Diagnostikrådet och vårt arbete (DR)

Diagnostikrådet och vårt arbete
(DR)
Eva Arrdal, mfl
November 2015
Disposition
• Hälso- och Sjukvården inom VGR
• Diagnostikrådets uppgift, mandat och mål.
rådsmedlemmar
• Diagnostikens roll i vården
• Vad vill vi uppnå och hur hänger det ihop?
• Möjligheter och utmaningar?
• Vad pågår just nu?
• Vår ambition en självklarhet?
• Vill du veta mer och hålla dig uppdaterad?
Presentation av Diagnostikrådet
Diagnostikrådets uppgift
Rådets uppgift är att på en övergripande strategisk
nivå samordna, styra och leda det
regiongemensamma arbetet inom medicinsk
diagnostik och vara stöd/referensgrupp till
koncernledningen.
Presentation av Diagnostikrådet
Fyra sjukhusgrupper:
• Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
• Skaraborgs Sjukhus
• NU-sjukvården
• Södra Älvsborgs Sjukhus
Fyra fristående sjukhus:
• Alingsås lasarett
• Angereds Närsjukhus
• Frölunda
Specialistsjukhus
• Kungälvs sjukhus
Presentation av Västra Götalandsregionen
Budget 2016 - Strategiska mål
• Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av
jobb och företag i hela regionen
• En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med
högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den
enskilda personens behov och erfarenheter
• Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och
erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna
Hälso- och sjukvårdens förändringsagenda 2016
Regiongemensamma
strategier
Långsiktiga mål 2018
Vi har en patientdriven vård
Stark gemensam kultur
En god samverkan
Vi har ett sammanhållet
vårdsystem
Vi använder regionens
resurser gemensamt
Vi har lätt att rekrytera rätt
kompetens
Diagnostikrådets uppgift
Rådets uppgift är att på en övergripande strategisk
nivå samordna, styra och leda det
regiongemensamma arbetet inom medicinsk
diagnostik och vara stöd/referensgrupp till
koncernledningen.
Presentation av Diagnostikrådet
• Diagnotikrådet bildades i juni 2013.
• Uppdrag från Koncernledningsgrupp Hälso- och sjukvård
• Rapporterar till Koncernledningsgruppen
Vilka områden innefattas?
• All Diagnostik i egen regi inom Västra Götalandsregionen
- All bild- och funktionsmedicin (radiologi, nuklearmedicin, klinisk fysiologi)
- All laboratoriemedicin (inklusive transfusionsmedicin, patologi och genetik
m.fl.)
Presentation av Diagnostikrådet
Rådsmedlemmar
• Eva Arrdal (Direktör utförarstyrning och samordning, ordförande i gruppen)
• Eva Wallström (f.d. Områdeschef Diagnostik, NU-sjukvården)
• Eva Johansson (Verksamhetschef SÄS)
• Dan Holmsten (Objektägare Diagnostik och utredning)
• Lars Lundgren (Områdeschef område 4, SU)
• Per Karlsson (Områdeschef område 5, SU)
• Gunilla Nilsson (Verksamhetschef SKAS)
• Helene Stenhoff (Verksamhetschef Kungälv, representant fristående sjukhus
Alingsås, Angered, Frölunda och Kungälv)
• Gunnel Linder Sjöberg (Koncernstab hälso- och sjukvård)
• Robert Sinclair (Koncernstab hälso- och sjukvård)
• Regina Andreasson (Administrativ koordinator)
Presentation av Diagnostikrådet
Diagnostikrådets mål
Patienter skall få rätt och likvärdig diagnostik i hela Västra
Götalandsregionen
Diagnostiken i regionen skall kännetecknas av
• Hela regionens kompetens/resurs nyttjas för hela regionens
bästa
• Rätt kompetens finns på rätt plats
• Hög tillgänglighet
• Gemensamma processer och arbetssätt
• Fortlöpande utveckling av kompetens, strukturer och processer
för dagens och morgondagens hälso- och sjukvård
Presentation av Diagnostikrådet
Samverkan…
• DRs ambition att strategiskt tillse att vi med gemensamma
regionala ansträngningar avhjälper t.ex. kliniska
flaskhalsar så att patientflöden optimeras tillsammans med
er.
• För att DR skall kunna styra rätt behövs nära kontakt och
dialog med flera grupper som kan värdera de prioriterade
medicinska patientbehoven i VGR
Presentation av Västra Götalandsregionen
Hur hänger det ihop?
Koncernledning Hälso- och
sjukvård
IS/IT
Inköp
Objekt
Diagnostik
Diagnostikrådet
Inköpsstyrgrupp
Diagnostik
Förvaltningar
Interaktioner/beroenden
• Förvaltningar
• Objektägare/ledare
• Inköpsstyrgrupp
• Sektorsråden
• Arbetsgrupper (kan
tillsättas av KLG, DR,
Beredningsgrupp, SR
m fl)
Beredningsgrupp
Lab
Sektorsråd
Lab
Beredningsgrupp
BFM
Sektorsråd
BFM
Kommunikation en förutsättning för att lyckas i vårt arbete!
Presentation av Diagnostikrådet
Diagnostikens roll i vården
• 80% av alla diagnoser baseras på resultat av insatser från
de diagnostiska specialiteterna laboratoriemedicin och
bild- och funktionsmedicin
• Expert/specialistkunskap inom flera områden – säkerställa
att rätt teknik/metod nyttjas!
• Utveckla verksamheterna i samklang med patientens
behov (ex. patientnära analyser)
• Samverka med andra hälso- och sjukvårdsaktörer i och
utanför regionen och med högskolor/universitet och
industri för att leverera resultat och utveckla
verksamheterna
Presentation av Diagnostikrådet
En delvis kvalitetssäkrad och styrd
verklighet…
Presentation av Västra Götalandsregionen
Möjligheter med framtidens diagnostik
• Utökad tillgång till mer avancerad teknik
• Utökat utbud av möjliga analyser
• Fler patientnära analyser
• Kortare turn-around tider
• Multiteknik plattformar
• Kombinationsutrustningar– PET/MR, SPECT/CT m.fl.
• Snabb teknikutveckling inom MR, PET, CT, ultraljud…
• Snabbare undersökningar med högre kvalitet
• Skräddarsydd behandling…läkemedel
• Mycket mera…
Presentation av Västra Götalandsregionen
Utmaningar för framtidens diagnostik
• Fler analyser utförs av icke specialistutbildade och patienter
• Fortsatt brist på läkare inom alla diagnostiska specialiteter vad gäller
läkare, BMA och röntgensjuksköterskor
• Ökande krav (berättigade!) i t.ex. RMRer, Standardiserade vårdförlopp
och Diagnostiskt centrum rörande kortare ledtider för ”allt” samt ofta
mer, och mer avancerad, diagnostik
• Plattformar med integrerad diagnostik ger en mycket högre
komplexitet
• Behov av en ökad decentralisering men även en ökad centralisering –
nivåstrukturerad diagnostik
• Vår IS/IT plattform…
Presentation av Västra Götalandsregionen
Exempel på arbete i november 2015
• Beredningsgrupp laboratoriemedicin (LM)
- Regional samordning av laboratoriemedicin, tex LMC
- PATOS
- Patientnära analyser (PNA), riktlinje och struktur
- Spårbarhetssystem
- Omfattning och debitering av smittskyddsprover
• Beredningsgrupp bild- och funktionsmedicin (BFM)
- Magnetresonansutredning
- Ledtidsprojekt, över till förvaltning
- Kodverk
- Nytt bild- och funktionsregister (BFR)
• Diagnostikrådet övergripande
- Ersättningsmodeller
- Kompetensförsörjning (strategisk nivå)
- Samordning av arbete vad gäller exempelvis medicinska riktlinjer, strategiskt stöd
för inköpsrelaterade frågor, IS/IT, investeringsprocesser mm
Presentation av Diagnostikrådet
Regionala medicinska riktlinjer – via DR
• Via förvaltningar
• Via sektorsråd, via beredningsgrupp vidare till DR för
slutlig version/förslag
Samordning och samsyn över
förvaltningsgränser och med
gemensam syn på kvalité och
process
Presentation av Västra Götalandsregionen
Diagnostikens roll…en doldis?
Presentation av Västra Götalandsregionen
Vår ambition en självklarhet..?
• Vi har en jämlik vård inom hela VGR
• Vi delar och nyttjar vår kompetens/resurs regionalt
• Vi samarbetar och bygger vår verksamhet nu och för
framtiden
• Vi har samarbeten med universitet, högskolor och
industrin för patienten bästa!
Vi är en viktigt medspelare i regionen – en välfungerande
diagnostik en förutsättning för framtidens Hälso- och
Sjukvård
Presentation av Västra Götalandsregionen
Vill du veta mer och hålla dig uppdaterad?
Besök gärna
http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/organisationen/Centralaledningsgrupper/Halso--och-sjukvard/Diagnostikradet/
Presentation av Diagnostikrådet
Frågor…
Presentation av Diagnostikrådet