VM#2 2015 final

2
TIDNINGEN FÖR ALLA SOM BOR I MALMÖ
februari
2015
årgång 48  
Aktiv låga
foto Peter Kroon
Februarilovet bjöd på massor av aktiviteter för lovlediga barn och unga runtom i Malmö – allt
från klättring till eldkonst. Här sprutar Tintin Wulkan, 17 år, eld hos Malmö amatörteaterforum. ”Det var läskigt, men inte svårt.” I bakgrunden Jakob Fundberg och kursledare Marie
Sehlin. mitten
Ska
du ut?
Läs först
Nyplanterad förskola
4
FN-skolans nya hängsel
6
Näringslivets tuffaste
16
2 • februari 2015
februari
Tufft lopp för
vem som helst
februari 2015 • 3
10
j
Malmöinitiativet
Så många stöd har varje Malmö­initiativ
fått.
j malmo.se/initiativet
Killarna som blev årets
rookies på Malmös näringslivsgala ligger
bakom hinderloppet
Toughest. Samma
Toughest som jag själv,
löptränande Helena
(som du kunde läsa om i förra Vårt Malmö) och hennes
väninnor och tusentals andra
kämpat sig runt.
Vi har alla stått där på
startlinjen och undrat om vi
kommer att överleva. Vi har
krälat i tångstinkande dy, fått
sand mellan tänderna, dinglat i ringar och armgång med
mjölksyretrötta muskler, och,
på ett eller annat sätt, tagit
oss i mål. Blöta, leriga och
trötta – men på andra sidan
mållinjen med större självkänsla än vi någonsin anat.
Mental aspekt
Att ta sig an och igenom
en fysisk utmaning som
Toughest ger oerhört mycket.
Ett utmanande hinderlopp är
så mycket mer än ett gäng
hinder för våghalsiga muskelknippen. Det är ett lopp
som även den som känner sig
svag och feg kan ta sig igenom,
som får människor att utmana sig, utvecklas och växa.
Läs mer om killarna bakom
Toughest på sidorna 16–17.
PS. Glöm inte att vi finns
på Facebook. Gilla oss
och håll koll på vad som
händer! j facebook.com/vartmalmo
Åsa Lempert
redaktör, Vårt Malmö
0761-87 61 56
j [email protected]
j www.malmo.se/vartmalmo
Redaktör
Åsa Lempert
Giv Akt Skåne
tel 0761-87 61 56
[email protected]
Ansvarig utgivare
Anders Mellberg
kommunikationsdirektör
tel 040-34 10 00, anders.mellb[email protected]
Annonser
Ardeo Media:
Lotta Ekwall
040-16 54 87, [email protected]
Henrik Olsson
tel 040-16 54 80, [email protected]
Malmökalendern
Marie Åkesson och Jessica Lindberg
tel 040-34 12 00, [email protected]
Korrektur
Annelis Dahlqvist
tel 070-526 23 24, [email protected]
Utebliven tidning
Kontakta
Tidningsbärarna
tel 010-498 20 00
Tryck V-TAB Västerås 2015
Upplaga 159 000 ex
ISSN: 1404-7330
populäraste
initiativen
Därför måste Malmös
skolområden ritas om
2 628
Akut övernattni­ngslokal åt
fattiga EUmedborgare.
1 335
Fyrverkeriförbud
i Malmö stad!
557
”Det här är helt nödvändigt – eleverna måste få plats på en skola”
Skydda Lunda-­
vägens koloni-
område.
424
Vi är samhället!
Malmös skolområden förändras. Anledningen är att
ökningen av antalet elever
är enorm.
Men medan vissa skolor
är överfulla finns det plats
på andra.
273 Utomhus sport-
klättervägg eller klättertorn.
183
Rädda Malmö
Stadion!
173
Farthinder vid Maria förskola.
152
121
115
Cykelcross
cykellekplats.
Parkering på Tygelsjö Kyrkoväg.
Sluta finansiera
klimatförändringarna.
Pengarna ska läggas på den pedagogiska verksamheten, istället
för att bygga nya lokaler när lokaler redan finns. Och eftersom
skolan numera är organiserad i
en skolförvaltning istället för i
tio stadsdelar så är hela Malmö
utgångspunkt för planeringen.
Merparten av Malmös drygt
25 000 elever berörs inte av att de
så kallade upptagningsområdena förändras men i innerstaden
och på väster ökar antalet barn
som behöver skolplats kraftigt
Man finansierar det
man vill motarbeta.
Divestera. Där har du ett
nytt ord att lägga på minnet.
För det är precis det som
Olov Källgarn vill att Malmö stad ska göra och därför
har han skapat ett Malmöinitiativ som fått över hundra underskrifter.
bar mot användningen av fossila
bränslen så finansierar man det
man vill motarbeta, säger Olov
Källgarn.
ningskostnaderna bli tre–fyra
gånger högre. Det innebär 5–6
miljoner kronor mindre till bidrag från stiftelserna varje år.
Olov Källgarn vill ha en värld
med bättre miljö. Han är ordförande i Naturskyddsföreningen i
Malmö och tillsammans med
bland annat Kim Uddh engagerad i projektet Fossil Free, vars
målsättning är att få företag och
myndigheter runtom i världen
att sluta investera i bolag som
utvinner fossil energi som olja
och gas.
Att divestera är alltså motsatsen till att investera och man
vill inte bara stoppa nya investeringar i fossila bränslen utan
även att man ska sälja av befintliga innehav.
– Malmö stad har ett mål att
bli klimatneutralt till 2020, men
det finns ett stort hål i hur man
tänker. Samtidigt som man job-
Inte skattepengar
Men riktigt så enkelt är det inte.
Det är nämligen inte Malmö
stads egna skattepengar det
handlar om utan stiftelsepengar
som staden är satt att förvalta.
Därmed finns det en hel del regler och lagar att följa:
– Vi måste vara försiktiga
med hur kapitalet förvaltas.
Uppdraget från donatorerna
måste följas och vi har ett ansvar att förvalta säkert, säger
Malmö stads finanschef Ola Nyberg.
– Förvaltningskostnaderna
för de här fonderna är mycket
låga idag och en utredning vi
har gjort visar att om vi skulle
börja göra fler aktiva val och
välja bort bolag skulle förvalt-
Aktivitet ökar avgifterna
Knorren på dilemmat är nämligen att de investeringar i fossila
bränslen som görs och har gjorts
inte beror på att man aktivt valt
sina investeringar – utan att
man är mer passiv och köper andelar i stora fonder som i sin tur
investerar i fossila bränslen. För
att undvika detta måste man
förvalta fonden mycket mer aktivt, vilket innebär större avgifter och därmed mindre avkastning.
Olov Källgarn och Fossil Freerörelsen har inga problem med
det. De menar att det handlar
om solidaritet – och kanske
även om principer:
– Som bidragstagare kanske
det inte är så kul att veta att
man tar emot pengar som kommer från investeringar i oljeborrningar i Arktis. Det kan
kännas smutsigt, säger Olov
Källgarn.
– Chalmers universitet, Örebro stad och Svenska kyrkan har
redan divesterat, så Malmö är inte längre den stad med ”mest
långtgående riktlinjer” i placeringspolicyn som beskrevs i höstas.
ANDERS BEHRMANN
j Sluta finansiera
… klimatförändringar heter Malmöinitiativet som Olov Källgarn har registrerat på malmo.se/initiativet, där alla
Malmöbor har rätt att komma med förslag och synpunkter som gäller Malmö.
Man kan registrera ett eget initiativ eller diskutera och stödja andras. Får ett
initiativ hundra personers stöd eller
fler, går frågan vidare till berörd nämnd
där politikerna tar ställning till det.
I Vårt Malmö tar vi upp intressanta initiativ. Ta chansen att påverka du också!
j www.malmo.se/paverka
Ses över årligen
Upptagningsområdena kommer
att ses över inför varje nytt läsår.
I december 2014 fattade grundskolenämnden beslut om upptagningsområdena för läsåret
2015/2016.
– Detta är ett jättepussel att
lägga, det växer underifrån så att
det knakar. I första hand är det
de minsta barnen som ska ha
nära till sin skola.
j Kan jag som förälder bli
tvungen att skjutsa till tre
olika skolor då?
– Nej. Två kan bli aktuellt men
tre tror jag inte ens är möjligt i
teorin, rent geografiskt – så
många olika skolor i närheten av
varandra har vi inte, säger Anders Malmquist. Och tillägger:
– Dessutom gäller ju fortfarande syskonförturen. Det som
kan ställa till det lite är när vi,
som på Rörsjöskolan, planerar
att flytta en hel årskurs men vi
försöker att hela tiden ta hänsyn
till syskonfrågan.
När förändringar likt den här
genomförs finns alltid de som
känner att de hamnar i kläm.
– Det måste vi ha förståelse
för. Samtidigt handlar detta om
hela Malmös bästa. Det går inte
att ställa upp dyra paviljonger
på ett ställe när det finns lediga
platser en liten bit bort.
Miljöskuld försvårar
Något som komplicerar frågan
ytterligare är Malmös historia
som industristad. Det går helt
enkelt inte att bygga ut och bygga nytt här hur som helst.
– Vi lever i en stad med en
150-årig miljöskuld. Sätter man
ner spaden i marken i centrala
Malmö så hittar man sannolikt
föroreningar. Och vi har skolor
med underdimensionerade ventilationssystem som sjunger på
sista versen. Vi kommer att behöva bygga om alldeles oavsett
elevtillväxten. Då är det dumt
att lägga pengar där de faktiskt
inte behövs.
ANNA BJÄRNMARK
f Ny sökfunktion
På Malmö stads hemsida kan du enkelt söka fram vilken hemskola ditt
barn hör till. Du behöver fylla i läsår,
årskurs och skriv folkbokföringsadress.
De röda linjerna visar var gränserna för
läsårets upptagningsområde går.
j malmo.se/grundskola
”Tiggeriet väcker starka känslor”
Olov Källgarn vill att Malmö stad ska divestera istället för att investera i bolag som utvinner fossil energi.
Hans Malmöinitiativ har i dagsläget 115 digitala underskrifter.
foto Peter Kroon
”Placera klimatvänligt”
och här kommer förändringar
att ske inför kommande läsår.
– Detta är inget socialt experiment och inget som görs för
skojs skull, det här är helt nödvändigt – eleverna måste få
plats på en skola, säger Anders
Malmquist, Malmös grundskoledirektör.
Vem tigger på våra gator och
vad gör vi? hölls i Linköping.
foto Tina Fransson-Krook
Kraftsamling för
tiggarnas öde
j Ökningen av utsatta EUmedborgare är något som
märks runtom i Sverige – men
även engagemanget för att lösa
situationen.
Konferensen Vem tigger på
våra gator och vad gör vi? samlade tidigare i månaden engagerade krafter och ansvariga i
kommuner från hela landet.
Från Malmö stad fanns såväl politiker som tjänstemän på plats
för att engagera sig i problematiken. Från regeringen fanns
barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och den
nationella samordnaren för arbetet med utsatta EES-medborgare, Martin Valfridsson. Såväl
Sveriges nuvarande som tidigare ambassadör fanns på plats,
precis som representanter från
Sveriges kommuner och landsting, kommissionen mot antiziganism, Svenska kyrkan, Röda
Korset, stadsmissionen och andra ideella organisationer.
Erik Hansson forskar om
upplevelsen av tiggeri det offentliga rummet. I olika orter i Sverige kommer han att
djupintervjua människor för
att ta reda på hur de känner
för och förhåller sig till fattiga EU-migranter på gatorna.
I vår kommer han till
Malmö.
Erik Hanssons masteruppsats är
baserad på 30 intervjuer med
stockholmare, i olika åldrar,
med olika bakgrunder, kön och
på skilda platser i livet och i
samhället.
– Jag pratade med en väldigt
heterogen grupp, det var allt
från arbetslösa till direktörer i
åldrarna 18–80+. Det enda som
var gemensamt för alla var att
tiggeriet väckte starka känslor.
Annars kunde jag inte hitta någon trend. Hur man kände inför
tiggeriet hade ingenting med socioekonomisk bakgrund att göra utan handlade i grunden bara
om vilken syn på människovärde man hade. Om man förstod
tiggandet som uttryck av desperation eller om man uppfattade
det som helt orimligt och ociviliserat, säger Erik Hansson.
Hans doktorsavhandling kommer att baseras på en fortsättning
av det arbete som han påbörjade i
och med masteruppsatsen.
Erik Hansson var en av föreläsarna under konferensen Vem tigger
på våra gator och vad gör vi? i Linköping.
foto Tina Fransson-Krook
Under året kommer han att
resa runt till fler svenska städer
för att prata med människor om
deras upplevelser av och föreställningar kring tiggeriet.
”Hör inte hemma i Sverige”
– Av de stockholmare jag pratade med ville nästan alla prata
om ett helt land i förändring.
Det som hände på en gata i den
här staden sågs som symptomatiskt för hela Sverige.
”Inte i Sverige”
En känsla som de flesta delade
var att ”tiggeri inte hör hemma i
Sverige”.
– Vi har, historiskt, utplånat
fattigdomen här. Och genom att
vi har betalt höga skatter har vi
också outsourcat det personliga
ansvaret. Vissa ville etablera nya
sociala skyddsnät och andra ansåg att detta helt enkelt inte var
vårt problem, att dessa männi­
skor inte tillhörde vår gemenskap. En etablerad åsikt är att
varje nation, oavsett förutsättningar, ska ansvara för sina
medborgare, säger Erik Hansson.
Han ser också en stereotyp
idé om vad fattigdom är.
– Det måste vara på liv och
död och du får inte äga någonting. Har du en mobiltelefon ska
du inte använda den för att behålla kontakten med familjen i
hemlandet, du ska sälja den för
att köpa mat. Och du ”får” inte
bete dig så arbetsmässigt som
många EU-migranter gör: att de
samarbetar i grupp för att tjäna
pengar anses vara fel. Många
pratade om att de föredrog tidningsförsäljare eller gatumusikanter, som hade en vara eller
tjänst till salu.
Vill slippa ta ställning
Vanligt var också att människor
ansåg det vara en mänsklig rättighet att slippa ställas inför valet mellan att ge och inte.
– Längtan efter att slippa känna det personliga ansvaret är
stark. ANNA BJÄRNMARK
4 • februari 2015
februari 2015 • 5
Lång väg till ny förskola
t Hallå där …
... Per-Erik Ebbeståhl,
Malmös trygghetsoch säkerhetsdirektör. Färre brott anmäldes under 2014 i
Malmö – lägst antal
sedan mätningarna
började göras 1996.
Från idé till färdig förskola
tar det flera år. Anledningarna är flera.
Här är en kortversion av
den långa vägen.
Kraven är högre för att bygga en
förskola än en villa till exempel.
Eftersom en förskola är en offentlig byggnad, dessutom med
verksamhet för barn, är det extra viktigt att de planerade lokalerna och miljön runt omkring
är bra. Från idé till inflytt tar det
ofta 3–4 år.
Är det tack vare dig?
– Nej, det är det inte. Och statistik är ju statistik,
det är svårt att veta exakt vad detta beror på utan väldigt djupa analyser. Därför kompletterar
vi med våra egna trygghetsmätningar. I Malmös områdesundersökning där vi samarbetar
med polisen och Malmö högskola kompletteras
bilden – då får vi med om de som utsatts för
brott upplever staden otrygg eller inte.
Detta är en trend som pågått ett antal år, och
själva trenden är nog mer viktig än orsaken. Vi
kan se att det händer saker i Malmö om man
tittar på respektive brottskategori. Till exempel
minskar mängdbott som skadegörelse, vilket är
ett typiskt område som vi jobbat med, bland annat genom sociala insatser i form av områdesprogrammen och samarbete med Räddningstjänsten Syd.
Prognoser stämmer inte alltid
Först utreds hur många förskoleplatser som behövs i Malmö.
Det görs bland annat genom att
titta på Malmös befolkningsprognos. Men prognoser är just
prognoser, förutsägelser, och
verkligheten blir ibland annorlunda.
Att förutse en babyboom, att
särskilt många barn föds en viss
period, är i princip omöjligt. Eftersom det tar så lång tid som
det gör att bygga en förskola är
det svårt att hinna ikapp om
prognosen slagit fel och behovet
av platser räknats för lågt.
j Hur fortsätter Malmös trygghetsarbete nu?
– Ja, det här är ju inget som man bara gör under
begränsad tid utan ett långsiktigt kontinuerligt
arbete. En del är den sociala hållbarhets-aspekten – hur tar vi bort faktorer som ger drivkraft
åt brottslighet. Ju duktigare vi blir på social
hållbarhet, desto mer kommer det att synas i
vår brottsstatistik. Det är intressanta frågor,
men inget som någon enskild person jobbar
med, utan frågor som hela staden jobbar med –
föreningsliv, församlingar – ett samlat resultat
för hela Malmö.
ÅSA LEMPERT
trygghetsmätning, Moms,
sedan 2013 på ett sätt som
gör att man ser exakt var i
staden som de boende är
otrygga. Nästa områdesundersökning kommer efter sommaren.
Psynkpris och temanummer
j Malmökommissonen tilldelas Psynkpriset 2014
i kategorin socioekonomi. Psynkpriset delas ut för
goda insatser för barns och ungas psykiska hälsa.
Malmökommissionen får priset bland annat därför att den ”utöver sitt ursprungliga uppdrag drivit
på för att på ett nytt sätt generera en ny förståelse
för social hållbarhet”. Dessutom har Socialmedicinsk tidskrift ägnat ett helt nummer åt Malmö­
kommissionens arbete: Malmökommissionen visar vägen.
I tidningen delar flera kommissionärer samt
ordföranden Sven-Olof Isacsson med sig av sina reflektioner och kunskaper.
Framtidsveckan i Sofielund
j I maj är det dags för Framtidsveckan Malmö: Sofielund. Mellan 4 och 10 maj ska det bubbla av aktiveter i hela Sofielund, för en gemensam, ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det kommer att hållas workshoppar på innergårdar, föredrag i skolor och marknad på gatan.
Dessutom blir det energiutbildningar, filmvisningar, debatter och utställningar om allt från närproducerad mat, skräphantering och biodling till
socialt entreprenörskap och ungdomars framtidsvisioner.
j framtidsveckanmalmo.wordpress.com
Koll på gifter och trafik
Stadsbyggnadskontoret gör en
detaljplan för det område där
förskolan ska placeras och beslutar om bygglov. Miljöförvaltningen ser till att förskolan placeras på bästa möjliga plats: luften måste vara bra, det får inte
vara för mycket buller och inga
farliga föroreningar får finnas i
marken.
Gatukontoret har en viktig
roll vad gäller trafiken runt förskolan, både i planeringsstadiet
och i framtiden.
När alla handlingar är klara,
detaljplanen är fastställd och
bygglov har beslutats bestämmer politikerna i förskolenämnden att det är dags att påbörja
projektet. Då ska en byggfirma
upphandlas och när spaden sätts
i jorden återstår ytterligare 1–1,5
år innan förskolan kan öppna.
Flexibel förskola med
parken som uteplats
f Malmös trygghet
Antal brottsanmälningar
per invånare har minskat
fem år i rad och är nu lägre än 1996 då Brå (Brottsförebyggande rådet) började
mäta dem. Varannat år
gör Malmö stad en egen
Att utreda var förskolan ska
ligga och hur den ska vara utformad tar omkring 1–1,5 år. Många
beslut ska fattas och det är
mycket att ta ställning till.
Fastig­hetskontoret ser över var
det finns ledig mark tillgänglig
i staden.
I Plantförskolan ”planteras” en ny förskola i väntan på att lokalerna till den blir färdiga att flytta in i. Ett sätt att snabbare skapa
nya förskoleplatser alltså.
”Till våren ska vi utnyttja parken mer”
text Anna Bjärnmark
foto Peter Kroon
Nu har Plantförskolan i
Slottsparken öppnat.
Gården är liten men parken desto större.
Plantförskolan i Slottsparken
öppnade 2 januari, med plats för
30 barn på två avdelningar.
– Det är en tillfällig lokal i en
trevlig omgivning, säger Marianne Thees, förskolechef.
Barnen och personalen här
kommer allihop sedan att flytta
in till paviljongförskolor, Altanen och Hammars park i Limhamn och Bunkeflostrand, någon gång under hösten.
Pedagogerna kommer från
På väg ut är det ett digert arbete för personalen att få på alla
barn overaller.
– Jag har jobbat som barnskötare i 26 år och skolat in många
barn men jag har aldrig varit
med och öppnat en förskola. Det
är roligt men jag är trött när jag
kommer hem, säger Monika
Nilsson och skrattar.
förskolor i Bunkeflo och anmälde sig som frivilliga att jobba på
Plantförskolan under en period.
– Det är erfarna pedagoger eftersom det är ett stort jobb att ta
emot många inskolningar samtidigt. Det är en helt annan sak
att skola in till en grupp som redan finns, säger Marianne Thees.
30 ettåringar
Att det blivit så har egentligen
inget med själva Plantförskolan
att göra, det är förskoleförvaltningens behov som styr och i
Bunkeflostrand är det småbarnsplatser som det är brist på. Alltså
börjar 30 barn i ettårsåldern sin
Barnskötaren Monika Nilsson
och en av alla ettåringar på
Plantförskolan.
förskoletid här, men fortsätter den
sedan på en permanent förskola.
Mer parkhäng i vår
Just nu räcker förskolan och den
närmsta omgivningen fint åt
barnen. De måste hitta sin plats
här.
– Men till våren ska vi utnyttja parken mer, det känns per-
fekt, säger Monika Nilsson.
– Maten, säger ett av barnen
och pekar på varmhållningsvagnen som anländer till gården
och körs vidare in på förskolan.
Full service
Plantförskolan fungerar enligt
vad serviceförvaltningen kallar
för ett hotellkoncept där lokalerna är färdigmöblerade, mat
kommer färdiglagad och den
smutsiga disken sedan hämtas
upp. Allting sköts genom serviceförvaltningen, även städning
och vaktmästeri.
Allt för att förskolan ska vara
så flexibel som möjligt.
f Snabb avlastning
Plantförskolan med hotellkonceptet
i Slottsparken är Malmös första i sitt slag
och kan ses som ett pilotprojekt. Försöket kommer att utvärderas efter ett år. Är
erfarenheterna då positiva och allting
har fungerat bra så kan fler plantförskolor starta på andra platser i Malmö.
Tanken med dessa förskolor är alltså
att med kort uppstartstid avlasta befintliga förskolor och kunna erbjuda barn
plats även fast deras nya förskola inte är
färdigbyggd. Plantförskolan har fått tillfälligt bygglov som omprövas efter max
5 år. Reglerna för tillfälligt bygglov ändrades under 2014 kan nu ges i upp till 15
år istället för, som tidigare, 10.
Idén till Plantförskolan föddes för ungefär ett år sedan.
– Det är svårt att hitta
mark till nya förskolor. Det
här är ett sätt att tänka nytt,
inom regelverket, säger
Björn Petersson, strateg på
serviceförvaltningen i Malmö.
annorlunda, säger Björn Petersson .
– Om en tomt till exempel inte uppfyller storlekskrav för barnens utemiljö måste vi ändå
kunna bygga en tillfällig förskola på tomten och låta närliggande parker och lekplatser vara
barnens utemiljö.
Situationen i den här staden,
vad gäller lediga tomter att bygga förskolor på, är ansträngd.
– Här finns mycket gammal
industrimark till exempel, som
inte är okej att använda till förskolor utan att den saneras på
grund av gifter i marken, berättar Björn Petersson.
– Det är också hårda krav på
allt från buller och utrymme till
trafik­situationen runt omkring.
Och det tycker jag är bra regler
– vi ska vara rädda om våra
barn. Men faktum kvarstår: det
är svårt att hitta lämpliga tomter, vi har snart byggt på de platser som är möjliga.
Full service – som på hotell
En annan nyhet som testas i
och med Plantförskolan är
serviceförvaltningens hotell­
koncept:
– När förskolegruppen anländer finns allt på plats i Plantförskolans lokaler. Det är färdigmöblerat och städning, disk och
matleveranser sköts genom serviceförvaltningen. Och eftersom
förskolan bara har en leverantör
blir allt väldigt enkelt att hantera. Man kan säga att hotellkonceptet gör att förskolepersonalen får mer tid för barnen.
Annorlunda tänk
Tankarna på den nya förskolemodellen kom då serviceförvaltningen, tillsammans med förskolepedagoger och stadsdelschefer, fick i uppdrag att hitta
nya lösningar på förskolebristen.
– Vi blev tvingade att tänka
Det tycker jag är
bra regler – vi
ska vara rädda
om våra barn.
6 • februari 2015
februari 2015 • 7
Här vässas sjöfartens framtid
text Anders Behrmann
foto Peter Kroon
Vindkraft i norr ger Malmö
grön el.
foto Anders Elmqvist
Snurr i Sundsvall
ger el i Malmö
j Malmö äger ett vindkraftverk i Nötåsens vindpark i
Sundsvalls kommun. Det kommer att producera ungefär fem
procent av elen som används i
Malmös kommunala verksamheter. Nu pågår också en upphandling av ytterligare ett
vindkraftverk, placerat på annan ort. Andelen lokalt producerad el kommer att öka fram­
över då kommunala vindkraftverk ska byggas i Norra hamnen eller längs med Yttre Ringvägen.
Målet är att Malmö stads elförbrukning till 25–30 procent
ska bestå av egenproducerad
vindel senast 2020 och till
hundra procent av förnyelsebar energi 2030.
Aktiva seniorer
fann nytt gym
j När gymmet för äldre på mötesplatsen Dammfrigården
togs bort, då lokalen istället
skulle användas för dagverksamhet för dementa, lät protesterna inte vänta på sig. Malmö
stad erbjöd då gymmets omkring 50 besökande att hyra en
del av lokalerna och driva gymverksamheten som en förening. Något som motionärerna
tackade nej till.
Nu har dock det privatägda
gymmet tvärs över gatan kanske löst problemet. ”Personal
därifrån var här och informerade seniorerna om sin verksamhet och erbjöd, som jag förstod
det, kraftigt rabatterade priser”,
säger Emelie Wieslander, enhetschef för avdelningen områdesutveckling i Innerstaden.
Ställ byggfrågor på
Stora villamässan
j På våren brukar lusten att ta
hand om hus och hem vakna
till liv. Stadsbyggnadskontoret
kommer att ha en monter på
Stora villamässan den 5–8 mars
i Hyllie, där mässbesökare gärna får ställa frågor om hur man
bygger till och bygger nytt.
Personalen från stadsbyggnadskontoret kan även hjälpa
till med att fylla i bygglovs­
ansökan.
Det sägs att man aldrig blir profet i sin egen
stad. Ett uttryck som stämmer mer än väl in
på Malmös största och internationellt mest
välrenommerade universitet.
För många Malmöbor är nämligen World
Maritime University (WMU) fortfarande en
vit fläck på kartan.
Februarivinden blåser kallt om öronen när vi träffar fem studenter från World Maritime University
på Bagers plats bredvid Börshuset i centrala Malmö. Det är här deras nya campus snart ska stå färdigt – en spektakulär byggnad som kommer att
sticka ut med sin annorlunda arkitektur.
Men det är inte det yttre som gör WMU till ett
så speciellt universitet. Med 110 studenter från 45
länder har man byggt ett internationellt rykte
som få andra kan matcha.
– Det är världens bästa utbildning för sjöfart, säger José Archila.
Han är 28 år gammal och har rest till Malmö
från Colombia för att under fjorton
månader utbilda sig inom
shipping management
och logistik. Egentligen
är José anställd av den
colombianska flottan
där han kommenderat
specialstyrkor, men
Nu lär jag mig saker
som nästan ingen
i Colombia kan.
ternational Maritime Organization) som ligger
bakom WMU.
– Att plugga på WMU är att ta motorvägen till
att jobba med internationell sjöfart, säger Jennie
Folkunger, doktorand från Vittsjö som forskar om
ballastvatten och invasiva arter.
hans intresse för truppförflyttningar och logistik
gav honom chansen att flytta till Malmö.
– Jag hörde av andra att WMU var bäst. Nu lär jag
mig saker som nästan ingen i Colombia kan och det
kommer jag att ha otroligt mycket nytta av i flottan.
José Archila får snabbt medhåll av sina kamrater. Kenyanske Juma Alis pappa pluggade på
WMU 1989–1990 och Juma har velat åka till Malmö i hela sitt liv.
– Titta bara på alumniväggen med bilder på före detta studenter. Väldigt många väldigt viktiga
människor på väldigt höga poster i hela världen
har sin bild på den väggen. Jag jobbar på kenyans­
ka sjöfartsmyndigheten och det var ganska givet
att jag skulle komma hit, säger Juma Ali.
j Invasiva vaddå?
– Arter som följer med i skeppens ballasttankar eller på skroven från ett land till ett annat och etablerar sig där. Ungefär som ostronbankarna i Danmark som bildades efter att ostron fastnat på
skepp utanför Frankrike.
Som skåning är Jennie Folkunger ett exotiskt
inslag på WMU. Men hon trivs bra.
– Det finns en närhet mellan fakulteten och studenterna som är ovanlig på universitet, säger hon.
Fatoumatta Cassamas studier handlar om säkerhet och miljö och är sponsrade av fonden ITF Seafarers’ Trust. Hon stämmer in i hyllningskören:
– WMU har bara en liten administrativ avdelning, ändå lyckas de ta hand om oss studenter på
ett väldigt bra sätt.
FN ligger bakom
Att just WMU har så hög status går att förklara på
många sätt. Naturligtvis spelar det stor roll att professorerna och lärarna på universitetet kommer
från hela världen och alla är stora auktoriteter på
sina områden. Men grunden ligger utan tvekan i
FN. Det är nämligen FN-organisationen IMO (In-
Jennie Folkunger, José Archila, Fatoumatta Cassama, Juma Ali och Hyun Lee är några av de just nu
110 studenter och 24 doktorander som läser på
World Maritime University.
f Fem studenter – fem nationaliteter
Hyun Lee
Ålder: 28 år
Från: Sydkorea
Bakgrund: Pappa är vd
på Kosco, världsledande
inom livbåtar och brandsäkerhetsutrustning.
Tycker: ”Malmöbor är väldigt snälla och hjälpsamma. Och snygga! Somrarna är fantastiska här.”
I trettio år har WMU fört en
dold tillvaro för Malmöborna.
En anledning kan vara att
det ligger lite gömt bakom
Tekniska museet. Men under våren blir det ändring på
det när universitetet flyttar
in i nybyggda Urbana hängsel i centrala Malmö.
José Archila
Ålder: 28 år.
Från: Colombia
Bakgrund: Militär som
var ledare för specialstyrkor i colombianska flottan.
Tycker: ”Det är lite förvånande att så få männi­s­
kor i Malmö känner till
WMU.”
Bagers plats heter ytan strax väster om Malmö Centralstation
och Börshuset. Mellan kanalen
och hamnen står Tornhuset där
Malmös Hamnförvaltning brukade hålla till. Nu får huset en
spektakulär tillbyggnad, ritad av
danska stjärnarkitekten Kim Utzon, och helt nya hyresgäster:
World Maritime University.
– Vi är väldigt tacksamma för
att Malmö stad ger oss den här
chansen, säger WMU:s kommunikationschef Maia Brindley
Nilsson.
Jennie Folkunger
Ålder: 32 år.
Från: Sverige.
Bakgrund: Doktorand
som fått stipendium av
Transportstyrelsen.
Tycker: ”På WMU lär
man sig de verkligt viktiga sakerna som gäller
även internationellt.”
Rum för konferenser
– Lokalerna kommer att bli dubbelt så stora som de vi har idag.
Biblioteket blir fyra gånger så
stort och allting anpassas efter
våra behov. Det blir en modern
byggnad där vi kan hålla egna
internationella konferenser och
bjuda in spännande föreläsare.
– Dessutom kommer det att
göra stor skillnad att vi hamnar
i centrum och därmed syns på
ett annat sätt för Malmöborna.
Urbana hängsel är namnet på
projektet som vann tävlingen
som Malmös stadsplanerare utlyste. Projektet är omskrivet, både för sin speciella arkitektur
och för sina kostnader (som felaktigt rapporterats som långt
högre än beräknat).
Fatoumatta Cassama
Ålder: 27 år.
Från: Gambia.
Bakgrund: Jobbar med
säkerhets- och miljöfrågor på Gambias sjöfartsmyndighet.
Tycker: ”Bussarna i Malmö är fantastiska. Vi har
fått busskort av Malmö
stad och det är underbart.”
Juma Ali
Ålder: 37 år.
Från: Kenya.
Bakgrund: Inspirerades
av sin pappa som gick på
WMU 1989–90. Jobbar
för kenyanska sjöfartsmyndigheten.
Tycker: ”Efter fjorton månader här kommer jag att
ha kontakter, kolleger och
vänner över hela världen.”
Sveriges enda FN-skola
Men varför är skolan viktig för
Malmö? Anders Hultgren är projektledare på Serviceförvaltningen:
– I den allt hårdare kokurrensen att få världsomfattande
verksamheter till sina länder är
det fantastiskt att kunna utveckla WMU och få skolan placerad
i en miljö med Malmö högskola
och nya Malmö Live som närmsta granne. WMU, Sveriges enda
FN-anläggning, har vi i Malmö!
f Fakta World Maritime University
•World Maritime University grundades 1983
av International Maritime Organization som
är ett FN-organ.
•En normal studieperiod på WMU är fjorton
månader lång. Det
finns även förberedande utbildningar i studieengelska samt ett
kortare program om
elva månader.
•Studenterna bor nor-
Från doldis
till rampljus
malt i Henrik Smithsresidenset på Disponentgatan och de har
också tillgång till värdfamiljer i Malmö som
de kan vända sig till för
att få hjälp och stöd.
•En full utbildning kostar närmare en halv
miljon kronor men
täcks inte av det svenska systemet utan måste finansieras privat.
De flesta studenter har
sponsorer i form av
myndigheter, organisationer eller privata företag i sina respektive
hemländer.
•Största sponsorn är
dock japanska Nippon
Foundation som i år finansierar fyra professorer och studier för 22
studenter.
•WMU har filialer i
Shanghai och Dalian
(Kina).
Skiss av Urbana hängsel. Hängsel
är danska för gångjärn.
Läs mer: Så växer
området vid Malmö C
8 • februari 2015
februari 2015 • 9
En byggboom
utan motstycke
text & grafik
Anders Behrmann
Ingen kan ha undgått att se
den – byggboomen kring
Malmö Centralstation. Och
det som händer i centrala
Malmö saknar motstycke
enligt Lotta Hansson på
stadsbyggnadskontoret.
– Det är otroligt häftigt.
Malmö har ett väldigt gott rykte
internationellt när det gäller
hållbarhet. Västra hamnen är
det första projektet där en hel
stadsdel försörjer sig själv med
energi. Ett stort antal borrhål
förser stadsdelen med växel­
värme och ett underjordiskt
kanalsystem ser till så att allt
dagvatten rinner ut som det ska.
Få känner till Malmö Live
Samma hållbarhetsprofil används nu när man bygger upp
hela området kring Malmö C
och det nya spektakulära Malmö Live.
– Det märkliga är att väldigt
många jag pratar med inte vet
riktigt vad Malmö Live är. De
har missat att det ska bli ett helt
nytt konserthus, en konferensanläggning och ett hotell, säger
Lotta Hansson, som är kommunikatör.
Kontor och bostäder
Den 2 maj ska Malmö Live invigas och några veckor senare,
4 juni, ska hela kvarteret med
kontor och bostadsrätter stå
klart.
Men det händer väldigt mycket mer runt Malmö C. Citytunnelns existens gör området ännu mer attraktivt och nu byggs
det på varenda ledig yta, bland
annat projekten Glasvasen och
C1 norr om Malmö C. Vid Malmö högskola byggs fjorton våningar höga Studio, tolvvåningshuset Niagara och snart även
kvarteret Trollhättorna.
Allt som byggs följer dessutom riktlinjerna som dragits upp
av Miljöbyggprogram Syd där
varje projekt poängbedöms inom olika kärnområden: energi,
fuktsäkerhet, innemiljö, urban
biologisk mångfald, byggnads­
akustik och trafikbuller.
Fel om arbets­
kläder i förskolan
f 200 000 kvadratmeter nybygge
2010 öppnade Citytunneln, järnvägen som förbinder
Malmö Centralstation med Triangeln och Hyllie. Samtliga bygglov i området har beviljats efter det. Här är de.
1
Malmö Live
Stans nya konserthus, ett stort internationellt
kongresscenter samt hotell
med 25 våningar och skybar
längst upp. Invigs 2 maj.
Sopranen
Tiotusen kvadratmeter bostadsrätter i ett tredelat
hus där den högsta delen blir
14 våningar. I januari var alla
lägenheter sålda utom en.
2
3
Kontorshus
Malmö Live
Inflyttning till sommaren.
4
Tenoren
Nittonvåningsskrapa
med 72 bostadsrätter som
ska vara klara nästa vår.
5
Urbana hängsel
Kim Utzons skapelse
byggs ihop med det befintliga gamla Tornhuset och ger
plats åt World Maritime
University. Inflyttning i vår.
6
Niagara
Malmö högskolas ad-
j Tyvärr har det blivit fel i artikeln kring arbetskläder till förskolepersonal i förra numret
av Vårt Malmö nummer 1.
I artikeln citeras kommunikationschef Mats Holmström
– det aktuella citatet hade förväxlats och rörde inte frågan
kring arbetskläder i förskolan.
Det korrekta är att förskolenämnden har gett förvaltningen i
uppdrag att utreda möjligheterna
för arbetskläder till all förskolepersonal och ska återrapportera
kring detta senast i juni 2015.
ministrativa del får sitt hög­
säte här tillsammans med en
del utbildning och forskning.
7
Trollhättorna
Ett helt nytt kvarter
byggs vid vattnet mitt emot
Orkanen. Här ska det bli bostäder och kontor. Planerna
inkluderar även en stor terrass vid vattnet.
8
Studio
14 våningar längst
ut på Universitetsholmen.
Även här blir det skybar
ovanpå kontor och hotell.
Glasvasen
En byggnad utan
hörn precis norr om Malmö
C. Butiker och kaféer ska
ockupera bottenplanet och
ovanpå blir det kontor.
9
Vårt Malmö nummer 1, 2015.
… och rätt om
sverigefinnar
C1
Det mest okända
projektet som inte kommit
så långt i planeringen än.
Men det blir lägenheter och
kontor i en byggnad som i
ena delen får 17 våningar.
10
j Från och med 1 februari är
Malmö finskt förvaltningsområde. Men i förra Vårt Malmö
blev det fel när vi skrev om det
– gruppen finlandssvenskar
kom med i texten trots att det
inte handlar om dem.
Behöver din rollator ses över?
Opera av Giuseppe Verdi
För att underlätta för dig med rollator erbjuder Malmö stad
kostnadsfri service och underhåll av Malmö stads rollatorer
ute i stadsområdena.
Hjälpmedelscentrum kommer ut till stadsområdena vid
nedanstående tillfällen under våren 2015. Ingen anmälan
behövs och du kan komma till det servicetillfälle som passar
dig, oavsett var du bor. Välkommen!
ÖSTER
Träffpunkten, V Skrävlingevägen 48
9 april kl 09.00-11.30
Mötesplats Seniorum, von Troilsväg 8
30 april kl 09.00-11.30
SÖDER
Lindgården, Lindängsplan 4
19 mars kl 09.00–11.30
VÄSTER
Södertorpsgården, Teknikergatan 23-29
26 mars kl 09.00–11.30
11 juni kl 09.00–11.30
Matildenborg, Rudbecksgatan 1
2 april kl 09.00–11.30
Limhamns Mötesplats,
Öresundsgården, Idrottsgatan 47
21 maj kl 09.00–11.30
Cafe Lyckan, Eriksfältsgatan 71B
4 juni kl 09.00–11.30
NORR
Mötesplatsen, Kirsebergs torg 5 b
16 april kl 09.00–11.30
Vänkretsen, Rundelsgatan 14a
28 maj kl 09.00–11.30
Triangeldrama vid Nilens strand
Premiär 20 mars
Blomstergården, Stengodsvägen 4
23 april kl 09.00–11.30
INNERSTADEN
Kronprinsen, Kronprinstorget
12 mars kl 09.00–11.30
Tuppen, Tessins väg 10 C
7 maj kl 09.00–11.30
..
För mer information kontakta:
Hjälpmedelscentrum på telefon 040-34 75 00
Läs mer om hjälpmedel på:
www.malmo.se/hjalpmedel
FÖLJ
OSS
PÅ
BILJETTER 040–20 85 00, 0775–700 400 www.malmoopera.se
10 • februari 2015
februari 2015 • 11
Hyresrätter mot nya rekord
j Det klagas ofta på att det byggs för lite hyresrätter i Malmö. Men under 2014 låg färdigställandet
av hyreslägenheter på rekordhöga nivåer. Hela
385 nya hyresrättslägenheter signerade kommunala hyresvärden MKB blev klara under året.
– Bostadsmarknaden i Malmö är het, såväl vi
som privata aktörer påbörjar produktion av hyresbostäder i både Hyllie och Västra hamnen de kommande månaderna, säger MKB:s vd Terje
Johansson i ett pressmeddelande.
f Här byggdes de 385 hyreslägenheterna
• Sofielund (157)
• Hyllie (93)
• Dalaplan (56)
• Västra hamnen (52)
• Mellanheden (13)
• Västra Sorgenfri (6)
• Segevång (3)
• Persborg (2)
Spana in Funky rooms finalister
j Av alla bidrag som har lämnats in till Funky
rooms har 15 lyckats ta sig till final. Idétävlingen
Funky rooms syftar till att hitta nya smarta design- och tekniklösningar för kök och badrum.
Våtrum tar proportionellt stor plats i små lägenheter och är dyra att bygga. Förhoppningen är att
genom Funky rooms hitta förslag på hur dessa
ytor kan göras mindre och billigare utan att kompromissa med funktion eller tillgänglighet. De
vinnande förslagen ställs ut på Form/design Center vid Lilla Torg 14–29 mars.
”Jag har precis flyttat hit, men har pluggpolare som har bott här innan. Det har blivit fint”, säger Linus
Liljegren som spelar pingis innanför entrén.
Allt fler slänger bruna påsar
j 36 procent av alla brödkanter, äggskal och andra matrester samlas nu in i Malmö och Burlöv.
Under 2015 satsar VA Syd på att nå målet 40 procent. Men, än så länge har tyvärr inte alla hushåll
matavfallskärl. Villahushållen ligger i topp med
hela 93 procent som har matavfallskärlAv lägenheterna har 86 procent insamling av matavfall.
Sortera innan turen till tippen
j Ska du slänga saker på någon av Sysavs återvinningscentraler? Om du i förväg sorterar avfallet i
olika plastsäckar blir det lätt och enkelt att tömma innehållet i rätt container. Och om säcken har
gått sönder kan man lämna in den för återvinning, som plastförpackning. Är den hel tar man
med säcken hem och använder den igen.
På Sysav märker man att sortering hemma gör
att materialet i högre grad hamnar rätt. Framför­
allt har mängden småelektronik och farlig avfall
som läggs fel – i containern brännbart – minskat.
3 000
duschklockor har de allmännyttiga bostadsbolagen tillsammans skänkt
bort i sin energisparkampanj. Nu är klockorna, vars syfte
är att få folk att duscha snabbare och därmed spara vatten och energi, dock slut. Andra saker man kan göra i
badrummet för att spara energi är att säga till
hyresvärden om droppande kranar och läckande toaletter, stänga av handdukstork och
golvvärme ibland – och aldrig ha kranen rinnande när du borstar tänderna. Du hittar
fler för hela hemmet på jallmannyttan.se
”Den rosa våningen kallar vi glamourvåningen. Vi har lagt in lite guldfärg i väggmönstret”, säger Agnes Petersson skämtsamt.
Innanför dörren finns ett cykelförråd.
Från början var det Värnhems sjukhus. Nu finns 487 lägenheter här, ettor och tvåor från 20 kvadratmeter.
Studenternas viljor blev Rönnens lyft
text Nina Eggerth
foto Peter Kroon
Rönnens studentboende vid Värnhem har
fått en rejäl ansiktslyftning i starka färger.
Genom ett husråd får studenterna vara med
och utforma sin miljö.
– Nu kan vi utveckla engagemanget för
huset, säger studentkoordinator Agnes Petersson.
Konstnärliga utsmyckningar i starka färger möter
besökare och studenter i den stora entrén. Här
finns bland annat väggmålningar med Malmömotiv, pingisbord och sköna soffor.
På bottenplan finns MKB:s reception, som mer
liknar ett trevligt kafé, med sittmöbler och mysig
belysning. Personalen hjälper studenterna med
allt från kontraktsfrågor till glödlampsbyten.
Ökad närvaro för studenterna
– Vi började förändringsarbetet på Rönnen för cirka två år sedan med att göra om receptionen och
efter det har vi gått stegvis framåt med att bli mer
tillgängliga för studenterna. Lägenheterna bygg-
des fram till 2002 och är fortfarande fina, säger
studentkoordinator Agnes Petersson.
Det är hon som står bakom den nya pigga inredningen av de gemensamma utrymmena.
– Jag har jobbat mycket med färg eftersom det
sätter glädje på huset. Att det bor unga människor
här gör det lättare att göra galna saker, som annars
kanske inte passat in. Graffitiprofilen Daniel Scott
har gjort motiven från Malmö.
Varje våning i huset har ett eget färgtema, som
blått, gult, rosa eller rött. Den som har lägenhet på
den rosa våningen möts av mönstrade mörkrosa
väggar när hon eller han kliver ur hissen.
Cykelrum på varje våning
Här bor bland andra Matilda Modig, som pluggar
till sjuksköterska. Hon har kommit ut ur hissen
med sin cykel, som hon ställer in i cykelförrådet.
Varje våning har egen förvaring för cyklar.
– Det är jättebra att man har eget pentry i lägenheten och slipper dela kök. Att de boende kan vara
med och påverka är jättebra, säger Matilda Modig
– Man skulle kunna ha ett pluggrum så att man
kan komma ut ur sin lilla lägenhet, säger han och
lägger till att han gillar receptionen, tvättstugorna
på varje våning och tycker att lägenheterna är bra.
om fördelarna med att bo just på Rönnen.
Hennes lägenhet är 25 kvadratmeter stor och har
utsikt över korsningen Sallerupsvägen/Nobelvägen.
Förutom miniköket finns det plats till säng och ett
bord med stolar. Badrummet är stort och har dusch.
Husråd varje månad
MKB har bjudit in de boende att frivilligt engagera
sig i ett husråd som träffas en gång i månaden. I
gruppen ingår 20 studenter, vilket är ett lagom antal menar Agnes Petersson. Är man fler kan det bli
svårt att komma fram till beslut.
– Mötena brukar ta tre fyra timmar. Mitt jobb
består till största del av samråd med de boende.
Jag genomför inget utan att först kolla med husrådet vad de tycker om en inredningsidé eller något
annat. Detta nya med att låta studenterna vara
med och påverka är fantastiskt. Alla som bor på
Rönnen är välkomna med förslag till husrådet.
Nästa steg i utvecklingen är att förvandla de allmänna utrymmena som finns på varje våning till
något som studenterna kan ha glädje och nytta av.
– Alla bor ganska litet, så att ha ett studie-, tveller festrum kan bli ett bra komplement som gör
att man vill bo längre i sin lilla lägenhet här.
Ahmed Halimic, som läser socionomprogrammet, kommer in i receptionen för att be om hjälp.
Han vet vad han vill ha i det allmänna utrymmet.
Sociala och praktiska uppgifter
I planeringen för studenthuset finns också att utse
korridoransvariga på varje våning, med både sociala och praktiska uppgifter.
– Den personen skulle också kunna hälsa nyinflyttade välkomna, bjuda in till aktiviteter, men
också vara den som studenterna ringer ifall de behöver praktisk hjälp. Kanske det börjar spruta vatten mitt i natten och de inte vet att man ska ringa
jouren. Då är det bra med någon som finns nära
och kan ge stöd, berättar Agnes Petersson.
Hon vill att Rönnen Student ska bli mer självgående genom samarbetet med studenterna.
– Det är inte bara vi på MKB som ska styra det här
huset, utan de som bor här hos oss. Nu när huset är
fint och bra kan vi gå vidare och jobba med de mjuka värdena och utveckla engagemanget för huset.
Läs mer:
Hans idé
gav dem
ett gym
12 • februari 2015
februari 2015 • 13
Idén gav ett
studentgym
t Hallå där …
... Anna Heide, CSR-chef på
MKB Fastighets AB som satsar drygt en miljon kronor på
extra läxhjälp till eleverna på
Värner Rydén-skolan.
för miljön, nära dig
Vill du vara schysst mot miljön?
Använd miljömärkta produkter och
tänk på vad du spolar ner i avloppet.
Det du gör, gör skillnad.
vasyd.se/rentvatten
MKB förverkligade Fredriks förslag
text Nina Eggerth
foto Peter Kroon
Att varva studier med träning är bra för både kroppen och knoppen.
Den blivande gymnasieläraren Fredrik Flink fick
MKB att förse Rönnen med
ett gym.
I ett cirka 35 kvadratmeter stort
rum står ett tiotal träningsmaskiner. Löpband, motionscykel,
crosstrainer och roddmaskin
står på ena sidan och mittemot
finns maskiner för träning av
bland annat ben- och bröstmuskler.
Vid en spegelvägg finns ett
stort ställ med hantlar i olika
storlek.
– Det är jag som har fixat
hantlarna. Jag hittade billiga,
och bra, hantlar. Jag har ordnat
chinsstången också, säger Fredrik Flink och pekar mot ställningen som sitter fastmonterad
högt upp på en vägg. Här tränar
man både över- och underdelen
av kroppen.
Enkelt fixat
Att få till ett bra studentgym beskriver han som jätteenkelt.
– I höstas fick jag veta att
MKB ville ha ett husråd där studenterna var med och utforma-
Man blir
mer skärpt
av fysisk
aktivitet.
de boendet här på Rönnen. Jag
föreslog att jag skulle starta en
gymgrupp och det gick bra sa
de. Jag letade upp utrustning
som jag tyckte var bra och prisvärd och MKB köpte in den.
Sedan tidigare fanns träningsmaskiner i lokalen, men flera av
dem var slitna. MKB bekostade
reparationerna och nu fungerar
alla maskiner bra.
Gymmet är öppet varje dag
året om från klockan 06 till midnatt. För att komma in använder
man en elektronisk bricka.
– Kostnaden för att få träna
på gymmet ingår i hyran, säger
Fredrik Flink.
Varför lägger
MKB pengar
på läxhjälp?
– För vår del betyder en bra
skola ett bra bostadsområde.
Värner Rydén-skolan har
sämst resultat i Malmö och
bara en av tio elever hade
godkänt i alla ämnen i slutet
av förra året. Vi ser en stark
koppling mellan trygghet,
skola och sysselsättning. Tillsammans skapar de ett bra
bostadsområde och det är såklart viktigt för oss.
Vill gärna instruera
Han ska bli ämneslärare i samhällskunskap och historia på
gymnasienivå. Studierna och vikariaten på olika skolor i Malmö
tar det mesta av hans tid, men
Fredrik Flink skulle vilja börja
ge regelbundna instruktioner i
gymmet.
– Ibland när jag själv tränar
ser jag någon som utför en rörelse på fel sätt och då brukar jag
förklara hur de ska göra. Jag blir
lite orolig att de ska göra sig illa.
Jag måste bara få tid till att hålla
på med instruktioner.
Förutom att kunna instruera
mer skulle Fredrik Flink gärna
se olika slags tävlingar på Rönnen.
– Man skulle kunna ha farmers walk ute i den stora entréhallen här utanför gymmet.
Man bär tunga vikter i händerna
så långt man orkar.
j Men vad är det för skillnad på er läxhjälp och den
som skolan erbjuder?
– Vår satsning, som vi kallar
”Biljett till framtiden”, är frivillig men alla som går med
måste skriva på ett kontrakt
där de förbinder sig att fullfölja hela terminen. Eleverna
samlas i grupper om max
femton personer och får två
gånger i veckan tillbringa tre
timmar med sin läxhjälpare
som är en student från högskolan eller universitetet.
Varje läxhjälpare är ansvarig
för fem elever.
– Dessutom har vi en extra
morot: alla som höjer minst
ett betyg och fullföljer hela
terminen erbjuds två veckors
sommarjobb hos MKB.
Fredrik Flink visar omvända
chins, en övning som stärker
framförallt ryggen genom att
man häver sig upp. Studentgymmet på Rönnen har öppet
06–00 och rymmer runt tio
maskiner plus hantlar.
”Fysiskt träning, som till exempel löpning, gör att man får bättre inlärningsförmåga”,
säger Fredrik Flink, initiativtagare till studentgymmet på Rönnen.
j Vad är målsättningen
med projektet?
– Målet är att höja resultaten
med tio procent redan den
här terminen jämfört med
förra. VT 2014 hade 49,4 procent av niorna behörighet till
gymnasiet – vi tror på 60 procent redan i år.
j Och sen då? Räcker den
här satsningen?
– Nej, nej. Tanken är att vi ska
fortsätta flera år. Vi har inte
satt någon gräns, utan alla
som söker får vara med i projektet. Hittills har vi 105 kontrakt av totalt 180 elever i årskurs 8 och 9. Men de som går
i åttan i år vill vi ska fortsätta
även nästa år. ANDERS BEHRMANN
I vår kö
blir du inte
omkörd
En riktig bostadsförmedling
Boplats Syd en kommunal bostadsförmedling som förmedlar lediga hyreslägenheter
i Malmö, Burlöv, Helsingborg, Landskrona, Vellinge, Lomma, Lund, Höganäs, Båstad,
Trelleborg, Svedala och Staffanstorps kommuner. Ett 40-tal fastighetsägare, såväl
privata fastighetsägare som kommunala bostadsbolag, är anslutna. Lägenheterna
förmedlas i ett transparent och tydligt system efter kötidsordning, utan förtur eller
genvägar. Under 2014 förmedlades 4365 lägenheter.
Aktivt skollov
Under devisen Kul i fem bjuder Malmös föreningsliv varje lov in barn och unga till diverse
aktiviteter. Vårt Malmös fotograf Peter Kroon besökte några av dem under sportlovsveckan.
Malmö Fäktklubb lät barn testa fäktning i Föreningarnas hus. Orvar Jönsson, en av Sveriges mest meriterade fäktare och några av MF19:s aktiva tävlingsfäktare visade hur man
gör. Lewis Jansson, 9 år, och Johannes Quiroz, 10 år, kom dit och provade.
”Att klättra är jätteroligt”, tycker Viktoria-Nikolina Savic, 10 år. Under lovet gjorde hon
två besök i Kombihallen, där barn fick prova inomhusklättring.
Även Almviks 4H-gård hade Kul i fem-aktiviteter. Vide Elvstad, 7 år, Noa Elvstad, 12 år,a
och Filip Friberg, 9 år, tyckte det var skoj att mocka efter korna. ”Det var spännande att
ta ut kossan i hagen”, säger Filip.
Tolvårige Benjamin Piper från Malmö firade februarilovet med att slipa tekniken i parkour och freerunning i Oxievångs sporthall. ”Jag har tränat parkour i typ två år och det är
grymt kul. Det roligaste är volter.”
Under två dagar fick Malmös ”tweens” (9–12-åringar) chansen att bygga i lego på Balagan,
Malmö stadsbibliotek – och sedan skapa och bygga ihop samma saker i datorspelet Minecraft. Allt gick att följa på bioduk. ”Poängen var att hjälpa barnen att skapa mentala bryggor
mellan det konkreta och det virtuella byggandet”, säger biblioteksassistent Amir Ghotaslou.
”Man får lära sig hur man kan göra ett eget spel på datorn”, säger Savanna Jakobsson, 12
år, som besökte aktiviteten Game Girl på Malmö högskola. Game Girl syftar till att få fler
tjejer att upptäcka kreativ teknologi och välja en karriär inom IT
Mod och självkontroll är bra när man slukar eld. Jakob Fundberg, 19 år, var en av deltagarna i Malmö amatörteaterforums februarilovskurs där unga fick lära sig att hantera
eld på scen. ”Det är fascinerande! Jag har hållit på med amatörteater, men inte provat eldslukning.”
Ett februarilovsinitiativ som inte ingick i Kul i fems utbud var den bouleskola som Boulebar vid Drottningtorget höll i. ”Jag har provat att sparka på ett klot och det var inte bra,
säger Alve Jeglertz, 9 år. Hans kompis Oscar Trulsson, också 9 år, har spelat boule förut,
hemma. ”Det är roligt.”
16 • februari 2015
Trafiksäkert pris
till Lotta Giraff
j Malmö stads arbete för att
göra trafiken säkrare – framför
allt för barn – har fått ett pedagogiskt pris av Nordiskt Väg­
forum. Lotta Giraff är en av karaktärerna i den film som gatukontoret producerat och som
visas i skolorna för att lära barnen hur man säkert tar sig till
och från skolan.
– Det är roligt att arbetet
uppmärksammas med ett så
fint pris. Gatukontoret har jobbat i många år med detta. Alla
barn har rätt till en säker skolväg, säger Lotta Cederfeldt som
har lett arbetet.
februari 2015 • 17
Rampen som i flera lopp varit målgångshindret. I Toughest lab har killarna byggt
en liknande fem meter hög vägg.
Hyllierankan får nya
odlingslotter
j Snart är det dags att börja
planera för vårens odling. Hyllierankans koloniområde ligger
intill det nya badhuset i Hyllie
och den kommande parken i
området. Under våren utökas
koloniområdet med fler odlingslotter i varierande storlek.
Det går bra att ställa sig i kö
redan nu, men odlingslotterna
är inte tillgängliga för uthyrning förrän senare under våren.
Den som är intresserad av en
lott hittar mer information på j malmo.se/odlingslotter
text Anders Behrmann
foto Peter Kroon
Peter Wallenborg
Det började som ett hobbyprojekt i november 2012. Idag har
Per Ögrens och Nils Franzéns företag Toughest växt till en mång­
miljonomsättning med hinder­bane­lopp i nio städer i fyra länder.
Härom veckan blev de Malmös näringslivsrookies 2014.
Tough rookies
D
Hyllierankan.
et är dagen efter den glammiga näringslivsgalan på Operan och Per Ögren och
Nils Franzén tar emot i den långt ifrån
glammiga industrilokalen i Kirseberg.
– Vi ska ha invigning om en dryg vecka, skrattar Per Ögren och tittar ut över det som kallas för
Toughest lab, men som mest består av betonggolv,
byggställningar, plywoodskivor och diverse verktyg.
Det känns långt från färdigt, men för de båda
vännerna är det inga problem. De är vana vid att
fixa saker – och att fixa det snabbt.
foto Maria Nyman-Moritz
Halvår från start till mål
Första gången de fick för sig att arrangera ett hinderlopp tog det knappt ett halvår från idé till färdigt lopp med 1 200 deltagare över hela Ribban.
– Vi hade gjort en del grejer tillsammans innan,
mest hobbyliknande projekt som inte gick så bra.
Men så ville Nisse göra något inom idrott, typ hinderbanor. Men vi hade inga pengar. Jag fick sälja
bilen för att ha något att leva av, berättar Per
Ögren.
– Vi fick sjukt bra gensvar från våra vänner. Vi
tänkte att vi kanske skulle kunna få 300 pers på
det första loppet men redan efter en dag på Facebook hade vi över hundra likes, säger Nils Franzén.
Stöd till den som
berörs av sexköp
j Råd- och stödteamet sexuella
tjänster byter namn till Mika
Malmö. Sedan tidigare finns
Mikamottagningar i Göteborg
och Stockholm för personer
som säljer, köper eller konsumerar sexuella tjänster. Hit kan
också närstående vända sig för
att få stöd.
Mika Malmö startar nu en
ny kurs för vuxna anhöriga och
vänner till personer som säljer,
köper eller konsumerar sexuella tjänster. Kursen är gratis och
det går bra att vara anonym.
Kursen kommer att hållas 16
mars, 30 mars, 7 april, 20 april
samt 27 april klockan 17–19 på
Mika Malmö, Norra Grängesbergsgatan 28.
Anmälan sker på telefon
020-44 19 00 eller i epost till
[email protected]
Jag fick
sälja
bilen
för att ha
något att
leva av.
Tänkte aldrig på pengar
Intresset i Malmö var enormt. Ingen hade arrangerat något liknande förr. Så fort Per och Nils fick in
pengar från anmälningsavgifter användes de till
mer marknadsföring.
– Men vi tänkte aldrig i banor om pengar.
Idag är de sex anställda och planerna växer allt
mer. Närmast i tid ligger ett lopp i Jukkasjärvi –
där hela banan byggs upp av snö och is. Deltagarpaketen med boende på ishotellet är redan slutsålda. I juni testar man en annan variant: ett 24-tim-
marsrace på Solvallas travbana. Lag om fyra deltagare ska försöka avverka så många varv på hinderbanan som möjligt inom loppet av ett dygn.
I stort sett alla hinder hittar de på själva och det
är delvis av den anledningen som de skapar Toughest lab.
– Först är det vårt huvudkontor. Sen är det ett
labb där vi kan testa och experimentera. Sist är det
ett gym och en plats för de som vill testa på hinder. Men Toughest får inte bli en träningsform, det
måste vara lite exklusivt så att det finns ett sug efter hindren, säger Nils Franzén.
Ett nytt hinder i veckan är målsättningen. De
som blir bra behåller man och kanske utvecklar.
Blir det inte bra så är det bara att riva och glömma.
j Men varför Malmö?
– Malmö är en fantastisk stad att driva företag i.
Det ligger bäst till geografiskt med närheten till
Köpenhamn och Tyskland. Och så finns allting i
stan. All kompetens du kan tänka dig finns här, säger Per Ögren som själv är från Härnösand.
– Och ingen annanstans än i Malmö kan du få
en industrilokal billigt som ligger så nära centrum.
j Var skulle vara drömplatsen att arrangera
ett Toughest-lopp?
– Central Park i New York. Det hade kunnat bli
riktigt häftigt, säger Nils Franzén.
Så här löd juryns motivering till att ge Toughest-killarna utmärkelsen Årets näringslivsrookies:
”För att ha bidragit till en hälsosam förnyelse av
vad drivna entreprenörer kan åstadkomma i och
för Malmö och för att med passion, energi och
mod ha tagit sig an den tuffa utmaningen att förverkliga en idé som sticker ut och verkligen känns
vild och vågad.”
f De vann
… på Malmös
näringslivsgala:
Årets företagare
Jacob Youssef,
Candy People
Årets life scienceföretagare
Lennart Minthon,
Minneskliniken Sus
Årets näringslivsrookie
Nils Franzén och
Per Ögren,
Toughest
Årets kreativa
näring
Nina Christensson, Smak/Bastard/Strandhuset
Årets
mångfalds­pris
Yalla Trappan
Årets jobbkomet
Uniq Dialog
Miljö och hållbar
utveckling
Green Furniture
Bästa Malmö­
ambassadör
Ikea
Synnerliga insatser för Skånes
utveckling
Dan Olofsson
jmalmobusiness.com
Malmös näringslivsrookies 2014, Nils Franzén och Per Ögren, utvecklar sitt hinderbanekoncept med Toughest lab, ett hinderbanegym för utveckling av nya hinder.
18 • februari 2015
februari 2015 • 19
Nya grepp på vägen
mot klimatsmarta mål
j Partierna
i kommunfullmäktige
FEMINISTISKT INITIATIV
Föreningsgatan 67,
211 52 Malmö
Telefon: 0761-71 30 39
[email protected]
www.fimalmo.com
Målet står fast – Malmö ska
bli Sveriges klimatsmartaste stad – och är på god väg.
Men en hel del arbete återstår.
– Vi märker att en del viktiga insatser tar lång tid, säger Jonas Kamleh som jobbar med strategi och klimat
på miljöförvaltningen.
FOLKPARTIET
Östergatan 3,
211 25 Malmö
Telefon: 040-33 08 70
Fax: 040-33 08 79
[email protected]
www.folkpartiet.se/malmo
Nyligen presenterades den årliga
Miljöredovisningen av Malmö
stad. Året som gick blev Malmö
för andra året i rad Sveriges bästa
miljökommun, men innan Malmö når målet – att bli klimatneutralt (det vill säga utan negativ påverkan på miljön) finns ett
antal utmaningar på vägen.
– Det är en lång process som
är påbörjad, men där utmaningar återstår. Som exempelvis att
energieffektivisera befintlig bebyggelse och öka andelen Malmöbor som går, cyklar och an-
MILJÖPARTIET
Drottningtorget 2a
211 25 Malmö
Telefon: 040-23 46 00
[email protected]
www.mp.se/malmo
MODERATERNA
Hjulhamnsgatan 3
211 34 Malmö
Telefon: 040-10 40 60
[email protected]
www.malmomoderaterna.se
SOCIALDEMOKRATERNA
Olof Palmes plats 1
214 44 Malmö
Telefon: 040-631 22 30
Fax: 040-660 73 39
socialdemokraterna
@malmo.sap.se
www.socialdemokraterna.se/malmo
SVERIGEDEMOKRATERNA
Telefon: 040-19 09 85
Fax: 040-32 05 33
[email protected]
www.sverigedemokraterna.se/
malmo
VÄNSTERPARTIET
Nobelvägen 51
214 33 Malmö
Telefon: 040-96 64 67
Fax: 040-19 27 50
www.vmalmo.se
[email protected]
j Nätsändningar
Du vet väl att du kan
följa kommun­fullmäktige
direkt – via internet?
29 april hålls nästa
sammanträde.
j malmo.se/kf
Totalt 377 biostolar finns i Panoras tre salonger – samtliga med barnvänlig fjädring. Den 27 februari slår den nya barnvänliga Folkets bio-biografen
vänder kollektivtrafiken, säger
Jonas Kamleh.
Ett av målen i stadens miljöprogram är staden år 2030 helt
ska försörjas av förnybar energi.
– Målet för Malmö stads egna
fastigheter är att minska energianvändningen med 50 procent
till 2020, säger Jonas Kamleh.
Tre hållbarheter i ett
Ett sätt är energieffektivisering
av skolor, där fokus ligger på att
höja skolresultaten och sänka
sjukfrånvaron tack vare bättre
ventilation, bättre belysning
och bättre akustik i skolorna.
Här jobbar man med hållbarhetens tre dimensioner på samma
gång – ekologiskt, ekonomiskt
och socialt.
– Det är viktigt att kommunen går före och visar vägen,
men det finns även en hel del
framgångsrika exempel hos privata fastighetsägare, säger Jonas
Kamleh och förtydligar:
– Det handlar inte bara om
att byta ut fönster och lampor,
utan om att justera stora system
i fastigheterna. Där finns det intressanta samarbeten mellan
Eon, Schneider-Electric och privata fastighetsägare i Malmö.
Klimatförändringar
Han tar också upp regnet över
Malmö i augusti 2014 då många
Malmöbor drabbades hårt av
översvämningarna – en kraftfull
påminnelse om de klimatförändringar som sker. Och konstaterar att de öppna dagvattenlösningar som finns i exempelvis
Augustenborg gjorde att den
stadsdelen klarade sig bättre än
omkringliggande områden.
– Det här är ett sätt som vi
måste arbeta på i fler delar av
staden, för att klara framtida väderutmaningar, säger Jonas
Kamleh.
ÅSA LEMPERT
upp dörrarna i Arbetets gamla lokaler.
377 biostolar vikta åt barn
Nu öppnar nya Panora – för en ny målgrupp
text Anna Bjärnmark
foto Peter Kroon
– Barn ska ha ett självklart
utrymme här. Både när vi
sätter programmet och rent
fysiskt, i salongerna, säger
Carolina Hollander, kommunikatör på Panora.
I slutet av februari öppnar
Panora i nya lokaler och
med delvis ny inriktning.
Men som alltid med fokus
på kvalitetsfilm.
Fördelade på tre salonger
finns 377 platser: det är nya färggranna stolar med justerad fjädring, så att barnen ska slippa sitta halvt hopvikta när de tittar
på film. Trappräcket är en dubbel variant så att både små och
stora ska kunna hålla i sig. Och
en specialgrej är en minitoalett,
i lagom höjd för de små som tagit klivet ur blöjan.
Den 27 februari öppnas dörrarna. Första helgen visas bland annat Wild Tales och Timbuktu –
båda Oscarsnominerade – samt
dokumentären CJDG, om konstnären Carl Johan De Geer, och
för barnen Cirkus Imago.
I foajén, som så småningom
kommer att inrymma bar-, kaféoch restaurangverksamhet, ställs
rekvisita och scenografi från Cirkus Imago ut. Huvudrollsinnehavaren Anna Lagerkvist kom-
Bara kvalitet – ingen Disney
– Vi kommer inte att visa Disneyfilmer här, utan kvalitetsfilm för barn. Folkets Bio är Sverige främsta distributör när det
gäller kvalitetsfilm för barn. Det
kommer ändå att bli en utmaning att programsätta, det produceras inte tillräckligt många
svenska barnfilmer och att dubba utländska är dyrt. Men det
har gjorts mycket bra genom
åren och vi kommer även att vi-
Carolina
Hollander
och Lena Ek.
mer att finnas på plats, liksom
akrobater och cirkusartiser.
– Jämfört med våra gamla lokaler finns här helt andra ytor
att arbeta på mot en bredare
målgrupp. Vi kommer att jobba
med nya koncept – Juniora och
Unga Panora – särskilt för barn
och ungdomar. Det känns jättekul, säger Lena Ek, projektledare
för Panoras barn- och ungdomsverksamhet.
sa äldre filmer som vi tycker håller måttet, säger Lena Ek.
Folkets Bio Malmö, en ideell
kulturförening, står bakom biografen Panora, som öppnade
1983 på S:t Gertrudsgatan, stängde 2011 och nu alltså nyöppnar i
Arbetets gamla lokaler. Ombyggda och skräddarsydda för
sitt nya uppdrag: att visa film
och ge plats för människors
samtal om film.
Skev balans uppmärksammas
– Det har hänt någonting – det
pratas mer om barnfilm idag.
Och det känns som att den skeva balansen mellan amerikanska produktioner kontra filmer
från Sverige och andra länder
uppmärksammas, säger Carolina Hollander.
– Kanske är det talande att när
Filminstitutet rätt nyligen utnämnde Sveriges första filmam-
bassadör föll valet på Suzanne
Osten, som arbetar för att lyfta
barn- och ungdomsfilmens status. Vår målsättning är att bredda utbudet för barn. Att tillgängliggöra film även från andra delar av världen och försöka ha ett
utbud som är mer representativt
för Malmö idag, säger Lena Ek.
f Barnens biograf
Panora ligger på Friisgatan 19D, på
Möllevången. Folkets Bio är en rikstäckande ideell kulturförening som svarar
för import, distribution och visning av
film som idag driver 17 biografer runt
om i landet. Folkets Bio Malmö är en
fristående lokalavdelning.
Under öppningshelgen besöker, förutom Anna Lagerkvist, Carl Johan De
Geer och filmaren Kersti Grunditz Panora. Och många filmer kommer att visas
– både för vuxna och barn. Hela programmet finns på j www.panora.nu
Konsthallens första chef Eje Högestätt öppnade portarna till Malmö konsthall 22 mars 1975.arkivfoto Malmö konsthall
Konsthallen firar med önskerepris
I mars fyller Malmö konsthall 40 år och det ska naturligtvis firas.
Bland annat får besökare
se en utställning med glimtar av verksamheten under
de fyra decennier som har
gått.
– Söndagen den 21 mars börjar
vi firandet med öppet hus för alla Malmöbor. Det blir ett program för hela familjen tillsammans med våra pedagoger, berättar Anna Holmbom, enhetschef för Malmö konsthall.
Utställningen Önskereprisen
visas i C-salen varje dag ända
fram till och med 24 maj och
innehåller både foton och film.
– Det är roligt att se fotografierna från 70-talet! Dessutom visas filmmaterial från 80-talet
och framåt.
200 000 besök årligen
Varje år besöks Malmö konsthall av 200 000 personer.
Mycket har hänt i arkitekten
Klas Anshelms byggnad, som invigdes 22 mars 1975 av den första konsthallschefen Eje Högestätt.
– Han var en mycket kontroversiell och dynamisk person,
som lanserade Malmö konsthall
både nationellt och internationellt.
En viktig del i verksamheten
har varit att man har haft flera
kontraktsanställda konsthallschefer, vilket har bidragit till ett
mycket varierat program.
– Konsten är ju så mångfacetterad.
Munch först ut
Den första utställningen som visades för Malmöborna 1975 var
verk av Edvard Munch.
– Tanken var att visa upp
bredden inom konsten och berätta att konsthallen kunde vara
tillgänglig för alla. Samtidigt
som Munch visade vi det absolut senaste inom konceptuell
konst. Sedan visades Vincent
van Gogh följt av en utställning
med svenska skulptörer, säger
Anna Holmbom. NINA EGGERTH
20 • februari 2015
februari 2015 • 21
t Hallå där …
Jourhavande släktforskare ställer upp
… Anna Novovic, nybliven konstnärlig ledare för tioårsjubilerande Sommarscen Malmö. j Vill du få veta mer om dina
förfäder? Medlemmar i Malmö
Släktforskarförening kan kanske hjälpa dig. De finns på
Stadsarkivet, Bergsgatan 20,
måndagar till torsdagar klockan 15.00–17.45 och svarar på frågor från alla, såväl nybörjare
som erfarna släktforskare.
– Det kan gälla hur man hittar i olika databaser, vilken bok
man ska titta i för att hitta rätt
information, hjälp med att tyda
text eller allmänna tips om var
man ska söka, berättar Anette
Sarnäs, som är arkivarie på
Stadsarkivet.
Servicen är gratis och öppen
för alla.
Vilka nyheter bjuder
Sommarscen på i år?
Vi har träffat flera
elever som upplever
att kärleken inte
är fri och att de har ett
begränsat livsutrymme.
Egen matlåda
ger mer frihet
j Omkring 150 brukare på
drygt tio av Malmös dagliga
verksamheter får nu börja ta
med sig egen lunch.
Under flera år har de köpt
lunch som Malmö skolrestauranger har levererat.
– Det här är i
linje med
vårt uppdrag som
säger att
brukarna ska
ges möjlighet att
leva ett liv som andra, säger
Lisbeth Nilsson, enhetschef för
daglig verksamhet.
Det är de dagliga verksamheterna C-huset, Friskvården,
Galaxen, Husie Hörna, Hyllie,
Jägerso, Konstfabriken, Lindeborg, Nea, Safiren, Tea och Tilias som berörs av förändringen.
På det flesta dagliga verksamheter i Malmö fungerar det
redan såhär. Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet är
att erbjuda personer med funktionsnedsättning en meningsfull sysselsättning.
Föreningsvänligt
klimat prisas
j Malmö är en bra stad att driva ideella föreningar i, det vet
många engagerade människor.
Nu har staden fått ett erkännande för sin satsning när Malmö nyligen utsågs till årets föreningsvänligaste kommun
2014.
– Det är en levande och viktig del av vårt demokratiska
samhälle, och föreningarna gör
ett fullständigt ovärderligt arbete, inte minst för barn och
ungdomar, säger kommunstyrelsens ordförande Katrin
Stjernfeldt Jammeh.
Det som gör Malmö så bra är
att stan jobbar aktivt med stöd
till lokaler, bidrag och utbildning. Malmö har också en
nolltaxa, ger konsulentbidrag
och lönebidragsstöd till före­
ningarna.
– Bland annat ett stort dans- och
performanceverk utanför Malmö Live den 13 och 14 juni, som
inledning på årets Sommarscen,
som pågår till 9 augusti. Vi etablerar också en ny stationär
spelplats på Borggården vid Malmö museer. Den blir ett intimare komplement till den stora
scenen i Pildammsparken. Som
vanligt är vår ambition att nå så
många som möjligt, både barn
och vuxna, och väcka intresse
för konst och kultur med scenkonst på hög nivå.
j Hur långt har ni kommit
med arbetet inför sommaren
2015?
– Vi har haft deadline för in-
komna förslag och håller nu på
att gå nu igenom dessa. Många
av de omtyckta formaten som
bland annat allsång, barnteater
runt om i Malmö och filmvisning på oväntade platser består,
men innehållet blir nytt.
j Ni firar tio år. Hur märker
Malmöborna det?
– Det ska vi naturligtvis fira,
men hur blir en överraskning!
j När är programmet för
årets Sommarscen klart?
– I slutet av maj finns programmet i tryckt format och på Malmö stads hemsida. Alla evenemang är gratis och allt är utomhus. NINA EGGERTH
Praktikplats i sommar? Dags att söka nu!
Antonio Grulo och Emilia Andersson var några av de många gymnasister som besökte Rädda Barnens satsning mot hedersrelaterat våld
på Värnhemsskolan. ”En del tycker att det är svårt att prata om kärlek och sex och därför är det bra med temadagar”, säger Antonio Grulo.
j Fram till 20 mars kan Malmöungdomar födda mellan 1996 och
1999 söka betald sommarpraktik
genom Ung i sommar.
Praktikplatserna finns inom
kommunal och privat verksamhet
samt inom föreningslivet. Med andra ord kan du få göra allt från att
praktisera på en förskola till att
samla in information och idéer till
media- och kulturprojekt.
2 500 ungdomar kommer att erbjudas att prova på arbetslivet i
Maja Gustafsson från Skapa min värld/Fryshuset fanns på plats
för att hjälpa till med målning kring temat kärlek.
Fri kärlek tar fighten mot hedersvåldet
text Nina Eggerth
foto Peter Kroon
Kärleken borde vara fri.
Men det är inte alltid som
ens känslor eller relationer
godkänns av omgivningen.
Ibland kan det till och med
gå så långt att ens rättigheter som människa kränks.
Under våren besöker Rädda Barnen högstadie- och
gymnasieskolor i Malmö för
att motverka hedersrelaterat våld.
Vårt Malmö gör ett besök på
Värnhemsskolan när Rädda Barnen är där för att berätta om vilka rättigheter alla människor
har att välja partner och livsstil.
Ett par våningar upp är det full
aktivitet med elever som diskuterar i grupper, pratar med representanter från bland andra
Rädda Barnen, Elektra och United Sisters, som alla på olika sätt
arbetar för ungas rättigheter.
Ungdomsmottagningen och
Plattform Malmö är också här.
En grupp tonåringar står
kring ett avlångt bord och målar
pappersvimplar i olika färger
kring temat kärlek.
Kärlek på ett kreativt plan
– Att måla är avslappnande. Det
kan vara skönt att prata samtidigt som man gör något med
händerna eller bara att slippa
prata och möta temat kärlek på
ett kreativt plan, berättar Maja
Gustafsson från Skapa min värld
på Fryshuset, som håller i dagens vimpelmålning.
Ovanför bordet hänger färgglada vimplar i en lång rad.
Gymnasisten Emilia Andersson, som går barn- och ungdomsprogrammet, har föregående kväll sett teaterföreställningen Kärleken är fri!? Den är en
del av Rädda Barnens satsning
mot hedersrelaterat våld och gestaltar olika situationer med
unga personer som får sina rättigheter kränkta.
– De visade hur det kan se ut
och man fick se verkliga exempel, som handlade om någon som
inte fick gifta sig med vem de ville eller fick problem för att de var
homosexuella. Jag tror att många
som var där kände igen sig. Det är
väldigt tragiskt att det är så här.
Hon får medhåll av sin klasskamrat Mikaela Johansson, som
också har sett föreställningen.
Emilia Anderssons klasskompis Antonio Grulo har inte sett
den än, men är mycket positiv till
att man har temadagar kring ämnena sex, kärlek och relationer.
– Många vågar inte prata om
det. Det är bra med öppenheten
här och att man pratar om vilka
rättigheter man har.
Till och med andra veckan i
maj kommer Rädda Barnen att
träffa skolelever i Malmö. Alla
får se teaterföreställningen Kär-
Lisa Ekström.
leken är fri!? och delta i gruppdiskussioner med vuxna som är
utbildade i att prata om alla
människors rättigheter, kärlek,
familj, kultur och samhälle.
Linda Persson är processledare och har engagerats av Rädda
Barnen för att hålla i klassrumsdiskussioner.
– Jag ger eleverna konkreta exempel på situationer med unga
personer som får sina mänskliga
rättigheter kränkta. Det får igång
en diskussion där vi pratar om
vilka rättigheter till egna val
som man har enligt Barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna, säger hon.
Lisa Ekström är projektledare
på Rädda Barnen, och tillsammans med sina kollegor besöker
hon tio Malmöskolor under våren.
– Det finns ett stort behov av
att diskutera om kärleken är fri
och vem som bestämmer vem
man ska älska. Vi har träffat flera
elever som upplever att kärleken
inte är fri och att de har ett begränsat livsutrymme, säger hon.
form av praktik under fyra veckor.
– Förra året sökte över 6 000
ungdomar till Ung i sommar. Vi
tror att det blir lika många i år och
behöver därför många bra praktikplatser, säger Anna Binkley, som
är tillförordnad chef på Ung i
Sommar.
Vill du söka till Ung i sommar?
Eller representerar du en arbetsplats som kan välkomna dessa
praktikanter? All information
finns på j malmo.se/ungisommar
Boka konferensrum hos oss.
Vår vision: ”Alltid bäst
på kundservice”
TRAVELSHOP
TRAVELSHOP
TRAVELSHOP
TRAVELSHOP
TRAVELSHOP
TRAVEL
SHOP
Tel: 040-330 570 | E-post: [email protected] | www.travelshop.se
På Öppenvårdshuset Gustav
– Malmö stad, finns hjälp för
spelberoende
Ring oss och boka en tid för rådgivning.
Stöd & råd för anhöriga erbjuds också.
Tfn: 040-349190
f Kärleken är fri
… är en satsning som
ingår i den nationella
verksamheten Det handlar om kärlek, som drivs
av Rädda Barnen och
Länsstyrelsen Östergötland. Kärleken är fri görs
i form av en turné i storstadsområden (samt
Umeå/Luleå): Stockholm
(gjordes i höstas), Malmö (våren 2015), Göteborg (hösten 2015) och
Umeå/Luleå (våren
2016). Det sista året (hösten 2016 och våren 2017)
kommer turnén att återvända till alla fyra städer
under en kortare period.
Till Malmö kommer den
åter under hösten 2016.
Romernas historia & kultur
Romsk informations- och kunskapscenter
19 mars, 13-15, Porslinsgatan 3, våning 3
Ingen anmälan krävs.
För info om PRO ring 040 - 775 40
eller besök vår hemsida: www.pro.se/malmo
februari 2015 • 23
VM-kryss 0215
Klarar du
Malmökrysset?
CIVILSTÅND
NISSE
AHLROTH
bild 1
exteriör
kapas lite på höjden
SKÅNSKA
POJKAR
FORSADE
FYRA
I ROM
DEN
KAN
KNYTAS
...............................................
NAMN
IJÅNS
MÅNAD
NR SEX
HIT GICK
MALMÖS MINSTA MUSEUM, EBBAS HUS, HAR ANOR
DET
FRÅN 1700-TALET. HUSET KÖPTES 1873 AV EBBAS
FARFAR JÖNS OLSSON. EBBA OCH HENNES FÖRÄLD- JÄRNVÄG
RAR ÖVERTOG DET 1911. FRÅN 1961 BODDE EBBA
ENSAM KVAR I HUSET FRAM TILL 1984. DÅ DONERADE HON DET TILL MALMÖ MUSÉER OCH NÄR HON
AVLED 1989 MÖBLERADES DET MED ”ORIGINALMÖBLERNA”. SEDAN 1991 ÄR HUSET ÖPPET FÖR
USASTAT
ALLA PÅ ONSDAGAR KL.12-17. FRI ENTRÉ GÄLLER
TILL DETTA SEVÄRDA MINIATYRBOENDE MED BÅDE
MALMÖUTEDASS OCH VEDSPIS!
KLUBB
...............................................
ADRESS
Rätt lösning hittar du i nästa
nummer av Vårt Malmö som
kommer ut 26–27 mars.
Fem vinnare får var sin t-shirt
från Malmö stad:
Karin Eriksson
Maria Sandgren
Ewa Håkansson
Gitte Ogard
Aina Hultstrand
KORT LOKAL
GÖR TRYCKA
FÖR EN FÖR
MAN I KA- IHOP
VECKO- PRIVATNOTER
PRAT
DAG
SES PÅ
NEONATALAVDELN.
KAN MAN
SITTA
I VÅRSOLEN
HAR
POSTNUMMER
21845
VÄDERSTRECK
ROMANFIGUR
MITT
AV
MÅNE
JORDLAGER
EJDERHONA
NR 4 ANGER TIDIG
I
VISST GUDRADEN TRÄ INNA
KAN
HYSA
KONSTSKATT
PRIMITIV TOA
ULTRAVIOLETT
KORT FÖR
KVARTER
SLUT FRUSET
PÅ VATTEN
SKROT MJUK
HEDMARK
VM-kryss 0115
F L A
J U B L
L
A
L U N
T
F A L
K A N A
R
M
S T U M
T
R I S F
N
E
O K
T
Ö N O
K
K
R E M I
O T Y G
HAR MALMÖS FOTBOLLSPUBLIK
FÅTT
bild
MEN
ISTÄLLET
MOTION
MITT PÅ
DAGEN
DYRKAD
FIGUR
OFFERDJUR
LÖSER
DECKAREN
GRÄVT
VATTENDRAG
SKÅNES DANSTEATER LIGGER I MALMÖ VID DOCKAN I VÄSTRA HAMNEN.
HÄR FINNS BÅDE ARBETSLOKALER OCH EN SCEN MED 250 ÅSKÅDARPLATSER. FÖRESTÄLLNINGAR, PUBLIKSAMTAL OCH GÄSTSPEL ÄGER
RUM I DESSA LOKALER. DEN 20/2 KL.12 ÄR DET PREMIÄR FÖR 6 ST.
SOPPLUNCHER (SE BILDEN), SOM OCKSÅ ÄGER RUM DEN 21, 23, 24,
26 OCH 27/2. INGÅNG FRÅN Ö.VARVSGATAN 13 A.
DEN BLIR
JU INTE
AV I
MARS
VERKLIGEN
TIDIGT
KARVA
OCH
DARRA
VERSUS
KORT
FICK DE
RÖDGRÖNA
DEN KAN
HA
FILER
Å
U S S
L V A K
L A
G I R
V Å
Y R A
T A N
V
A
R
V
S
G
B
A
R
I
S
T
A
FÅR DRA
RYSK
TSAR BRUTAL
LAURA
DET
ÖVERSTA SIMLAGET KLUBB
NOBELPRISAD
UNG DAM
KORA
SES
SÅNG- KAN
HAR
PÅ JÄFÅNG GERSRO ORDEN
REJÄLT
TURISTNÖJE
BETALAS
VIA
MÅLLÖS
G
A
L
O
P
P
ÄR DET
DEN 20
FEBRUARI PÅ
SOPP- ELÄNLUNCHEN
DE
STÅR I
BREV
ERBJUDER
GALEN
LUKTORGAN
SYLTAR
OCH
SAFTAR
FÅR
MAN I
EKAN
BLEV BB
LITEN
MUMIN
E
N S B J E
A
B O D
H E
C H D A N
I K O N
L
C
L
K A M
A L A L A
A N I T
A
P S
E S T
V
F
G E R
Y R A
S
G A L
K
G U L
Ä R
M E
K N O T
NAT- FLODMOTRIUM SATS
DAHLIN, MALMÖ- IHÅF.D MFF- KVARLIGT
KEEPER
TER
STRÅ
NORSK
STAD
MED
GLIMT
INGVAR, HANDEVYDROTT- BOLLSNING KLUBB
TREDJE
KÖNET?
I VÄSTRA
HAMNEN
ANGER
TUNNELBANA
DET KAN
EN
DRIVA
BABA BUSSAR
STRID
GRANSTRÖM
I MFF
MALMÖS
EKBERG
LYFTER
BOLL
VILL
MAN VÄL ANTE
KÄNNA MERIDIEM
SIG
NÅS MED
BÅT FR.
LANDSKRONA
FREDSORGAN
STAD I
FINLAND
TAR
SKRINNAREN
EUFORI
FESTFÖRESTÄLLNING
TAR
ETTAN
RÖDA
KORSET
BROOKS
OCH
GIBSON
HEDENHÖSMOR
R
Ö
LYFTS
PÅ
PUBEN
S
T
O
P
HÖRS
EFTER
BÖN
A
M
E
N
DUBBA
A
D
L
A
Hemma i stan? Vet du var bilden
ovan är tagen? Skicka rätt svar till
j [email protected] eller
posta ett brev till:
Vårt Malmö, Malmö stad, 205 80
Malmö senast den 15 mars 2015.
Vinnaren får en t-shirt!
Många kände igen Ugglan från
Ystadvägen 22. Ulla Kihlgren
drogs som vinnare denna gång.
SÄGS
TILL
FLERA
STORSTADSBLAD
JOBBAR
IHOP
j Bakvända Malmö
TRAFIKPLATS
VID TOFTANÄS
FILMBOLAG
SÅ
DEN
STOPPAR HETTE
EBBAS
VI I
FAR
OSS
j Lösning nr 1 2015
LASSE ALDA
BERGI
GRENSSON MASH
HALKBEKÄMPA
TORE
SVENSSON
LED MED
SLOTTSKLANG
EN
UNION
KAN DU
GÅ PÅ I
EBBAS
HUS
LÄGE
BRÖDSÄD
SYRE
LEDER
TILL
KÖPENHAMN
2 LIKA
ANNAT
FÖR NJUTARE
NÄST
SIST
GATA
I
PARIS
KANSKE
INGEN
PÅ ISEN
PÅ KONJAK
ARGBIGGAN
ÖVERTID
BISKOP
DESMOND
REGNAR
TÄTT
STÄDAS
BORT
BAGGE &
F.D. KROG
ÄPPLEORT I
SKÅNE
DEN ÄR
RIK PROGKLURESS RAMP
STYRD
PÅ DEN ÖSTRA
FINNS DANSTEATERN
J
FUNNEN
SVINMOR
...............................................
POSTNUMMER & ORT
bild 2
köket
BLIR HÄR ÄR
JU EBBAS GYLTA
INGEN HUS
TEXTA GÄRNA!
FORS- KAFFE- KRON- HÖJE
PRINSEN- SÅ ÄR
LAR
FLERA KEDJA ÅBERG BRISEN
Ingen enkel stad – men
full av engagemang
MALMÖSTADSDEL
Du har en typisk Malmömiljö
till din hjälp när du löser krysset. Klipp ut korsordet och
skicka in lösningen senast den
15 mars 2015 till:
Malmökrysset
Vårt Malmö
205 80 Malmö
Glöm inte att fylla i namn
och adress.
RIK
KLURESS
P
j Mitt Malmö
SJÖRÖ- GRANNSTAD
VARE
DEN ÄR
BEGRÄNSAD TILL
40
ag har avslutat min anställning i Malmö stad efter nästan 43 år
och står nu inför ett helt nytt kapitel i livet som pensionär. I
jobbet har jag huvudsakligen sysslat med att försöka förebygga
sociala problem och orättvisor, de senaste 25 åren med fokus
på att motverka rasism och diskriminering. Det är ett arbete som både kräver och skapar personligt engagemang. För mig är det självklart att pensionen inte betyder slutet på det engagemanget. Formerna förändras och min frihet att själv bestämma när och hur ökar
men viljan att göra en insats finns kvar.
Som jag ser det finns det mycket att både skrämmas av och glädjas
åt i världen runt omkring oss. Idag – 70 år efter Förintelsen, när stöveltramp åter hörs i Europa, när stora delar av världen står i brand,
när flyktingströmmarna ökar och när världspolitiska konflikter avspeglas på våra gator och i våra klassrum – då tröstas jag av att det
finns människor som oförtrutet arbetar för att hävda alla männi­
skors lika värde.
Motsättningar och solidaritet
Malmö är ingen enkel stad. Här finns enorma skillnader i levnadsvillkor och förutsättningar att leva ett bra liv beroende på vem du är
och var du bor. Här finns motsättningar och konflikter. Här finns
diskriminering. Men här finns också engagemang och solidaritet.
Här finns kreativitet och här finns visioner om en öppen och trygg
stad där ingen diskrimineras på grund av bakgrund och härkomst,
ett Malmö för alla som vill vara här.
När jag nu fått möjlighet att ta lite plats i Vårt Malmö vill jag passa på att lyfta fram något av det som gör mig särskilt stolt över min
hemstad.
I Malmö finns fantastiska kulturinstitutioner som alla arbetar aktivt för att spegla den mångfald som Malmö utgör. Jag vill framhålla
Malmö Stadsteater som under de senaste åren tydligt markerat sin
solidaritet med särskilt utsatta grupper, till exempel genom samarbetet med föreningen Förintelsens Ögonvittnen i projektet Om inte nu
så när? Om inte vi så vem? Eller föreställningen Vilja väl som bygger
på insamlade berättelser från ungdomar i hela Malmö. Det finns fler
exempel och många har vittnat om betydelsen av detta arbete.
Jag vill också nämna Antirasistisk kraftsamling i skolan.
Ett arbete som leds av Gustavo Nazar på Malmö stads Centrum för pedagogisk inspiration. Utan att någonsin förtröttas bygger han ett nätverk mellan goda krafter i skolan, i
organisationer som Malmö FF, Antirasistiska Filmdagar
(ARF) och Ungdom mot rasism med flera. Gustavo var
en värdig mottagare av Malmö stads mångfaldspris 2013.
Eloge till föreningar och ideella organisationer
Jag skulle kunna ge många fler exempel men utrymmet tillåter inte så mycket text. Avslutningsvis vill jag ge en eloge till Malmös föreningsliv
och till de ideella organisationer som erbjuder oss en möjlighet att göra en insats, något
för att underlätta tillvaron för en annan person, något för att påverka och förändra samhället.
Själv har jag valt att tillhöra Malmökretsen
av Röda Korset. Vi har en verksamhet som
spänner över ett stort fält med bland annat
läxhjälp och språkträning, besök hos ensamma äldre, stöd till hemlösa, kurser i första
hjälpen, stöd till återförening av flyktingfamiljer och mycket annat.
All vår verksamhet utgår från frivilliga och
ideella insatser. Liksom andra frivilligorganisationer arbetar vi utifrån människors behov
av stöd med sådant som kompletterar vad offentlig sektor kan göra och i det arbetet finns
alltid plats för fler.
Det är bara att välja var du vill ge ditt bidrag.
Din insats behövs.
IRENE MALMBERG
Nybliven pensionär efter att ha varit anställd i Malmö stad sedan 1972
Här finns
visioner om
en öppen
och trygg
stad där
ingen
diskrimineras på
grund av
bakgrund
och här­
komst.
ANSÖK OM
EN FLAGGA!
Vill du, din förening eller organisation
ansöka om en svensk flagga eller fana?
Den enda förutsättningen är att du har en flaggstång.
Om du blir tilldelad en flagga får du hämta den på
Stortorget i Malmö i samband med firandet av
Sveriges Nationaldag den 6 juni. Ansökan från dig som
bor i Malmö ska vara oss tillhanda senast den 25/4.
Ansökningsblanketterna finns på
Länskommitténs kansli, här når du oss:
?
Tel. 046-25 76 96 ● mobil 0730-32 84 01
e-post: [email protected]
Vad tycker du?
Vill du också
skriva här?
Kontakta Åsa
Lempert på
j info.malmo
@givakt.se
Malmö förtroendenämnd
Har du frågor, synpunkter eller
klagomål på vård och omsorg
i Malmö stad?
Vi är till för dig!
Förtroendenämnden är opartisk och
har tystnadsplikt. Du får vara anonym.
Ring eller skriv till:
Telefon 040-34 11 24
[email protected]
MALMÖ FÖRTROENDENÄMND
Stadshuset
205 80 Malmö
www.malmo.se|fortroendenamnden
Mellbrand Creative AB
22 • februari 2015
> Skånsk uppgörelse med sväng
j Lördagen 14 mars är det Öresundsbuggen
2015 i Heleneholms sporthall. Då tävlas det i
bugg, lindy hop, boogie woogie och west
coast swing. Öresunds Dansförening står bakom arrangemanget och danspar från hela
södra Sverige gör upp om platserna från
klockan 11. Vuxna betalar 50 kronor för att
titta på, ungdomar 20 kronor och barn under
sju år går in gratis.
> Sven Melander ger gräddiga mattips
> Fotografi om utsatthet
j Sven Melander, kanske mest känd som komiker och skådespelare, har skrivit en kokbok – ”Upp i vikt kvickt”. Nu berättar han om sin passion för mat och om sin kokbok som
inte väjer för smör och grädde. Vill du följa med Sven Melander på en kulinarisk resa som varvar matprat med berättelser, minnen och anekdoter från en lång karriär så har du
chansen på biblioteket i Oxie 10 mars klockan 18.30, Bellevue­
gårds bibliotek 15 mars klockan 16, Katrinetorp 17 mars
klockan 18 eller Lindängenbiblioteket 24 mars klockan 18.
j Fotografen Elisabeth Ohlson Wallin
har tillsammans med skolbarn gjort en
modern fotoutställning om mobbning
och utsatthet. Berättelsen Via Dolorosa
handlar om Jesu väg till korset och utställningen är en modern variant av en
smärtornas väg, nu i skolmiljö. Bilderna
som visas, till och med 15 mars, i S:t Johannes kyrka är starka.
Robins bok är
Banditsagors
första uppsättning för vuxna
– om mardrömsscenariot
att ens barn får
dödlig cancer.
Pjäsen bygger
på en tecknad
serienovell av
Henrik Bromander.
VAD| Teater/Robins bok
VAD| Flera platser
NÄR| 4 –26 mars
SVARTº BLÅ
LUNCHDANS + AFTER WORK
Favoritkonceptet mat och dans är tillbaka!
Nu även med after work.
Lunchdans: 9, 10, 11, 18, 19, 20, 25, 26, 27 mars kl 12–13
After Work: 12, 13, 21, 22 mars kl 18. Baren öppen från kl 17
Pris: 150–180 kr inkl soppa, bröd, kaffe/te och kaka
Biljetter www.skanesdansteater.se eller 040-20 85 00
OCH DEN MODERNA TIDEN 21.2–6.9 2015
Nils Dardel, Den döende dandyn, 1918 © Nils Dardel
NILS
DARDEL
f Fakta
På scen: Sanne
Ahlqvist Boltes
och Oskar Stenström
Regi: John Hanse
Ljus: Kerstin
Weimers
Ljud: Jonas
Åkesson
Kostym: Jessika
Haskel.
> Barnförbjuden saga med dödsdom
text Nina Eggerth
foto Peter Kroon
Moderna Museet Malmö
www.modernamuseet.se
I
I
Ola Billgrens plats 2–4
Öppettider: Tis–sön kl. 11–18, mån stängt
För första gången sätter Banditsagor upp en saga för
vuxna. Ämnet berör det
kanske värsta som kan hända en förälder. Hur reagerar
man när ens barn plötsligt
får dödlig cancer?
I pjäsen Robins bok låter
föräldrarna sin son skriva
en lista på vad han vill uppleva den sista tiden i livet.
Det är torsdagsförmiddag och
repetitionerna är i full gång hos
Banditsagor i Malmö. Skådespelarna Sanne Ahlqvist Boltes och
Oskar Stenström spelar föräldrarna Marie och Michael. De har
fått det tunga beskedet om sonens sjukdom och bestämmer
sig för att försöka ge honom precis vad han vill ha den sista tiden de har tillsammans.
Så börjar historien. Mamman
skriver dagbok om allt som händer i deras liv. Först åker familjen till Legoland, nummer ett på
Robins önskelista. Här är mycket kul att se och många männi­
skor att trängas med. På vägen
hem uppstår ett traditionellt familjegräl i bilen.
Påtaglig närvaro
Robin själv är inte alls med på scenen, men hans närvaro är ändå påtaglig genom hela föreställningen.
– Handlingen kretsar kring
två föräldrar och hur de reagerar
och beter sig när de får veta att
deras son ska dö i cancer. För
mig handlar det om två föräldrar som kämpar för att göra det
bästa de kan, men inte lyckas
hela tiden, berättar regissören
John Hanse efter repetitionen.
Idén till pjäsen Robins bok
fick han en dag när han satt på
tåget och läste Henrik Bromanders tecknade serienovell med
samma namn. Det finns inget
skrivet manus till teaterpjäsen.
– Vi följer helt enkelt serienovellen och använder den som
manus.
John Hanse beskriver historien i Robins bok som både absurd, sorglig och rolig. Föräldrarna säger upp sina jobb, tar ut alla
sina besparingar och belånar hu-
set. Bland annat ordnar de en
fest med alla sina vuxna kompisar, en fest som inte blir så lyckad. Familjen reser också till Västindien. Det gråts, grälas och
skrattas. Allt medan Robin blir
sämre.
Tar upp förbjudna tankar
– Den handlar om alla bitar som
inte passar in i ett sorgarbete,
”förbjudna” tankar och handlingar som Henrik Bromander
är så bra på att beskriva. Han går
bakom fasaden som människor
försöker upprätthålla.
Banditsagor har funnits sedan
2008 och har tidigare bara gjort
föreställningar för barn, även
om vuxna naturligtvis varit lika
välkomna. Nu är det tvärtom så
att barn inte får komma.
– Robins bok är en saga för
vuxna, inte för barn. Vi gissar
att publiken blir en mix av dels
de äldre biblioteksbesökarna,
dels föräldrar till barn som ser
våra barnföreställningar och
unga vuxna som följer oss som
scenartister.
f Här spelas Robins bok
• 4 mars, Malmö stadsbibliotek kl 19.
• 9 mars, Lindängenbiblioteket kl 18.
• 10 mars, Husiebiblioteket kl 18.
• 12 mars, Garaget, kl 19.
• 16 mars, Limhamnsbiblioteket, kl 19.
• 26 mars, Kirsebergsbiblioteket, kl 18.
28 februari
– 27 mars
Allt du behöver veta om
Malmös nöjen och kultur
www.malmo.se/evenemang
a Barn & Familj
Bellevuegårdsbiblioteket Sagostund
för 3–5 år torsdagar kl 9.30. Sagofen
Isadora – magisk teater 6 mar kl 10.
Sagostund mini 20 mar kl 10. Hej
bebis! Sagor och sång 27 mar kl 10.
Husiebiblioteket Föräldracafé 2, 9, 16 &
23 mar kl 13.30. Snösaga för 2–5 år 4
mar kl 10. Serieverkstad för 10–14 år 11
mar kl 14.30. Kroppensaga för 2–5 år 11,
18 & 25 mar kl 10. Sjung med ditt barn 8
mån–4år 13 & 27 mar kl 14.30. Barnbio
för 2–5 år 16 & 23 mar kl 10.15. Tonårsbokfika för 12–15 år 24 mar kl 16. Barnteater för 1–4 år 27 mar kl 9.30 & 10.30.
Malmö Konsthall Öppen verkstad, fr
5 år 28 feb kl 13.30–16.30.
Lindängenbiblioteket Sagor för 3–5
år 5, 12 & 19 mar kl 9.30. Sång för de
minsta 18 mar kl 9.30. Hej Tittut för
de minsta 19 mar kl 9 & 10. Dramatiserad saga 25 mar kl 9.30.
Moderna Museet Familjevisning 22
mar kl 13.
Oxiebiblioteket Familjebio 28 feb &
21 mar kl 11. Sagor o pyssel för familjen
7 mar kl 11. Måndagssagor 9 & 23 mar
kl 16. Babycafé 11 & 25 mar kl 10.15. TVspelslördag 14 mar kl 10.30–12.30. Oxiemästerksap i Bok-OS 16–20 mar kl 13.
Rosengårdsbiblioteket Sagor för 3–6
år 3–4, 17–18 & 25 mar kl 10. Pomperipossa, berättarteater 7 mar kl 11. Sagor
på somaliska för 3–6 år 10 mars kl 10.
Småttingsaga för 1–3 år 11 & 24 mar kl
10. Berättelsetajm, fr 7 år 19 & 26 mar
kl 15. Småbarnsbio för 2–3 år 20 mar
kl 10. Boktipset, fr 9 år 25 mar kl 15.
Stadsbiblioteket Bandverkstad för
9–12 år 28 feb kl 14–16. Läxhjälp för
7–16 år 28 feb, 7 & 14 mar kl 13–15. Barnens verkstad för 3–8 år 28 feb, 7, 14 &
21 mar kl 13–16 och 3, 17 & 24 mar kl
15–17. Superintresset för 9–12 år 1 mar
kl 14. Musikakuten för 9–12 år 3 mar
kl 16. Klassisk musik för 4–6 år 4, 11 &
18 mar kl 10. Hörtipset för 9–12 år 5 &
19 mar kl 16. Sagor för 3–6 år 5, 12, 19
& 26 mar kl 9.30. Sagor på bosniska
för 0–8 år 7 mar kl 13. Sagor på arabiska för 0–8 år 8 mar kl 14. Lästipset
för 9–12 år 10 & 24 mar kl 16. Skapa
med Sea-U för 3–8 år 10 mar kl 15.
Skapa och förstöra för 9–12 år 12 & 26
mar kl 16. Byt leksaker med Retoy 14
mar kl 13–16. Sagor på polsk romani
för 0–8 år 14 mar kl 15. Sagor på
somali för 0–8 år 14 mar kl 12. Sagor
på persiska för 0–8 år 15 mar kl 14.30.
VAD
Barn/
BUFF filmfestival
VAR
9–14
mars
NÄR
Flera
platser
Språkmemory för 9–12 år 17 mar kl 16.
Allsång för 0–8 år 22 mar kl 13. Sagor
på spanska för 0–8 år 22 mar kl 14.Fi
Vinterkul på Ribban med Sea-U. Vattenexperiment m m. Ribersborgs
handikappbad tisdagar kl 10–12.
Björnen som inte ville sova Familjeföreställning, fr 4 år Expressteatern
28 feb, 7 & 14 mar kl 14.
Piratnalle Nallekonsert med Malmö
Symfoniorkester. Konserthuset 28
feb kl 11, 13 & 15.
Breakfast Fika, titta och dansa, fr 6
år. Skånes Dansteater 1 mar kl 11 & 15.
Kaninkraschen Barnteater. Teater 23;
1 mar kl 15.
Det ledsna lilla spöket med Sagofén
Isadora, för 1,5–3 år. Barnens scen 2
mar kl 9.30 & 10.30.
ABC Dansföreställning för barn 5–8 år.
Barnens scen 3–5 mar kl 9.15 & 10.30.
Nära ögat Ruskigt äventyr för 4–8 år.
Barnens scen 6 mar kl 9.15 & 10.30, 7
mar kl 14.
Resan till Melonia Musik och magi,
fr 6 år. Moomsteatern 7 mar kl 19, 14
mar kl 14, 15 mar kl 16.
BUFF Barn- och ungdomsfilmfestival.
Flera platser 9-14 mars.
Äntligen här! Clownen Manne. Barnens scen 12 mar kl 9.15 & 10.30, 14
mar kl 11 & 14.
Oddjob – Jazzoo Jazz för stora och
små. Palladium 15 mar kl 14.
Sagan om vanten Mimisk teater efter
folksaga, fr 3 år. Barnens scen 16–21 mar.
Prima Vera Familjeföreställning för
barn 8–11 år. Expressteatern 21 mar kl 14.
Prickig och fläckig Film och workshop.
Barnens scen 23–25 mar kl 9.15 & 10.25.
Lennarts listor Vardagsäventyr med
musik, skratt och spänning. Barnens
scen 26–27 mar kl 9.30 & 10.30.
aKlubb & sällskapsdans
Babel Tun Up pres. Dani M – hiphop
13 mar kl 23.30–04. Mapei – amerikans soul och r’n’b 27 mar kl 23.30–04.
Casino Cosmopol Danskväll med PerHåkans 7 mar kl 21.30–02.
Grand Öl&Mat Ode to Joy med Surfer
Joe 28 feb kl 23–03. This Magic Mo­ment med DJ Meistrich 4 mar kl
21–01. Hypna Gogo – kosmisk discoklubb 7 mar kl 23–03. Grand New
Opry – countryklubb 11
mar kl 20–01. Grand Coctail Club – livejazz 12 mar
kl 21–01.
Bild ur Kikis
expressbud.
foto Red Bull Media House
aFöredrag & litteratur
VAD Show/Avig Maria och
sångerna jag gråtit till
VAR Konserthuset
NÄR 1 mars
VAD Övrigt/Kinesisk konstoch kulturfestival
VAR Studiefrämjandet
NÄR 8 mars
VAD Dans/Yellow Towel
VAR Inkonst
NÄR 4 mars
a Utställning
MALMÖ KONSTHALL Mån–tis, tor–
sön 11–17, ons 11–21. The Alien Within
Nya Det blir alltid som man tänkt sig
Föredrag. Nöjesteatern 26 mar kl 13.
a Marknad & mässa
Stora Villamässan Södra Sveriges största
boendemässa. MalmöMässan 5–8 mar,
tor kl 11–19, fre–lör–10–18, sön 10–17.
Vår Trädgård Trädgårdsmässa. MalmöMässan 5–8 mar, tor kl 11–19, fre–
lör–10–18, sön 10–17.
Syfestival Mässa för sömnad, handarbete m m. MalmöMässan 13–14 mar
kl 10–18, 15 mar kl 10–16.
Malmö Öl & Whisky Festival Utställning, föredrag m m. MalmöMässan 13
mar kl 15–22, 14 mar kl 12–21.
Mitt Marknad Odling och hållbarhet.
Mitt Möllan 14 mar kl 11–17.
Ultimate Power & Paint Custom Show
Bilar, motorcyklar m m. Slagthuset
27 mar kl 15–20.
a Musik
American Idiot Green Days Broad-
Seminarium. S:t Johannes kyrka 15
mar kl 13.
FN-dagen mot rasism och diskriminering Föredrag, diskussioner m m.
Moriska Paviljongen 21 mar kl 13–18.30.
Behöver naturvetenskapen Gud? Föredrag. S:t Andreas kyrka 22 mar kl 16.
Föredrag. Stadionmässan 24 mar kl 18.
Kreativ punk-jazzgrupp möter
Samtal och musik. Moriska Paviljongen 7 mar kl 18.
Tredje rummet Föreläsning och
offentligt samtal. Victoriateatern 10,
17 & 24 mar kl 19.
Vårt ansvar för tiggande EU-migranter
Mer tid, mer pengar & mer energi
– A living laboratory of Western
society T o m 1 mar. Institutet Den
fria teatergruppen t o m 1 mar. Carla
Zaccagnini & Runo Lagomarsino fr 21
mar. Malmö Konsthall 40 år fr 21 mar.
MALMÖ KONSTMUSEUM Alla dagar
10–17. Baltiska speglingar De omta-
VAD| Klubb/Master Zanoongas
Love Potion
VAD| Grand Öl&Mat
NÄR| 21 mars
waymusikal skildrar det politiska
klimatet under tiden efter 9/11.
Malmö Opera t o m 26 mar.
Hemvärnets musikkår S:t Andreas
kyrka 28 feb kl 15.
Hello Saferide Indie pop. Palladium
28 feb kl 19.
Bonafide Rock. KB 28 feb kl 20.
Looptroop Rockers Hip hop 28 feb kl 20.
Orchestra Baobab Kubansk rumba och
senegalesisk mbalax. Inkonst 28 feb kl 21.
Hans Pålsson Bach, Mozart, Beethoven på piano. Palladium 1 mar kl 15.
Malmö sinfonietta S:t Johannes
kyrka 1 mar kl 18.
Lukaspassionen Kyrkokör och solister. S:t Petri kyrka 1 mar kl 18.
Doug Seegers Country. Palladium 2
mar kl 19.
Collie Buddz Reggae och danschall.
Babel 2 mar kl 20.
Judisk vår – Minoriteter i dialog
foto Malin Arnesson
VAD Dans/Svart.Blå
VAR Skånes Dansteater
NÄR 9–22 mars
ABF Gemenskapen Författarbesök kl
18: Bengt Roslund 4 mar. Pål Börjesson 11 mar. Sara Beischer 18 mar. Liv
Strömquist 25 mar.
Bellevuegårdsbiblioteket Upp i vikt
kvickt med Sven Melander 15 mar kl 16.
Husiebiblioteket Annorlunda Malmöhistoria – vykortsvittnen berättar
3 mar kl 18.
Katrinetorp Föredrag: Firma Svenskt
Tenn 10 mar kl 18.30. Möt Malmöpågen Sven Melander 17 mar kl 18. Med
Unicef på en spännande resa till Tanzania 24 mar kl 18.
Kirsebergsbiblioteket Möt serieskaparen Liv Strömquist 24 mar kl 18.
Lindängenbiblioteket Upp i vikt
kvickt, en kokbok 24 mar kl 18.
Oxiebiblioteket Bokcafé: roliga
böcker 4 mar kl 15. Föräldracafé 4 mar
kl 17.30. Bland högar och hövdingar i
Oxie härad, föredrag 5 mar kl 18.30.
Upp i vikt kvickt med Sven Melander
10 mar kl 18.30. Serieskaparen Liv
Strömquist 19 mar kl 18.30. Bokcafé:
biografier 25 mar kl 15.
Rosengårdsbiblioteket Bokcafé:
tyska författare 5 mar kl 17. Poesiafton 19 mar kl 18. Introduktion till
e-böcker 26 mar kl 14.
Stadsarkivet Möllevångskravallerna,
föredrag 3 mar kl 18.30. Dahlgrenska
palatset, workshop 18 mar kl 14-16.
Stadsbiblioteket En akademisk kvart
– lär dig något nytt på 15 minuter onsdagar kl 12.30. EU–föredrag: Vi gör det
osynliga synligt 5 mar kl 12.30. Malmöprogram: Ma-haha-jken! 5 mar kl 18.
Internationell författarscen: Nadifa
Mohamed 10 mar kl 19. Läsecirkel 12
mar kl 16. EU-föredrag: Lika möjligheter? Studie om invandrarorganisationer i Sverige oh Italien 19 mar kl 12.30.
Malmö högskola 15 år 19 mar kl 18.
Världspoesidagen 21 mar kl 15.
Tangopalatset Andreas Karlsson –
Live to win 3 mar kl 18. Torkild Sköld
– Personlig ledarskap 24 mar kl 18.
Teatermuseet Lördagsträff kl 14. Åsa
Söderberg från Skånes Dansteater 28
feb. Varietéteatern Barbès 14 mar.
Säljdagen 2015 Motivationscoctail.
Slagthuset 3 mar kl 12.45.
Don-Qui Five & Lindha Kallerdahl
expressiv vokalkonstnär. Inkonst 3
mar kl 19.
Ill Wicker Folkacid. Grand Öl&Mat 3
mar kl 22.30.
This is Today med My Little Ponny &
Johan Björklund Dynamic Flavours,
jazz. Victoriateatern 4 mar kl 19.
Mark Olson Americana, country. KB 4
mar kl 20.
Gus G Metal. KB 5 mar kl 19.30.
Kebnekajse Konsert. Grand Öl&Mat
5 mar kl 21.
Seth Neuman Soft Trio Jazz. Gemenskapen 5 & 26 mar kl 14.
Blues Pills Support: Magic Jove och
Vidunder. Babel 6 mar kl 19.
Carola Pop, schlager. Baltiska Hallen
6 mar kl 19.30.
Shantala Subramanyam Meditativa
ragor och vackra rytmer från Indien.
Inkonst 6 mar kl 19.30.
Dalaplan Grand Öl & Mat 6 mar kl 23.
Kammarkonsert Favoriter i det lilla
formatet. Malmö Opera 7 mar kl 14.
Musikhögskolans kammarorkester
S:t Andreas kyrka 7 mar kl 15. Maria
Södra Sallerups kyrkokör. Husie
kyrka 7 mar kl 16.
Bernhoft R&B, singer-songwriter. KB
7 mar kl 20.
Hommage Hyllning till vänner med
Sven Bertil Taube. Konserthuset 7
mar kl 20.
Torgny Hanson Wind Orchestra
Musik från båda sidor Atlanten. Palladium 8 mar kl 15.
The Crazy World of Arthur Brown
Rock. KB 8 mar kl 20.
Fredrik Kronkvist och Jason Marsalis
Jazz. Palladium 10 mar kl 19.
Klubb Krinolin Pianokvartetten
Ensemble Makadam. Grand Öl&Mat
10 mar kl 21.
Onsdagsmusik Tidig musik och barock.
Kirsebergs kyrka 11 mar kl 17.30.
After Work med Astrid Lindgrentema. S:t Petri kyrka 13 mar kl 17.
Freda’ Oförglömliga låtar. Palladium
13 mar kl 19.
Laibach Kultförklarade industrisynthare från Slovenien. Moriska Paviljongen 13 mars kl 22.
Musikhögskolans blockflöjtsensemble
Heliga Trefaldighetskyrkan 14 mar kl 16.
La Donna Del Lago Direktsänd opera
från Metropolitan i New York. Biograf
Spegeln 14 mars kl 18, repris 15 mars
kl 13.
Lunds akademiska kör Konsert i S:t
Andreas kyrka S:t Andreas kyrka 14
mar kl 15.
Truckfighters + The Graviators
Metal. KB 14 mar kl 20.
Wildie För dig som gillar Ryan Adams/
Wilco. Grand Öl&Mat 14 mar kl 22.
Schlager-singalong med kyrkokör,
brassband och Marianne Mörck. Limhamns kyrka 15 mar kl 15.
G.F Händel Messias Ungdomskör och
solister. S:t Petri kyrka 15 mar kl 18.
J. S. Bach H-moll mässa Storslaget
verk. S:t Johannes kyrka 15 mar kl 18
Between Ages Kammarmusik med
Musica Vitae och Vokalharmonin.
Palladium 16 mar kl 19.
Mary Ward Catholic secondary
School Band Skolband från Canada.
Musikhögskolan 17 mar kl 19.
Gunhild Carling Svängig underhållning. Casino Cosmopol 18 mar kl 13.
Sahra Halgan En av Östafrikas stora
röster. Inkonst 18 mar kl 19.30.
> Info & biljetter
Mer information och senaste nytt om alla arrangemang hittar
du på malmo.se/venemang. Har du inte tillgång till internet går
det bra att ringa Malmö Turism på 040-34 12 00.
Anna Järvinen Årets stora kritikerfa-
vorit. Victoriateatern 20–21 mar kl 19.
Maâlem Saïd Oughassal Sufimusik
från Marocko. Inkonst 20 mar kl 20.
Ms. Henrik + Poems for Jamiro
Svenska electropop. Grand Öl&Mat
20 mar kl 23.
AIDA Opera om kärlek över alla gränser. Malmö Opera 20, 24 & 27 mar kl 19.
Hair – The Musical Let the sunshine
in. Nöjestatern 20–28 mar.
Otello Direktsänd opera från Metropolitan i New York. Biograf Spegeln
21 mars kl 15.
Krig & fred med Malmö akademiska
orkester. S:t Johannes kyrka 21 mar
kl 15.
Magnificat S:t Andreas kyrka 21 mar
kl 15.
Engelsk katedralmusik för fastetid
Körkonsert. S:t Petri kyrka 21 mar kl 16.
Ale Möller firar Ale Möller Trio &
Mamadou Sene och Filarfolket. Palladium 21 mar kl 19.
Say Lou Lou Electropop, indie. KB 21
mar kl 20.
Dean Blunt Inkonst 21 mar kl 21.
Thåström Punk/rock. Amiralen 21
mar kl 21, 22 mar kl 20.
OLD Absurd electropop. Grand
Öl&Mat 21 mar kl 22.
Malmö Kulturskola Elevkonsert.
Konserthuset 22 mar kl 16.
Bettye LaVette & Band Blues, country. Palladium 22 mar kl 19.
Lyöstrini Japansk konstmusik, jazz
och älvdalsmål. Moriska Paviljongen
24 mar kl 19.
Sopplunch med underhållning.
Malmö Opera 25 mar kl 12.
José Pereelanga band med rötter i
Kongo. Inkonst 26 mar kl 19.30.
Beatrice Eli Support: Min Stora Sorg.
Babel 21 mar kl 23.30.
TradJazz med Paul’s Playhouse.
Mattsson´s 26 mar kl 20.
DragonForce Metal. Babel 27 mar kl
19.30.
Ikväll är vi kungar Hiphop och rap
med Petter, Ison & Fille, Lilla Namo
m fl. KB 27 mar kl 20.
a Show & humor
Malmö Comedy Klubb Stand up. Bee
Kök & Bar torsdagar kl 20.
Karneval Samba, salsa, party. Casino
Cosmopol 28 feb kl 20.
Avig Maria och sångerna jag gråtit
till med Mia Skäringer. Konserthuset
1 mar kl 19.
Oslipat Stand up med Magnus Betnér
m fl. Babel 4 mar kl 19.
Comedy Nights Stand up. Casiono
Cosmopol 4 mar kl 20.
Brott mot jantelagen Stand up med
Kodjo. Palladium 14 mar kl 19.
Under Ytan Mårten Andersson. Tangopalatset 14 mar kl 19.
Den galna revyn med Regnbågsteatern. MAF 21–22 & 26–27 mar kl 19.
Nääämen it’s Al Pitcher Stand up
show. Palladium 27 mar kl 19.
a Sport
Malmö Redhawks Ishockeyall-
svenskan. Malmö Arena 28 feb kl 16.
Slottscupen 2015 Konståkning. Malmö
Isstadion 28 feb kl 9–18, 1 mar kl 9–17.
Svenska Cupen MFF, herrfotboll.
Swedbank Stadion 7 mar kl 16.
SM i Short Track 2015 Malmö Isstadion 7–8 mar.
Öresundsbuggen 2015 Danstävling i
Bugg, Lindy-Hop, Boogie Woogie m fl.
Heleneholms sporthall 14 mar kl 11.
a Teater & dans
9,3 på Richterskalan Monolog om
tsunamin i Thailand. Malmö Stadsteater/Intiman t o m 25 mar.
Sleuth Humoristisk parodi på kriminalgenren. MAF 28 feb kl 19.
Yellow Towel Scenisk exorcism i
Technicolor. Inkonst 4 mar kl 19.
Robins bok Absurd tragedi me d
lade ryska konstverken från Baltiska
utställningen i dialog med nordisk
sekelskifteskonst.
MALMÖ MUSEER Alla dagar 10–17.
Amphibia – att leva på hoppet Fotoutställning om grodor. Framtidens
fordon – nu och då Från början av
1900-talet till nutidens framtid. Himmel och jord Möt renässansmannen
Tycho Brahe. Idéplaneten 800 m2
spännande aktiviteter. Kustland Möt
några av de 1,2 miljoner människor
som bor vid Skånes kust. Livet är en
lek Lek- och leksaksutställning. Som-
marsol och mörka moln – Malmö
1914 Om förändringarna i Malmö
med Baltiska utställningen i
centrum. Women making history 100
år av immigrantkvinnors liv och
arbete. Vår natur Om naturen och
djuren närmast oss. Rädda vår kust
Om det stora oljeutsläppet som drabbade Bohuslän hösten 2011.
MODERNA MUSEET Tis–sön 11–18.
Nils Dardel och den moderna tiden
En av Sveriges mest folkkära konstnärer. The New Human/Den Nya Människan You and I in Global
Wonderland fr 14 mar. Öppna visningar 28 feb, 7 & 14 mar kl 15.
Form/Design Center Tis–lör 11–17,
sön 12–16. Southern Sweden – designing life t o m 1 mar. A New Layer –
Taiwanesiskt lackhantverk.
Formargruppen Mån–fre 11–18, lör 11–16.
Lena Lindahl, smycken t o m 25 mar.
Galerie Holm Ons–fre 13–17, lör–sön
13–16. Ben Thompson t o m 8 mar.
Martin D Stenberg fr 14 mar.
Galerie Leger Mån–fre 10–17.30, lör
12–16. Rodion Petroff t o m 19 mar.
Tamara Malmeström de Laval fr 21 mar.
Galleri 21 Tors 15–18, fre–sön 12–16.
Tine Aamodt t o m 1 mars.
Galleri Engleson Tis–fre 12–18, lör–
sön 12–16. Roland Sahrling 14–26 mar.
Galleri Ping-Pong Tis–fre 12–17, lör–
sön 12–16. Tomas Elovsson 7–28 mar.
Galleri Rostrum Tor–sön 12–16.
Michael Wegerer t o m 1 mar.
Galleri Sagoy Tor–fre 15–17.30, lör–
sön 13–16. E.Ashley Fox t o m 8 mar.
Krister Külwein t om 8 mar. Påskutställning fr 21 mar.
Johan Berggren Gallery Ons–fre
VAD Utställning/Öppna
sinnen – Huvudsaken
VAR Katrinetorp
NÄR Från 21 mars
foto Marina Vilhelmsson
Malmö Arena 7 mar kl 19.30.
Svart. Blå Upplev dans på lunchen
eller som after work. Skånes Dansteater 9–11 & 18–20 mar kl 12, 12–13 &
21–22 mar kl 18.
Kasimir och Karoline Bitterljuv kärlek.
Malmö Stadsteater/Hipp 14–27 mar.
Fält Om existensens villkor av Teatr
Weimar. Inkonst 18–21 mar.
Spökvandring Dramatiserad stadsvandring med historia och humor.
Utg fr Kungsparken 20 mar kl 20.
Folkets fiende Henrik Ibsens politiska klassiker. Malmö Stadsteater /
Intiman 20–27 mar.
Fix You Monolog om kampen att leva.
Moomsteatern 21–27 mar.
Jag minns dig som du var då Om att
inte kunna släppa taget. Inkonst
27–28 mar kl 19.
a Övrigt
Husiebiblioteket Träffa en synin-
struktör 16 mar kl 16. E-böcker, surfplattor, appar 26 mar kl 10.
Kirsebergsteatern Filmvisningar kl
19. Augusti gör oss galna 3 mar. Bird
People 19 mar.
Lindängenbiblioteket Melodikrysset
28 feb, 7 & 14 mar kl 10. Fredagsfilm
27 mar kl 13.
Oxiebiblioteket Stora bokbytardagen
28 feb kl 13. Film för vuxna 2 mar kl
14 & 16.30, 16 mar kl 14. Stickcafé 9 &
23 mar kl 13.
Panora/Folkets Bio Film & samtal:
CJDG – en film om Carl Johan De
Geer 28 feb. Every Face Has a Name –
Magnus Gertten 28 feb. Storm över
Anderna – Mikael Wiström 1 mar.
Dyke Hard – Bitt Andersson 5 mar.
Bikes vs Cars – Fredrik Gertten 6 mar
kl 18.30. Push Me – Tove Pils 14 mar.
My Life My Lesson – Åsa Ekman 18
mar. Skiftesföreläsning #143 – Journalistikens kris. Eller demokratins? 2
mar kl 19. Filmbrunch, gäst Sophie
Bell 14 mar kl 14. Ny finsk film – Lärljungen 15 mar kl 18.30.
Rosengårdsbiblioteket Språkcafé
och läxhjälp 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 & 25
mars kl 15. Träffa en syninstruktör 11
mar kl 17.30.
Stadsbiblioteket Träna svenska
genom Persiska tisdagar kl 15. Språkhörnan – träna svenska onsdagar kl
17. Träna schack onsdagar kl 18. Läxhjälp och stöd i svenska för gymnasiet, Komvux och SFI torsdagar kl 16.
Orientering i sociala medier 3 mar kl
15. Juristjouren 16 mar kl 16. Malmö
pratar om – dagsaktuella frågor på ett
nytt sätt 16 mar kl 18. MOOCs och
OER – lärmöjligheter på nätet 17 & 24
mar kl 15. Journaltolkning 18 mar kl
13–17. Fira Norooz 26 mar kl 18.
Isbana i Folkets Park mån–sön kl 10–21.
Relaxkväll Ribersborgs handikappbad tisdagar kl 16–18.
Biograf Panora öppnar Invignings­
firande 27 feb–1 mar.
Guidad visning bakom kulisserna.
Malmö Opera 1 & 15 mar kl 12.30.
Doc Lounge Dokumentärfilmklubb.
Babel 3, 10, 17 & 24 mar kl 19.
VAD Show/Den galna revyn
VAR Malmö
Amatörteaterforum
NÄR 21–27 mars
VAD Utställning/A new layer
VAR Form/Design Center
NÄR Hela perioden
foto Amanda Omoms
Lord Of The Dance – Dangerous
Games Irländsk dansföreställning.
12–17.30, lör 12–16. Helena Lund Ek
t o m 7 mars.
Katrinetorp Mån–sön 12–17. Öppna
Sinnen – Huvudsaken fr 21 mar.
Limhamns Konsthall Lör–sön 12–16.
Lars Börje Ekstrand t o m 1 mar. Hans
Janstad fr 7 mar.
Malmö Idrottsmuseum Mån–sön
8–15. När Stenmark åkte stod Sverige
stilla – sport och annat under 80-talet
t o m 1 mars.
Miva Gallery Mån–fre 11–18, lör
11–16. Romero Britto t o m 13 mar.
Panora Öppettider varierar. Carl
Johan De Geer och Dotterbolaget.
Skånes Konstförening Fre 18–21,
lör–sön 13–16. Nordic Sound Art t o m
1 mar. Magali Cunico fr 13 mar.
S:t Johannes kyrka Mån–tis, tor
11–18, ons 11–16, lör 10–16.30. Via
Dolorosa – fotografen Elisabeth Ohlson Wallin t om 15 mar.
Stadsbiblioteket Mån–tor 10–20, fre
10–18, lör–sön 11–17. 51% Swedish –
om behovet av anpassning och längtan efter rötter t o m 1 mars.
Svenska Konstgalleriet Tis–sön
12–18. Poul/Rebecka Nyberg 7–19 mar.
Teatermuseet Tis, fre–sön 13–16. Malmö
Stadsteater 70 år – de senaste 20 åren.
VAD Musik/Thåström
VAR Amiralen
NÄR 21–22 mars
foto Livia Rostovanyi
VAD Musik/Fredrik Kronkvist och Jason Marsalis
VAR Palladium
NÄR 10 mars
Bandit­sagor, barnförbjuden. Stadsbiblioteket 4 mar kl 19 Lindängen­
bibli­oteket 9 mar kl 18. Husiebibli­oteket 10 mar kl 18. Garaget 12 mar kl 19.
Limhamnsbiblioteket 16 mar kl 19.
Kirsebergsbiblioteket 26 mar kl 18.
Future Legends Experimentell
musik och performativ samtidskonst. Palladium 7 mar kl 18.
Vitamin C – dansklubb 13 mar kl
23–03. Move On Up – dansklubb 14
mar kl 23–03. Quiz med Dallas 17 mar
kl 19.30–23.55. The Tube Club – Nude
Party & Nova Blast 19 mar kl 22–01.
Master Zanoongas Love Potion –
funk, soul och disco 21 mar kl 23–03.
Reggae Scorcher 27 mar kl 23–03.
Mattsson’s Kasedans med Egon 6, 13,
20 & 27 mar kl 20.
Moriska Paviljongen Indie Indie
Superklubb 28 feb & 20 mar kl 23–03.
Lätt-KRÄM – hip hop 5 & 19 mar kl
23–03. Tomboy – homonormativ popklubb 13 mar kl 23–03. Klubb Konstpretton/HEJ BLEKK 14 mar kl 22–03.
Too Cute To Puke – 100% tjejfrontade
dansgolvshits 28 mar kl 22–03.
PotatoPotato Breakfast club – DJs
och frukost onsdagar kl 7–9.
Tangokompaniet Milonga Racing Club
– argentinsk tango söndagar kl 19.30.
Tangopalatset Cat’s Corner – swingdans torsdagar kl 19.30.
Ungdomens Hus Camarin Praktika –
argentinsk tango fredagar kl 20.30–00.
Kinesisk konst- och kulturfestival
Utställning, hantverk, föreställning,
folkdans, musik, tai chi m m. Studiefrämjandet 8 mars kl 14–17.30.
Klubb Asana Maxad yogaupplevelse.
Inkonst 12 mar kl 18.15.
Eldfesten Hälsa våren välkommen.
Folkets Park 17 mar kl 18–21.
Harmoniafton Tjejkväll. Ribersborgs
handikappbad 18 mar kl 17–21.
Det medeltida Malmö Stadsvandring.
Utg fr Frans Suellsg 22 mar kl 16.
VAD Föredrag/
Liv Strömquist
VAR ABF Gemenskapen
NÄR 25 mars
Ännu mer ... Det händer mycket i Malmö – mer än vad som får plats här. Du hittar ännu mer på malmo.se/evenemang.
Nybyggt mitt i
det nya Malmö
Vi vill gärna berätta om Brf Guldspiran
Mitt bland Holmas gröna kvarter bygger vi
nya, prisvärda lägenheter med bostadsrätt.
Söndagen den 1 mars bjuder vi in till vår
visningsbod. Välkommen!
Bo från
5 490
kr/mån*
Det behöver inte vara dyrare att bo i nybyggt. I Brf Guldspiran
i Holma kan du bo prisvärt nära Emporia, Hyllie station och
Malmös nya badhus. Kom till vår visningsbod så berättar vi
mer om projektet.
När: På söndag den 1 mars kl 11.30–12.30.
Var: I vår visningsbod på Snödroppsgatan i Holma.
Kontakt: Emma Svensson, Svensk Fastighetsförmedling
tel 076-884 01 43
Besök gärna vår hemsida: riksbyggen.se/guldspiran
Prisexempel
Månadsavgift
Pris
Boendekostnad/mån
2 rok, 52,5 kvm
3 494 kr
865 000 kr
5 490 kr
3 rok, 84 kvm
4 902 kr
1 370 000 kr
8 063 kr
4 rok, 90,5 kvm
5 254 kr
1 475 000 kr
8 657 kr
*Så har vi räknat fram bostadskostnaden: 15% kontant, ca 2 % rörlig ränta
Nyfiken på Riksbyggen?
Vad som gör oss på Riksbyggen speciella är att samtidigt som våra konkurrenter säljer och
lämnar över sina lägenheter, börjar vårt viktigaste engagemang – den dagliga skötseln
och långsiktiga utvecklingen av fastigheten. Eftersom vi är med på resan framåt, tar vi ett
helt annat ansvar redan från början.