Vad händer i Skönsberg/Haga?

Gemensam information från E4 Sundsvall och
Sundsvalls kommun juni 2015
Vad händer i Skönsberg/Haga?
Trafikgatan byggs om
Både Sundsvalls kommun och Trafikverket utför återstående arbeten kring nya E4 i Skönsberg och
Haga under 2015 och 2016.
Nu slutförs återstående arbeten kring nya E4
Efter flera år av byggande i området
sker nu slutarbetena kring nya E4.
Periodvis sker arbetsmoment som
kan upplevas störande för dig som
närboende och verksam i området.
Men under nästa år har inte bara
framkomligheten förbättrats med nya
cirkulationsplatser och med Heffnerslänken som går parallellt med Industrigatan från gamla Ortviksvägen/
Heffnersvägen, genom norra brofästet till Förrådsgatan. Även framkomligheten för gående och cyklister har
förbättrats då anslutande gång- och
cykelvägar är klara. I och kring tra-
fikplats Skönsberg kommer dessutom
planteringarna om några år att växa
upp och skapa ett grönområde kring
den nya motorvägen. Något vi hoppas
ska vara trivsamt för både er närboende och trafikanter.
Tack för ert tålamod och visad förståelse under fem års byggtid. Fortsätt
att ta det lugnt förbi våra arbetsområden, håll hastigheten och avståndet
till bilarna framför. Tveka inte att
höra av dig till oss om du undrar något. Kontaktuppgifter hittar du längst
ner på baksidan detta blad.
Under 2015 - 2016 förbättras Trafikgatan mellan Skönsbergsvägen och
Bygatebron med bland annat ny asfalt.
Arbetet innebär begränsad framkomlighet längs delar av Trafikgatan.
Även gång- och cykelbanan längs Trafikgatan rustas upp mellan Sundsvallsbron och Bygatebron.
Bygatebron
Under sommaren 2015 rustas Bygatebron upp. Arbetet innebär bland annat
att brons tätskikt byts (omisolering),
nytt slitlager asfalt läggs och delar av
räcket byts. Dessutom byggs en ny
bredare gång- och cykelbana på brons
norra sida. Arbetet beräknas pågå till
mitten av juli. Bron är helt avstängd för
all trafik fram till dess.
Nya cirkulationer vid Skönsbergs- och Medborgarbron
Längs Trafikgatan byggs två nya cirkulationer med anslutning från Riddargatan och Skönsbergsvägen.
Arbetet med de båda cirkulationerna
startar hösten 2015 och beräknas vara
klart hösten 2016.
Den ena byggs vid korsningen Riddargatan/Trafikgatan/Medborgarbron och den andra vid korsningen
Skönsbergsvägen/Trafikgatan/
Skönsbergsbron.
Både Medborgarbron och Skönsbergsbron kommer att kunna användas under byggtiden. Däremot kan
det vara begränsad framkomlighet.
Bjälkvägen öppnas
Bjälkvägen öppnas igen när cirkulationen vid Skönsbergsvägen är färdig
hösten 2016. Cirkulationen börjar
byggas under hösten 2015. Bjälkvägen
byter namn och blir Trafikgatan efterBasgränd.
Vi ber om visad hänsyn
Grön och fin entré in till Sundsvall
Kring Sundsvallsbron skapas nu ett
grönt och fint inträde till Sundsvall vid
både norra och södra brofästet. Hundratals björkar och tusentals vitsippor
ska tillsammans ge en parkliknande
känsla. Arbetet som fortgår fram till
november innebär tidvis störningar.
Träden kräver vatten och gödsel.
För att undvika ett stort antal vattentransporter i den trafikerade
miljön anlägger vi en automatisk
bevattningsanläggning. Under
augusti ska björkarna planeras. Utmaningen kommer att vara logistiken
mellan transport och planteringen av
de 700 björkar som stått på tillväxt
sedan 2011.
Arbetena innebär begränsad framkomlighet för trafikanter. Periodvis
sker arbetsmoment som kan upplevas störande för närboende och verksamma i området.
Våra entreprenörer utför ett riskfyllt arbete i direkt anslutning till
trafikerade gator och vägar.
Vi vädjar till alla trafikanter att ta det
lugnt förbi våra arbetsplatser.
- Respektera hastighetsgränserna.
- Håll avstånd till fordon framför.
- Var uppmärksam på skyltning.
- Ta extra restid i beräkning.
Håll ut! Under nästa år slutförs arbetena kring nya E4 i Skönsberg/Haga.
Heffnerslänken - genom norra brofästet
Under våren 2015 påbörjas arbetet
med Heffnerslänken som ansluter Förrådsgatan till Heffnersvägen. Arbetet
beräknas vara klart hösten 2015.
I samband med bygget av Heffnerslänken byggs också en ny gång- och
cykelbana som ansluter Ortviksvägen
med Heffnersvägen.
Genom Sundsvallsbron
Heffnerslänken med tillhörande
gång- och cykelbana kommer att gå
parallellt med Industrigatan från
Heffnersvägen, genom en öppning i
Sundsvallsbrons norra brofäste, vidare till Förrådsgatan.
Information på nätet
Även Sundsvall Elnät, Sundsvall Energi, ServaNet, och MittSverige Vatten kommer att utföra arbeten under byggtiden. Huvudentreprenör är
Lemminkäinen.
Aktuell information finns på våra
hemsidor. Trafikverket lägger dessutom ut byggdagböcker där arbetet
områdesvis beskrivs i ord och bild.
Det finns även en sida för aktuell
trafikinformation.
I höst blir det alltså möjligt att cykla
från gång- och cykelvägen på Sundsvallsbron ner via Heffnerslänken,
till Heffnersvägen och vidare in mot
staden.
Besök gärna:
www.trafikverket.se/e4sundsvall
www.sundsvall.se
Frågor om arbetena i Skönsberg/Haga? Kontakta oss:
Trafikverket E4 Sundsvall Sundsvalls kommun
Besöksadress: Björneborgsgatan 41
Besöksadress: Norrmalmsgatan 4
010-123 90 50
060-19 10 00
www.trafikverket.se/e4sundsvall
www.sundsvall.se