CYKELKARTA - Tyresö kommun

Slottsparken. Vid slottet finns en av de första engelska
parkerna i Sverige med välordnade gångvägar, en konstgjord bäckravin med broar och uppbyggda holmar och
kullar. Parken är med sina stora grönytor ett populärt
utflyktsmål. Här ordnas varje år traditionellt midsommarfirande med många besökare.
Strandängarna
St
ra
St r
an
nd
dv
Lilla Tyresö. I omgivningarna kring slottet och kyrkan
finns vandrarhemmet Lilla Tyresö, hantverkskammare,
slottskrog, handelsträdgård, caféer med mera.
Den lilla holmen var i många år bebodd av en fiskare
med familj. Fiskaren levererade fisk till bland andra
slottsherren markis Lagergren. Sedan fiskaren lämnade
sin holme har byggnaderna främst använts som fritidsbostad.
tyreso.se/turism
Prästholmen
Strandbadet
a ll é n
äg e
TYRESÖ
Från slottsparken kan du ta dig ut på Notholmen (bild
till vänster) via en gångbro. Här finns café, gästhamn för
fritidsbåtar och klippor där du kan sola, bada och fiska.
FOTO NINA GUSSANDER
Växtligheten i parken har förändrats under åren. Idag
finns träd som ask, cypress, ek, hagtorn, lind och lärk.
Under sommarsäsongen blommar jätte- och åkervädd,
kungsängslilja, akleja och flera sorters violer.
Telegrafberget. Från utsiktstornet på Telegrafberget
kan du vid klart väder se ända till Nämdö, Gustavsberg
och delar av centrala Stockholm. Vägen till tornet är
markerad från Trinntorpsbadet.
Tyresö kyrka är en av Sveriges populäraste vigselkyrkor.
Kyrkan har ett idylliskt läge på
en kulle omgiven av ängar, alldeles intill Tyresö slott. Kyrkan
byggdes under åren 1638–1640
och är en blandning av sengotik och renässans. Den första
gudstjänsten som förrättades i kyrkan var byggherren
Gabriel Oxenstiernas egen begravning.
Notholmen
Parken anlades av Carl Fredrik Scheffer på 1780-talet.
Till sin hjälp hade han Fredrik Magnus Piper som senare
blev trädgårdsarkitekt åt kung Gustav III.
Tyresö brygga ligger på Brevikshalvön vid Trinntorp.
Därifrån är det lätt att ta sig ut i skärgården med båt.
Waxholmsbolagets båtar går bland annat till Nämdö,
Dalarö, Ornö och Utö. I nära anslutning till bryggan
finns badplats och servering.
CYKELKARTA
FOTO ANNIKA RÖED
Tyresö slott och kyrka uppfördes på 1630-talet av
riksrådet och ståthållaren Gabriel Oxenstierna. Slottet
ligger vackert vid Kalvfjärden. I slottet finns ett museum som visar hur den siste private ägaren på Tyresö
slott, markis Carl Lagergren och hans familj, bodde vid
sekelskiftet.
Trinntorp och Telegrafberget
Tyresö kyrka
FOTO SAMUEL COSSIO-QUIROGA
FOTO SVEN-GUNNAR FORSBERG
Tyresö slott och park
GÅSÖ
Gåsö ö
Norra
Norrholmen
Badholmen
n
Strandudden
n
Strandskolan
Strandhallen
Tr anm
yr
n
ev.
in
y ggnto.
Tr
d alsv.
Mokä
r
vä
Gran k
Krå
k
ällev.
rsv
ä
n
gen
gelb
ruk
Te
Ugglevä
g
en
gs
i.
i ks l
Bre
v
S
Kn
t.
v ä gen
ell
t.
Bre
v
.
ar
tb
n
ÄLLMORA
Ällmorabadet
Äl
Lillström
sva
ssv
ä
Stormyra
v.
en
n
Vi s
Lillmyra
väg
väg e
n
Luraström
ma
rvä
ge
ts -
Noret
sv.
e
äg
Brakmarsviken
är de
ge
n
Breviksbadet
sv
bbg
sik
mn
Klu
Ut
gs
län
v
n
Sisshammar
ge
et
Lil
vä
ks
or
bs
t.
ng h a
Öri
äc
Hammarberget
v.
St
Sv
ub
Ällmora träsk
v.
äs
d ds
g
Breviksmaren
N
iks n
vä
Maru
ts
vre
bb
ba
B r ev
u
St
nt
s
n
lm
Öringhamn
or
av
ä
ge
n
Mörkdalen
Lilla
Sandholmen
Ällmorafjärden
Lillströmsträsk
n
äge
ndv
Sandholmarnas
naturreservat
Dyviks
naturreservat
DYVIK
Viss
va
Gammelmyra
Trehörningen
Norra hamnen
ssv
äg
en
Ängmaren
n
en
vä
ge
ar
gm
Än
Båthusviken
Stordal
VISSVASS
Furuholmen
Ulrikedal
Sjövik
Österkåven
Vissvass by
ge
n
Mörholmen
Dyvi ksb a .
Maren
Ekbacken
Stensjöborg
Kappelsvik
än
r
G
Dyviksvägen
ik
Lillkåven
DYVIKSUDD
Dyviks v reten
v
Sj ö
ä
sv
Dyviksst.
Mörtsjön
Djupviken
Dyviksuddsv äg en
Kittelholmen
Dyv i kslänken
Tyresta nationalpark
Norrgården
en
Dyvik
Löv- Dyviksängars maren
naturreservat
Talludden
Scoutstuga
äg
v
Tiggarviken
Stora
Sandholmen
s
vik
Dy
ÖSTERÄNG
Långsjön
Härsö
st.
iks
vä
Brakmaren
Sandudden
Äl
Ås
en
Drab
a
ge
Ka p
rs
är
ok
äge
n
äg
en
en
äg
n
Hammarbergets
naturreservat
Si s
sha
m
ö st.
Koppholmen
Södergården
Ängsudden
Grisselberget
Tyresta Nationalpark
Stensjön
Vreten
Vissvassfjärden
Tyresta naturreservat
Bagaresundet
Gnetholmen
Lanan
Gränöfjärd
Torrholmen
HANINGE KOMMUN
Storhålet
Ryssugn
Norra udden
Stavholmen
Norra
viken
Styvnäset
l
s
nd
e
la
Bo
sv
Noretbadet
rsv
Vedviken
t
vägen
Ällmora
Fagerudd
Skansen
ma
Ru
d
n
jär
t.
Jär vs
M
Storängsfladen
g
en
äg
ev
de
Klövberget
Storängen
en
Br
ak
Sörm
land
sle
st.
M ossv.
Lökholmen
vä
ox
Ek
el
ind
Sp
Tyresta naturreservat
Mårdst.
Tjäd
erv
gen
kn
ar
en
s vä
n
n
Grändalssjön
v.
Katsviken
BREVIK
st.
pn
n
ge
vä
e
äg
sv
d
Borgviken
g
vä
ga
er
jöb
Lo
Vä
m
ars
tig
e
ap
sta
ge
t.
lls
Va
t aks
Ra
Maskv.
.
en
Kalvnäset
Luraholme
n
Slä
Tyresö kommun
08-5782 91 00
www.tyreso.se
n
ge
vä
iks
ev
BREVIKSHALVÖN
Klövbergsv ä g en
sl.
s
Grändalen
n
Il ler s t
s Be
rg
g
vä
o
Br
Ul
n
ige
lb
er
g
Gloskär
ge
en
n
äge
sv
lm
SJÖBERGA
ör
n
a.
stb
Ru
g
nsti
To
öjd
gh
e
äg
gv
Uddbyviken
Bj
Telegrafberget
Gloskärskobben
Br
Be r
äg
ho
Hallonholmen
Björ nstigen
rin
n
nd v
rg
Söderuddsbergen
ls
da
e
nk
stra
Be
Riddarstig en
glä
ge
BERGHOLM
Strömmingsholmen
Krö netv.
en
Hökv.
n
B
v än
ak
r
Ko
nyc
Berg
Rumpholmen
v.
br
TRINNTORP
n ga r v .
keln
n
st
g en
.
Ge
tin
g sväg en
L a rv
Rundmarsvä
rgs
ggv
en
lb
Karlberg
db y
Ud
v.
ägen
g
vä
My
Ul
er
äg
iksv
B re v
Lövs
å
er
n
Fl ug
e
ta
ks
Ra
Oppsätra
rg
sv
en
äg
l.
R
b
Ull
Rundmar
v
rm
n
ge
ilsti
jär
O
Trinntorpsbadet
n
TEGELBRUKET
Be
RAKSTA
en
äg
v.
arv
SOLBERGA
ägen
Brak m arsv
Rundmarsviken
F
ä
ev
rik
n
ge
Björ
n
Sp
n
Vättingeströmmen
Tyresö-Flaten
Ny
tor
ps
vä
ge
Nö
tsk
Kalvfjärden
Uddby kvarn
en
Brandholmen
Trinntorpsviken
äg
en
v.
tv
gs
t
spe
ck
Ha
or
ge
vä
ke
app
n
Fi
nb
gsn
ge
.
v.
F lu
vä
st
väg
Bullerholmen
Lillsjön
en
eväg
ox
v.
n
ge
ps
R
ks
G ö kba c
vä
ds
tite
En
rv.
en
år
ds
vä
g
Pr
n
s an
to r
Ny
e
ing
Nyforsviken
ge
vä
ks
Fa
Rakstabadet
ar
akst
NYFORS
rtv.
tjä
ds
ägen
llv
rg a lbe
So
Fårholmen
t.
lb.s
So
Albysjön
å
Napoleonviken
Tyresö kommun,
april 2015
viken
Kartografi: Infab Vitamin AB, Helsingborg
Godkänd från sekretessynpunkt för spridning
Lantmäteriet Geodatasamverkan 2015
KalvKoordinatsystem
SWEREF99 1800
holmen
Omslagsbild: Christian Nützel
en
Ta
lg
Brevik
skola
Va
Blomkärrs vä gen
arg
r
n
n
Albybadet
Kloc
k
v
ås
M
äg
en
Gimmerstaholmen
Gimmerstabadet
svä g
og
n
ge
sv
e
äg
lsv
da
A lby s k
KRUSBODA
sv
ar
g
yg
S o lb
erg
av
Kälk-
Breviksväg
Fiskar- (Notholmen)
sundet
e
Bof
in
v. v .
re ke
NYTORP
Fiskarholmen
äg
m h er
Klockargården
akm
Br
M
Rävnäset
vägen
ä
Fatburen
Alby
friluftsgård
Krusboda
skola
rd
GIMMERSTA
gå
Uddby
gård
Tyresö
slott
ksbrin
Foll mme n
strö
v
rsta
me
en
väg
llan
Me
äg
jöv
ys
Alb
Fatburs
b.
När du har utforskat Tyresö vill du kanske
vidga dina vyer. Upptäck hur lätt det är att cykla
vidare till våra grannkommuner.
I cykelkartan
Handhar vi markerat de bästafatet
vägvalen.
in
Do
K l oc k a r
Gim
Lilla Tyresö
Prinsvillan
f
Bo
gen
rovä g
en
Handelsträdgård
Tyresö
bygdegård
v
Ek
viksvä
Stallviken
Tyresö
kyrka
Fatbursbron
Bre
Fisk
ar
-
vä
gen
ORRNÄSET
vägen
S
begravningsplats
yrk
Ahlstorp
S
Erstaviken
n
Rö
GAMLA TYRESÖ Tyresö
tg
äs
Lindskär
ge
Rö
dh
a
Slottsvillan
lvägen
K
v ägen
e
äg
A pe
ge n
en
tig
Alby naturreservat
te r
n
rns
Tjä
Tyresö
skola
Slottshallen
Droppen
Kartan är till för dig som enkelt vill ta dig runt
på cykel i Tyresö. Vi har markerat alla Tyresös
Ägnö
cykelvägar i kartan och du får också förslag på
vägval i områden som saknar cykelvägar.
Långholmen
av
La
äg
Ö
Vits
ipp
Grö
nsi
s
gre
ns
ger
sv
V
vä
yg
m
ds
är
G
fia
Cykla i Tyresö
Talludden
n
äge
ev
n
ge
vä
en
gen
äg
en
c
s
e
Vi d
re
Ty
So
ri a
Ma
öv
äg
Str
and
vä
n
ge
ks
Ba
en
en
Kolardammen
ipp
ev
g
vä
n
åt
e
Brob änksv
.
tig
ks
Fårdala
gård
g
rns
Karptjärn
n
v.
de
Orrn
äs
v.
r.
B j ö rnb ä rsv
Konditorg
n
st
ig
rl i
ma
om
r.
gelik
Krin
oppstral
år
V
Krokan-
n
övä g e
N
Tjä
vä
-
RotRotvik
T yres
Ägnösund
en
åk
t ig
S
viksv.
är
ns
TYRESÖ
STRAND
Vr
v äg
en
rgr.
Södra
Norrholmen
l ot
ts-
Tj
län
ke
n
n äs
itt
Br
ma
so m
ÖRINGE
um
Törnrosaväg
en
g
Sl
Stran
dväg
e
Bryg
gv
ä
strandvä
Str an
d
Vårlide
n
Öringebadet
e
Öring
stig
en
all én
Tjärn
Öringesjön
m
Sö r
n
de
Nedre
dammen
Spirudden
Stensjödal
Båthuset
Skärsholmen
Åva
Åvaån
Tyresta Naturreservat
Älgholmen
en
väg
Åva
Boudden
Simpskallen
Åvabadet
Fridhem
Scoutstuga
Åva Träsk
KATTVIK
0
200
400
600
800
1000m
Skala 1:20 000
Copyright Tyresö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
MALMEN