här - Bällstaån

1
Provtagning med Ecoscope 1997.
1997 gjordes två provtagningar med Ecoscope för att påvisa eventuella förändringar av tillförseln av metaller och organiska ämnen till Bällstaån.
Ecoscope-provtagarna är passiva och innehåller dels en jonbytarmassa som ackumulerar lösta metaller och dels en dialysslang som är fylld med ett lösningsmedel (troligen hexan) som
absorberar organiska ämnen. Provtagarna har tagits fram av KM-lab, som också utför analyserna.
Den första utsättningen gjordes 28 februari - 23 mars och den andra 3 september - 21 oktober.
Figur 1. Provpunkter för utsättning av Ecoscope. (1) Uppströms kulvert förbi Barkarby, (2)
Veddesta dike omedelbart uppströms sammanflödet med Bällstaån, (3) Nedströms kulvert
under E20 efter Welcome Hotel, (4) Nedströms Kjelles och kulvert från Sundby, (5) Nedströms första bron efter Kjelles, (6) Uppströms bro vid Brädgården, (7) Uppströms kulvert
under Sundbyvägen, (8) I början av kulvert vid inflödet till Solvalla, (9) Utanför dagvattenledning från Sundbyberg nedströms järnvägen i Dalsänkans förlängning. Provpunkt 5 utgick
vid utsättningen i september-oktober.
2
Tabell 1. Resultat 28.2 - 23.3.
Hg
Cd
Pb
Cr
Cu
Ni
Zn
Tot org
Prov
ng/g
ng/g
ng/g
ng/g
µg/g
µg/g
µg/g
µg/ml
Blank
<2.5
<2.5
<330
390
<0.7
<1
<1.2
6,4
1 Uppströms Veddesta
x
x
x
x
x
x
x
5,1
2 Veddesta dike
x
x
x
x
x
x
x
4,6
3 Nedströms Veddesta
<86
<86
<860
<860
<8
<11
<43
6,6
4 Kjelles
<2.5
10
<330
500
<0.7
<1
3,2
5,6
x
x
x
x
x
x
x
31
6 Brädgården
<2.5
6,9
<330
46
<0.7
<1
2,8
19
7 Sundbyvägen
<2.5
11
<330
520
1,3
<1
3,6
17,6
8 Inlopp Solvalla
x
x
x
x
x
x
x
17
9 Sundbyberg, kulvertmynning
x
x
x
x
x
x
x
4,8
5 Bron nedströms Kjelle
Figur 2. Metallkoncentrationer 28.2-23.3. Den vertikala linjen anger nedre gräns för signifikant värde.
28 februari - 23 mars
Organiska föreningar, µg/ml
0
5
10 15 20 25 30
Blank
Upp Veddesta
Veddesta
Ned Veddesta
Kjelles
Bron Nedströms
Brädgården
Sundbyvägen
Inlopp Solvalla
Kulvert, S-berg
Figur 3. Total mängd organiska föreningar. De mörka staplarna visar prover med
innehåll av metylerade naftalener.
Ett fåtal resultat för metaller erhölls från utsättningen i februari-mars (Tab 1, Fig 2). Koncentrationerna av kadmium och zink var signifikant förhöjda i proverna från Kjelles, Brädgården och inloppet till kulverten under Sundbyvägen. Koppar
och krom visade inga signifikanta halter, och någon bedömning av övriga metaller kunde inte göras.
De organiska föreningarna ökade mycket tydligt
vid den första bron nedströms Kjelles och därefter
avklingande, men fortfarande signifikanta, koncentrationer ner till inloppet till Solvalla (Tab 1,
Fig 3).
GC/MS-kromatografering av de organiska ämnena
visade att huvuddelen utgjordes av aromater. Alla
fyra proverna med förhöjda halter innehöll metylerade naftalener.
3
3 september - 21 oktober
Provtagarna satt ute längre än avsett pga höga flöden i ån som omöjliggjorde intagning. Värden för organiska ämnen erhölls inte i denna provtagning.
Metallvärdena gav betydligt mer information än i februari-mars med signifikanta värden från
en eller flera punkter för kadmium, zink, bly, koppar och krom (Fig 4, Tab 2). Någon förhöjning av kvicksilver och nickel kunde inte påvisas. Det innebär inte att förorening av dessa
metaller inte förekommer, utan kan lika gärna bero på en alltför låg detektionsnivå i analyserna.
Höga kadmiumvärden påträffades nedströms Brädgården vid kulverten under Sundbyvägen,
och i dagvattenledningen i Sundbyberg. Koncentrationen av zink var förhöjd vid samtliga
punkter utom uppströms Veddesta dike, med det högsta värdet i dagvattenledningen, som
också hade de högsta värdena för bly och koppar. Blykoncentrationen var hög även i Veddesta dike och nedströms Kjelles, koppar vid samtliga punkter; värdena var höga från Kjelles
och ned till Solvalla. Krom var svagt förhöjt nedströms Brädgården och i kulverten i Sundbyberg.
Kadmium, ng/g
0
10
20
30
40
Zink, µg/g
0
5
10
Bly, ng/g
15
0
1000 2000 3000 4000
Blank
Upp Veddesta
Veddesta
Ned Veddesta
Kjelles
Upp Brädgård
Sundbyvägen
Inlopp Solvalla
Kulvert, S-berg
Koppar, ng/g
0
500
1000 1500
Krom, ng/g
0
200
400
Nickel, µg/g
600
0
1
2
Blank
Upp Veddesta
Veddesta
Ned Veddesta
Kjelles
Upp Brädgård
Sundbyvägen
Inlopp Solvalla
Kulvert, S-berg
Figur 4. Metallkoncentrationer 3.9 - 21.10. Den vertikala linjen anger nedre
gräns för signifikant värde.
4
Tabell 2. Resultat 3.9 - 21.10
Hg
Cd
Pb
Cr
Cu
Ni
Zn
Prov
ng/g
ng/g
ng/g
ng/g
µg/g
µg/g
µg/g
Blank
<5
<10
300
300
110
<1,3
2,3
1 Uppströms Veddesta
<5
<10
300
300
350
<1,3
3,3
2 Veddesta dike
<5
<10
760
420
410
<1,3
6,6
3 Nedströms Veddesta
<5
<10
410
340
360
<1,3
6,6
4 Kjelles
<5
12
1200
530
830
<1,3
8,3
6 Uppströms Brädgården
<5
14
1300
540
750
1,9
10
7 Sundbyvägen
<5
29
900
630
1300
<1,3
9,6
8 Inlopp Solvalla
<5
<10
630
440
520
<1,3
4,8
9 Sundbyberg, kulvertmynning
<5
44
4100
650
1700
1,7
18
Diskussion
De två utsättningarna gav samstämmiga resultat med avseende på zink, med tydligt ökade
halter vid Kjelles och punkterna närmast nedströms, och i någon mån kadmium med höga
koncentrationer nedströms Brädgården. Skillnaderna i kopparkoncentrationer var anmärkningsvärda. Resultaten gav ändå ett ganska tydligt intryck av den ökande metallbelastningen
utefter åns lopp och åtminstone i provtagningen från september-oktober de stora påslag av
koppar som sannolikt orsakades av dagvattentillflödena i anslutning till tunneln under
Spånga centrum.
Den mycket tydliga ökningen av organiska föroreningar vid den första punkten nedströms
Kjelles orsakades uppenbarligen av metylerade naftalener, som bl.a. används vid färgning av
och tryckning på textilier, billackering och tankrengöring. LC50, 96 timmar, för fisk är 5.1
mg/l och LC50, 48 timmar, för Daphnia 0,08 mg/l vatten (Kemiska ämnen, Arbetarskyddsnämnden 1991-2000).