Arvodesnivå för uppdrag i externa organ

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2015-10-13
Sida
1(2)
§ 229
Extra ärende - Arvodesnivå för uppdrag i externa
organ (KSKF/2015:493)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. För uppdraget som andre vice ordförande i Gemensamma Patientnämnden
ska ett månadsarvode på 10 procent av basarvodet utbetalas. Beslutet gäller
retroaktivt från och med den 1 januari 2015.
2. För uppdraget som ordförande i Hjälmarens Vattenförbund ska ett
månadsarvode på 10 procent av basarvodet utbetalas. Beslutet gäller
retroaktivt från och med tillträdesdagen.
3. Sammanträdesarvoden och övrig ersättning utbetalas enligt Reglemente för
ersättning till förtroendevalda och bolagsfunktionärer i Eskilstuna kommun.
Ärendebeskrivning
Gemensamma patientnämnden
Den gemensamma patientnämnden består av representanter från landstinget och
länets kommuner. Landstinget tillsätter ordförande och förste vice ordförande,
medan kommunerna tillsätter andre vice ordförande. Uppdraget som andre vice
ordförande innehas av en förtroendevald från Eskilstuna kommun.
Respektive huvudman svarar för samtliga kostnader för de ledamöter och ersättare
som har utsetts till nämnden. Detta har tillämpats så att respektive huvudman också
beslutar om ersättningsnivån för arvoden med mera.
Månadsarvode för uppdraget som andre vice ordförande finns inte upptaget i
kommunens ersättningsbestämmelser för förtroendevalda. Personalutskottet får
fastställa månadsarvoden för utskott eller beredning som inrättats av nämnd eller
motsvarande, men inte för uppdrag i ett organ som patientnämnden. Det innebär att
beslutet ska fattas av kommunfullmäktige.
Landstinget har fastställt månadsarvodet för ordföranden till 20 procent och för
förste vice ordföranden till 10 procent av basarvodet.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2015-10-13
Sida
2(2)
Under mandatperioden 2007-2010 uppgick månadsarvodet för andre vice
ordföranden till 6,0 procent av basarvodet och under mandatperioden 2011-2014
till 8,3 procent av basarvodet.
Hjälmarens Vattenförbund
Eskilstuna kommun innehar ordförandeposten i Hjälmarens Vattenförbund.
Uppdraget har tidigare innehafts av en heltidsengagerad förtroendevald, vilket
inneburit att inget extra arvode utbetalats för detta uppdrag. Idag innehas uppdraget
av en fritidspolitiker.
Månadsarvodet finns inte upptaget i kommunens ersättningsbestämmelser för
förtroendevalda så även i detta fall ska arvodet fastställas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens personalutskott har inkommit med sammanträdesprotokoll från
den 9 september 2015, § 79 - Arvodesnivå för uppdrag i externa organ.
Yrkanden
Jimmy Jansson (S) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till personalutskottets
förslag.
_____
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsens personalutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2015-09-30
Sida
1(2)
§ 79
Arvodesnivå för uppdrag i externa organ
(KSKF/2015:493)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. För uppdraget som andre vice ordförande i Gemensamma Patientnämnden ska
ett månadsarvode på 10 procent av basarvodet utbetalas. Beslutet gäller
retroaktivt från och med den 1 januari 2015.
2. För uppdraget som ordförande i Hjälmarens Vattenförbund ska ett
månadsarvode på 10 procent av basarvodet utbetalas. Beslutet gäller retroaktivt
från och med tillträdesdagen.
3. Sammanträdesarvoden och övrig ersättning utbetalas enligt Reglemente för
ersättning till förtroendevalda och bolagsfunktionärer i Eskilstuna kommun.
Ärendebeskrivning
Gemensamma patientnämnden
Den gemensamma patientnämnden består av representanter från landstinget och
länets kommuner. Landstinget tillsätter ordförande och förste vice ordförande,
medan kommunerna tillsätter andre vice ordförande. Uppdraget som andre vice
ordförande innehas av en förtroendevald från Eskilstuna kommun.
Respektive huvudman svarar för samtliga kostnader för de ledamöter och ersättare
som har utsetts till nämnden. Detta har tillämpats så att respektive huvudman också
beslutar om ersättningsnivån för arvoden med mera.
Månadsarvode för uppdraget som andre vice ordförande finns inte upptaget i
kommunens ersättningsbestämmelser för förtroendevalda. Personalutskottet får
fastställa månadsarvoden för utskott eller beredning som inrättats av nämnd eller
motsvarande, men inte för uppdrag i ett organ som patientnämnden. Det innebär att
beslutet ska fattas av kommunfullmäktige.
Landstinget har fastställt månadsarvodet för ordföranden till 20 procent och för
förste vice ordföranden till 10 procent av basarvodet.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsens personalutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2015-09-30
Sida
2(2)
Under mandatperioden 2007-2010 uppgick månadsarvodet för andre vice
ordföranden till 6,0 procent av basarvodet och under mandatperioden 2011-2014
till 8,3 procent av basarvodet.
Hjälmarens Vattenförbund
Eskilstuna kommun innehar ordförandeposten i Hjälmarens Vattenförbund.
Uppdraget har tidigare innehafts av en heltidsengagerad förtroendevald, vilket
inneburit att inget extra arvode utbetalats för detta uppdrag. Idag innehas uppdraget
av en fritidspolitiker.
Månadsarvodet finns inte upptaget i kommunens ersättningsbestämmelser för
förtroendevalda så även i detta fall ska arvodet fastställas av kommunfullmäktige.
Yrkanden
Mikael Edlund (S) lämnar följande yrkande:
1. För uppdraget som andre vice ordförande i Gemensamma Patientnämnden ska
ett månadsarvode på 10 procent av basarvodet utbetalas. Beslutet gäller
retroaktivt från och med den 1 januari 2015.
2. För uppdraget som ordförande i Hjälmarens Vattenförbund ska ett
månadsarvode på 10 procent av basarvodet utbetalas. Beslutet gäller retroaktivt
från och med tillträdesdagen.
3. Sammanträdesarvoden och övrig ersättning utbetalas enligt Reglemente för
ersättning till förtroendevalda och bolagsfunktionärer i Eskilstuna kommun.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mikael Edlunds (S) yrkande och finner att
personalutskottet har beslutat att bifalla yrkandet.
_____
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande