Nytt uppdrag för Samres i nordvästra Skåne

Nr 2 – 2015
amres.se.
s
.
w
w
w
r.
e
enär
r och res
spor töre
n
a
r
t
,
r
une
ll komm
mres ti
a
S
n
å
r
ation f
Inform
Samband
Nytt uppdrag för Samres i nordvästra Skåne
Det nya uppdraget – beställning,
planering och genomförande av
skolskjutsar för funktionshindrade
elever – bygger på en helt ny typ
av avtal.
I upphandlingen har Helsingborgs stad lagt stor vikt vid
säkerhet och kvalitet.
Verksamheten med resor för runt
170 elever med särskilda behov i
Bjuv, Helsingborg, Svalöv och Åstorp
börjar den 1 juli, men förberedelserna är redan i full gång.
– Uppdraget innebär endast fasta,
återkommande resor, vilket ställer
höga krav på kontinuitet, planering och information, säger Carina
Schüler, uppdragschef för Skåne på
Samres.
Hon ägnar stor
del av sin tid just
nu åt att träffa
kontaktpersoner,
besöka skolor
och ha regelbundna avstämningsmöten med
Carina Schüler,
huvudmannen
uppdragschef för
Helsingborgs stad.
Skåne på Samres.
En förebyggande
metod som visat sig framgångsrik i
ett liknande uppdrag Samres har i
Lomma och som företaget hoppas få
möjlighet att implementera på andra
håll i landet.
– Vi vill förekomma alla potentiella
problem. Dessutom är det bra för
dem som berörs att få ett ansikte på
oss på Samres, säger Carina Schüler.
Utgångspunkten för det nya avtalet
har varit att säkerställa att barnen
får en väl fungerande skolskjuts som
tar hänsyn till individernas behov. I
upphandlingen har Helsingborgs stad
därför lagt stor vikt vid säkerhet och
kvalitet.
– Vi vill ha en bra skolskjuts med
trevliga och tillmötesgående förare
och bilar som kommer i tid. Tyvärr har
det inte varit så tidigare, säger Leif
Bengtsson, skolskjutshandläggare på
Helsingborgs stad.
– Det här kan vara ett steg på vägen
att förändra en prisfixerad bransch,
säger Otto Svensson, delägare och
projektledare på Telepass.
Telepass kommer att utöka sin verksamhet i Helsingborg från åtta bilar
till 30 och behöver därför nyanställa
chaufförer.
Kvalitetskraven är något som både
Samres och transportören Telepass
ser mycket positivt på. De arbetar
intensivt tillsammans för att ta fram
ett bra upplägg för uppdraget.
– Det är en ovanligt väl genomförd
upphandling, inte minst eftersom kvalitet värderas så högt, säger Carina
Schüler.
www.samres.se – www.samres.no
Otto Svensson,
delägare och
projektledare på
Telepass.
– Det är viktigt för
oss att hitta rätt
personal och att
motivera dem till
att leva upp till
kvalitetskraven.
Alla behöver inse
vilken viktig del av
elevens skoldag
transporten innebär, säger Otto
Svensson.
Kund i fokus – nästa steg
mot kvalitet i världsklass
När den nya organisationen är i drift kommer
Samres att arbeta efter en metodik som ger
löpande input från kunden.
Kundundersökning
Analys
Börja om
Kunden
i fokus
Teresa Ciel Åberg under ett besök i
Chisinau som blir först ut med implementeringen av projektet genom stärkta
coachningresurser och utveckling av
metodiken under 2015.
Ta fram
handlingsplan
(individ/grupp)
Följa upp
Implementera
coaching/utbildning
Kundundersökningar, kvalitetsarbete och coachning har länge varit en
viktig del av Samres verksamhet.
För att ytterligare försäkra sig om
att företaget lever upp till kundernas förväntningar har ett nytt
projekt startats där just kundens
upplevelser sätts i fokus.
– Just eftersom vi är placerade i olika
länder har vi högre krav på oss att
leverera god kvalitet. Därför är det
så viktigt att vi arbetar med kundens
upplevelse och trygghet hela vägen
– från samtal till att resan är genomförd, säger Teresa Ciel Åberg.
turerat med coachning på alla våra
beställningscentraler så att vi arbetar
ännu mer lika. Kunden ska stå i fokus
var vi än är och oavsett vilken roll vi
har på företaget, säger Teresa Ciel
Åberg.
Ny organisation för coachning
Metodik för kompetensutveck-
Projektet och dess slutsatser utgår
till stor del på en kvalitativ kundundersökning som genomfördes under
hösten 2014.
ling och feed-back
Samres har sedan undersökningen
genomfördes arbetat med att ta fram Under 2015 kommer de lokala resurmetoder och rutiner för att systemaserna inom coachning att stärkas och
tiskt förbättra kommunikatörernas
ett utbildningspaket tas fram. Coachbemötande. En ny, tydlig organisaningen sker bland annat genom medtion och metodik för coachning, där
lyssning, gruppcoachning, kurser och
språkutbildningen på ett tydligare
utbildningar. Varje medarbetare får en
sätt integreras
utvecklingsplan som
”Kunden ska stå i
med utbildning
följs upp regelbunoch coachning i
fokus var vi än är och det. Coacherna och
bemötande, ska
språklärarna jobbar
oavsett vilken roll vi i sin tur kontinuerligt
därför sjösättas
under året.
med coachningmehar på företaget.”
toder, utveckling av
– Coachning
mallar och material, utvärderingar,
är något som Samres arbetat med
kompetensutveckling och utbyte.
länge, men som vi behöver hitta
metoder för att utveckla ytterligare. Vi I den nya organisationen återkopplas
kommer därför att låta bemötande,
feed-back från kunden löpande till
språkliga nyanser och yrkessvenska
Samres. På så sätt kan ledare och
bli en naturlig del av kommunikatörer- coacher tydligt se vad som behöver
nas utbildning redan från början. Vi
åtgärdas i coachningen för att höja
kommer också att arbeta mer strukkundnöjdheten.
– Vi åkte runt till äldreboenden och
dagverksamheter, satte oss ner med
en kopp kaffe och djupintervjuade
kunder som använder våra tjänster
om deras upplevelser, förväntningar
och prioriteringar. Jag har även åkt
med chaufförer och pratat med dem
under deras körningar. Det visade sig
att många kunder inte har klart för sig
hur Samres arbetar och att vi behöver
bli betydligt mer transparenta, säger
Teresa Ciel Åberg, projektledare för
Kund i fokus på Samres.
Undersökningen visade att det finns
ett behov av fördjupat samarbete,
ännu mer fokus på språk och bemötande, samt ökad kunddelaktighet.
www.samres.se – www.samres.no
Spontana färdtjänstresor
ökar på sommaren
Birgitta Nordin, färdtjänstresenär boende
i Eskilstuna, tror att det nyckfulla svenska
sommarvädret kan ha betydelse för att fler
bestämmer sig i sista stund.
– Många äldre är beroende av vädret när
de ska ge sig av och anpassar sig nog. Även
jag brukar försöka ha lite koll på väderleksrapporten innan jag bokar, säger hon.
n
)
Birgitta Nordin reser betydligt mer på sommaren och då helst till sommarstugan som
ligger två och en halv mil från hemmet.
– Jag är helt beroende av färdtjänsten för
att kunna komma dit och åker gärna ofta.
Färdtjänstresandet i allmänhet minskar något på sommaren och resorna går till andra
platser än vad de gör resten av året. Detta
ställer höga krav på Samres och förarna
som ska hitta fram till ovanliga adresser.
ar
us
rch
hdh
en
m
h
ar
gt
v
s
När sommaren nalkas är det allt fler
som vill komma ut i det vackra sommarsverige, så även färdtjänstresenärer. I
juli ökar antalet färdtjänstresor i Sörmland som bokas samma dag från ett genomsnitt på 40 procent till 50 procent.
Det går att välja kvalitet
Hur väljer man rätt partner? Det är
en fråga som inte bara plågar deltagarna i Bonde söker fru med flera
dokusåpor, utan även organisationer
som handlar upp tjänster. Ordet
partner antyder att det behövs en
djupare förståelse för verksamhetens
behov än vad som normalt avkrävs
den som levererar enklare transporttjänster. Men även om allt fler vill ha
en partner, så tar upphandlingarna
ofta sikte på att välja en leverantör.
Kanske av rädsla för att riskera
överklaganden om det inte är lägsta
priset som vinner.
Det behöver inte vara så. En vanlig
missuppfattning är att LOU innebär
att priset måste vara den tyngsta
faktorn vid anbudsutvärdering. Så
LEDAR
är inte fallet: lagen ställer krav på
affärsmässigt agerande och att
det mest fördelaktiga erbjudandet
väljs. Genom att jobba med tydliga
kvalitetsmått kan man – med stöd
av LOU – ta sikte på att finna en
partner.
I detta nummer av Samband
beskriver vi hur Helsingborgs stad
har genomfört en upphandling med
fokus på kvalitet tillsammans med
tre andra kommuner. Den tjänst som
var föremål för affären var särskoleskjutsar, en tjänst som ställer
särskilda krav på utföraren och där
kvalitet bör värderas högre än pris
utan att man för den skull gör en
dålig affär. Av de upphandlingar som
Samres har deltagit i de senaste
www.samres.se – www.samres.no
EN
åren är det kanske
den som bäst har
lyckats förena högt
ställda krav på
kvalitet med affärsmässighet.
Glad sommar!
Björn Falk,
VD Samres
HALLÅ DÄR...
… Julia Assarsson och Martin
Eriksson, projektassistenter
på Samres.
Vad innebär det att vara projektassistent?
Martin: Som projektassistent till
personer i företagsledningen får vi
inblick i det strategiska och operativa
ledningsarbetet. Inblicken i verksamheten är en bra grund för en framtida
ledarroll inom Samres.
Julia: Jag är bland annat ansvarig
för att flytta en typ av bokning från
Centralen i Ludvika till Tartu i Estland.
Jag har också följt arbetet med affärsplanen och deltagit i att ta fram en
tjänstekatalog för hela företaget.
Vad hoppas du få ut av din tid på
Samres?
Fortsatt samarbete med Region Gotland
Samres har åter igen vunnit upphandlingen av regiongemensam beställningscentral på Gotland, och får därmed
fortsatt förtroende att hantera uppdraget till hösten 2017, med möjlighet till
förlängning.
– Vi är jätteglada för förtroendet och
möjligheten att fortsätta utveckla uppdraget och tjänsten för våra resenärer
tillsammans med Region Gotland och
de upphandlade transportörerna.
Uppdraget fungerar väl idag och vi får
väldigt få synpunkter, andelen ligger
Nytt för denna upphandling är att Samres inte bara ansvarar för färdtjänst
och sjukresor, utan även resor för
grundskolebarn med särskilda behov
och de barn som har växelvis boende.
Tillfällig visit ska ge kunskapsutbyte
Under ett par månader befinner sig Cristina Petcov, som
vanligtvis arbetar på Samres
beställningscentral i Chisinau,
i Helsingborg för att lära sig
mer om uppdragsadministration. Av 14 sökande var det
hon som valdes ut för tjänsten. Kunskaperna tar hon med
sig tillbaka till kollegorna i Chisinau.
Vilken funktion har du fått lära dig?
Det handlar om olika administrativa
uppgifter som rapporter, inlägg av
Julia: Att bli mer insatt i styrningen av
ett företag och vara delaktig i många
olika delar av verksamheten. Jag vill
också bidra till att Samres uppnår
sina högt uppsatta mål.
Martin: Att utvecklas i en ledande
roll med mångfacetterade arbetsuppgifter och att skapa värde till Samres
verksamhet.
mellan 0,2 till 0,3 procent på antalet
genomförda resor, men vi jobbar ständigt med att bli ännu bättre. Att även
kunna boka sin resa via webben eller
via app är ett exempel på vad utvecklingen har lett till, säger Jani Körkkö,
uppdragschef för Samres på Gotland.
geografi, viteshantering och
korrigeringar.
Vad händer när du kommer
tillbaka till Chisinau?
Då är tanken att jag ska
undervisa ett par kollegor om
uppdragsadministrering och
på så sätt utveckla verksamheten i Chisinau.
Hur tycker du att det går?
Det går jättebra. Jag trivs verkligen
med arbetsuppgifterna och kollegorna
och att få uppleva en ny stad.
REDAKTIONELLT
Samband är organ för Samres.
Ansvarig utgivare: Björn Falk
Samres AB, Kyrkogatan 19, 222 22 LUND
Tel: 046-270 70 70.
www.samres.se – www.samres.no
Samres är ett företag som organiserar
anropsstyrd trafik åt det offentliga. Anropsstyrd trafik såsom färdtjänst, sjukresor, skolskjutsar samt allmän anropsstyrd
kollektivtrafik.
Samres hanterar ca 5 miljoner resor/år
och har ca 300 anställda i fem länder.
Gilla oss på Facebook!