Lathund för enhetschefer

Socialtjänsten
Treserva
Lathund för enhetschefer
Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan
E-post: [email protected], www.tibro.se, Växel: 0504-180 00
Sida 2 (19)
Enligt gällande lagstiftning är vi skyldiga att dokumentera och detta sker i
verksamhetssystemet Treserva.
Treserva hittar du i nätapplikationer under startmenyn:
Som enhetschef väljer man att logga in i Treserva produktionsdatabas. En
inloggningsruta öppnas där du ska ange användarnamn och lösen.
Sida 3 (19)
Användarnamn = samma användarnamn som när du loggar in i datorn
t ex tiaojol
Lösen = första gången anger du disktrasa. När du sedan trycker på ”logga in”knappen kommer en ny ruta öppnas där du anger ett nytt och personligt lösenord.
Skrivbordet
När du loggar in i Treserva kommer du till skrivbordet (se ovan) som är en av
Treservas mest centrala funktioner. På skrivbordet återfinns information som
användaren arbetar med och den är också grunden till det fortsatta arbetet.
I visningsytan i den högra delen finner du anslagstavlan samt olästa och skickade
meddelanden. Under anslagstavlan visas information riktad till användare i
Treserva som ex när uppdateringar i programmet kommer ske.
Sida 4 (19)
Om du behöver hjälp och vägledning kring funktioner och rutiner i Treserva kan du
använda det inbyggda hjälpsystemet. I hjälpsystemet finns dels övergripande
beskrivningar av vad du kan göra i ett visst fönster, dels detaljerade steg-för-steg
beskrivningar av hur du utför en viss uppgift.
Hjälpfunktionen når du från skrivbordet eller via F1-knappen. Om du använder F1knappen öppnas det hjälpavsnitt som är aktuellt för just det fönster som är aktivt i
Treserva.
Myndighetspersonal (biståndsbedömare, SoL/LSS-handläggare) skapar uppdrag
som skickas till den som är ansvarig för aktuell enhet. Dessa uppdrag hamnar i
enhetschefens mapp ”Nya uppdrag” (se nedan). Från denna mapp kan uppdraget
läsas och fördelas.
Fördela uppdrag
Sida 5 (19)
Tryck på plustecknet framför ärendet och markera sedan uppdraget och
högerklicka med musen. En ruta kommer upp med olika alternativ. Du kan välja att
läsa uppdragsdokumentet och sedan att fördela uppdraget till rätt utförarenhet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sida 6 (19)
När du valt fördela kommer detta fönster upp (se ovan). Här fyller enhetschefen in
aktuella uppgifter:
1. Välj den enhet som ska utföra uppdraget.
2. I denna ruta anger du genomförandets fr.o.m. datum. Du kan använda
beslutets fr.o.m. datum som du hittar högt upp i fönstrets högra del.
3. I denna ruta anger du genomförandets t.o.m. datum som även det kan följa
beslutet. Ibland förekommer det att beslutet är tillsvidare och ni anger då
inget t.o.m. datum.
4. Tryck sedan på spara.
5. Sätt en bock (se nästa bild) i rutan under rubriken till fördelad för att
markera den eller de insatser som ska fördelas. Tryck sedan på Fördela.
Observera att alla insatserna måste väljas och sparas med rätt enhet och
genomförandeperiod innan fördelning sker.
6. När du markerat alla insatserna tryck på knappen fördela.
När du tryckt på knappen fördela kommer denna ruta upp och på denna fråga ska
du svara ja. Du kommer sedan komma in i meddelandebilden där du väljer till vem
meddelandet ska skickas till samt sätter en bock i rutan för länkinfo. Tryck skicka.
Ett meddelande till utförarna måste ALLTID skickas annars får de ingen vetskap
om det nya uppdraget.
Sida 7 (19)
Du har nu fördelat uppdraget vidare till utförarenheten!
Tillbaks på skrivbordet kan man se att det fördelade uppdraget har hamnat i
mappen mina enheter. Här kommer alla pågående ärenden finnas till dess att de
avslutas.
Återkalla insats
Om en insats fördelats felaktigt till en utförarenhet är det möjligt att återkalla
insatsen.
Sida 8 (19)
Markera den insats som ska återkallas eller ändras. Ange sedan datum när detta
ska ske och tryck därefter på knappen spara.
Den återkallade insatsen indikeras med J i kolumnen återkallad i listan och den
tilldelas även ett slutdatum som motsvarar det datum som du angav i fältet
återkalla/ändra insats.
Samtidigt skapas en ny rad i listan med samma namn, timmar m.m. som den
återkallade. Denna insatsrad kan sedan fördelas om på nytt till annan utförarenhet
med en ny genomförandeperiod.
Sida 9 (19)
Journalanteckning
Enhetschefen ansvarar för att kontinuerligt föra över de daganteckningar som är
av vikt till den sociala journalen men även att skapa egna löpande
journalanteckningar när behov finns.
För att skriva journalanteckning markera den brukare som berörs och högerklicka.
En ruta med olika alternativ öppnas och du väljer documenta.
I detta fönster trycker du på pilen intill ikonen som ser ut som en uppslagen bok.
Välj ny journal. En ny ruta öppnas och där väljer du social journal.
Sida 10 (19)
Den sociala journalen öppnas och du måste först ange händelsedatum och
rubriktext innan du kan komma vidare och skriva journalanteckningen. Tryck
sedan på knappen ok.
Händelsedatum och rubrik följer med från förra rutan och du kan nu föra in aktuell
journalanteckning i skrivytan. När du är färdig trycker du på knappen spara.
Sida 11 (19)
När du sparar flyttas den nya journalanteckningen från skrivytan till läsytan i det
övre fältet. Här kan du läsa de anteckningar som finns i journalen och de visas i
kronologisk ordning.
Sammanfatta daganteckning
Sida 12 (19)
Nu är vi tillbaks på enhetschefens skrivbord och kan se de pågående uppdrag
som finns under mappen mina enheter. Tryck på plustecknet framför ärendet och
mappar för dokument och insats kommer upp. När du öppnar mappen dokument
kan du nu se att det finns en social journal. Behöver du göra fler
journalanteckningar kan du dubbelklicka på social journal som då öppnas. När
journalen är öppnad går du till arkiv och väljer ny anteckning.
För att sammanfatta daganteckningar kan du antingen högerklicka på brukaren
eller dess mapp dokument. Välj sammanfatta daganteckningar.
Sida 13 (19)
Fönstret för att sammanfatta daganteckning visas och du ser här de
daganteckningar som omvårdnadspersonalen skrivit.
Sida 14 (19)
Välj de daganteckningar som ska vara med i sammanfattningen. Tryck sedan
flytta ner. Skriv rubrik för sammanfattningen, förslagsvis den period som omfattas
av sammanfattningen. Du ska även välja vilken journal som sammanfattningen
ska sparas i. Aktuell journal för enhetschef är den sociala journalen. Redigera
sedan texten så som du önskar, tryck spara.
Avsluta en brukare
I mappen Ej aktuella – att avsluta hamnar de brukare vars insatser inte längre är
aktuella.
För att avsluta en brukare gör du så här:
1. Dubbelklicka på mappen Ej Aktuella – Avslutas för att expandera den och visa
innehållet. Om mappen är tom kan den inte expanderas och värdet (0) visas vid
mappens namn.
2. Klicka på önskad person eller brukare för att visa personuppgifter i skrivbordets
högra del.
3. Högerklicka på önskad person eller brukare för att nå funktionen Sammanfatta
daganteckningar.
4. För att avsluta en person eller brukare dubbelklickar du på önskad post i
mappen.
Sida 15 (19)
5. Du får en fråga: ”Inga pågående insatser finns kopplade till personen, vill du
avsluta denne i Genomförande? (Kom ihåg att sammanfatta daganteckningar och
meddela uppdragsgivaren om avslut)”
• Välj Ja för att avsluta personen eller brukaren.
• Välj Nej för att avbryta och återgå till skrivbordet.
Genomförandewebben
Som utförare i Tibro kommun arbetar man i genomförandewebben och här följer
en kort information om hur denna ska användas.
När omvårdnadspersonalen loggar in till genomförandewebben kommer denna
startbild upp. I denna bild kan personalen se sina aktuella brukare men även de
meddelanden som inkommit.
Sida 16 (19)
Med hjälp av meddelandena får omvårdnadspersonalen vetskap om nya uppdrag
och kan därefter söka efter nytt uppdrag under rubriken person.
När de tryckt på person kommer detta fönster upp där personalen får söka efter
uppdraget. Väljer sedan rätt uppdrag vilket de fått info om i meddelandet från
enhetschefen.
Sida 17 (19)
Ett klick på personen och fönstret för detta uppdrag kommer öppnas (se nedan).
Sida 18 (19)
Här kan personalen registrera personuppgifter, läsa uppdraget samt skapa
genomförandeplan m.m.
Detta är genomförandeplanen och insatserna som myndighetspersonal beviljat
lägger sig automatiskt här. Personalen för sedan in de uppgifter som ska
framkomma i genomförandeplanen t ex hur insatsen ska utföras.
Sida 19 (19)
Omvårdnadspersonalen för in daganteckningar vid behov.
Omvårdnadspersonalen kan även föra in tillfälligt uppehåll som sedan går vidare
till debiteringen.