Affärsplan 2015-2018 Här hittar du övergripande

Affärsplan 2015-2018
Turistrådet Västsverige
- en del av Västra Götalandsregionen
Detta är Turistrådet Västsveriges affärsplan 2015-2018. Den innehåller
vårt uppdrag, våra ledstjärnor och strategier, vår organisation, våra
processer och affärsmodeller. Det vi säger och gör inom organisationen
måste förstås matchas med det som hela destinationen ska utstråla och
bli känd för. Därför finner ni också valda delar av varumärkesplattformen
för Västsverige i denna affärsplan. Det är ett verktyg som möjliggör ett
gemensamt ansvar, för oss, våra samarbetspartners och våra kunder,
att bygga och utveckla varumärket Västsverige.
Vi ser fram emot ett spännande samarbete.
Fredrik Lindén
VD Turistrådet Västsverige
Innehåll
1. Inledning
1.1 Vår roll
1.2 Vår bransch - en offentlig angelägenhet
1.3 Vår omvärld - några viktiga trender
4
2. Vårt uppdrag
5
3. Vår vision och affärsidé
5
4. Vår organisation
6
5. Våra kärnvärden
6
6. Våra verksamhetsområden
6.1 Affärsmodell Turism
6.2 Affärsmodell Mötesindustri
7
7. våra strategier
7.1 Våra prioriterade kunder
7.2 Våra prioriterade marknader
7.3 Våra prioriterade målgrupper
7.4 Vårt varumärke: Västsverige
10
8. Våra mätbara mål och indikatorer
8.1 Våra övergripande mål
8.2 Våra indikatorer för uppföljning av verksamheten
14
Turistrådet Västsverige - en del av
1. Inledning
1.1 Vår roll
Turistrådet Västsverige (Turistrådet) är Västra Götalandsregionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. Vårt
uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västsverige
(Västra Götalands län) som destination. Våra kunder är
besöksnäringsföretagen i Västsverige.
Vi är den enda turistorganisationen som täcker hela
Västsverige och därmed är vi en betydelsefull part i
utvecklingen av destinationen. I detta dokument beskrivs
Turistrådets roll och hur vi arbetar. Det är viktigt att betona
att destinationsutveckling kräver samverkan mellan
näringsliv och offentliga aktörer på kommunal, regional
och statlig nivå för att vara framgångsrik. Därför sker vårt
arbete i nära samarbete med dessa aktörer.
Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet och vi
strävar ständigt efter att minska vår miljöpåverkan. Vi ser
arbetet med hållbarhet som en självklar del i att skapa
långsiktiga konkurrensfördelar för besöksnäringen i
Västsverige.
1.2 Vår bransch - en offentlig angelägenhet
Besöksnäringen är arbetskraftsintensiv och bidrar till att
hålla regionen levande genom att skapa arbetstillfällen,
inte minst för ungdomar och personer med utländsk bakgrund. Möjligheten att bo kvar i, och flytta till, alla delar av
regionen ökar. Besöksnäringen bidrar till förutsättningen
för det goda livet för alla invånare och i hela regionen.
Branschen präglas av hög grad av småskalighet.
Åtta av tio bolag har färre än tio anställda. Graden av
industrialisering är låg och lönsamheten är generellt svag.
Företagen har inte ekonomiska möjligheter att själva fullt
ut bekosta destinationsmarknadsföring och utveckling.
Det offentliga stödjer därför branschen på olika sätt
nationellt, regionalt och lokalt.
Turistrådets verksamhet finansieras av offentliga
resurser, som kommer hela regionen till godo genom att
ökad turism leder till välmående företag och fler jobb.
1.3 Vår omvärld - några viktiga trender
Reseanledningen är styrande för dagens turister.
Intresse och vad man som besökare vill uppleva blir
styrande, i högre grad än den specifika platsen. Besökarna
blir allt mer aktiva under sin vistelse.
Internet är den självklara informationskanalen
före och under resan. Den moderna resenären söker
information, blir inspirerad, tittar på bilder/filmer och
bokar sin upplevelse via internet. Under resan vill
man enkelt hitta ytterligare aktiviteter och spara tid.
Teknikutvecklingen kommer öka möjligheten att leverera
service på ett individanpassat men automatiserat sätt.
Upplevelser ökar i status. Att en upplevelse känns
genuin har stor betydelse för helhetsupplevelsen.
Bemötandet och den oväntade omtanken och omsorgen
om besökaren ger det hållbara intrycket och en
upplevelse värd att berätta om.
Tid tillsammans med familj och vänner definierar
morgondagens lyx. I den hårdnande konkurrensen om tid
är det viktigt att hinna uppleva så mycket som möjligt på
kort tid och samtidigt dela upplevelserna med familj och
vänner. Paketering av erbjudanden där många delar täcks
in är därför viktiga för att attrahera framtidens resenärer.
Resenärerna är inte längre tydligt indelade i lyx eller
lågpris. Ofta har man ett ”både och” önskemål. Man vill
ha t.ex. lågprisflyg och lyxhotell eller lågprisboende och
exklusiva upplevelser.
2. Vårt uppdrag
Turistrådets verksamhet grundas på Västra
Götalandsregionens (VGR) vision ”det goda livet” och VG
2020-strategin, det gemensamma styrdokumentet för hela
Västra Götalands utveckling mellan åren 2014-2020.
Uppdraget från VGR innebär att Turistrådet ska vara en
plattform för samverkan och medverka i genomförandet
av strategin genom utveckling och marknadsföring av
besöksnäringen.
Det innefattar att tillsammans med näringen och
offentliga aktörer:
• initiera och driva viktiga utvecklingsfrågor
• föra en utvecklande och effektiv dialog
• förmedla strategiska kunskapsunderlag
• vara en självklar samarbetspartner vid produkt- och affärsutveckling samt marknadskommunikation
Prioriterade insatsområden är:
• Marknadsstyrd produktutveckling
• Marknadsföring i utland och Sverige
• Strategisk affärsutveckling
• Analys och kompetensöverföring
VGR är vår huvudfinansiär. Det årliga uppdraget uppgår
2015 till 46 MSEK. Genom uppväxling från andra aktörer,
t.ex. Tillväxtverket, beräknas omsättningen uppgå till 52,5
MSEK 2015.
Regionens vision för besöksnäringen är att Västra
Götaland ska bli Skandinaviens mest besökta, uppskattade
och inkomstbringande turismregion år 2020.
3. Vår vision och affärsidé
Vision: Vi är den självklara partnern för utveckling och
marknadsföring av den västsvenska besöksnäringen
Affärsidé:
Vi gör det enklare för besöksnäringen att växa.
4. Vår organisation
Styrelsen är politiskt tillsatt av ägaren Västra
Götalandsregionen och består av nio ledamöter.
Vi har cirka 30 anställda och arbetar utifrån centralt
belägna lokaler i Göteborg. Verksamheten delas in i
Administration & Ekonomi, Affärsutveckling, Analys,
Produktutveckling, Marknad & Kommunikation samt
Mötesindustri och organiseras enligt nedan.
Ledningsgrupp
VD
Vice VD
Chef Produktutveckling
Chef Marknad & kommunikation
Chef Mötesindustrin
VD
Vice VD
Ekonomi
Administration
HR
Affärsutveckling
Analys
Reception
Produktutveckling
Produktutvecklare
Digitala analyser/TD
Marknad &
kommunikation
Kampanjer
Webb & redaktion
Press/PR
B2B
B2C
Mötesindustrin
Utvecklare
5. Våra kärnvärden
Våra kärnvärden vägleder oss i vårt arbete. Det handlar om hur vi bemöter varandra som kollegor och vad som
genomsyrar vårt arbete, både internt och externt på marknaden.
Vi bygger relationer - Tar kontakt. Är tillgängliga. Kommunicerar. Nätverkar.
Vi tänker nytt - Driver utvecklingen. Utmanar invanda mönster. Har digitalt fokus.
Vi agerar affärsmässigt - Ser helheten. Förstår marknaden. Levererar med kvalitet.
6. Våra verksamhetsområden
Vi har delat in vår verksamhet i två huvudområden, Turism och Mötesindustri, som drivs utifrån olika affärslogik. Därför har
vi utvecklat två olika affärsmodeller.
6.1 Affärsmodell Turism
AFFÄRSMODELL TURISM
Modellen beskriver hur Turistrådet arbetar med utveckling och marknadsföring av turismen i Västsverige. Allt arbete sker i
nära samverkan med företagen och besöksnäringens övriga aktörer.
AN
S
ALY
R
- ST
ATEG
ÄRSUTVECKLING - VARUM
ISK AFF
ÄRK
ESP
LAT
TFO
RM
3A
PRODUKTION
WEBB (B2C)
1
MARKNADSSTYRD PRODUKTBESTÄLLNING
Matchning utbud/
efterfrågan.
Produktbeställning.
RE S U L TA T :
Produktblad, översättning,
bokning, webbpublicering.
2
4
5
MARKNADSFÖRING
UPPFÖLJNING
(LÖPANDE)
Marknadsföringsaktiviteter, säljledsbearbetning.
Marknadsinput,
kunskapsöverföring.
Digital analys/test.
Bokningsbar,
synlig produkt.
PRODUKTUTVECKLING
RE S U L TA T :
Produkten utvecklas.
Kvalitetstest.
3B
Färdig
produkt.
RE S U L TA T :
PRODUKTION
SÄLJ (B2B)
Produktion av exportblad, översättning.
Säljmaterial.
RE S U L TA T :
PR/Media, sociala
medier, kampanjer,
mässor/workshops
(B2B), visningsresor
(B2B).
Input till
vidareutveckling.
RE S U L TA T :
Exponering
av produkten.
RE S U L TA T :
MARKNADSTYRD INSPIRATION OCH INPUT
MODELLEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET DEX – DESTINATIONSUTVECKLING FÖR EXPORT – MED STÖD AV EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN
Analys och affärsutveckling utgör grunden för hela
affärsmodellen. Inom Analys följer vi turismens
utveckling genom statistikbearbetning, trendbevakning,
undersökningar och dialog med branschens aktörer.
Resultatet av dessa analyser bidrar i affärsmodellens alla
steg och ger en höjd kunskapsnivå i branschen som helhet.
Inom Affärsutvecklingen fokuserar vi på att stärka
destinationens utpekade profilområden; Måltid, Outdoor
och Kultur samt andra strategiska utvecklingsområden av
vikt för branschen och regionen som helhet.
Steg 1: Marknadsstyrd produktbeställning
Här avgörs vilka produkter som skall utvecklas. Detta
baseras på analyser av marknadens efterfrågan
och kunskap om destinationens förutsättningar och
kombineras med önskemål från reseledet och andra
aktörer i branschen. Resultatet blir en detaljerad
specifikation av önskad produkt.
Steg 2: Produktutveckling
Här utvecklas den beskrivna produkten. I samarbete med
lokala turistorganisationer och andra nyckelaktörer på
den aktuella destinationen väljer vi ut lämpliga leverantörer.
Dessa leverantörer utvecklar sedan gemensamt produkten
under ledning av oss. Slutresultatet blir en färdig produkt
klar för leverans.
Steg 3: Produkt klar för försäljning.
I steg 3a, Produktion webb - B2C, presenterar och
tillgängliggör vi produkten mot slutkonsument genom text
och bild via bokningssystem och webb.
I steg 3 b, Produktion säljmaterial - B2B, presenterar
och tillgängliggör vi produkten för återförsäljarledet
genom text och bild, oftast i form av produktblad.
Steg 4: Marknadsföring
Här gör vi produkten och destinationen känd genom
olika marknadsföringsinsatser. Insatserna delas in i tre
huvudområden kampanjer, PR/Media och bearbetning av
återförsäljarledet. Den internationella marknadsföringen
synkroniseras i en gemensam plan med VisitSweden och
Göteborg & Co, vår s.k. Masterplan.
Kampanjer genomförs främst i samarbete med
VisitSweden, andra lokala och regional turistorganisationer,
besöksnäringsföretagen, transportörer och återförsäljarledet. Syftet med kampanjerna är dels att vara kännedomsbyggande, dels att driva trafik till webben.
Inom PR/Media ökar vi kännedomen om Västsverige
genom en intensiv pressbearbetning parallellt med
övriga marknadsaktiviteter. Denna bearbetning består
av nyhetsbrev, pressmeddelanden och visningsresor
för journalister. Arbetet sker oftast i samarbete med
VisitSweden och Göteborg & Co.
Sociala medier, såsom Facebook, Youtube, Twitter
och Instagram, används aktivt för att marknadsföra
destinationen och driva trafik till vår webb.
Samarbete med återförsäljarledet är en viktig del
av marknadsföringen och försäljningen, framförallt på
marknader där kännedomen om Västsverige är låg.
Arbetet sker i form av visningsresor, workshops och
mässdeltagande.
Steg 5: Uppföljning
Här utvärderas utfallet av de genomförda insatserna för
att säkerställa produkternas, och därmed Västsveriges,
attraktionskraft på lång sikt.
6.2 Affärsmodell möten
Genom att möten och kongresser förläggs till Västsverige stärks både besöksnäringen och Västra Götaland som kunskapsregion. Fler besökare ger högre intäkter och skapar fler arbetstillfällen inom besöksnäringen. När nationella och internationella kongresser genomförs i vårt område ökar regionens förmåga att attrahera kompetens, företag och investeringar.
MEDVERKANDE AKTÖRER UNDER VÄGEN TILL ETT MÖTE I VÄSTSVERIGE:
FÖR
BE
MÖTESINDUSTRIRÅDET I VÄSTSVERIGE (MRV) – REGIONAL NIVÅ
UNIVERSITET &
HÖGSKOLOR
LEVERANTÖRER
FÖRENINGAR
• En professionell
mötesarrangör genomför mötet
• Preliminärboka lokaler
och hotell
4
Resultat
• Västra Götaland stärks som
destination och kunskapsregion
Starkare nätverk, fler
forskningssamarbeten
Talanger attraheras
HET
• Arrangera visningsresor
Mötet
Starkare varumärke och
styrkeområden
• Utveckla socialt
programutbud
HEL
• Samordna och
producera anbud
3
Internationalisering
M
Anbud/BID
N
• Utbilda
2
SO
• Förankra på ledningsnivå
• Inspirera till värdskap
Hög intäkt per
besökare
FÖRETAG
ORGANISATIONER
Analys & påverkan
• Identifiera möten och
mötesvärdar
N
VGR
STYRKEOMRÅDEN
1
Fler gästnätter
Besökare arbetstid
CVB
MRV
GE
FORSKNINGSINSTITUT
IN
POLITIKER
ÄR
PROFESSIONELL MÖTESARRANGÖR
AKTÖRER
I VGR
KS
Säsongsförlängning
DEN LOKALA VÄRDEN
KOMMUNER
SÖ
N
CONVENTION BUREAU (CVB) – KOMMUNAL NIVÅ
E
FÖR R
GI
O
N
E
Mötesindustrirådet Västsverige är namnet på Turistrådets avdelning som arbetar med möten.
Modellen ovan visar vägen till ett möte. Processen är lång,
oftast flera år. Vi verkar för att möten skall finnas med
redan i strategier och handlingsplaner för verksamheter i
regionen, och att de ses som ett medel för att nå uppsatta
mål.
Steg 1: Analys och påverkan
För att skapa långsiktighet och för att etablera förståelse
informeras ledningen för strategiskt viktiga organisationer
i regionen om mötet som verktyg. Högskolor och
forskningsinstitut är exempel på sådana organisationer.
Syftet är att skapa förankring och legitimitet på
ledningsnivå. Detta är avgörande för att en så kallad lokal
värd skall kunna ta steget fram och bjuda in till ett möte.
En lokal värd är en person som på något sätt är aktiv,
nationellt eller internationellt, inom en organisation eller
ett nätverk som regelbundet genomför möten. I Västra
Götaland finns många engagerade personer och målet
med steg 1 är att få fler av dessa personer att aktivt ta
steget att bjuda in till ett möte. Detta görs genom att få
dem att förstå värdet och nyttan av möten på hemmaplan
och känna till stöttningen som finns att få.
Steg 2: Anbud/BID
En mötesansökan – en så kallad BID – tas fram för
respektive möte och ansökan anpassas för aktuellt ämne
och inriktning. Här beskrivs hur destinationen möter de
krav som ställs från huvudorganisationen och på vilket
sätt vår region är ett konkurrenskraftigt alternativ för
arrangemang av mötet. Vid sidan av det som rör själva
mötet, anläggningar, boende och platsen innefattar budet
även ett socialt program och tilläggsprodukter. Dessa
kan bidra till både ökad konkurrenskraft i budet och ökad
omsättning för besöksnäringen.
Steg 3: Mötet
När mötet vunnits tar en extern kongress/mötesarrangör
över det praktiska genomförandeansvaret. Det sker
i tätt samarbete med den lokala värden. Relevanta
sociala programaktiviteter anpassade för större grupper
utvecklas. Dessa tillgängliggörs via mötets egen, eller
destinationens, hemsida.
Steg 4: Resultat
Möten stärker Västsveriges besöksnäring året runt. Västra
Götaland lyfts fram som kunskapsregion, en attraktiv plats
att besöka, bo, investera och verka i.
7. Våra strategier
Turistrådets strategi bygger på en stark samverkan med
besöksnäringens intressenter på lokal, regional och
nationell nivå. Vi ingår även i flera nätverk som ger oss en
god kunskapsbas för utveckling av branschen.
Det är via samverkan med våra intressenter vi skapar
kvalitativa produkter och upplevelser.
7.1 Våra prioriterade kunder
Turistrådets kunder är besöksnäringsföretagen i Västsverige.
För att tydliggöra vilka insatser vi erbjuder och vad som
krävs av ett företag för att ta del av dessa använder vi ett
system som vi kallar Sverige-Norden-Världen.
Systemet tydliggör vilka krav vi ställer på företag som vill
ta del av våra insatser. Genom systemet säkerställer vi att
företag har möjlighet att delta i rätt sammanhang baserat
på den grad av exportmognad de har uppnått.
Systemet används endast i kommunikationen mellan oss
och det aktuella företaget. Sverige-Norden-Världen är alltså
inget märkningssystem som kommuniceras ut till besökare.
Det är lika lätt för ett litet som för ett stort företag att nå
upp till de olika nivåerna, Sverige-Norden-Världen. Systemet
är i grunden kostnadsfritt, dock krävs insatser i form av tid
samt en vilja att utvecklas.
7.2 våra prioriterade marknader
Idag är Sverige den största marknaden för Västsverige
och svarar för nästan 75 procent av gästnätterna på
destinationen. Norge är vår största exportmarknad.
För att nå större volymer krävs en ökning av
den internationella turismen. Därför prioriteras
exportmarknaderna i Turistrådets marknadsföringsarbete.
Inom detta område samarbetar vi tätt med Visit Sweden
och Göteborg & Co. Den nationella och regionala
turismen har potential att öka ytterligare och vi gör även
en begränsad satsning på denna del.
Avgörande kriterier vid val av exportmarknader är;
•Kommunikationer – goda transportförbindelser är en förutsättning för att nå volymer från utomnordiska länder.
• Samarbete med reseledet, transportörer och media –
kanaler för att kostnadseffektivt nå slutkonsumenten.
• Lokal närvaro - marknadsföringsarbetet på utlandsmark
naderna bedrivs i nära samarbete med Visit Swedens lokala utlandskontor.
Följande exportmarknader bearbetas på olika sätt och i
olika omfattning av Turistrådet: Norge, Danmark, Tyskland,
Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Italien, USA,
Kina och Ryssland.
7.3 våra prioriterade målgrupper
Västsveriges prioriterade målgrupper utgörs av såväl
privatresenärer som mötesdeltagare.
Inom privatresemarknaden har Västsverige
valt att rikta sig till den köpstarka målgrupp som
VisitSweden identifierat - Den Globala Resenären. Inom
mötesindustrin riktas insatserna mot att värva större
möten och kongresser.
Våra besökare efterfrågar ofta ”bekväma äventyr” på ett
tryggt och enkelt sätt.
Hållbarhetsperspektivet gör att vi väljer att fokusera på
besökare som har potential att spendera mer pengar och
därmed skapa fler arbetstillfällen i regionen.
Hellre färre som konsumerar mer per person än fler som
konsumerar mindre.
Prioriterade målgrupper är:
• DINKS (Double Income No Kids) – Unga individualister med höga krav
• Active Family – Familjer som vill umgås och uppleva kultur, natur och aktiviteter
• WHOPS (Wealthy Healthy Older People) – Äldre med gott om tid och pengar.
• Mötesbesökare - Kongress- och konferensdeltagare
• Foodies - Den kulinariska turisten
7.4 vårt varumärke: västsverige
Turistrådet har tillsammans med olika aktörer i regionen
tagit fram en plattform för Varumärket Västsverige. Det
är ett verktyg för att bygga ett starkt varumärke genom
enhetligt agerande och kommunikation. Plattformen ger
vägledning i utvecklingen av besöksnäringen och skapandet
av nya produkter.
Våra profilbärare
I varumärket Västsverige definieras destinationens
profilbärare;
•
•
•
•
unika råvaror
mångsidiga vatten
kontrastrika naturområden
inspirerande människor
Dessa profilbärare beskriver destinationens tillgångar
och representerar det som är specifikt för Västsverige
och som efterfrågas av våra målgrupper. Framför allt är
det kombinationen av de fyra som berättar vad som är
unikt med oss. Profilbärarna lyfter vi fram i produkter,
erbjudanden, berättelser och kommunikation.
Våra fokusområden
Fokusområdena är våra starkaste reseanledningar för
besökare. De berättar inom vilka områden vi främst
ska skapa produkter. Det är också de områdena vi ska
marknadsföra, eftersom de profilerar Västsverige och
positionerar oss i jämförelse med andra.
• måltid
• outdoor
• kultur
Måltidsturismen och outdooraktiviteter lockar idag många
besökare till vår region och vi kan erbjuda ett stort utbud av
produkter till dessa. För den inhemska turisten är kulturen
ofta en reseanledning i sig medan den för den globala
resenären mer bidrar till att förstärka våra måltids- och
outdoorupplevelser
Våra strategiska vägval
•
Aktiv - Västsverige ska upplevas som en aktiv destination där det händer saker året om.
• Hela året - Målbilden för besöksnäringen i Västsverige är att ha bokningsbara produkter under hela året.
Vår samlade bild av Västsverige
våra målgrupper att känna igen och välja oss. Det bygger
kännedomen och stärker det gemensamma varumärket
på lång sikt.
Innehållet i ”formeln” nedan är en bra hjälp för att ta fram
attraktiva produkter. Genom att hela besöksnäringen
i Västsverige kraftsamlar och arbetar med samma
utgångspunkter, skapas en tydlighet som underlättar för
Profilbärare
Fokusområden
Strategiska vägval
Personlighet
Våra tillgångar
Våra reseanledningar
Vad vi lyfter i erbjudandet
Hur vi kommunicerar
Unika
råvaror
Mångsidiga
vatten
Öppen
+
Måltid
Kultur
Outdoor
+
Aktiv
Hela året
Aktiv
+
Kontrastrika Inspirerande
naturområden människor
=
Äkta
En tydlig och
enhetlig bild av
Västsverige
Inspirerande
Vår produktutvecklingsmatris
De produkter som går att sätta in i matrisen nedan hjälper
oss att skapa tydlighet i varumärket Västsverige och är det
som vi ska lyfta fram i skyltfönstret mot omvärlden.
RÅVAROR
MÅLTID
Skaldjur
Löjrom
Ramslök
OUTDOOR
KULTUR
VATTEN
Skaldjurssafari
Löjromsresa
Det som inte passar in går självklart att marknadsföra under
varumärket Västsverige, men ligger utanför Turistrådet
Västsveriges ansvarsområde.
NATUROMRÅDEN
Vilt
MÄNNISKOR
Krögare
Producenter
Skaldjurssafari
Paddling
Vandring
Starka profiler
Kräftfiske
Fiske
Cykling
inom outdoor
Hummerpremiär
Akvedukten i
Håverud
Hällristningar
Läckö
/Kinnekulle
Ann Rosman
De la Gardie
8. Våra mätbara mål och indikatorer
För att styra verksamheten i enlighet med visionen och affärsidén finns ett antal övergripande mål beslutade i
Regionfullmäktige. Turistrådet har utifrån dessa formulerat fyra egna övergripande mål för att visa på verksamhetens
måluppfyllelse.
8.1 Våra övergripande mål
Regionfullmäktiges mål för
regionutveckling 2015
Turistrådets övergripande mål
Fler jobb i Västra Götaland med utgångspunkt i
regionens vision om ekonomisk, social och ekologisk
hållbarhet.
•
•
Öka besöksnäringens ekonomiska omsättning och lönsamhet
Öka antal arbetstillfällen i besöksnäringen på helårsbasis
Ett breddat och hållbart näringsliv.
•
•
Öka Västsveriges andel av den samlade turismen i Sverige
Minska besöksnäringens påverkan på de totala utsläppen av koldioxid (behöver utredas ytterligare avseende hur det ska mätas)
8.2 Våra indikatorer för uppföljning av verksamheten
Utöver de övergripande målen finns även ett antal mer specifika mål framtagna för att styra verksamheten. Till varje mål
finns indikatorer kopplade för att visa hur dessa ska mätas och följas upp.
Mål
Indikatorer
Öka antalet produkter som gått igenom VTs
affärsmodell.
• Antal produkter som har gått igenom Affärsmodellen
Öka NKI (Nöjd kundindex) hos företag i besöksnäringen
och kommunerna i regionen
• Resultat av NKI utifrån årliga kundundersökningar
Öka marknadsvärdet av genomförda marknadsinsatser
•
•
•
•
Öka antalet exportmogna företag i regionen i enlighet
med kriterier uppställda i modellen Sverige-NordenVärlden
• Antal exportmogna företag (Norden & Världen)
Öka antalet genomförda kongresser i Västra
Götalandsregionen
•
•
•
•
Pressvärde
Resultat av kampanjer
Antal produkter i researrangörers utbud
Trafik till vastsverige.com
Antal förankringsmöten
Antal skapade ”lokala värdar”
Antal inskickade bud
Antal vunna bud
FOTO
Thomas Wallin, Lasse Forsberg, Jonas Ingman,
Jesper Anhede, Hannu Sarenström, Gbg&Co,
Frank Heuer, Åsa Dahlgren, Lisa Nestorson,
Henrik Trygg, Mikael Göthage, Måns Jensen
turistradet.com