Senior alert, Nutrition

Nutritionsprojekt
Linnea 7
Bakgrund
Bakgrunden till vårt projekt är att nattfastan på Ekliden i Strömsnäsbruk är
lång, den längsta var 15 timmar. Nattfastan bör ej överstiga 11 timmar enl
Socialstyrelsen. Det är många av de boende på Ekliden som är vakna
nattetid.
För att förebygga sjukdom och för att den medicinska behandlingen ska ha
bästa effekt så är ett gott näringstillstånd nödvändigt. På vårdboende med
servicehuskaraktär så är ca 20% undernärda och på boende för äldre
som har stort kroppsligt vårdbehov är ca 70% undernärda.
Den främsta orsaken till att undernäring utvecklas är sjukdom. Kroppens
behov av näringsämnen ökar medan förmågan att äta minskar i samband
med sjukdom.
När det gäller måltiderna är det viktigt att det inte blir för tätt mellan dem.
Orolig nattsömn kan bero på hunger.
Undernäring ska förebyggas, till hjälp finns olika instrument för att identifiera
boende med risk för undernäring t. ex Senior Alert.
Mål och Syfte




Minska nattfastan
Bättre sömn
Minska läkemedel; sömnmedel och lugnande
Minska oro
Mätning
Mätningen skedde med hjälp av 15 pensionärer på
Ekliden. Under tiden som mätningen skedde gick två
boende bort.
Det som vi mätt under projektets tid är:
 Nattfastan; vad som gavs nattetid före projektets start
och under projektets gång
 Vikt; före och efter projektet
 Sömn/vakenhet; före och under projektet
 Blodsocker på våra diabetiker; före och under projektet
Förändringar och förbättringar som
testats
Ekbomber (v. 46-48) från vårt kök som levererats
under dagen, där tanken var att alla boende
skulle få kaloririk dryck på kvällen tillsammans
med medicin samt att de boende som vaknat
under natten skulle få kaloririk dryck.
Nyponsoppa fanns till de som inte ville ha
Ekbomben.
En signeringslista utformades som en hjälp för att
se när och om någon hade fått ett ”nattamål”
Ekbomber
Andra aktiviteter
Vi var en dag på Solgården, Gemla. Vi såg hur de
arbetade gällande nattfastan. Vi diskuterade
svårigheter och lösningar på problem som uppkommit
under projektets tid.
Vi ordnade en tävling på Ekliden där man skulle lämna
förslag på recept på Ekbomb, som vi skulle göra till
våran ”egna” där vi hade en fin vinst till den som hade
bästa bidraget; vi fick tyvärr inte in några recept, så vi
hittade på ett recept själva.
Resultat

Nattfastan
Första mätningen skedde v.45 då vi var intresserade i vad som gavs
eller om det gavs nattamål till de boende nattetid då de var vakna.
Vi kunde snabbt konstatera att det som främst gavs nattetid var
vatten och blandsaft.
Under mätningen v.50 kunde vi se att man främst gett
nypon/blåbär/saftsoppa. Då köket slutat göra Ekbomben v. 48, så
har det varit svårt att få personalen tillräckligt motiverade till att
göra Ekbomben under dagen.
Resultat
Nattfastan fortsättning…
Längden för nattfasta v.45 innan man började
med nattamål var i genomsnitt 14-15 timmar.

v. 50 hade nattfastan minskat till i genomsnitt 1011 timmar.
Resultat
Vikt
Vi kollade hur mycket de boende vägde v. 44
innan nattamålet gavs samt v. 50 när nattamål
gavs.
Av de 13 boende som deltog i mätningen hade 8
gått upp i vikt, 4 hade samma vikt som vid
första vägningen och 1 hade gått ned i vikt.

Resultat
Sömn/vakenhet
Sömnen/vakenheten kollades först v.44 innan nattamål
gavs.
V.48 när vi hade börjat ge nattamål kollades
sömn/vakenhet igen.
Ingen skillnad skedde gällande de boendes
sömn/vakenhet. Samma boende var vakna innan
nattamål gavs som efter att projektet med nattamål
hade börjat.

Resultat
Blodsocker
Det fanns 5 diabetiker bland de 13 boende. Vi räknade ut
ett medelvärde på deras fasteblodsocker.
I genomsnitt hade 3 personer samma fasteblodsocker
utan nattamål som då nattamålen gavs.
1 boende hade högre blodsocker och 1 hade ett lägre
blodsockervärde under den tid som nattamålet gavs.

Vilka effekter får ert arbete på era
respektive verksamheter?
Positivt:
 Nattpersonalen upplever att det blivit lugnare
under nätterna. Samma boende är vakna som
före mätningen men de är mindre oroliga.
 De boende tycker att det är gott att få
Ekbomben, nypon/blåbär/saftsoppa på kvällen/
natten. Det har uppskattats!
Vilka effekter får ert arbete på era
respektive verksamheter?
Negativt:
 All personal är inte överens; diskussioner om
extraarbete både bland natt – och dagpersonalen.
 Extra blöjbyte nattetid pga ökat vätskeintag/ökad
avföring.
 Dålig förståelse; man vill ej ge kaloririk dryck då man
anser att de boende är överviktiga och man vill då inte
ge extra näring.
 Ökad karies.
 Att det saknas tid.
Hur går ni i teamet vidare?



Dietist; ge kunskap.
Ändra extraturen så att man jobbar 30 minuter
längre på kvällen.
Kämpa vidare!!
Linnea 7 - Nutrition
Inga-Lill Lindeberg
Emelie Sjökvist
Caroline Strandberg
Anita Svensson
Lizette Tilving Pedersen
Frågor…