2015-03-04 Fokusområde Bosättning Uppdrag

2015-03-04
Fokusområde Bosättning
Uppdrag: analys av länets mottagande samt sammanställning av kommuners
boendelösningar för nyanlända
Bakgrund
En viktig uppgift för länets aktörer är att skapa goda förutsättningar för mottagande och
etablering. Detta omfattar en effektiv bosättningsprocess och tillgång till bostäder för
nyanlända. Utifrån behoven i länet identifierade det Regionala samrådet ”Bosättning” som
ett fokusområde för 2014. En arbetsgrupp fick i uppdrag att anordna en regional
bosättningsdag, vilken genomfördes i november 2014. Bosättningsdagen samlade aktörer
med ansvar för olika delar av bosättningsprocessen till en dialog kring utvecklingsbehov och
hur en mer effektiv och sammanhängande bosättningskedja kan skapas. En rapport med
resultat och förslag på fortsatt arbete presenterades för det Regionala samrådet i februari
2015 och ligger till grund för detta uppdrag.
Uppdraget
Uppdraget omfattar en analys av länets mottagande samt en sammanställning av kommuners
boendeläsningar för nyanlända. Genom analys och sammanställning bidrar det Regionala
samrådet till att kunskapsunderlag och erfarenheter sprids över kommun- och
myndighetsgränser. Uppdraget omfattar följande delar:

Att följa och analysera mottagandet av nyanlända i Stockholms län, vilket rymmer en
diskussion kring förändringar, utmaningar och möjligheter. Analysen inkluderar
personer som blivit kommunmottagna genom anvisning (personer från
anläggningsboende och kvotflyktingar) samt personer som bosatt sig på egen hand,
inklusive anhöriga. Uppdraget avgränsas till att inte specifikt omfatta
ensamkommande barn, även om aspekter av mottagandet av ensamkommande barn
kan komma att ingå i analysen om dessa har en direkt påverkan på mottagandet av
nyanlända. Förutom analysen av mottagandet av nyanlända omfattar uppdraget att
följa antalet asylsökande i länet samt anläggningsboenden då detta i förlängningen
har en inverkan på mottagandet av nyanlända. Analysen omfattar perioden 20142015. Ytterligare avgränsningar av uppdraget beslutas av arbetsgruppen i dialog med
Beredningsgruppen. I arbetet utgår arbetsgruppen från Arbetsförmedlingens
anvisningsstatistik, Migrationsverkets statistik kring kommuners mottagande och
annan tillgänglig information.

Att sammanställa information om kommuners boendelösningar för nyanlända.
Sammanställningen av boendelösningar bör också ge information om hur
kommuners arbete med genomförandestrategier (integrationsstrategier,
åtgärdsplaner, etc.) omfattar bosättningsfrågor. I arbetet utgår arbetsgruppen från
Länsstyrelsens årliga sammanställning och rapport om bostadsmarknaden i länet
samt annan tillgänglig information.

Att aktivt sprida analys och sammanställning till länets aktörer genom de deltagande
myndigheternas/organisationernas kanaler och nätverk.
Uppdragsgivare
Uppdragsgivare är det Regionala samrådet för etablerings- och flyktingfrågor. Uppdraget har
beretts av Beredningsgruppen, i vilken ingår Arbetsförmedlingen, KSL, Länsstyrelsen och
Stockholms läns landsting (SLL).
Bemanning
En arbetsgrupp bildas med följande representanter: Länsstyrelsen (sammankallande och
ansvarig för rapportering), Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Etablering Södertörn,
Koordination Norrort, Stockholms stad och KSL. Arbetsgruppen är fri att ta in ytterligare
stöd och kompetens.
Rapportering och uppföljning
Arbetsgruppen rapporterar enligt följande:

Analys av länets mottagande 2014 – maj 2015

Analys av länets mottagande under första hälften av 2015 – september 2015

Sammanställning av boendelösningar för nyanlända i länets kommuner – nov. 2015

Analys av länets mottagande 2015 – februari 2016

Kontinuerlig rapportering till beredningsgruppen

Presentation av resultat till Regionala samrådet i september 2015 samt februari 2016

Uppdraget ska vara slutfört i mars 2016
Sammankallande för Arbetsgruppen:
Annelie Rostedt
[email protected]
Tfn 010 223 16 75
Kontakt Beredningsgruppen
Göran Wahlstrand
[email protected]
Tfn: 010 487 05 97
2