planbeskrivning - Älmhults kommun

Datum
Miljö- och byggnämnden
2015-03-10
Ärendenummer
2013-B0133
GRANSKNINGSHANDLING
Detaljplan för
ÖVERGÅNGEN, del av fastigheten Älmhult 8:1 m.fl.
i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län
PLANBESKRIVNING
Befintlig plankorsning utgör en osäker trafikmiljö och det finns behov av en gångbro.
1
Datum
Miljö- och byggnämnden
Ärendenummer
2015-03-10
2013-B0133
HANDLINGAR











Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning med behovsbedömning
Riskanalys
Geoteknisk undersökning
Antikvarisk konsekvensbeskrivning
Antikvarisk förundersökning Stinsahuset
Antikvarisk förundersökning Magasinsbyggnad
Tågbuller- och markvibrationsundersökning
PM Dagvattenberäkningar
Stråkanalys
Fastighetsförteckning (finns på Miljö- och byggförvaltningen)
Handlingarna finns även att nå på www.almhult.se, under fliken Bygga & bo, Detaljplaner, Pågående
detaljplaner. Fastighetsförteckning finns tillgänglig på Miljö- och byggförvaltningen.
För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsas ihop med de beskrivningar
som hör till ärendet. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt
redovisa de förutsättningar och syften planen har.
PLANPROCESSEN
Planförslaget handläggs med normalt planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900).
Detaljplanen befinner sig nu i granskningsskedet, vilket innebär att detaljplanen med de ändringar
som samrådet medfört skickas ut till sakägare, myndigheter och andra berörda för att ge dessa
möjligheter att granska förslaget och lämna synpunkter. Detaljplaneförslaget granskas under minst
tre veckor. Handlingarna skickas därefter till Miljö- och byggnämnden för godkännande och vidare till
Kommunfullmäktige för antagande.
uppdrag
samråd
granskning
antagande
laga kraft
2
Datum
Miljö- och byggnämnden
2015-03-10
Ärendenummer
2013-B0133
INLEDNING
Bakgrund och syfte
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga en gångbro över järnvägen och att i
samband med detta skapa goda möjligheter till angöring och passage. Planen syftar även till att ge
förutsättningar för att det i ett stationsnära läge, dvs i intilliggande byggnader så som stationshuset,
godsmagasinet och det gamla Stinsahuset, ska kunna erbjudas god service. I ändarna där gångbron
landar, kring trapphus och hissar, finns ytterligare byggrätt för att det på sikt ska kunna uppföras till
exempel entrébyggnader med kommersiell service som kiosk, café eller dylikt.
Planfakta
Planområdet är beläget kring järnvägstationen i Älmhult. Det avgränsas i väster av Västergatan, i norr
av Norra Torggatan, i öster främst av Knutsgatan och i söder i princip av viadukten som utgör riksväg
120 mot Traryd.
Bedömning av miljöpåverkan
Graden av miljöpåverkan som genomförandet av en detaljplan kan komma att medföra ska alltid
bedömas. Vid behov ska nödvändiga utredningar samt konsekvens- och åtgärdsanalyser göras.
Planen bedöms medföra viss påverkan på miljön, men inte så betydande att en
miljökonsekvensbeskrivning måste göras (se vidare i behovsbedömningen längst bak i detta
dokument).
Järnvägstrafiken är redan befintlig och detaljplanen förändrar inte trafikmängder i området. Däremot
finns viss påverkan på kulturmiljö och stadsbild. Hänsyn måste även tas till risk. Detta har studerats,
vilket redovisas senare i planbeskrivningen.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen
Planen berör riksintresse för kommunikation, vilket utgörs av järnvägen/stambanan. Avsikten med
planförslaget är att underlätta säkerhet för tågresenärer, och planen bedöms därför inte inverka
negativt på riksintresset.
Planen berör även ett riksintresse för kulturmiljö. Motiveringen för riksintresset är att det är ett
planmässigt uppbyggt järnvägs-/stationssamhälle som speglar det sena 1800-talets
stadsbyggnadsideal. Det uttryck som riksintresset för med sig är en stadsmässig, regelbunden
rutnätsplan från 1860-talet med monumentalt centralstråk framför järnvägsstationen,
trädplanterade gator, tomtstruktur och byggnader.
Översiktsplan
I gällande översiktsplan, antagen 2007-11-28 § 158, är området till största del markerat som järnväg.
En mindre del av den östra delen av planområdet har angetts vara mark för offentlig och kommersiell
service. I pågående arbete med en ny översiktsplan, samrådshandling 2014-12-02, anges området
som ett utvecklingsområde för blandad bebyggelse och spårområdet är järnväg.
Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Planområdet berör tre gällande detaljplaner:
A1, Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen (laga kraft 1957-11-25),
3
Datum
Miljö- och byggnämnden
Ärendenummer
2015-03-10
2013-B0133
D7, kv. Stinsen mm (laga kraft 1989-12-28) och
D71, Ikeaområdet m.m. (laga kraft 1997-10-29).
D71)
A1)
D7)
I bilden ovan: Detaljplan D71, gäller där gångbron landar i väster och anger idag handel och kontor
utan byggrätt. Detaljplan A1, gäller för järnvägen, stationen, godsmagasinet och torget. Järnvägen
och godsmagasinet har användningen Tj, järnvägsändamål. Detaljplan D7, gäller längs perrongen,
busstationen och stinshuset. Stinshuset är planlagt som BKQ; bostäder, kontor, kulturreservat.
Kommunala beslut
Fysiska plangruppen, genom kommunstyrelsens arbetsutskott, beslutade 2013-03-18 att ansöka och
ge uppdrag om ny detaljplan för en järnvägsövergång. Miljö- och byggnämnden beslutade 2013-0506 att ge Miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan med normalt
planförfarande.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Befintliga förhållanden
Planområdet är ett redan i anspråktaget järnvägsområde med järnvägsspår för stambanan, godsspår,
godsmagasin, stationshus, stinshus och torg. Området är beläget centralt i Älmhults tätort.
Kulturhistoriskt värdefull miljö
Miljön kring stationen har höga kulturhistoriska värden, se vidare under rubrik riksintressen ovan. I
gällande detaljplaner finns även en fastighet, Stinsen 1, som har markanvändningen Q,
kulturreservat. Se vidare under rubriken miljökonsekvenser nedan.
Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning har gjorts avseende gångbron, vilken bifogas planhandlingarna. Det som
framkommit när angränsande områden byggts ut tyder på att de geotekniska förhållandena är
godtagbara inom planområdet. Detta måste klargöras mer i detalj vid projektering för nybyggnation.
Utöver byggrätten för själva gångbron är byggrätterna planen inom planen till största del redan
utnyttjade genom befintliga byggnader.
4
Datum
Miljö- och byggnämnden
2015-03-10
Ärendenummer
2013-B0133
Trafiksituation
Trafikverket arbetade under åren 2010-2011 fram Förstudie Älmhult, bangårdsombyggnad
(slutrapport 2011-11-01, uppdragsnummer B303577). Arbetet syftade till att identifiera olika
lösningar för stationsmiljön och bangården i Älmhult som ger en väl fungerande trafikmiljö med
förbättrad säkerhet för resenärerna. Bakgrunden är att den nuvarande plankorsningen till
mittplattformen utgör en stor olycksrisk för tågresenärerna då bland annat snabbtåg passerar
korsningen i väldigt hög hastighet. Arbetet mynnade ut i ett förslag som anger att mittplattformen
ska kunna nås utan risk för olyckor mellan tåg och resenärer och att säkerheten på plattformarna ska
förbättras. En gångbro föreslås ersätta den befintliga plankorsningen, placerad norr om
stationshuset, och den föreslås vara fristående från stationshuset. Från gångbron leder trappa och
hiss ned på vardera sidan bangårdsområdet samt till mittplattformen. På mittplattformen placeras
ett perrongtak och på sidoplattformen, dvs perrongen på centrumsidan, placeras väderskydd.
I och med att IKEA:s nya varuhus placerats ute vid väg 23 har stråken genom tätorten ändrats
markant. Från att tidigare varit en klassisk järnvägsort med det huvudsakliga stråket längs med
järnvägen (nord-sydligt) finns det nu också en tydlig rörelse på tvären (öst-västligt). På grund av detta
har kommunen har låtit Tyréns ta fram rapporten Stråkanalys i centrala Älmhult, 2014-05-27, vilken
bifogas planahandlingarna. Rapporten utgår ifrån målbilden att Älmhults centrum ska vara attraktivt
och kreativt med trygga, säkra och gena logiska stråk för fotgängare och cyklister. I rapporten prövas
två lägen för gångbro över järnvägen (norr och söder om stationshuset) och två lägen för
regionbusshållplats (öster och väster om järnvägen). I rapporten föreslås att gångbron ska placeras i
det södra läget och att nuvarande busshållplats öster om stationen bör flyttas till den västra sidan.
Ledningar
Där övergången landar på västra sidan finns befintliga optokablar som troligen måste flyttas.
Fjärrvärme finns i Västergatan.
Kommunen har va-ledningar precis öster om stationshuset. Likaså finns här fjärrvärmeledning.
Till transformatorn på parkeringsplatsen i söder går högspänningskablar.
PLANFÖRSLAGET
Överensstämmelse med översiktsplanen
Förslaget följer översiktsplanen.
Placering av bron i förhållande till omgivningen
Gångbron placeras söder om stationshuset, vilket avviker från den tidigare gjorda förstudien men har
stöd i stråkanalysen. De positiva effekterna är flera.
Bron kommer att påverka det landmärke som kyrkans torn utgör från centrum i betydligt mindre
utsträckning än i det norra läget. Gångbron landar också bättre på båda sidor. På IKEA-sidan kan man
på ett naturligt sätt gå över Västergatan och vidare in på den gata som leder in till det område där
museum, hotell m.m. finns. På centrumsidan får man en betydligt bättre blick över centrum än om
man hamnat i hörnet norr om stationen.
Där bron landar på centrumsidan är det också viktigt att trapporna inte bara leder till perrongen utan
det måste också skapas ett bra stråk kopplat till centrum. I förstudien föreslogs gångbron vara
fristående från stationen. Även där har synen förändrats sedan 2011. I projektet bedöms det nu som
väldigt viktigt ur ett resenärsperspektiv att det finns en koppling till stationshuset, där det finns
5
Datum
Miljö- och byggnämnden
2015-03-10
Ärendenummer
2013-B0133
väntsal och möjlighet till ett kommersiellt utbud. Däremot bedöms det ännu som viktigt att stationen
och gångbron båda klarar sig på egen hand. Kopplingen ska finnas och vara smidig, men gångbron ska
kunna användas även om stationen är stängd. Där övergången landar på centrumsidan är förslaget
därför att trappan ska dela sig i två delar på halva vägen. Går man rakt fram landar man längs
perrongen. Viker man av åt sidan kommer man ner på marken så att man antingen kan kliva rakt in i
stationshuset eller ta ett steg åt sidan och vidare ut mot torget.
Utformning av bron
Utgångspunkten är att bron och perrongtaket ska utformas så att de hör till järnvägsområdet. Bron
ska fungera som passage och inte som en plats man uppehåller sig. Av praktiska skäl kommer större
delen av bron vara väderskyddad, men avsikten är att de material som används är sådana som
används utomhus. Material som diskuteras är I-balkar, glas, stålplåt och asfalt. Bron har en väldigt
lång spännvidd från mittperrongen och västerut, och den måste på grund av kontaktledningarnas
höjd bli väldigt hög, så det är viktigt att den ändå upplevs som en lätt konstruktion.
Avsikten är också att bron ska kunna ha en orienterande funktion för resenärer och besökare. När
man är inne i gångbron ska man alltid kunna se ut på ett bra sätt. Därför avslutas bron med
panoramafönster i ändarna, och hissar och trappor är istället placerade på sidorna. På kvällarna är
det ur trygghetssynpunkt viktigt att den som går i bron har möjlighet att se ut genom glasrutorna
trots att det är mörkt ute. Detta gör att det inte är lämpligt att arbeta med ljus i taket, som är det
vanliga, utan snarare ljus på golvet som gör att det är ljust men ändå är möjligt att se ut i ögonhöjd.
6
Datum
Miljö- och byggnämnden
2015-03-10
Ärendenummer
2013-B0133
Förslag till utformning av bro, hissar, trappor och perrongtak.
ÅF Infrastruktur, 2015-02-13.
Den omgivande miljön
Trafikverket har vissa funktionskrav man måste upprätthålla i stationsmiljöer. Bland annat finns det
krav på att det är en viss ljusnivå i gångstråk och på perrongerna. Intentionen i projektet är att arbeta
aktivt med belysningen i ett större område för att undvika en situation där perronger och gångbro
uppfattas som ett allt för starkt belyst område.
På IKEA:s sida pågår ett arbete där man ser över sina markytor och avsikten är att kunna hantera
besök till arbetsplatser, hotell och museum på ett bra sätt. I detta arbete ingår även att arbeta med
kopplingen till övergången och det nya stråk som bildas in till IKEA:s verksamheter.
Även miljön kring stationshuset kommer att behöva förändras för att bättre passa till de
rörelsemönster som bildas i och med övergången. Kommunen håller på att arbeta fram planer för
hur detta kan göras. Utgångspunkten är att betrakta den tredjedel av torget som ligger närmast
stationshuset som ett ”stationsplan”. Här ska miljön tydligt visa att den hör till stationen och
resandet. Cykelparkeringarna behöver både flyttas och utökas, passage tvärs över torget underlättas,
tillgängligheten till stationshuset ordnas bättre osv.
Älmhults näringsfastigheter äger stationshuset och det intilliggande lilla magasin som används av
taxibolaget och för bussgods. Båda är idag planlagda för järnvägsändamål och så är avsikten även i
detta planförslag. Ett arbete har påbörjats för att se över lokalerna så att dessa utnyttjas på ett
bättre sätt i förhållande till övergången.
I anslutning till övergången finns på båda sidor också ytterligare byggnader som på sikt kan vara bra
att kunna ha kommersiell verksamhet i, med till exempel verksamhet som riktar sig till besökare och
resenärer. På centrumsidan ligger det så kallade Stinsahuset i direkt anslutning till övergången och
som avskiljare mellan torget och busstationen. Idag är det planlagt för bostäder, kontor och
kulturreservat. Stinsahuset uppfördes samtidigt som den första stationen år 1862 och har väldigt
höga kulturvärden, se vidare under rubriken Kulturmiljö nedan. Godsmagasinet är inte fullt lika
gammalt som Stinsahuset men anses ändå vara intressant att bevara då det så tydligt visar på
Älmhults koppling till järnvägen. Nu hamnar det dessutom i ett läge där övergången landar på västra
sidan, vilket gör att det blir betydligt lättare att nå. Förhoppningsvis kan det då uppstå en önskan om
att använda huset till något intressant. Både godsmagasinet och Stinsahuset ägs av kommunen.
Stinsahuset avses i detta planförslag få bestämmelsen C, centrum. Detta innebär att det kan vara
möjligt att ha sådan verksamhet som bör ligga centralt eller vara lätt att nå för många människor. Här
ingår butiker, service, gym, kontor, bio, bibliotek, teater, bank, kyrkor, föreningslokaler,
samlingslokaler, restauranger, hotell med mera. Byggnaden är utsatt för en del buller. Ska kotor
7
Datum
Miljö- och byggnämnden
2015-03-10
Ärendenummer
2013-B0133
inredas måste man säkerställa att det blir tysta arbetsplatser. Detta kan i delar av huset bli svårt, då
det är olämpligt at med hänsyn till husets kulturella värde göra stora ombyggnader av fasaden. Det
kan vara möjligt att ha kontor inom delar av byggnaden. Detta måste granskas vidare i
bygglovsskedet.
Med tanke på risken, se vidare nedan under rubrik riskhänsyn, finns det vissa begränsningars att ta
hänsyn till vad gäller Godsmagasinet. Detta får därför användningen T1K, järnvägsändamål och
kontor. Det innebär betydligt mindre personintensiva verksamheter i jämförelse med
centrumverksamhet, som tidigare föreslagits.
Trafik
För att säkerställa en god trafikmiljö är det viktigt att det på båda sidor om övergången finns goda
angörings- och parkeringsmöjligheter. På östra sidan föreslås gatan närmast stationen planläggas
som gångsfartsområde. Tanken är att hela denna yta, inklusive den del av torget som går fram till
Knutsgatan/Eriksgatan ska vara i en jämn nivå höjdmässigt och uppfattas som ett stationsplan och en
tydlig egen del av det större torget. Angöringstrafik och handikapparkering samt viss
korttidsparkering blir tillåten. Cykelparkeringarna utökas. Lokalbussen får eventuellt flytta ut så att
den stannar på torget i Eriksgatan.
På västra sidan ändras det område, som idag ägs av Trafikverket och som är planlagt för HK, handel
och kontor (men utan byggrätt), och som idag utnyttjas som parkering så att det blir
järnvägsändamål med parkering.
Ekonomiska och sociala konsekvenser
Från kommunens sida är övergången, bron över järnvägen viktig inte bara för att skapa en säkrare
trafiksituation över spåren och längs riksväg 120, utan också för att den skapar en möjlighet att knyta
ihop östra och västra sidan av järnvägen. På västra sidan finns både många arbetstillfällen och många
besökare. På östra sidan finns en centrumhandel som gärna ser fler flanörer i centrum, vilket bron
kan underlätta för. Trafikmässigt blir det också lättare att hantera flödena till och från järnvägs- och
busstationer när det finns en bra och gen koppling mellan de båda sidorna av järnvägen.
Relevanta projekt i omgivningen
Inom IKEA:s område pågår två större projekt, dels kommer hotellet Värdshuset att byggas till och bli
Smålands största hotell, och dels kommer ett IKEA-museum att öppna under våren 2016 i det gamla
varuhuset från 1958. I samband med detta ser IKEA över sina utemiljöer med avseende på bland
annat stråk för besökare, parkeringar etc. Projektet kring övergången diskuteras löpande med
företrädare från IKEA.
Miljökonsekvenser
Behovsbedömningen har resulterat i att planen innebär viss, men inte betydande, miljöpåverkan
vilket gör att en specifik MKB inte tagits fram. Däremot har utredningar gjorts för att belysa risk- och
kulturmiljöfrågor, se nedan.
Riskhänsyn
Räddningstjänstens tillgänglighet till området är inom normal insatstid.
Närheten till järnvägen innebär en risk både sett till framförallt snabbtågens genomfart på
stambanan och den hantering av farligt gods som sker på bangården. Tyréns har därför tagit fram en
riskanalys för att se över risken vad gäller framförallt Godsmagasinet och möjligheten att planlägga
8
Datum
Miljö- och byggnämnden
2015-03-10
Ärendenummer
2013-B0133
den för centrumändamål; Riskanalys, godsmagasin samt lokstallar, Älmhult, daterad 2014-06-18.
Riskanalysen i sin helhet finns tillgänglig på miljö- och byggförvaltningen.
Under förutsättning att åtgärder vidtas bedöms situationen vara acceptabel.
De åtgärder som föreslås är följande:
- Markytan närmast järnvägen ska utformas så att den motverkar och förhindrar att
vätskeutsläpp vid en olycka kan strömma mot fastigheten, exempelvis ”mjuka ytor” som
absorberar vätskeutsläpp, ett dike som samlar upp vätskeutsläppet och avledningsmöjlighet,
för att undvika att vätskeutsläppet rinner i riktning mot fasaden eller ansamlas framför
etableringen. (Detaljplanen har en bestämmelse om störningsskydd som anger detta).
- En kantsten (höjd ca 2 dm) ska uppföras för att hindra att en pöl sprider sig mot fasaden. Det
går att uppnå samma effekt med höjdskillnad etc. (Detaljplanen har en bestämmelse om
störningsskydd som anger detta).
- Det ska finnas tillgång till väg ut från byggnaderna i riktning bort från järnvägen och den plats
där olyckor eventuellt sker. (Detaljplanen har en bestämmelse som anger att entréer inte får
placeras så att de vetter mot spårområdet)
- Skapa en enkel och lätt tillgänglig avstängningsfunktion för friskluftsintaget och den allmänna
ventilationen. En knapp för detta kan placeras på bemannad plats. (Detta måste hanteras i
bygglovet)
- Det är av stor vikt att människor är vakna samt att lokalerna är lätta att överblicka, det vill
säga det bör vara stora ytor, snarare än små rum som används för publika utrymmen.
(Detaljplanen medger endast järnvägsändamål och kontor).
- Det är endast lämpligt att använda utrymmen i bottenvåning till publika utrymmen.
(Detaljplanen medger endast en våning och anger att vind inte får inredas).
Buller och vibrationer
Tyréns har på uppdragav kommunen tagit fram en rapport, ”Tågbullerberäkning och
stickprovsmätning av markvibrationer från tågtrafiken” 2015-02-25. Slutsatsen i rapporten är att det
är marginell risk att markvibrationerna ska upplevas som störande. Området lämpar sig väl för tänkt
verksamhet. Däremot pekar rapporten på att det kan bli svårt att inrymma kontor med tysta
arbetsplatser i Stinsahuset då det skulle behövas en förstärkning av fasaden som inte är lämplig av
kulturmiljöskäl. Kommunen menar att delar av byggnaden kan vara lämplig för mindre kontor, vilket
kan utredas i bygglovsprocessen.
Stadsbild
Utbyggnad enligt detaljplanen innebär en förändring av stadsbilden. Övergången placeras söder om
stationshuset vilket bedömts vara positivt för stadsbilden jämfört med att som tidigare föreslagits
placera gångbron norr om stationen. Bron är också medvetet utformad för att tillhöra
järnvägslandskapet.
Kulturmiljö
En antikvarisk konsekvensbeskrivning har tagits fram av Tyréns, 2015-02-05. Utredningen belyser hur
de kulturhistoriska värdena påverkas vid föreslagna ändringar inom planområdet. Den samlade
bedömningen är att riksintresset för kulturmiljö kommer att påverkas, i vissa delar i betydande
utsträckning. Skadan på riksintresset som helhet är däremot inte så påtaglig att detaljplaneförslaget
inte ska kunna realiseras. Träden föreslås få ett skydd i detaljplanen, men i och med att det är almar
och att de därför kommer behöva bytas ut avser kommunen istället arbeta med trädfrågan när man
9
Datum
Miljö- och byggnämnden
2015-03-10
Ärendenummer
2013-B0133
ser över utformningen av stationsplan. Kommunen känner till att trädraderna kring torget har en
viktig roll i riksintresset för kulturmiljö.
Det så kallade Stinsahuset är en av de första byggnader som uppfördes i Älmhult. Huset uppfördes år
1862 tillsammans med den ursprungliga järnvägsstationen. Byggnaden innehöll då bostad för stinsen
och även inkvartering för lokförare, konduktörer och förste skrivare. En antikvarisk förundersökning,
Smålands museum 2014:12, bifogas planhandlingarna och har tagits fram för att belysa vilka värden
som är viktiga och få antikvariska rekommendationer inför kommande bygglovsärenden. I
detaljplanen införs en skyddsbestämmelse som anger att byggnaden inte får rivas och att den inte får
förvanskas vare sig interiört eller exteriört.
En antikvarisk förundersökning har även tagits fram för den lilla magasinbyggnaden söder om
stationshuset, Tyréns 2015-02-06. Byggnaden anses vara välbevarad och ha ett högt kulturvärde. I
rapporten föreslås att byggnaden förses med rivningsförbud.
Samtidigt finns det en potentiell konflikt med de behov den nya gångbron för med sig ur ett
kommunikationsperspektiv. Detta påpekar också Trafikverket i sitt samrådsyttrande. Kommunens
intention är att magasinsbyggnaden ska vara kvar men menar att det vore olämpligt att förse
byggnaden med en skyddsbestämmelse. Den antikvariska förundersökningen kommer att fungera
som underlag vid kommande bygglovsprövningar.
Arkeologi
Byggherren ansvarar för att om inte tillstånd redan finns från Länsstyrelsen ska arbetet omedelbart
avbrytas och länsstyrelsen kontaktas om arkeologiska fynd påträffas. Ingrepp i fornlämning regleras
enligt Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) och beslut gällande detta fattas av Länsstyrelsen.
Dagvatten
Området är redan idag hårdgjort och avvattningen sker till det kommunala dagvattennätet.
Trafikverket har låtit ta fram ett PM med en dagvattenberäkning, som kommer att fastställas 201503-27 och som bifogas planhandlingarna. Mittperrongen infiltreras idag troligen ner i
järnvägsbanken. Denna kommer att anslutas till ledningsnätet. Området i övrigt ska även fortsatt
avvattnas till det kommunala dagvattensystemet. Då kommunen ställer krav på Trafikverket att det
anslutna flödet får vara maximalt 5 l/s*ha måste utjämningsmagasin anläggas under mark. Plats för
dessa finns i parkeringsytorna mellan perrongerna och nuvarande busstation.
Miljökvalitetsnormer
Planen medger endast nya byggrätter för en gångbro över järnvägen och till den hörande angöringseller entrébyggnader.
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids inte i Älmhults kommun. Planen anses inte
påverka detta negativt.
Planförslaget anses medföra liten eller obetydlig negativ påverkan för yt- och grundvattensituationen
i kommunen. Jämfört med nuvarande situation är förändringarna små. Lite mer dagvatten kommer
att hamna i det kommunala systemet men med bättre fördröjningskapacitet, se vidare ovan under
rubriken dagvatten.
Radon
Planområdet är ett låg-/ normalriskområde vad gäller radon.
Markföroreningar
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar enligt länsstyrelsens karta 2012-10-09.
10
Datum
Miljö- och byggnämnden
Ärendenummer
2015-03-10
2013-B0133
GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska genomförandefrågor
Kommunen ansvarar genom tekniska förvaltningen för att tillsammans med exploatör samordna
frågor om markköp, fastighetsbildning, ledningsrätter och avtal.
Kommunen ansvarar genom tekniska förvaltningen för genomförandet (utbyggnaden) av de delar av
detaljplanen som utgör allmän platsmark. Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden inom
de delar som utgörs av kvartersmark.
Tekniska genomförandefrågor
Om arkeologiska fynd påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas. Ingrepp
i fornlämning regleras enligt Lag (1988:950) om kulturminnen mm (KML) och beslut gällande detta
fattas av Länsstyrelsen.
Det förutsätts att nödvändig grundundersökning tas fram av byggherren i samband med
bebyggandet av området.
Ekonomiska genomförandefrågor
Projektet är beräknat att kosta totalt sett 76 miljoner varav ombyggnationen av plattformarna är
beräknad till 40 miljoner kr. Denna kostnad kommer Trafikverket att stå för. Själva övergången
samfinansieras däremot. Total kostnad är beräknad till 36 miljoner kronor, varav Älmhults kommun
står för 2/3 och Trafikverket för resterande 1/3 av kostnaden.
Trafikverket kommer att äga både plattformar och övergången och stå för drift och underhåll.
Kommunen kommer att planera och bekosta en ombyggnation av miljön kring stationen för att
placera och hantera angöringstrafik, cykelparkeringar, handikapparkering osv på ett sätt som
fungerar ihop med de nya rörelsestråk som förväntas uppstå genom övergången. Likaså i den västra
änden av övergången.
Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, gas-, tele-, opto- eller elledningar bekostas
av exploatören.
Fastighetsrättsliga genomförandefrågor och konsekvenser
Det finns inga befintliga fastighets- eller tomtindelningsbestämmelser.
Ledningar som kommer att finnas eller finns kvar inom kvartersmark ska lämpligen tryggas genom att
servitut eller ledningsrätt bildas. Initiativ till detta tas av berörd lednings- eller rättighetshavare.
Konsekvenser för de olika fastigheterna inom planområdet:
-
Älmhult 8:1, järnvägen. Markanvändningen ändras norr om Godsmagasinet från Handel och
Kontor till järnvägsändamål (med parkering). Kommunen är intresserad av att köpa denna
mark och stycka av den. Fastighetsbildning ansöks och bekostas i så fall av kommunen.
-
Älmhult 8:6, godsmagasinet. Markanvändningen ändras från järnvägsändamål till T1K,
järnvägsändamål och kontor. Fastighetsgränserna behöver korrigeras något, genom att mark
norr om byggnaden överförs till ny fastighet som bildas ur Älmhult 8:1 (enligt ovan).
11
Datum
Miljö- och byggnämnden
Ärendenummer
2015-03-10
2013-B0133
-
Älmhult 8:7, stationshuset. Markanvändningen fortsätter vara järnvägsändamål. Byggrätter
och byggnadshöjder preciseras, men utgår ifrån och medger befintlig situation.
-
Servitut ska kunna bildas för allmänhetens tillgänglighet till övergången ovanpå det som idag
är Älmhult 8:1 och Älmhult 8:7.
-
Stinsen 1, Stinsahuset. Markanvändningen ändras från BKQ till C, centrum.
-
Stinsen 2, busstationen. Markanvändningen i västra kanten av byggstationen ändras från
bussterminal med bestämmelser om att marken ska ha gatsten och att det ska finnas ett
uppställt tågsätt under ett perrongtak till att vara järnvägsändamål med parkering.
-
Älmhult 3:1, sidoperrongen. Ingen förändring. Järnvägsändamål och parkering kvarstår.
Konsekvenser / Part
Kommunen
Trafikverket
Älmhults
näringsfastigheter AB
Organisatoriska
Upprättar detaljplanen.
Håller i projektering och
byggnation av övergången
och perronger.
-
Önskemål om att förvärva
mark på Älmhult 8:1, norr om
Godsmagasinet, av
Trafikverket.
Avsikten är att övergången,
dvs bron, trappor och
tillhörande hissar, ska kunna
få servitut för allmänhetens
tillträde över befintliga
fastigheter och in i bron.
Bekostar 1/3 av övergången
samt ombyggnad av
perrongerna.
-
Fastighetsrättsliga
Ekonomiska
Bekostar detaljplanen.
Bekostar 2/3 av övergången.
Tekniska
Byggherre på egen mark.
Byggherre på egen mark,
samt delar av kommunens
mark som berörs av
övergången.
Detaljplanen medför ett
behov av ombyggnation av
stationshuset. Både
planlösning och
tillgänglighetsmässigt.
Kostnadsfördelning
diskuteras med
kommunen.
Byggherre på egen mark.
ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetiden för detaljplanen är tio år från det datum planen vunnit laga kraft.
MEDVERKANDE
Christina Selin-Flink, karttekniker, har medverkat i framställandet av planhandlingarna.
Carina Tenngart Ivarsson
Stadsarkitekt, LAR/MSA
12
Datum
Miljö- och byggnämnden
Behovsbedömning
Påverkan
Kommentarer
Ingen Liten Måttlig Stor
x
x
Järnvägen är anledningen till att orten finns.
Övergången blir ett modernt tillägg och
utformas medvetet för att den tydligt ska
tillhöra järnvägen.
x
Naturvårdsintressen
Naturreservat
Natura 2000
Biotopskydd
Natur
Kronobergs natur
Ängs- och hagmarksinv.
Våtmarksinventering
Sumpskogsinventering
Nyckelbiotopsinventering
Växt- och djurliv
Strandskydd
Påverkan på vatten
Grundvatten
Ytvatten
Dricksvattentäkt
Dagvatten
Kulturmiljö och
landskapsbild
Fornminnen
Kulturmiljöprogram
Kulturhistorisk miljö
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Stads- /landskapsbild
x
Hälsa
Buller
Föroreningar luft, mark, vatten
Lukt
Radon
Strålning
Kraftledningar
2013-B0133
Detaljplan för ÖVERGÅNGEN
Berörs
ej
Riksintressen
Naturvård
Rörligt friluftsliv
Kulturmiljövård
Ärendenummer
2015-03-10
Antikvarisk förundersökning har tagits fram
för Stinsen 1. Byggnaden avses bevaras
och få varsamhetsbestämmelser.
Gångbron innebär en visuell påverkan på
stadsbilden. Bron är medvetet utformad för
att tillhöra järnvägslandskapet. Övergången
placeras söder om stationshuset vilket
bedömts vara positivt för stadsbilden jämfört
med att som tidigare föreslagits placera
gångbron norr om stationen.
x
x
x
x
x
x
13
Datum
Miljö- och byggnämnden
2015-03-10
Ärendenummer
2013-B0133
Säkerhet
Trafik
Explosion
Översvämning
Ras och skred
Trygghet
Miljö
x
Möjligheterna att hantera trafikflöden till och
från stationen ökar i och med övergången
när spåren och stationen är nåbar från båda
sidor om järnvägen.
En riskanalys har tagits fram för att studera
godsmagasinet.
x
Övergången kan vara positiv ur
trygghetssynpunkt då den förhoppningsvis
kommer att upplevas som en bättre passage
för fotgängare och cyklister än väg 120.
x
x
x
Miljökvalitetsnormer
x
Miljömål
x
Hållbar utveckling
x
Kommunens bedömning
Planförslaget bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen bedöms varken påverka luft
eller vatten.
Alt som stärker kollektivtrafiken.
14