Viktigt angående vattenmätarens placering

Viktigt angående vattenmätarens placering
Bilaga 8
Placering inomhus
Att tänka på:






Mätaren är huvudmannens egendom.
Mätarens plats ska vara godkänd av VA-anläggningens huvudman
Mätaren anordnas så att den skyddas mot frost, värmepåverkan och yttre åverkan.
Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten.
Utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador.
Utrymmet under, 600 mm framför och 700 mm ovanför vattenmätaren måste vara fritt
från alla föremål.
 Mätarplatsen bör vara upplyst
 Fastighetsägare som önskar att vattenmätaren tillfälligt tas ned på grund av frostrisk eller
annan orsak ska anmäla detta till huvudmannen, som mot ersättning tar ned och åter sätter
upp mätaren.
Nedanstående måttangivelser måste följas:
Viktigt angående vattenmätarens placering
Bilaga 8
Placering utomhus
Om mätaren inte kan placeras i byggnad kan en mätarbrunn anläggas utomhus.
Att tänka på:
 Mätaren är huvudmannens egendom.
 Mätarens plats ska vara godkänd av VA-anläggningens huvudman.
 Mätaren anordnas så att den skyddas mot frost, värmepåverkan och yttre åverkan.
 Mätaren ska vara monterad i fast förankrad mätarkonsol, horisontellt monterad och
försedd med avstängningsventiler.
 Vattenmätarbrunnen ska ha tillförlitligt avlopp alternativt vattentätt utförande.
 Fastighetsägaren skall rengöra och länspumpa vattenmätarbrunnen. Om fastighetsägaren
önskar kan va-verket utföra rensning och länspumpning av vattenmätarbrunnen mot
ersättning.
 Närmaste område omkring vattenmätarbrunnen skall röjas.
 Vattenmätarbrunnen ska ha en tydlig markering med skylt på stolpe.
Nedanstående måttangivelser (i mm) för vattenmätarbrunn måste följas:
Exempel på ”vanlig” vattenmätarbrunn
Alternativt kan en
vattenmätarbrunn med
upplyftbar mätare anläggas.
Här visas ett exempel från
Brimer.
Viktigt angående vattenmätarens placering
Bilaga 8
Förklaringar till planritningen
1. Konsol av korrosionssäkert material för vattenmätare
inkl vattenmätarkoppling
2. Fästjärn av korrosionssäkert material
3. Golvbrunn
4. Vattentät genomföring
5. Fast stege av korrosionssäkert material