Jag är forskare och lärare vid institutionen för livsmedelvetenskap

Jag är forskare och lärare vid institutionen för livsmedelvetenskap där jag leder forskningen
kring livsmedel och hälsa. Jag är också koordinator för forskarskolan Food in Focus och för den
nationella forskarskolan LiFT. Jag är utbildad livsmedelsagronom och har även disputerat i
ämnet livsmedelsvetenskap vid SLU (2009). Med ett starkt engagemang vill jag bidra till
utvecklingen av verksamheten vid fakulteten.
-
-
-
Frågor som starkt engagerar mig och som jag vill driva inom ramen för min kandidatur:
Ett av fakultetensledningens viktigaste uppgifter är att säkerställa högsta kvalitet i
verksamheten. Grundbulten i detta arbete är att attrahera och behålla de allra bästa forskarna
och lärarna. Jag vill verka för långsiktiga strategier och åtgärder som möjliggör såväl extern
som intern rekrytering av de bästa forskarna och lärarna.
Forsknings- och undervisningsmiljöer behöver dynamik och extern input för att utvecklas.
Internationella samarbeten och utbyten är en viktig väg dit. Jag vill verka för åtgärder som
främjar utbyten och mobilitet bland lärare och forskare vid vår fakultet och vid andra
forskningsinstitutioner och eller industri. Detta kan ske genom strategiska gästforskarprogram,
lärarutbytesprogram, delade tjänster och anknytningar mellan universitet. Åtgärder för såväl
yngre som äldre forskare och lärare behövs.
Tillämpad forskning är viktig, inte minst för vår fakultet. Jag vill verka för att fakulteten blir
mer aktiv i SLUs satsningar kring samverkan och då inte minst med näringslivet.
Samverkan inom och över fakultetsgränserna är viktig för att främja ”ett SLU” och för effektivt
resursutnyttjande, inte minst inom infrastruktur och grund- och forskarutbildningen.
Forskarskolorna vid fakulteten har utvärderats med toppbetyg. Varför inte försöka
samorganisera forskarskolorna över fakultetsgränserna på ett bättre sätt samt inrätta
fakultetsövergripande strategiska forsningsprogram?
I am working as a researcher and teacher at the Department of Food Science where I lead the
research on food and health. I am also the coordinator of the research school Food in Focus and
the national research school LiFT. I have a degree in food science (livsmedelsagronom) and I did
my doctoral degree in food science at SLU (2009). With a strong commitment, I want to
contribute to the development of the activities of the FacultyI would like to contribute to the
development of the faculty.
Issues that strongly interest me and that I want to pursue in the context of my candidacy:
-
One of the most important tasks of the faculty management is to ensure the highest
quality in research and education. The cornerstone of this effort is to attract and retain the
very best researchers and teachers. I want to work for long-term strategies and measures
that promote both internal and external recruitment of the best researchers and teachers.
-
Research and teaching environments need a high dynamics and external input to develop.
International cooperation and exchanges are an essential way to achieve that. I want to
push for measures to encourage exchange and mobility among teachers and researchers at
our faculty and at other research institutions or industry. This can be done through
strategic guest research programs, teacher exchange, shared services and connections
between universities. Measures for both younger and older researchers and teachers are
needed.
-
Applied research is important, not least for our faculty. I want to work for the faculty to
become more active in SLU's initiatives on cooperation, not least with the industrial
sector.
-
Collaboration within and across faculties is essential for promoting " One SLU " and for
the efficient use of resources, particularly infrastructure and in undergraduate and
postgraduate education . The graduate schools at the faculty have been evaluated with
honors. Why not try to co-organize the graduate schools across faculty boundaries in a
better way and establish joint strategic research programs across faculty boarders?