14/2 2015 Styrelsemöte Värö Gästis

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Hela Sverige ska
leva/Halland
Tid: 14 februari, 2015 kl 10.00-12.00
Plats: Väröbacka Gästis
Närvarande:
Bo Westman, Anna Winther, Gunbritt Lindmark, Kenneth Johansson, Bo Persson och
Elisabeth Otterdahl.
§ 1.Öppnande
Ordföranden Bo Westman hälsade välkommen och förklarade
sammanträdet öppnat.
§ 2. Föredragningslistan Föredragningslistan godkändes.
§ 3. Föregående mötesprotokoll godkändes
§ 4. Rapporter
a) Ekonomi
Vi hade fått en resultatrapport och balansräkning från kassören, på
ekonomin för 2014 och granskade denna. Bo W fick i uppgift att
träffa kassören för att få svar på några frågor vi hade.
b) Hela Sverige ska leva: Bo Westman, Kenneth Johansson och
Elisabeth Otterdahl deltog på höstmötet den 4 december i
Stockholm. Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht berättade om
regeringens tankar om landsbygden. Kristianstads kommun fick
pris som årets kommun för sitt arbete med landsbygdsutveckling,
där man har haft en landsbygdsutvecklare anställd från 2009. Årets
utvecklingsgrupp blev Carlholm i Uppland. Verksamhetsplanen
för Hssl beslutades efter lite diskussioner. Efter mötet träffades
styrelsen med länsbygderådens ordföranden för att stämma av
Strukturfonderna och länsbygderådens engagemang i
Leaderområden.
c) HSSL firat 25 år 2014.
Hela Sverige ska levas 25 år firades med bildspel, mingel och
uppvaktningar. Hssl/Halland uppvaktade med en bok om Halland
och en Varbergshandduk, som överlämnades till Hssl:s ordförande
Staffan Nilsson och Åse Klasson.
d) Leader Landsbygds och Kustbygds slutkonferens
kommer att vara torsdagen den 21 maj. Man startar på morgonen i
respektive kommun och besöker olika projekt. Vid 14-tiden samlas
man i Sparbankshallen för mingel och mat. Vi får budgetera för
deltagande på denna slutkonferens.
Anna Winther sitter med i Interimstyrelsen för LLU Halland och
Bo W och Elisabeth ingår i Valberedningen inför bildande av Nya
leader. Bildandemöte är i Hebergs bygdegård måndagen den 23
mars.
e) Ödehusen i Halland.
Gunbritt berättade om sitt engagemang för ”Ödehus” som grundar
sig i att hennes son köpte och restaurerade upp ett ödehus i
Småland. Kurt Gustavsson från Örebro har tagit tag i frågan
genom Hssl och Gunbritt har varit i kontakt med honom. Det finns
förslag om att inte ägare ska kunna låta hus förfalla hur som helst
och ev. att man får betala skatt för hus som står och förfaller.
Gunbritt anser det viktigt att kulturen kommer in i detta och det
finns 10000 kulturmärkta hus i Halland. Hon har varit i kontakt
med Erik Rosenkvist på Kulturmiljö Halland.
f) Digitala teatersändningar
Kenneth redogjorde för de möten han deltagit i angående digitala
livesändningar. Marion från Leader Halland har också deltagit,
liksom regionspolitikerna Bengt Eliasson och Stefan Bengtsson.
2016 kan det vara aktuellt med testsändningar på tre platser på
landsbygden. Fiber är nödvändigt. Ska Hssl/Halland fortsätta sin
medverkan? Vidare diskussion vid verksamhetsdiskussionerna.
g) Region Syd.
Hanna Halle´n var med på senaste mötet och hade en Info om
Omställning. Fråga om någon vill gå en gemensam
Projektledarutbildning och sedan utbilda här i Halland.
Konferensen Kust och sjönära fiske måste vi hjälpas åt att sprida.
Servicepunkter var också uppe på senast mötet och vi diskuterar
vidare i samband med verksamhetsplanen.
h) Övriga rapporter
På övriga rapporter togs frågan om Tidningsdistributionen och
tidningarna i Hallands framtid. Västsvensk tidningsdistribution
flyttar ihop lådorna så att många då får längre att hämta sin
morgontidning och därmed slutar att prenumerera. Hallands
Nyheter och Hallandsposten har dragit in på föreningssidorna
vilket gör att de tappar intressenter lokalt och många väljer att läsa
sin tidning digitalt. Gunbritt fick i uppgift att formulera en
skrivelse, i Hela Sverige ska levas/Hallands namn, till tidningarna
för att påpeka vikten av föreningsmatrial i tidningarna och att det
lokala inslaget i tidningarna är viktigt för att få prenumeranter.
Hon skickar den till oss andra som kan göra input på den!
§ 5. Lokala utvecklingsgrupper
a) Kommunmöten:
Hylte
Har haft gemensamt möte med Varberg och har tagit tag i
Integrationsfrågan, som de kan sprida till övriga Halland.
Halmstad
har möte den 23 feb med Demokratigruppen, som leds av Henrik
Oretorp. Det finns nya föreningar i Trönninge, Nissaström och
Gullbranna, som borde vara med i hela Sverige ska leva rörelsen.
Styrgruppen Framtid Oskarström ? Det finns många nedlagda hus
vid infarter till bygderna, som borde tas tag i.
Falkenberg
Anna pratar med Inger för att det borde genomföras ett möte med
grupperna i Falkenbergs kommun.
Varberg
Kenneth rapporterade från Varbergs landsbygdsråds arbete som nu
inriktar sig på att väg 153 ska lyftas i samarbete med de stora
företagen, samhällskontoret till Trafikverket och regeringen. Vid
norra kusten håller en fördjupad översiktsplan bli klar med bl. e
pendelstation i Värö. Det kommer att vara ett Fibermöte den 25
februari, där flera nya föreningar kommer att delta. Den 16 april
blir det ett möte om Strandskyddet där Länsstyrelsen, kommunen,
Naturskyddsföreningen och LRF kommer att samverka.
Boendegruppen har träffat bankerna i december och har i veckan
haft en information om Byggemenskap med ett 40-tal deltagare.
b) Stimulansbidrag Ansökan/rapporter: Ekomuseum Ätradalen beviljades 1000 kr förra
året och ska ha invigning den 25 april. Ekomuseum Nedre Ätradalen söker nu
stimulansbidrag och mötet beviljar dem 3 000 kr! Unnarydsdagen har ansökt om bidrag till
”Amerikaresan” som är årets tema och de beviljades bidrag på 3000 kr.
c)Projekt Gunnarsjö sambruk: Gerda D har gjort en projektansökan till Länsstyrelsen och
styrelsen ger Gerda sitt godkännande genom att det kan stå med: att Gunnarsjö sambruk är
medlemmar i Hela Sverige ska leva/Halland.
d) Omställning: Ekonomiskt stöd för nationella arbetsgruppen inre omställning
avstyrktes. Bo W meddelar Liselotte Abel detta.
§ 6. Hela Sverige ska leva/Halland: Årsmöte: torsdag 19 mars med start 18.00 på
Gudmundsgården, Asige. Anna W bokar en enkel kvällsmat och
övrigt program kan en presentation av ” Slöingerundan”. Anna
kontaktar dem. Det ska göras utskick från Valberedningen.
Elisabeth mailar ut stadgarna. Behöver ev. ses över.
a) Verksamhetsberättelse/Ekonomisk berättelse - Revision: Elisabeth skriver
verksamhetsberättelsen med hjälp av Marie Antonsson och Bo W. Bo W och Kenneth
Svensson ordnar revision och budget.
b) Verksamhetsplan 2015: Vi kollade igenom matrialet från Open Space på Björkängs
vägkrog i januari 2014. Efter detta formulerade vi ett förslag till Verksamhetsplan att
lägga fram till årsmötet. Se bilaga.
c) Budget: Omställningspott ska läggas in.
d) Årets utvecklingsgrupp i Halland: Elisabeth gör en påminnelse till alla grupper att
göra en ansökan senast den 20 februari och skicka till Bo Westman. De ansökningar
som sedan kommer in mailas ut och alla i styrelsen lämnar in synpunkter till BoW
på vilken grupp som skall få priset Årets utvecklingsgrupp i Halland 2014.
§ 7.Kommande aktiviteter:
a) Mikrofonden Halland: Den 9 mars ordnas ett informationsmöte om Mikrofond Halland
och det är klart att Regionen står för driften. Organisationsnummer
är nu klart och man kan ansluta sig. Det kostar 1000 kr i
medlemskap. Bo Persson menade att man kan sätta i 5-10000 kr
och få tillbaka och vid behov få tillbaka inom 2-3 mån.
b) Region Syd
Region syd håller årsmöte den 13 april i Skåne. Bo Westman åker
på det.
c) Hela Sverige ska leva har ordförandeträff den 9 mars i Stockholm.
Elisabeth Otterdahl deltar från Halland
Den 13-14 april ordnar Hssl en träff om Turism. Anna Winther ser
om hon kan delta.
d) Framtidsfest Halmstad : Hanna Halle´n har skickat information om en Framtidsfest i
Halmstad
e) f) Vikten med bra grannar och hjälps åt. Studiecirklar med sina grannar. Hur man sparar
pengar på att vara miljövänlig. Man ska kunna bo överallt och
kunna klara sig överallt. Register över människors kunskaper i
närområdet.
§ 8. Information: a) En dropbox kan läggas upp för styrelsen. Gerda har bjudit in till
det.
b) Lokal tidningsutbildning:
Bo kollar med Inger Karlsson.
c) Hemsidan: Bygdebanken: Elisabeth ska få fram Hallands inloggning för att kunna hjälpa
nya grupper att skriva in sig i Bygdebanken
§ 9. Övriga frågor
§ 10. Nästa sammanträde Konstitueringsmöte efter årsmötet den 19 mars. Kommande
möten bestämdes till den 4 juni hos Anna W i Källsjö, 20 augusti
och 22 oktober i Hebergs bygdegård.
§ 11. Avslutning
Ordföranden Bo Westman tackade för visat intresse och förklarade
mötet för avslutat.
Vid protokollet
……………………..
/Elisabeth Otterdahl/
Sekreterare
Justeras
……………………….
/Bo Westman/
ordförande