senaste medlemstidning "Göingebiologen"

Göinge-Biologen
Göinge-Biologen 2015:3
2015:3
Göinge
Biologen
Kontaktblad för Göingebygdens Biologiska Förening
Kommande program:
I samverkan med Studiefrämjandet
Söndagen den 20 september
18.20 vid Eketorp. För den som vill,
finns det möjlighet att ”tjuv-starta”
redan kl 17.
Förfrågningar: Arne Gustavsson
0451-155 51
Skördefest på Hovdala slott.
Vi hjälper till att artbestämma olika
Onsdagen den 7 oktober Vi
svamparter mellan kl 11 och 16:00.
Förfrågningar:
Arne Gustavsson tittar på vad Sommarens skörd
har att erbjuda, tag med dina fynd!
0451-155 51
Läredaskolans aula kl 19:00. Bl a
Söndagen den 27 september visar Bo-Göran Andersson bilder
Fågelexkursion västerut. Samling
på kungsfiskare och mycket annat.
vid Linnéskolans parkering, Norra
Förfrågningar: Arne Gustavsson Kringelvägen kl 08:00. Om det är bra
0451-155 51
havsvindar åker vi till Båstad/Kattvik,
annars blir det Hasslarps dammar,
Måndagen den 9 november
Sandön, Rönnen och ev Farhult.
”Extremadura - fåglarnas och
Förfrågningar: Anders Larsson,
blommornas paradis” Thomas
070-319 23 57
Johnsson visar bilder från västra
Håkan WinqvistSpanien. Läredaskolans aula kl
070- 207 52 47
19:00.
Tisdagen den 29 september
Skådarmorgon vid plattformen
”Slingra Dig” kl 08-10:00. Se sid 2!
Torsdagen den 1 oktober
”Vannaröds Ängskrona”.
Vi njuter natur och ”städar” marken.
Medtag gärna röjningsredskap. GBF
bjuder på läskande frukt och dryck.
Samling kl 18 vid Linnéskolan eller kl
www.gbfnatur.se
Nr
2015:3
(årg 46)
Förfrågningar:
Thomas Johnsson 070-331 61 26
Torsdagen den 26 november
”Vi bekantar oss närmre med
spindlar”. Lars Jonsson visar bilder
och berättar. Läredaskolans aula kl
19:00.
Sälgskimmerfjäril
Förfrågningar: Lars Jonsson
070-846 23 15
Foto: Màrika Bernardt
Sidan11
Sidan
Göinge-Biologen 2015:3
Skådarmorgon!
Var och en tar sig till platsen för
skådarmorgon.
Transporten till och från skådarlokalen
fixar ni själva.
Vid samkörning ordnar var och en detta
genom att kontakta skådarkompisar.
Glöm inte ta med fika.
Förfrågningar:
Håkan Winqvist
070-207 52 47
Anders Larsson
070-319 23 57
AKTIVITETER I
”SPINDELN”
Österåsgatan 11
Temakvällar i Spindeln kl 18:30
* Onsdagen den 16 september
”Rapport om Ölands-exkursionen den
14 maj”. Floragruppen berättar.
* Onsdagen den 30 september
”Hässleholm då och nu”. Leif
Jaensson visar bilder och berättar.
Göinge
Biologen
Nr 2015:3. Årgång 46.
Ansvarig utgivare:
Lennart Mattsson
Körsbärsvägen 7
281 40 Hässleholm
0451-822 48
070-56 822 48
[email protected]
com
Sidan 2
* Onsdagen den 14 oktober
”Våra älskade svenska fåglar”. Karlo
Pesjak visar bilder och berättar.
* Onsdagen den 28 oktober
”Från björn till örn”. Ingmar
Kristiansson visar bilder och berättar.
* Onsdagen den 11 november
”Trettio års andfågelräkningar i
Finjasjön i maj månad; resultatet”.
Thomas Johnsson visar bilder och
berättar.
* Onsdagen den 25 november
”Min hörna i Nyehusen; spindlar och
andra småkryp”. Jan Andersson visar
bilder och berättar.
Floragruppen
Inne- och utemöten torsdagar udda
veckor kl 18:30.
Alltid samling i klubblokalen Spindeln.
Den 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11,
3/12 och 17/12.
Förfrågningar:
Johnny Nilsson
0451-122 54
0768-86 76 57
Fågelgruppen
Möten onsdagar jämna veckor kl
18:30.
Den 15/9, 20/10 och 24/11.
Förfrågningar:
Håkan Winqvist
0451-105 80
070-207 52 42
DigitalFOTOgruppen
Två träffar är inplanerade under
hösten: 28/9 och 26/10, båda kl 18:30.
Förfrågningar:
Thomas Johnsson
070-331 61 26
Göinge-Biologen 2015:3
Småkrypsgruppen
Pål Axel Olsson e-postar om kommande möten.
Har inte Pål Axel Din e-postadress,
kan Du skicka den till honom på
följande adress:
[email protected] eller mobil
070-35 12 370.
Internet är roligt och ger
oss både inspiration och
kunskap!
Hjälp oss att hitta en ny
ordförande!
Kontakta valberedningen och lämna ditt
förslag!
Thomas Johnsson, 070-331 61 26
Under sommaren har vi startat
Medlemsavgiften
är 100:- för vuxna. Familj betalar
100:- för medlem nr 1 och övriga
tillkommande betalar 20:-.
Den som är född 1998 eller senare
räknas som ungdomsmedlem och be­
talar 20:-.
GBF:s plusgiro är 34 50 97- 0
Var god ange medlemsnummer vid
betalning via internet. Medlemsnum­
ret återfinns bl a i adressetikettens
övre kant.
upp en Facebook-grupp
kallad ”Göingebygdens Biologiska
Förening”.
Här utbyter vi upplevelser och bilder
från naturen i Göinge med varandra.
Vi är f n drygt 50 medlemmar och vi
har redan haft flera hundra inlägg!
Anslut dig gärna!
Har du frågor: Kontakta Johan Falk
på [email protected]!
Vår fina hemsida fortsätter att
fungera på samma sätt som tidigare!
På vår hemsida hittar du länkar till
några medlemmars
hem-
sidor - Även här finns mycket
intressant att ta del av!
Är du intresserad av fåglar finns det
en app till smartphones (iPhone
och snart även Android) som heter
”Fågelguiden”, där Europas alla fåglar
presenteras med teckningar, kartor
och läten. Ett jättebra hjälpmedel i
fält!
Sidan 3
Göinge-Biologen 2015:3
Vår förening i framtiden?
Vår förening står inför några framtida utmaningar: Dels att vårt medlemsantal
minskar och antalet unga medlemmar är lågt, dels att styrelsen fått del av viss
kritik från ett antal medlemmar. En kritik som huvudsakligen tar sin grund i hur
vi nyttjar vårt stora egna kapital.
Vi behöver nu din hjälp!
För att råda bot på detta har styrelsen
under våren och sommaren gjort följande:
..och ber dig därför svara på
följande frågor:
1. Sett över vår portalparagraf, som
beskriver vad vi ska/kan arbeta med.
(Se sidan 5)
1. Ska vi behålla nuvarande
portalparagraf? Om inte ange förslag
till ändringar!
2. Listat ett antal göromål som
styrelsen anser rimmar med portalparagrafen
(Se sidan 5)
3. Prioriterat ett antal göromål som
ska utveckla vår förening
(Kommer i verksamhetsplanen för
2016)
4. Diskuterat (tillsammans med våra
revisorer) hur vi dels bör nyttja vårt
egna kapital men också hur vi bör
placera medlen.
(En policy redovisas på årsmötet
2016)
5. Beslutat att gå ut med en enkät
till alla medlemmar för att få in allas
synpunkter!
(Detta sker nu i höst! - Se högerspalten!)
Arbetet har letts av Thomas
Johnsson, adjungerad ledamot.
Sidan 4
2. Anser du att de områden styrelsen
listat som rimliga med tanke på
portalparagrafen är lämpliga? Om
inte, dra ifrån och/eller lägg till!
3. Lämna gärna förslag på hur vi kan
utveckla vår verksamhet gällande
innemöten, exkursioner, studiebesök,
tematräffar eller andra områden inom
vår verksamhet!
4. Är det någon verksamhet du vill att
vi ska prioritera särskilt de kommande
åren?
5. Vi har ett stort eget kapital (vid
senaste bokslutet 2014-12-31 cirka
1,6 miljoner kronor). Hur anser du att
vi på ett ansvarsfullt sätt nyttjar denna
goda resurs?
Vi vill ha in dina svar (anonymt
eller icke anonymt) senast den
1 november (!) till [email protected]
clangula.se eller Thomas Johnsson,
Solbrinken 7, 281 41 Hässleholm.
Göinge-Biologen 2015:3
Portalparagrafen:
GBF ska främja studiet och skyddet av djur- och växtvärlden i Göinge
och för övrigt odla intresset för biologiska frågor. ör
biologiska frågor
Slutsats: Styrelsen anser att det för närvarande inte finns anledning att ändra
paragrafen!
Styrelsen anser att vi ska/kan göra följande inom ramen för paragrafen:
* Innemöten (med mer ”spetsiga/
udda” föreläsare ibland; Vi ställer
frågan till våra medlemmar och
programkommitten beaktar svaren!)
* Exkursioner (nytänk mot nya
former och lokaler; Vi ställer frågan till
våra medlemmar)
* Studiebesök (vi når lite andra målgrupper)
* Temagrupper (kanske mer
utom-husverksamhet, ”öppna
arrangemang”; Vi ställer frågan till
våra medlemmar)
* Källargruppen och deras temakvällar
* Inventeringar (biotop, arter etc)
* Proffsigt utställningsmaterial
(Hovdala slott, Hässleholm Kulturhus:
typ ”naturum” etc)
* Tidskrifter (Göinge-Biologen, Natur
i Göinge, bok om Hässleholms natur)
* Naturvårdsarbete (röjning, holkar
etc)
* Remissarbete (dock endast inom
Hässleholms kommun)
* Uppdaterad hemsida
* Lyfta upp aktuella miljö- och naturvårdsproblem
* Internet: Skapa en Facebookgrupp
(för tätare kontakt med våra medlemmar), ev Instagram
* Samarbeta med andra föreningar
* Samarbeta med främst förskolor
* Att synas; t ex holk med webbkamera på kommunens/vår hemsida
* Miljöpris/stipendium (?)
* Skapa miljö- och naturvänlig
trädgård (ev i samarbete med
Hovdala; vem driver dessa frågor?)
* Handla miljövänligt; ekologiskt,
närodlad etc (vem driver dessa
frågor?)
* Medlemsvård (trevliga exkursioner/
innemöten/tidskrifter, jubileum, ”gratis
fika” (frivilligt att lägga peng); jultallrik
för funktionärer inom vår förening)
Dessa områden blir vägledande för
hur vi nyttjar vårt eget kapital!
men också...
* Ungdomsaktiviteter (Instagram/
Facebook, tävling, spec exkursioner:
ugglor, fladdermöss, korvgrillning,
kittlande/spännande aktiviter etc)
Sidan 5
Göinge-Biologen 2015:3
ANDFÅGELRÄKNING i Finjasjön samt Magle och Stoby våtmarker
2015-05-10
Ref: Thomas Johnsson, Solbrinken 7, 281 41 HÄSSLEHOLM, e-post: [email protected]
0451-809 81 (b) och 070-331 61 26 (mobil)
Väder:
Fågelart
Skäggdopping
Vitkindad gås
Storskarv
Häger
Sångsvan
Knölsvan
Grågås
Kanadagås
Snatterand
Gravand
Gräsand
Skedand
Kricka
Vigg
Knipa
Storskrake
Sothöna
Mulet, tidvis lätt duggregn, ca 10 grader C, vindstilla
Finjasjön, delområde
I
II
54
19
1
1
4
19
6
14
6
3
61
14
26
18
26
11
1
83
33
178
Magle
Stoby
IV Summa våtmark våtmark
36
115
0
6
1
1
1
8
8
2
66
74
3
32
57
32
0
2
0
0
7
30
24
0
1
1
10
24
2
21
126
10
0
26
64
5
III
6
4
207
501
87
1
1
3
2
Totalsumma
115
6
2
1
11
77
89
2
0
0
55
0
1
26
139
0
71
Summa
Inventerare:
B Severson
Tina Persson T Johnsson
Clas Malm-
O Tryggeson Å Lönn
7
2014: 656
595
(9 personer)
T Persson
A Larsson
ström
L Jönsson
2013: 718
2012: 593
Kommentarer
Följande antal ungar (pull) inräknades: Grågås (tot 124 ex) och kanadagås (tot 5 ex). Dessa är ej medräknade
i ovanstående sammanställning!
Göken (ovan) är fotograferad av Åke Lönn
Sidan 6
Nästa andfågelräkning: 2015-09-13
Göinge-Biologen 2015:3
Våtmarksinventering
Fr o m i år ingår vår majräkning även i den nationella våtmarksinventeringen, vilket innebär att vi även räknar
vadare, måsfåglar och rovfåglar. Tättingar räknas inte!
Så förutom "andfåglarna" på sidan 1, noterades även följande arter:
Fågelart
Skrattmås
Fisktärna
Gråtrut
Fiskmås
Finjasjön, delområde
I
II
300
2
4
Skogssnäppa
Enkelbeckasin
Tofsvipa
Storspov
Rödbena
Drillsnäppa
Lärkfalk
Ormvråk
Glada
Brun kärrhök
Fiskgjuse
Sparvhök
Summa
III
1
Magle
Stoby
IV Summa våtmark våtmark
300
60
14
4
11
3
3
2
2
5
1
6
1
1
1
1
2
308
1
1
2
1
1
1
19
331
1
2
2
1
6
1
1
Totalsumma
374
11
3
7
1
6
7
1
1
2
6
1
1
1
1
75
14
1
2
1
1
1
1
420
Skrattmås markerad med fet siffran = Antal exemplar som häckar, d v s totalt 374/2 = 187 par.
Sannolikt är dessa siffror underskattade!
Ett erfaret gäng andfågelräknare njuter en en välförtjänt fika efter utförd räkning
Clas Malmström (tv) kom utanför bild!
Foton: T Johnsson
Idag hördes sång från följande arter:
Näktergal, grönsångare, trädgårdssångare, gök, svarthätta, gran - o lövsångare, sävsparv, rörsångare
Sidan 7
Göinge-Biologen 2015:3
exemplar sågs, men bara ett av dem
hade börjat blomma.
Karin Bergendal
Å r e t s b l o m r ä k n i n g i Vannaröds
Ängskrona har blivit något senare än
vanligt. 07-10 jag kollade jag den sista
delytan. Det är vädret som orsakat
förseningen. Gräset har dessutom
växt väldigt kraftigt. Detta verkar ha
bidragit till att försena blomningen för
de grönvita nattviolerna, som i år är
längre än vanligt.
Hur som helst har det inte minskat
antalet individer. Totalt har jag fått ihop
1099 st. Det är en kraftig ökning från
fjolårets summa 661. Det är nästan en
fördubbling.
Så kan jag också meddela att antalet
stor blåklocka har ökat kraftigt.
Jag uppskattar att antalet ligger
snarare över än under 200.
Kurt Sköld
D ö d s o r s a k e r ? En dag i början
av augusti såg jag i Snärshult i Vittsjö
en utsträckt död till synes oskadad
hare ligga på marken. En annan dag
låg på marken i närheten en utsträckt
död till synes oskadad ekorre. - G-Bredaktionen tar gärna emot en bra
förklaring till dödsorsakerna!
Anita Johannesson
V i t s t o r k.
På förmiddagen
07-28 seglade en stork över Backers
på Fabriksgatan i Sösdala. Runt runt,
tills den bestämde sig för att flyga i
nordvästlig riktning. Om det var samma
stork som stått på fältet bredvid vägen
till Bosarpasjön i Ankhult, vet vi inte.
Eira Tronäss
V i t s t o r k. Från bilen såg jag på
eftermiddagen 08-27 en stork på ett
fält nära väg 21 strax invid avfarten till
och från Finja. Den var ringmärkt på
vänstra foten.
Márika Bernadt
K l o c k g e n t i a n a n har på
Hofgårdens marker nära Helgeån
och Skeingesjön i år haft en mycket
riklig blomning. På tre delområden har
sammanlagt 350 individer räknats in.
År 2014 observerades 187 individer,
år 2013 184, år 2012 168, år 2011 175,
år 2010 175 och år 2009 38 individer.
De två åren dessförinnan hittades
inga blommor p g av att maderna var
vattendränkta. År 2006 räknades 170
individer.
Jerker Thorvaldsson
S e n t. Blommande storblommig
vitsippa 06-18 och 09-03 (!) i HissS e v ä r t. 08-18 var jag och tittade på
mossa (se foto ovan).
klockgentianor i Nedraryd, ett Natura
Márika Bernadt
2000-område, i Osby kommun. Flera
Sidan 8
Göinge-Biologen 2015:3
G r ö n g ö l i n g s k u r t i s. Två
gröngölingar höll ett tag i våras till högt
i uppe i ett träd i Sjörröd. De sågs först
en kort stund picka med näbbarna mot
grenarna i trädet. Därefter böjde de
huvudena bakåt och framåt, samtidigt
som de öppnade sina gap.
Kjell Månsson
N ä r b o e n d e. Två holklådor i
Tostarp har i sommar kommit att bli
häckningsplats för två grå
flugsnapparpar i Tostarp. Bara ca
15 m är det mellan de båda bona.
Göran Svensson
F ö n s t e r d ö d. En ung gröngöling flög 08-08 mot stora fönsterrutan på vårt hus i Sjörröd. Därmed
blev det ett slut på dess liv.
Kjell Månsson
L ä r a n d e. Barnen i Kviinge grundskola
i Hanaskog, som är en F-6 skola,
hade den 27 maj kl 9-14 en friluftsdag
i Breanäs vid Immelns nordvästra
strand. I sju grupper besökte barnen
olika stationer under drygt 20
minuters tid. Som representant för
Göingebygdens Biologiska Förening
var jag där och ansvarade för en
station som hette ”Fåglar”. Levande
fiskmåsar och kanadagäss kunde ses
under alla passen. I övrigt fick barnen
via tre uppställda tubkikare bekanta
sig med uppstoppade fåglar, som
hade placerats ut i ett angränsande
skogsbryn. Arne Gustavsson
H a v s ö r n e n sågs vid 8-tiden 0902 cirkla högt över vårt hus i Sjörröd.
Därefter seglade den iväg mot Finja.
Kjell Månsson
N y t t a & n ö j e. Har idag (2 augusti)
varit ett tag i Vannaröds Ängskrona
och vänt lite i det hö som slåttrades
i onsdags den 29 juli. Passade också
på att njuta av fjärilar som besökte
strättorna där (bl a kartfjäril och
silverstreckad pärlemorfjäril).
Arne Gustavsson
ERöllika
l d s n a b b v i n g e n sågs
den 28 augusti i Skepparslöv (se
bild ovan). Jag har tidigare sett den
vid Immeln 2011. Den lär även ha
Foto: Lars Gertsson
observerats
vid Hovdala.
Johan Falk
Kartfjäril (sommarvarianten)
Foto: Arne Gustavsson
Sidan 9
Göinge-Biologen 2015:3
Malshult i sommar. En av de sällsynta
Rapport från Malshult
solskensdagarna i slutet av juli fick jag
Fyrtio år i Malshult strax söder om för andra gången någonsin förmånen
Osby har förvisso innehållit en att se ett ex av aspfjärilen. Den
hel del naturupplevelser som varit uppförde sig snällt, i enlighet med
minnesvärda. Men frågan är om beskrivningen av artens beteende,
någon varit i närheten av det som vi att den ofta slår sig ner på grustäckta
stigar och småvägar.
fick uppleva i söndags (2 augusti).
Jag och sonen Anders satt på
Lars-Göran Johansson
verandan och kopplade av efter
en stunds utomhusarbete. Plötsligt
upptäckte Anders en rovfågel på hög
höjd som väckte hans intresse. Den
var falklik och eftersom lärkfalken
sannolikt är årsviss, så misstänkte
han att det var ett ex av denna art.
Han tyckte emellertid att den var för
stor och bad mig titta på den. Jag höll
med honom! Den verkade vara för
stor för att vara en lärkfalk. Jag sa i
förbigående, att det kan väl inte vara
en pilgrimsfalk!?
Anders gick för att hämta en kikare och
vår bok om Europas fåglar, medan jag
fortsatte att följa fågeln, som flög ut
”Att leva på hoppet”
mot Malsjön på relativt hög höjd.
En fotoutsällning om grodor av den
Plötsligt fällde den in vingarna och
världsberömde naturfotografen
störtade som en klump i mycket hög
Magnus Lundgren finns på Hässlehastighet mot jorden Det gick inte att
holm Kulturhus fram till den
följa hur dykningen slutade, eftersom
26 september.
en trädridå skymde. Om det blev en
lyckad jakt vet vi alltså inte.
Jag tror, att jag någon gång sett detta
jaktbeteende i något naturprogram
på TV, och jag kan bara känna mig ------------------------------------------------gynnad och tacksam över att jag fått Tillägg till GBF:s verksamhetsse det ”live”. Tyvärr missade Anders berättelse 2014:
det hela med några sekunder och Medverkan i arrangemanget ”KULmåste därför hoppas på ett dacapo.
TUR-NATT Hässleholm fredagen
den 17 januari kl 18-23 i Hässleholm
Jag kan förmedla ytterligare en kulturhus.
naturupplevelse
av
rang
från ------------------------------------------------Sidan 10
Göinge-Biologen 2015:3
Upplevelsen med sångsvansfamilj
som stärkte sina familjeband kommer
jag att visa på mötet med fågelgruppen
i Spindeln den 14/10 kl18:30.
Karlo Pesjak
L y c k o s a m t. Göktytan har i år
i Gustafsborgsområdet konstaterats
haft tre lyckosamma häckningar, med
ett utfall av 25 ringmärkta ungar (8 +8
+9).
Lars Jonasson
Vill du ha Göinge-Biologen
som en digital fil via e-post,
istället för en pappersutgåva via posten?
Kontakta i så fall Lennart Mattsson, så
ordnar han detta!
[email protected]
Två fåglar från Magle Våtmark på
Naturfotografernas hemsida, kolla:
www.naturfotograferna.se
Det är en bild på sångsvanar som slåss
i luften i en fantastisk morgondimma,
den kommer som öppningsbild på
hemsidan. Och en bild på startande
and med motljus i vingarna.
T o p p e n.
Då och då händer
det hos fingerborgsblomman att
toppblomman blir särskilt stor och
regelbunden. När det blivit ett sådant
fel i blomställningens översta blomma
ser man hur den ser ut inuti (se bild)!
Eira Tronäss
Sidan 11
Göinge-Biologen 2015:3
- Portalparagrafen Göingebygdens Biologiska Förening...
ska främja studiet och skyddet av djur- och växtvärlden i Göinge
och för övrigt odla intresset för biologiska frågor.
Sidan 12