Avsägelse från uppdrag som ersättare i Folkhälsorådet

STRÖMSTADS
KOMMUN
KALLELSE/ÄRENDELISTA
Sida
18 (22)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-09-10
Kf § 99
Ks/2015-0326
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Folkhälsorådet
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut
att bevilja Terése Lomgård (C) entledigande från uppdraget som ersättare i
Folkhälsorådet
Sammanfattning av ärendet
Terése Lomgård (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Folkhälsorådet
Justerandes sign
Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD
Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: [email protected]
Kommunens hemsida: www.stromstad.se