Studiehandledning Odontologisk profylaktik 2, HT15

Tandhygienistprogrammet
Studiehandledning
Odontologisk profylaktik 2
Klinisk kurs, 9 hp
1 TH015
Termin 1
Höstterminen 2015
Kursansvarig och examinator
Universitetsadjunkt, Med.mag. Sebastian Malmqvist
Årsansvarig
Universitetslektor, Lena Karlsson
Kliniska handledare:
Universitetsadjunkt, Med.mag. Ann-Christin Johansson
Universitetsadjunkt, Fil.mag. Anette Norman
Universitetslektor, Lena Karlsson
Universitetsadjunkt, Med.mag. Sebastian Malmqvist
Universitetsadjunkt, Med.dr. Sara Szymanska
ACJ
AN
LK
SM
SS
Kursens mål
Efter avslutad kurs kan studenten:
 Utföra kliniska undersökningsmoment av parodontala och kariologiska förhållanden utifrån
vetenskaplig metodik.
 Registrera kliniska fynd i journalen som utgör grund för diagnostik och terapiplanering.
 Informera grundläggande om sjukdomsförloppet vid gingival inflammation, parodontit samt
om kariesprocessen.
 Initiera och genomföra hälsofrämjande arbete i form av individuella munhygieninstruktioner
och professionell munhygienbehandling.
 Bemöta patient på ett empatiskt sätt samt se individen ur ett helhetsperspektiv.
 Tillämpa gällande hygienrutiner.
 Tillämpa gällande lagar och förordningar vid upprättande av journalhandlingar.
Kursens innehåll och uppläggning
Var god se kursplanen (länk).
Examination
Bedömning av den studerandes prestationer och kunskapsinhämtning sker under kursens gång.
Klinisk slutexamination sker under de sista veckorna av terminen.
Betygskriterier
Underkänd
Har inte närvarat vid obligatoriskt moment och har därefter inte kompletterat detta inom
terminstiden.
Ej uppnått godkänt på den kliniska examinationen.
Godkänd
Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande i demonstrationer, seminarier, kliniska övningar,
auskultationer samt gruppmöten på klinik.
Godkänd klinisk examination, enligt riktlinjer.
Väl godkänd
Kraven under betyget godkänd är uppfyllda.
Väl godkänd klinisk examination, där vikt läggs vid att kunna analysera resultaten av upptagna
kliniska registreringar samt att kunna förklara möjliga orsakssamband med eget resonemang.
Klinik Ht 2015
Obligatorisk klinikklädsel, håret uppsatt, inga smycken eller nagellack.
Tag med visir eller skyddsglasögon, penna, anteckningsblock och reflektionshäfte. Visir och
skyddsglasögon finns att köpa i patientkassan på plan 6.
Studenten ansvarar själv för iordningställande av bås; sprita av och duka upp.
Förberedelse inför de olika kliniktillfällena finner ni på Mer material på kurswebben
tillsammans med aktuell information om kursen:
http://pingpong.ki.se/public/courseId/6317/coursePath/5549/6304/6305/ecp/langsv/publicPage.do?item=3896543
(KI.se  Student  Kurs- och programwebb  Utbildningsprogram  Tandhygienistprogrammet 
Programöversikt  Odontologisk profylaktik 2  Mer material)
Detaljschema
Kliniktillfälle 1 - Kursstart, introduktion klinik och anamnes
Föreläsning: [SM] Introduktion till kliniken, anamnes, instrumentkännedom och föregående
tandvård.
Klinik: Parvis öva på upptag av anamnes, namn på instrumenten på bricka 6 och registrera
föregående tandvård.
12/10 Grupp 1 Lokal: Sundström, därefter A-sektionen
08:30-12:00
Handledare: ACJ, SM, SS
12/10 Grupp 2 Lokal: Sundström, därefter A-sektionen
13:00-16:30
Handledare: ACJ, SM, SS
Kliniktillfälle 2 – Undersökning av munslemhinna och gingivan
Föreläsning: [SM] Munhålans anatomi, munslemhinnan, gingivalindex (GI) enligt Löe och
Silness 1963 samt information om gingivit och tandborstning.
Klinik: Parvis öva på munhålans anatomi, undersökning av munslemhinnan och gingivan. Inleda
hälsosamtal om gingivit och tandborstning.
16/10 Grupp 2 Lokal: Westin pl 7, därefter A-sektionen
08:30-16:00
Handledare: ACJ, AN, SM
19/10 Grupp 1 Lokal: Sundström, därefter A-sektionen
08:30-16:00
Handledare: LK, SM, SS
Kliniktillfälle 3 – Plack, professionell tandrengöring och egenvård
Föreläsning: [SM] Plackinfärgning, plackindex (PI) enligt Lenox/Kopczyk. Munhygieniska
hjälpmedel och professionell tandrengöring (PTR).
Klinik: Parvis öva på plackinfärgning, registrering PI, PTR. Fortsatt övning av hälsosamtal kring
god egenvård (tandborstning och approximal rengöring).
23/10 Grupp 2 Lokal: 7O, därefter Corona pl 7
08:30-16:00
Handledare: ACJ, LK SM
26/10 Grupp 1 Lokal: Sundström, därefter A-sektionen
08:30-16:00
Handledare: LK, SM, SS
Kliniktillfälle 4 – Kariologisk och övrig hårdvävnadsundersökning
Föreläsning: [LK] Klinisk cariologi och undersökning av tandslitage
Klinik: Kariesregistrering och diagnostik på varandra samt bedömning av tandslitage.
2/11 Grupp 1
08:30-16:00
Lokal: Sundström, därefter A-sektionen
Handledare: LK, SM, SS
6/11 Grupp 2
08:30-16:00
Lokal: Sundström, därefter A-sektionen
Handledare: ACJ, LK, SM
Kliniktillfälle 5 – Klinisk parodontal undersökning
Föreläsning: [SM] Parodontal undersökning.
Klinik: Registrering av fickstatus, blödningsindex (BOP) tandsten mobilitet och
furkationsinvolvering på varandra.
9/11 Grupp 1
08:30-16:00
Lokal: Sundström, därefter A-sektionen
Handledare: LK, SM, SS
4/12 Grupp 2
08:30-16:00
Lokal: Sundström, därefter A-sektionen
Handledare: ACJ, LK, SM
Kliniktillfälle 6 – Fullständig undersökning
Klinik: Utföra en fullständig undersökning av en ny kamrat.
7/12 Grupp 1
08:30-16:00
Lokal: A-sektionen
Handledare: LK, SM, SS
11/12 Grupp 2 Lokal: A-sektionen
08:30-16:00
Handledare: ACJ, LK, SM
Klinisk examination
Klinik: Klinisk examination parvis. För instruktioner se bedömningsmallen på kurswebben.
14/12 Grupp 1 & 2
08:30-16:00
Lokal: A-sektionen
Examinatorer: AN, ACJ, SM, SS
18/12 Grupp 1 & 2
08:30-13:00
Lokal: A-sektionen
Examinatorer: ACJ, AN, LK, SM
Kliniktillfälle 7 – Terapiplanering
Föreläsning: [SM] Terapiplanering av patient.
Klinik: Terapiplanering av kamrat utifrån tidigare utföra undersökningsmoment.
8/1 Grupp 1
08:30-12:00
Lokal: Sundström, därefter A-sektionen
Handledare: AN, LK SM
8/1 Grupp 2
13:00-16:30
Lokal: Sundström, därefter A-sektionen
Handledare: ACJ, LK SM
Re-examination 1/ Extrapass
Klinik: Vid behov, individuell avstämning.
15/1 Grupp 1 & Grupp 2
08:30-16:00
Lokal: A-sektionen
Handledare: SM, SS
Re-examination 2/ Extrapass
Klinik: Vid behov, individuell avstämning.
15/1 Grupp 1 & Grupp 2
08:30-12:00
Lokal: A-sektionen
Handledare: AN, SM