I denna PDF

Kvalitet
Utkast till hemsidan
Åsa Wikenståhl, Kvalitetschef
Sida: 1 (4)
2015-09-14
Kvalitetsarbetet pa Mawell
Innehåll
1
Övergripande kvalitetsmål ................................................................................................ 1
2
Mawells processramverk .................................................................................................. 2
3
Kontinuerlig förbättring ..................................................................................................... 3
4
Kvalitetsprogrammet ......................................................................................................... 4
5
Certifiering ......................................................................................................................... 4
1
Övergripande kvalitetsmål
Mawells kvalitetsmål tar sin avstamp i ISO 9001:s principer för kvalitetsledning. Vi leder och förbättrar
verksamheten på ett systematiskt och tydligt sätt. Kvalitet är en grundläggande värdering på Mawell. Vårt
fokus på kvalitet skapar robusta och säkra processer, ett levande och lärande förbättringsarbete,
engagerade medarbetare och nöjda kunder.
1.1
Våra kvalitetsmål är:

Robusta och säkra processer

Nöjda kunder

Delaktiga medarbetare

Engagerade ledare

Lärande organisation genom kontinuerlig förbättring

Beslut baserade på fakta

Helhetssyn på verksamheten

Ömsesidigt goda relationer till underleverantörer
Kvalitet
Utkast till hemsidan
Åsa Wikenståhl, Kvalitetschef
Sida: 2 (4)
2015-09-14
2
Mawells processramverk
Mawells processarbete bygger på förståelsen av att processer sinsemellan är beroende av och påverkar
varandra, ett så kallat systemsynsätt. Ramverket strukturerar processerna som utvecklas och blir
värdeflöden med tydliga roller och ansvar.
Processerna beskrivs i vårt gemensamma notationssätt MUST (Mawell Unified STandard). Våra processer
bygger på anpassningar mot vedertagna modeller och metoder. Dessa har vi samlat i MUST verktygslåda.
Mawell processramverk
Styrande processer
G1
G2
Strategi- och
affärsledning
G3
Kvalitetsledning
Leveransledning
Levererande processer
D1
D2
Förvaltning
D6
D3
Support
D6-E1
Produktleverans
Projektledning
S1
Produktdefinition
D6-E2
D5
Uppdragskonsulting
D6-E3
Systemutveckling
Förstudie
Försäljning
D6-E4
Produktutveckling
Stödjande processer
S3
S4
S2
Finans
D4
Personal
Marknad
Intern IT
MUST verktygslåda
PPS
ITIL
KAIZEN
verktyg
Kvalitet
Utkast till hemsidan
Åsa Wikenståhl, Kvalitetschef
Sida: 3 (4)
2015-09-14
3
Kontinuerlig förbättring
I förbättringsarbetet lutar vi oss mot en dokumenterad förbättringsprocess. Vi identifierar
förbättringspotential, analyserar och förbättrar våra processer kontinuerligt. Fakta skall ligga till grund för
våra beslut vilket visualiseras med ögat i mitten av förbättringssnurran.
Våra medarbetares delaktighet och våra ledares engagemang är nyckeln till vårt kontinuerliga
förbättringsarbete.
3.1
Vår förbättringsprocess beskrivs genom följande steg:
1. Planera: Definiera problem och analysera nuläget
2. Mäta: Definiera mätmetoder för att mäta effekten av förändringen
3. Analysera: Analysera vad som är rotorsaken till problemet
4. Förbättra: Vidta åtgärder, uppdatera och implementera processen
5. Följ upp: Följ upp nyttan av förbättringen
Kvalitet
Utkast till hemsidan
Åsa Wikenståhl, Kvalitetschef
Sida: 4 (4)
2015-09-14
4
Kvalitetsprogrammet
Kvalitetsprogrammet skall bidra till att vi når våra övergripande kvalitetsmål.
4.1
Vårt kvalitetsprogram består av följande delar:
Utbildning – Utbildning genom MUST Academy som omfattar undervisning i och stöd kring processer och
förbättringsmetoder.
Förbättringsuppdrag – Förbättringsarbetet struktureras i uppdrag med tydlig ledning och uppföljning.
Processer – Våra processer initieras av ledningen och genomgår ett väl definierat mognadsprogram där
processerna regelbundet stäms av mot förutbestämda kriterier. Processerna innehåller regelbundna
retrospekt vilket är en naturlig del av att utvärdera vad i våra leveranser som gått bra och vad som behöver
förbättras.
Mätningar – Mätningar av måluppfyllnad ger oss ett faktaunderlag till beslut och förbättringar.
5
Certifiering
CE-märket visar att produkten utvecklats enligt väldokumenterade processer och att specifik
uppmärksamhet har riktats för att minimera patientrisk. För att försäkra att processerna lever upp till detta
och att de efterlevs har Mawell certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485.