Högebro skylt

Bygd med rötter i medeltiden
Ett pussel av
1500 ton sten
1
Längst ner har stora stenblock
kilats fast i det naturliga berget så
att vattnet kan forsa fram.
2
Stenar hade börjat rasa ner i
bäcken. Restaureringen, som tog
231 timmar på plats, var nöd­
vändig för att rädda den unika
konstruktionen.
2
3
3
De yttre skalmurarna har byggts
först och fyllts efterhand med
sprängsten 90-150.
4
Kallmurning är ett precisionsarbete. Det gäller att ”läsa
stenarna”. Varje sten hanteras i
snitt 15 gånger innan den hamnar
på sin rätta plats.
Tiden hade gjort hade gjort murverket Kallmurningen var underminerad av
trädrötter och slitage.
5
Höge bro utgör fornlämning RAÄ
Gunnarsjö 12:1. Xxx
Sammanlagt består bron av
1500 ton natursten. De största ste­
narna väger två och ett halvt ton.
6 Våren 2015 stod bron klar, räddad
Varje sten hanteras kanske 15 gånger
innan den hamnar på rätt plats. för framtiden och försedd med ett
1
4
räcke för säkerhetens skull. Tänk
på när du passerar att det är brant
och sju meter till vattnet!
5
6
Högebro eller
Höga bro?
På kartorna skrivs namnet ofta
Höge bro eller Högebro. Många
i Gunnarsjö säger Höga bro. De
som ritat kartorna har genom
historien inte alltid haft gehör för
lokala benämningar men deras
version blev ändå den officiella.
omger ån.
4 km Gunnarsjöhistoria
HÖGE BRO
5 Gårdstomt
6 Gunnarsjö kyrka
(RAÄ Gunnarsjö 26:1)
Fem husgrunder från
den gamla bybildningen.
Unikt byggnadsverk på gamla landsvägen till Gunnarsjö
Den mäktiga bron över Fönhultaån är unik. En 13 meter lång och
7 meter hög stenbro i en bäckravin med en konstruktion som saknar motsvarighet i landet. Vi vet inte när den byggdes, men tekniken
som har använts är mycket gammal.
Det kan tyckas märkligt att lägga vägen över en ravin med tanke
på vad det måste ha kostat i arbete och pengar. Men där marken var
låglänt var det mossmark som inte lämpade sig för vägar, så man
hade inte mycket till val.
Vägen till Gunnarsjö gick här redan på 1600-talet. Eftersom
platsen inte är bra som vadställe får man tro att det fanns en bro
redan då – denna eller en föregångare.
Bron består av natursten och är kallmurad – här finns inget murbruk som binder stenen. Konstruktionen utgörs av en dubbel skalmur som har fyllts med mindre stenar och fyllnadsmassor. Längst
Den som åkte eller gick över bron på 1800talet färdades genom ett landskap lite annorlunda än dagens. Området ligger på utmark
och förmodligen fanns här en gles blandskog
med stort inslag lövträd. Ekar och dungar
med bok tillsammans med tall och eventuellt
något inslag av gran.
Eftersom djuren betade på utmarken och
höll efter växtligheten kunde man förmodligen se ganska långt mellan trädstammarna.
I slutet av 1800-talet fanns det 44 gårdar,
1859 slingrade sig
17 backstugor, 68 torp (sex av dem var soldatlandsvägen över
torp) och två skolhus i socknen.
Precis före och efter Höge bro låg två av torpen. bron och vidare mot
kyrkan.
Gunnarsjö är en av de sydligaste socknarna i
Kartan, som gjordes
Marks härad och tillhör Hallands län.
inför laga skiftesKyrkan i Gunnarsjö kom till under tidig
reformen, noterade
medeltid. De äldsta delarna är från 1100noggrant de bereller 1200-tal.
giga väggarna som
ner ligger stora stenblock över bäckfåran, med stöd av berget, så att
vattnet kan rinna igenom.
Bron reparerades på 1820-talet. Vintern 2014/15 var det dags igen.
Murverket hade blivit underminerat av trädrötter och slitage och
stenarna hade börjat lossna på sina ställen. Vägen var stängd av
säkerhetsskäl i ett tiotal år sedan mitten av 00-talet.
Våren 2015 kunde vägen och bron åter öppnas för gångtrafik efter en omfattande renovering. Projektet initierades av Kungsäters
och Gunnarsjös bygdelag och Länsstyrelsen i Halland. Det utfördes
av Gatu och Väg Väst AB som ett utbildningsprojekt finansierat av
Trafikverket, Svenska kyrkan, Sparbanksstiftelsen Varberg och Länsstyrelsen.
Kyrkans äldsta delar
byggdes på
1200-talet eller
ännu tidigare.
4 Vägmärke
(RAÄ Gunnarsjö 2:2)
Inhägnad begravningsplats.
Här vilar sex sockenbor
sedan 1834.
7
(RAÄ Gunnarsjö 28:1)
Väghållningssten
från 1800-talet.
7 Kolerakyrkogård
4
3 Gammal vägsträckning
5 6
10
8
3
11
Landsvägen gick förr
rakt mot kyrkan.
2 Maden
(RAÄ Gunnarsjö 80:1)
En av många torplämningar i Gunnarsjö.
9
2
1
8 Stenvalvsbro
(RAÄ Gunnarsjö 30:1)
Troligen från 1800-talet.
9 Bäck
Gård/by som bland
annat har hyst socknens
första folkskola.
10 Trängesbjär
(RAÄ Gunnarsjö 10:1)
Bergsskreva där man
har offrat mynt.
1 Höga bro (Eller Höge bro, RAÅ Gunnarsjö 12:1)
Här är du nu. Om du går norrut mot Gunnarsjö
kan du se flera spår av av bygdens historia och
människors livsvillkor under århundradens gång.
11 Gammal stig
Här har det gått en stig mellan Bäck och
Stenbäck och vidare mot bygdegården.
Början och slutet av den finns kvar.
Mer information om Gunnarsjös historia.
Skanna QR-koden och följ med på promenad!
Skylten är gjord på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län
www.lansstyrelsen.se/halland
Text och form: Eva Bergengren, www.evabergengren.com
Foto: Bo Wisfelt, Lena Berglund och Eva Bergengren
Tryck: Svanströms reprocenter AB, www.svanstromsrepro.com