Kompletterande uppgifter gällande anbudsförfrågan beträffande

Kompletterande uppgifter gällande anbudsförfrågan beträffande nybyggnad av bro
Hammersta, Nynäshamns Kommun. 2015-01-08.
Följande frågeställningar har inkommit och besvaras enligt nedan.
Frågor:
1.
Enligt AFD.242 ska Entreprenören tillhandahålla ”för arbetet nödvändiga handlingar och
eventuellt ytterligare handlingar som kan komma att krävas av Trafikverket.” Kan Beställaren
ange vilka handlingar eller vilken mängd handlingar som ska ligga som grund till
Entreprenörens kalkyl?
2.
Enligt AFD.44 ska ”tidigast möjlig färdigställandetid anges i anbud.” Finns det någon bakre
gräns? Arbetet kan bäst göras på försommaren efter att tjälen har släppt.
3.
Enligt ”Översiktligt beskrivning…” är bron troligtvis grundlagt på packad fyllning. Kan
anbudsgivaren anta att även nya bron kan grundläggas på packad fyllning?
4.
Om svaret till ovan är nej, kan Beställaren utge beskrivning av markförhållanden på
byggplatsen?
5.
Enligt samma beskrivning finns ”rostskadad” spont som rasskydd mot vattendraget. Ingår det
i entreprenaden att även åtgärda/ ersätta denna?
6.
Kan entreprenören anta att marken inom arbetsområdet (landfästen) är inte förorenad?
Svar:
1
2
3
4
5
6
Beställaren kan inte ange vilka handlingar som kommer att krävas av
trafikverket utan detta får avgöras genom erfarenhet av brobygge i enskild
väg av samma art som denna. Alternativt genom kontakt med Trafikverket.
Beställarens uppfattning är att de handlingar som krävs för konstruktion
och genomförande torde vara tillfyllest.
Nya bron skall vara klar för slutbesiktning senast 2015-05-04
Nya bron torde kunna grundläggas på packad fyllning under förutsättning
att tillräckligt avstånd mellan upplag för att klara rasrisk mot ån uppfylls
med hänsyn tagen till att befintlig spont på sikt inte kommer att motstå att
rasvinkel bildas mot ån. Alltså tillräcklig fri spännvidd. Alternativt att ersätta
befintlig rostskadad spont.
Markförhållanden på plats är gammal sjöbotten. Djup till fast botten har i
närområdet befunnits vara ca 15 meter. För kalkylering, om alternativ med
pålning för fundament väljs, beräknas pållängden till 15 meter med ett
angivet á-pris för tillkommande resp. avgående.
Se punkt 3 ovan.
Det finns inget som tyder på att marken som består av mjuka massor i
anslutning till byggplatsen är förorenad.
Stockholm 2015-01-08
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län
Björn Hedbeck