UC:s företagsmallar

UC:s företagsmallar
Kreditmallen är ett hjälpmedel vid kreditbedömning som utformas efter ditt företags
kreditpolicy. Med hjälp av kreditmallar får du ett rationellt och kontrollerat risktagande
vid både små och stora kreditvolymer. Mallarnas regelverk ger dig automatiskt snabba
beslut som du regelbundet kan följa upp med hjälp av statistik.
Fördelar med kreditmallar
• Enhetlig bedömning och effektiv handläggning av alla kreditärenden
• Kontrollerat risktagande
• Omedelbart svar
• Mallregler som följer företagets kreditpolicy
Enhetlig bedömning
Bedömningen av varje enskild kreditansökan blir enhetlig och handläggningen mer
effektiv. De ärenden som mallen beviljat eller avslagit kräver inga ytterligare åtgärder
utan du kan ägna mer tid åt komplicerade ärenden. Kreditmallar gör det möjligt för
personer som inte har kunskap om kreditbedömning att sköta en del av kreditbedömningsprocessen.
Mallregelverket
Du kan utforma unika mallregelverk för olika företagsformer. Du kan t.ex. ha olika
regler för aktiebolag, handels-/kommanditbolag, övriga juridiska personer och enskild
näringsverksamhet. Kreditmallarna tar hänsyn till de flesta uppgifter som finns i en
företagsupplysning. Om du har valt fält för kompletterande uppgifter tar mallregelverket även hänsyn till de delar av din egen information som du tycker är viktiga att visa.
Exempel på sådana uppgifter kan vara betalningssätt eller hur kunden tidigare skött
sina åtaganden.
Mallregelverket kan innehålla ett antal enskilda villkor som leder till olika beslut. Det
räcker då med att ett prövningsvillkor är uppfyllt för att beslutet ”Prövning” ska erhållas. Mallregelverket kan också vara uppbyggt så att uppfyllda mallvillkor ger viss poäng
och olika poängnivåer leder till beslut, vilket innebär att ett enskilt villkor inte leder
till ett visst beslut.
Mer information på nästa sida
Exempel på beslut som erhålls från mallar
Nej
Kredit bör på
ej beviljas
Exempel
beslut som erhålls från mallar
Något
av
villkoren
mallregelverket leder till ”Nej” är uppfyllt.
Nej Kreditsom
börenligt
ej beviljas
vara uppgift
om att som
företaget
är mallregelverket
på obestånd.
Det kan t.ex.Något
av villkoren
enligt
leder till ”Nej” är uppfyllt. Det
Prövning
Ja
kan t.ex. vara uppgift om att företaget är på obestånd.
Prövad kredit kommer att prövas och bedömas av kreditgivaren/frågeställaren
Prövning Prövad kredit kommer att prövas och bedömas av kreditgivaren/ frågeNågot av villkoren som leder till ”Prövning” är uppfyllt. Det kan t.ex. vara uppgifter
ställaren
harav
en villkoren
ansökan om
betalningsföreläggande
ellerärattuppfyllt.
företagetsDet
resultat
om att företaget
Något
som
leder till ”Prövning”
kan t.ex. vara
varit negativtuppgifter
om att
företaget har en ansökan om betalnings föreläggande eller
de två senaste
åren.
att företagets resultat varit negativt de två senaste åren.
Prövad
kredit
bör beviljas
Ja
Prövad
kredit bör beviljas
uppfyllts
till ”nej”
”Prövning”.
kan ett Däremot kan
Inga villkor har
Inga
villkor som
har leder
uppfyllts
someller
leder
till ”Nej” Däremot
eller ”Prövning”.
villkor som leder
ett villkor
till ”Ja” vara uppfyllt.
till ”Ja”som
varaleder
uppfyllt.
Det går också att ha med beslut som ”Högre prövning” och ”Ja” med en beloppsbegräns-
Det går ocksåning.
att haFör
meddessa
beslut beslut
som ”Högre
prövning”
och ”Ja” medspeciellt
en beloppsbegränsning.
Förditt företag,
kan även
en beslutstext,
formulerad för
dessa beslut kan
ävenmed.
en beslutstext, speciellt formulerad för ditt företag, finnas med.
finnas
BeställningBeställning
och mallsvar
och mallsvar
Kreditmallar Kreditmallar
används i samband
med atti du
beställer med
en företagsupplysning.
anger
används
samband
att du beställerVid
enbeställning
företagsupplysning.
Vid
beställning
anger
du
organisationseller
personnummer,
önskad
upplysningstyp
och
du organisations- eller personnummer, önskad upplysningstyp och kreditmallens identitet. Du kan
kreditmallens namn. Du kan även ange sökt kredit och egna kompletterande uppgifter.
även ange sökt kredit och egna kompletterande uppgifter om det finns sådana i mallregelverket.
Företagsupplysningen som du får kompletteras med ett kreditråd baserat på mallregelFöretagsupplysningen
som du får kompletteras
kreditråd
på mallregelverket.
Kredit-samt uppverket. Kreditrådet
består av enmed
textettsom
angerbaserat
beslutet,
orsaken till beslutet
rådet består avgifter
en text
som
beslutet,
orsaken till beslutet
uppgifter
som
du angivit vid
som
duanger
angivit
vid beställningen,
t.ex. samt
sökt kredit
och
kompletteringsuppgifter.
beställningen, t.ex. sökt kredit och kompletteringsuppgifter. Ett kontonummer kan även anges.
V. 2015.04.16
Så här kan ettSå
mallsvar
se ett
ut i mallsvar
en företagsupplysning
här kan
se ut i en företagsupplysning
HuvudkontorLokalkontor
UC AB
UC AB - Göteborg
UC AB - Malmö
117 88 Stockholm
Gårdaavägen 1 Malmöhusvägen 1
412 50 Göteborg
211 18 Malmö
Kontakt
Telefon: 08-670 90 00
E-post: [email protected]
Web: uc.se
Firma
UC AB
Org.nr. 556137-5113