Projektrapport Den Ruttna Generationen- vårt

Projektrapport Den Ruttna Generationen- vårt andra
skinn, förstudie
1. Projektidé S- Kan kläder som åldras vända problematiken med överkonsumtion och samtidigt väcka
existentiella frågor?
Under vintern 2014 och våren 2015 vill vi undersöka möjligheterna att våren 2016 genomföra
en modeutställning byggd på komposterbara, tillfälliga plagg som bryts ner under tid och som
sedan återgår till kretsloppet. Ambitionen är att visa på hur problem med konsumtion och slitoch-slängkultur kan vändas till något positivt för såväl konsument, producent som för våra
ekologiska system.
Förstudien är första steget i ett konstprojekt med avsikt att realisera visionen kring Den ruttna
generationen, en vision framarbetad av design och kommunikationsstudion Guringo och som
publicerades i Form Magazine i augusti 2014. Vi söker stöd för att under denna förstudie
knyta samman näringsliv, indusitri, forskningsinstitutioner, designers, Textilhögskolan i
Borås samt Thielska Galleriet i Stockholm för att under hösten 2015 påbörja arbetet med en
modeutställningen.
Projektstöd för utställningen kommer sökas i steg 2 i detta konstprojekt.
2. Bakgrund, Drivkrafter och motiv Bakgrund
Guringo publicerade visionen samt ett illustrerande modejobb i FORM Magazine i augusti
2014. Visionen lanserades även publikt tillsammans med stiftelsen Svensk Form den 26:e
augusti då vi bjöd in relevanta aktörer.
Carolina Sachs, generalsekreterare på Antonia Ax:son Johnsons stiftelse för Miljö och
Utveckling öppnade Fashion Talks på Stockholms modevecka 2014 med vår vision som ett
inlägg i en debatt som kommit att handla allt mer om återanvändning inom modevärlden.
Recykling är väldigt bra i det rådande hållbarhetsparadigmet, men det kommer ta väl lång tid
att uppnå ett attraktivare samhälle än det vi har idag genom att säga åt folk att sluta göra
saker. Vi måste erbjuda alternativ istället för att minimera påverkan.
Modevärlden speglar tidsandan i samhället och behöver progressivitet och attraktiva visioner.
När vi saknar visioner i samhället, syns det även i modevärlden som då trampar vatten. Detta
ser vi idag när vi tenderar att se i backspegeln efter inspiration och när vi återanvänder trender
och tidsepoker om och om igen hellre än att blicka in i en framtid som mest ser ut att erbjuda
smältande isar, överbefolkning och en överhettad planet.
Drivkrafter
Projektet vill inspirera till att våga titta framåt och ifrågasätta och omvärdera själva
premisserna för vårt samhälle och dess system utan att fördöma, begränsa eller ens jämföra
med gamla invanda beteenden.
Vi behöver alternativa framtidsvisioner som faktiskt kan upplevas vara mer attraktiva än de vi
har idag. I förlängningen kan vi visa på ett samhälle där vi inte äger någonting, allt vi har
återgår till kretsloppet, inklusive vi själva.
Motiv
Tänk om jag kunde handla plagg som jag handlar mat, utan dåligt samvete?
Vi vill ställa frågan om det inte beror på hur vi konsumerar istället för att uppmana till att
sluta göra det vi tycker om.
Projektet är en förstudie i hur vi med ett konstprojekt byggt på lika delar konstnärligt uttryck
och näringsliv/vetenskap kan åstadkomma en intuitiv förståelse för ett samhälle i förändring
där en intellektuell förståelse inte alltid resulterar i handling eller förändrade levnadsmönster.
Senaste IPCC rapporten i Japan 2014 slog fast att vi har all teknik vi behöver för övergången
till ett förnyelsebart samhälle, och nu är det upp till samhällsvetenskapen att få oss att förstå
tekniken.
Ambitionen med utställningen är att göra just detta.
Modevärlden, med sina möjligheter att skapa imaginära världar utgör då en perfekt arena att
visa på hur vi behöver - och kan - omvärdera många av de idéer och beteenden som vi trodde
var konstanta.
Att uppmana folk att sluta konsumera, att göra medvetna val och ekoprefix är inte förenligt
med den attraktionskraft som ligger i begreppet mode och inte en bra grogrund för tillväxt och
progressivitet.
Att däremot använda kultur, konst och mode för att skapa en efterfrågan och en djupare insikt
om ett kretsloppstänk kan även ge oanade effekter och påverka en mer trögstartad industri att
vända sig åt förnyelsebara marknader.
3. Förnyelse Beskriv på vilket sätt projektet blev kulturellt/konstnärligt förnyande Målsättningen var att undersöka möjligheterna att skapa ett genreröverskridande samarbete där industri och forskning tillsammans med den konstnärliga visionen utgör projektets verktyg. Att samla alla nödvändiga aktörer kring den konstnärliga visionen redan från början och utveckla en ny process för att ta till vara på det mervärde som det förnyelsebara samhället erbjuder. Vi anser att vi inte kan bygga ett nytt, förnyelsebart samhälle med metoder framtagna för det gamla, follsilbaserade samhället. Vi behöver utveckla nya metoder och processer, och då måste vi arbeta gränsöverskridande. Detta har visat sig vara en väldigt konstruktiv metod då vi lyckats samla behovsägare ur hela värdekedjan runt en gemensam konstnärlig vision och engagerat dem i utvecklingen av ett antal konkreta, framtida projekt. Vi har kunnat utifrån ett kulturellt perspektiv stressa en naturvetenskaplig process och faktiskt fått delar av industrin, akademian och näringslivet att börja tänka tvärt om. Det går längsamt att vända skutan, men i ett samhälle som inte egentligen har några ljusa framtidsvisioner är hungern efter alternativa, positiva visioner stark. Vår vision har dessutom potential att med frågor kring liv, död, natur, nakenhet, ägande och tid beröra behövsägarnas representanter personligen och på individnivå vilket kan bli till en stor fördel då det gäller at engagera dessa. 4. Samverkan Beskriv alla samarbetspartners som medverkat i projektet samt vad deras medverkan bestått i enligt följande mall: Akademi, forskning och högre utbildning Näringsliv Övriga offentliga aktörer Vem/vilka: I vilken form: I vilket syfte: Innventia, Högskolan i Borås Viljan att utforska möjligheterna att tänka tvärt om. Teknikutveckling, både konceptuellt och i labmiljö. HB har bistått med kunskap kring konsumentbeteende och mönster. Innventia med teknisk kunskap, både teoretisk och praktisk. Åstadkomma paradigmskifte. Förflytta samhället från ett fossilberoende till ett förnyelsebart samtidigt och samtidigt bejaka befintliga behov. De ser stor potential att utveckla nya material och metoder. Holmen paper, Ragn-­‐Sells, IbeyoStudio Konceptuell utveckling. Bistått med unik kunskap som behovsägare i utvecklingsprocessen. Både avseende vad de kan åstadkomma och vad de har för behov. Sigtuna museum&art, Märsta kommun Konceptuell utveckling av hur visionen kan gestaltas praktiskt i framtida projekt. Som behovsägare är de intresserade av att utveckla nya marknader och förändra sin verksamhet för att hitta mervärden i den förnyelsebara processen. Tillsammans med Guringo utveckla konstens funktion att gestalta framtida visioner och paradigm samt förankra dessa i historien 5. Genomförande November 2014. Arbetet med material-reseach påbörjas av Guringo tillsammans med
forskningsinstitut ( Innventia mfl. ) samt Textilhögskolan.
Förutsättningarna för utställningen undersöks.
Ett genreöverskridande samarbete påbörjas då vi med överraskande bra resultat lyckas samla
samtliga aktörer ur värdekedjan.
Den konstnärliga visionen tas emot och förstås av industri och näringsliv över förväntan.
Innventia, KTH, Ragn-Sells, Holmen; Högskolan i Borås samt Ibeyostudio, Thielska galleriet
och Sigtuna Museum&Art vill alla samrbeta kring projektet.
Vintern 2015. Möten med aktörer från näringslivet och industrin hålls med avsikten att knyta
till sig partners samt finansiärer till utställningen inom råvaruframställning och inom
konfektion.
Guringo deltar i flera parallella processer för att skapa förutsättningar för att genomföra
gestaltningen av visionen.
Här kan nämnas arbetet med Bioinnovations arbetspaket 5 som påbörjats i november 2014.
Guringo deltar aktivt i utvecklandet av detta arbetspaket som avser att kanalisera 18 miljoner
kronor för utvecklandet av nya biobaserade textilier ifrån pappersmaskinen.
Samarbetet med parterna intensifieras och målet med gestaltningen förflyttas från en
utställning till utvecklandet av en kulturell intervention under början av 2016 de detta anses
ha högre innovationspotential.
januari 2015. Masterstudent påbörjar sitt examensjobb på Innventia. Hjalmar Granberg och
Erik Lindvall är handledare för studenten. Målet med exjobbet är att hitta tidstriggers för
textilier av cellulosa som är relevanta för visionen.
Resultaten från exjobbet kommer ligga till grund för utveckling av materialet från
molekylnivå tillsammans med designer och Ragn-Sells.
November 2014 – februari 2015. Researchen sammanställs samtidigt som materialtester
påbörjas parallellt av Guringo till en början för att sedan även inkludera designers.
April 2015. Visionen ställs ut som del i utställning om trä på Sigtuna museum.
Maj 2015. Resultaten av materialtester och research och utvärderas.
Masterstudent på Mittuniversitetet påbörjar en LCA hos Innventia på uippdrag av Guringo.
Målsättningen är att jämföra det nya tänkta materialet med befintliga material. Examensjobbet
finansieras av Vinnova.
Maj 2015. Förstudien sammanställs och arbetet med fas 2, gestaltning och produktion av
utställningen påbörjas.
6. Resultat & effekter Målsättningen med förstudien var att skapa förutsättningar för en utställning som visar på hur
man kan ge en grundläggande intuitiv förståelse för ett cykliskt tänkande inför vårt
kommande förnyelsebara samhälle.
Vi har åstadkommit goda förutsättningar för att genomföra en gestaltning av projektet, inte
bara som utställning utan även som kulturell intervention.
Industri och näringsliv är med i flertalet pågående processer, både med materialutveckling och
utsällningsprojekt ( se punkt 7 )
Då detta är lika mycket ett konstprojekt som ett kommunikationsprojekt inom hållbarhet så
utgör den genreöverskridande processutvecklingen tillsammans med de andra aktörerna en
stor del av gestaltningsprocessen och är nödvändigt för att skapa förutsättningar för en större
gestaltning.
Utvecklingen av materialet på riktigt är fundamentalt då vi inte avser att endast skapa en
illusion av framtiden utan faktiskt en fullt genomförbar verklighet där vi inte äger någonting
men kan uppleva allt.
Förstudien har skapat stora möjligheter att med Stockholm som central hub knyta samman
industri och kultur och inte bara visa upp detta på Thielska galleriet utan även att visa
visionen i en relevant kontext som modeveckan 2016.
Jag skulle vilja påstå att vi lyckats få flertalet deltagare i projektet att ifrågasätta givna normer
och arbetssätt som tidigare varit självklara.
Ragn-Sells vill vara med tidigt i designprocessen, och det här projektet möjliggör detta till
fullo.
Vi har uppmanat samtliga aktörer att ifrågasätta de kvalitetskrav vi tagit med oss från det
fossilbaserade paradigmet och itället tänka tvärt om. Kort livslängd i ett större, komposterbart
system.
Detta gäller alltså bl. annat Holmen paper, KTH, Innventia och Ibeyostudio, men även
externa deltagare inom exempelvis Bioinnovation. Här kan nämnas att vi påverkar SCA, Stora
Enzo, White arkiteter etc.
VI har under förstudien inte tagit fram ett konkret material än, men vi har påbörjat
arbetsprocessen och samlat den nödvändiga aktörerna.
Då det är en förstudie har den inte fått så mycket medialt intresse än. Det avser vi skapa i del två
av gestaltandet av visionen.
7. Fortsättning • BioInnovation WP 5
• Utställning med Sigtuna museum&art 2016. Ansökan inlämnad till Kulturbryggan.
Guringo avser att tillsammans med Märsta Konsthall, holmen Paper, IbeyoStudio, Innventia samt
Ragn-Sells utveckla samt fysiskt gestalta visionen om ett hem där ägandet av fysiska objekt har
förflyttats från ett materiellt till ett immateriellt ägande. Ett hem byggt på förgänglighet där vi
konsumerar flyktiga, komposterbara ting som inte är optimerade för lång livslängd utan som under
en kort tid har förhöjda konsumentupplevelser och sedan återgår till det naturliga kretsloppet.
• Hypotesprövning inom det strategiska programmet tillsammans med Holmen, Innventia,
Ibeyostudios och Ragnsells.
Projektet avser genomföra ett praktiskt, gränsöverskridande samarbete mellan näringsliv, industri,
forskning och konst för att pröva möjligheterna att utveckla en nytt, biobaserat material för
tillfälliga textilier med kort livslängd från svensk biobaserad råvara.
Genom att implementera tidsaspekten och tillföra cyklisk förgänglighet i materialdesign avser
projektet pröva hur komposterbara plagg gjorda av cellulosa skulle kunna resultera i radikalt
förändrade konsumtionsmönster för mode-och konfektionsindustrin med kläder som mat. Något
som man upplever men inte äger.
• Innovativ Kultur ansökan Streaming Materia fas 2
Vi avser genomföra ett skalbart experiment där vi inför kläddesignaspekten i
materialutvecklingsprocessen och sedan testar materialets möjligheter att via social
intervention nå en bredare publik och bjuda in till att formulera nya, oväntade
utvecklingsmöjligheter. Samarbetspartners är även här Holmen Paper, Innventia, Ragn-Sells
och Ibeyostudio.
Trots att vi genomfört allt vi avsåg i förstudien och mycket mer därtill fick vi här avslag pga
av att expertgruppen inte kunde bedöma den konstnärliga höjden.
Vi menar att vi måste omvärdera mycket av det vi tagit för givet, och det gäller även
konstbegreppet.
• Större kulturell intervention på modeveckan i Stockholm 2016.
Detta är enda catchen inom wp 5 ( Vinnovafinasierade strategiska programmet BioInnovation ) än
så länge, och vi avser att förflytta så mycket av finansieringen och engagemanget mot detta mål
och även att utveckla våra frågeställninga. Framför allt tanken kring tid och produkter med kort
livslängd i ett förnyelsebart system.
En banbrytande, radikal tanke kring ägandet och konsumerandet av dessa kortlivade material är
även att i förlängningen skapa ett material som möjliggör molnbaserade ”Spotify”-tjänster för
fysiska objekt. Ett material med kort livslängd kan förflytta ägandeupplevelsen av fysiska objekt
till ägandet av tjänster kopplat till fysiska objekt. Detta går att jämföra med ägandet av musik i
form av gårdagens LP- och CD-skivor till dagens streamade musiktjänster såsom Spotify. På
samma sätt kan ett streamat ägande av material vara en virtuell design som tar fysiskt form en kort
stund, brukas av människan och sedan återgår till det naturliga kretsloppet.
Guringo har tagit fram ett utkast till denna tjänst men satsar vilar på denna då vi behöver ta fram
ett material först.
Då det är viktigt att förankra idén hos konsumenten så behöver vi arbeta främst med kulturella
kontaktytor med slutkonsumenten för att förmedla grundläggande hållbarhetsinsikter och ändra
konsumentbettenden i grunden.
Guringo söker anslag från Vinnova för att utveckla affärsidén med ett flyktigt, komposterbart
textilt material för tillfälliga plagg. Detta arbete kommer ske parallellt med att vi tillsammans
med forskning och industri i laboratoriemiljö testar och utvecklar ett material optimerat
utifrån ett förgänglighetsperspektiv Forskningsanslag söks separat inom bland annat det
strategiska innovationsprogrammet BioInnovation WP 5.
Vid en lyckad utgång av detta projekt avser vi utveckla varumärket,
marknadsföringsplattformar för materialet samt introduktionen till målgruppen. En plattform
för detta ändamål som vi avser utveckla är en konceptbutik som erbjuder ett begränsat utbud
av plagg i det tänkta materialet. Här har vi också möjlighet att testa hur övergången från
virtuellt till fysiskt plagg kan optimeras.
Vi avser även att tillsammans med våra samarbetspartners utveckla en installation som i
samband med Stockholms modevecka 2016 kan visa en bredare publik hur materialet kan
upplevas.
8. Övrigt