Entreprenadplan

Entreprenadplan
Etapp 1
sträckan Källstorp-Skateholm
Organisation
Beställare
Tullstorpsån Ekonomisk förening
Ordförande: Otto von Arnold tel. 0708 126 425
Kontaktperson projektledare: Johnny Carlsson tel. 0708 817 857
Projektörer
Naturvårdsingenjörerna AB
Kontaktperson: Jenny Hedin tel. 0451 748 803
Byggledare
Naturvårdsingenjörerna AB
Kontaktperson: Tuve Lundström tel. 0451 748 802 och Ricky Nilsson tel. 0451 748 801
Fiskesakkunnig
Eklövs fiskevård
Kontaktperson: Anders Eklöv tel. 0733 109 849
Nätägare – VA
Trelleborgs kommun, Tekniska förvaltningen VA tel. 0410 733 000
Nätägare – El
E.ON Elnät Sverige AB, Malmö tel. Kundtjänst 020 222 424
Nätägare – Tele
Teliasonera Skanova Access AB, Malmö tel. 08 604 04 90
TULLSTORPSÅPROJEKTET
Entreprenadplan
Syfte
Denna entreprenadplan syftar till att utgöra underlag för upphandlingen av entreprenadarbeten i
Tullstorpsåprojektet etapp 1, sträckan Källstorp – Skateholm. Entreprenadplanen beskriver de krav som
ställs och de arbetssätt som ska användas i entreprenaden.
Omfattning
Entreprenaden är indelad i fyra separata delar enligt följande:
Etapp 1A: Källstorp – Lilla Beddinge
Etapp 1B: Lilla Beddinge – Ängelholmsgården
Etapp 1C: Beddinge ängar (endast åfåran) – Skateholm
Etapp 1D: Broar
Entreprenadens etappindelning redovisas i bifogad översiktskarta.
Arbetsområde
Arbetsområdet utgörs generellt av vattendragsområdets gränser. Avvikelser får endast ske efter samråd
med beställare och markägare.
Tillstånd från myndigheter
För entreprenaden gäller givna tillstånd och beslut av Mark- och miljödomstolen och Länsstyrelsen.
Tider
Igångsättningstid
Igångsättning av entreprenaden beräknas ske vecka 29 år 2015.
Färdigställandetid
Entreprenadarbetet ska vara färdigställt och tillgängligt för slutbesiktning senast 2015-10-10.
Tidplan
Villkor:
Grumlande arbeten i vattendraget skall utföras vid låg vattenföring, huvudsakligen under perioden 1
juni – 15 september, men får utföras vid annan tidpunkt på året efter att samråd skett med
tillsynsmyndigheten.
Grävarbete i åfåran ska prioriteras inom de tidsramar som bestäms av villkoret. Utjämning av
överskottsmassor på jordbruksmark ska ske med hänsyn till tidpunkt för skörd och sådd.
3
Utsättningar
I anslutning till åsträckan finns ledningar för el, tele och VA. Entreprenören ska i god tid innan arbetet
påbörjas beställa ledningsanvisning i fält av respektive ledningsägare.
Utsättning av anläggning tillhandahålls av Naturvårdsingenjörerna AB.
Tillfälliga vägar och upplagsplatser
Planeras och visas för markägaren innan arbetet påbörjas.
Entreprenören svarar för att anslutande vägar och planer som används av denne renhålls under
byggskedet samt återställs i ursprungligt skick vid entreprenadens färdigställande.
Rivning av broar
Rivet material omhändertas och transporteras av entreprenören till godkänd mottagare, t.ex.
återvinningscentral. Mottagningskvitto ska kunna uppvisas.
Trädfällning
Avverkade träd inom arbetsområdet bortforslas och omhändertas av markägaren, alternativt
entreprenören om markägaren inte vill ha träden.
Hantering av schaktmassor
Schaktmassor ska sorteras med sorteringsverk och grävmaskin utrustad med gallerskopa för möjlighet
till återvinning av sten och grus till åfåran och utjämning av sorterade massor på jordbruksmark.
Sorteringsverkets uppgift ska vara att sortera schaktmassorna så att fraktionerna 0-80 mm och >80 mm
uppnås.
Uppkomna schaktmassor har följande användningsområden:
1.
2.
3.
4.
Fyllning i befintlig åfåra
Utläggning av natursten för biotopvård och erosionsskydd i ny åfåra
Utjämning av sorterade massor på jordbruksmark
Utjämning av osorterade massor efter avbaning på jordbruksmark
Utläggning av sten i åfåran
Sakkunnig ska beredas tillfälle att medverka vid utläggning av natursten och naturgrus i åfåran.
Natursten i olika fraktioner ska användas till 1. Biotopvård och 2. Erosionsskydd.
Materialet ska i första hand utgöras av återvunnen natursten från uppgrävda massor och i andra hand av
externt inköpt natursten.
Villkor:
Allt sten- och krossmaterial som tillförs ån skall överlagras med natursten eller naturgrus.
TULLSTORPSÅPROJEKTET
Skyddsåtgärder
Grumling
För att minimera grumlingspåverkan i Tullstorpsån ska grumlande arbeten t.ex. grävning i vatten och
utrivning av broar planeras och samordnas på den aktuella sträckan så att tiden för de grumlande
arbetena blir så kort som möjligt.
Där grumlande arbeten utförs ska tillfälliga sedimentfällor anläggas i form av mindre vattensamlingar,
halmbalar, fiberduksskärmar eller motsvarande där suspenderat material kan fastläggas. Innan
sedimentfällorna tas bort ska sedimenterat material först avlägsnas.
Vid överfarter i vatten ska tillfälliga broar eller rör användas.
Slänter som berörts av schaktarbete i åfåran ska besås för att få en så snabb växtetablering som möjligt
för att minska risken för erosion.
Anläggning av ny åfåra ska ske i torrhet så långt som möjligt och vattnet släppas in först vid nedströms
anslutning med befintlig fåra sen vid uppströms anslutning med befintlig fåra. Igenläggning av befintlig
åfåra ska utföras så att grumling orsakad av fyllnadsmassor minimeras.
Vattenföring
Villkor:
Under byggskedet skall ett kontinuerligt flöde upprätthållas i Tullstorpsån.
För att ett kontinuerligt flöde ska upprätthållas i Tullstorpsån ska ett vattenflöde motsvarande minst den
lägsta lågvattenföringen LLQ släppas fram.
Fisk
Villkor:
Åfåran skall fiskas av genom elfiske innan arbeten påbörjas i vattenområdet. Fångad fisk återutsätts
omgående i Tullstorpsån på de platser som framgår av kontrollprogrammet.
Sakkunnig ska beredas tillfälle att fiska av sträckor om 500-800 meter i taget innan arbeten påbörjas
samt medverka vid anläggning av nya lekbottnar och ståndplatser för fisk.
Befintliga lekbottnar i ån ska 1. bevaras eller 2. flyttas över till ny åfåra.
Kulturmiljö
Skyddszoner för kulturmiljö kommer att märkas ut i fält.
Antikvarisk kontroll av massutläggning inom fornlämningarna nr 17 och 50 på fastigheterna Stora
Beddinge 7:9 och 5:33 kommer att utföras av Wallin kulturlandskap och arkeologi.
Fordon och maskiner
Maskiner som ska arbeta i anslutning till vatten ska vara miljömaskin steg 3 eller 4 eller motsvarande.
Uppställningsytor för material och drivmedel ska planeras noga för att undvika att spill och läckage kan
nå mark-, grund- och ytvatten samt att möjlighet finns till uppsamling av spill.
5
Ledningar
Ledningsanvisning beställs av entreprenören. Avstånd till stolpar och ledningar ska följa
ledningsägarens anvisningar.
Skydds- och säkerhetsföreskrifter för arbeten i anslutning till elledningar hänvisas till
Elsäkerhetsverkets föreskrifter.
Allmänna vägar
För allmänna vägar gäller att anläggningar ej får anordnas närmare än 10 meter från vägområdet.
Kontroller under byggskedet
Tillfälliga sedimentfällor och överfarter ska besiktigas löpande av entreprenören. Genomförda
kontroller ska dokumenteras.
Dagbok över grumlande arbeten ska föras av entreprenören. Väderleksförhållanden vid grumlande
arbeten ska noteras.
Mätning av grumlighet kommer att utföras under en referensperiod om ca 1 månad innan arbetena
påbörjas, samt löpande under all tid som grumlande arbeten pågår. Grumligheten ska under
referensperioden mätas en gång i veckan. Under de perioder då grumlande arbeten pågår ska
grumligheten mätas två gånger i veckan.
Mätning av grumlighet kommer att ske i tre typer av provpunkter:
1. uppströms arbetsområdet som referenspunkt
2. i arbetsområdet
3. nedströms arbetsområdet i förmodat påverkansområde
I arbetsområdet kommer mätning att ske för att kontrollera den grumlighetsbegränsande funktionen hos
skyddsåtgärderna.
Syftet med mätningarna är att kunna särskilja vattenverksamhetens bidrag till grumling från övriga
källor till grumling. Uppmätta värden i arbetsområdet och nedströms i påverkansområdet ska därför
relateras till erhållna värden uppströms arbetsområdet vid samma mättillfälle.
Följande gäller som förslag. Om grumlingen överstiger 40 FNU (larmnivå) nedströms arbetsområdet i
påverkansområdet ska orsaken till överskridandet undersökas. Om grumlande arbeten bedöms vara
orsaken, ska arbetsmetoden ses över och möjliga förbättringar göras. Om grumlingen överstiger 70 FNU
(åtgärdsnivå) nedströms arbetsområdet i påverkansområdet ska åtgärder vidtas omedelbart.
Kontrollmätning ska utföras för att bekräfta att vidtagen åtgärd haft avsedd effekt. Om inte vidtagen
åtgärd haft avsedd effekt kan arbetet komma att avbrytas.
Efterkontroll
Genomförda entreprenadarbeten ska besiktigas efter första vintersäsongen (högflödessäsongen) eller
inom 2 år efter godkänd slutbesiktning.
Möjliga förbättringar av utlagd sten ska genomföras om det behövs för anläggningens funktion och
eventuella erosionsskador ska åtgärdas. Ingår i garantiarbeten.
TULLSTORPSÅPROJEKTET
Avbrytande av arbeten
Entreprenadarbeten kan avbrytas av beställaren eller tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) på
grund av flöde eller grumlingspåverkan i Tullstorpsån.
Teknisk beskrivning
Vattenföringar i Tullstorpsån
En beräkning av vattenföringen vid Ängaröd, nära utloppet vid Skateholm, Östersjön, ger
följande karaktäristiska flöden (enhet m3/s, avrinningsområdets area 62,1 km2):
Högsta högvattenföring, HHQ50
Normal högvattenföring, MHQ
Medelvattenföring, MQ
Normal lågvattenföring, MLQ
Lägsta lågvattenföring, LLQ
12,7
4,2
0,50
0,04
0,02
HHQ50 justerad med klimatfaktor
MHQjusterad med klimatfaktor
19,0
6,3
Vid justering av framräknade högvattenföringar för klimatförändring multipliceras MHQ med
en faktor 1,5 vilket ses som riktlinje för denna del av Sverige.
Beräkningar indikerar att stora delar av åsträckan översvämmas vid så höga flöden som HHQ50
justerad med klimatfaktor framförallt i anslutning till befintliga broar. Planerade åtgärder
innebär dock att man närmar sig en klimatanpassning jämfört med om befintlig åsektion
behålls. Detta eftersom bland annat bredden på vattendraget och därmed magasinsvolymen
ökas.
Bottenprofil
Bottenhöjden vid varje delsträckas start och slut samt vid allmänna och enskilda vägar ska vara
densamma som befintlig bottenhöjd. Däremellan ska den genomsnittliga bottenlutningen varieras för att
skapa en mer varierad strömning av vattnet än idag.
Täckdiken
Befintliga dräneringsledningar som berörs av anläggningsarbeten ska återställas på ett sådant sätt att inte
kvarvarande åkermarks dränering försämras. Samtliga dränerings- och kulvertöppningar som påträffas
längs åsträckan ska märkas ut på ritning eller mätas in. Dräneringar som åtgärdas ska bytas ut så att ny
ledning sträcker sig 2 meter in i mark. Skarvar mellan befintliga och nya dräneringsledningar ska täckas
med geotextil och över dräneringsledningarna påförs ett minst 0,2 m tjockt lager grus.
Kantavplaning
Kantavplaning innebär att åfårans slänter avfasas så att en flackare släntlutning erhålls (se figur 1). Ny
släntlutning ska vara 1:2 – 1:7. Kantavplaningen ska utföras från en nivå minst 0,5 m över botten upp
till befintlig marknivå. Detta innebär att befintlig botten i åfåran lämnas orörd.
7
1:2 – 1:7
Figur 1. Principsektion för åfåra före (grön linje) och efter kantavplaning (svart linje)
Tvåstegsdike
Tvåstegsdiken består av en mittfåra omgiven av återasser där vattnet stiger upp vid högre flöden (se
figur 2). Tvåstegsdikena ska anläggas genom att schakta ut 2-3 m breda återrasser på en nivå minst 0,5
m över botten i åfåran. Släntlutningen från återrasserna upp till befintlig marknivå är generellt 1:4 – 1:5.
Befintlig fåra
Åkermark
Återass
Skyddszon
Mittfåra
Figur 2. Principsektion för tvåstegsdike med en mittfåra och återasser på högre nivå.
Meandring
Meandring innebär att det i vattendraget anläggs en slingrande mittfåra med varierande bottendjup och
flacka slänter (se figur 3). Mittfåran ska anläggas med minst 1,5 m bottenbredd och släntlutning 1:2 till
en nivå av ca 0,5 m över botten. Släntlutningen på ömse sidor om mittfåran får en varierande
släntlutning beroende på om det är inner- eller ytterkurva. Flackare i innerkurva och brantare i
ytterkurva. Meandringen innebär att delar av den befintliga fåran läggs igen och ersätts med ny fåra.
TULLSTORPSÅPROJEKTET
Mittfåra
Varierande
släntlutning 1:4–1:30
Figur 3. Exempel på sektion för åfåra före (grön linje) och efter meandring (svart linje)
Sedimentfällor
Sedimentfällor anläggs genom att fördjupa och bredda åfåran så att en djupare vattensamling skapas där
vattnets hastighet bromsas upp och partiklar i vattnet lättare sjunker till botten och fastläggs.
Utläggning av grus och sten
Natursten i olika fraktioner läggs ut både på längre sträckor och punktvis på botten för att skapa
varierande bottendjup, ståndplatser och lekbottnar för fisk. Lekbottnarna anläggs med en bädd av
natursten i fraktionerna 20 - 80 mm, och enstaka större stenar för att stabilisera bottnarna. Lekbottnarna
ska i första hand anläggas i strömmande partier och placering i direkt anslutning till sedimentfällor
undvikas för att minska risken för sköljning av lekmaterial till sedimentfällan och minska belastningen
av sediment till lekbottnen.
Etapp 1 A
Delsträcka 7
Förutsättningar
Delsträcka 7 har sin nedre gräns vid befintlig bro på fastigheten Lilla Beddinge 10:1 och sträcker sig
väster om Lilla Beddinge Annexdal ca 660 m uppströms väg 706. Delsträckan har idag en längd av 854
m och bottenhöjder från +9,10 till +13,00 (se tabell nedan). Inga vattenåtgärder planeras i den nedre
delen (ca 550 m) som har till stora delar god beskuggning och grövre bottensubstrat bestående av sten
och grus. Den omgivande marken i den övre delen av området utgörs av åkermark. En fornlämning
bestående av en gränsvall mellan fastigheterna Lilla Beddinge 16:1 och Källstorp 10:3 ska beaktas.
Längs åsträckan har ett flertal lekbottnar registrerats 2009 (4,0 st/100 m) (Eklövs fiske och fiskevård).
Planerade åtgärder och utformning redovisas i bifogade plan- och sektionsritningar.
9
22. - Kantavplaning och meandring
Kantavplaning och meandring utförs mellan sektion 5/395 och 5/680. I de nedre delarna (80 m) ska
kantavplaning utföras med ny släntlutning 1:2 – 1:15. I de övre delarna (205 m) ska vattendraget
breddas och en ny slingrande mittfåra grävas. Släntlutningen från ca 0,5 m över botten upp till befintlig
marknivå ska variera mellan 1:2 – 1:20.
Schaktmassorna uppgår till 2 000 m3 varav ca 500 m3 ska användas till att lägga igen delar av befintlig
fåra. Resterande massor föreslås jämnas ut inom de fastigheter där åsträckan är belägen.
Tabell. Befintlig och planerad åfåra inom delsträcka 7 i Tullstorpsån.
Befintlig åfåra
Planerad åfåra
Längd (m)
854
870
Bottenbredd (m)
1,8 – 3,0
1,5
Fallhöjd (m)
3,9 (+9,10 till +13,00)
3,9 (+9,10 till +13,00)
Genomsnittlig bottenlutning (m)
0,0046
0,0045
Släntlutning
1:1
1:2 – 1:20
Vattendragsbredd
6-8
10 - 32
Vattendragsområde
Vattendragsområdet till delsträcka 7 blir 0,5 ha och ligger inom fastigheterna Lilla Beddinge 16:1 och
Källstorp 10:3. Vattendragsområdet omfattar 6 m skyddszon vid åkermark.
Delsträcka 8A
Förutsättningar
Delsträcka 8A omfattar en sträcka av 400 m inom de södra delarna av fastigheten Källstorp 10:3.
Delsträckan har idag en längd av 385 m och bottenhöjder från +13,00 till +14,60 (se tabell nedan). Den
omgivande marken utgörs av åkermark. På den södra sidan av ån finns även ett låglänt område delvis
bevuxet med gran innan marken sluttar brant upp till åkermarken. Befintliga träd ska avverkas. Längs
åsträckan har ett antal lekbottnar registrerats 2009 (2,1 st/100 m) (Eklövs fiske och fiskevård 2009).
Planerade åtgärder och utformning redovisas i bifogade plan- och sektionsritningar.
23. – Tvåstegsdike och meandring
Tvåstegsdike och meandring utförs mellan sektion 5/680 och 6/080. Meandring ska utföras längs 370 m
genom att gräva en ny slingrande mittfåra. Tvåstegsdike med 2 m breda återrasser ska anläggas längs
290 m. Släntlutningen från återrasserna och mittfåran upp till 0,5 m under befintlig marknivå ska variera
mellan 1:4 – 1:30. Släntlutningen upp till befintlig marknivå ska sedan vara 1:5.
TULLSTORPSÅPROJEKTET
Schaktvolymen uppgår till ca 4 500 m3 (del av totalt 5 500 m3 inom delsträcka 8A), varav ca 1 000 m3
ska användas till att lägga igen delar av befintlig fåra. Resterande massor föreslås jämnas ut inom den
fastighet där åsträckan är belägen.
24. - Översvämningsområde
Ett översvämningsområde ska anläggas på södra sidan av åsträckan, mellan sektion 5/790 och 5/885.
Befintligt granbestånd ska tas bort och ett svämplan ska schaktas ut svagt sluttande in mot mittfåran och
den 2 m breda återrassen som ska ligga på en nivå 0,5 m över botten i mittfåran. Inom svämplanet grävs
en ca 0,1 ha stor djupdel med bottenhöjden +13,80 som djupast (samma höjd som botten i åfåran vid
översvämningsområdets nedre gräns). Släntlutningen upp till omgivande mark ska vara 1:5 – 1:7.
Befintliga dräneringsledningar, 2 st. med dimensionen 200 mm, ska mynna fritt i
översvämningsområdet. Schaktvolymen uppgår till ca 1 000 m3 (del av totalt 5 500 m3 inom delsträcka
8A).
25. – Utläggning av grus och sten
6 st. lekbottnar för fisk ska anläggas inom delsträcka 8A. Lekområdena ska anläggas enligt principskiss
"lekbottnar".
Tabell. Befintlig och planerad åfåra inom delsträcka 8A i Tullstorpsån.
Befintlig åfåra
Planerad åfåra
Längd (m)
385
400
Bottenbredd (m)
1,8 – 3,0
1,5
Fallhöjd (m)
1,6 (+13,00 till +14,60)
1,6 (+13,00 till +14,60)
Genomsnittlig bottenlutning (m)
0,0042
0,0040
Släntlutning
1:1
1:4 – 1:30
Vattendragsbredd
6–8
20 - 35
Vattendragsområde
Vattendragsområdet till delsträcka 8A blir 1,4 ha och berör fastigheten Källstorp 10:3.
Vattendragsområdet omfattar 6 m bred skyddszon på båda sidor.
Delsträcka 8B
Förutsättningar
Delsträcka 8B omfattar en sträcka av 600 m inom fastigheten Källstorp 10:3. Delsträckan har idag en
längd av 570 m och bottenhöjder från +14,60 till +16,80 (se tabell 13). Den omgivande marken utgörs
av åkermark. Åsträckan korsas av en teleledning och en elledning i höjd med Stamåkra gård (fastighet
Källstorp 10:4). Kontakt ska tas med respektive nätägare i god tid före arbetet påbörjas. Längs åsträckan
11
har ett antal lekbottnar registrerats 2009 (2,1 st/100 m) (Eklövs fiske och fiskevård 2009). Planerade
åtgärder och utformning redovisas i bifogade plan- och sektionsritningar .
26. - Kantavplaning, tvåstegsdike och meandring
Kantavplaning, tvåstegsdike och meandring utförs mellan sektion 6/080 och 6/680. Kantavplaning ska
utföras längs 180 m i höjd med fastigheten Källstorp 10:4. Ny släntlutning ska vara 1:3 – 1:8 upp till
befintlig marknivå.
Mittfåran ska meandras längs totalt 370 m genom att gräva ut bukter på ömse sidor om befintlig fåra.
Tvåstegsdike med 2 m breda återrasser ska anläggas på båda sidor om mittfåran. Släntlutningen från
återrasserna upp till 0,5 m under befintlig marknivå ska variera mellan 1:4 – 1:30. Släntlutningen upp
till befintlig marknivå ska sedan vara 1:5.
Schaktvolymen uppgår till ca 5 500 m3 (del av totalt 6 500 m3 inom delsträcka 8B), varav ca 1 000 m3
ska användas till att lägga igen delar av befintlig fåra. Resterande massor föreslås jämnas ut inom
fastigheten där åsträckan är belägen. Åtgärderna innebär att vattendragets mittfåra förlängs med 30 m
och bredden mellan åfårans släntkrön ökar till 15-35 m från 6-8 m idag (se tabell nedan).
27. – Sedimentfälla
En sedimentfälla ska anläggas mellan sektion 6/150 och 6/200, d.v.s. längs 50 m inom fastigheten
Källstorp 10:3. Botten i sedimentfällan ska vara 12 m som bredast och bottenhöjden ska vara + 14,30
(ca 0,8 m under botten i åfåran). Släntlutningen ska vara 1:3 – 1:4 upp till befintlig marknivå.
Schaktvolymen uppgår till ca 1 000 m3 (del av totalt 6 500 m3 inom delsträcka 8B).
28. – Utläggning av grus och sten
6 st. lekbottnar för fisk ska anläggas inom delsträcka 8B. Lekområdena ska anläggas enligt principskiss
"lekbottnar".
Tabell 13. Befintlig och planerad åfåra inom delsträcka 8B i Tullstorpsån.
Befintlig åfåra
Planerad åfåra
Längd (m)
570
600
Bottenbredd (m)
2
1,5
Fallhöjd (m)
2,2 (+14,60 till +16,80)
2,2 (+14,60 till +16,80)
Genomsnittlig bottenlutning (m)
0,0039
0,0037
Släntlutning
1:1
1:4 – 1:30
Vattendragsbredd
6–8
15 – 35
Ny bro
En ny bro ska anläggas vid sektion 6/430. Tillhör Etapp 1 D Broar.
TULLSTORPSÅPROJEKTET
Vattendragsområde
Vattendragsområdet till delsträcka 8B blir 1,8 ha och berör fastigheten Källstorp 10:3.
Vattendragsområdet omfattar 6 m bred skyddszon på båda sidor.
Delsträcka 9
Förutsättningar
Delsträcka 9 omfattar en sträcka av 565 m inom fastigheten Källstorp 10:3 söder om väg 667 i
Källstorp. Delsträckan har idag en längd av 530 m och bottenhöjder från +16,80 till +20,20 (se tabell
14). Den omgivande marken utgörs av åkermark. Åfåran korsas av ledningar för el, tele och vatten som
ska bevaras vid delsträckans övre gräns. Längs åsträckan har ett antal lekplatser registrerats 2009 (1,7
st/100 m) (Eklövs fiske och fiskevård 2009). Planerade åtgärder och utformning redovisas i bifogade
plan- och sektionsritningar.
29. – Tvåstegsdike och meandring
Tvåstegsdike och meandring utförs mellan sektion 6/680 och 7/245. Meandring ska utföras längs hela
sträckan (565 m) genom att gräva en ny slingrande mittfåra. Tvåstegsdike ska anläggas längs 350 m
med 2 m breda återasser på båda sidor om mittfåran. Släntlutningen från återrasserna och mittfåran upp
till 0,5 m under befintlig marknivå ska variera mellan 1:4 – 1:30. Släntlutningen upp till befintlig
marknivå ska sedan vara 1:5.
Den totala schaktvolymen uppgår till 8 500 m3, varav ca 1 000 m3 ska användas till att lägga igen delar
av befintlig fåra. Resterande massor föreslås jämnas ut inom den fastighet där åsträckan är belägen.
Föreslagna åtgärder innebär att vattendragets mittfåra förlängs med 35 m och bredden mellan åfårans
släntkrön ökar till 25-35 m från 7-9 m idag (se tabell nedan).
30. – Utläggning av grus och sten
9 st. lekbottnar för fisk ska anläggas inom delsträcka 9. Lekområdena ska anläggas enligt principskiss
"lekbottnar".
Tabell. Befintlig och planerad åfåra inom delsträcka 9 i Tullstorpsån.
Befintlig åfåra
Planerad åfåra
Längd (m)
530
565
Bottenbredd (m)
2- 3
1,5 – 2
Fallhöjd (m)
3,4 (+16,80 till +20,20)
3,4 (+16,80 till +20,20)
Genomsnittlig bottenlutning (m)
0,0064
0,0060
Släntlutning
1:1
1:4 – 1:30
Vattendragsbredd
7-9
25 - 35
13
Vattendragsområde
Vattendragsområdet till delsträcka 9 blir 1,7 ha och berör fastigheten Källstorp 10:3.
Vattendragsområdet omfattar 6 m bred skyddszon på båda sidor.
Våtmark Lilla Beddinge 16:1
Förutsättningar
Området för den planerade våtmarken utnyttjas idag som åkermark. I fastighetsgränsen Lilla Beddinge
16:1 – Källstorp 10:3 finns en fornlämning i form av en gränsvall. Samtliga höjder och utformning av
planerad våtmark redovisas i plan och sektion.
Inlopp
Ett inloppsdike ska anläggas från åfåran till våtmarken och ett delflöde av Tullstorpsån ledas igenom.
Inloppsdiket ska anläggas med bottenhöjden +13,00 vid åfåran och +12,90 vid våtmarken (ca 30 cm
över botten i ån). Bottenbredden ska vara 1 m och släntlutningen 1:5.
Befintlig dräneringsledning (200 mm) som idag mynnar i ån vid höjden +12,47 ska öppnas upp och
mynna fritt i våtmarken.
Schakt för våtmark
Botten i våtmarken schaktas ner till nivån +11,70. Släntlutningen ska vara 1:5 till befintlig marknivå.
Mellan våtmarken och åfåran grävs ett spärrschakt som återfylls med täta massor. Schaktvolymen i
våtmarken uppgår till 3 700 m3. Massorna jämnas ut inom fastigheten där våtmarken är belägen.
Utlopp
Utloppet ska ske via öppet bräddutlopp till Tullstorpsån. Bräddutloppet ska schaktas ut till nivån +12,90
vid våtmarken och +12,33 vid åfåran (lutning 1,63 %). Bräddningen ska ske över tre st. stående
plastskivor med måtten 3000x1500x5 mm som sätts vinkelrätt mot flödesriktningen i utloppet.
Plastskivorna ska sammanfogas med nitförband och skäras ut så att överkanten på skivorna följer botten
och slänter i utloppsdiket (bottenbredd 1 m, släntlutning 1:5).
Ett utlopp via munk ska anläggas vid sidan om bräddutloppet. Munkens dimension ska vara 900/800
mm och höjden 1,5 m. In- och utloppsrör med dimensionen 315/272 mm och längden 6 + 12 meter ska
läggas på nivån VG +12,20. Munkens planksättare ska sättas till nivå +13,10. Munken gör det möjligt
att sänka vattennivån i våtmarken vid behov, t.ex. skötsel.
Våtmarksområde
Vattenytan blir ca 0,2 ha vid planerad vattennivå +13,00. Våtmarksområdet blir ca 0,6 ha och berör
fastigheten Lilla Beddinge 16:1.
TULLSTORPSÅPROJEKTET
Etapp 1 B
Delsträcka 5
Förutsättningar
Delsträcka 5 har sin nedre gräns i de nordvästra delarna av Beddinge ängar och sin övre gräns vid
Ängslättsvägen på fastigheten Stora Beddinge 46:1. Delsträckan har idag en längd av 635 m och
bottenhöjder från +3,80 till +5,50 (se tabell nedan). Den omgivande marken utgörs av åkermark. På
fastigheten Stora Beddinge 10:40 finns en korsande vattenledning och en bro som ska bevaras. I de
mellersta och övre delarna av åsträckan har ett antal lekbottnar registrerats 2009 (1,6 st/100 m) (Eklövs
fiske och fiskevård 2009). Planerade åtgärder och utformning redovisas i bifogade plan- och
sektionsritningar.
11. – Kantavplaning, tvåstegsdike och meandring
Kantavplaning, tvåstegsdike och meandring utförs mellan sektion 2/680 och 3/320. En ny meandrande
åfåra ska grävas på två sträckor med en sammanlagd längd av 275 m. De nya sträckorna ska anläggas i
form av tvåstegsdike med en slingrande mittfåra och 2-3 m breda återrasser. Släntlutningen från
återrasserna upp till befintlig marknivå ska variera mellan 1:4 – 1:30. Befintlig fåra mellan de nya
sträckornas början och slut ska läggas igen med schaktmassor. Åfåran ska behålla sin nuvarande
sträckning längs ca 300 m från planerad sedimentfälla (punkt 12) och uppströms. Inom denna del ska
kantavplaning utföras längs totalt 230 m och tvåstegsdike med 2 meter breda återrasser längs 55 m. Ny
släntlutning ska här vara 1:2 – 1:8 upp till befintlig marknivå.
Schaktvolymen uppgår till ca 6 500 m3 (del av totalt 8 000 m3 inom delsträcka 5) varav ca 2 000 m3 ska
användas till att lägga igen delar av befintlig åfåra. Resterande massor föreslås jämnas ut inom de
fastigheter där åsträckan är belägen.
12. - Sedimentfälla
En sedimentfälla ska anläggas på fastigheten Stora Beddinge 10:40, mellan sektion 2/800 och 2/860.
Botten i sedimentfällan ska som bredast vara 8 m och bottenhöjden +3,30 (ca 1 m under botten i åfåran).
Släntlutningen ska vara 1:3 från botten och 1 m upp och sedan 1:6 upp till befintlig marknivå.
Schaktvolymen uppgår till ca 1 500 m3 (del av totalt 8 000 m3 inom delsträcka 5).
15
Tabell. Befintlig och planerad åfåra inom delsträcka 5 i Tullstorpsån.
Befintlig åfåra
Planerad åfåra
Längd (m)
635
658
Bottenbredd (m)
1,5 – 2,5
1,5
Fallhöjd (m)
1,7 (+3,80 till +5,50)
1,7 (+3,80 till +5,50)
Genomsnittlig bottenlutning (m)
0,0027
0,0026
Släntlutning
1:1
1:2 – 1:30
Vattendragsbredd
5-7
8-32
Vattendragsområde
Vattendragsområdet till delsträcka 5 blir 1,5 ha och berör sex fastigheter och en samfällighet; Stora
Beddinge 46:1, 41:31, 10:10, 66:1, 10:40 och 10:34 samt Stora Beddinge S:17. Samfälligheten är
registrerad som väg med tre delägande fastigheter (Stora Beddinge 46:1, 10:10 och 41:31).
Vattendragsområdet omfattar 6 m bred skyddszon vid åkermark. Befintliga träd ska bevaras.
Delsträcka 6A
Förutsättningar
Delsträcka 6A har sin nedre gräns vid Ängsslättsvägen på fastigheten Stora Beddinge 46:1 och sin övre
gräns vid nästa uppströms belägna bro. Delsträckan har idag en längd av 635 m och bottenhöjder från
+5,50 till +7,10 (se tabell nedan). Den omgivande marken utgörs av åkermarker och en våtmark.
Våtmarkens tillflöde kommer från ett täckdikessystem och utloppet sker via munk och öppet
bräddutlopp till ån. Korsande teleledningar som ska lämnas orörda finns vid Ängsslättsvägen. Planerade
åtgärder och utformning redovisas i bifogade plan- och sektionsritningar.
13. – Tvåstegsdike och meandring
Tvåstegsdike och meandring utförs mellan sektion 3/360 och 4/000. I den nedre delen (345 m) ska
åfåran breddas norrut. En ny slingrande mittfåra ska grävas och en 3 m bred återrass ska anläggas på
den norra sidan. Släntlutningen från återrassen och mittfåran upp till 0,5 meter under befintlig marknivå
ska variera mellan 1:4 – 1:15 på båda sidor. Släntlutningen upp till befintlig marknivå ska sedan vara
1:5. Den nya slänten ska på den södra sidan ansluta till befintlig krönkant och befintliga pileträd vid
sidan om ska bevaras.
I den övre delen (295 m) ska åfåran breddas främst söderut. En slingrande mittfåra ska anläggas längs
295 m genom att gräva ut bukter på den södra sidan med ny åbotten 5-10 meter från befintlig åbotten.
Mellan bukterna behålls den nuvarande botten. I den övre delen ska även tvåstegsdike med 2 meter
breda återrasser anläggas längs 180 meter. Släntlutningen från återrasserna och mittfåran upp till 0,5
meter under befintlig marknivå ska variera mellan 1:4 – 1:15. Släntlutningen upp till befintlig marknivå
ska sedan vara 1:4 – 1:5.
TULLSTORPSÅPROJEKTET
Schaktvolymen uppgår till ca 9 400 m3 (del av totalt 10 400 m3 inom delsträcka 6A), varav ca 2 000 m3
ska användas till att lägga igen delar av befintlig fåra. Resterande massor föreslås jämnas ut inom de
fastigheter där åsträckan är belägen.
14. – Sedimentfälla
En sedimentfälla ska anläggas mellan sektion 3/535 och 3/580. Botten i sedimentfällan ska vara 8 meter
som bredast och bottenhöjden +5,50 (ca 0,7 meter under botten i åfåran). Släntlutningen ska vara 1:3 –
1:6. Schaktvolymen uppgår till ca 1 000 m3 (del av totalt 10 400 m3 inom delsträcka 6A).
15. – Utläggning av grus och sten
Sex st. lekbottnar för fisk ska anläggas inom delsträcka 6A. Lekområdena ska anläggas enligt
principskiss ”lekbottnar”
Tabell. Befintlig och planerad åfåra inom delsträcka 6A i Tullstorpsån.
Befintlig åfåra
Planerad åfåra
Längd (m)
650
672
Bottenbredd (m)
2,0 - 2,5
1,5-2
Fallhöjd (m)
1,60 (+5,50 till +7,10)
1,60 (+5,50 till +7,10)
Genomsnittlig bottenlutning (m)
0,0025
0,0024
Släntlutning
1:1
1:4 - 1:20
Vattendragsbredd
6-8
14-28
Vattendragsområde
Vattendragsområdet till delsträcka 6A blir 1,8 ha och berör fastigheterna Stora Beddinge 46:1 och Lilla
Beddinge 3:75. Vattendragsområdet omfattar 6 meter bred skyddszon vid åkermark. Befintliga pilträd
på den södra sidan av ån inom fastigheten Stora Beddinge 46:1 ska bevaras.
Delsträcka 6B
Förutsättningar
Delsträcka 6B sträcker sig mellan befintliga broar på fastigheterna Lilla Beddinge 3:75 och Lilla
Beddinge 10:1 öster om Annexdal. Delsträckan har idag en längd av 788 m och bottenhöjder från +7,10
till +9,10 (se tabell nedan). Den omgivande marken utgörs av åkermark. I de övre delarna av åsträckan
har ett flertal lekbottnar registrerats 2009 (2,7 st/100 m) (Eklövs fiske och fiskevård 2009). Planerade
åtgärder och utformning redovisas i bifogade plan- och sektionsritningar
17
16. – Utrivning av befintlig bro och anläggning av ny fribärande bro
Befintlig betongbro som utgör delsträckans nedre gräns är i dåligt skick och ska ersättas med en ny.
Tillhör Etapp 1 D Broar.
17. – Kantavplaning, tvåstegsdike och meandring
Kantavplaning, tvåstegsdike och meandring utförs mellan sektion 4/025 och 4/635. Kantavplaning ska
utföras längs 160 m längst nedströms. Ny släntlutning ska vara 1:6. Justering av åfårans botten görs på
ett kortare avsnitt ca 50 m där åfåran kröker.
Tvåstegsdike med 3 m bred återrass på den norra sidan ska anläggas på en sträcka av 525 m. Längs ca
400 m av denna sträcka ska mittfåran meandras genom att gräva ut bukter på den norra sidan med ny
åbotten 4-6 m från befintlig åbotten. Mellan bukterna behålls den nuvarande botten. Släntlutningen från
återrassen och mittfåran upp till 0,5 m under befintlig marknivå ska variera mellan 1:4 – 1:15.
Släntlutningen upp till befintlig marknivå ska sedan vara 1:5.
Schaktmassorna uppgår till ca 8 000 m3 (del av totalt 10 000 m3 inom delsträcka 6B), varav ca 1 000 m3
ska användas till att lägga igen delar av befintlig fåra. Resterande massor föreslås jämnas ut inom de
fastigheter där åsträckan är belägen. Åtgärderna innebär att vattendragets mittfåra förlängs med 12 m
inom delsträcka 6B och bredden mellan åfårans släntkrön ökar till 18-24 m från 6-8 m idag (se tabell
10).
18. – Sedimentfälla
En sedimentfälla ska anläggas på fastigheten Lilla Beddinge 3:75, mellan sektion 4/185 och 4/235.
Botten i sedimentfällan ska vara 8 m som bredast och bottenhöjden ska vara +6,50 (ca 1 m under botten
i åfåran). Släntlutningen ska vara 1:3 – 1:8. Schaktvolymen uppgår till ca 2 000 m3 (del av totalt 10 000
m3 inom delsträcka 6B).
Tabell. Befintlig och planerad åfåra inom delsträcka 6B i Tullstorpsån.
Befintlig åfåra
Planerad åfåra
Längd (m)
788
800
Bottenbredd (m)
1,8 - 2,4
1,5-2
Fallhöjd (m)
2,0 (+7,10 till +9,10)
2,0 (+7,10 till +9,10)
Genomsnittlig bottenlutning (m)
0,0025
0,0025
Släntlutning
1:1
1:4 - 1:10
Vattendragsbredd
6-8
18 - 24
TULLSTORPSÅPROJEKTET
19. – Utrivning av bro vid sektion 4/155
Befintlig betongbro rivs ut. Slänterna på åfåran avfasas enligt yrkande 17.
20. – Utrivning av bro vid sektion 4/412
Befintlig betongbro rivs ut. I åfåran anläggs tvåstegsdike enligt yrkande 17.
21. – Utläggning av grus och sten
Sex st. lekbottnar för fisk ska anläggas inom delsträcka 6B. Lekområdena ska anläggas enligt
principskiss ”lekbottnar”
Markväg
Befintlig markväg längs södra sidan av ån på fastigheten Lilla Beddinge 10:1 ska ersättas med en ny väg
med likvärdigt bärlager då vattendraget breddas. Vägen ska anläggas på ett avstånd av minst 5 m söder
om befintlig väg. Vägens längd är 570 m och bredden 3 m.
Vattendragsområde
Vattendragsområdet till delsträcka 6B blir 2,2 ha och berör fastigheterna Lilla Beddinge 3:75 och 10:1.
Vattendragsområdet omfattar 6 m bred skyddszon på båda sidor. På den södra sidan ingår ny markväg.
Våtmark Stora Beddinge 10:2
Förutsättningar
Området för den planerade våtmarken utgörs idag av åkermark. Samtliga höjder och utformning av
planerad våtmark redovisas i plan och sektion.
Utrivning och anläggande av ny kulvert
Befintlig kulvert på fastigheten Stora Beddinge 10:2 grävs upp, blockeras eller
Förhindras på annat sätt att leda vatten. En ny kulvert anläggs från befintlig damm till befintlig
brunn, vilken är belägen öster om planerad våtmark. Dimensionen ska vara 250/220 mm och
längden 110 m. Höjderna ska gå från VG +4,60 i dammen till VG +4,35 i brunnen.
Schakt för våtmark med tillhörande in- och utlopp
Botten i våtmarken schaktas ner till nivån +4,00. Släntlutningen ska vara 1:7 – 1:8. Våtmarken ska
ansluta till Tullstorpsån via öppna diken för in- och utlopp. Dikena ska anläggas med 2 m bottenbredd
och släntlutningen 1:10. Bottenhöjden i inloppsdiket ska vara +4,70 (0,50 m över botten i åfåran).
Bottenhöjden i utloppsdiket ska gå från +4,70 i våtmarken till +4,50 i ån. Den totala schaktvolymen
uppgår till 2 260 m3. Massorna jämnas ut inom fastigheten där våtmarken är belägen.
Utloppsmunk
Utlopp via munk till Beddinge ängar söder om våtmarken ingår ej i entreprenaden.
19
Våtmarksområde
Vattenyta blir ca 0,2 ha vid planerad vattennivå +4,80. Våtmarksområdet blir 0,5 ha och berör
fastigheten Stora Beddinge 10:2.
Etapp 1 C
Delsträcka 2
Förutsättningar
Delsträcka 2 har sin nedre gräns vid fastighetsgränsen Stora Beddinge 7:9 – Stora Beddinge 24:20 och
sin övre gräns vid Ängarödsbron. Delsträckan har idag en längd av 475 m och bottenhöjder från +0,00
till +1,00 (se tabell nedan). Den omgivande marken utgörs av betesmark. Närliggande fornlämningar
som ej berörs finns både norr och söder om åsträckan. I de övre delarna har ett antal lekbottnar
registrerats vintern 2009 (2,0 st/100 m) (Eklövs fiske och fiskevård 2009). Föreslagna åtgärder och
utformning redovisas i bifogade plan- och sektionsritningar.
1. - Återställning av bro vid sektion 0/745
Befintligt brofundament ska lyftas på plats och kringfyllas med makadam. Åfårans slänter ska
erosionsskyddas med natursten 0-300 mm till minst 3 m utanför konstruktionen upp till åfårans
krönkant.
2. - Kantavplaning och meandring
Kantavplaning och meandring utförs mellan sektion 0/770 och 1/200. En ny meandrande åfåra ska
grävas på tre sträckor med en sammanlagd längd av 300 m. Befintlig fåra mellan varje ny sträckas
början och slut ska läggas igen med schaktmassor. Kantavplaning i befintlig fåra utförs längs totalt 130
m. Släntlutningen på åsträckan ska vara 1:3 - 1:7 från en nivå 0,5 m över botten upp till befintlig
marknivå.
Total schaktvolym är 2 500 m3 varav ca 1 000 m3 ska användas till att lägga igen delar av befintlig
åfåra. Resterande massor jämnas ut i ett tidigare grustag på fastigheten ca 30-50 m söder om ån. Detta
ska ske under antikvarisk kontroll då området utgörs av ett fornlämningsområde.
TULLSTORPSÅPROJEKTET
Tabell. Befintlig och planerad åfåra inom delsträcka 2 i Tullstorpsån.
Befintlig åfåra
Planerad åfåra
Längd (m)
475
502
Bottenbredd (m)
2-2,5
1,5
Fallhöjd (m)
1,0 (0,00 till +1,00)
1,0 (0,00 till +1,00)
Genomsnittlig bottenlutning (m)
0,0021
0,0020
Släntlutning
1:1
1:3 - 1:7
Vattendragets bredd
5-6
8-16
3. – Anslutande av befintligt dike med ny rörledning
Två öppna diken ansluter norrifrån på delsträcka 2. Det västra diket har en bottenlutning på 0,8 % från
mynningen på nivå +1,07 till en punkt 80 m uppströms. Detta dike mynnar utan förändring i planerad
åfåra. Det östra diket som går i fastighetsgränsen Stora Beddinge 32:18 – 32:21 har en bottenlutning på
0,8 % från mynningen på nivå +0,85 till en punkt 105 m uppströms. Åfåran vid mynningen av det östra
diket planeras att läggas igen och ersättas av en ny sträcka längre söderut enligt punkt 2. Det östra diket
ska ansluta till den nya sträckan via rör med dimensionen 300/338 mm PE och längden 12 m. Röret ska
läggas med minst 0,8 % lutning och mynna fritt i planerad åfåra. In- och utlopp ska erosions skyddas
med natursten och överfyllnaden på röret ska vara minst 0,60 m över rörets hjässa.
Vattendragsområde
Vattendragsområdet till delsträcka 2 blir 0,4 ha och berör fastigheten Stora Beddinge 7:9.
Delsträcka 3
Förutsättningar
Delsträcka 3 har sin nedre gräns vid Ängarödsbron där ån passerar genom två trummor med
dimensionen 2000 mm. Sträckans övre gräns är vid väg 711. Delsträckan har idag en längd av 480 m
och bottenhöjder från +1,00 till +1,50 (se tabell nedan). Den omgivande marken utgörs av åkermark,
betesmark och övrig mark (tomtmark).
I anslutning till Ängarödsbron finns ledningar för el, tele och VA samt en automatisk flödesmätare och
provtagningsstation som ska bevaras. En elledning (20 000 volt) korsar ån ca 250 m öster om väg 711.
Ett större dike (Tullstorpsbiflödet) som avvattnar ett område på ca 10 km2 ansluter norrifrån vid sektion
1/500. Diket mynnar på nivån +1,50 och har en bottenlutning på 0,9 % till närmast uppströms belägna
trumma (1200 mm), 245 m uppströms i diket.
Föreslagna åtgärder och utformning redovisas i bifogade plan- och sektionsritningar.
21
4. - Kantavplaning, tvåstegsdike och meandring
Kantavplaning, tvåstegsdike och meandring utförs mellan sektion 1/220 och 1/700. En ny meandrande
åfåra ska grävas på två sträckor med en sammanlagd längd av 370 m. De nya sträckorna ska anläggas i
form av tvåstegsdike med en slingrande mittfåra och 2-3 meter breda återrasser. Släntlutningen från
återasserna upp till 0,5 m under befintlig marknivå ska variera mellan 1:4 – 1:10. Släntlutningen upp till
befintlig marknivå ska sedan vara 1:5. Befintlig fåra mellan de nya sträckornas början och slut ska
läggas igen med schaktmassor. Kantavplaning i befintlig fåra utförs längs totalt 110 m. Ny släntlutning
ska vara 1:4 upp till befintlig marknivå.
Total schaktvolym är 7 400 m3 varav ca 2 000 m3 ska användas till att lägga igen delar av befintlig åfåra.
Resterande massor föreslås jämnas ut inom de fastigheter där åsträckan är belägen.
Tabell. Befintlig och planerad åfåra inom delsträcka 3 i Tullstorpsån.
Befintlig åfåra
Planerad åfåra
Längd (m)
480
510
Bottenbredd (m)
2-2,5
1,5
Fallhöjd (m)
0,5 (+1,00 till +1,50)
0,5 (+1,00 till +1,50)
Genomsnittlig bottenlutning (m)
0,0011
0,0010
Släntlutning
1:1
1:4 - 1:10
Vattendragets bredd
5-7
10-30
5. - Utläggning av grus och sten
Tre st. lekbottnar för fisk ska anläggas inom delsträcka 3, mellan sektion 1/260 och 1/450. Lekområdena
ska anläggas enligt principskiss ”lekbottnar”
6. - Utrivning av bro vid sektion 1/505
Befintligt betongfundament till bro på fastigheten Stora Beddinge 46:1 rivs ut. Bron har rasat och
slänterna på åfåran avfasas enligt punkt 4.
Vattendragsområde
Vattendragsområdet till delsträcka 3 blir 1,2 ha och berör 11 fastigheter: Stora Beddinge 14:1, 10:2,
10:21, 46:1, 5:37, 5:39, 5:43, 5:41, 5:33, 5:34 samt Stora Beddinge S:19. Vattendragsområdet omfattar
6 m bred skyddszon vid åkermark. Befintliga träd ska bevaras.
TULLSTORPSÅPROJEKTET
Delsträcka 4
Förutsättningar
Delsträcka 4 har sin nedre gräns vid väg 711 och sträcker sig över det kulturhistoriskt intressanta
området Beddinge ängar. Området nyttjas idag till största delen som betesmark men har tidigare varit
ängsmark och har ett av Skånes bäst bevarade ängavattningssystem. Delsträckan har en längd av 965 m
och bottenhöjder från +1,50 till +3,80 (se tabell nedan). Åsträckan korsas av två teleledningar.
Planerade åtgärder och utformning redovisas i bifogade plan- och sektionsritningar.
7. - Kantavplaning
Kantavplaning utförs mellan sektion 1/730 och 2/680, d.v.s. längs en sträcka av 950 m. Ny släntlutning
ska vara 1:4 - 1:5. Total schaktvolym är 6 000 m3. Massorna ska i första hand jämnas ut inom
fastigheten Stora Beddinge 58:3 i ett område söder om ån, mellan väg 711 och anslutande dike
söderifrån.
Tabell. Befintlig och planerad åfåra inom delsträcka 4 i Tullstorpsån.
Befintlig åfåra
Planerad åfåra
Längd (m)
965
965
Bottenbredd (m)
2,0
2,0
Fallhöjd (m)
2,3 (+1,50 till +3,80)
2,3 (+1,50 till +3,80)
Genomsnittlig bottenlutning (m)
0,0024
0,0024
Släntlutning
1:1
1:4 - 1:5
Vattendragets bredd
5-7
15-17
8. – Omgrävning av anslutande dike
Befintligt öppet dike ska grävas om från en punkt 30 m söder om anslutningen med åfåran till ny
anslutningspunkt vid sektion 1/845. Befintligt dike läggs igen på en sträcka om 30 meter från sektion
1/870.
9. - Utrivning av bro vid sektion 1/895
Befintligt betongfundament till bro rivs ut. Bron har rasat och slänterna på åfåran ska avfasas enligt
punkt 7.
10. – Utrivning av bro vid sektion 2/600 och anläggning av ny fribärande bro
Befintligt betongfundament till bro rivs ut. Bron har rasat och ska ersättas med en ny fribärande bro.
Tillhör Etapp 1 D broar
23
Vattendragsområde
Vattendragsområdet till delsträcka 4 blir 1,3 ha och berör fastigheten Stora Beddinge 58:3.
Etapp 1 D Broar
Bro Stamåkra
En ny bro ska anläggas vid sektion 6/430. Bron ska dimensioneras för 15 ton axeltryck. Bredden ska
vara 6 m och den fribärande längden 10 m. Se princip nedan. Åsektion vid bro anpassas till uppströms
och nedströms sektioner enligt ritningar minst 5 m utanför konstruktionen. Erosions skyddas med
geotextil samt krossten överlagrat med natursten.
10 m
Befintlig
vattendragsbredd
TULLSTORPSÅPROJEKTET
Bro Sånarp
Befintlig betongbro ska utrivas. Bron har delvis rasat och ska ersättas med en ny fribärande bro. Bron
ska dimensioneras för 15 ton axeltryck. Bredden ska vara 6 m och längden 10 m. Se princip nedan.
Åsektion vid bro anpassas till uppströms och nedströms sektioner enligt ritningar minst 5 m utanför
konstruktionen. Erosions skyddas med geotextil samt krossten överlagrat med natursten.
10 m
Befintlig
vattendragsbredd
Bro Beddinge ängar
Rester av befintlig bro ska utrivas. Bron har rasat och ska ersättas med en ny fribärande bro. Bron ska
dimensioneras för 5 ton axeltryck. Bredden ska vara 5 m och längden 10 m. Åsektion vid bro anpassas
till uppströms och nedströms sektioner enligt ritningar minst 5 m utanför konstruktionen. Erosions
skyddas med geotextil samt krossten överlagrat med natursten.
25
Mängdförteckning
Material bestående av munk med tillhörande rör samt plastskivor ingående i våtmark Lilla Beddinge
16:1, entreprenadetapp 1 A ombesörjs av beställaren och ska ej ingå i priset. Utlopp via munk från
våtmark Stora Beddinge 10:2 till Beddinge ängar, entreprenadetapp 1 B ingår ej i uppdraget.
ENHET
JORDSCHAKT
FYLLNING I ÅFÅRA (OSORTERAT)
NATURSTEN/NATURGRUS
FYLLNING PÅ JORDBRUKSMARK (SORTERAT)
FYLLNING PÅ JORDBRUKSMARK (OSORTERAT)
AVBANING OCH ÅTERFÖRING AV MATJORD
GEOTEXTIL
m3
m3
ton
m3
m3
m3
m2
JORDSCHAKT
FYLLNING I ÅFÅRA (OSORTERAT)
NATURSTEN/NATURGRUS
FYLLNING PÅ JORDBRUKSMARK (SORTERAT)
FYLLNING PÅ JORDBRUKSMARK (OSORTERAT)
AVBANING OCH ÅTERFÖRING AV MATJORD
UTRIVNING AV BROAR
BÄRLAGER TYP 0-40 MM TILL MARKVÄG
GEOTEXTIL
RÖRLEDNING DIM 250/220 MM PE
ENHET
m3
m3
ton
m3
m3
m3
st
m3
m2
m
JORDSCHAKT
FYLLNING I ÅFÅRA (OSORTERAT)
NATURSTEN/NATURGRUS
FYLLNING PÅ JORDBRUKSMARK (SORTERAT)
FYLLNING PÅ JORDBRUKSMARK (OSORTERAT)
AVBANING OCH ÅTERFÖRING AV MATJORD
UTRIVNING AV BROAR
LAGNING AV BRO
KROSSTEN
GEOTEXTIL
RÖRLEDNING DIM. 300/338 MM PE
DAGVATTENLEDNING DIM 160 MM
ENHET
m3
m3
ton
m3
m3
m3
st
st
ton
m2
m
m
UTRIVNING AV BROAR
NY FRIBÄRANDE BRO
KROSSTEN
NATURSTEN
GEOTEXTIL
ENHET
st
st
ton
ton
m2
ETAPP 1 A
26 200
3 500
1 500
7 300
15 400
16 500
300
ETAPP 1 B
30 700
5 000
1 500
7 500
18 200
24 000
2
340
1710
110
ETAPP 1 C
15 900
3 000
500
2 600
10 300
9 800
2
1
30
100
12
24
ETAPP 1 D
2
3
90
90
300
TULLSTORPSÅPROJEKTET
27