UtvärderingKUA HBG ht

Utvärdering ht-13 KUA Helsingborg
UTBILDNING
□
Läkare
Totalt 21 läkarstudenter, 100 %
□
Sjuksköterska
Totalt 21 sjuksköterskestudenter, 100 %
TEAMARBETE.
Kommunikation:
• Jag har insett att kommunikation är ”A och O”- med tydlig kommunikation blir saker
gjorda och gjorda rätt. Med otydlig kommunikation blir det lätt missförstånd
• Jag har märkt att om kommunikationen brister så brister vården. Att ha en öppen
kommunikation med alla yrkesgrupper både förbättrar och underlättar vården
• Jag har utvecklat min förmåga att kommunicera, samtidigt är det en annan situation
här, då vi båda är studenter och har mycket tid ihop
• Öppenhet mellan alla kompetenser förekommer inte alltid på riktigt, men här på KUA
har jag insett att alla ser på situationer olika, och att allas info är viktig
• Lärt mig att kunna delegera om man inte har tid. Att vara tydlig i kommunikationen.
Hur viktigt det är att kommunicera vad sjuksköterskan gjort, för att inte missa något.
• Är inte riktigt team med två personer, men det har naturligtvis fungerat väl. Viktigt att
kommunicera med varandra
• Genom ett nytt sätt att arbeta på har jag förstått hur viktig kommunikationen är för att
förhindra att fel uppstår
• Har redan erfarenhet och förståelse för vikten av att kommunicera
Teamarbete:
• Lärt mig att se helheten av mitt eget arbete samt läkarens
• Bra sätt att öppna barriärerna mellan professionerna för att öka kommunikationen
• Lärt mig vikten av att motivera mina val och ordinationer, samt att utveckla varandras
tankar. Se båda professionernas ansvar
• Har lärt mig väldigt mycket om vad som händer utanför ronden och hur viktigt det är
att informera andra i teamet om läge
• Givande att få mer inblick i hur sjuksköterskor arbetar och att få träna på
sjuksköterskesaker
•
•
•
•
•
•
•
Gott samarbete. Förståelse för den medicinska bitens problematik samt lite hur läkare
resonerar för att komma fram till olika beslut. Viktigt med god kommunikation.
Jag har fått en annan förståelse gällande sjuksköterskans val i vårdkedjan. Jag har
blivit tryggare i min roll och vet vad läkaryrket handlar om
Vikten av att jobba i team har verkligen synts
Teamarbetet har fungerat kanon. Kommunikationen var bra från början, men blev bara
bättre ju fler dagar som gick.
Jag har arbetat mycket som undersköterska och har stor erfarenhet av att arbeta med
undersköterskor och sjuksköterskor. Hade därför redan innan förståelse för andras
kompetens
Jag hade redan rätt så klart för mig vad de olika professionerna gör
Att lära sig att lyssna på är viktigt för att teamarbetet ska fungera
INTRODUKTIONEN OCH TEAMUPPGIFTEN
•
•
Sjuksköterskehandledarna var så olika
Det är svårt att veta i ett team vad läkaren kan i det patientnära arbetet. Viktigt att inte
ta för givet att läkaren kan veta att hur sjuksköterskan jobbar
•
Hade varit bra att ha en och samma sjuksköterskehandledare, men alla har varit
duktiga
Försök att beskriva vad det var som var särskilt bra eller särskilt dåligt med KUAplaceringen
Handledning
• Bra att man fick utveckla sitt tankesätt och inte bara göra saker
• Väldigt bra handledare som pushat till att man ska tänka vidare
• Bra att få tänka själv utan att någon hänger över ens axel och att få ha ett ansvar
• Handledningen var toppen. Frihet och möjlighet att få tänka färdigt innan handledare
löser allt åt en
• Bra att förronda
• Att få prova mina vingar. Få ronda själv med stöd om så behövdes
• Bra att få arbeta självständigt.
• Superbra handledning av alla. Att få våga själv
• Handledarens engagemang och flexibilitet
• Handledarna har varit fantastiska. Deras sätt att handleda har varit toppen för mig och
min inlärning
Teamarbete
• Samarbetet och kommunikationen med min sjuksköterska.
• Otroligt viktigt att KUA är ett inslag i läkarutbildningen. Skulle funnits från slutet av
T6
• Väldigt bra att få en bredare bild av vad som händer på avd. Känner dock att jag har
lärt mig mer av min sjuksköterska än vice versa
• Bra med insikt i varandras professioner och roller
• Bra att man jobbade i team med få patienter, vilket gav tid till att sätta sig in i varje
patients situation
• Självständigt i samarbete
• Roligt och spännande att få fördjupa sig i sina patienter
• Intressant att samarbeta med läkarstudenten. Ger en bättre förståelse
• Jag fick insikt i vad sjuksköterskor gör och lärde mig hur man ser på patienten ur
sjuksköterskans perspektiv.
• Bra att ha en läkare till hands att diskutera med
• Det var bra att också få ökad förståelse för vilka olika synsätt och infallsvinklar som
finns på en patient beroende på vilken yrkeskategori man tillhör
• Superkul med teamarbetet mellan sjuksköterska - läkare.
• Jag har lärt mig så mycket om mig själv!
Yrkesrollen
• Träna på yrkesrollen
• Fick utveckla yrkesrollen och kommunikationsförmågan. Har aldrig fått göra så
mycket
• Enormt roligt att få vara så självständig
• Fick känna att jag hade ansvaret för patienterna och att jag fick leda
omvårdnadsarbetet
• Bra att vi fick ansvara för både inskrivning och utskrivning.
• Fick träna min yrkesspecifika roll och att kommunicera med andra grupper
• Fått mer koll på vem som gör vad
•
•
•
•
•
KUA
•
•
•
•
•
Dåligt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Möjligt att ta eget ansvar och initiativ. Ger en trygghet
Det var nyttigt att se och utföra andra arbetsuppgifter än de som vanligtvis görs på en
vanlig avdelningsplacering
Att själv få driva utredningen kring patienten, var väldigt motiverande för studierna.
Bra att ta eget ansvar och hitta sin yrkesspecifika roll. Roligt att studenterna arbetar så
nära tillsammans
Bra att få göra saker på riktigt
Bra att människor är så trevliga och flexibla. Man känner sig välkommen!
Bra att känna sig som en del av arbetsplatsen.
Välordnat.
Bra med gemensam expedition och teamarbete.
Trevlig miljö
Låg närvaro hos andra i teamen
Blir problem om alla inte tar lika stort ansvar
För kort tid.
Mer realistisk arbetssituation efterfrågas
Mer hjälp av undersköterskorna
Kortare ronder.
Arbeta självständigt
För lite att göra på helgerna
Svårt att motivera att vara här så tidigt när jag redan har mycket erfarenhet av
undersköterskans arbete.
Att undersköterskan inte var en del av teamet
Handledarna var inte konsekventa i sin handledarroll
Mer hjälp från undersköterskorna
För få patienter per student
Helgplaceringen!!!!
Ibland blev det för mycket dötid.
Helgarbete
Rekommenderar starkt att helgarbetet stryks till förmån för mån-tor.
Fler patienter (kanske rum 26)
Ingen kontinuitet bland sjuksköterskehandledare