Vårt Kalkonen juli 2015

HSB Brf Kalkonen
Vårt Kalkonen
Information om vår
bostadsrättsförening,
välkommen!
www.kalkonen.se
|
Kontakt: [email protected]
|
Version juni 2015
1(12)
Bostadsrättsföreningen Kalkonen
HSB Brf Kalkonen är en av Stockholms äldsta och största föreningar,
belägen vid Thorildsplan i det gamla Holmiaområdet i Sankt Görans
församling.
Föreningens fastigheter är uppdelade på kvarteren Kalkonen, Påfågeln
och Silverfasanen. Fastigheterna är ritade av arkitekt Sven Wallander,
som också var en av grundarna till HSB.
Våra fastigheter har ett stort kulturhistoriskt värde. Många tidstypiska
detaljer från byggnadsåren 1926 - 1929 finns bevarade vilket bidrar till
föreningens och områdets charm.
Innehållsförteckning
sida
Vårt Kalkonen
Felanmälan
Nyinflyttad
Ägare, överlåtelser & andra hand
Din lägenhet
Gemensam egendom
Gemensamma regler
3
4
4
5
5
8
12
www.kalkonen.se
|
Kontakt: [email protected]
|
Version juni 2015
2(12)
Vårt Kalkonen
I Vårt Kalkonen hittar du som nyinflyttad
medlem i föreningen värdefull information om vår
förening och ditt boende och din vardag men texten tjänar även som ett bra uppslagsverk för dig
som bott i föreningen ett tag.
Välkommen till Brf Kalkonen!
Våra fastigheter
Föreningen äger och förvaltar sju fastigheter uppdelade på de tre kvarteren Kalkonen, Påfågeln och
Silverfasanen. Byggnaderna är uppförda under
åren 1926 - 1929 förutom Kalkonen 4 som har
byggår 1938.
Fastigheterna är ritade av arkitekt Sven Wallander,
som också var en av grundarna till HSB. Våra
fastigheter är K-märkta enligt klassificering grön,
bortsett från Kalkonen 4 som har gul märkning.
Grön klassificering innebär att fastigheterna har ett
stort kulturhistoriskt värde. Mer om kulturhistorisk
klassificering finns att läsa på Stockholms
Stadsmuseums webbsida.
Styrelsen
Styrelsen väljs av årsstämman och ansvarar under
året för föreningens löpande verksamhet. Vid frågor av mer praktisk art, så som reparation eller liknande, kontaktas teknisk förvaltare eller
föreningens fastighetsskötare.
Medlemsnytt
Medlemsnytt är ett informationsbrev som anslås
på anslagstavlorna i föreningens portar samt på
föreningens webbsida. Här hittar du nyheter och
information av relevans för dig som medlem i
föreningen.
Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår löper från den 1
september till den 31 augusti.
Stämma och årsredovisning
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen under
kvartal fyra. Kallelse till stämman aviseras i föreningens portar och på föreningens webbplats och
en tryckt version av årsredovisningen delas ut till
medlemmar. Spara alltid årsredovisningen då den
är en värdehandling.
Mäklare och banker efterfrågar ofta årsredovisningen vid exempelvis försäljning av lägenheter
samt vid omsättning av lån. Om du önskar en kopia
av underskriven årsredovisning så hittar du den på
föreningens webbsida.
www.kalkonen.se
På föreningens webbsida finns ytterligare information och löpande nyheter om vad som händer
inom föreningen.
Läs mer om styrelsens sammansättning på
föreningens webbsida eller besök oss på vår
medlemsmottagning.
E-post: [email protected]
Postadress: Styrelsen Kalkonen
Thorildsvägen 2-4 | 112 43 Stockholm
Medlemsmottagning
På styrelsens medlemsmottagning kan du ställa
frågor till styrelsen om föreningen eller något
särskilt ärende samt läsa protokoll från årsstämmor. Under mottagningstiderna kan du även nå
styrelsen via telefon.
Utanför mottagningstiden når du styrelsen genom
brev eller e-post.
Medlemsmottagning
Måndagar 19:00 – 19:30 | Thorildsvägen 2-4
Telefon:
08-618 96 64 (endast under mottagning)
www.kalkonen.se
|
Kontakt: [email protected]
|
Version juni 2015
3(12)
Felanmälan
Anmäl fel till HSB service center
Är något fel, trasigt eller ej fungerande i föreningen så ska detta felanmälas får åtgärd. Felanmälan skickas till HSB service center. Felet åtgärdas
då av fastighetsskötare eller föreningens tekniske
förvaltare.
Felanmälan kan gälla rörande gemensamma utrymmen som trappuppgångar, tvättstugor eller
bokning av gemensamma lokaler, kvittering av
nyckelbrickor men även mer omfattande fel i fastigheten eller din lägenhet.
HSB service center
E-post: [email protected]
Telefon: 010-442 11 00
Skadedjur
Om skadedjur uppmärksammas ska detta anmälas
till Anticimex, telefon 08-19 00 30. Uppge att föreningens fastigheter är försäkrade i HSB Försäkring
och att försäkringsnumret är HSB 77702728-02.
Skadedjursärenden ska även felanmälas till
fastighetsskötaren, se ovan.
Nyinflyttad
Nyckelbrickor
Till varje lägenhet medföljer minst två nyckelbrickor. Inom en månad från inflyttning måste du
som nyinflyttad besöka fastighetsskötaren under
mottagningstid för att visa upp dina brickor och få
en tillhörande kod. Denna kod används för att
komma åt det elektroniska bokningssystemet.
Om du inte besöker fastighetsskötaren inom en
månad från inflyttning kommer brickorna att
avaktiveras.
Postadress: Brf Kalkonen
HSB Stockholm |112 84 Stockholm
Fastighetsskötarens mottagningstider
Föreningens fastighetsskötare har en öppen
mottagning för medlemmar varje vecka.
Mottagning | Thorildsvägen 2-4
Tisdagar 08:00 - 08.30
Torsdagar 17.30 – 18:00
Vid akuta fel under kväll eller helg
Vid akuta fel efter klockan 16:00 samt under helger, kontakta jourmontör på:
Telefon: 08-657 77 20
Märk gärna att varje utryckning av jourmontör kostar föreningen en avsevärd summa och att du som
medlem kan komma att vidarefaktureras om ärendet inte är akut eller om kostnaden avser reparation som du som medlem själv ansvarar för.
Tillgång till gemensamma lokaler
Nyckelbrickorna ger dig tillgång till portarna i det
hus som du bor i samt vind, källare, tvättstuga, cykel- och barnvagnsrum. Om du är medlem i
Hörnet, har bokat gästlägenhet eller hobbyrum går
även nyckelbrickorna dit.
Extra brickor
Extra nyckelbrickor köper du av fastighetsskötaren,
vid uttag krävs legitimation
Bokstäver till brevinkast
Hos fastighetsskötaren kan du även hämta ut bokstäver till din namnskylt på lägenhetsdörrens brevinkast. Kom ihåg att lämna tillbaka tidigare ägares
bokstäver.
Medlemskap i Hörnet
För att kunna nyttja föreningens gemensamhetslokal krävs medlemskap i Hörnet. Medlemskap tecknas hos fastighetsskötaren och är kostnadsfritt, läs
mer om lokalen nedan.
Elektroniskt bokningssystem
Genom vårt elektroniska bokningssystem
bokar du tid i våra tvättstugor, bastu och hobbyrum. I systemet kan du även se tillgänglighet av
våra gemensamhetsutrymmen.
Bokning sker på de elektroniska bokningstavlorna
utanför tvättstugorna där du loggar på med din
nyckelbricka. Du kan även nå bokningssystemet via
webben där du loggar in genom att använda din
www.kalkonen.se
|
Kontakt: [email protected]
|
Version juni 2015
4(12)
nyckelbrickas nummer och kod, som hämtas ut hos
fastighetsskötaren. Länk till bokningssystemet
finns på föreningens webbsida.
Ägare, överlåtelser & andra hand
Ägarförhållande
Bostadsrätten ska bebos av medlem i föreningen.
Det innebär exempelvis att föräldrar inte kan äga
en bostadsrätt och låta sina barn bo där, detta är
då att betrakta som en olovlig andrahandsupplåtelse.
Styrelsen godkänner högst två delägare med
minsta ägarandel om 25 %.
Namnbyte
Anmäl eventuellt byte av för och/eller efternamn
till HSB service center. Bifoga kopia på personbevis
eller annat dokument som styrker namnändringen.
Glöm inte att byta namnuppgifter på lägenhetsdörren.
Överlåtelser
Överlåtelser hanteras av HSB service center. En
avgift om 3,5 % av prisbasbeloppet tas ut av säljaren vid varje överlåtelse.
Pantförskrivningsavgift
Pantförskrivning av bostadsrätt registreras alltid
hos HSB service center. Föreningen tar ut en avgift
av låntagaren för varje pant, det vill säga varje lån
på lägenheten, som registreras. Avgiften uppgår till
1,5 % av prisbasbeloppet.
Andrahandsuthyrning
Ansökan om andrahandsuthyrning på särskild blankett som hämtas på föreningens webbsida eller
utanför fastighetsskötarens kontor (Thorildsvägen
2-4). Underlåtenhet att ansöka om innebär risk för
förverkande av bostadsrätten.
Din ansökan behandlas inte löpande utan på
nästkommande styrelsemötet och skriftligt svar
lämnas av styrelsen inom en vecka därefter.
Återflytt efter uthyrningstiden anmäls till styrelsen
inom två veckor. Glöm inte att upplysa andrahandshyresgästen om att den korrekta adressen är
c/o ditt efternamn samt informera hyresgästen om
att ta del av föreningens gemensamma regler via
webbsidan.
Din lägenhet
Information om ditt boende – HSB Portalen
HSB Portalen som du når via webben samlar allt du
behöver veta om ditt boende på samma ställe.
Där kan du exempelvis hitta avier och
OCR-nummer, följa överlåtelser, se bosparpoäng,
läsa om dina medlemsförmåner och ta del av
aktuell information som påverkar ditt boende.
Logga in via webben
Gå till www.hsbportalen.se och knappa in ditt
personnummer för att komma till HSB Portalen.
Lösenordet har du fått i ett postalt utskick från
HSB. Vid eventuella frågor kontakta HSB service
center.
Underhåll av lägenheten
Du som medlem ansvarar och bekostar själv att
hålla lägenhetens inre med tillhörande utrymmen i
gott skick. Föreningen ansvarar för husets skick i
övrigt.
För tydligare riktlinjer om vilket ansvar som ligger
på bostadsrättsinnehavaren respektive föreningen
hänvisas till stadgarna. Dessa återfinns på
föreningens webbsida och du kan även besöka
medlemsmottagningen för att erhålla ett
exemplar.
Hemförsäkring med bostadsrättstillägg
Som medlem i föreningen är det ett krav att du har
en personlig hemförsäkring med bostadsrättstilllägg.
Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig och underhållsskyldig för fast inredning som till exempelvis
badrum och kök, till skillnad från i en hyresrätt där
fastighetsägaren är den som har det ansvaret. Vid
en eventuell skada kan den enskilde bostadsrättsinnehavaren ställas inför kostsamma följder och
det är därför mycket viktigt att alla medlemmar
har ett bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring.
Hos vissa försäkringsbolag kan du teckna enbart
ett bostadsrättstillägg som fristående försäkring,
alltså utan själva hemförsäkringen, vilket kan vara
aktuellt om du hyr ut i andra hand. Prata med ditt
försäkringsbolag kring vilken lösning som är bäst
för dig.
Brandvarnare
Alla lägenheter ska vara utrustade med brandvarnare. Funktionstesta brandvarnaren regelbundet
www.kalkonen.se
|
Kontakt: [email protected]
|
Version juni 2015
5(12)
och byt batteri minst en gång per år, gärna inför
julhelg och semester.
TV och bredband
Samtliga lägenheter är anslutna till ComHem
kabel-tv. ComHems basutbud ingår i din månadsavgift. Kontakta ComHem om du vill beställa fler
kanaler eller andra kabel-tvtjänster.
Bredbandsanslutning via fiber är framdraget till
nästan alla lägenheter. I de fall det inte finns
installerat är det lägenhetsägaren som får stå
eventuell installationskostnad. Kostnaden för bredbandstjänsten står medlemmen själv för.
Fönster med energiglas
Den inre glasrutan i de flesta lägenheter är ett så
kallat energiglas. På den sidan av glaset som är
närmast ytterrutan sitter en tunn genomskinlig
metallfilm. Undvik att använda vassa metall-redskap när du tvättar den sidan av fönstret
eftersom metallfilmen då kan skadas.
Vinds- och källarförråd
Det är inte tillåtet att utan tillstånd använda något
annat förråd än det vindsförråd som hör till lägenheten. Förråden i källaren ägs av föreningen och
går att hyra kostnadsfritt.
Dörren till förrådet ska vara låst, oavsett om du
förvarar något i förrådet eller inte. Enligt brandskyddsbestämmelserna får ingenting förvaras i
gångarna. Ställer du saker där riskerar du att det
transporteras bort även om det är märkt med
namn och lägenhetsnummer. Vind- och källarrensning görs vid behov.
Vid överlåtelse av bostadsrätten är det säljarens
skyldighet att se till att rätt förråd överlämnas till
köparen. Kontakta fastighetsskötaren om du saknar förråd.
Renoveringar och ombyggnationer
Renovering av lägenheterna i vår anrika fastighet
bör alltid ske med omsorg. Spara gärna originaldelar av snickerier och likande, sådana detaljer kan
höja värdet på lägenheten vid en framtida försäljning.
Om hantverkare anlitas är det viktigt att dessa är
behöriga att utföra det specifika arbetet. Kom ihåg
att bostadsrättsinnehavaren är
ytterst ansvarig om något går fel, så kontakta
gärna styrelsen vid eventuella oklarheter.
www.kalkonen.se
|
Kontakt: [email protected]
|
Version juni 2015
Mindre justeringar
Mindre reparationer, som målning, tapetsering
och golvslipning, kräver normalt inte tillstånd. Det
kan dock vara bra att informera styrelse, fastighetsskötare och grannar inför renovering, speciellt
om hantverkare anlitats för att utföra arbetet.
Större ombyggnationer kräver tillstånd
Ombyggnationer som påverkar eller kan påverka
värme, vatten eller ventilation (VVS), el, gas eller
planlösning, kräver tillstånd från föreningen. Tillstånd ska lämnas innan arbetet får påbörjas och
söks via särskild blankett. Läs mer och hämta ansökan via föreningens webbsida.
Golv
Om innergolvet är borttaget fungerar brädgolvet
som ljudförstärkare. Lägg därför på mjuka mattor
och ta av dig skorna inomhus och tänk på att golvet blir kallare utan isolering. Den som stör grannar kan tvingas återställa golvisoleringen.
Lägenhetsdörren
Utsidan av dörren måste följa föreningens riktlinjer
och namnet på ägaren ska finnas på brevinkastet.
Bokstäver till brevinkastet hämtas hos fastighetsskötaren, läs mer under Nyinflyttad, ovan. I trappuppgångarna på Lindhagensgatan 63-67 skyltas
namnet på de namnskyltar som föreningen låtit
sätta upp på dörrarna. Bostadsrättsinnehavaren
ansvarar för ett helt och fungerande brevinkast.
Nej tack till reklam-skyltar ska hålla ett enhetligt
utseende i portarna. Därför finns en godkänd klisterdekal hos fastighetsskötaren. Endast denna dekal får användas och den ska placeras på metallramen runt brevinkastet.
Eventuellt företagsnamn eller andrahands-hyresgästs namn sätts också på metallramen. Inga meddelanden får sitta på dörrens målade yta som är
känslig. På namntavlorna i portarna skyltas inga företagsnamn eller namn på andrahandshyresgäster.
Säkerhetsdörr/gallergrind
Om du vill montera en gallergrind innanför dörren
krävs inget tillstånd. Installationen måste dock vara
fackmannamässigt utförd.
Installation av säkerhetsdörr kräver dock godkännande av styrelsen.
Tänk på att aldrig låsa gallergrind eller säkerhetsdörr med nyckel från insidan, detta med hänvisning till brand- och utrymmningssäkerhet.
6(12)
Dörrarnas utseende
På de adresser där spegeldörrar är standard ska
dörrens yttersida ha tre speglar i samma proportion som originaldörren och målas med samma
kulörer. Brevinkastet ska sitta på motsvarande
ställe. Detaljer som trycke och nyckeltavlor ska
vara i blank krom. För övriga adresser gäller att
den nya dörrens utsida ska vara lik originalet
avseende material och färg.
Sätt inte upp lappar på dörrens träytor då dörren
kan skadas. Fäst dessa på brevinkastet.
Bifoga alltid ritning av dörrens utsida och beskrivning av dörren med ansökan om montering av säkerhetsdörr.
Ringklocka
Flertalet lägenheter är försedda med ringklocka
kopplad till central ringanläggning (12V). Om du vill
byta ringklocka, anlita en fackman, då det annars
finns risk för kortslutning av ringanläggningen vilket drabbar upp till 100 av dina grannar. Föreningen måste vid sådant fall debitera dig för reparation.
Om du vill kan du låta en fackman installera en
batteridriven ringklocka, men tänk på att den befintliga ringknappen ska användas. Om du vill byta
knapp så kontakta styrelsen. Föreningen ansvarar
för att ringström finns till lägenheter som saknar
batteridriven ringklocka. Ringklockans funktion är i
övrigt lägenhetsinnehavarens ansvar.
El och elspis
I proppskåpet i lägenheterna finns normalt endast
enfas-el och tio-amperessäkringar. Huvudsäkringen för lägenheten sitter i elskåpet i trapphuset
och är på vanligtvis på 25 ampere. Hit är även trefas-el framdraget.
Detta medför att en elektriker kan komplettera
proppskåpet med en säkring på 16 ampere eller 20
ampere. Möjlighet finns även att låta en elektriker
dra upp trefas-el från elskåpet i trapphuset till din
lägenhet. Detta bekostas av medlemmen själv
Tänk på att effektuttaget i varje lägenhet är begränsat. Detta kan ha betydelse i samband med renoveringsarbeten, vid exempelvis golvslipning kan
eventuellt endast en maskin köras åt gången.
www.kalkonen.se
|
Kontakt: [email protected]
|
Version juni 2015
Installera elspis
Om du vill installera elspis måste du kontrollera vilken säkring den fordrar och om den om den fungerar med enfas-el eller om den kräver trefas.
Elmätare
Elmätare finns för varje lägenhet. Om du vill ha
mätaren avläst kontaktar du fastighetsskötaren
och meddelar beteckningen på din undercentral
(framgår på säkringstavlan i hallen). Beteckningen
hittar du i form av en bokstav och en siffra i ena
hörnet av tavlan.
Jordfelsbrytare
Fastigheten är inte försedd med jordfelsbrytare.
Gas
Flertalet av bostadsrätterna är utrustade med
stadsgas. Gasen levereras av Stockholm Gas AB
och debiteras med fast årsavgift. Föreningen ansvarar för gasledningen fram till och med huvudkran. Huvudkranen ska vid normal användning
endast stängas av vid byte av spis och dylikt.
Om du överväger att ta bort eller skaffa gasinstallation, kontakta Stockholm Gas, men läs först under
rubriken El och elspis, ovan.
Värme och ventilation
Föreningens ventilation bygger på självdrag.
Systemet fungerar på så sätt att luft ska cirkulera
in från vardagsrum och ut genom kök.
Installation av spaltventil i fönster ska förbättra
denna tillförsel av ny luft, spaltventil ska vara öppen året runt för klimat i lägenhet. Inga elektriska
fläktar får kopplas till ventilationen.
Vi har ett abonnemang för värmereglering som utgår från tre stycken referenslägenheter runt om i
föreningen.
Termostaten på radiatorer i lägenheten ska vara
helt öppen. Har du för varmt eller för kallt i lägenheten så kontakta fastighetsskötaren. Då genomförs en mätning av temperaturen i lägenheten för
att se om vi måste ingripa med åtgärder.
Varmvatten
Om det tar lång tid innan du får varmvatten bör du
kontrollera din blandare. I de fall backventil i blandaren saknas eller om den har satts igen med hänvisning till kalk ska blandaren bytas. Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att ha en fungerande blandare.
7(12)
Balkong
Några bostadsrätter i föreningen har egen balkong.
Precis som med den övriga bostadsrätten ska du
givetvis sköta om den också. Glöm exempelvis inte
att hålla balkongen fri från snö under vintern. Tänk
gärna på att inte mata fåglar från balkongerna eller
fönsterbleck då fåglar förorenar och orsakar skador.
Föreningen har dock också ett visst ansvar för balkongerna. Detta ansvar gäller underhåll av balkongerna samt ett visst ansvar för säkerheten för
förbipasserande. Det är därför inte tillåtet att
hänga balkonglådor på utsidan av räcket och om
du vill sätta upp krokar, klädhängare eller dylikt i
fasaden krävs tillstånd från styrelsen. Skaka inte
heller mattor och andra föremål från balkonger
och fönster.
Markis
Markiser till balkonger och dylikt ska vara mörkblå
utan sidostycken och utan fransar/tygkant i framkant. Ansökan om tillstånd sker till styrelsen, bifoga bild och färgprov.
Tillgång till lägenheten vid entreprenad
Tillträde till lägenheten måste lämnas till föreningen när den ska utföra sådana arbeten som inte
åligger bostadsrättsinnehavaren, exempelvis ventilationskontroll, sotning eller installationer vilket
framgår av Bostadsrättslagen (1991:614) 7 kap
13§.
När föreningen behöver genomföra arbeten i din
lägenhet kan du välja mellan att vara hemma eller
lämna nyckel enligt anvisning på avisering. Styrelsens mål är att i god tid avisera om dessa arbeten
innan de tar plats, senast fyra veckor innan i trappuppgången och senast två veckor innan i din brevlåda.
Gemensam egendom
Portar & trapphus
Med hänvisning till risk för inbrott ska portarna
hållas stängda. Detta gäller även dörrar till gårdar,
källare, tvättstugor och vind. Portarna får därför
inte ställas upp i väntan på sena besökare eller liknande. Det är allas ansvar att se till att dörrarna
verkligen går i lås och om du möter någon du inte
känner igen i trapphuset fråga gärna vem personen ska besöka.
Portkoder
För tillträde till våra fastigheter krävs portkod eller
nyckelbricka. Portkoderna är aktiva mellan 05:0023:00. Övrig tid krävs nyckelbricka för tillträde till
fastigheterna.
Portkoderna byts ut minst en gång per år och ny
kod meddelas på separat skrivelse som läggs i brevinkast till varje bostadsrätt. Portkoderna får inte
lämnas ut till obehöriga och fastighetsskötaren
lämnar endast ut koder mot uppvisande av legitimation.
Värna om våra trapphus
Värna om våra gemensamma trapphus
Genom att värna om våra trapphus så sparar vi i
föreningen gemensamt in på reparations- och upprustningskostnader. Därför är det viktigt att vi städar upp efter oss om vi smutsar ner eller spiller i
trapphuset samt att vi är extra försiktiga om vi bär
otympliga saker så som cyklar och möbler så att vi
undviker skador på väggar i trapphusen.
Trapphuset – din utrymningsväg
Tänk på att inte ställa barnvagnar, cyklar och
liknande i trapphusen med hänvisning till brandoch utrymningssäkerhet.
Cykelrum & cykelrensning
Det finns cykelrum på Lindhagensgatan 61-63,
Kristinebergsvägen 5 och Geijersvägen 10-12. Utomhus kan du parkera på cykelparkeringarna på
Gyllenborgsgatan och Geijersvägen.
Det är inte tillåtet att lämna cykeln på gårdarna, i
trapphusen eller på vädringsbalkongerna. Din cykel
ska även vara märkt med vårt särskilda kalkonmärke som kan hämtas hos fastighetsskötaren eller på styrelsens medlemsmottagning. Märket ska
sitta synligt på styret eller på stången under sadeln. Omärkta eller felplacerade cyklar avlägsnas
regelbundet.
www.kalkonen.se
|
Kontakt: [email protected]
|
Version juni 2015
8(12)
Cykelförråd, källare och innergårdar får inte användas för parkering av mopeder eller motorcyklar, då
de inte är godkända för parkering av motorfordon.
Barnvagnar
Inga barnvagnar är tillåtna i trapphusen. Enligt
brandmyndigheterna måste trapphusen hållas fria
från föremål som hindrar en snabb utrymning i
nödsituation. Parkera istället barnvagnen i några
av våra cykelrum eller barnvagnsförråd. Tillträde
till barnvagnsförråden får du genom att behörighet
läggs in på din nyckelbricka av fastighetsskötaren.
Värna om trapphusen
Om du bär upp din cykel för förvaring i lägenheten,
var extra försiktig med att se till att du inte skrapar
i väggarna med däcken. De lämnar fula märken
som är svåra att få bort.
Anslagstavlorna
Anslagstavlorna i portarna är avsedda för information från föreningens styrelse till medlemmarna.
Reklam eller annan avisering från mäklare eller
andra organisationer får inte sättas upp på tavlorna.
Gästlägenheter
Föreningen har två gästlägenheter som du som
medlem kan hyra. Längsta hyresperioden är 7 dagar under en 30-dagarsperiod. I vårt elektroniska
bokningssystem kan du se tillgängligheten av lägenheterna.
Bokning och betalning sker hos fastighetsskötare
och betalning sker endast med kort. Kostnad för
att hyra lägenheterna samt gällande regler hittar
du på föreningens webbsida.
Hobbylokal
På Geijersvägen 10 har föreningen en rymlig hobbylokal. Lokalen har tre bänkar som kan användas
vid renovering av exempelvis möbler eller
skåpluckor. Det finns även tillgång till vatten och
avlopp.
Bokning av hobbylokalen sker via det elektroniska
bokningssystemet. Att hyra lokalen är för närvarande kostnadsfritt.
Gemensamhetslokalen Hörnet
Föreningen har en gemensamhetslokal som kallas
för Hörnet och som ligger bredvid porten på Gyllenborgsgatan 22, en trappa ner. Lokalen är utrus-
www.kalkonen.se
|
Kontakt: [email protected]
|
Version juni 2015
tad med kök, gym, bastu, pingisbord och gemensamhetsytor för upp till 50 personer.
Hörnet kan bokas alla dagar mellan klockan
06:00 – 23:00. Bokning sker hos fastighetsskötaren
på Thorildsvägen 2-4 och är avgiftsfri. Se tillgänglighet för lokalen i föreningens elektroniska
bokningssystem.
Bastu
Bastun som hittas i gemensamhetslokalen är kostnadsfri att nyttjas och bokas via det elektroniska
bokningssystemet.
Vädringsbalkonger
Vädringsbalkongerna är till för alla medlemmar.
Nyttja därför inte dessa för förvaring och var noggrann med att städa efter dig. Vidare ska balkongdörrarna hållas stängda, då de kan komma till
skada av regn och blåst.
Vi ber medlemmar att undvika att använda vädringsbalkongerna för rökning. Använder du
balkongen till att röka på ska du omedelbart ta
hand om fimpen. Det är inte tillåtet att lämna kvar
den i en ”fimpburk” eller att kasta ner fimpar på
gårdarna.
Gårdarna
Våra vackra trädgårdar är föreningens oaser. Alla
boende är välkomna att delta i umgänget på gårdarna. För att alla ska trivas gäller nedanstående
regler.
Husdjur
Husdjur får gärna vara, men inte rastas, på gårdarna. De får inte lämnas utan tillsyn och måste för
allas trygghet vara kopplade. Med hänvisning till
risk för skador och skadedjur är det förbjudet att
mata eller lämna mat till vilda djur eller fåglar.
Växter och trädgårdsmöbler
Det är inte tillåtet att plocka blommor eller att
plantera växter i gårdarna. Föreningen håller med
trädgårdsmöbler och grill. Det är endast tillåtet att
grilla i uppsatta murgrillar eller i direkt anslutning
till denna då boende med fönster mot gården kan
störas.
Gäster och fest
Vill man bjuda in gäster på gården går det givetvis
bra. Det är dock inte möjligt att förboka bord, sittplatser eller grillarna, först till kvarn gäller. När
man lämnar gården så städar man efter sig och tar
hand om sitt eget skräp.
9(12)
För fester på gårdarna gäller samma regler beträffande störande ljud som när du har fest i din lägenhet, det betyder att det ska vara tyst efter klockan
23:00.
Tvättstugor
I föreningen finns sju tvättstugor. Dessa är belägna
i källarplanen på Lindhagensgatan 65, Gyllenborgsgatan 12 och Kristinebergsvägen 3 i kvarteret Kalkonen, på Gyllenborgsgatan 11 och 13 i kvarteret
Påfågeln, och på Creutzgatan 13 och Geijersvägen
10 i kvarteret Silverfasanen. Du kan tvätta i valfri
tvättstuga i ditt kvarter.
Var varsam om utrustningen i tvättstugan, så håller
den längre. Detaljerade tvättregler finns anslagna i
anslutning till tvättstugan. Var vänlig läs igenom
och följ dessa.
Elektroniskt bokningssystem
Tvättstugorna bokas genom föreningens
elektroniska bokningstavlor eller via webben, läs
mer under Nyinflyttad.
Problem att komma in på bokad tid
1. Logga in på bokningstavlan och säkerställ att du
bokat rätt tvättstuga samt att du är där rätt tid och
dag.
2. Vänta i 10 minuter. Det händer att systemet går
ner och sedan kommer upp av sig självt.
3. Om du fortfarande inte kommer in så felanmäler
du händelsen till HSB service center.
Hushållssopor
Det finns minst två sopnedkast på samtliga gårdar i
föreningen. På Lindhagensgatan 63-67 finns även
sopnedkast i trapphusen.
service som de flesta bostadsrättsföreningar saknar och som vi gärna vill ha kvar, men som kräver
att vi alla tar ansvar.
Närmsta återvinningsstation
Sophanteringen är en stor kostnad för föreningen
så använd gärna Stockholm stads miljöstationer i
första hand. Närmaste återvinningsstation hittar
du på Hjalmar Söderbergsväg (bakom Thorildsplans gymnasium).
Sopsortering
Förpackningar av glas, plast och metall, samt batterier slänger du vid Stockholms stads åter-vinningsstationer, se ovan.
Färg, kemikalier, bilbatterier och annat miljöfarligt
avfall deponeras vid miljöstation eller vid inköpsstället. Närmaste miljöstation finns vid Preem på
Norr Mälarstrand.
Wellpapp
Särskild behållare finns för wellpapp. Tänk på att
bunta ihop förpackningar så att mer får plats.
Släng i första hand i dessa behållare och inte i
grovsoporna då kostnaden är lägre för sorterade
sopor.
Tidningar/returpapper
Lägg i särskild behållare utanför/i grovsop-rummet.
Använd papperskassar. I dessa behållare får inte
förpackningar av kartong eller wellpapp slängas, se
ovan. Inte heller kuvert eller andra produkter med
klister får slängas här.
Elsopor
Elsopor är i princip allt med en sladd kopplad till sig
eller som går på batterier samt glödlampor och lysrör. Dessa sopor lämnas på anvisad plats i anslutning till grovsoprummet.
Soporna ska vara väl avrunna och paketerade innan de slängs. Sopor får under inga omständigheter ställas utanför lägenhetsdörren i väntan på
vidare transport till sopinkastet. Stäng alltid sopluckan efter dig och se till att inget hamnar utanför
så undviker vi påhälsning av råttor.
Om det blir stopp i sopnedkastet så felanmäl detta
omgående till fastighetsskötaren.
Grovsopor
Föreningen har tre grovsoprum. Dessa finns på
Geijersvägen 12, Lindhagensgatan 63 samt på gården i kvarteret Påfågeln. Grovsoprummen är en
www.kalkonen.se
|
Kontakt: [email protected]
|
Version juni 2015
10(12)
Kylskåp & frys
Då kyl- och frysskåp innehåller freoner och faller
under särskild lagstiftning lämnar du dessa på
närmaste återvinningscentral eller be leverantören
av det nya att hämta det gamla. Dessa får inte lämnas i föreningens grovsoprum.
Stora grovsopor
Stora grovsopor eller elsopor som inte får plats i
behållarna, exempelvis större möbler som bord,
soffor eller tv-apparater, kör du själv till återvinningscentral. Har du inte själv möjlighet att köra
avfallet till återvinning kan fastighetsskötaren
hjälpa dig mot ersättning.
Byggsopor
Byggsopor som blir över vid renoveringar ansvarar
du som medlem själv för att transportera bort.
Byggsopor får endast förvaras i den lägenhet som
håller på att renoveras eller i en för ändamålet avsedd behållare, exempelvis en så kallad big bag eller en container ute vid vägen. Det är inte tillåtet
att förvara byggsopor i förråden eller slänga detta i
grovsoprummen.
Ljud och störningar
Tänk gärna på att vi bor i gamla, lyhörda hus. Under åren har många medlemmar även tagit fram
brädgolvet, vilket ökat ljudkänsligheten ytterligare.
Vi som bor i flerbostadshus måste ha en viss tolerans för främmande ljus, men försök att vara hänsynsfull mot dina grannar.
Grundregeln är att det ska vara tyst mellan klockan
23.00 – 07.00 (10.00 på helgdagar). Detta gäller
även vistelse på gårdarna.
Om du blir störd, kontakta i första hand den störande grannen. Vid upprepande störningar bör du
föra logg över störningarna. Loggen skriver du på
en klagomålslista som finns att hämta på föreningens webbsida där du kan läsa mer.
Husdjur
Husdjur är inte tillåtna i föreningens allmänna utrymmen och lokaler. Husdjur får vistas på gårdarna
så länge de är kopplade och under tillsyn av ägaren.
Läkemedel
Gamla läkemedel lämnas till in till valfritt apotek.
Lokalinnehavare
Lokalinnehavare svarar själv för bortforsling av sopor som kommer från rörelsen.
Parkering
Föreningen disponerar inte några parkeringsplatser eller garage. Boendeparkering finns längs gatorna. Mer information om boendeparkering hittar
du på Stockholms stads webbsida.
Gemensamma regler
Ansvar
Enligt bostadsrättslagen gäller sundhet, ordning
och skick i lägenheterna. Du som medlem ansvarar
för att hushållsmedlemmar och gäster uppfyller
dessa krav. Har du exempelvis hyrt ut din lägenhet
i andra hand ansvarar du som bostadsrättsinnehavare för att din hyresgäst sköter sig och efterlever
föreningens regler och riktlinjer.
Rökning
Rökning är inte tillåtet inne i fastigheterna. Läs mer
om vad som gäller för rökning på balkong under
avsnittet Vädringsbalkonger.
www.kalkonen.se
|
Kontakt: [email protected]
|
Version juni 2015
11(12)
Foto: Peter Engmalm, 2014
www.kalkonen.se
|
Kontakt: [email protected]
|
Version juni 2015
12(12)