulee noudattaa suomenkielistä työ‐
ehtosopimusta. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamis‐
lautakunta ei vastaa käännöksen mahdollisista virheellisyyksistä aiheutuvista vahingoista. Kollektivavtal för lager- och transportförmän 1.5.2014¬31.1.2017 1
Kollektivavtal för lager‐ och transport‐
förmän 1.5.2014–31.1.2017 2 Kollektivavtal för lager- och transportförmän 1.5.2014–31.1.2017
KOLLEKTIVAVTAL FÖR LAGER‐ OCH TRANSPORTFÖRMÄN INNEHÅLL 1 § Avtalets omfattning ............................................................................ 4 2 § Arbetsvillkor ....................................................................................... 4 3 § Löner .................................................................................................. 4 Svårighetsnivåer ...................................................................................... 4 Tillägg ...................................................................................................... 5 Utbildning ................................................................................................ 5 Utryckningspenning ................................................................................. 5 4 § Meningsskiljaktigheter ....................................................................... 6 Lokala förhandlingar ............................................................................... 6 Förbundsförhandlingar ............................................................................ 6 Verkställande av förhandlingar ............................................................... 6 Arbetsdomstolen ..................................................................................... 6 5 § Arbetsfred .......................................................................................... 6 6 § Avtalets giltighetstid .......................................................................... 6 TABELLÖNER ............................................................................................ 8 Löner för lager‐ och transportförmän fr.o.m. 1.9.2014 ......................... 8 Löner för lager‐ och transportförmän fr.o.m. 1.9.2015 ......................... 8 PROMEMORIA ÖVER MENINGSSKILJAKTIGHETER .................................... 9 • Saarinen Design Oy, Helsingfors 2014 • Kollektivavtal för lager- och transportförmän 1.5.2014–31.1.2017 3
Finsk Handel Servicefacket PAM KOLLEKTIVAVTAL FÖR LAGER‐ OCH TRANSPORTFÖRMÄN 1 § Avtalets omfattning 1. Avtalet berör 18 år fyllda lager‐ och transportförmän. 2. En lager‐ och transportförman är en person som inte regelbundet deltar i det arbete som utförs av de personer som han eller hon leder. 2 § Arbetsvillkor Arbetsvillkoren för lager‐ och transportförmän bestäms enligt bestämmel‐
serna om lagerarbetare i Handelns kollektivavtal. 3 § Löner Svårighetsnivåer 1. Svårighetsnivåerna för lager‐ och transportförmän är:  Lager‐ och transportförman I  Lager‐ och transportförman II  Lager‐ och transportförman III Lager‐ och transportförman I är en förman som:  i egenskap av förman för sina underordnades förmän indirekt leder arbetet  även har andra uppgifter och ansvar än arbetsledning. Lönen för lager‐ och transportförman I bestäms enligt avtal. Lager‐ och transportförman II är en förman som: 





4 leder arbetet och sina underordnade med hjälp av arbetsledare inte har underordnade lager‐ och transportförmän är arbetstagarnas direkta förman utför ett arbete vars svårighetsnivå och ansvar är jämställbart med en lager‐ och transportförman som har underordnade även kan ha andra uppgifter och ansvar än arbetsledaruppgifter ansvarar för och utför de uppgifter inom sitt verksamhetsområde Kollektivavtal för lager- och transportförmän 1.5.2014–31.1.2017
som har att göra med skötseln och verksamheten. Lager‐ och transportförman III är en förman som:  direkt leder arbetet och sina underordnade  som tillfälligt deltar i sina underordnades arbete  utför ett arbete som innehåller uppgifter och ansvar som avviker från det reguljära arbetet  är förrådsförvaltare för reservdelslagret eller körplanerare då uppgif‐
terna kräver särskilt omfattande ansvarstagande, erfarenhet och ar‐
betsskicklighet  är förrådsförvaltare för reservdelslagret eller transportförman som sköter delar av lagret eller transporten bestämt enligt varugrupp el‐
ler område, eller som sköter en del av lagrets delverksamhet. Som förrådsförvaltare för reservdelslagret eller transportförman kan i un‐
dantagsfall också verka en person som inte har underordnade, under förut‐
sättning att hans eller hennes arbete annars motsvarar den ifrågavarande personens arbete. Tabellönerna för lager‐ och transportförman II och III finns i lönebilagan. Tillägg 2. Till en lager‐ och transportförman III betalas ett tillägg arbetsgruppens äldste, bas enligt 13 § 10 punkten i Handelns kollektivavtal, då han eller hon deltar i ett arbete som hans eller hennes underordnade får ett mot‐
svarande tillägg för. 3. För arbete som utförts på morgonen före kl 06.00 betalas lön förhöjd med 20 %. Utbildning 4. Den som avlagt en yrkesexamen som anknyter sig till arbetsuppgiften får genast lön enligt tabellönen för 3:e årets förman. Utryckningspenning 5. Utryckningspenning betalas när förmannen sedan han avlägsnat sig från arbetsplatsen återvänder på grund av utryckningskallelse utom ordinarie arbetstid. Utryckningspenningen är 2 timmars lön utöver annan lön som ska betalas för utryckningsarbetet. Kollektivavtal för lager- och transportförmän 1.5.2014–31.1.2017 5
Utryckningspenning ska också betalas ifall:  meddelandet ges före den ordinarie arbetstiden upphör  den ordinarie arbetstiden upphör senast kl 16.00  förmannen återvänder till övertidsarbete som börjar efter kl 21.00. 4 § Meningsskiljaktigheter Lokala förhandlingar 1. Om meningsskiljaktigheter i anslutning till kollektivavtalet ska först för‐
handlas mellan arbetsgivaren och förmannen eller arbetsgivaren och för‐
troendemannen. 2. När frågan förblir olöst gör man upp en promemoria om meningsskiljaktigheter i 2 exemplar enligt den bifogade modellen. Förbundsförhandlingar 3. De lokala parterna kan lämna saken till förbundens avgörande. Verkställande av förhandlingar 4. Lokala förhandlingar och förhandlingar mellan förbunden inleds och förs utan dröjsmål. Arbetsdomstolen 5. När meningsskiljaktigheterna blir olösta vid förbundsförhandlingarna kan saken lämnas till arbetsdomstolens avgörande. 5 § Arbetsfred 1. Alla arbetsstridsåtgärder som riktar sig mot avtalet är förbjudna. 2. Påföljderna för brott mot detta avtal bestäms enligt på undertecknings‐
dagen gällande kollektivavtalslag. 6 § Avtalets giltighetstid 1. Avtalet gäller till 31.1.2017. 2. Avtalet fortsätter efter 31.1.2017 ett år åt gången om ingendera parten säger upp det skriftligt en månad innan det löper ut. 3. I samband med uppsägningen ska detaljerade förslag till ändringar läm‐
6 Kollektivavtal för lager- och transportförmän 1.5.2014–31.1.2017
nas in skriftligen. Annars är uppsägningen ogiltig. 4. Om inget samförstånd nås senast den 15 juni 2015 i förhandlingarna mellan arbetsmarknadens centralorganisationer i fråga om förhöjningarna under sysselsättnings‐ och tillväxtavtalets andra avtalsperiod, har båda parterna möjlighet att säga upp detta avtal med fyra månaders uppsäg‐
ningstid så att det upphör den 29 februari 2016. Kollektivavtal för lager- och transportförmän 1.5.2014–31.1.2017 7
TABELLÖNER Löner för lager‐ och transportförmän fr.o.m. 1.9.2014 1.
3. Esbo, Grankulla, Vanda Lager‐ och transportförman III Lager‐ och transportförman II 2057 2247
2113 2329 Övriga Finland Lager‐ och transportförman III Lager‐ och transportförman II 1979 2159
2033 2236 5. 2173 2420
2088 2318
Löner för lager‐ och transportförmän fr.o.m. 1.9.2015 1.
Esbo, Grankulla, Vanda Lager‐ och transportförman III Lager‐ och transportförman II 2065 2256 2121 2338 Övriga Finland Lager‐ och transportförman III Lager‐ och transportförman II 1987 2168 2041 2245 3. 5. 2182 2430 2096 2327 PROMEMORIA ÖVER MENINGSSKILJAKTIGHETER Företag Driftsställe Arbetsgivaren eller arbetsgivarens företrädare Tjänstemannen eller tjänstemannens företrädare Gemensamt konstaterande av händelseförloppet och orsaken till meningsskiljaktigheten Tjänstemannens utredning samt krav med motivering (punkter i kollektivavtalet/lagen) Separat bilaga kan användas. Arbetsgivarens utredning och svar med motivering (punkter i kollektivavtalet/lagen) Separat bilaga kan användas. Ort Tid Arbetsgivaren eller arbetsgivarens företrädare Tjänstemannen eller tjänstemannens företrädare Namnförtydligande Telefonnummer E‐post Namnförtydligande Telefonnummer E‐post Denna promemoria har gjorts upp i två likalydande exemplar. Arbetsgivaren skickar ett exemplar till Finsk Handel och tjänstemannen ett till Servicefacket.