Underhållsplan 2015-2019 - Rämshyttans Samfällighet

Fastställd av årsstämman den 14 mars 2015
1(8)
Rämshyttans samfällighetsförening
Underhålls och förnyelseplan 2015 – 2019
Lantmäteriets anläggningsbeslut 1976-12-17 och 1994-09-28, m.fl
Samfällighetsföreningar som förvaltar gemensamhetsanläggningar som är av kommunalteknisk natur eller annars av större värde skall, enligt 19 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL), avsätta medel till en fond för att säkerställa anläggningens
framtida underhåll och förnyelse. Bestämmelsen har tillkommit av rättviseskäl, de som
använder och sliter på anläggningen skall också betala för sitt slitage.
Anläggningar av kommunalteknisk natur är till exempel vatten- och avloppsledningar,
vägar inklusive belysning, lekplats och grönområde.
Av anläggningsbesluten framgår att Rämshyttans Samfällighet består av nio (9) sektioner,
med andelstal för de ingående fastigheterna. Enligt stadgarna ska till underhålls- och
förnyelsefonden årligen avsättas minst 100 kr per vägandel, samt de ytterligare medel för
vägar samt resterande verksamhetsgrenar, som stämman beslutar om.
De nio verksamhetsgrenarna är
1) Vägar
2) Grönområde
3) Avloppsanläggning (orange)
4) Avloppsanläggning (rosa)
5) Avloppsanläggning (grön)
6) Vattentäkt, vattenledningar och eldistributionsanläggninngar
7) Avloppsanläggning (gul/blå)
8) Avloppsanläggning (gul/grön)
9) Avloppsanläggning (gul/rosa)
En underhålls- och förnyelseplan bör innehålla
−
−
−
−
−
−
Anläggningarnas utförande och standard
Anläggningarnas värde (produktionskostnad eller beräknad anskaffningskostnad)
Ålder
Beräknad livslängd
Uppskattat underhållsintervall
Hittills utförda underhållsarbeten
Föreningen besiktar årligen, senast i samband med höststäddagen, sina anläggningar, och
bedömer behoven av åtgärder. Resultatet redovisas i god tid före årsstämman, genom att
denna plan uppdateras och distribueras. Planen fastställs varje år vid årsstämman.
2(8)
Utförande och standard – sektion 1, vägar.
(Omfattar 503 andelar enligt budget 2014)
Samfälligheten ansvarar för sammanlagt cirka 5 km vägar till bebyggda kvarter inklusive
de de två anslutningarna till länsväg 646, samt bron över kanalen. Undantagna är dels
vägarna inom kvarteret Rämsbyn 1 – 13 (sektion gul/blå), som sköts av fastighetsägarna i
kvarteret samt dels tillfartsvägarna till bebyggda fastigheter inom f.d. Rämshytte bruk.
Vägarna utgörs av grusvägar som sannolikt byggdes på 1930-talet, det vill säga för mer än
80 år sedan. År 1975 asfalterades vägsträckningen från väg 646 och till kanalbron. Åren
2006-08 påfördes nytt grusslitlager på vägarna, som hyvlas och dammbinds varje vår.
Bron som byggdes 1930 har ett bärverk av 4 bredflänsiga H-stålbalkar upplagda på
landfästen av betong. Överbyggnaden är en konstruktion av stående och liggande plank,
där åtminstone farbanan så småningom måste bytas ut på grund av slitage. Omkring år
1998 blästrades, rostskyddsbehandlades och målades stålbärverket och vägräcket.
Trafikverket besiktade bron hösten 2013, jämfört med med bilder tagna vid samma tid
2007 och studerat försämringarna. Verket skriver i sitt besiktningsutlåtande att förankringarna av träöverbyggnaden måste åtgärdas (rostskydd) inom 2 år, till en beräknad kostnad av 93.600 kr. Övergångskonstruktion och frontmur bör åtgärdas inom 10 år, till beräknade kostnader om 65.000:- kr resp 42.500:- kr. Vilka arbeten som krävs, framgår inte av
utlåtandet, men torde vara rätt omfattande av prisbilden att döma. Under hösten 2014 har
synliga delar av förankringarna till träöverbyggnaden målats, till en ringa kostnad. Även
broräcket har målats. Kostnaden för de resterande åtgärderna fördelas över en tioårsperiod, för utförande omkr år 2024. Då arbeten är bidragsberättigade räknar styrelsen med
att föreningen får stå för 50% av kostnaden.
Trafikverket har i ett tillsynsprotokoll dat juli 2012, bedömt vägarna som fina. Man noterar
att knölar och grövre sprickor i asfaltbeläggningen bör åtgärdas inom 1 – 3 år, att “hålla
efter” uppstickande spikskallar i brons träöverbyggnad och att röja rent vid skyltar varje
år samt att förbättra en vändplan på Talluddenvägen.
Befintliga trummor, 4 st, i vägen från kanalbron och mot Rämshyttebruk, varav en relativt
ny och resterande av äldre datum, fungerar bra efter upprensning. Bedöms inte behöva
åtgärdas de närmaste åren. Gäller även övriga förkommande vägtrummor.
Vägbelysningen har byggts ut succesivt under åren. De senaste stolparna restes och
kopplades in längs vägen vid badplatsen år 2011.
Under 2013 påbörjades en dikesrensning längs vägarna som avses att avslutas under 2016.
Styrelsen har gjort bedömningen att det finns behov av att göra avsättningar för underhåll
och förnyelse enligt följande:
ÅTGÄRD
Bron – rostskydd däckförband
Bron - övergångskonstr
Bron – fogning frontmur
Hyvling och dammbindning
Dikesrensning
Knölar och sprickor i asfalt
Bärighetshöjning – (grusning)
Förbättrad vändplan
Oförutsett
SUMMA
2015
2016
2017
2018
3.500
2.500
15.000
3.500
2.500
15.000
35.000
3.500
2.500
15.000
3.500
2.500
15.000
3(8)
2019
3.500
2.500
15.000
30.000
50.000
4.000
25.000
4.000
60.000
5.000
4.000
60.000
4.000
25.000
4.000
75.000
Sammanlagda behovet sett över de närmaste 5 åren bedöms således till 245.000:-, vilket
innebär att styrelsen föreslår en årlig fondavsättning till sektion 1, om 100:- kr per andel.
Utförande och standard – sektion 2, grönområde.
Grönområdet utgörs av skog, promenadvägar, badplats, lekutrustning och bryggor.
Samfällighetens grönområde är badplatsen, vägrenarna längs ovannämnda vägar samt all
mark söder om Björnuddenvägen, inklusive ön utanför Talludden 22. Undantagen mark är
delägarsamfälligheten S2 som fastighetsägarna i det berörda kvarteret svarar för.
Vår och höst samlas fastighetsägarna en lördag för städnings- och underhållsarbeten i byn.
Vid dessa tillfällen har containrar hittills tillhandahållits för bortforsling av ris och trädgårdsavfall. Containerhanteringen har under det senaste året visat sig bli tämligen kostsam, varför styrelsen kommer att ta upp frågan om behov och kostnader för beslut på
nästa årsstämma. Medlemmarna uppmanas att själva ta hand om och transportera bort allt
avfall till tipp, åtminstone från den egna tomten.
Underhållsansvaret för föreningens gångbro i trä som leder ut till ön utanför fastigheten
Rämsbyn 1:29 (Talludden 22) ska om möjligt överlåtas på Rämsbyn 1:29, eftersom tillträde
till bron endast kan ske över den fastigheten. Även den frågan, om överlåtande av föreningens egendom, kommer att tas upp på nästa stämma.
Promenadstig längs stranden från Talludden 22 och österut fram till badplatsen iordningställdes 2011. Stigen behöver underhållsgrusas.
Lekutrustningen vid badplatsen är föråldrad och uppfyller inte gällande säkerhetsbestämmelser. Att uppdatera lekplatsen ställer sig mycket kostsamt. Styrelsen föreslår att gungställningen tas bort. Endast smärre årliga underhållsåtgärder beräknas utföras. Badets
“barnbassäng” behöver ibland kompletteras med sand.
4(8)
Förslag om att anlägga en boulebana på grönområdet strax söder om badplatsen har framförts. Styrelsen finner att detta troligen inte kan betraktas som samfällighetens verksamhet, och väljer att inte ta med åtgärden i denna plan.
Styrelsen gör bedömningen att kostnaderna för underhåll inom denna sektion är små, och
att det därför inte finns behov av att göra särskilda avsättningar för detta.
Utförande och standard – sektionerna 3, 7, 8 och 9, avloppsanläggningar.
(Sektion 3, orange: Omfattar 7 andelar enligt budget 2014)
(Sektion 7, gul/blå: Omfattar 12 andelar enligt budget 2014)
(Sektion 8, gul/grön: Omfattar 32 andelar enligt budget 2014)
(Sektion 9, gul/rosa: Omfattar 10 andelar enligt budget 2014)
Avloppen, samtliga fyra är spillvattensystem som ligger norr om Björnuddenvägen, och
leder avlopp från fastigheterna till trekammarbrunnar och minireningsverk med tillhörande infiltrationsbäddar. Några brunnslock är trasiga och behöver bytas ut.
Havs- och vattenmyndigheten skriver på sin hemsida: ”Enligt 12 § i förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) är det förbjudet att släppa ut avloppsvatten från
vattentoalett eller tätbebyggelse i ett vattenområde, om avloppsvattnet inte har genomgått längre
gående rening än slamavskiljning”. Myndighetsnämnden miljö och bygg i Ludvika är tillsynsmyndighet. Det finns all anledning förutsätta att upprustningskrav förr eller senare
kommer att ställas på föreningens anläggningar. Styrelsen har antagit att nya trekammarbrunnar och minireningsverk kommer att krävas inom en 15-årsperiod. Priser för en trekammarbrunn är gissningsvis 75.000:- kr, och för ett minireningsverk 250.000:- kr.
Orange är det äldsta av de fyra avloppen och byggdes omkring år 1970. Det finns ett par
spolbrunnar, en brunn (nr 14) med slampump vid bastun nere vid sjön, samt en slambrunn (nr 6). Inga reperations eller underhållsåtgärder har hittills utförts på anläggningen.
Brunn nr 14 och intilliggande bastubyggnad ingår inte i föreningens ansvar och undantas i
denna plan.
Gul/Blå, anlades år 1984. Under år 2011 utfördes omdragningar av rör vid slambrunn nr 9.
Denna trekammarbrunn måste antagligen ersättas av ett minireningsverk framledes.
Gul/Grön, är av äldre datum. Slambrunnen (nr 10) med sina två infiltrationsbäddar, den
senare från år 1990, ligger på släntkrönet nära strandkanten till Rämen. Vid en inspektion
den 30 juni 2014 har Ludvika Kommun kommit med krav på upprustning, rensning och
funktionskontroll av slamavskiljare, fördelningsbrunnar och infiltrationsbäddar. Vid en
uppföljande inspektion har kommunen den 24 oktober 2014 genom ett föreläggande krävt
att åtgärderna ska vara vidtagna senast 2014-12-01.
5(8)
Gul/Rosa, är fördelad på två system, dels turistgården samt parhusen vid Solviksvägen
som är anslutna till minireningsverket (nr 11 och 12), och dels de fyra villorna norrut längs
Solviksvägen som har en egen slambrunn (nr 13) med infiltrationsbädd som anlades år
2008.
Minireningsverket byggdes 1988 och är därmed 25 år gammalt med bristande funktion.
Kommunen noterar, vid sin inspektion den 30 juni, att viss osäkerhet råder om såväl
reningsverkets funktion, som om vattnet efter rening leds till en infiltrationsanläggning
under fotbollsplanen eller om det går ut i en ledning till sjön. Översyn och upprustning av
reningsverket har, på styrelsens begäran, nu utförts av leverantören, som även genom
nyligen avtalade servicebesök garanterar verkets fortsatta goda funktion.
Här är utfallet av myndigheternas tillsyn och efterföljande krav än så länge ytterst osäkra
men styrelsen har gjort bedömningen att det vore klokt att att göra avsättningar för
underhåll och förnyelse enligt följande, så att viss beredskap finns:
ÅTGÄRD
Orange, ny trekammarbrunn
Gul/Blå, minireningsverk
Gul/Grön, minireningsverk
Gul/Rosa, minireningsverk
Oförutsett
2015
6.000
15.000
25.000
15.000
5.000
2016
6.000
15.000
25.000
15.000
5.000
2017
6.000
15.000
25.000
15.000
5.000
2018
6.000
15.000
25.000
15.000
5.000
2019
6.000
15.000
25.000
15.000
5.000
Sammanlagda behovet sett över de närmaste 5 åren bedöms således enl ovan, vilket
innebär att styrelsen föreslår en årlig fondavsättning:
till sektion 3, om 1.000:- kr per andel,
till sektion 7, om 1.500:- kr per andel,
till sektion 8, om 750:- kr per andel samt slutligen
till sektion 9, om 1.500:- kr per andel
Utförande och standard – sektion 6, vattentäkt, vattenledningar och
eldistributionsanläggningar.
(Sektion 6: Omfattar 109 andelar enligt budget 2014)
Sjövattentäkten, fortsättningsvis benämnd ”Vattentäkt 1”, måste i sinom tid ersättas eller
kompletteras med en ny långsiktigt hållbar vattenförsörjning till samfälligheten. Styrelsen
började därför under 2013 utreda olika alternativ. Anslutning av föreningens ledningsnät
till en kommunal leverantör sågs som en realistisk möjlighet. Information om det arbetet
har tidigare lämnats dels på föreningens hemsida och dels vid föreningens årsstämma den
6(8)
22 mars 2014. Emellertid har den fortsatta utredningen visat att alternativet visserligen är
genomförbart men ställer sig mycket dyrbart för föreningen.
Under maj-juni 2014 undersöktes ett annat alternativ, nämligen en 150 m djup brunn, som
borrades på 80-talet vid Turistgårdsvägen - ”Vattentäkt 2”. Borrhålet har länge varit
överfyllt och ur bruk, men har under sommaren letats fram, rensats, provpumpats och
vattenkvaliteten undersökts. Resultatet av uppmätta flöden och kvalitet visade att
brunnen blir ett välkommet och bra komplement till ”Vattentäkt 1”. Styrelsen har därför
sett till att brunnen tagits i bruk för att säkra tillgången på vatten med godtagbart flöde
och tryck framledes. Utredningsarbetet kring det kommunala alternativet, samt undersökning och igångsättning av ”Vattentäkt 2” har medfört obudgeterade kostnader.
Styrelsen beslutade därför vid sitt möte den 8 sept 2014 att en extra avgift om 500:- kr per
ansluten fastighet ska infordras för år 2014.
Kommunen har aviserat att krav på vattenverksamheten enligt Livsmedelsverkets
föreskrifter SLVFS 2001:30 och LIVSFS 2011:3 kan komma att ställas. För att uppfylla
kraven kan experthjälp (konsult) komma att behöva nyttjas.
Vattenledningarna, sammanlagd längd cirka 3 km, byggdes i mitten på 1970-talet och är
således omkring 40 år gamla. Under våren 2014 har några läckor upptäckts och åtgärdats,
vilket säkert har haft stor betydelse för brister i vattentillgången. Det finns all anledning
att befara att flera, ännu ej upptäckta läckor finns då förgreningar och ventiler har visat sig
vara de svaga punkterna.
Renspolning av delar av huvudledningarna från ”Vattentäkt 1” och upp till ”Vattentäkt 2”
utfördes åren 2011 – 12. Vissa delar kan återstå att åtgärda. Inga servisledningar fram till
byggnader är spolade.
Byte av ett antal servisventiler har utförts, och bör fortsätta i en takt av 10 st per år.
Delar av vattenledningsnätet ligger inte på frostfritt djup varför frysskyddet i mark (cirka
1 km värmekabel) också är åldersstiget och kommer på sikt att behöva ersättas till en
beräknad kostnad av 100:- kr per m.
Underhållet av maskinrummet vid ”Vattentäkt 2” är eftersatt och behöver åtgärdas.
Transformatorer och eldistributionsnätet inom området ansvarar samfälligheten inte för.
Styrelsen har gjort bedömningen att det finns behov av att göra avsättningar för underhåll
och förnyelse enligt följande:
7(8)
ÅTGÄRD
Kompl arbeten vid ny brunn
Reparation av läckor
Byte servisventiler
Konsultkostnader
Renspolning av ledningar
Reparation av värmekabel
Reparation av reservoarbyggnad
Oförutsett
SUMMA
2015
20.000
20.000
20.000
15.000
10.000
10.000
95.000
2016
20.000
20.000
30.000
15.000
10.000
30.000
10.000
135.000
2017
2018
2019
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
60.000
10.000
60.000
10.000
60.000
Sammanlagda behovet sett över de närmaste 5 åren bedöms således till 410.000:-kr, vilket
innebär att styrelsen föreslår en årlig fondavsättning till sektion 6, om 750:- kr per andel.
Utförande och standard – sektionerna 4 och 5, avloppsanläggningar.
(Sektion 4: Omfattar 15 andelar enligt budget 2014)
(Sektion 5: Omfattar 23 andelar enligt budget 2014)
Även för dessa två sektioner finns anledning förutsätta att förnyelsekrav kommer att ställas efter kommunens syn. Styrelsen har antagit att nya brunnar för BDT-vatten krävs
inom en 15-årsperiod, till en kostnad av gissningsvis 50.000:- per st. Avloppsanläggningarna utgörs dels av BDT-vatten (Bad – Disk – Tvätt) samt dels av vakuumavlopp från
toaletter. Markcisternerna till vakuumsystemen utgörs av ståltankar som är invändigt
plastbelagda och kan antas behöva bytas ut under den kommande 10-årsperioden till en
uppskattad kostnad om 50.000:- kr per st. Vakuumpumpar måste erfarenhetsmässigt bytas
vart 5:e år på grund av den aggressiva miljön, som sliter hårt på dem. Utbytt pump har
ibland kunnat renoveras och återanvändas. En ny pump kostar minst 30.000:- kr
BDT-Rosa utgörs av 5 slambrunnar (nr 3, 5, 15, 16 och 17) med infiltrationsbäddar. Vid
brunn nr 5 finns en slampump som trycker upp avloppsvattnet till en högre belägen
fördelningsbrunn och infiltrationsbädd.
Vakuum-Rosa byggdes i mitten på 1970-talet och består av pumpstation, cirka 400 m
sugledning och markcistern (nr 1). Under 2013 har norra grenen av ledningssystemet
försetts med spolbrunnar, renspolats från urinsten och avlagringar samt filmats. Återstår
att utföra likadant underhållsarbete för den södra grenen under 2015.
Sedan mitten av mars 2014 har befintligt filter, för luktrening av avgaserna från vakuumsystemet, fyllts med aktivt kol, i syfte att undersöka om metoden fungerar. Försöket anses
ha slagit väl ut.
8(8)
BDT-Grön utgörs av 4 slambrunnar (nr 4, 7, 8 och 18) med infiltrationsbäddar. Brunn nr 4
med infiltrationsbädd förnyades enl uppgift år 2003
Vakuum-Grön är cirka 5 år yngre än rosa och består av pumpstation, cirka 500 m sugledning och markcistern (nr 2). Under 2013 har norra och mellersta delen av ledningssystemet
försetts med spolbrunnar, renspolats från urinsten och avlagringar samt filmats. Likadant
underhållsarbete för den södra grenen utfördes under våren 2014. Den rostfria kylvattentanken till pumpen byttes hösten 2013.
Närboende till pumpstation 2 har under många år klagat på stanken från systemets
avluftningsrör. Eftersom försöket vid station nr 1 anses ha gett godtagbart resultat, har ett
en liknande installation för luktrening utförts i 2:an under 2014.
Standarden är sådan att det finns behov av att göra avsättningar för löpande underhåll
och eventuella akuta åtgärder enligt följande.
ÅTGÄRD
Vakuum-Rosa, ledningsrensning
Vakuum-Rosa, cisternbyte
Vakuum-Rosa, pump
BDT-Rosa, slambrunnar
Oförutsett
SUMMA Rosa
2015
60.000
5.000
3.000
15.000
2.500
89.500
2016
2017
2018
2019
5.000
3.000
15.000
2.500
24.500
5.000
3.000
15.000
2.500
24.500
5.000
3.000
15.000
2.500
24.500
5.000
3.000
15.000
2.500
24.500
Sammanlagda behovet sett över de närmaste 5 åren bedöms således till 187.000:- kr, vilket
innebär att styrelsen föreslår en årlig fondavsättning till sektion 4, om 2.500:- kr per andel.
ÅTGÄRD
Vakuum-Grön, cisternbyte
Vakuum-Grön, pump
BDT-Grön, slambrunnar
Oförutsett
SUMMA Grön
2015
5.000
3.000
13.000
2.500
23.500
2016
5.000
3.000
13.000
2.500
23.500
2017
5.000
3.000
13.000
2.500
23.500
2018
5.000
3.000
13.000
2.500
23.500
2019
5.000
3.000
13.000
2.500
23.500
Sammanlagda behovet sett över de närmaste 5 åren bedöms således till 117.500:- kr, vilket
innebär att styrelsen föreslår en årlig fondavsättning till sektion 5, om 1.100:- kr per andel.
Rämshyttans samfällighetsförening 2014
Styrelsen