2.1.5 Företagande och företagsverksamhet inom

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN
GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014
FÖRESKRIFT 43/011/2014
OPETUSHALLITUS
UTBILDNINGSSTYRELSEN
2014
1
INNEHÅLL
INLEDNING
1
GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN OCH DESS UPPBYGGNAD
2
YRKESINRIKTADE EXAMENSDELAR, KRAV PÅ YRKESSKICKLIGHET OCH
BEDÖMNING AV KUNNANDET FÖRGRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN
2.1 Obligatoriska examensdelar
2.1.1 Hårklippning och skäggbehandling
2.1.2 Frisyrer och makeup
2.1.3 Färgbehandlingar
2.1.4 Permanentbehandlingar
2.1.5 Företagande och företagsverksamhet inom hårbranschen
2.2 Valbara examensdelar
2.2.1 Stilkonsultation
2.2.2 Servicehelheter inom vårdbehandlingar och styling
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
Planering av företagsverksamhet
Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen
Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen
Examensdel från yrkeshögskolestudier (endast i grundläggande yrkesutbildning)
Förberedelse inför uppgiften som arbetsplatshandledare (endast i grundläggande yrkesutbildning)
2.2.8 Arbeta i ett företag (endast i grundläggande yrkesutbildning)
2.2.9 Arbete som kräver spetskompetens (endast i grundläggande yrkesutbildning)
2.2.10 Examensdel som erbjuds på lokal nivå (endast i grundläggande yrkesutbildning)
2.2.11 Examensdel från de fritt valbara examensdelarna (endast i grundläggande yrkesutbildning)
3. GEMENSAMMA EXAMENSDELAR MÅL FÖR KUNNANDE OCH BEDÖMNING AV KUNNANDET
INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN
3.1.Kunnande i kommunikation och interaktion
3.1.1 Modersmålet
3.1.1.1 Modersmålet, svenska
3.1.1.2 Modersmålet, samiska
3.1.1.3 Modersmålet, teckenspråket
3.1.1.4 Modersmålet, den studerandes eget modersmål
3.1.1.5 Modersmålet, svenska som andraspråk
3.1.1.6 Modersmålet, finska som andraspråk
3.1.1.7 Modersmålet, svenska för teckenspråkiga
3.1.1.8 Modersmålet, romani
3.1.2 Det andra inhemska språket
3.1.2.1 Det andra inhemska språket, svenska
3.1.2.2 Det andra inhemska språket, finska
3.1.3 Främmmande språk
3.1.3.1 Främmande språk, A-språk
3.1.3.2 Främmande språk, B-språk
3.2 Kunnande i matematik och naturvetenskap
3.2.1 Matematik
3.2.2. Fysik och kemi
3.2.3 Informations-, och kommunikationsteknik samt användningen av dem
3.3 Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet
3.3.1 Samhällsfärdighet
3.3.2 Arbetslivsfärdighet
3.3.3Företagsamhet och företagsverksamhet
3.3.4 Upprätthållandet av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap
3.4 Socialt och kulturellt kunnande
2
3.4.1 Kännedom om olika kulturer
3.4.2 Konst och kultur
3.4.3 Etik
3.4.4 Psykologi
3.4.5 Miljökunnande
3.4.6 Delområden från punkterna 3.1.1-3.3.4
4. FRITT VALVARA EXAMENSDELAR
4.1 Yrkesinriktade examensdelar som fördjupar eller utvidgar yrkesskickligheten
4.2 Examensdelar som baserar sig på lokala krav på yrkesskicklighet eller mål för kunnandet
4.3 Gemensamma examensdelar eller gymnasiestudier
4.4 Studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier eller yrkesmässig utveckling
4.5 Individuell examensdel som baserar sig på kunnande som förvärvats genom arbetserfarenhet
5. DELAR SOM INDIVIDUELLT UTVIDGAR EXAMEN
Bilaga 1 Beskrivning av hårbranschen och dess värdegrund samt målen för grundexamen
3
INLEDNING
Enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning 630/1998 (förändring 787/2014) bestämmer Utbildningsstyrelsen i grunderna för grundexamina examensbenämningarna, examens uppbyggnad,
examensdelarna, kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet i examensdelarna samt bedömningen av kunnandet.
Enligt lagen har den som avlagt en yrkesinriktad grundexamen breda grundläggande sådan yrkesskicklighet som arbetslivet kräver inom minst ett delområde. En yrkesinriktad grundexamen kan
avläggas som en grundläggande yrkesutbildning enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning
eller som en fristående examen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
631/1998(förändring 788/2014).
4
1
GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN OCH
DESS UPPBYGGNAD
En grundexamen som avläggs som en grundläggande yrkesutbildning är uppbyggd av yrkesinriktade examensdelar (135 kompetenspoäng), av gemensamma examensdelar (35 kompetenspoäng) och av fritt valbara
examensdelar (10 kompetenspoäng). Omfattningen av en yrkesinriktad grundexamen är 180 kompetenspoäng.
De fristående examina är uppbyggda av yrkesinriktade examensdelar.
Den studerande kan inom grundläggande yrkesutbildning individuellt ta in fler examensdelar om det är nödvändigt med tanke på arbetslivets branschvisa eller lokala krav på yrkesskicklighet eller en fördjupning av studerandes yrkeskompetens.
Numreringen i tabellen över examens uppbyggnad hänvisar till den numrering av examensdelarna som används i kapitel 2, 3,4 och 5.
GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR
UPPBYGGNADEN AV EXAMEN I GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING, 180 kompetenspoäng
UPPBYGGNADEN AV EXAMEN I FRISTÅENDE EXAMEN
2. Yrkesinriktade examensdelar, 135 kp
2. Yrkesinriktade examensdelar
2.1
Obligatoriska examensdelar ,120 kp
2.1
2.1.1 Hårklippning och skäggbehandling, 35 kp
2.1.2 Frisyrer och makeup, 20 kp
2.1.3 Färgbehandlingar, 30 kp
2.1.4 Permanentbehandlingar, 15 kp
2.1.5 Företagande och företagsverksamhet inom hårbranschen, 20 kp
Obligatoriska examensdelar
2.1.1 Hårklippning och skäggbehandling
2.1.2 Frisyrer och makeup
2.1.3 Färgbehandlingar
2.1.4 Permanentbehandlingar
2.1.5 Företagande och företagsverksamhet inom hårbranschen
2.2 Valbara examensdelar 15 kp
2.2 Valbara examensdelar
Studeranden ska välja 15 kompetenspoäng ur de valExaminanden ska välja en examensdel ur de valbara
bara examensdelarna från punkterna 2.2.1-2.2.11
examensdelarna från punkterna 2.2.1-2.2.5
2.2.1 Stilkonsultation, 15 kp
2.2.1 Stilkonsultation
2.2.2 Servicehelheter inom vårdbehandlingar och sty2.2.2 Servicehelheter inom vårdbehandlingar och styling, 15 kp
ling
2.2.3 Planering av företagsverksamhet, 15 kp
2.2.3 Planering av företagsverksamhet
2.2.4 Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen 10-15
kp
2.2.5 Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen *
2.2.4 Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen
2.2.5 Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen
2.2.6 Examensdel från yrkeshögskolestudier*
2.2.7 Förberedelse inför uppgiften som arbetsplatshandledare,
5
5 kp
2.2.8 Arbeta i ett företag, 15 kp
2.2.9 Arbete som kräver spetskompetens, 15 kp
2.2.10 Examensdel som erbjuds på lokal nivå, 5–15 kp
2.2.11 Examensdel från de fritt valbara examensdelarna, 5–15
kp
* Denna valbara examensdel är till sin omfattning 15 kp.
3. Gemensamma examensdelar inom den grundläggande yrkesutbildningen, 35 kp
3.1 Kunnande i kommunikation och interaktion, 11 kp
3.1.1 Modersmålet
3.1.2Det andra inhemska språket
3.1.3 Främmande språk
3.2 Kunnande i matematik och naturvetenskap, 9 kp
3.2.1 Matematik
3.2.2 Fysik och kemi
3.2.3 Informations- och kommunikationsteknik samt användningen av den
Obligatoriska
9 kp
Valbara
2 kp
5
2
2
0–3
0-2
0–3
6 kp
3 kp
3
2
1
0–3
0–3
6
0–3
3.3 Kunnande som behövs i samhället och
i arbetslivet, 8 kp
3.3.1 Samhällsfärdighet
3.3.2 Arbetslivsfärdighet
3.3.3 Företagsamhet och företagsverksamhet
3.3.4 Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap
3.4 Socialt och kulturellt kunnande, 7 kp
5 kp
3 kp
1
1
1
2
0–3
0–3
0–3
0–3
7 kp
3.4.1 Kännedom om olika kulturer
3.4.2 Konst och kultur
3.4.3 Etik
3.4.4 Psykologi
3.4.5 Miljökunnande
3.4.6 Delområden från punkterna 3.1.1–3.3.4
0–3
0–3
0–3
0–3
0–3
0–3
20 kp
15 kp
Av de valbara delområdena i punkterna 3.1.1–3.4.6 kan bildas delområden med en omfattning på
mindre än 3 kp, t.ex. delområden på 1–2 kp. Dessa valbara delområden görs upp enligt de mål för
kunnandet, föremål för bedömning och bedömningskriterier som fastställts för delområdena på 3
kp.
Dessutom kan av delområdena i punkterna 3.1.1–3.4.6 skapas nya valbara delområden med en omfattning på mer än 3 kp men högst 4 kp. För dessa delområden är målen för kunnandet, föremålen
för bedömning och bedömningskriterierna i enlighet med bilagan i Utbildningsstyrelsens föreskrift.
4. Fritt valbara examensdelar, 10 kp
4.1 Yrkesinriktade examensdelar som fördjupar eller utvidgar yrkesskickligheten
4.2 Examensdelar som baserar sig på lokala krav på yrkesskicklighet eller mål för kunnandet
4.3 Gemensamma examensdelar eller gymnasiestudier
4.4 Studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier eller yrkesmässig utveckling
4.5 Individuell examensdel som baserar sig på kunnande som förvärvats genom arbetserfarenhet
5. Delar som individuellt utvidgar examen
7
2YRKESINRIKTADE EXAMENSDELAR, KRAV PÅ YRKESSKICKLIGHET
OCH BEDÖMNING AV KUNNANDET FÖRGRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN
2.1
OBLIGATORISKA EXAMENSDELAR
2.1.1
HÅRKLIPPNING OCH SKÄGGBEHANDLING
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
• fastställa hårets struktur och tillväxtstadier
• planera och utföra vårdande behandlingar av hår och hårbotten
• planera och utföra olika typer av hårklippningar och skäggbehandlingar på kunden
• tvätta kundens hår på ett ändamålsenligt sätt
• massera hårbotten
• tolka kundens stil i planeringen av hårklippningen och skäggbehandlingen
• ta hänsyn till modet vid klippningen av kundens hår och skäggbehandlingen
• ta hänsyn till formlära vid hårklippningen och formandet av skägget
• dra nytta av sin produktkännedom i samband med vårdande behandlingar av hår och hårbotten
• använda produkter, arbetsredskap och utrustning
• föna kundens hår
• ta hänsyn till kost och en hälsosam livsstil och dess påverkan på hårets och hårbottens välbefinnande
• rekommendera och sälja produkter för hår och skägg för hemmabruk till kunden och ge kunden rådgivning i hur de används
• hantera olika kundservice- och interaktionssituationer
• dra nytta av sina språkkunskaper i kontakten med kunderna
• skaffa sig information via olika källor
• visa på företagsamhet, initiativförmåga och ansvar i sitt arbete
• främja säkerhet och ansvar i arbetet inom sin verksamhet
• upprätthålla hälsosamma levnadsvanor, de mänskliga relationerna i sin omgivning samt sin
funktions- och arbetsförmåga
• upprätthålla en ergonomisk, hygienisk, hälsosam och säker arbetsmiljö
• känna igen de faror och hälsorisker som är förknippade med arbetet och arbetsmiljön samt
förutse och förebygga dessa
• följa god yrkesetik
• ta hänsyn till hållbar utveckling
• utvärdera det egna arbetet.
8
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
planerar vårdande behandling av
hår och hårbotten
planerar vårdande behandling av
hår och hårbotten i enlighet med
kundens behov
planerar vårdande behandling av
hår och hårbotten självständigt
och i enlighet med kundens behov
Planering av
gör upp genomförbara planer för
hårklippning och hårklippning och skäggbehandskäggbehandling ling och följer arbetsanvisningarna
känner igen olika möjligheter för
hårklippning och skäggbehandling och tar hänsyn till kundens
önskemål
tar i planeringen hänsyn till de
möjligheter som finns för hårklippning och skäggbehandling
samt beaktar modet i förhållande
till kundens önskemål och stil
Den studerande eller examinanden
Planering av
vårdande behandling av hår
och hårbotten
Hårtvätt
tvättar håret på det sätt som arbe- tvättar håret i enlighet med kuntet kräver
dens behov
tvättar håret
i enlighet med kundens behov
och genom att dra nytta av sin
produktkännedom
Behandling av
behandlar håret och hårbotten i
hår och hårbotten enlighet med arbetsplanen
behandlar håret och hårbotten
genom att dra nytta av sin produktkännedom och övergår smidigt från ett arbetsmoment till ett
annat
Behärskande av
hårbottenmassage
masserar hårbotten
väljer en lämplig massageteknik tillämpar de massagetekniker
med utgångspunkt i den vårdande som han/hon lärt sig i enlighet
behandlingen och i enlighet med med kundens behov
kundens behov
Hårklippning
klipper håret på ett försäljnings- klipper håret enligt planen genom
dugligt sätt genom att använda
att använda en av grundformerna
grundformer (helform och grade- eller en kombination av dessa
ring, lika längder och ökande
längder samt sax-över-kamteknik) och följer anvisningarna
klipper håret enligt planen och på
ett sätt som passar kunden och
motiverar sina val samt använder
mångsidiga tekniker
Torkning av hår
och avslutande
styling
formtorkar och utför avslutande
styling av håret
formtorkar håret genom att använda de stylingprodukter som
behövs
formtorkar håret genom att använda stylingprodukter och motiverar sina val
Rakning och
formning av
skägg
formar och rakar skägg under
handledning
formar och rakar skägg självstän- formar och rakar skägg självständigt och enligt arbetsplanen
digt och på ett sätt som passar
kunden samt motiverar sina val
inför kunden
Kundservice och
kundvägledning
betjänar kunden på ett vänligt sätt
och vägleder kunden i användningen av produkter för hemmabruk
presenterar produkter för hemmabruk för kunden och vägleder
honom/henne i hur de används i
enlighet med kundens behov
behandlar håret och hårbotten
självständigt och i enlighet med
kundens behov samt motiverar
sina val av produkter och utrustning
säljer produkter för hemmabruk
till kunden och vägleder honom/henne i hur de används i
enlighet med kundens behov och
rekommenderar mertjänster
9
Beaktande av
hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
förhåller sig positivt till arbetarskydd, undviker risker och upprätthåller under handledning
funktions- och arbetsförmåga i
arbetet
ansvarar självständigt för säkerheten i sin verksamhet och har
sunda levnadsvanor samt upprätthåller funktions- och arbetsförmågan
utvecklar självständigt säkerheten
inom verksamheten och använder
mångsidiga tillvägagångssätt för
att upprätthålla och främja hälsosamma levnadsvanor samt funktions- och arbetsförmågan
tar hänsyn till säkerhets- och
hälsoaspekter i planeringen av
det egna arbetet samt upprätthåller säkerheten för kunden samt
säkerhet i arbetsmiljön, hygien
och ergonomi i bekanta situationer
tar hänsyn till säkerhets- och
hälsoaspekter i planeringen av
det egna arbetet samt upprätthåller säkerheten för kunden samt
säkerhet i arbetsmiljön, hygien
och ergonomi
tar självständigt hänsyn till säkerhets- och hälsoaspekter i planeringen av det egna arbetet,
upprätthåller säkerheten för kunden och säkerhet i arbetsmiljön
samt tillämpar kunskaperna även
i oväntade situationer
Självvärdering
och tidsanvändning
utvärderar slutresultatet av klippningen och skäggbehandlingen
samt det egna arbetet, följer i
allmänhet den tid som reserverats
för behandlingen.
utvärderar slutresultatet av klippningen och skäggbehandlingen
samt det egna arbetet så gott som
realistiskt och på eget initiativ,
följer den tid som reserverats för
behandlingen.
utvärderar slutresultatet av klippningen och skäggbehandlingen
samt det egna arbetet på ett realistiskt och välgrundat sätt i förhållande till planen, följer den tid
som reserverats för behandlingen,
utvecklar sitt arbetssätt.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Berömliga B3
Behärskandet av
klippnings- eller
rakningstekniker
väljer under handledning de
grundläggande teknikerna som
används vid klippning/ skäggbehandling och/eller metoder för
uttunning av håret
utför klippningen/ skäggbehand- utför klippninglingen med lämplig klipp-, uttun- en/skäggbehandlingen med
nings- eller rakteknik
mångsidiga tekniker anpassade
till kunden och kan motivera
valet av teknik
Behärskande av
arbetsredskapens användningssätt
använder de vanligaste redskapen
som behövs vid den vårdande
behandlingen/ klippningen/skäggbehandlingen
väljer lämpliga arbetsredskap för
den vårdande behandlingen/
klippningen/skäggbehandlingen
och använder dessa
använder arbetsredskap som är
motiverade med tanke på slutresultatet för den vårdande behandlingen/ klippningen/ skäggbehandlingen
Behärskande av
produktanvändning
väljer och använder de produkter
som behövs för den vårdande
behandlingen/klippningen/skäggbehandlinge
n, förklarar på vilket sätt produkterna passar för kunden enligt
anvisningarna
väljer och använder de produkter
som behövs för den vårdande
behandlingen/klippningen/skäggbehandlinge
n, förklarar på vilket sätt produkterna passar för kunden
väljer och använder på ett
mångsidigt sätt de produkter som
behövs för den vårdande behandlingen/klippningen/skäggbehandlinge
n och på ett sätt som passar kunden, redogör för fördelarna med
användningen av dem och på
vilket sätt de passar för kunden
Beaktande av
hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
följer de givna anvisningarna och
förorsakar inte fara i sin verksamhet samt handlar på rätt sätt
vid olycksfall samt i risksituationer och hotfulla situationer.
följer arbetsplatsens anvisningar
och tar i sitt arbete hänsyn till de
övriga medlemmarna i arbetsgemenskapen.
observerar och identifierar faror i
arbetet och rapporterar dessa.
10
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Fastställande av
hårets och hårbottens kvalitet
och kondition
fastställer självständigt hårets och
hårbottens kondition och kvalitet
samt olika behandlingsmöjligheter och tar reda på orsakerna till
eventuella problem tillsammans
med kunden och rekommenderar
vid behov kunden att gå vidare
till en specialist
fastställer hårets och hårbottens
kondition och kvalitet samt identifierar förändringar i hårbotten
som kräver behandling av en
specialist
fastställer hårets och hårbottens
kondition och kvalitet och rekommenderar vid behov kunden
att gå vidare till en specialist
Hänsyn till hårets tar hänsyn till hårets struktur och skaffar sig och drar på eget initillväxtfaser vid vårdande betiativ nytta av kunskaper om
struktur och tillhandling
av
hår
och
hårbotten
hårets struktur och tillväxtfaser i
växtfaser
planeringen av behandlingen
samt i arbetet
behärskar grundläggande kunskaper om hårets struktur och
tillväxtfaser och använder sig på
ett mångsidigt sätt att sina kunskaper vid den vårdande behandlingen
Kännedom om
produkter och
hänsyn till deras
påverkan vid
behandlingen av
hår och hårbotten
motiverar de valda vårdande
produkterna med hänsyn till
hårets och hårbottens behov samt
eventuella allergier, de verksamma ingredienserna i produkterna och hur de används
tar hänsyn till hur de vanligaste
vårdande produkterna används
vid vårdbehandlingen av hår och
hårbotten
tar hänsyn till hur vårdande produkter används och de vanligaste
ingredienserna i dem vid vårdbehandlingen av hår och hårbotten
Behärskande av använder enligt anvisningar fack- uttrycker den planerade klippningen/skäggbehandlingen i
facktermer inom termer i planeringen av arbetet
facktermer
klippning och
skäggbehandling
uttrycker det planerade arbetet
genom att på ett flytande sätt
använda sig av facktermer
Att stödja kundens stil och
beakta formlära
och mode
använder kunskaper om kundens
stil enligt anvisningar, visar ett
intresse för mode
skaffar sig kunskaper om stil och
form inom hårklippning/skäggbehandling och väljer
en modell för klippningen/skäggbehandlingen som passar kunden, tolkar och åstadkommer det senaste modet
motiverar sina val av stil på
klippningen/skäggbehandlingen
genom att dra slutsatser utifrån
kundens personliga egenskaper
och med utgångspunkt i formlära,
tillämpar på ett motiverat sätt den
valda stilen genom att ta hänsyn
till kundens önskemål
Hänsyn till kost
och en hälsosam
livsstil och dess
påverkan på hårets och hårbottens välbefinnande
tar under handledning hänsyn till
kost och en hälsosam livsstil och
dess påverkan på hårets och hårbottens välbefinnande
ta hänsyn till kost och en hälsosam livsstil och dess påverkan på
hårets och hårbottens välbefinnande
tillämpar i samband med behandlingen sina kunskaper om kost
och en hälsosam livsstil och dess
påverkan på hårets och hårbottens välbefinnande
Informationssökning
söker till stöd för arbetet information i de vanligaste informationskällorna inom hårbranschen
och kan dra nytta av den enligt
anvisningar, söker efter information om eventuella skadliga effekter av produkterna enligt anvis-
skaffar information via olika
informationskällor till stöd för
arbetet och drar nytta av den,
söker information och känner till
eventuella skadliga effekter av
produkterna
skaffar självständigt information i
olika bransch- och modetidningar
och elektroniska medier till stöd
för arbetet och använder sig av
dessa i arbetet i enlighet med
kundens önskemål, tar självständigt reda på eventuella skadliga
11
ningar
Att dra nytta av
språkkunskaper i
kontakten med
kunderna
effekter av de produkter han/hon
använder
identifierar, utvärderar och presenterar under handledning sina
centrala yrkeskunskaper och
yrkesmässiga styrkor
identifierar, utvärderar och presenterar logiskt och systematiskt
sina centrala yrkeskunskaper och
yrkesmässiga styrkor
identifierar, utvärderar och presenterar logiskt och systematiskt
samt på ett personligt och kreativt
sätt sina centrala yrkeskunskaper
och yrkesmässiga styrkor
betjänar kunderna på finska och
klarar sig behjälpligt på svenska
samt på ett främmande språk i
servicesituationen
betjänar kunderna på finska och
sköter servicesituationen på
svenska samt på ett främmande
språk
betjänar kunderna på finska och
sköter smidigt servicesituationen
på svenska samt på ett främmande språk
betjänar kunderna på svenska och
sköter servicesituationen på
finska och klarar sig behjälpligt
på ett främmande språk i servicesituationen
betjänar kunderna på svenska och
sköter service-situationen smidigt
på -finska och sköter servicesituationen på ett främmande språk
betjänar kunderna på svenska och
finska och sköter smidigt servicesituationen på ett främmande
språk
sköter servicesituationen på
finska eller svenska och klarar sig
behjälpligt på ett annat språk i
servicesituationen
sköter servicesituationen på
finska eller svenska samt på ett
främmande språk och klarar sig
behjälpligt på det andra inhemska
språket
betjänar kunderna på finska eller
svenska och sköter smidigt servicesituationen på det andra inhemska språket och på ett främmande språk
sköter utöver på undervisningsspråket service-situationen på
finska eller svenska samt kan
hjälpa kunden vidare på ett annat
språk i en servicesituation
sköter utöver på undervisningsspråket servicesituationen på finska eller
svenska samt på ett annat språk
betjänar utöver undervisningsspråket kunderna på finska eller
svenska samt sköter smidigt
servicesituationen på ett annat
språk
arbetar under handledning enligt
branschens estetiska principer
(t.ex. enligt faktorer som inverkar
på arbetsmiljöns trivsel och på
hur arbetets slutresultat ser ut)
arbetar enligt branschens estetiska principer, t.ex. enligt faktorer som inverkar på arbetsmiljöns trivsel och på hur arbetets
slutresultat ser ut
drar i sitt arbete på ett mångsidigt
sätt nytta av branschens estetiska
principer, handlar på ett sätt som
främjar t.ex. de faktorer som
inverkar på arbetsmiljöns trivsel
och på hur arbetets slutresultat
ser ut
Behärskande av
branschspecifikt
språk för finskspråkiga
Att dra nytta av
språkkunskaper i
kontakten med
kunderna
Behärskande av
branschspecifikt
språk för svenskspråkiga
Att dra nytta av
språkkunskaper i
kontakten med
kunderna
Behärskande av
branschspecifikt
språk för personer
med ett annat språk
Att dra nytta av
språkkunskaper i
kontakten med
kunderna
Behärskande av
branschspecifikt
språk i utbildning på
ett främmande språk
Beaktande av
estetik och hållbar utveckling i
sitt arbetet
följer under handledning de arföljer de arbets- och funktionssätt
bets- och funktionssätt i enlighet i enlighet med hållbar utveckling
med hållbar utveckling som krävs som krävs inom branschen.
inom yrket.
följer självständigt de arbets- och
funktionssätt i enlighet med hållbar utveckling som krävs inom
branschen och framför utveckl-
12
ingsbehov.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Lärande och
problemlösning
Goda G2
Berömliga B3
skaffar information samt planerar
och utvärderar det egna arbetet,
men behöver handledning i nya
situationer eller vid en förändrad
arbetsmiljö
skaffar information, planerar det
egna arbetet och utvärderar arbetet under arbetets gång, är villig
att lära sig nytt, handlar i enlighet
med den återkoppling han/hon
fått, klarar sig på egen hand i
föränderliga situationer och då
han/hon ställs inför val
söker på eget initiativ efter information, planerar självständigt
de uppgifter som han/hon är
ansvarig för och utvärderar resultatet av arbetet samt motiverar sin
bedömning, lär sig gärna nya
saker, agerar självständigt i olika
situationer och använder alternativa tillvägagångssätt, söker efter
möjligheter att utvecklas
Interaktion och
samarbete
följer de givna instruktionerna i
interaktionssituationer inom den
egna studie- och arbetsgemenskapen, gör de uppgifter som
ligger på hans/hennes ansvar,
men behöver tidvis handledning,
kan fungera tillsammans med
olika människor inom arbetsgemenskapen och i gruppen och ber
vid behov om hjälp av andra
fungerar i olika interaktionssituationer (t.ex. inom studie- och
arbetsgemenskapen) på det sätt
som situationen kräver, utför
noggrant de uppgifter som ligger
på hans/hennes ansvar och som
medlem i gruppen, fungerar tillsammans med olika människor
inom arbetsgemenskapen och i
gruppen
uttrycker tydligt sin sak och lyfter
på ett konstruktivt sätt fram olika
synvinklar, agerar på ett ansvarsfullt, samarbetsinriktat och jämställt sätt tillsammans med olika
människor och som medlem i
arbetsgruppen, stödjer och hjälper andra samt tar i sitt arbete
hänsyn till den som arbetar i
nästa led
Yrkesetik
iakttar givna etiska regler, arbets- iakttar givna etiska regler, avtal
platsavtal och bestämmelser samt och bestämmelser samt tidtabeltidtabeller
ler
fungerar i enlighet med studieoch arbetsgemenskapens värderingar, mål, etiska regler, avtal
och bestämmelser i föränderliga
situationer samt följer tidtabeller
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
följer de säkerhetsanvisningar
som givits rörande arbetet och
förorsakar inte fara för sig själv
eller andra, använder tryggt
skyddsutrustning, arbetsredskap
och arbetsmetoder enligt anvisningarna, arbetar i regel ergonomiskt riktigt.
följer arbetsplatsens anvisningar
och tar i sitt arbete hänsyn till
säkerheten för medlemmarna i
arbetsgemenskapen och i arbetsmiljön, känner igen och informerar om faror och risker som
han/hon noterat, använder säkra,
lämpligt belastande och omväxlande arbetsmetoder och uppmärksammar ergonomin.
Den studerande eller examinanden
följer arbetsplatsens anvisningar
och tar i sitt arbete hänsyn till
säkerheten för medlemmarna i
arbetsgemenskapen och i arbetsmiljön, försäkrar sig om arbetsredskapens och materialen säkerhet, arbetar ergonomiskt riktigt.
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
inom hårklippning och skäggbehandling genom att arbeta i frisörens arbetsuppgifter på frisersalong eller i en annan arbetsplats inom branschen. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för
att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet,
föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
13
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.1.2
Frisyrer och makeup
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
• planera och göra frisyrer på kunder med olika längder på hår med hjälp av olika tekniker
• tvätta kundens hår på ett ändamålsenligt sätt
• utföra avslutande styling av frisyrerna
• använda de produkter, arbetsredskap och material som krävs för frisyrerna
• sätta fast en postisch/löshår eller dekoration
• planera och lägga olika typer av makeup
• använda de produkter och arbetsredskap som behövs för att lägga makeupen
• ta hänsyn till mode vid planeringen av frisyrer och makeup
• ta hänsyn till formlära i skapandet av frisyrerna och makeup
• rekommendera och sälja passande produkter för hemmabruk för frisyren och makeupen till
kunden och ge kunden rådgivning i hur de används
• hantera olika kundservice- och interaktionssituationer
• skaffa sig information via olika källor
• ta hänsyn till företagande och ansvar i sin verksamhet
• främja säkerhet och ansvar i sin verksamhet i arbetet och på fritiden
• upprätthålla hälsosamma levnadsvanor, de mänskliga relationerna i sin närhet samt sin funktions- och arbetsförmåga
• upprätthålla en ergonomisk, hygienisk, hälsosam och säker arbetsmiljö
• känna igen de faror och hälsorisker som är förknippade med arbetet och arbetsmiljön samt
förutse och förebygga dessa
• följa god yrkesetik
• ta hänsyn till hållbar utveckling
• utvärdera det egna arbetet.
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
14
Planering av
frisyrer och makeup
gör upp genomförbara planer för identifierar olika möjligheter för
skapande av frisyrer och makeup skapande av frisyrer och makeup
och följer arbetsanvisningarna
och tar hänsyn till kundens önskemål
Hårtvätt
tvättar håret på det sätt som arbe- tvättar håret med hänsyn till kun- tvättar håret med hänsyn till kuntet kräver
dens hårkvalitet
dens hårkvalitet och genom att
dra nytta av sin produktkännedom
Skapande av
frisyren
skapar frisyren enligt planen
ger förslag, gör ett grundarbete
och formar håret på ett sätt som
passar kunden
Avslutande styling av frisyren
utför avslutande styling av frisyren enligt planen
utför avslutande styling av frisy- utför avslutande styling av frisyren på ett sätt som passar kunden ren på ett mångsidigt sätt som
passar kunden samt motiverar
sina val
Makeup
lägger makeupen (dag- och festmakeup) enligt planen
lägger makeupen på ett sätt som
passar kunden och genom att
använda sig av de vanligaste
teknikerna
lägger makeupen på ett kreativt
sätt som passar kunden och använder sig av mångsidiga tekniker samt motiverar sina val
Kundservice och
kundvägledning
betjänar kunden på ett vänligt sätt
och vägleder honom/henne i
användningen av produkter för
hemmabruk
presenterar produkter för hemmabruk för kunden och vägleder
honom/henne i hur de används i
enlighet med kundens behov
säljer produkter för hemmabruk
till kunden och vägleder honom/henne i hur de används samt
rekommenderar mertjänster
Beaktande av
hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
förhåller sig positivt till en säker
verksamhet och undviker risker i
arbetet samt upprätthåller under
handledning funktions- och arbetsförmåga i arbetet
ansvarar självständigt för säkerheten i sin verksamhet och för att
ha sunda livsvanor samt upprätthålla funktions- och arbetsförmågan
utvecklar självständigt säkerheten
inom verksamheten och
mångsidiga tillvägagångssätt för
att upprätthålla och främja hälsosamma levnadsvanor samt funktions- och arbetsförmåga
tar hänsyn till säkerhets- och
hälsoaspekter i planeringen av
det egna arbetet samt upprätthåller säkerhet, hygien och ergonomi i arbetsmiljön i bekanta
situationer
tar hänsyn till säkerhets- och
hälsoaspekter i planeringen av
det egna arbetet samt upprätthåller säkerhet, hygien och ergonomi i arbetsmiljön
tar på ett självständigt sätt hänsyn
till säkerhets- och hälsoaspekter i
planeringen av det egna arbetet
samt tillämpar kunskaperna även
i oväntade situationer
Självvärdering
och tidsanvändning
utvärderar slutresultatet av frisyren och makeupen samt det egna
arbetet, följer i allmänhet den tid
som reserverats för behandlingen.
utvärderar slutresultatet av frisyren och makeupen samt det egna
arbetet så gott som realistiskt och
på eget initiativ, följer den tid
som reserverats för behandlingen.
utvärderar slutresultatet av frisyren och makeupen samt det egna
arbetet på ett realistiskt och välgrundat sätt i förhållande till
planen, följer den tid som reserverats för behandlingen, utvecklar sitt arbetssätt.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
Goda G2
Berömliga B3
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsmetoder, -
tar hänsyn till de möjligheter som
finns för skapande av frisyrer och
makeup med tanke på håret samt
inom modet med utgångspunkt i
kundens önskemål och stil
skapar frisyrer på ett kreativt och
mångsidigt sätt som passar kunden samt motiverar sina val
15
redskap och
material
Den studerande eller examinanden
Behärskande av
frisyrtekniker
skapar frisyrer på hår av olika
längd genom att använda grundläggande tekniker (med spolar,
föning, fingerlockar, vågor och
tänger)
Behärskande av
användning av
arbetsredskap
använder de vanligaste arbetsred- väljer lämpliga arbetsredskap för
frisyrer och makeup och använskapen vid skapande av frisyrer
der dem
och utförande av makeup enligt
anvisningarna
skapar frisyrer på hår av olika
längd med passande tekniker
skapar frisyrer på hår av olika
längd med mångsidiga och passande tekniker samt motiverar
sina val
använder mångsidiga arbetsredskap för frisyrer och makeup och
arbetsredskap som är motiverade
med tanke på slutresultatet
Fastsättning av
sätter fast dekorationen eller
löshåret i håret så att det sitter
dekoration, postisch eller löshår stadigt enligt anvisningarna
sätter fast dekorationen eller
löshåret i håret så att det sitter
stadigt och på ett sätt som passar
kunden
sätter fast dekorationen eller
löshåret i håret så att det sitter
stadigt och inte syns samt på ett
sätt som passar kunden
Behärskande av
användning av
produkter
använder stylingprodukter till
frisyrerna och produkter som är
lämpliga för makeupen och väljer
dessa enligt anvisningarna
använder passande stylingprodukter till frisyrerna samt produkter som är lämpliga för makeupen
använder passande stylingprodukter till frisyrerna på ett
mångsidigt sätt och ett sätt som
passar kunden, upplyser kunden
om fördelarna med att använda
produkter som gör det lättare att
forma håret och ger stöd, använder på ett mångsidigt sätt produkter till makeupen som passar
kunden, tar hänsyn till eventuella
allergier hos kunden
Beaktande av
hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
följer de angivna anvisningarna
och förorsakar inte fara i sin
verksamhet samt handlar på rätt
sätt vid olycksfall samt i risksituationer och hotfulla situationer.
iakttar arbetsplatsens anvisningar observerar och identifierar faror i
och tar i sitt arbete hänsyn till de arbetet och rapporterar dessa.
övriga medlemmarna i arbetsgemenskapen.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Att stödja kundens stil och dra
nytta av formlära
använder kunskaper om formlära använder kunskaper om stil och
och hur man stöder kundens stil formlära vid skapandet av frisyvid skapandet av frisyren
ren och väljer en frisyr som passar kunden
motiverar valet av frisyr genom
att dra slutsatser med utgångspunkt i stil och formlära
Hänsyn till mode
använder sig av hårmodet i skap- tolkar och tillämpar hårmodet i
andet av frisyrer
skapandet av kundens frisyr
tillämpar på ett motiverat sätt
hårmodet och tar hänsyn till kundens önskemål
Behärskande av
facktermer när
använder under handledning
facktermer i arbetet
använder facktermer i arbetet på
ett obehindrat sätt och som passar
situationen
använder facktermer i arbetet
16
det gäller frisyrer
Informationssökning
skaffar självständigt information
via de vanligaste källorna inom
branschen till stöd för sitt arbete
och kan använda sig av dem
enligt anvisningarna
skaffar information i olika
bransch- och modetidningar samt
elektroniska medier till stöd för
arbetet och använder sig av den
skaffar självständigt och på ett
mångsidigt sätt information via
olika bransch- och modetidningar
samt elektroniska medier till stöd
för arbetet och använder sig av
dessa i arbetet på ett sätt som
passar kunden
arbetar under handledning enligt
branschens estetiska principer
(t.ex. enligt faktorer som inverkar
på arbetsmiljöns trivsel och på
hur arbetets slutresultat ser ut)
arbetar enligt branschens estetiska principer (t.ex. enligt faktorer som inverkar på arbetsmiljöns trivsel och på hur arbetets
slutresultat ser ut)
drar i sitt arbete på ett mångsidigt
sätt nytta av branschens estetiska
principer, agerar på ett sätt som
främjar t.ex. de faktorer som
inverkar på arbetsmiljöns trivsel
och på hur arbetets slutresultat
ser ut
följer de arbets- och funktionssätt följer på eget initiativ de arbetsi enlighet med hållbar utveckling och funktionssätt i enlighet med
som krävs inom branschen.
hållbar utveckling som krävs
inom branschen.
följer självständigt de arbets- och
funktionssätt i enlighet med hållbar utveckling som krävs inom
branschen och framför utvecklingsbehov.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Lärande och
problemlösning
Goda G2
Berömliga B3
skaffar information samt planerar
och utvärderar det egna arbetet,
men behöver handledning i nya
situationer eller vid en förändrad
arbetsmiljö
skaffar information, planerar det
egna arbetet och utvärderar arbetet under arbetets gång, är villig
att lära sig nytt, handlar i enlighet
med den återkoppling han/hon
fått, klarar sig på egen hand i
föränderliga situationer och då
han/hon ställs inför val
söker på eget initiativ efter information, planerar självständigt
de uppgifter som han/hon är
ansvarig för och utvärderar resultatet av arbetet samt motiverar sin
bedömning, lär sig gärna nya
saker, agerar självständigt i olika
situationer och använder alternativa tillvägagångssätt, söker efter
möjligheter att utvecklas
Interaktion och
samarbete
följer de givna instruktionerna i
interaktionssituationer i sin verksamhet,
utför de uppgifter som ligger på
hans/hennes ansvar,
kan fungera tillsammans med
olika slags människor i arbetsgemenskapen och i kontakten
med kunderna, ber vid behov om
hjälp av andra
fungerar i olika interaktionssituationer (t.ex. inom studie- och
arbetsgemenskapen och i kontakten med kunderna) på det sätt
som situationen kräver, utför
noggrant de uppgifter som ligger
på hans/hennes ansvar och fungerar som medlem i gruppen, fungerar tillsammans med olika
människor inom arbetsgemenskapen och i kontakten med kunderna
uttrycker tydligt målet och lyfter
på ett konstruktivt sätt fram olika
synvinklar, agerar på ett ansvarsfullt, samarbetsinriktat och jämställt sätt tillsammans med olika
människor i arbetsgemenskapen
och i kontakten med kunderna,
stödjer och hjälper andra samt tar
i sitt arbete hänsyn till nästa led
och de som arbetar där
Yrkesetik
iakttar givna etiska regler, avtal
och bestämmelser samt tidtabeller
iakttar givna etiska regler, avtal
och bestämmelser samt tidtabeller
fungerar i enlighet med studieoch arbetsgemenskapens värderingar, mål, etiska regler, avtal
och bestämmelser i föränderliga
situationer samt följer tidtabeller
Den studerande eller examinanden
17
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
följer de säkerhetsanvisningar
som givits rörande arbetet och
förorsakar inte fara för sig själv
eller andra, använder tryggt arbetsredskap, arbetsmetoder och
skyddsutrustning enligt anvisningarna, arbetar i regel ergonomiskt riktigt.
följer arbetsplatsens anvisningar
och tar i sitt arbete hänsyn till
säkerheten för medlemmarna i
arbetsgemenskapen, kunderna
och i arbetsmiljön, försäkrar sig
om arbetsredskapens, produkternas och materialens säkerhet,
arbetar ergonomiskt riktigt.
följer arbetsplatsens anvisningar
och tar i sitt arbete hänsyn till
säkerheten för medlemmarna i
arbetsgemenskapen, kunderna
och i arbetsmiljön, känner igen
och informerar om faror och
risker som han/hon noterat, använder säkra, lämpligt belastande
och omväxlande arbetsmetoder
och uppmärksammar ergonomin.
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i skapande av frisyrer och makeup i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att arbeta i frisörens arbetsuppgifter på en frisersalong eller
annan arbetsplats inom branschen. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som
påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.1.3
Färgbehandlingar
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
• planera och utföra färgbehandlingar på kundens hår och skägg
• utföra de för- och efterbehandlingar som krävs vid färgning
• färga hår och skägg med hjälp av olika tekniker
• bleka och göra slingor i håret samt avfärga håret
• färga ögonfransar samt forma och färga ögonbryn
• rekommendera och sälja produkter för hemmabruk till kunden och vägleda kunden i skötseln
av färgat hår hemma
• dra nytta av allmänna principer inom färglära
• färgningsprodukternas kemiska egenskaper och hur de fungerar
• hantera olika kundservice- och interaktionssituationer
• främja säkerhet och ansvar i sin verksamhet i arbetet och på fritiden
• upprätthålla hälsosamma levnadsvanor, de mänskliga relationerna i sin närhet samt sin funktions- och arbetsförmåga
18
•
•
•
•
•
•
upprätthålla ergonomi, hygien, sundhet och säkerhet i arbetsmiljön
känna igen de faror och hälsorisker som är förknippade med arbetet och arbetsmiljön samt
förutse och förebygga dessa
följa god yrkesetik
ta hänsyn till hållbar utveckling
tillämpa matematik och naturvetenskap i arbetet
utvärdera det egna arbetet.
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
planerar självständigt färgbehandlingen och tar i planeringen
av den hänsyn till faktorer kopplade till kundens stil och de föroch efterbehandlingar som krävs
vid färgningen
planerar självständigt en individuell färgbehandling, tar hänsyn
till de för- och efterbehandlingar
som krävs vid färgningen och
motiverar sina val
tar under handledning hänsyn till tar hänsyn till hårets och hårbothårets och hårbottens kondition
tens kondition vid valet av provid valet av produkter för färgbe- dukter för färgbehandlingen
handlingen
tar hänsyn till hårets och hårbottens kondition samt kundens
eventuella allergier vid valet av
produkter för färgbehandlingen
färgar håret och/eller skägget
enligt planen, frågar kunden om
hans/hennes önskemål
färgar håret och/eller skägget
enligt planen med många olika
typer av metoder (som t.ex.
slingning, färgning i många nyanser och blekning), tar hänsyn
till kundens önskemål
färgar håret och/eller skägget
med många olika typer av metoder, understödjer kundens egen
stil och ser till att skapa en ändamålsenlig klippning och frisyr
färgar ögonfransar och ögonbryn
på ett hygieniskt sätt och formar
ögonbrynen på ett sätt som passar
kunden
färgar ögonfransar och ögonbryn
på ett snyggt och hygieniskt sätt
och formar ögonbrynen på ett sätt
som passar kunden
färgar ögonfransar och ögonbryn
och formar ögonbrynen med
hänsyn till kundens ansiktsdrag
och på ett högkvalitativt sätt
Den studerande eller examinanden
Planering av
färgbehandling
Utförande av
färgbehandling
planerar färgbehandlingen enligt
anvisningarna och tar hänsyn till
de för- och efterbehandlingar
som krävs vid färgningen
använder under handledning
använder de elementära räkneop- använder och tillämpar de räkneelementära räkneoperationer som erationer som krävs vid färgning- operationer som krävs vid färgkrävs vid färgningen
en
ningen
Hårtvätt
tvättar håret på det sätt som arbe- tvättar håret med hänsyn till färg- tvättar håret med hänsyn till färgtet kräver
ningsmetoden
ningsmetoden och drar nytta av
sin produktkännedom
Kundservice och
kundvägledning
betjänar kunden på ett vänligt sätt
och vägleder kunden i användningen av produkter för hemmabruk
presenterar produkter för hemmabruk för kunden och vägleder
honom/henne i hur de används i
enlighet med kundens behov
Beaktande av
förhåller sig positivt till arbetarskydd, undviker risker i arbetet
ansvarar självständigt för säker- utvecklar självständigt säkerheten
heten i sin verksamhet och för att inom verksamheten och
säljer produkter för hemmabruk
till kunden och vägleder honom/henne i hur de används i
enlighet med kundens behov och
rekommenderar mertjänster
19
hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
och upprätthåller under handledning funktions- och arbetsförmåga i arbetet
ha sunda livsvanor samt upprätthålla funktions- och arbetsförmågan
mångsidiga tillvägagångssätt för
att upprätthålla och främja hälsosamma levnadsvanor samt funktions- och arbetsförmåga
tar hänsyn till säkerhets- och
hälsoaspekter i planeringen av
det egna arbetet samt upprätthåller säkerheten för kunden samt
säkerhet och ergonomi i arbetsmiljön och hygienen i bekanta
situationer
tar hänsyn till säkerhets- och
hälsoaspekter i planeringen av
det egna arbetet samt upprätthåller säkerhet, hygien och ergonomi i arbetsmiljön samt för
kunden
tar självständigt hänsyn till säkerhets- och hälsoaspekter i planeringen av det egna arbetet,
upprätthåller säkerheten för kunden och säkerhet i arbetsmiljön
samt klarar av att tillämpa kunskaperna även i oväntade situationer
Självvärdering
och tidsanvändning
utvärderar slutresultatet av färgbehandlingen och det egna arbetet, följer i allmänhet den tid som
reserverats för behandlingen.
utvärderar slutresultatet av färgbehandlingen och det egna arbetet så gott som realistiskt och på
eget initiativ, följer den tid som
reserverats för behandlingen.
utvärderar slutresultatet av färgbehandlingen och det egna arbetet på ett realistiskt sätt och välgrundat sätt i förhållande till
planen, följer den tid som reserverats för behandlingen, utvecklar sitt arbetssätt.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Berömliga B3
Behärskande av använder sig av olika färgningsfärgningstekniker metoder (applicering av färg,
avfärgning, olika slingtekniker)
använder sig av olika färgningstekniker och -metoder på ett sätt
som passar kunden
använder sig självständigt av
olika färgningstekniker och metoder på ett sätt som passar
kunden och motiverar sina val
Användning av
arbetsredskap/
-utrustning
använder olika arbetsredskap för
färgningen och använder utrustning enligt anvisningarna,
arbetar på ett prydligt sätt (skydd
av kunden och arbetstagaren)
använder olika arbetsredskap/typer av utrustning vid färgningen på ett skickligt, prydligt
och hygieniskt sätt (skydd av
kunden och arbetstagaren)
behärskar användningen av olika
arbetsredskap/typer av utrustning
vid färgningen och motiverar
användningen av dem, arbetar på
ett prydligt och hygieniskt sätt
(skydd av kunden och arbetstagaren)
Behärskande av
användning av
produkter
väljer och använder olika färgningsprodukter enligt anvisningarna
använder produkter med utbehärskar de produkter som angångspunkt i den valda färgning- vänds vid färgningen och ansmetoden
vändningen av dem samt motiverar sina val
Beaktande av
hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
följer de givna anvisningarna och
förorsakar inte fara i sin verksamhet samt handlar på rätt sätt
vid olycksfall samt i risksituationer och hotfulla situationer
iakttar arbetsplatsens anvisningar observerar och identifierar faror i
och tar i sitt arbete hänsyn till de arbetet och rapporterar dessa
övriga medlemmarna i arbetsgemenskapen
använder tryggt skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder enligt anvisningarna.
säkerställer arbetsredskapens och
materialens säkerhet innan användningen, lägger undan trasiga
arbetsredskap och lämnar in dem
på service.
bedömer hur väl skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder lämpar sig för det aktuella arbetet.
20
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Att dra nytta av
färglära
tar i sitt arbete hänsyn till allmänna principer inom färglära
tar i samband med färgbehandlingen hänsyn till allmänna principer inom färglära
tillämpar i samband med färgbehandlingen på ett mångsidigt sätt
kunskaper inom färglära
Att dra nytta av
kunskaper om
hudens och hårets struktur
identifierar olika hårkvaliteter
och problem med hårbotten och
väljer under handledning färgbehandlingar med utgångspunkt i
hårets och hårbottens kondition
och känner till produkternas
skadliga effekter på hälsan
väljer rätt färgbehandling med
utgångspunkt i hårets och hårbottens kondition och känner till
produkternas skadliga effekter på
hälsan
drar nytta av sina kunskaper om
hudens och hårets struktur i valet
av färgbehandling till kunden och
kan motivera sina val samt känner till produkternas skadliga
effekter på hälsan
tar hänsyn till hur de produkter
fungerar som används vid färgningen
behärskar de kemiska uppgifterna
för de produkter och verksamma
ämnen som används vid färgbehandlingen och hur de fungerar
samt tar hänsyn till de grundläggande kunskaperna i arbetet
tar i sitt arbete hänsyn till de
kemiska reaktionerna hos de
vanligaste färgbehandlingarna
tar i samband med färgbehandlingen hänsyn till de kemiska
reaktionerna vid de vanligaste
färgbehandlingarna och deras
betydelse
känner till olika kemiska reaktioner vid färgning, blekning och
avfärgning och deras påverkan på
håret och hårbotten samt tar hänsyn till sina kunskaper i arbetet
Hänsyn till hårmodet
tar hänsyn till hårmodet i samband med färgbehandlingen av
kundens hår
drar nytta av hårmodet och kun- anpassar typen av färgning med
dens önskemål vid färgningen av hänsyn till kundens stil och önskundens hår
kemål
Användning av
facktermer
använder facktermer vid planeringen av färgbehandlingen
uttrycker den planerade färgbehandlingen i facktermer
uttrycker sin plan genom att använda facktermer och berättar om
sin plan för kunden på allmänspråk
Informationssökning
söker efter information via de
vanligaste informationskällorna
inom hårbranschen och kan under
handledning dra nytta av informationen vid problemlösning.
söker efter information i olika
fackpublikationer inom hårbranschen och drar nytta av det
han/hon lärt sig vid problemlösning.
söker efter mångsidig information om färgbehandlingar i olika
informationskällor, som exempelvis utbildningar och publikationer samt tillämpar kunskaperna
i problematiska kundsituationer.
Behärskande av tar i sitt arbete hänsyn till hur de
produkter fungerar som används
grundläggande
vid färgningen
kunskaper om
kemi vid färgning
21
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Lärande och
problemlösning
skaffar information samt planerar
och utvärderar det egna arbetet,
men behöver handledning i nya
situationer eller vid en förändrad
arbetsmiljö
skaffar information, planerar det
egna arbetet och utvärderar arbetet under arbetets gång, är villig
att lära sig nytt, handlar i enlighet
med den återkoppling han/hon
fått, klarar sig på egen hand i
föränderliga situationer och då
han/hon ställs inför val
söker på eget initiativ efter information, planerar självständigt
de uppgifter som han/hon är
ansvarig för och utvärderar resultatet av arbetet samt motiverar sin
bedömning, lär sig gärna nya
saker, agerar självständigt i olika
situationer och använder alternativa tillvägagångssätt, söker efter
möjligheter att utvecklas
Interaktion och
samarbete
följer de givna instruktionerna i
interaktionssituationer i sin verksamhet, utför de uppgifter som är
på hans/hennes ansvar, kan fungera tillsammans med olika slags
människor i arbetsgemenskapen
och i kontakten med kunderna,
ber vid behov om hjälp av andra
fungerar i olika interaktionssituationer (t.ex. inom studie- och
arbetsgemenskapen och i kontakten med kunderna) på det sätt
som situationen kräver, utför
noggrant de uppgifter som ligger
på hans/hennes ansvar och som
medlem i gruppen, fungerar tillsammans med olika slags människor i arbetsgemenskapen och i
kontakten med kunderna
framställer tydligt sina mål och
framför konstruktivt olika slags
synpunkter, fungerar ansvarsfullt,
samarbetsvilligt och jämlikt tillsammans med olika slags människor i arbetsgemenskapen och i
kontakten med kunderna stöder
och hjälper andra samt beaktar i
sitt arbete det följande arbetsskedet och de följande arbetstagarna
Yrkesetik
iakttar givna etiska regler, arbets- iakttar givna etiska regler, avtal
platsavtal och bestämmelser samt och bestämmelser samt tidtabeltidtabeller
ler
fungerar i enlighet med studieoch arbetsgemenskapens värderingar, mål, etiska regler, avtal
och bestämmelser i föränderliga
situationer samt följer tidtabeller
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
följer säkerhetsanvisningar som
getts om arbetet och förorsakar
inte fara för sig själv eller andra,
använder tryggt arbetsredskap,
arbetsmetoder och skyddsutrustning enligt anvisningarna, arbetar
i regel ergonomiskt riktigt, känner till tjänsterna inom hälsovården
följer arbetsplatsens anvisningar
och beaktar i sitt arbete säkerheten för medlemmarna i arbetsgemenskapen och kunderna samt i
arbetsmiljön, försäkrar sig om
arbetsredskapens, produkternas
och materialens säkerhet, arbetar
ergonomiskt riktigt
följer arbetsplatsens anvisningar
och beaktar i sitt arbete säkerheten för medlemmarna i arbetsgemenskapen och kunderna samt i
arbetsmiljön, känner igen och
informerar om faror och risker
som han/hon noterat, använder
säkra, lämpligt belastande och
omväxlande arbetsmetoder och
uppmärksammar ergonomin
känner till miljövänliga arbetshandlar på ett miljövänligt sätt
och verksamhetsrutiner i samvid hanteringen av färgningsmeband med hantering och avfalls- del och avfall.
hantering av hårfärgningsprodukter.
tar i sin verksamhet hänsyn till de
miljövänliga, ekonomiska, sociala och kulturella dimensionerna
inom hållbar utveckling.
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i färgbehandling av hår i ett yrkesprov eller
vid ett examenstillfälle genom att arbeta i frisörens arbetsuppgifter på en frisersalong eller annan arbetsplats inom branschen. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska
22
täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.1.4
Permanentbehandlingar
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
• planera och utföra på kunden olika permanentbehandlingar av håret
• ta hänsyn till strukturen i klippningen och frisyren vid planeringen av permanentbehandlingen
• utföra de för- och efterbehandlingar som krävs vid permanent
• utföra permanent och rakpermanent av håret
• välja de produkter som ska användas vid permanentbehandlingen och fastställa verkningstider
för de ämnen som används
• använda arbetsredskap, tekniker och produkter för permanent
• använda sig av sina kunskaper om ämnenas kemiska egenskaper, verksamma ämnen och hur
de fungerar i samband med att permanentbehandlingen utförs
• rekommendera och sälja passande hårvårds- och stylingprodukter för hemmabruk till kunden
och ge kunden rådgivning i hur de används
• använda sig av facktermer rörande permanent i arbetet och ett vardagligt språk som kunden
förstår
• hantera olika kundservice- och interaktionssituationer
• främja säkerhet och ansvar i arbetet inom sin verksamhet
• upprätthålla hälsosamma levnadsvanor, de mänskliga relationerna i sin närhet samt sin funktions- och arbetsförmåga
• upprätthålla säkerhet, hygien och ergonomi i arbetsmiljön
• känna igen de faror och hälsorisker som är förknippade med arbetet och arbetsmiljön samt
förutse och förebygga dessa
• följa god yrkesetik
• ta hänsyn till hållbar utveckling
• tillämpa matematik och naturvetenskap i arbetet
• utvärdera det egna arbetet.
Bedömning av kunnandet
23
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
planerar permanentbehandlingen
med hänsyn till klippningens och
frisyrens struktur samt de föroch efterbehandlingar som krävs
vid permanentbehandlingen
planerar permanentbehandlingen
på ett självständigt sätt med hänsyn till klippningens och frisyrens struktur och faktorer kopplade till kundens stil samt de föroch efterbehandlingar som krävs
vid permanentbehandlingen
planerar permanentbehandlingen
självständigt och med hänsyn till
kundens behov samt de för- och
efterbehandlingar som krävs för
permanenten och motiverar sina
val
tar under handledning hänsyn till
hårets och hårbottens kondition
vid valet av produkter för permanentbehandlingen
tar hänsyn till hårets och hårbottens kondition vid valet av produkter för permanentbehandlingen
tar hänsyn till hårets och hårbottens kondition samt eventuella
allergier vid valet av produkter
för permanentbehandlingen
utför permanenten eller rakpermanenten enligt planen
utför permanenten eller rakpermanenten av håret på ett självständigt sätt med mångsidiga
metoder och på ett sätt som passar kunden
utför permanenten självständigt
och genom att använda sig av
olika möjligheter för att göra
kundens hår lockigt eller rakt
Den studerande eller examinanden
Planering av
permanentbehandling
Utförande av
permanentbehandlingen
använder under handledning
använder de elementära räkneop- använder och tillämpar de eleelementära räkneoperationer som erationer som krävs vid permamentära räkneoperationer som
krävs vid permanentbehandlingen nentbehandlingen
krävs vid permanentbehandlingen
Kundservice och
kundvägledning
betjänar kunden på ett vänligt sätt
och vägleder kunden i användningen av produkter för hemmabruk
presenterar produkter för hemmabruk för kunden och vägleder
honom/henne i hur de används i
enlighet med kundens behov
säljer produkter för hemmabruk
till kunden och vägleder honom/henne i hur de används i
enlighet med kundens behov och
rekommenderar mertjänster
Beaktande av
hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
förhåller sig positivt till arbetarskydd, undviker risker i arbetet
och upprätthåller under handledning funktions- och arbetsförmåga i arbetet
ansvarar självständigt för säkerheten i sin verksamhet och för att
ha sunda levnadsvanor samt
upprätthålla funktions- och arbetsförmågan
utvecklar självständigt säkerheten
inom verksamheten och
mångsidiga tillvägagångssätt för
att upprätthålla och främja hälsosamma levnadsvanor samt funktions- och arbetsförmåga
tar hänsyn till säkerhets- och
hälsoaspekter i planeringen av
det egna arbetet samt upprätthåller säkerheten för kunden samt
säkerhet och ergonomi i arbetsmiljön och hygienen i bekanta
situationer
tar hänsyn till säkerhets- och
hälsoaspekter i planeringen av
det egna arbetet samt upprätthåller säkerhet, hygien och ergonomi i arbetsmiljön samt för
kunden
tar självständigt hänsyn till säkerhets- och hälsoaspekter i planeringen av det egna arbetet,
upprätthåller säkerheten för kunden och säkerhet i arbetsmiljön
samt tillämpar kunskaperna även
i oväntade situationer
Självvärdering
och tidsanvändning
utvärderar slutresultatet av permanentbehandlingen av håret
samt det egna arbetet, följer i
allmänhet den tid som reserverats
för behandlingen.
utvärderar slutresultatet av permanentbehandlingen av håret och
det egna arbetet så gott som realistiskt och på eget initiativ, följer
den tid som reserverats för behandlingen.
utvärderar slutresultatet av permanentbehandlingen av håret och
det egna arbetet på ett realistiskt
och välgrundat sätt i förhållande
till planen, följer den tid som
reserverats för behandlingen,
utvecklar sitt arbetssätt.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
24
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Berömliga B3
Behärskande av
rullningstekniker
utför permanenten genom att
följa de givna anvisningarna om
rullningstekniker
utför permanenten noggrant genom att följa de givna anvisningarna om rullningstekniker genom
att t.ex. ta hänsyn till storleken på
hårsektionerna och åt vilket håll
man drar
utför permanenten noggrant och
självständigt genom att t.ex. ta
hänsyn till storleken på hårsektionerna och åt vilket håll man
drar i samband med rullningsteknikerna och motiverar de valda
metoderna
rullar permanenter med hjälp av
grundläggande tekniker och metoder
drar nytta av olika rullningstekniker och -metoder på ett sätt
som passar kunden
använder sig av olika rullningstekniker och -metoder på ett
självständigt sätt och ett sätt som
passar kunden samt motiverar
sina val
Behärskande av
användning av
arbetsredskap
använder de vanligaste arbetsredskapen inom permanentbehandlingar och väljer rätt spolstorlek
enligt anvisningarna
använder rätt arbetsredskap och
väljer självständigt rätt storlek på
spolar för de lockar som han/hon
vill uppnå
väljer på ett motiverat sätt rätt
arbetsredskap för de olika arbetsfaserna inom permanentbehandlingen och behärskar användningen av olika spolar och spolstorlekar samt motiverar sina val
Behärskande av
användning av
produkter
väljer under handledning produkter och verkningstider för de
olika arbetsfaserna under permanentbehandlingen
väljer självständigt de ämnen
som ska användas för permanentbehandlingen och på ett sätt
som passar kunden
väljer självständigt de ämnen
som ska användas för permanentbehandlingen och på ett sätt
som passar kunden samt motiverar sina val
Beaktande av
hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
följer de givna anvisningarna och
förorsakar inte fara i sin verksamhet samt handlar på rätt sätt
vid olycksfall samt i risksituationer och hotfulla situationer
iakttar arbetsplatsens anvisningar observerar och identifierar faror i
och tar i sitt arbete hänsyn till de arbetet och rapporterar dessa
övriga medlemmarna i arbetsgemenskapen
använder tryggt skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder enligt anvisningarna.
säkerställer arbetsredskapens och
materialens säkerhet innan användningen, lägger undan trasiga
arbetsredskap och lämnar in dem
på service.
bedömer hur väl skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder lämpar sig för det aktuella arbetet.
25
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Att dra nytta av
kunskaper om
hudens och hårets struktur
fastställer hårets och hårbottens
kondition och väljer under handledning rätt produkter och känner
till produkternas skadliga effekter
på hälsan
väljer rätt produkter med utgångspunkt i hårets och hårbottens kondition och känner till
produkternas skadliga effekter på
hälsan
drar nytta av sina kunskaper om
hudens och hårets struktur i valet
av produkter för permanentbehandlingen och motiverar sina
val samt känner till produkternas
skadliga effekter på hälsan
Behärskande av
kemi vid permanent
tar i sitt arbete hänsyn till hur de
produkter fungerar kemiskt som
används vid permanentbehandlingen
tar i sitt arbete hänsyn till den
kemiska processen vid permanentbehandlingen och hur den
påverkar hår och hud
tar i sitt arbete hänsyn till den
kemiska processen vid permanentbehandlingen och hur den
påverkar hår och hud samt förklarar den förändring av hårets
struktur som sker under behandlingen
Hänsyn till stil
och hårmode
tar hänsyn till hårmodet vid permanentbehandlingen av kundens
hår
drar nytta av det senaste hårmodet vid permanentbehandlingen
av kundens hår
använder det senaste hårmodet
vid permanentbehandlingen och
tar hänsyn till kundens stil
Behärskande av
facktermer
använder centrala facktermer i
planeringen av permanenten
uttrycker planeringen av permanentbehandlingen i facktermer
behärskar användningen av facktermer rörande permanent, men
kommunicerar med kunden på ett
förståeligt sätt
Informationssökning
söker efter information via de
vanligaste informationskällorna
inom hårbranschen och kan under
handledning dra nytta av informationen vid problemlösning
söker efter information i olika
fackpublikationer inom hårbranschen och drar nytta av det
han/hon lärt sig vid problemlösning
söker på ett mångsidigt sätt efter
information om permanent i olika
informationskällor inom hårbranschen och använder sig av kunskaperna vid problemlösning i
kontakt med kunderna
tar i sitt arbete hänsyn till miljö- agerar på ett miljövänligt sätt
vänliga arbets- och verksamhets- som främjar en hållbar utvecklrutiner.
ing.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Lärande och
problemlösning
skaffar information samt planerar
och utvärderar det egna arbetet,
men behöver handledning i nya
situationer eller vid en förändrad
arbetsmiljö
tar i sin verksamhet hänsyn till de
ekonomiska, sociala och kulturella dimensionerna inom hållbar
utveckling.
Goda G2
Berömliga B3
skaffar information, planerar det
egna arbetet och utvärderar arbetet under arbetets gång, är villig
att lära sig nytt, handlar i enlighet
med den återkoppling han/hon
fått, klarar sig på egen hand i
föränderliga situationer och då
han/hon ställs inför val
söker på eget initiativ efter information, planerar självständigt
de uppgifter som han/hon är
ansvarig för och utvärderar resultatet av arbetet samt motiverar sin
bedömning, lär sig gärna nya
saker, agerar självständigt i olika
situationer och använder alternativa tillvägagångssätt, söker efter
Den studerande eller examinanden
26
möjligheter att utvecklas
Interaktion och
samarbete
följer de givna instruktionerna i
interaktionssituationer i sin verksamhet, utför de uppgifter som är
på hans/hennes ansvar, kan fungera tillsammans med olika slags
människor i arbetsgemenskapen
och i kontakten med kunderna,
ber vid behov om hjälp av andra
Yrkesetik
iakttar givna etiska regler, arbets- iakttar givna etiska regler, avtal
platsavtal och bestämmelser samt och bestämmelser samt tidtabeltidtabeller
ler
fungerar i enlighet med studieoch arbetsgemenskapens värderingar, mål, etiska regler, avtal
och bestämmelser i föränderliga
situationer samt följer tidtabeller
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
följer de säkerhetsanvisningar
som getts rörande arbetet och
förorsakar inte fara för sig själv
eller andra, använder tryggt arbetsredskap, arbetsmetoder och
skyddsutrustning enligt anvisningarna, arbetar i regel ergonomiskt riktigt.
följer arbetsplatsens anvisningar
och beaktar i sitt arbete säkerheten för medlemmarna i arbetsgemenskapen och kunderna samt i
arbetsmiljön, känner igen och
informerar om faror och risker
som han/hon noterat, använder
säkra, lämpligt belastande och
omväxlande arbetsmetoder och
uppmärksammar ergonomin.
fungerar i olika interaktionssituationer (t.ex. inom studie- och
arbetsgemenskapen och i kontakten med kunderna) på det sätt
som situationen kräver, utför
noggrant de uppgifter som ligger
på hans/hennes ansvar och som
medlem i gruppen, fungerar tillsammans med olika slags människor i arbetsgemenskapen och i
kontakten med kunderna
följer arbetsplatsens anvisningar
och beaktar i sitt arbete säkerheten för medlemmarna i arbetsgemenskapen och kunderna samt i
arbetsmiljön, försäkrar sig om
arbetsredskapens, produkternas
och materialens säkerhet, arbetar
ergonomiskt riktigt.
framställer tydligt sina mål och
framför konstruktivt olika slags
synpunkter, fungerar ansvarsfullt,
samarbetsvilligt och jämlikt tillsammans med olika slags människor i arbetsgemenskapen och i
kontakten med kunderna, stöder
och hjälper andra samt beaktar i
sitt arbete det följande arbetsskedet och de följande arbetstagarna
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i att göra permanenter i ett yrkesprov eller
vid ett examenstillfälle genom att arbeta i frisörens arbetsuppgifter på en frisersalong eller annan arbetsplats inom branschen. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska
täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
27
2.1.5
Företagande och företagsverksamhet inom hårbranschen
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
• fungera i olika arbetsmiljöer och främja arbetshälsa inom arbetsgemenskapen
• agera enligt företagets målsättningar och ta hänsyn till arbetshälsa, arbetarskydd och bestämmelserna i arbetslagstiftningen
• främja säkerhet och ansvar i arbetet inom sin verksamhet
• upprätthålla hälsosamma levnadsvanor, de mänskliga relationerna i sin närhet samt sin funktions- och arbetsförmåga
• upprätthålla en ergonomisk, hälsosam och säker arbetsmiljö
• känna igen de faror och hälsorisker som är förknippade med arbetet och arbetsmiljön samt
förutse och förebygga dessa
• uppträda på ett kundorienterat sätt inom företagsverksamheten
• ta hänsyn till företagets kvalitetsmål och en hållbar utveckling
• prissätta, marknadsföra och sälja de tjänster och produkter som företaget tillhandahåller till
kunderna
• bedöma sina styrkor och möjligheter som företagare inom hårbranschen och planera sin företagsverksamhet inom yrkesbranschen
• göra lönsamhetsberäkningar för företaget
• främja kostnadseffektiviteten och resultaten inom företaget eller organisationen
• bedöma sina förutsättningar att produktifiera verksamheter inom hårbranschen
• beaktar i sitt arbete konsumenträtt och verksamhetsprinciper inom konsumenthandel
• bygga upp nätverk av experter och utreda möjligheterna att utveckla verksamheten internationellt.
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
Att fungera på
arbetet och i arbetsgemenskapen
agerar under handledning på ett
agerar självständigt i sitt arbete
sätt som främjar arbetshälsa inom för att främja arbetshälsa inom
arbetsgemenskapen
arbetsgemenskapen
Att upprätthålla
tar stöd av andra i arbetsgemenskapen och ger själv stöd vid
relationer med
behov
andra och dra
nytta av stöd från
arbetsgemenskapen
agerar på ett sätt som främjar
arbetshälsa inom arbetsgemenskapen i sitt arbete och tar reda
på företagarens möjligheter att
främja densamma
agerar naturligt i samspel med de bidrar aktivt och på eget initiativ
andra i arbetsgemenskapen
till arbetsgemenskapen
28
Beaktande av
hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
Kundservice
förhåller sig positivt till arbetarskydd, undviker risker i arbetet
och upprätthåller under handledning funktions- och arbetsförmåga i arbetet
ansvarar självständigt för säkerheten i sin verksamhet och för att
ha sunda livsvanor samt upprätthålla funktions- och arbetsförmågan
utvecklar självständigt säkerheten
inom verksamheten och
mångsidiga tillvägagångssätt för
att upprätthålla och främja hälsosamma levnadsvanor samt funktions- och arbetsförmåga
tar hänsyn till säkerhets- och
hälsoaspekter i planeringen av
det egna arbetet samt upprätthåller säkerheten för kunden samt
säkerhet och ergonomi i arbetsmiljön i bekanta situationer
tar hänsyn till säkerhets- och
hälsoaspekter i planeringen av
det egna arbetet samt upprätthåller säkerheten för kunden samt
säkerhet och ergonomi i arbetsmiljön
tar självständigt hänsyn till säkerhets- och hälsoaspekter i planeringen av det egna arbetet,
upprätthåller säkerheten för kunden och säkerhet i arbetsmiljön
samt tillämpar kunskaperna även
i oväntade situationer
fungerar initiativrikt och tar hänsyn till kundens behov i strävandet efter att nå sina mål
tar hänsyn till kundens behov
samt hänsyn till att nå företagets
ekonomiska mål
handlar målmedvetet och framgångsrikt och främjar bestående
kundrelationer och kontinuiteten i
verksamheten
lyssnar på sina kunders önskemål
och har goda rutiner för kundservice samt agerar på ett ansvarsfullt sätt
svarar på kundernas individuella
önskemål och agerar självständigt
i kundservice- och försäljningssituationer
agerar aktivt och flexibelt i olika
kundservice- och försäljningssituationer samt bemöter kundgrupper med olika kulturell bakgrund på ett naturligt sätt
handlar under handledning i
enlighet med de överenskomna
målen för rutiner inom kundservice och hållbar utveckling
handlar i enlighet med företagets
kvalitetsmål och hållbar utveckling
handlar i enlighet med företagets
kvalitetsmål och hållbar utveckling samt främjar miljövänliga
verksamhetsrutiner
agerar kostnadseffektivt och
framgångsrikt med hänsyn till
tiden och andra tillgängliga resurser
agerar självständigt och kostnadseffektivt och främjar företagets framgång
följer principerna i lagarna om
jämställdhet och likabehandling
och agerar sakligt tillsammans
med människor med annan bakgrund
följer principerna i lagarna om
jämställdhet och likabehandling
och agerar sakligt tillsammans
med människor med annan bakgrund
Kostnadseffektiv agerar ekonomiskt med hänsyn
och framgångsrik till tidsresurserna under olika
arbetsprocesser
verksamhet
följer principerna i lagarna om
jämställdhet och likabehandling
och agerar sakligt tillsammans
med människor med annan bakgrund
Marknadsföring
och försäljning
planerar marknadsföring för olika planerar marknadsföring på ett
målgrupper enligt anvisningarna mångsidigt sätt med hänsyn till
säsongsmässiga variationer
planerar marknadsföring på ett
kreativt, långsiktigt och målinriktat sätt med hänsyn till olika
målgrupper
diskuterar med kunden om de
tjänster och produkter som säljs
presenterar och säljer företagets agerar enligt kundens personliga
tjänster och produkter vid kontakt behov i kundservicesituationer
med kunderna
och säljer på ett professionellt
sätt företagets mertjänster och
produkter
Planering och utvärdering av affärsverksamheten
kommer under handledning fram
med en affärsidé och utvärderar
styrkorna och utvecklingsbehoven inom den egna verksamheten
och det egna arbetet
kommer fram med en verksamhets- och affärsidé samt centrala
tjänstemöjligheter och utvärderar
sina möjligheter som företagare
Att göra lönsamhetsberäkningar
gör under handledning uträkning- gör lönsamhetsberäkningar för
gör lönsamhetsberäkningar för
ar och gör under handledning
yrkesbranschen och drar nytta av hårbranschen och utvärderar hur
beräkningar av faktorer som
expertkällor i uträkningarna
realistiska de är samt möjlighet-
drar på ett djärvt sätt nytta av
olika företags verksamhets- och
affärsidéer i sitt arbete samt sätter
upp utvecklingsmål för sin kompetens inom entreprenörskap
29
påverkar lönsamheten
prissätter tjänster och produkter
enligt anvisningarna
erna till utlokalisering av de
köpta tjänsterna
räknar ut den egna arbetsinsatsens andel av kostnaderna för
produkten eller tjänsten
gör en beräkning av faktorer som
påverkar lönsamheten för tjänster
och produkter (moms, vinst)
Utvärdering av
utvärderar produkt- och tjänstemöjligheterna att utbudet inom sin yrkesbransch
produktifiera sina
kunskaper
skaffar information om konkurrens- och utvecklingsbehovet för
produkterna och tjänsterna samt
utvärderar olika produktifieringsmöjligheter inom yrkesbranschen
planerar självständigt nya tjänsteoch produktifieringsmöjligheter
inom yrkesbranschen med utgångspunkt i konkurrenssituationen
Utvärdering av
företagsverksamheten inom
hårbranschen
samarbetar med företagare inom
hårbranschen.
nätverkar med olika yrkesbranscher och drar nytta av de
inhämtade kunskaperna.
drar nytta av nationella och internationella nätverk inom branschen.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Berömliga B3
Användning av
arbetsmetoder, redskap och
material
använder under handledning
vanliga arbetsmetoder, -redskap
och material och utnyttjar informationsteknik
använder olika arbetsmetoder, redskap och material och utnyttjar informationsteknik
använder på ett mångsidigt sätt
olika arbetsmetoder, -redskap och
material i växelverkan med sin
arbetsgemenskap och utnyttjar
informationsteknik
Utvärdering av
produkternas
egenskaper
utvärderar sammansättningen
hos, effekterna av och egenskaperna hos hårprodukterna i samband med kundservicen
utvärderar på ett mångsidigt sätt
innehåll, verksamma ingredienser, styrkor och egenskaper hos
hårprodukter samt hur de fungerar i yrket
utvärderar på ett mångsidigt och
kritiskt sätt sina kunskaper om
egenskaper hos hårprodukter
samt hur de fungerar i den egna
verksamheten
använder hjälpmedel för elektronisk kommunikation vid sökning
av produktinformation och tjänster.
använder självständigt hjälpmedel för elektronisk kommunikation i de egna produkt- och tjänsteprocesserna.
drar nytta av och använder självständigt och på ett mångsidigt
sätt hjälpmedel för elektronisk
kommunikation och olika program i de egna produkt- och
tjänsteprocesserna.
följer de angivna anvisningarna
och förorsakar inte fara i sin
verksamhet samt handlar på rätt
sätt vid olycksfall samt i risksituationer och hotfulla situationer
iakttar arbetsplatsens anvisningar observerar och identifierar faror i
och tar i sitt arbete hänsyn till de arbetet och rapporterar dessa
övriga medlemmarna i arbetsgemenskapen
Beaktande av
hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
30
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Att följa bestämmelser, verksamhetsprinciper och
avtal som rör
arbetet
tar reda på reglerna på arbetsplatsen och arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter enligt kollektivavtalet
och följer dessa
tar reda på reglerna på arbetsplatsen och arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter enligt kollektivavtalet
och följer dessa
tar reda på reglerna på arbetsplatsen och arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter enligt kollektivavtalet
och följer dessa
__________________________
beaktar i sitt arbete konsumentens rättigheter och verksamhetsprinciperna inom konsumenthandeln men behöver tidvis handledning
___________________________
beaktar i sitt arbete konsumentens rättigheter och verksamhetsprinciperna inom konsumenthandeln men
______________________________
tar i sitt arbete hänsyn till sina
skyldigheter när det gäller arbetarskydd och känner till de viktigaste föreskrifterna inom branschen
tar i sitt arbete hänsyn till skyldigheterna när det gäller arbetarskydd och den närmaste överordnades arbetarskyddsansvar och
föreskrifter samt klarar av att
söka upp den information
han/hon behöver
tar i sitt arbete hänsyn till skyldigheterna när det gäller arbetarskydd, de överordnades arbetarskyddsansvar inom organisationen och följer föreskrifterna i det
egna arbetet samt motiverar sitt
handlande
skaffar information om gängse
praxis och rutiner inom kundservice i hårbranschen
drar i sitt arbete nytta av principerna om en kundorienterad
verksamhet inom hårbranschen
drar i sitt arbete nytta av etiska
verksamhetsprinciper inom hårbranschen (tystnadsplikt, datasekretess)
tar i sitt arbete hänsyn till faktorer som påverkar hälsa, säkerhet och konsumentskydd inom
hårbranschen (hygien, ergonomi,
yrkessjukdomar samt arbetarskydd och produktsäkerhet) samt
motiverar sin verksamhet
tar i sitt arbete hänsyn till faktorer som påverkar hälsa, säkerhet och konsumentskydd inom
hårbranschen (hygien, ergonomi,
yrkessjukdomar samt arbetarskydd och produktsäkerhet)
tar i sitt arbete hänsyn till faktorer som påverkar hälsa, säkerhet och konsumentskydd inom
hårbranschen (t.ex. hygien, ergonomi, yrkessjukdomar samt arbetarskydd och produktsäkerhet)
Kvalitativ verksamhet som utövas enligt principer om hållbar
utveckling
tar under handledning reda på
kvalitetskraven för arbetet och
utvärderar lösningar i linje med
en hållbar utveckling på företaget
tar reda på kvalitetskraven för
arbetet och utvärderar ekonomiska lösningar i linje med en
hållbar utveckling som en konkurrensfördel för företaget
tar reda på kvalitetskraven för
arbetet och sätter i samråd med
de andra på arbetsplatsen upp
kvalitetsmål och handlar i enlighet med dem, utvärderar sociala
och ekonomiska lösningar i linje
med en hållbar utveckling som en
konkurrensfördel för företaget
Marknadsföring
tar under handledning reda på
grunderna för intern och extern
tar självständigt reda på grunder- tar reda på grunderna för intern
na för intern och extern markoch extern marknadsföring och
Att dra nytta av
sina kunskaper
om betjäningen
av kunderna
beaktar mångsidigt i sitt arbete
konsumentens rättigheter och
verksamhetsprinciperna inom
konsumenthandeln men behöver
tidvis handledning. Finner realistiska utvecklingsmål i sitt konsumentkunnande
31
och försäljning
marknadsföring
nadsföring
skaffar aktivt information om
marknadsföring för att utveckla
den egna yrkeskompetensen och
arbetsplatsen
tar reda på principerna för pristar i sitt arbete hänsyn till faksättning av tjänster och produkter torer som påverkar prissättningen
inom hårbranschen
av tjänster och produkter inom
hårbranschen samt ansvarsfrågor
tar i sitt arbete hänsyn till faktorer som påverkar prissättningen
av tjänster och produkter inom
hårbranschen samt ansvarsfrågor
(konsumentskydd, kunskap om
produkter, hållbar utveckling)
och motiverar sitt handlande med
dessa
Att dra nytta av
kunskaper om
planering och
utvärdering av
företagsverksamheten
söker under handledning efter
information om förutsättningarna
för att starta företag (intressentgrupper: myndigheter, finansiärer, konkurrenter, kunder, arbetstagare, importörer)
söker självständigt efter information om förutsättningarna för att
starta företag (intressentgrupper:
myndigheter, finansiärer, konkurrenter, kunder, arbetstagare, importörer)
söker på ett mångsidigt sätt efter
information om förutsättningarna
för att starta företag (intressentgrupper: myndigheter, finansiärer, konkurrenter, kunder, arbetstagare, importörer)
Att göra lönsamhetsberäkningar
söker under handledning efter
information om faktorer som
påverkar företagets lönsamhet
(fasta och rörliga kostnader)
söker självständigt efter information om faktorer som påverkar
företagets lönsamhet (fasta och
rörliga kostnader)
söker efter information om faktorer som påverkar företagets
lönsamhet och drar nytta av olika
intressentgruppers kunskaper
Utvärdering av
tar reda på tjänstemöjligheterna
möjligheterna att inom hårbranschen
produktifiera sina
kunskaper
tar reda på olika tjänstemöjligtar reda på konkurrensfaktorer
heter och produktifieringsmöjlig- och produktifieringsmöjligheter
heter inom hårbranschen
inom hårbranschen i samarbete
med intressentgrupper
Utvärdering av
företagsverksamheten inom
yrkesbranschen
tar under handledning reda på
typiska samarbetspartner inom
hårbranschen.
tar självständigt reda på möjligheterna till nätverkande med
olika yrkesbranscher.
känner till de breda möjligheterna
till nätverkande med olika yrkesbranscher.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Lärande och
problemlösning
förstår möjligheterna med livslångt lärande i företagsverksamheten inom hårbranschen
utvecklar sitt arbetssätt med hänsyn till möjligheterna med livslångt lärande i företagsverksamheten inom hårbranschen
tillämpar principerna för livslångt
lärande i sitt arbetssätt och tar
hänsyn till samhälleliga förändringar i företagsverksamheten
inom hårbranschen
Interaktion och
samarbete
följer de anvisningar som getts
för interaktionssituationer när
han/hon verkar i sin egen inlärnings- eller arbetsgemenskap
fungerar i olika interaktionssituationer (t.ex. inom inlärningseller arbetsgemenskapen) på det
sätt som situationen kräver
framställer tydligt sin sak och
framför konstruktivt olika slags
synpunkter i interaktionssituationer
Den studerande eller examinanden
utför uppgifter som är på
utför omsorgsfullt de uppgifter
fungerar ansvarsfullt, samarbetshans/hennes ansvar men behöver som är på hans/hennes ansvar och villigt och jämlikt tillsammans
tidvis handledning
fungerar tillsammans med olika med olika slags människor och
32
slags människor i arbetsgemenskapen och gruppen
som medlem i arbetsgruppen
förstår betydelsen av internation- söker efter information om interell verksamhet och interaktion
nationell verksamhet inom branbland olika intressentgrupper
schen och drar nytta av det inom
olika delområden i den egna
verksamheten
främjar aktivt och med den egna
verksamheten samverkan inom
arbetsgemenskapen samt nätverkande nationellt och internationellt
Yrkesetik
förstår värderingsfrågor inom
yrkesetiken inom hårbranschen
och respekterar tystnadsplikten
skaffar information om yrkesetik
och värderingsfrågor inom hårbranschen och tillämpar denna i
kundservicesituationer, respekterar tystnadsplikten
tillämpar yrkesetiken inom hårbranschen i det egna arbetslivet, i
mänskliga relationer, i förhållande till miljön, företagsverksamheten och samhället, respekterar tystnadsplikten och datasekretessen i sitt arbete
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
tar i sitt arbete hänsyn till arbetarskydd och känner till de viktigaste föreskrifterna inom branschen.
tar i sitt arbete hänsyn till arbetarskydd och känner till de viktigaste föreskrifterna inom branschen.
känner till de överordnades arbetarskyddsansvar inom företagsverksamhet inom yrkesbranschen, följer föreskrifterna i
det egna arbetet och motiverar
sitt handlande.
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i företagsamhet inom hårbranschen och företagsverksamhet i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att arbeta i frisörens arbetsuppgifter på en frisersalong eller annan arbetsplats inom branschen. Omfattningen av arbetet är tillräcklig
för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov eller
vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet
2.2
VALBARA EXAMENSDELAR
2.2.1
Stilkonsultation
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
• planera stilhelheter för olika tillfällen (hår, makeup, klädsel) som stöder kundens personliga
stil
• beakta speciella drag inom mode och stil
• följa etikettregler vid stilkonsultationen med kunden
33
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vid stilkonsultationen beakta kundens hudfärg, ansikts- och kroppsproportioner samt personliga och kulturella egenskaper
genomföra ett åtgärdsprogram som ger stöd åt kundens stil i enlighet med planen
ge kunden rådgivning i sådant som har med det yttre att göra
rekommendera och sälja stilkonsultation
verka i samarbete med olika intressentgrupper
skaffa sig information via olika källor
utnyttja olika uttrycksformer och informationsteknik
hantera olika kund- och interaktionssituationer
främja säkerhet och ansvar i arbetet inom sin verksamhet
upprätthålla hälsosamma levnadsvanor, de mänskliga relationerna i sin närhet samt sin funktions- och arbetsförmåga
upprätthålla en ergonomisk, hälsosam och säker arbetsmiljö
känna igen de faror och hälsorisker som är förknippade med arbetet och arbetsmiljön samt
förutse och förebygga dessa
följa god yrkesetik
utvärdera det egna arbetet.
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
arbetsprocessen
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
Uppgörande av
stilplaner
uppgör en genomförbar stilplan
för kunden
utreder i planeringsstadiet behovet av att utveckla kundens stil
och möjligheter att göra detta
utreder i planeringsstadiet de
möjligheter och begränsningar
som finns när det gäller hår, makeup och klädsel med hänsyn till
kundens stil och önskemål
Att genomföra
stilplanerna
ger kunden stilmässig vägledning, vägledningen fokuserar på
håret
utför stylingtjänsterna åt kunden
(hår, makeup och klädsel) enligt
planen
utför stylingtjänsterna åt kunden
på ett passande sätt och motiverar
sina val
Hänsyn till tidsanvändning
arbetar nästan inom de tidsramar
som krävs, följer arbetstiderna
och rådgör om avvikanden från
dem
arbetar inom de tidsramar som
krävs
använder tiden enligt planen
Kundservice och
försäljning
berättar för kunderna om tjänsterna gällande stil
presenterar och säljer tjänsterna
gällande stil till kunden
presenterar och säljer många
typer av helheter för tjänster
gällande stil till kunden, rekommenderar mertjänster
Beaktande av
hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
förhåller sig positivt till arbetarskydd, undviker risker i arbetet
och upprätthåller under handledning funktions- och arbetsförmåga i arbetet
ansvarar självständigt för säkerheten i sin verksamhet och för att
ha sunda livsvanor samt upprätthålla funktions- och arbetsförmågan
utvecklar självständigt säkerheten
inom verksamheten och
mångsidiga tillvägagångssätt för
att upprätthålla och främja hälsosamma levnadsvanor samt funktions- och arbetsförmåga
34
tar hänsyn till säkerhets- och
hälsoaspekter i planeringen av
det egna arbetet samt upprätthåller säkerheten för kunden samt
säkerhet och ergonomi i arbetsmiljön i bekanta situationer
tar hänsyn till säkerhets- och
hälsoaspekter i planeringen av
det egna arbetet samt upprätthåller säkerheten för kunden samt
säkerhet och ergonomi i arbetsmiljön
tar självständigt hänsyn till säkerhets- och hälsoaspekter i planeringen av det egna arbetet,
upprätthåller säkerheten för kunden och säkerhet i arbetsmiljön
samt tillämpar kunskaperna även
i oväntade situationer
Självvärdering
och tidsanvändning
utvärderar slutresultatet av stilkonsultationen och det egna arbetet, följer i allmänhet den tid som
reserverats för tjänsten.
utvärderar slutresultatet av stilkonsultationen och det egna arbetet så gott som realistiskt och på
eget initiativ, följer den tid som
reserverats för tjänsten.
utvärderar slutresultatet av stilkonsultationen och det egna arbetet på ett realistiskt och välgrundat sätt i förhållande till planen,
följer den tid som reserverats för
tjänsten, utvecklar sitt arbetssätt.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Berömliga B3
Behärskande av
användning av
arbetsmetoder
och arbetsredskap
använder arbetsmetoder och redskap enligt planen
använder mångsidiga arbetsmetoder och -redskap som är välmotiverade med tanke på stylingen
och kunden samt motiverar sina
val
Behärskande av
användning av
produkter
väljer de produkter som behövs
använder sig av de produkter som anpassar på ett mångsidigt sätt
för stilkonsultationen, använder behövs för stilkonsultationen på användningen av produkterna till
stilkonsultationen och enligt
produkterna enligt anvisningarna. ett sätt som passar kunden.
kundens behov samt motiverar
sina val.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
använder sig av olika arbetsmetoder och -redskap på ett passande sätt för kunden och stylingen
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Tolkning och
understödjande
av kundens stil
samt hänsyn till
formlära
använder sig av sina kunskaper
om stil och formlära samt etikett
vid stilkonsultationen, motiverar
sina val
använder stil och formlära samt
använder stil och formlära samt
kunskaper om etikett vid stilkon- kunskaper om etikett vid stilkonsultationen
sultationen på ett sätt som passar
kunden
Hänsyn till este- använder sig av sina kunskaper
tik, stil, mode och inom stil och mode när han/hon
tolkar kundens stil, tar hänsyn till
kultur
estetiska faktorer inom branschen
(t.ex. form, färg, proportioner,
balans, helheten, kundens yttre)
samt att kundens kulturella bak-
använder sig av sina kunskaper
inom stil och mode samt tar hänsyn till estetiska faktorer inom
branschen i vägledningen till
kunden, tar hänsyn till begränsningar på grund av kundens kulturella bakgrund
använder sig av sina kunskaper
inom stil och mode vid stylingen
samt tar hänsyn till estetiska
faktorer inom branschen i vägledningen till kunden, tar hänsyn
till begränsningar på grund av
kundens kulturella bakgrund och
35
grund kan begränsa planeringen
motiverar sina val
Hänsyn till kroppens och ansiktets proportioner
(hudfärg och
ansiktsdrag)
identifierar hudfärgen, kroppens
och ansiktets proportioner och
egenskaper och beaktar hur de
inverkar på stilkonsultationen
tar hänsyn till hudfärgen, kroppens och ansiktets proportioner
och egenskaper vid stilkonsutlationen
tar hänsyn till hudfärgen, kroppens och ansiktets proportioner
och egenskaper vid stilkonsultationen och motiverar sina val
Informationssökning
skaffar under handledning information från olika källor till
stöd för arbetet.
skaffar information från olika
källor till stöd för arbetet och drar
nytta av denna vid stilkonsultationen.
skaffar självständigt information
från många olika källor till stöd
för arbetet och drar nytta av
denna vid stilkonsultationen.
36
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Nöjaktiga N1
Lärande och
problemlösning
Goda G2
Berömliga B3
skaffar information samt planerar
och utvärderar det egna arbetet,
men behöver handledning i nya
situationer eller vid en förändrad
arbetsmiljö
skaffar information, planerar det
egna arbetet och utvärderar arbetet under arbetets gång, är villig
att lära sig nytt, handlar i enlighet
med den återkoppling han/hon
fått, klarar sig på egen hand i
föränderliga situationer och då
han/hon ställs inför val
söker på eget initiativ efter information, planerar självständigt
de uppgifter som han/hon är
ansvarig för och utvärderar resultatet av arbetet samt motiverar sin
bedömning, lär sig gärna nya
saker, agerar självständigt i olika
situationer och använder alternativa tillvägagångssätt, söker efter
möjligheter att utvecklas
Interaktion och
samarbete
följer de givna instruktionerna i
interaktionssituationer i sin verksamhet, utför de uppgifter som är
på hans/hennes ansvar, kan fungera tillsammans med olika slags
människor i arbetsgemenskapen
och i kontakten med kunderna,
ber vid behov om hjälp av andra
fungerar i olika interaktionssituationer (t.ex. inom studie- och
arbetsgemenskapen och i kontakten med kunderna) på det sätt
som situationen kräver, utför
noggrant de uppgifter som ligger
på hans/hennes ansvar och som
medlem i gruppen, fungerar tillsammans med olika slags människor i arbetsgemenskapen och i
kontakten med kunderna
framställer tydligt sina mål och
framför konstruktivt olika slags
synpunkter, fungerar ansvarsfullt,
samarbetsvilligt och jämlikt tillsammans med olika slags människor i arbetsgemenskapen och i
kontakten med kunderna, stöder
och hjälper andra samt beaktar i
sitt arbete det följande arbetsskedet och de följande arbetstagarna
Yrkesetik
iakttar givna etiska regler, arbets- iakttar givna etiska regler, avtal
platsavtal och bestämmelser samt och bestämmelser samt tidtabeltidtabeller
ler
fungerar i enlighet med studieoch arbetsgemenskapens värderingar, mål, etiska regler, avtal
och bestämmelser i föränderliga
situationer samt följer tidtabeller
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
följer säkerhetsanvisningar som
getts om arbetet och förorsakar
inte fara för sig själv eller andra,
använder tryggt arbetsredskap, arbetsmetoder och skyddsutrustning enligt anvisningarna, arbetar
i regel ergonomiskt riktigt.
följer arbetsplatsens anvisningar
och beaktar i sitt arbete säkerheten för medlemmarna i arbetsgemenskapen och kunderna samt i
arbetsmiljön, känner igen och
informerar om faror och risker
som han/hon noterat, använder
säkra, lämpligt belastande och
omväxlande arbetsmetoder och
uppmärksammar ergonomin.
Den studerande eller examinanden
följer arbetsplatsens anvisningar
och beaktar i sitt arbete säkerheten för medlemmarna i arbetsgemenskapen och kunderna samt i
arbetsmiljön, försäkrar sig om
arbetsredskapens, produkternas
och materialens säkerhet,
arbetar ergonomiskt riktigt.
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
genom att arbeta i frisörens arbetsuppgifter och ge stilkonsultation åt kvinnliga och manliga
kunder på en frisersalong eller på en annan arbetsplats. Omfattningen av arbetet är tillräcklig
för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
37
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
2.2.2
Servicehelheter inom vårdbehandlingar och styling
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
• planera olika servicehelheter inom vårdande behandlingar och styling
• dra nytta av sin produktkännedom vid planeringen av servicehelheter inom vårdande behandlingar och styling, sina kunskaper om hårets och hudens anatomi samt om aktuell stil och det
senaste modet
• utföra olika spabehandlingar eller vårdande behandlingar i sin helhet på hår, skägg och hårbotten
• utföra olika typer av helheter för hår och skägg
• göra fest- och temafrisyrer på hår av olika längder samt sätta fast olika typer av dekorationer
på frisyrerna
• fästa löshår, göra hårförlängningar och rasta
• göra manikyr eller konstnaglar på kunden
• använda de arbetsredskap, tekniker och produkter som krävs för stilhelheterna
• rekommendera och sälja behandlingar för huden, håret och hårbotten och ge kunden vägledning i användning av produkter för hemmabruk
• hantera olika kundservice- och interaktionssituationer
• främja säkerhet och ansvar i arbetet inom sin verksamhet
• upprätthålla hälsosamma levnadsvanor, de mänskliga relationerna i sin närhet samt sin funktions- och arbetsförmåga
• upprätthålla säkerhet, hygien och ergonomi i arbetsmiljön
• känna igen de faror och hälsorisker som är förknippade med arbetet och arbetsmiljön samt
förutse och förebygga dessa
• följa god yrkesetik
• utvärdera det egna arbetet.
Bedömning av kunnandet
38
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsprocessen
Den studerande eller examinanden
Berömliga B3
Planering av
arbetet
planerar servicehelheter inom
behandlingar och styling för
kunden
planerar servicehelheter inom
behandlingar och styling för
kunden på ett kundorienterat sätt
planerar på ett självständigt sätt
en individuell servicehelhet inom
behandlingar och styling för
kunden och motiverar sina val
Utförande av
helhetsstylingen
utför servicehelheter inom beutför självständigt olika servicehandlingar och styling på kunden helheter inom behandlingar och
enligt planen
styling med hänsyn till kundens
önskemål
utför mångsidiga servicehelheter
inom behandlingar och styling på
ett självständigt och kvalitativt
sätt
Kundservice och
försäljning
berättar för kunden om servicehelheter inom behandlingar och
styling
presenterar och säljer servicehelheter inom behandlingar och
styling åt kunden
presenterar och säljer individuella
och mångsidiga servicehelheter
inom behandlingar och styling åt
kunden
Beaktande av
hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
agerar på ett säkert sätt, undviker
risker i arbetet och upprätthåller
under handledning funktions- och
arbetsförmåga i arbetet
ansvarar självständigt för säkerheten i sin verksamhet och för att
ha sunda livsvanor samt upprätthålla funktions- och arbetsförmågan
utvecklar självständigt säkerheten
inom verksamheten och
mångsidiga tillvägagångssätt för
att upprätthålla och främja hälsosamma levnadsvanor samt funktions- och arbetsförmåga
tar hänsyn till säkerhets- och
hälsoaspekter i planeringen av
det egna arbetet samt upprätthåller säkerheten för kunden samt
säkerhet och ergonomi i arbetsmiljön i bekanta situationer
tar hänsyn till säkerhets- och
hälsoaspekter i planeringen av
det egna arbetet samt upprätthåller säkerheten för kunden samt
säkerhet och ergonomi i arbetsmiljön
tar självständigt hänsyn till säkerhets- och hälsoaspekter i planeringen av det egna arbetet,
upprätthåller säkerheten för kunden och säkerhet i arbetsmiljön
samt tillämpar kunskaperna även
i oväntade situationer
Självvärdering
och tidsanvändning
utvärderar slutresultatet av helhetsstylingen och det egna arbetet, följer i allmänhet den tid som
reserverats för behandlingen.
utvärderar slutresultatet av helhetsstylingen och det egna arbetet
så gott som realistiskt och på eget
initiativ, följer den tid som reserverats för behandlingen.
utvärderar slutresultatet av helhetsstylingen och det egna arbetet
på ett realistiskt och välgrundat
sätt i förhållande till planen,
följer den tid som reserverats för
behandlingen, utvecklar sitt arbetssätt.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
arbetsmetoder, redskap och
Den studerande eller examinanden
material
Berömliga B3
Behärskande av
arbetsmetoder
väljer under handledning rätt
arbetsmetoder
väljer lämpliga arbetsmetoder
använder sig av välmotiverade
arbetsmetoder med tanke på
kunden och service-helheten
inom behandlingar och styling
Användning av
arbetsredskap
och produkter
väljer de nödvändiga arbetsredskapen och produkterna för utförandet av behandlingarna och
stylingen.
använder på ett självständigt sätt
de nödvändiga produkterna, arbetsredskapen och utrustningen
för behandlingarna och stylingen
och i enlighet med kundens be-
använder på ett mångsidigt och
självständigt sätt de mest lämpliga produkterna, arbetsredskapen
och utrustningen för behandlingarna och stylingen samt motive-
39
hov.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
rar sina val.
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Behärskande av Nöjaktiga N1
Goda G2
den kunskap som
ligger till grund
Den studerande eller examinanden
för arbetet
Berömliga B3
Att dra nytta av
produktkännedom
drar nytta av sin produktkännedom i planeringen och utförandet
av servicehelheter inom behandlingar och styling
drar på ett självständigt sätt och
ett sätt som passar kunden nytta
av sina produktkunskaper i servicehelheter inom behandlingar
och styling
drar på ett mångsidigt och självständigt sätt nytta av sin produktkännedom i servicehelheter inom
behandlingar och styling och
motiverar sina val, tar hänsyn till
allergier i valet av produkter
Kunskaper om
hudens och hårets anatomi
tar hänsyn till hudens och hårets
anatomi i planeringen och utförandet av behandlings- och stylinghelheter
drar nytta av sina kunskaper om
hudens och hårets anatomi i planeringen och utförandet av behandlings- och stylinghelheter
med hänsyn till i vilket skick
kundens hud och hår är
använder sina kunskaper om
hudens och håret struktur samt
anatomi i utförandet av behandlings- och stylinghelheter med
hänsyn till i vilket skick kundens
hud och hår är samt motiverar
sina val
Hänsyn till stil
och hårmode
använder sig av kunskaper om
stil och hårmode i planeringen
och utförandet av behandlingsoch stylinghelheter
drar nytta av stil och hårmode i
utförandet av behandlings- och
stylinghelheter med hänsyn till
kundens önskemål
använder sig på ett individuellt
och mångsidigt sätt av sina kunskaper inom stil och hårmode i
utförandet av behandlings- och
stylinghelheter samt motiverar
sina val
Informationssökning
söker enligt anvisningar inform- söker efter mångsidig informat- söker efter mångsidig informatation från olika källor till stöd för ion från olika källor och använder ion från olika källor, analyserar
arbetet.
denna vid problemlösning.
den på ett realistiskt sätt och
använder sig av den vid problemlösning i arbetet.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompe- Nöjaktiga N1
Goda G2
tenser för livslångt
lärande
Den studerande eller examinanden
Berömliga B3
Lärande och
problemlösning
söker på eget initiativ efter information, planerar självständigt
de uppgifter som han/hon är
ansvarig för och utvärderar resultatet av arbetet samt motiverar
sin bedömning, lär sig gärna nya
saker, agerar självständigt i olika
situationer och använder alternativa tillvägagångssätt, söker efter
skaffar information samt planerar och utvärderar det egna arbetet, men behöver handledning i
nya situationer eller vid en förändrad arbetsmiljö
skaffar information, planerar det
egna arbetet och utvärderar det
under arbetets gång, är villig att
lära sig nytt, handlar i enlighet
med den återkoppling han/hon
fått, klarar sig på egen hand i
föränderliga situationer och då
han/hon ställs inför olika val
40
möjligheter att utvecklas
Interaktion och
samarbete
följer de givna instruktionerna i
interaktionssituationer i sin verksamhet, utför de uppgifter som är
på hans/hennes ansvar, fungerar
tillsammans med olika slags
människor i arbetsgemenskapen
och i kontakten med kunderna,
ber vid behov om hjälp av andra
fungerar i olika interaktionssituationer (inom studie- och arbetsgemenskapen och i kontakten
med kunderna) på det sätt som
situationen kräver, utför noggrant de uppgifter som ligger på
hans/hennes ansvar och har förmågan att samarbeta som medlem i gruppen, fungerar tillsammans med olika människor i
arbetsgemenskapen och i kontakten med kunderna
uttrycker tydligt målet och lyfter
på ett konstruktivt sätt fram olika
synvinklar, agerar på ett ansvarsfullt, samarbetsinriktat och jämställt sätt tillsammans med olika
människor i arbetsgemenskapen
och i kontakten med kunderna,
stödjer och hjälper andra samt
tar i sitt arbete hänsyn till följande arbetsskede och arbetstagare
Yrkesetik
iakttar givna etiska regler, arbetsplatsavtal och bestämmelser
samt tidtabeller
iakttar givna etiska regler, avtal
och bestämmelser samt tidtabeller
fungerar i enlighet med studieoch arbetsgemenskapens värderingar, mål, hårbranschens etiska
regler, avtal och bestämmelser i
föränderliga situationer samt
följer tidtabeller
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
använder tryggt arbetsredskap,
arbetsmetoder och skyddsutrustning enligt anvisningarna, arbetar i regel ergonomiskt riktigt.
försäkrar sig om arbetsredskapens, produkternas och materialens säkerhet, arbetar ergonomiskt riktigt.
känner igen och informerar om
faror och risker som han/hon
noterat, använder säkra, lämpligt
belastande och omväxlande
arbetsmetoder och uppmärksammar ergonomin.
Sätt att visa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle
genom att i frisörens arbetsuppgifter utföra servicehelheter inom vårdbehandlingar och styling
av hår och skägg samt olika typer av fest- och temafrisyrer på kunderna. Arbetet utförs på
en frisersalong eller i annan arbetsplats. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen
för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
41
2.2.3 Planering av företagsverksamhet
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande eller examinanden kan
• bedöma produktifieringen av sitt eget kunnande eller möjligheterna till affärsverksamhet på
marknaden
• kartlägga affärsmiljön och konkurrenssituationen för ett företag som ska grundas
•
presentera en affärsidé och en företagsform
•
utarbeta en affärsplan för ett företag
•
utarbeta de dokument som behövs vid grundande av ett företag
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av
arbetsprocesserna
Nöjaktiga N1
Planering av det
egna arbetet och
utarbetande av planer
kartlägger under
handledning de
olika faserna vid
planering och
genomförande
av företagsverksamhet
Behärskande av
arbetshelheten
framskrider
framskrider systemaunder handled- tiskt i sitt arbete
ning systematiskt i sitt arbete
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
Kvalitativ verksam- beaktar i sitt
het
arbete de kvalitetsmål som
satts upp för
arbetet och
förändrar sitt
eget handlingssätt utifrån erhållen respons.
kartlägger de olika
faserna vid planering
och genomförande av
företagsverksamhet
och handlar initiativrikt och ansvarsfullt
kartlägger på ett innovativt sätt de
olika faserna vid planering och genomförande av företagsverksamhet och
handlar initiativrikt och ansvarsfullt
framskrider systematiskt och smidigt i
sitt arbete
beaktar i sitt arbete de beaktar i sitt arbete de uppsatta kvaliuppsatta kvalitetsmå- tetsmålen och utvecklar sitt eget arbete
len och utvärderar sitt för att uppnå målen.
eget arbete för att
uppnå målen.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
42
arbetsmetoder,
arbetsredskap och
material
Den studerande eller examinanden
Användning av
informations- och
kommunikationsteknik
använder under handledning informations- och
kommunikationsteknik i
sitt planeringsarbete under beaktande av principerna för informationssäkerhet
använder informations- och kommunikationsteknik i sitt
planeringsarbete under
beaktande av principerna för informationssäkerhet
använder informations- och
kommunikationsteknik på
egen hand och smidigt i sitt
planeringsarbete under beaktande av principerna för
informationssäkerhet
Kartläggning av
affärsmiljön
bedömer hur det egna
kunnandet kan produktifieras eller vilka möjligheter till affärsverksamhet
det finns på marknaden,
men behöver emellanåt
stöd och handledning
bedömer hur det egna
kunnandet kan produktifieras eller vilka
möjligheter till affärsverksamhet det finns
på marknaden
bedömer på egen hand hur
det egna kunnandet kan produktifieras eller vilka innovativa möjligheter till affärsverksamhet det finns på
marknaden
kartlägger företagen inom kartlägger företagen
branschen samt kunder- inom branschen samt
na, men behöver emelkunderna
lanåt handledning
gör på egen hand en omfattande kartläggning av företagen inom branschen
bedömer utifrån en kartläggning vilka möjligheter
det finns att genomföra
sin plan med beaktande
av branschens lagstiftning
och huvudpunkterna i
konkurrenslagstiftningen,
men behöver emellanåt
handledning
bedömer utifrån en
kartläggning vilka möjligheter det finns att
genomföra sin plan
med beaktande av
branschens lagstiftning
och huvudpunkterna i
konkurrenslagstiftningen
bedömer kritiskt utifrån en
kartläggning vilka möjligheter det finns att genomföra
sin plan med beaktande av
branschens lagstiftning och
huvudpunkterna i konkurrenslagstiftningen
presenterar sin produkt
eller tjänst för den tänkta
kundgruppen genom att
beskriva den nytta kunden skulle ha av den, men
behöver emellanåt handledning
presenterar sin produkt eller tjänst för
den tänkta kundgruppen genom att beskriva den nytta kunden
skulle ha av den
presenterar sin produkt eller
tjänst för den tänkta kundgruppen genom att heltäckande beskriva den nytta
kunden skulle ha av den
Grundande av ett
företag
väljer under handledning väljer företagsform för väljer på egen hand företagsföretagsform för företaget företaget
form för företaget och motiverar valet
utarbetar de dokument
som behövs vid grundande av företaget, men
behöver en aning handledning
Utarbetande av en
affärsplan
utarbetar de dokument utarbetar på egen hand de
som behövs vid grun- dokument som behövs vid
dande av företaget
grundande av företaget
kartlägger utvecklingsper- kartlägger utvecklings- gör på egen hand en omfatspektiven i fråga om
perspektiven i fråga
tande kartläggning av utmarknaden och konkur- om marknaden och
vecklingsperspektiven i fråga
43
renssituationen, men behöver en aning handledning
konkurrenssituationen om marknaden och konkurrenssituationen
presenterar en plan över
hur de olika funktionerna
(t.ex. försäljning, marknadsföring, produktion,
inköp, logistik, tekniska
lösningar inklusive informations- och kommunikationsteknik och bokföring) ska skötas och
tilldelas resurser, men
behöver en aning handledning
presenterar en plan
över hur de olika
funktionerna (t.ex.
försäljning, marknadsföring, produktion,
inköp, logistik, tekniska lösningar inklusive informations- och
kommunikationsteknik
och bokföring) ska
skötas och tilldelas
resurser
presenterar en realistisk och
välgrundad plan över hur de
olika funktionerna (t.ex. försäljning, marknadsföring,
produktion, inköp, logistik,
tekniska lösningar inklusive
informations- och kommunikationsteknik och bokföring) ska skötas och tilldelas
resurser
upprättar en budget och
en finansieringsplan, men
behöver emellanåt handledning
upprättar en budget
och en finansieringsplan under beaktande
av företagarens ansvar
upprättar en budget och en
finansieringsplan på egen
hand och under beaktande
av företagarens ansvar
utför en analys av riskhanteringen för företaget
och utarbetar en säkerhetsplan, men behöver en
aning handledning
utför en analys av
riskhanteringen för
företaget och utarbetar
en säkerhetsplan
utför på egen hand en analys
av riskhanteringen för företaget och utarbetar en säkerhetsplan
3. Kunskap som
Nöjaktiga N1
Goda G2
ligger till grund för
Den studerande eller examinanden
arbetet
Berömliga B3
Val av företagsform
samt informationssökninig gällande
grundande och
nedläggning av ett
företag
söker under handledning
information om grundande och nedläggning av
företag samt om den lagstiftning och dokument
som gäller verksamhet
inom den valda branschen
söker information om
grundande och nedläggning av företag samt om
den lagstiftning som
gäller verksamhet inom
den valda branschen
gör på egen hand en omfattande sökning av information om den lagstiftning och
dokument som gäller grundande och nedläggning av
företag samt verksamhet
inom den valda branschen
Utarbetande av en
affärsplan
skaffar under handledning
information som behövs
vid planering av de olika
delområdena i det egna
företagets affärsverksamhet
skaffar information som
behövs vid planering av
de olika delområdena i
det egna företagets affärsverksamhet
skaffar på egen hand och
mångsidigt information
som behövs vid planering
av de olika delområdena i
det egna företagets affärsverksamhet
skaffar under handledning
information om tjänster
som stöder grundandet av
företaget och verksamheten, bl.a. om tjänster
som erbjuds av bokfö-
skaffar information om
tjänster som stöder
grundandet av företaget
och verksamheten, bl.a.
om tjänster som erbjuds
av bokföringsbyråer.
skaffar mångsidigt information om tjänster som stöder grundandet av företaget
och verksamheten, bl.a. om
tjänster som erbjuds av
bokföringsbyråer.
44
ringsbyråer.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt
lärande
Nöjaktiga N1
Lärande och problemlösning
fattar beslut under handledning
gör val och fattar beslut
ger motiverade förslag, gör
val och fattar beslut för utveckling av företagets verksamhet
utvärderar under handledning sin verksamhet
och hur det egna arbetet
framskrider
utvärderar sin verksamhet och hur det
egna arbetet framskrider
utvärderar på eget initiativ
sin verksamhet och sitt arbete samt hur företagsverksamheten framskrider
Interaktion och
samarbete
förhandlar under handledning om samarbete
med intressentgrupper
förhandlar om samarbete med intressentgrupper
förhandlar innovativt om
samarbete med intressentgrupper
Yrkesetik
följer under handledning
vid planering av företagsverksamheten alla de värdena som rör hållbar
utveckling
följer vid planering av
företagsverksamheten
alla de värden som rör
hållbar utveckling
följer de vid planering av
företagsverksamheten alla de
värden som rör hållbar utveckling samt motiverar betydelsen av dem för företagsverksamheten
använder säkra, lämpligt belastande och
omväxlande arbetsmetoder och beaktar ergonomin.
använder säkra, lämpligt
belastande och omväxlande
arbetsmetoder och beaktar
ergonomin. Är initiativrik
när det gäller att förbättra
säkerheten och ergonomin
på den egna arbetsplatsen.
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande eller examinanden
Hälsa, säkerhet och använder i regel säkra,
funktionsförmåga lämpligt belastande och
omväxlande arbetsmetoder och beaktar ergonomin.
Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden visar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att planera uppgifter som behövs vid grundande av ett företag och uppgifter gällande företagets
verksamhet. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller
inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att
påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov
eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.
45
2.2.4 Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen
I denna grundexamen kan inkluderas en yrkesinriktad examensdel från yrkesinriktade grundexamina för vilka
Utbildningsstyrelsen har utfärdat grunder.
För en yrkesinriktad grundexamen som avläggs som en fristående examen kan väljas endast examensdelar som ingår i den fristående examens uppbyggnad.
Dessa examina är:
•
•
•
•
Grundexamen inom skönhetsbranschen
Grundexamen inom företagsekonomi
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Stöd för utveckling och handledning,
Vård och omsorg, Stöd för rehabilitering)
Grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen
Grundexamen inom hantverk och konstindustri
2.2.5 Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen
I denna grundexamen kan inkluderas en yrkesinriktad examensdel från yrkesexamina eller specialyrkesexamina för vilka Utbildningsstyrelsen har utfärdat grunder.
Dessa examina är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yrkesexamen inom hårbranschen
Yrkesexamen i försäljning
Yrkesexamen i marknadsföringskommunikation
Yrkesexamen för företagare
Yrkesexamen för massör
Yrkesexamen inom teaterbranschen
Yrkesexamen inom textilbranschen
Yrkesexamen i textilvård
Specialyrkesexamen inom hårbranschen
Specialyrkesexamen för kosmetolog
Specialyrkesexamen inom teaterbranschen
Specialyrkesexamen för företagare
Specialyrkesexamen inom marknadsföringskommunikation
Specialyrkesexamen för massör
Specialyrkesexamen inom textilbranschen
Specialyrkesexamen inom beklädnadsbranschen.
46
2.2.6 Examensdel från yrkeshögskolestudier (endast inom den grundläggande yrkesutbildningen)
I denna grundexamen kan inkluderas en yrkesinriktad examensdel från yrkeshögskolestudier
inom skönhetsbranschen, estenom (YH), eller företagsekonomi, tradenom (YH) eller från någon yrkeshögskoleexamen inom social-, hälsovårds- och idrottsområdet.
2.2.7 Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter (endast inom den grundläggande yrkesutbildningen)
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
• på arbetsplatsen identifiera arbetsuppgifter som lämpar sig för inlärning i arbetet och för
yrkesprov och kan utreda föremålen för bedömning och bedömningskriterierna
• i arbetsgemenskapen förhandla om genomförande av inlärning i arbetet och yrkesprov
• i samarbete med läraren och arbetsplatshandledaren bereda planer för inlärning i arbetet
och för yrkesprov
• introducera övriga studerande i arbeten som utförs på arbetsplatsen eller i läroanstalterna
och i de rutiner och regler som gäller där
• presentera arbets- och utbildningsmöjligheterna i sin bransch t.ex. för studerande som är på
praktisk arbetslivsorientering
• föra handledningsdiskussioner, utveckla sin verksamhet på basis av respons och medla när
olika synsätt förekommer
• fungera tillsammans med olika lärande och arbetskamrater
• ta emot och ge utvecklande respons
• självvärdera sin inlärning i arbetet och sitt yrkesprov enligt de på förhand överenskomna
föremålen och kriterierna för bedömning
• bedöma de arbetarskyddsrisker som hör ihop med det egna arbetet samt kan fungera och
handleda även andra att handla enligt arbetarskyddsanvisningarna.
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL
FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskandet Nöjaktiga N1
av arbetsprocessen
Den studerande
Goda G2
Planering av det bereder med handledning pla- bereder enligt givna anvisegna arbetet och ner för inlärning i arbetet och ningar planer för inlärning i
för yrkesprov
arbetet och för yrkesprov
Berömliga B3
bereder självständigt och initiativrikt planer för inlärning i
arbetet och för yrkesprov
47
uppgörande av
planer
Behärskande av
arbetets helhet
behöver tidvis handledning.
FÖREMÅL
FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskandet Nöjaktiga N1
av arbetsmetoder, -redskap
Den studerande
och material
utför självmant de anvisade
uppgifterna.
framskrider smidigt i sitt arbete och anpassar sitt arbete
till den övriga verksamheten i
arbetsmiljön.
Goda G2
Berömliga B3
Handledning av
studerande
introducerar med handledning introducerar enligt anvisningar introducerar andra studerande,
andra studerande
andra studerande och för
fungerar flexibelt med olika
handledningsdiskussioner
människor och medlar vid
olika synsätt
Bedömning av
studerande
tar emot och ger med handledning respons på arbetsuppgifterna samt självvärderar
med handledning inlärningen i
arbetet och yrkesproven enligt
överenskomna föremål och
kriterier för bedömningen.
FÖREMÅL
FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
tar emot och ger respons på
arbetsuppgifterna samt självvärderar inlärningen i arbetet
och yrkesproven enligt överenskomna föremål och kriterier för bedömningen.
för konstruktiva feedbacksdiskussioner samt självvärderar
inlärningen i arbetet enligt på
förhand överenskomna föremål och kriterier för bedömningen.
3. Behärskandet Nöjaktiga N1
av den kunskap
som ligger till
Den studerande
grund för arbetet
Goda G2
Berömliga B3
Kännedom om
arbetslivet och
utbildningen
inom den egna
branschen
presenterar några arbets- och
utbildningsmöjligheter inom
sin bransch
presenterar arbets- och utbild- presenterar självständigt och
ningsmöjligheter inom sin
mångsidigt arbets- och utbildbransch
ningsmöjligheter inom sin
bransch
Kännedom om
läroplaner
identifierar med handledning
de saker som ska läras under
en period för inlärning i arbetet och det kunnande som
bedöms i yrkesprov.
identifierar enligt anvisningar
de saker som ska läras under
en period för inlärning i arbetet och det kunnande som
bedöms i yrkesprov.
identifierar självständigt de
saker som ska läras under en
period för inlärning i arbetet
och det kunnande som bedöms
i yrkesprov.
48
FÖREMÅL
FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompe- Nöjaktiga N1
tenser för livslångt lärande
Den studerande
Goda G2
Berömliga B3
Hälsa, säkerhet
och funktionsförmåga
bedömer de arbetarskyddsrisker som hör ihop med det
egna arbetet samt handlar
enligt arbetarskyddsanvisningarna.
bedömer de arbetarskyddsrisker som hör ihop med det
egna arbetet och fungerar och
handleder även andra att
handla enligt arbetarskyddsanvisningarna.
bedömer de arbetarskyddsrisker som hör ihop med det
egna arbetet samt handlar
enligt arbetarskyddsanvisningarna.
Sätt att visa yrkesskickligheten
De studerande visar sitt kunnande genom att göra upp en plan för ett yrkesprov eller för inlärning i arbetet. De gör sig förtrogna med verksamheten, arbetsuppgifterna, arbetskulturen och reglerna i arbetsgemenskapen samt bedömer arbetsgemenskapens arbetarskyddsrisker och frågorna om arbetsergonomi
för det egna arbetets del. De studerande kartlägger möjligheterna att genomföra inlärning i arbetet och
yrkesprov på arbetsplatsen. De studerande analyserar bedömningarna av sin egen inlärning i arbetet
och sina yrkesprov. Yrkesprovet ges i regel i samband med något annat yrkesprov.
Yrkesprovet kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av
kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan visas i ett yrkesprov, kompletteras detta med annan bedömning av kunnandet.
2.2.8 Arbeta i ett företag (endast inom den grundläggande yrkesutbildningen)
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
• bedöma utbudet inom den egna branschen och möjligheterna att hitta nya kunder ur produktifieringens perspektiv
• precisera en ekonomiskt lönsam affärsidé och en mission
• planera ett företags verksamhet målinriktat och kundorienterat
• utföra arbetsuppgifter som rör ett företags verksamhet
• skaffa samarbetspartner och bygga upp de nätverk som behövs i affärsverksamhet
• presentera ett företags verksamhet i olika situationer
• använda informations- och kommunikationsteknik som hjälp i sitt arbete
• arbeta i ett team i ett företag, men kan också arbeta på egen hand och fatta självständiga beslut
• bedöma ett företags utvecklingsbehov.
49
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
1. Behärskande av
arbetsprocessen
Nöjaktiga N1
Planering av det
egna arbetet
deltar i planeringen av
företagets verksamhet
och arbetar i ett arbetslag,
men tar ansvar för sina
egna arbeten
Behärskande av
arbetshelheten
framskrider systematiskt i framskrider systemasitt arbete under handled- tiskt och smidigt i sitt
ning
arbete
framskrider systematiskt och
smidigt i sitt arbete och anpassar sitt arbete efter arbetslagets verksamhet
Behärskande av
tidsanvändning
gör upp en tidsplan för
olika uppgifter, men behöver en aning handledning, och följer sin tidsanvändning
gör upp en tidsplan för
olika uppgifter och
följer sin tidsanvändning
gör upp en tidsplan för olika
uppgifter under beaktande
av effektiv tidshantering och
följer sin tidsanvändning
Kvalitativ och
kostnadsmedveten
verksamhet
beaktar de kvalitetsmål
som satts upp för det
egna arbetet och förändrar sitt arbetssätt utifrån
erhållen respons
beaktar de gemensamt
uppsatta kvalitets- och
kostnadsmålen och
utvärderar det egna
arbetet för att uppnå
målen
beaktar de gemensamt uppsatta kvalitets- och kostnadsmålen och utvecklar det
egna arbetet för att uppnå
målen
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
planerar företagets
verksamhet och agerar
initiativrikt och ansvarsfullt som medlem
i ett arbetslag samt tar
ansvar för sina egna
arbeten
planerar företagets verksamhet innovativt och agerar
initiativrikt, ansvarsfullt och
uppmuntrande samt tar ansvar för sina egna arbeten
agerar serviceinriktat i sitt agerar serviceinriktat agerar serviceinriktat och
arbete.
och främjar kundnöjd- försäkrar sig om kundnöjdheten.
heten.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
2. Behärskande av
arbetsmetoder,
arbetsredskap och
material
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
använder informations- och kommunikationsteknik under
beaktande av principerna för informationssäkerhet
använder informations- och
kommunikationsteknik på
egen hand och smidigt under
beaktande av principerna för
informationssäkerhet
Den studerande
Användning av
informations- och
kommunikationsteknik
använder efter att ha fått
instruktioner informations- och kommunikationsteknik under beaktande av principerna för
informationssäkerhet
50
Kartläggning av
affärsmiljön
bedömer som teammedlem utifrån den information som skaffats de nya
kundgrupperna och de
produkter och tjänster
som ska erbjudas kunderna, men behöver emellanåt handledning
bedömer som teammedlem utifrån den
information som skaffats de nya kundgrupperna och de produkter och tjänster som
ska erbjudas kunderna
bedömer som teammedlem
på egen hand och fördomsfritt utifrån den information
som skaffats de nya kundgrupperna och de produkter
och tjänster som ska erbjudas kunderna
Precisering av en
affärsidé
tar som teammedlem
fram en ekonomiskt lönsam affärsidé och en
mission, men behöver en
aning handledning
tar som teammedlem
fram en ekonomiskt
lönsam affärsidé och
en mission
tar på egen hand och som
teammedlem fram en ekonomiskt lönsam affärsidé
och en mission
Planering av företa- tar under handledning
gets verksamhet
fram mål för företagets
grundläggande funktioner
och en kundorienterad
plan som innehåller åtgärder genom vilka målen
för funktionerna ska
uppnås
tar fram mål för företagets grundläggande
funktioner och en
kundorienterad plan
som innehåller åtgärder genom vilka målen
för funktionerna ska
uppnås
tar på egen hand fram välmotiverade mål för företagets grundläggande funktioner och en kundorienterad
plan som innehåller åtgärder
genom vilka målen för
funktionerna ska uppnås
Skaffande av samar- väljer som teammedlem
betspartner
samarbetspartner och
kommer överens om
samarbetsformerna samt
ingår vid behov avtal,
men behöver handledning
vid upprättande av avtal
väljer som teammedlem samarbetspartner
och kommer överens
om samarbetsformerna samt ingår vid behov avtal
väljer som teammedlem innovativt och mångsidigt
samarbetspartner och kommer överens om samarbetsformerna samt ingår vid behov avtal
sköter på egen hand
och som teammedlem
arbetsuppgifter som
rör företagets verksamhet, såsom materialanskaffning, tillverkning, marknadsföring,
försäljning och distribution av produkter
sköter på egen hand och
som teammedlem arbetsuppgifter som rör företagets
verksamhet, såsom materialanskaffning, tillverkning,
marknadsföring, försäljning
och distribution av produkter, och sköter uppgifterna
smidigt och använder arbetstiden väl
presenterar företaget
och dess produkter
eller tjänster (försäljning och marknadsföring, skaffande av
samarbetspartner och
bokföringstjänster,
möten med finansiärer
och logistik)
presenterar företaget och
dess produkter eller tjänster
på ett övertygande sätt och
under beaktande av de olika
kundgrupperna (försäljning
och marknadsföring, skaffande av samarbetspartner
och bokföringstjänster, möten med finansiärer och logistik)
Utförande av arbetsuppgifter i företaget sköter på egen hand och
som teammedlem några
arbetsuppgifter som rör
företagets verksamhet,
såsom materialanskaffning, tillverkning, marknadsföring, försäljning
och distribution av produkter
Presentation av före- deltar i några möten där
tagets verksamhet
företagets produkter eller
tjänster presenteras (försäljning och marknadsföring, skaffande av samarbetspartner och bokföringstjänster, möten med
finansiärer och logistik)
Utveckling av affärs- följer under handledning följer hur affärsmiljön gör en omfattande uppföljverksamheten
hur affärsmiljön och kun- och kundernas behov ning av hur affärsmiljön och
51
dernas behov förändras
och bedömer utifrån detta
behoven av att utveckla
affärsverksamheten
Nedläggning av före- utarbetar under handledtaget
ning de dokument som
behövs vid nedläggning
av företaget.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
förändras och bedömer utifrån detta behoven av att utveckla
affärsverksamheten
kundernas behov förändras
och bedömer utifrån detta
behoven av att utveckla affärsverksamheten samt
handlar kreativt
utarbetar de dokument utarbetar de dokument som
som behövs vid ned- behövs vid nedläggning av
läggning av företaget. företaget och har i samband
med nedläggningen av företaget bedömt möjligheterna
att sälja företaget
BEDÖMNINGSKRITERIER
3. Kunskap som
Nöjaktiga N1
ligger till grund för
arbetet
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Kartläggning av affärsmiljön
skaffar inform- skaffar information
ation om kon- om konkurrenternas
kurrenternas
utbud och kunder
utbud och kunder, men behöver emellanåt
handledning
skaffar på egen hand och mångsidigt
information om konkurrenternas utbud och kunder
Precisering av företagets affärsidé och
planering av verksamheten
söker under
handledning
information om
lagstiftning som
gäller grundande av företag och verksamhet inom
den valda branschen
söker information om
lagstiftning som gäller
grundande av företag
och verksamhet inom
den valda branschen
gör på egen hand omfattande sökningar av information om lagstiftning som
gäller grundande av företag och verksamhet inom den valda branschen
skaffar under
handledning
den information
som behövs vid
planering av de
olika delområdena i det egna
företagets affärsverksamhet
skaffar den information som behövs vid
planering av de olika
delområdena i det egna
företagets affärsverksamhet
skaffar på egen hand och mångsidigt
den information som behövs vid planering av de olika delområdena i det
egna företagets affärsverksamhet
52
Utförande av arbets- skaffar under
uppgifterna i företa- handledning
get
information om
olika behövliga
tekniska eller
andra produktionsmässiga
lösningar samt
stöduppgifter.
skaffar information
om olika behövliga
tekniska eller andra
produktionsmässiga
lösningar samt stöduppgifter.
FÖREMÅL FÖR
BEDÖMNING
BEDÖMNINGSKRITERIER
4. Nyckelkompetenser för livslångt
lärande
Nöjaktiga N1
Lärande och problemlösning
hanterar kundorienterat problemsituationer
som gäller företagets verksamhet, men behöver en aning
stöd
Interaktion och
samarbete
deltar i förbere- kommer med förslag,
delser inför val gör val och fattar beoch beslut i en slut i en grupp
grupp
Yrkesetik
skaffar innovativt och fördomsfritt
information om olika behövliga tekniska eller andra produktionsmässiga
lösningar samt stöduppgifter.
Goda G2
Berömliga B3
hanterar kundorienterat problemsituationer
som gäller företagets
verksamhet
hanterar kundorienterat problemsituationer som gäller företagets verksamhet
och ser alltid till att kunderna blir
nöjda
Den studerande
kommer med förslag, gör val och fattar beslut i en grupp för att utveckla
företagets verksamhet, och gör detta
med goda motiveringar
utvärderar under handledning
sin verksamhet
och hur det
egna arbetet
framskrider
utvärderar sin verkutvärderar sin verksamhet och hur det
samhet och hur det
egna arbetet och företagsverksamheten
egna arbetet framskri- framskrider
der
deltar i samarbetsdiskussioner
med gruppmedlemmar och
intressentgrupper
diskuterar samarbete diskuterar samarbete med gruppmedmed gruppmedlemmar lemmar och intressentgrupper
och deltar i samarbetsdiskussioner med intressentgrupper
följer under
handledning
alla de värden i
företagsverksamheten som
rör delområden
i hållbar utveckling
följer alla de värden i
företagsverksamheten
som rör delområden i
hållbar utveckling
Hälsa, säkerhet och följer branfunktionsförmåga schens arbetar-
följer alla de värden i företagsverksamheten som rör delområden i hållbar utveckling och motiverar betydelsen för företagsverksamheten
följer branschens arbe- följer branschens arbetarskyddsanvistarskyddsanvisningar i ningar i sin egen verksamhet och i
53
skyddsanvisningar i sin egen
verksamhet och
sörjer för kundernas säkerhet
enligt givna
anvisningar
sin egen verksamhet
kundservicesituationer samt gör realoch i kundservicesitu- istiska förslag för att utveckla arbetarationer samt uppskat- skyddet
tar eventuella arbetarskyddsrisker och farosituationer
sörjer under
handledning
för sin egen,
arbetskamraternas och kundernas säkerhet
i bekanta situationer.
sörjer enligt anvisningar för sin egen, arbetskamraternas och kundernas säkerhet i olika
situationer.
sörjer för sin egen, arbetskamraternas
och kundernas säkerhet i olika situationer
instruerar vid arbete i ett team andra i
att beakta hälso- och säkerhetsfrågor.
Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov genom att arbeta tillsammans med medlemmar i en
grupp, med ett samarbetsföretag och med olika aktörer, till exempel i ett eget företag, ett övningsföretag eller
något motsvarande. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i
examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande
yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir
heltäckande.
Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan visas i ett yrkesprov, kompletteras detta
med annan bedömning av kunnandet.
2.2.9 Arbete som kräver spetskompetens (endast inom den grundläggande yrkesutbildningen)
Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•
arbeta i uppgifter som kräver spetskompetens inom branschen
utföra arbetena inom branschen och behärskar arbetsuppgifterna i sin helhet och ett brett materialutbud
beakta kvalitetskraven på produktion, produkter eller tjänster på spetsnivå
lösa problem och anpassa sig till förändringar
se till att bestämmelser och anvisningar om säkerhet i arbetet följs
kommunicera med kunderna på sitt modersmål och på minst ett för honom eller henne främmande
språk
54
•
•
•
•
•
bedöma och utveckla sin kompetens
dimensionera de egna mentala resurserna i enlighet med arbetsuppgiften
utveckla arbeten och arbetsmiljöer
delta i arbetet i nätverk inom branschen
delta i utveckling av arbetsgemenskapen.
Bedömning av kunnandet
FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING
1. Behärskande av
Bedömningskriterier
arbetsprocesserna
Nöjaktiga N1
Den studerande
Planering av arbetet
sätter upp sina mål samt
gör upp arbets- och tidsplaner som är realistiska
och genomförbara och
som beaktar de höga kvalitetskraven
Utvärdering av arbetet
utvärderar sitt arbete och
sin kompetens
Agerande i arbetet och i främjar arbetshälsan inom
arbetsgemenskapen
arbetsgemenskapen genom sitt agerande i arbetet
samt
utvecklar sin arbetsmiljö
tillsammans med de övriga
FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING
Nöjaktiga N1
2. Behärskande
Den studerande
av arbetsmetoder, redskap
och material
Val och användanvänder på egen
ning av arbetsme- hand arbetsmetoder,
toder, arbetsredarbetsredskap och
skap och material
material som behövs
som är lämpliga
Goda G2
Berömliga B3
sätter upp mål samt gör
upp arbets- och tidsplaner
som är realistiska och genomförbara i föränderliga
förhållanden och som beaktar de höga kvalitetskraven
sätter upp mål samt gör
upp arbets- och tidsplaner som är realistiska
och genomförbara i
föränderliga förhållanden och som beaktar de
höga kvalitetskraven
och kan vid behov
ändra en plan
utvärderar realistiskt sitt
arbete och sin kompetens
samt motiverar sin bedömning
utvärderar realistiskt sitt
arbete och sin kompetens samt motiverar sin
bedömning och fastställer sina utvecklingsbehov
arbetar aktivt för arbetshälsan inom arbetsgemenskapen tillsammans med
de övriga
deltar i utvecklingen av
arbetshälsan inom arbetsgemenskapen samt
stöder tillsammans med
de övriga utvecklingen
av arbetsmiljön så att
den är på en nivå som
krävs för spetskompetens
Goda G2
Berömliga B3
väljer på egen hand
arbetsmetoder, arbetsredskap och
material som behövs
samt använder dem i
väljer modigt även nya arbetsmetoder,
arbetsredskap och material samt använder
dem smidigt i föränderliga situationer
55
för arbetsuppgiften och arbetsmiljön
arbetar omsorgsfullt
Kvalitativt arbete i
enlighet med principen om hållbar
utveckling
arbetar mot företagets
eller organisationens
mål för kvalitet och
hållbar utveckling
arbetar systematiskt, noggrant och säkert
samt kreativt och innovativt
är aktiv i arbetet mot
företagets eller organisationens mål för
kvalitet och hållbar
utveckling och
observerar utvecklingsområden
utvecklar aktivt sin
kompetens och sina
arbetssätt
är mycket engagerad i arbetet mot företagets eller organisationens mål för kvalitet
och hållbar utveckling samt utvecklar verksamhetsmodeller för att uppnå dessa mål
arbetar på eget initiativ kostnadseffektivt med tanke på tid
och andra tillgängliga
resurser och så att
det är till nytta för
företagets eller organisationens resultat
förhandlar och finner lösningar vid
avvikelser
arbetar med en entreprenöriell inställning
och beaktar tid och andra tillgängliga resurser kostnadseffektivt och så att det är
till nytta för företagets eller organisationens resultat
främjar varaktiga
kundrelationer i sitt
arbete
främjar aktivt verksamhetens kontinuitet och varaktiga
kundrelationer
främjar på egen hand verksamhetens kontinuitet och varaktiga kundrelationer
anpassar sig till förändringar och arbetar
uthålligt i arbetsuppgifter som kräver
spetskompetens
anpassar sig snabbt
till förändringar,
arbetar uthålligt och
utvecklar sitt arbete i
arbetsuppgifter som
kräver spetskompetens
förutser förändringar för att lättare kunna
anpassa sig till dem, arbetar uthålligt och
utvecklar på egen hand sitt arbete i arbetsuppgifter som kräver spetskompetens
utvecklar sin kompetens och sina arbetssätt
Kostnadseffektiv
och resultatrik
verksamhet
föränderliga situationer
arbetar omsorgsfullt
och lugnt samt kreativt och innovativt
arbetar kostnadseffektivt och resultatrikt med tanke på tid
och andra tillgängliga
resurser
observerar avvikelser
FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING
Nöjaktiga N1
3. Kunskap som ligger
Den studerande
utvecklar aktivt sin kompetens och sina
arbetssätt så att dessa uppfyller kraven i de
utmanande arbetsuppgifterna
korrigerar verksamheten i enlighet med
överenskomna lösningar
Goda G2
Berömliga B3
56
till grund för arbetet
Behärskande och tillämpning av kunskap som behövs i arbetet
skaffar och använder på
eget initiativ den information som behövs i arbetet
och ber vid behov om råd
FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING
Nöjaktiga N1
4. Nyckelkompetenser
Den studerande
för livslångt lärande
Lärande och problemlösutarbetar en individuell
ning
utvecklingsplan för sig
själv utifrån de egna utgångspunkterna
Interaktion och samarbete
Yrkesetik
skaffar och tillämpar på
eget initiativ den information som behövs i arbetet och klarar av problemsituationer tillsammans med andra
skaffar och tillämpar på
egen hand information
som behövs i arbetet i
föränderliga arbetssituationer och motiverar
sina lösningar utifrån
den information som
han/hon skaffat
Goda G2
Berömliga B3
utarbetar en individuell
utvecklingsplan för sig
själv utifrån de egna utgångspunkterna så att den
stöder utvecklingen till en
person med spetskompetens inom branschen
utvecklar sin kompetens
i enlighet med en individuell utvecklingsplan
utifrån de egna utgångspunkterna så att den
stöder utvecklingen till
en person med spetskompetens inom branschen
klarar av problemsituationer på egen hand och
kan motivera sina val
klarar av de vanligaste
problemsituationerna med
hjälp av läromedel och
instruktionsböcker
kommunicerar med kunderna och på arbetsplatsen på sitt modersmål och
hjälpligt på minst ett för
honom/henne främmande språk
är en aktiv medlem i ett
arbetslag och anpassar sig
till en arbetsgemenskap
klarar av problemsituationer på egen hand
kommunicerar med kunderna och på arbetsplatsen på sitt modersmål och
på minst ett för honom/henne främmande
språk
är en aktiv medlem i ett
arbetslag och anpassar sig
väl till en arbetsgemenskap
kommunicerar smidigt
med kunderna och på
arbetsplatsen på sitt modersmål och på minst ett
för honom/henne
främmande språk
är en aktiv medlem i ett
arbetslag och delar med
sig av sin spetskompetens till de övriga
följer arbetsplatsens regler
för uppträdande och iakttar arbetstiderna
är ansvarsfull och följer
branschens yrkesetiska
principer
uppträder sakligt och iakttar arbetstiderna
uppträder väl och iakttar
arbetstiderna
är ansvarsfull och initiativrik när det gäller att följa
de yrkesetiska principerna
inom branschen
är stolt över sitt yrke och
sin kompetens, är ansvarsfull och utvecklar
sitt arbete i enlighet med
de yrkesetiska principerna inom branschen
57
Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
tar ansvar för säkerheten i
det egna arbetet och följer
bestämmelserna och anvisningarna om arbetarskydd
tar ansvar för säkerheten i
det egna arbetet, observerar farorna förknippade
med sitt arbete och följer
bestämmelserna och anvisningarna om arbetarskydd
tar ansvar för säkerheten
i det egna och arbetslagets arbete, följer bestämmelserna och anvisningarna om arbetarskydd och meddelar om
observerade faror förknippade med sitt arbete
arbetar ergonomiskt riktigt och håller sin arbetsmiljö snygg under hela
arbetsprocessen
arbetar ergonomiskt riktigt och håller sin arbetsmiljö snygg under hela
arbetsprocessen även om
arbetssituationerna är
utmanande
sörjer för sitt välbefinnande i arbetet och har
sunda levnadsvanor.
sörjer aktivt för sitt välbefinnande i arbetet och
främjar sunda levnadsvanor.
arbetar ergonomiskt
riktigt och håller sin arbetsmiljö snygg under
hela arbetsprocessen
även om arbetssituationerna är utmanande samt
deltar i utveckling av
arbetsförhållandena
sörjer aktivt för sitt välbefinnande i arbetet,
främjar sunda levnadsvanor och uppmuntrar
även de övriga på arbetsplatsen att göra det.
Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande påvisar sitt kunnande i yrkesprov genom att arbeta inom den egna branschen i arbetssituationer som kräver spetskompetens. Kunnandet kan också påvisas i nationella och internationella tävlingssituationer. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande
yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir
heltäckande.
Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan visas i ett yrkesprov, kompletteras den
med annan bedömning av kunnandet.
2.2.10 Examensdel som erbjuds på lokal nivå (endast inom den grundläggande yrkesutbildningen)
Detta kan vara en examensdel som tillgodoser de regionala och lokala behoven i arbetslivet. Denna examensdel nämns utifrån en verksamhetshelhet inom arbetslivet och antalet kompetenspoäng för den är (5–15 kp). ).
Dessutom bestäms för examensdelen kraven på yrkesskicklighet, bedömningen av kunnandet och sätten att
påvisa yrkesskickligheten enligt bilagan i Utbildningsstyrelsens föreskrift.
2.2.11 Examensdel från de fritt valbara examensdelarna (endast inom den grundläggande yrkesutbildningen)
Dessa kan vara examensdelar (5–15 kp) som väljs bland de fritt valbara examensdelarna (kapitel 4) i enlighet
med punkterna 4.1–4.5.
58
3. GEMENSAMMA EXAMENSDELAR, MÅL FÖR KUNNANDET SAMT BEDÖMNING AV KUNNANDET INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN
3.1 Kunnande i kommunikation och interaktion
Denna examensdel ska innehålla de obligatoriska målen för kunnandet i alla tre delområden (sammanlagt 8
kompetenspoäng). Dessutom ska examensdelen innehålla valbara mål för kunnandet från vilket delområde
eller vilka delområden som helst så att den studerande får ihop sammanlagt 11 kompetenspoäng i kunnande i
kommunikation och interaktion.
3.1.1 Modersmålet
3.1.1.1 Modersmålet, svenska
Obligatoriska mål för kunnandet, 5 kp
Den studerande
•
kan kommunicera och agera i olika interaktionssituationer
•
förstår praxisen, det väsentliga innehållet och syftet i fråga om de viktigaste texttyperna som förekommer
inom den egna branschen
•
kan söka information i olika informationskällor, använda information och följa principerna för hur källorna används
•
•
kan i sina studier använda medier och kommunikations- och interaktionsverktyg som finns på webben
samt presentera sin yrkeskompetens
kan göra skriftliga arbeten som gäller den egna branschen
•
kan använda sig av läs- och studiestrategier för inlärning av modersmålet
•
förstår modersmålets samt litteraturens och den övriga kulturens betydelse med tanke på branschen och
yrket
kan bedöma och utveckla sina kunskaper i sitt modersmål
•
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
motiverar mångsidigt
sina åsikter och argument i samarbets- och
gruppsituationer
motiverar mångsidigt sina
ståndpunkter och agerar
kundorienterat, flexibelt
och övertygande i olika
interaktionssituationer
Den studerande
Agerande i kommunikations- och interaktionssituationer
uttrycker sakligt sina
åsikter i samarbets- och
gruppsituationer
59
deltar i diskussioner med deltar i diskussioner, för deltar aktivt och konstrukegna inlägg
diskussionen framåt
tivt i diskussioner och tar
mot målet
för sin del ansvar för kommunikationsatmosfären i
gruppsituationer
handlar ändamålsenligt i
interaktionssituationer i
arbetslivet
handlar sakligt och artigt i olika interaktionssituationer och i kundoch gruppsituationer
som gäller arbetet
handlar flexibelt och konstruktivt i olika kund- och
gruppsituationer som gäller
arbetet
håller ett kort anförande
genom att använda det
språk och den sakstil
som situationen kräver
håller olika anföranden
genom att använda den
sakstil och de branschtermer som situationen
kräver
agerar flexibelt i kommunikationssituationer inom den
egna branschen och håller
olika anföranden på det sätt
som krävs i situationen och
inom branschen
Förståelse av texter
och texttyper
känner till texttyper
inom arbetslivet och
jämför dem
förstår det huvudsakliga
syftet med texter som är
väsentliga med tanke på
yrkesskickligheten och
tolkar texternas innebörd
förstår texters syfte och
budskap samt detaljernas
innebörd, drar slutsatser
och bedömer texters innehåll och uttryckssätt
Informationssökning
söker i tydliga texter
information som är väsentlig med tanke på det
egna yrkesområdet
skaffar information som
gäller det egna yrkesområdet från olika källor och bedömer även
om källorna är tillförlitliga
söker information i olika
källor, även i svåra texter,
och bedömer kritiskt om
källorna är tillförlitliga
beaktar upphovsrätten,
men behöver emellanåt
handledning
känner till upphovsrätten både som rättighet
och som skyldighet och
beaktar den bl.a. genom
att uppge sina källor
kan hänvisa till källor som
använts och vid behov anhålla om rätt att använda
dem
Mediekompetens och
användning av kommunikation på webben
använder den egna bran- använder centrala
schens fackpublikationer kommunikationsverktyg
och medietexter
och kan bedöma medietexter
använder kommunikationsverktyg mångsidigt och
bedömer medietexter kritiskt
använder under handledning olika typer av
medier för presentation
av sin yrkesskicklighet
dokumenterar och beskriver sina studier och sitt
kunnande med hjälp av
olika medier
presenterar sin yrkeskompetens med hjälp
av olika medier
60
kommunicerar i digitala
miljöer enligt överenskomna principer
kommunicerar med ett
lämpligt språk i digitala
miljöer
kommunicerar på ett professionellt sätt i interaktionssituationer i digitala
miljöer
skriver enligt de grundläggande rättstavningsreglerna
använder flytande satsoch meningsstrukturer
och strukturerar texten
behärskar de grundläggande
normerna för språkbruket
och finslipar språkdräkten
och layouten i sina egna
texter
producerar texter som är producerar texter som
väsentliga med tanke på är väsentliga med tanke
yrkesskickligheten, men på yrkesskickligheten
behöver emellanåt handledning
producerar målinriktat och
bearbetar sina texter utifrån
egen bedömning och utifrån respons
utarbetar dokument
enligt mallar
utarbetar ändamålsenliga dokument
utarbetar ändamålsenliga
dokument och kan tillämpa
dokumentmallar
Användning av läsoch studiestrategier
gör anteckningar och
sammanfattar kärnfrågorna utifrån det hörda,
lästa och sedda.
gör anteckningar, sam- bedömer sin egen läs- och
manfattar den informat- studiestrategi och förbättrar
ion som han/hon sökt
den utifrån respons.
fram och använder källor i sina egna texter.
Förståelse av modersmålets samt litteraturens och den övriga kulturens betydelse
är medveten om hur
viktigt det är att inom
den egna branschen
kunna sitt modersmål
förstår modersmålets
betydelse inom den
egna branschen och i
ett flerspråkigt arbetsliv
Skriftliga arbeten som
gäller branschen
kan bedöma modersmålets
betydelse inom den egna
branschen samt dess ställning i ett flerspråkigt samhälle både ur arbetslivets
och ur individens synvinkel
____________________
___________________
__________________
känner till exempel från
litteraturen eller övrig
kultur som gäller den
egna branschen
vet hur man kan använda litteratur eller
övrig kultur i den egna
branschen
Bedömning av de egna bedömer sina kunskaper
kunskaperna i moi modersmålet och sin
dersmålet
läskunnighet utifrån
respons och anger vad
som skulle kunna förbättras i den
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och
läskunnighet samt identifierar sina styrkor och
utvecklingsbehov
förstår betydelsen av litteratur eller övrig kultur i arbetet inom branschen
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och läskunnighet, identifierar sina
styrkor och utvecklingsbehov samt utvecklar sina
kunskaper utifrån respons
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de obligatoriska målen för
kunnandet i delområdet Modersmålet, svenska: En värld av texter (MO1), Epik och medietexter (MO 2), Texter i Nor61
den (MO 4) samt en av följande Texter, kultur och identitet (MO 3),Moderna texter (MO 5),Textens makt (MO6)eller
Muntlig kommunikation (MO 7).
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande
• kan utveckla sina kommunikations- och interaktionsfärdigheter
• kan utveckla sin förmåga att uppträda och arbeta i grupp
• kan använda och tolka olika texttyper
• känner till språkets, litteraturens och kulturens former och betydelse.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Utveckling av kommunikations- och interaktionsfärdigheter
uttrycker sakligt sina
åsikter och motiverar
dem på ett övertygande
sätt
är artig och flexibel i
håller interaktionen vid liv
interaktionssituationer i när han/hon talar, åskådligolika miljöer
gör sitt inlägg och bygger
upp dess innehåll så att det
är logiskt
beaktar andras ståndpunkter vid interaktion
tar i sin kommunikation hänsyn till mottagaren, situationen och
kraven inom den egna
branschen
kommunicerar på ett konstruktivt sätt även i konflikt- och problemsituationer
förstår människors
icke-verbala kommunikation och dess påverkan på mottagandet av
budskapet.
beaktar den ickeverbala kommunikationens påverkan när
han/hon uttrycker sig.
tillämpar reglerna för ickeverbal kommunikation i sin
interaktion och jämför betydelser, även mellan olika
kulturer.
får kontakt med åhörarna när han/hon talar
och kan bygga upp sitt
inlägg så att det är lätt
att följa
framför både ett spontant
och ett på egen hand förberett inlägg även om ett utmanande ämne samt åskådliggör sitt inlägg och bygger
upp innehållet logiskt
Utveckling av förmågan att framför både ett sponuppträda och att arbeta i
tant och ett förberett
grupp
inlägg eller muntligt
anförande om ett ämne
som är bekant för honom/henne
62
Yrkesrelaterad multilitteracitet och produktion av
texter
Kännedom om språk och
kultur
visar samarbetsvilja vid
grupparbete
främjar aktivt gruppens
arbete och värdesätter
andras ståndpunkter
lägger märke till hur det
egna agerandet inverkar på
gruppens verksamhet och
uppmuntrar gruppens övriga medlemmar till att
agera
följer arbetslivets mötes- och förhandlingsrutiner, men behöver
emellanåt handledning
följer arbetslivets mötes- och förhandlingsrutiner
behärskar smidigt mötesoch förhandlingsrutinerna
känner till kraven vad
gäller situationsanpassad användning av texttyper
undersöker texttypernas olika uttryckssätt
kritisk
varierar mellan olika uttryckssätt och texttyper i
sina egna texter och i olika
språkmiljöer
använder enligt mallar
olika yrkesrelaterade
texttyper
omarbetar egna yrkesrelaterade texter utifrån
respons
gör observationer av yrkesrelaterade texttyper, omarbetar dem och bedömer de
språkliga valens inverkan
producerar texter i en
grupp tillsammans med
andra
ger och tar emot konstruktiv respons på
gemensamt producerade texter
handlar flexibelt i en skrivprocess som genomförs
tillsammans med andra
känner till det egna
språkets betydelse och
den interkulturella
kommunikationens
betydelse
beaktar den interkulturella kommunikationen
i sin egen interaktion
tillämpar mångsidigt sitt
interkulturella kunnande
och värdesätter kulturell
mångfald
bekantar sig med olika
genrer inom litteraturen
och med andra konstformer
bedömer böcker som
han/hon läst och andra
konstformer som
han/hon upplevt
skaffar sig mångsidiga
läsupplevelser och bedömer
litteraturens och andra
konstformers betydelse
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de valbara målen för kunnandet i delområdet Modersmålet, svenska: En värld av texter (MO1), Epik och medietexter (MO 2), Texter i Norden
(MO 4) samt en av följande Texter, kultur och identitet (MO 3), Moderna texter (MO 5),Textens makt (MO6)eller Muntlig
kommunikation (MO 7).
3.1.1.2 Modersmålet, samiska
Obligatoriska mål för kunnandet, 5 kp
Den studerande
•
kan kommunicera och agera i olika interaktionssituationer
63
•
•
•
•
•
•
•
förstår praxisen, det väsentliga innehållet och syftet i fråga om de viktigaste texttyperna som förekommer inom den egna branschen
kan använda sina språkkunskaper vid sökning och kritisk bedömning av information
kan i sina studier använda medier och kommunikations- och interaktionsverktyg som nätet erbjuder
samt presentera sin yrkeskompetens
utvecklar sina färdigheter i att skriva på samiska och kan göra skriftliga arbeten som gäller branschen
kan använda sig av läs- och studiestrategier för inlärning av modersmålet
känner till den språkliga och kulturella identitetens betydelse i ett mångfaldigt samhälle
kan bedöma och utveckla sina kunskaper i det egna modersmålet.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
agerar i olika kund- och
interaktionssituationer
och framför sina
ståndpunkter
kommunicerar aktivt i
olika interaktionssituationer och beaktar då
andras ståndpunkter
agerar mångsidigt i olika
interaktionssituationer och
motiverar sina ståndpunkter
handlar ändamålsenligt
i situationer i arbetslivet
handlar sakligt och artigt i olika interaktionssituationer och i kundoch gruppsituationer
som gäller arbetet
handlar flexibelt och konstruktivt i olika kund- och
gruppsituationer som gäller
arbetet
håller ett kort anförande genom att använda det samiska allmänspråket enligt situationens krav
håller olika anföranden
genom att använda det
samiska allmänspråket
enligt situationens krav
agerar flexibelt i kommunikationssituationer inom
den egna branschen och
håller olika anföranden på
samiska på det sätt som
krävs i situationen och
inom branschen
förstår det huvudsakliga syftet med texter
som är väsentliga med
tanke på yrkesskickligheten och kan koppla
informationen i texten
till de egna erfarenheterna och kunskaperna
förstår texters syfte och
huvudsakliga innehåll
och kan koppla detaljerna i texter till egna
erfarenheter och kunskaper samt jämföra
dem med egna erfarenheter och kunskaper
förstår texters syfte och
budskap samt detaljernas
innebörd, drar slutsatser
och bedömer texters innehåll och uttryckssätt
Den studerande
Agerande i kommunikations- och interaktionssituationer
Förståelse av texter och
texttyper
64
Informationssökning
söker i tydliga källor
information som är
väsentlig med tanke på
det egna yrkesområdet
skaffar information som
gäller det egna yrkesområdet från olika källor
och bedömer även om
källorna är tillförlitliga
söker information i olika
källor, även i svåra texter,
och bedömer kritiskt om
källorna är tillförlitliga
Mediekompetens och
använder den egna
branschens fackpublikationer och medietexter
använder centrala
kommunikationsverktyg
och kan bedöma medietexter
använder kommunikationsverktyg mångsidigt och
bedömer medietexter kritiskt
användning av kommunikation på webben
använder under handpresenterar sin yrkesledning olika typer av
kompetens med hjälp
medier för presentation av olika medier
av sin yrkesskicklighet
dokumenterar och beskriver sina studier och sitt
kunnande med hjälp av
olika medier
Skriftliga arbeten som
gäller branschen
producerar under
handledning texter som
är väsentliga med tanke
på yrkesskickligheten i
enlighet med de grundläggande rättstavningsreglerna för samiska
producerar texter som
är väsentliga med tanke
på yrkesskickligheten
under användning av de
grundläggande rättstavningsreglerna för samiska
producerar flytande och
naturligt olika texter som
hänför sig till yrkesskickligheten på samiska
Användning av läs- och
studiestrategier
gör anteckningar och
sammanfattar kärnfrågorna utifrån det
hörda, lästa och sedda
gör anteckningar, sambedömer sin egen läs- och
manfattar den informat- studiestrategi och förbättion som han/hon sökt
rar den utifrån respons
fram och använder källor i sina egna texter
Förståelse av språk och
kultur
känner till den språkliga känner till det samiska
och kulturella bakgrun- språkets och den sadens betydelse.
miska kulturens betydelse och kan bedöma
dess betydelse i ett
mångfaldigt samhälle.
känner till det samiska
språkets och den samiska
kulturens betydelse och
kan mångsidigt bedöma
dess betydelse i ett mångfaldigt samhälle.
Bedömning av de egna
kunskaperna i modersmålet
bedömer sina kunskaper i modersmålet och
sin läskunnighet utifrån
respons och anger vad
som skulle kunna förbättras i den
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och läskunnighet, identifierar sina
styrkor och utvecklingsbehov samt utvecklar sina
kunskaper utifrån respons
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och
läskunnighet samt identifierar sina styrkor och
utvecklingsbehov
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de obligatoriska målen för
kunnandet i delområdet Modersmålet, samiska: Språk, texter och interaktion (MOS 1), Textstrukturer och textbetydelser
(MOS 2), Sätt att påverka (MOS 4) samt någon av följande: Skönlitterära texter (MOS 3), Text, stil och kontext
(MOS 5), Språk, litteratur och identitet (MOS 6) eller Muntlig kommunikation (MOS 7).
65
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande
•
kan utveckla sina kommunikations- och interaktionsfärdigheter på samiska
•
kan utveckla sin förmåga att uppträda och arbeta i grupp
•
kan använda och tolka olika texttyper och utveckla sin produktion av texter på samiska
•
kan agera i en språkligt och kulturellt mångfaldig miljö.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
kommunicerar aktivt i
olika interaktionssituationer och beaktar då
andras ståndpunkter
kommunicerar mångsidigt i
olika interaktionssituationer
under beaktande av andras
ståndpunkter
får kontakt med åhörarna när han/hon talar
och kan bygga upp sitt
inlägg så att det är lätt
att följa
framför både ett spontant
och ett på egen hand förberett inlägg även om ett utmanande ämne samt åskådliggör sitt inlägg och bygger
upp innehållet logiskt
visar samarbetsvilja vid
grupparbete
främjar aktivt gruppens
arbete och värdesätter
andras ståndpunkter
lägger märke till hur det
egna agerandet inverkar på
gruppens verksamhet och
uppmuntrar gruppens övriga medlemmar till att
agera
känner till kraven vad
gäller situationsanpassad användning av texttyper
undersöker texttypernas olika uttryckssätt
kritisk
varierar mellan olika uttryckssätt och texttyper i
sina egna texter och i olika
språkmiljöer
Den studerande
Utveckling av kommunikations- och interaktionsfärdigheter
agerar i olika interaktionssituationer under
beaktande av andras
ståndpunkter
Utveckling av förmågan att håller både ett spontant
uppträda och att arbeta i
och ett förberett inlägg
grupp
eller muntligt anförande
om ett ämne som är
bekant för honom/henne
Yrkesrelaterad multilitteracitet och produktion av
texter
producerar enligt mallar omarbetar egna yrkesolika yrkesrelaterade
relaterade texter utifrån
texttyper
respons
gör observationer av yrkesrelaterade texttyper, omarbetar dem och bedömer de
språkliga valens inverkan
66
skriver under handledning texter på samiska
som är väsentliga med
tanke på yrkesskickligheten
skriver texter på samiska som är väsentliga med tanke på yrkesskickligheten
skriver på egen hand olika
texter på samiska som anknyter till yrkesskickligheten
Agerande i en språkligt och känner till särdrag i den
kulturellt mångfaldig miljö samiska kulturen och
drar nytta av sina kunskaper i samiska och
den samiska kulturen i
den mångkulturella
miljön
känner till de centrala
särdragen i den samiska
kulturen och drar nytta
av sina kunskaper i
samiska och den samiska kulturen i den
mångkulturella miljön
känner till de centrala särdragen i den samiska kulturen samt agerar självständigt i den mångkulturella
miljön och drar då nytta av
sina kunskaper i samiska
och den samiska kulturen
bekantar sig med de
olika genrerna inom
den samiska litteraturen
och andra konstformer
bedömer böcker som
han/hon läst och andra
konstformer som
han/hon upplevt
skaffar sig mångsidiga
läsupplevelser på samiska
och bedömer litteraturens
och andra konstformers
betydelse
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de valbara målen för kunnandet i delområdet Modersmålet, samiska: Språk, texter och interaktion (MOS 1), Textstrukturer och textbetydelser
(MOS 2), Sätt att påverka (MOS 4) samt någon av följande: Skönlitterära texter (MOS 3), Text, stil och kontext
(MOS 5), Språk, litteratur och identitet (MOS 6) eller Muntlig kommunikation (MOS 7).
3.1.1.3 Modersmålet, teckenspråk
Obligatoriska mål för kunnandet, 5 kp
Den studerande
•
•
•
•
•
•
kan kommunicera på teckenspråk i olika interaktionssituationer
förstår och tolkar olika kommunikationstyper som anknyter till den egna branschen
kan söka information i olika informationskällor med hjälp av olika medier
kan i sina studier använda medier och kommunikations- och interaktionsverktyg som nätet erbjuder samt
presentera sin yrkeskompetens
kan agera i situationer där teckenspråk samt muntligt och skriftligt språk används
kan bedöma och utveckla sina kunskaper i det egna modersmålet.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
67
Agerande i kommunikations- och interaktionssituationer
Förståelse av meddelanden och texttyper
Informationssökning
använder teckenspråket på
ett ändamålsenligt sätt i
bekanta kommunikationssituationer inom sin
bransch och tar hänsyn till
de andra under kommunikationen
klarar av kommunikationssituationer även med personer som hör
använder teckenspråket på
ett ändamålsenligt sätt i
kommunikationssituationer
inom sin bransch och tar
hänsyn till de andra under
kommunikationen
använder teckenspråket
aktivt i kommunikationssituationer inom den egna
branschen och tar på ett
konstruktivt sätt hänsyn till
de andra under kommunikationen
interagerar i yrkesrelaterade interagerar smidigt i olika
situationer med teckenmiljöer med teckenspråkiga
språkiga och personer som och personer som hör
hör
vet hur man använder tolk
i interaktionssituationer
använder tolk ändamålsenligt i olika situationer
använder tolk smidigt i
olika situationer
följer överenskomna mötesrutiner och uttrycker
sina åsikter i samarbetsoch gruppsituationer
följer mötes- och förhandlingsrutinerna samt motiverar mångsidigt sina åsikter och påståenden i samarbets- och gruppsituationer
behärskar mötes- och förhandlingsrutinerna samt tar
för sin del ansvar för kommunikationsatmosfären
känner till de olika formerna av teckenspråk (allmänna och yrkesrelaterade
situationer) och
använder yrkesrelaterade
tecken under handledning
behärskar de allmänspråkliga tecknen och kommunicerar på teckenspråk i
yrkesrelaterade situationer
känner väl till de yrkesrelaterade tecknen och kommunicerar professionellt på
teckenspråk
förstår på teckenspråk
kärnfrågorna i de meddelanden som är väsentliga
inom sitt yrkesområde
förstår på teckenspråk det
huvudsakliga innehållet i
meddelanden som är väsentliga inom sin bransch
och kan relatera det till sina
egna erfarenheter
förstår på teckenspråk det
huvudsakliga innehållet i
branschrelaterade meddelanden och kan på basis
av det göra jämförelser och
dra slutsatser
söker i olika källor information som är väsentlig med
tanke på sitt yrkesområde
skaffar information som
gäller det egna yrkesområdet från olika källor och
bedömer även om källorna
är tillförlitliga
använder mångsidigt olika
kommunikationsverktyg vid
informationssökning och
bedömer om texterna är
tillförlitliga
68
beaktar upphovsrätten,
men behöver emellanåt
handledning
känner till upphovsrätten
både som rättighet och
som skyldighet och beaktar
den bl.a. genom att uppge
sina källor
kan hänvisa till källor som
använts och vid behov anhålla om rätt att använda
dem
använder den egna branschens fackpublikationer
och medietexter
använder centrala kommunikationsverktyg och kan
bedöma medietexter
använder kommunikationsverktyg mångsidigt och
bedömer medietexter kritiskt
använder under handledning olika typer av medier
för presentation av sin
yrkesskicklighet
presenterar sin yrkeskompetens med hjälp av olika
medier
dokumenterar och beskriver sina studier och sitt
kunnande med hjälp av
olika medier
Agerande i en språkligt och kulturellt
mångfaldig miljö
känner till det finlandssvenska teckenspråkets
mångfald och använder
sina språkkunskaper i den
mångfaldiga miljön.
känner till det finlandssvenska teckenspråkets
mångfald och användargrupper samt använder
sina språkkunskaper i den
mångfaldiga miljön.
känner till det finlandssvenska teckenspråkets
mångfald, särdrag och användargrupper samt agerar
flexibelt i den mångfaldiga
miljön genom att smidigt
använda sina språkkunskaper.
Bedömning av de
egna kunskaperna i
modersmålet
bedömer sina kunskaper i
modersmålet och sin läskunnighet utifrån respons
och anger vad som skulle
kunna förbättras i den
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och läskunnighet samt identifierar
sina styrkor och utvecklingsbehov
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och läskunnighet, identifierar sina
styrkor och utvecklingsbehov samt utvecklar sina
kunskaper utifrån respons
Mediekompetens och
användning av kommunikation på webben
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de obligatoriska målen för
kunnandet i delområdet Modersmålet, teckenspråk: En värld av texter (MO1), Epik och medietexter (MO 2), Texter i
Norden (MO 4) samt en av följande Texter, kultur och identitet (MO 3), Moderna texter (MO 5),Textens makt (MO6)eller
Muntlig kommunikation (MO 7).
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande
•
kan utveckla sina kommunikations- och interaktionsfärdigheter och sina sätt att uttrycka sig på teckenspråk i olika situationer
69
•
•
•
kan utveckla sin förmåga att uppträda och arbeta i grupp
kan använda och tolka olika kommunikationssätt
känner till den språkliga och kulturella mångfaldens betydelse.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
kommunicerar artigt
och flexibelt i interaktionssituationer i olika
miljöer
håller interaktionen vid liv
när han/hon talar, åskådliggör sitt inlägg och bygger
upp dess innehåll så att det
är logiskt
Den studerande
Utveckling av kommunikations- och interaktionsfärdigheter
uttrycker sakligt sina
åsikter och motiverar
dem på ett övertygande
sätt
beaktar andras ståndpunkter vid interaktion
använder allmänna och
yrkesrelaterade tecken
använder mångsidigt ett
teckenspråk som har smidig
struktur och ett rikt uttryck
Utveckling av förmågan att håller både ett spontant
uppträda och att arbeta i
och ett förberett anfögrupp
rande på teckenspråk
om ett ämne som är
bekant för honom/henne
förklarar olika omständigheter som gäller
branschen i ett anförande på teckenspråk
eller i anvisningar riktade till andra
producerar olika teckenspråkiga anföranden och
drar mångsidigt nytta av
olika uttrycksformer
Användning och tolkning
av kommunikationssätt
interagerar smidigt i
olika miljöer med teckenspråkiga och personer som hör
använder de sätt att uttrycka sig och uppträda som
förekommer inom de teckenspråkigas kultur
Förståelse av språkets och
kulturens mångfald
producerar enligt en
mall teckenspråk som
anknyter till den egna
branschen
identifierar olika former dryftar teckenspråkiga
av teckenspråk
texters (på video) mål
och innehåll
känner till teckenspråkets
språkliga särdrag
känner till drag hos den
egna språkliga och kulturella bakgrunden
känner till det finlandssvenska teckenspråkets
mångfald
känner till det finlandssvenska teckenspråkets
mångfald och användargrupper
förstår de teckenspråkigas ställning i det finländska samhället.
jämför de teckenspråkigas kommunikationssätt med kommunikationssätten hos dem
som använder talat
språk.
känner väl till bakgrunden
för de teckenspråkiga som
grupp och kan representera
sin språkliga kultur i den
flerspråkiga miljön.
70
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de valbara målen för kunnandet i delområdet Modersmålet, teckenspråk: En värld av texter (MO1), Epik och medietexter (MO 2), Texter i Norden (MO 4) samt en av följande Texter, kultur och identitet (MO 3), Moderna texter (MO 5),Textens makt (MO6)eller
Muntlig kommunikation (MO 7).
3.1.1.4 Modersmålet, den studerandes eget modersmål
Obligatoriska mål för kunnandet, 5 kp
Den studerande
kan kommunicera i olika interaktionssituationer på sitt eget modersmål
•
•
förstår det väsentliga innehållet i och syftet med de viktigaste texterna som förekommer
inom den egna branschen
•
kan använda sina språkkunskaper vid sökning och kritisk bedömning av information med
hjälp av olika medier
•
utvecklar sina färdigheter i att skriva på sitt eget modersmål och kan göra skriftliga arbeten
som anknyter till den egna branschen
•
kan i sina studier använda medier och de kommunikations- och interaktionsverktyg som
finns på webben
•
kan agera i en språkligt och kulturellt mångfaldig miljö
•
kan bedöma och utveckla sina färdigheter i sitt modersmål.
.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
agerar på ett ändamålsenligt sätt i bekanta interaktionssituationer och tar
hänsyn till de andra
agerar aktivt i olika interaktionssituationer
och tar hänsyn till de
andra
agerar initiativrikt och
flexibelt i olika interaktionssituationer, motiverar sina ståndpunkter
och tar konstruktivt hänsyn till de andra
använder det språk som
situationen kräver i enlighet med det standardspråk som talas i sitt eget
använder i olika situationer standardspråket i
sitt eget modersmål och
kan vissa facktermer
använder i olika situationer standardspråket i
sitt eget modersmål och
kan facktermerna inom
Den studerande
Agerande i kommunikations- och interaktionssituationer
71
modersmål
inom branschen
branschen
Textförståelse
förstår kärnfrågorna i de
viktigaste texterna inom
branschen
förstår det huvudsakliga
innehållet i och syftet
med de viktigaste texterna inom branschen
förstår det huvudsakliga
innehållet i och syftet
med branschtexter och
kan relatera det till sina
egna erfarenheter
Informationssökning
söker i olika källor information som är väsentlig med tanke på sitt yrkesområde
söker i olika källor information som anknyter till det egna yrkesområdet och bedömer
under handledning om
källorna är tillförlitliga
använder mångsidigt
kommunikationsverktyg
för det egna språket vid
informationssökning och
bedömer om texterna är
tillförlitliga
Produktion av texter
skriver under handledning texter som anknyter
till sin egen bransch och
använder då de viktigaste
rättstavningsreglerna för
sitt eget modersmål
skriver olika texter som
anknyter till sin egen
bransch och använder
då de viktigaste rättstavningsreglerna för
sitt eget modersmål
skriver på egen hand
texter som anknyter till
sin egen bransch och
använder då rättstavningsreglerna för sitt eget
modersmål
Mediekompetens och
användning av kommunikation på webben
använder den egna branschens fackpublikationer
och medietexter
använder centrala
kommunikationsverktyg
och bedömer medietexter
använder kommunikationsverktyg mångsidigt
och bedömer medietexter kritiskt
Agerande i en språkligt
och kulturellt mångfaldig miljö
förstår tvåspråkighetens
betydelse för sitt arbete
och använder det egna
språket i olika interaktionssituationer och tar
hänsyn till de andra
jämför användningen av
det egna språket och
finskan samt agerar i en
mångfaldig miljö genom att ganska
mångsidigt utnyttja sitt
kunnande
känner till de mest kännetecknande dragen hos
den egna språkliga och
kulturella bakgrunden
och agerar smidigt i en
mångfaldig miljö genom
att mångsidigt utnyttja
sitt kunnande
Bedömning av de egna
kunskaperna i modersmålet
bedömer sina kunskaper i
modersmålet och sin läskunnighet utifrån respons
och anger vad som skulle
kunna förbättras i den
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och
läskunnighet samt identifierar sina styrkor och
utvecklingsbehov
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och
läskunnighet, identifierar
sina styrkor och utvecklingsbehov samt utvecklar
sina kunskaper utifrån
respons
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de obligatoriska målen för
kunnandet i delområdet Modersmålet, den studerandes eget modersmål: Det egna modersmålet och dess användning (MOM
1), Språkområdets kultur (MOM 3), Kommunikation och samhälle (MOM 4) och Kunskapens värld (MOM 6).
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande
72
•
kan utveckla sina kommunikations- och interaktionsfärdigheter på sitt eget modersmål
•
kan utveckla förmågan att förstå och tolka texttyper som anknyter till den egna branschen
•
kan utveckla färdigheterna i att producera texter på sitt eget modersmål
• förstår den språkliga och den kulturella mångfaldens betydelse i samhället.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Utveckling av kommunikations- och interaktionsfärdigheter
uttrycker sig muntligt i
den kulturkrets som
han/hon tillhör i de
vanligaste kommunikationssituationerna
använder på sitt eget
språk de viktigaste begreppen inom sitt yrkesområde och deltar i diskussioner inom sitt
språkområde
kommunicerar aktivt i
interaktionssituationer,
motiverar sina ståndpunkter och tar på ett konstruktivt sätt hänsyn till de
andra
Textförståelse
förstår de viktigaste
frågorna i bekanta texter på sitt eget språk
förstår det huvudsakliga
innehållet i texter på sitt
eget språk och kan
branschrelaterade facktermer
förstår det huvudsakliga
innehållet i branschrelaterade texter på det egna
språket och utvidgar sitt
branschrelaterade ordförråd
Produktion av texter
skriver med hjälp av en
mall texter på det egna
språket
skriver under handledning olika texter på sitt
eget modersmål
skriver på egen hand
branschrelaterade texter
på sitt eget modersmål
Förståelse av språk och
kultur
känner till drag hos den
egna språkliga och kulturella bakgrunden och
utnyttjar sitt kunnande i
språket inom sitt yrkesområde
känner till möjligheterna
att använda sitt modersmål och variationerna inom språket i sitt
språkområde och utnyttjar sitt kunnande i språket inom sitt yrkesområde
är intresserad av sitt modersmål och sin språkliga
bakgrund och utnyttjar
aktivt sitt språkliga och
kulturella kunnande inom
sitt yrkesområde och i
samhället
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de valbara målen för kunnandet i delområdet Modersmålet, den studerandes eget modersmål: Det egna modersmålet och dess användning (MOM 1),
Språkområdets kultur (MOM 3), Kommunikation och samhälle (MOM 4) och Kunskapens värld (MOM 6).
73
3.1.1.5Modersmålet, svenska som andraspråk
De studerande kan studera tillämpat modersmål, svenska som andra språk, om deras modersmål inte är
finska, svenska eller samiska eller om de annars har en flerspråkig bakgrund.
Obligatoriska mål för kunnandet, 5 kp
Den studerande
•
kan kommunicera i olika interaktionssituationer
•
förstår och tolkar olika texttyper som anknyter till den egna branschen och utvidgar sitt förråd av ord och
uttryck
• kan använda medier och de kommunikations- och interaktionsverktyg som finns på webben
• kan söka information i olika informationskällor och följa principerna för hur källorna används
• kan göra skriftliga arbeten som gäller branschen
• kan agera i en språkligt och kulturellt mångfaldig miljö
• kan bedöma och utveckla sina kunskaper i svenska som andraspråk
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
förstår kommunikation
som används i talsituationer inom branschen
förstår olika slag av
kommunikation som
används i talsituationer
inom branschen
förstår mångsidigt kommunikation som används
i talsituationer inom
branschen
deltar i diskussioner med
egna inlägg
deltar i diskussioner,
kommer med inlägg och
motiverar sina ståndpunkter
deltar aktivt i diskussioner och motiverar
mångsidigt sina ståndpunkter
följer överenskomna rutiner i grupp- och mötessituationer, men behöver
emellanåt handledning
följer mötes- och förhandlingsrutinerna
behärskar de mötes- och
förhandlingsrutiner som
är viktiga med tanke på
yrket
förstår det huvudsakliga
innehållet i texter som är
väsentliga med tanke på
yrkesskickligheten och
känner till olika texttyper
förstår det huvudsakliga
innehållet i och syftet
med texter som är väsentliga med tanke på
yrkesskickligheten och
tolkar texternas innebörd
förstår innehållet och
detaljerna i texter som är
väsentliga med tanke på
yrkesskickligheten, drar
slutsatser och bedömer
innehållet och uttryckssättet i texter
Den studerande
Agerande i kommunikations- och interaktionssituationer
Förståelse av texter och
texttyper
74
Informationssökning
söker under handledning
i tydliga texter information som är väsentlig med
tanke på det egna yrkesområdet
skaffar information som
gäller det egna yrkesområdet från olika källor
och bedömer även om
källorna är tillförlitliga
skaffar på egen hand
information från olika
källor och bedömer om
källorna är tillförlitliga
beaktar upphovsrätten,
men behöver emellanåt
handledning
känner till upphovsrätten både som rättighet
och som skyldighet och
beaktar den bl.a. genom
att uppge sina källor
kan hänvisa till källor
som använts och vid
behov anhålla om rätt att
använda dem
Mediekompetens och
användning av kommunikation på webben
använder under handledning den egna branschens
fackpublikationer och
medietexter
använder centrala
kommunikationsverktyg
och bedömer medietexter
använder kommunikationsverktyg mångsidigt
och bedömer medietexter kritiskt
Skriftliga arbeten som
gäller branschen
skriver under handledning texter som är väsentliga med tanke på
yrkesskickligheten
skriver texter som är
väsentliga med tanke på
yrkesskickligheten
skriver målinriktat och
bearbetar sina texter
utifrån respons
tillämpar under handledning grundreglerna för
skriven svenska och utvidgar sitt ordförråd
tillämpar grundreglerna
för skriven svenska och
utvidgar sitt förråd av
ord och uttryck
tillämpar på egen hand
och mångsidigt grundreglerna för skriven
svenska och utvidgar sitt
förråd av ord och uttryck
är förtrogen med sin egen
språkliga och kulturella
bakgrund och med mångfalden i det finländska
samhället
är förtrogen med sin
egen språkliga och kulturella bakgrund och
med mångfalden i det
finländska samhället
har mångsidiga kunskaper om sin egen språkliga
och kulturella bakgrund
och om den språkliga
och kulturella mångfalden i det finländska
samhället
utnyttjar sitt språkliga och
kulturella kunnande i
olika situationer inom
yrkesområdet
beaktar den interkulturella kommunikationen i
sina uppgifter inom
yrkesområdet
utnyttjar aktivt sitt språkliga och kulturella kunnande i uppgifter inom
yrkesområdet
Bedömning av sina fär- bedömer sina kunskaper
digheter kunskaper i
och sin läskunnighet i
svenska som andraspråk svenska utifrån respons
och anger vad som skulle
kunna förbättras i den
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och
läskunnighet samt identifierar sina styrkor och
utvecklingsbehov
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och
läskunnighet, identifierar
sina styrkor och utvecklingsbehov samt utvecklar sina kunskaper utifrån
respons
Agerande i en språkligt
och kulturellt mångfaldig miljö
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de obligatoriska målen för
kunnandet i delområdet Modersmålet, svenska som andraspråk: Grunderna stabiliseras (S21),Text och dialog (S22), Finlandssvensk, finländsk och nordisk kultur och identitet (S24) ja Att tolka och skriva texter (S25).
75
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande
•
kan utveckla sina kommunikations- och interaktionsfärdigheter
•
kan utveckla sin förmåga att uppträda och arbeta i grupp
•
kan utveckla sin förmåga att förstå och tolka olika typer av texter
•
kan utveckla sin förmåga att producera texter
•
fördjupar förståelsen av den språkliga och kulturella identitetens betydelse i ett mångfaldigt samhälle.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Utveckling av kommunikations- och interaktionsfärdigheter
tar hänsyn till de andra i kommunicerar aktivt i
olika interaktionssituat- olika interaktionssituationer
ioner och tar hänsyn
till de andra
Utveckling av förmågan att håller både ett spontant
uppträda och att arbeta i
och ett förberett inlägg
grupp
eller tal i ett ämne som
är bekant för honom/henne
kommunicerar aktivt och
mångsidigt i olika interaktionssituationer och tar hänsyn till de andra
får kontakt med åhörarna när han/hon talar
och kan bygga upp sitt
inlägg så att det är lätt
att följa
framför både ett spontant
och ett på egen hand förberett inlägg, åskådliggör sitt
inlägg och bygger upp innehållet logiskt
kommunicerar i gruppsituationer som anknyter till yrkesområdet
deltar i diskussioner
som gäller yrkesområdet och behärskar termerna
agerar flexibelt i gruppsituationer som anknyter till
yrkesområdet
Förståelse av texter och
texttyper
förstår det huvudsakliga
syftet med texter som
är väsentliga med tanke
på yrkesskickligheten
och bedömer texttyper
förstår syftet och det
huvudsakliga innehållet
i texter samt texttypens
användbarhet för olika
ändamål
förstår texter utan hjälp,
även texter om abstrakta
ämnen, och uppfattar ändamålet med olika yrkesrelaterade texttyper
Produktion av texter
skriver under handledning texter som är väsentliga med tanke på
yrkesskickligheten och
utvidgar samtidigt sitt
förråd av ord och uttryck
skriver texter som är
väsentliga med tanke
på yrkesskickligheten
och utvidgar sitt förråd
av ord och uttryck
skriver på egen hand texter
som anknyter till yrkesskickligheten och utvidgar
sitt förråd av ord och uttryck
76
Förståelse av språk och
kultur
känner till den språkliga känner till det finoch kulturella mångfal- ländska arbetslivets
dens betydelse.
och samhällets språkliga och kulturella
mångfald.
har mångsidiga kunskaper
om det finländska arbetslivets och samhällets språkliga och kulturella mångfald.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de valbara målen för kunnandet i delområdet Modersmålet, svenska som andraspråk: Grunderna stabiliseras (S21),Text och dialog (S22), Finlandssvensk, finländsk och nordisk kultur och identitet (S24) ja Att tolka och skriva texter (S25).
.
3.1.1.6 Modersmålet, finska som andraspråk
I finskspråkig utbildning motsvarar målen för kunnandet för examensdelen Modersmålet, finska som andraspråk, målen för kunnandet och bedömningskriterierna för studierna Modersmålet, svenska som andra språk.
3.1.1.7 Modersmålet, svenska för teckenspråkiga
Obligatoriska mål för kunnandet, 5 kp
Den studerande
•
kan kommunicera och agera i olika interaktionssituationer
•
förstår praxisen, det väsentliga innehållet och syftet i fråga om de viktigaste texttyperna som förekommer
inom den egna branschen
•
kan söka information i olika informationskällor, använda information och följa principerna för hur källorna används
•
•
kan i sina studier använda medier och de kommunikations- och interaktionsverktyg som finns på webben
kan göra skriftliga arbeten som gäller branschen
•
kan bedöma och utveckla sina kunskaper i svenska.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
använder professionell
svenska och sina övriga
språkliga färdigheter när
han/hon kommunicerar
med personer som kan
höra samt förstår andras
inlägg
använder professionell
svenska samt sina övriga
språkliga färdigheter och
deltar sakligt i diskussionen i olika interaktionssituationer
Den studerande
Agerande i kommunikations- och interaktionssituationer
använder under handledning professionell
svenska samt sina övriga
språkliga färdigheter när
han/hon kommunicerar
med personer som kan
höra
77
Textförståelse
förstår det centrala innehållet i en allmän och i en
yrkesrelaterad text
förstår innehållet och
förstår utan svårighet
stilarten i en allmän text både allmänna texter och
och jämför skriftspråk- yrkesrelaterade texter
liga, allmänspråkliga och
talspråkliga texter
Informationssökning
söker under handledning
svenskspråkig information som är väsentlig med
tanke på det egna yrkesområdet
använder svenska vid
sökning av information
som gäller det egna yrkesområdet
söker information i
skriftliga och digitala
källor och bedömer deras
tillförlitlighet
beaktar upphovsrätten,
men behöver emellanåt
handledning
beaktar upphovsrätten
bl.a. genom att uppge
sina källor
kan hänvisa till källor
som använts och vid
behov anhålla om rätt att
använda dem
Mediekompetens och
användning av kommunikation på webben
använder den egna branschens fackpublikationer
och medier
använder centrala
kommunikationsverktyg
och kan bedöma medietexter
använder kommunikationsverktyg mångsidigt
och bedömer medietexter kritiskt
Skriftliga arbeten som
gäller branschen
skriver under handledning texter som är väsentliga med tanke på yrkesskickligheten och använder ett begripligt språk
skriver texter som är
väsentliga med tanke på
yrkesskickligheten i
enlighet med rättstavningsreglerna
skriver smidigt ett begripligt och tydligt allmänspråk i enlighet med
rättstavningsreglerna
Bedömning av sina
kunskaper i svenska
utarbetar dokument enligt utarbetar ändamålsenen mall.
liga dokument.
utarbetar ändamålsenliga
dokument och kan tilllämpa dokumentmallar.
bedömer sina kunskaper
och sin läskunnighet i
svenska utifrån respons
och anger vad som skulle
kunna förbättras i den
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och
läskunnighet, identifierar
sina styrkor och utvecklingsbehov samt utvecklar
sina kunskaper utifrån
respons
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och
läskunnighet samt identifierar sina styrkor och
utvecklingsbehov
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de obligatoriska målen för
kunnandet i delområdet Modersmålet, svenska för teckenspråkiga: En värld av texter (T2MO1), Epik och medietexter
(T2MO 2), Texter i Norden (T2MO 4) samt en av följande Texter, kultur och identitet (T2MO 3), Moderna texter (T2MO
5),Textens makt (T2MO6)eller Muntlig kommunikation (T2MO 7).
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande
• kan utveckla sina kommunikations- och interaktionsfärdigheter
78
•
•
•
kan tolka olika texttyper och har kännedom om litteratur
utvecklar sin produktion av yrkesrelaterade texter
förstår vad språklig identitet betyder och kan jämföra det tecknade och talade eller skrivna språkets uttrycksformer med varandra.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Utveckling av kommunikations- och interaktionsfärdigheter
uttrycker sina åsikter
och motiverar dem på
ett övertygande sätt
får kontakt med åhörarna när han/hon talar
och bygger upp sitt
inlägg så att det är lätt
att följa
håller interaktionen vid liv
när han/hon talar, åskådliggör sitt inlägg och bygger
upp dess innehåll så att det
är logiskt
agerar samarbetsvilligt i
arbetsuppgifterna och
använder hjälpmedel
vid behov
agerar samarbetsvilligt
som medlem av ett
team och förmedlar
meddelanden
kommunicerar professionellt och ansvarsfullt både
med personer som hör och
med döva personer
använder med hjälp av
mallar olika texttyper
och känner till kraven i
de miljöer där texterna
används
beaktar kraven förknippade med texttypen i de miljöer där
texterna förekommer
följer de grundläggande
normerna för språkbruket
och förklarar skrivna texter
på teckenspråk
identifierar litteraturens
huvudtyper och har fått
erfarenheter av att läsa
dem
känner till litteraturens
huvudtyper och bedömer böcker som
han/hon läst
bekantar sig med litteraturens huvudtyper och skaffar
sig mångsidiga läsupplevelser genom att läsa dem
Produktion av yrkesrelaterade texter
producerar yrkesrelaterade texter och använder ett lämpligt språk
producerar yrkesrelaterade texter och beaktar
arbetslivets krav i texterna
producerar flytande och
förståeliga yrkesrelaterade
texter och utvecklar sina
färdigheter utifrån respons
Förståelse av språklig identitet samt jämförelse av
tecknat språk med talat
språk
känner till de viktigaste undersöker kritisk de
skillnaderna mellan talat olika uttryckssätten i
och tecknat språk
språkbruket
jämför strukturer som är
karaktäristiska för det talade
språket med motsvarande
strukturer i teckenspråket
bedömer vilken betydelse det skrivna språket har för teckenspråkiga med tanke på yrkesarbete.
jämför svenskans och teckenspråkets betydelse i ett
flerspråkigt samhälle både
ur arbetslivets och individens synvinkel.
Tolkning av texttyper och
kännedom om litteratur
bedömer det skrivna
språkets ställning i förhållande till teckenspråket i samhället och
i arbetslivet.
79
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de valbara målen för kunnandet i delområdet Modersmålet, svenska för teckenspråkiga: En värld av texter (T2MO1), Epik och medietexter
(T2MO 2), Texter i Norden (T2MO 4) samt en av följande Texter, kultur och identitet (T2MO 3), Moderna texter (T2MO
5),Textens makt (T2MO6)eller Muntlig kommunikation (T2MO 7).
3.1.1.8 Modersmålet, romani
Obligatoriska mål för kunnandet, 5 kp
kan kommunicera i olika interaktionssituationer på romani
•
•
förstår det väsentliga innehållet i och syftet med texter som är skrivna på romani och som
gäller den egna branschen
•
skaffar och bedömer information med hjälp av medier på romani
•
producerar texter på romani
•
•
känner till romanins och den romska kulturens betydelse i ett mångfaldigt samhälle
kan bedöma och utveckla sina kunskaper i romani.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
lyssnar på andra och
kommer med inlägg i
interaktionssituationer
kommunicerar i olika
interaktionssituationer
och tar hänsyn till de
andra
kommunicerar aktivt i
olika interaktionssituationer och tar hänsyn till
de andra
använder romani på ett
begripligt sätt i bekanta
situationer
använder romani
ganska mångsidigt i
olika situationer
använder romani
mångsidigt i olika situationer
kan några branschrelaterade begrepp på romani
förstår det väsentliga
innehållet i texter och
kan viktiga branschrelaterade begrepp på romani
förstår det huvudsakliga
innehållet och detaljer i
texter och har god kännedom om centrala
branschrelaterade begrepp på romani
Den studerande
Agerande i kommunikations- och interaktionssituationer
Textförståelse
80
Informationssökning
söker information i olika
källor
söker information som
anknyter till det egna
yrkesområdet med hjälp
av olika kommunikationsverktyg och bedömer under handledning
om texterna är tillförlitliga
använder mångsidigt
olika kommunikationsverktyg vid informationssökning och bedömer om texterna är tillförlitliga
känner till medier som
ges ut på romani
använder medier som
ges ut på romani
använder på egen hand
medier som ges ut på
romani
Produktion av texter
skriver under handledning texter på romani
skriver texter på romani
skriver på egen hand
texter genom att
mångsidigt använda romani
Agerande i en språkligt
och kulturellt mångfaldig miljö
känner till de centrala
dragen hos romernas
språkliga och kulturella
bakgrund och drar nytta
av sin kännedom i den
mångfaldiga miljön.
känner till de centrala
dragen hos romernas
språkliga och kulturella
bakgrund och dragens
betydelse samt drar
nytta av sin kännedom i
den mångfaldiga miljön.
känner till romernas
språkliga och kulturella
tradition och dess betydelse samt agerar smidigt
i det mångfaldiga samhället.
Bedömning av sina
kunskaper i romani
bedömer sina kunskaper
och sin läskunnighet i
romani utifrån respons
och anger vad som skulle
kunna förbättras i den
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och
läskunnighet samt identifierar sina styrkor och
utvecklingsbehov
bedömer realistiskt sin
språkanvändning och
läskunnighet, identifierar
sina styrkor och utvecklingsbehov samt utvecklar
sina kunskaper utifrån
respons
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de obligatoriska målen för
kunnandet i delområdet Modersmålet, romani: Grunderna i språket befästs (MOR 1), Språkfärdigheten vidgas utanför den
närmaste kretsen (MOR 2), Romanin och den romska kulturen i dagens samhälle (MOR 6) samt någon av kurserna
Romernas muntliga och skiftliga tradition (MOR 3), Romanins och den romska kulturens historia och utbredning (MOR 4),
Romsk litteratur och annan romsk konst (MOR 5) eller Talkonsten och den muntliga kulturen på romani (MOR 7).
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande
•
kan utveckla sina kommunikations- och interaktionsfärdigheter på romani
•
kan utveckla förmågan att förstå och tolka texttyper som anknyter till den egna branschen
•
kan utveckla sin förmåga att skriva texter på romani
•
•
kan använda sina språkkunskaper för att söka information
känner till romanins och den romska kulturens betydelse i ett mångfaldigt samhälle.
81
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Agerande i kommunikations- och interaktionssituationer
kommunicerar i olika
interaktionssituationer
och tar hänsyn till de
andra
kommunicerar på ett
ändamålsenligt sätt i
olika interaktionssituationer och tar hänsyn
till de andra
kommunicerar aktivt i olika
interaktionssituationer, motiverar sina ståndpunkter
och tar på ett konstruktivt
sätt hänsyn till de andra
Textförståelse
förstår de viktigaste
frågorna i bekanta texter på romani
förstår det huvudsakliga innehållet i olika
texter och kan vissa
facktermer inom sin
bransch på romani
förstår innehållet i olika
texter, vissa kärnfrågor i
texter som gäller den egna
branschen och vissa facktermer inom sin bransch på
romani
Produktion av texter
producerar under hand- använder språkets
ledning yrkesrelaterade former smidigt i skrifttexter på romani med
lig kommunikation
rätt texttyp
producerar på egen hand
texter som anknyter till sin
egen bransch och använder
en smidig sats- och meningsbyggnad på romani
Informationssökning
söker information i
olika källor genom att
använda medier på
romani
söker med hjälp av
kommunikationsverktyg branschrelaterad
information i olika
källor
använder olika kommunikationsverktyg vid informationssökning och bedömer
om texterna är tillförlitliga
Förståelse av språk och
kultur
bedömer vilken betydelse och inverkan romernas språkliga och
kulturella tradition har
inom branschen.
drar nytta av dragen
hos romernas språkliga
och kulturella bakgrund samt av sin tvåeller flerspråkighet.
drar mångsidigt nytta av
romernas språkliga och
kulturella bakgrund och
bedömer sina möjligheter
att bevara romanin.
.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de valbara målen för kunnandet i delområdet Modersmålet, romani: Grunderna i språket befästs (MOR 1), Språkfärdigheten vidgas utanför den
närmaste kretsen (MOR 2), Romanin och den romska kulturen i dagens samhälle (MOR 6) samt någon av kurserna
Romernas muntliga och skiftliga tradition (MOR 3), Romanins och den romska kulturens historia och utbredning (MOR 4),
Romsk litteratur och annan romsk konst (MOR 5) eller Talkonsten och den muntliga kulturen på romani (MOR 7).
82
3.1.4 Det andra inhemska språket, svenska
Obligatoriska mål för kunnandet, 1 kp
Den studerande
•
•
kan använda det andra inhemska språket i sina arbetsuppgifter och i arbetsrelaterade interaktionssituationer
förstår de båda nationalspråkens och kulturernas betydelse i det mångkulturella Finland.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
förstår innehållet i
korta och enkla meddelanden som anknyter till det egna arbetet
och till säkerhet i arbetet
tolkar och använder arbetsrelaterade texter,
såsom arbets- och säkerhetsinstruktioner
gör korta arbetsrelaterade
anteckningar samt skriver
instruktioner eller beställningar
berättar kort om sig
själv eller om bekanta
saker i sitt arbete
klarar av rutinmässiga
talsituationer som anknyter till det dagliga livet,
om samtalspartnern talar
långsamt och använder
enkla, vanliga ord
klarar av vanliga kommunikationssituationer både
ansikte mot ansikte och i
telefon och ber vid behov
samtalspartnern om en
precisering eller förklaring
är medveten om det
svenska språkets och
kulturens betydelse i
Finland.
förstår det svenska språkets och kulturens ställning i det mångkulturella
Finland.
känner till de rättigheter
och skyldigheter som är
förenade med Finlands
nationalspråk.
Den studerande
Agerande i arbetslivets situationer där
språk används
Förståelse av språkets och kulturens
betydelse
Vid erkännande av kunnande motsvarar gymnasiekursen Arkielämää Pohjoismaissa (RUA1) eller Koulu ja vapaaaika (RUB1) i fråga om målen de obligatoriska målen för kunnandet i delområdet Det andra inhemska språket,
svenska.
På nivåskalan för den allmäneuropeiska referensramen för undervisning, inlärning och bedömning av språk
motsvarar vitsordet goda G2 färdighetsnivån A.2.2 i hör- och läsförståelse och färdighetsnivån A.2.1 i tal och
skrivning.
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande
83
•
•
•
•
•
övar upp förmågan att använda det andra inhemska språket i interaktionssituationer som anknyter till arbetet
och i arbetsuppgifter
klarar sig i vardagliga situationer på det andra inhemska språket
kan skriva korta texter som anknyter till det egna arbetet (t.ex. anteckningar, instruktioner, beställningar och
mejl)
kan dra nytta av olika informationskällor (hjälpmedel) i språkanvändningen
kan identifiera sina strategier att lära sig språket.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
klarar sig i interaktionssituationer som anknyter till branschen med
hjälp av olika hjälpmedel
använder språket ganska
naturligt i interaktionssituationer som anknyter
till branschen
klarar sig väl i interaktionssituationer som
anknyter till branschen
och kommunicerar
artigt
använder bekanta ord i
diskussioner och allmänspråkliga texter
samt förstår långsamt
tal
klarar av vardagliga livssituationer
använder i konversationer uttryck som är
karaktäristiska för språket och kulturen
Produktion av texter
skriver arbetsrelaterade
texter med enkla meningar och använder
ibland hjälpmedel
skriver om frågor som
gäller de viktigaste arbetsuppgifterna med de
vanligaste uttrycken
som är karaktäristiska
för språket
skriver ledigt texter
som gäller arbetsuppgifterna och använder
då de viktigaste orden.
Användning av informationskällor
söker tillsammans med
andra information i
olika informationskällor på det andra
inhemska språket
drar nytta av produceanvänder autentiskt
rade texter och publikat- svenskspråkigt material
ioner
och bedömer om texterna är relevanta
använder ordböcker
och elektroniska informationskällor
använder ordböcker och använder smidigt
elektroniska informatelektroniska ordböcker
ionskällor mångsidigt
och annat referensmaterial för att ta reda
på frågor som anknyter
till den egna branschen
Den studerande
Agerande i kommunikations- och interaktionssituationer
Identifiering av språkin- identifierar sina egna
lärningsstrategier
strategier för inlärning
av språket.
tar ansvar för sin inlärning av språket och drar
nytta av sina styrkor.
visar att han/hon är
uthållig och samarbetsvillig i språkstudierna.
84
Vid erkännande av kunnande motsvarar gymnasiekursen Arkielämää Pohjoismaissa (RUA1) eller Koulu ja vapaaaika (RUB1) i fråga om målen de valbara målen för kunnandet i delomårdet Den andra inhemska språket,
svenska.
På nivåskalan för den allmäneuropeiska referensramen för undervisning, inlärning och bedömning av språk
motsvarar vitsordet goda G2 färdighetsnivån A.2.2 i hör- och läsförståelse och färdighetsnivån A.2.1 i tal och
skrivning.
3.1.2 Det andra inhemska språket, finska
Obligatoriska mål för kunnandet kompetensmål, 2 kp
Den studerande
•
•
har sådana kommunikations- och interaktionsfärdigheter att hon/han klarar av arbetsuppgifterna inom sin
bransch på finska, även i digitala miljöer
förstår olika slags texter som gäller den egna branschen och skriver enklare texter på finska
•
•
kan söka information från olika källor och använda dem i sitt arbete
inser betydelsen av att kunna finska både i arbetslivet och i privatlivet.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
förstår innebörden i instruktioner och artiklar på
finska som ansluter till
yrkesområdet och viktiga
samhällsföreteelser
läser och förstår utan
svårighet olika slags texter och manualer som
anknyter till yrket, följer
med finska yrkespublikationer och samhällslivet i finskspråkiga medier
Den studerande
Textförståelse och
förstår innebörden i
skriftlig kommunikat- enkla skriftliga meddelanden och instruktion
ioner som hänför sig
till branschen och vardagslivet
Interaktion och agerande på finska i arbetslivet
skriver korta meddelanden och även
enkla redogörelser på
finska
skriver meddelanden samt svarar skriftligen på fråvid behov även längre
gor och skriver rapporter
redogörelser på finska
på finska
förstår enkla instruktioner och tilltal som
berör arbetet eller vardagslivet och kan möta
en kund eller arbetskamrat och förstå dennas frågor
förstår tydliga instruktioner och samtal i normalt tempo på arbetsplatsen och kan möta och
förstå kunder och arbetskamrater, samt även följa
med i medierna vad som
händer i branschen och
förstår även i snabbt
tempo olika slags instruktioner och diskussioner som anknyter till
yrkesområdet, kan bemöta finskspråkiga kunder modigt och förstår
deras avsikter och öns85
samhället
kemål
betjänar nöjaktigt
finskspråkiga kunder,
frågar sig fram i alldagliga situationer och
sköter de allra viktigaste arbetsuppgifterna
på finska, även i digitala miljöer
betjänar väl finskspråkiga
kunder, svarar på frågor
och gör beställningar
även i digitala miljöer;
deltar i rutinartat samtal
på arbetsplatsen
diskuterar utan svårighet
sina arbetsuppgifter på
finska, kan förklara
funktioner och detaljer,
även i digitala miljöer
samt ta initiativ till och
upprätthålla en diskussion i växlande tempo
Informationssökning
känner till principerna
för hur ordböcker,
medier och andra kunskapskällor används
använder ordböcker, medier och andra kunskapskällor på finska
använder mångsidigt
ordböcker, facklitteratur
och medier på finska, för
att få mera kunskap
Språkets och kulturens betydelse
inser betydelsen av att
kunna finska i alldagligt
umgänge och att kunna
arbeta i en finskspråkig
arbetsgemenskap.
arbetar väl i en finskspråkig arbetsgemenskap och
förkovrar sig medvetet i
yrkesspråket.
deltar aktivt i en finskspråkig arbetsgemenskap
och intresserar sig för
den finskspråkiga kulturen.
Vid erkännande av kunnande motsvarar gymnasiekursen Människans vardag och fritid (FINA 1)samt ytterligare
en valfri gymnasiekurs i finska, kompletterat med påvisade kunskaper i kommunikation inom branschen i
fråga om målen, de obligatoriska målen för kunnandet i delomårdet Det andra inhemska språket, finska.
Om finska studerats som modersmålsinriktad motsvarar vid erkännande av kunnande gymnasiekursen Människans vardag och fritid (FIM 1) samt ytterligare en valfri gymnasiekurs i finska, kompletterat med påvisade kunskaper i kommunikation inom branschen i fråga om målen, de obligatoriska målen för kunnandet i
delomårdet Det andra inhemska språket, finska.
På nivåskalan för den allmäneuropeiska referensramen för undervisning, inlärning och bedömning av språk
motsvarar vitsordet goda G2 färdighetsnivån B.1.2 för språkförståelse och färdighetsnivån B.1.1 för tal- och
skrivförmåga.
Om finska studerats som B-språk motsvarar vid erkännande av kunnande gymnasiekurserna Vardagsfinska
(FINB 1) och antingen Affärs- och yrkesliv (FINB 4) eller Trafik, teknik och miljö (FINB 5) i fråga om målen, de
obligatoriska målen för kunnandet i delområdet Det andra inhemska språket, finska.
Valbara kompetensmål, 2 kp
Den studerande
•
•
•
•
fördjupar sin förmåga att förstå och skriva arbetslivrelaterade texter
blir säkrare i att samtala och argumentera på finska
förkovrar sin förmåga att uppträda och samarbeta på finska
känner till sina strategier för språkinlärning.
Bedömning
86
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
förstår innebörden i
en arbetslivsrelaterad
text och kan kortfattat återge dess innehåll
förstår innebörden och
det centrala innehållet i
en arbetslivsrelaterad
text och kan anknyta
informationen till egna
erfarenheter
förstår både innebörden och budskapet i en
arbetslivsrelaterad text
och kan utvärdera textens innehåll
skriver korta och
enkla texter med anknytning till yrkeskompetensen
skriver texter med anknytning till yrkeskompetensen
uttrycker och motiverar sina åsikter och
beaktar även åsikterna
i arbetsgruppen
uttrycker och motiverar
på ett övertygande sätt
sina åsikter och beaktar
olikheterna i arbetsgruppens åsikter
skriver målinriktat texter med anknytning till
yrkeskompetensen och
bearbetar dem utgående från given respons
uttrycker och analyserar
på ett självkritiskt sätt
sina åsikter och kan
även kommunicera på
ett konstruktivt sätt i en
debatt
presenterar muntligt
ett bekant ämne
kan muntligt presentera
ett ämne på ett förståeligt sätt
kan muntligt presentera
även ett mer krävande
ämne på ett logiskt
uppbyggt sätt
känner till de svaga och
starka sidorna i sin inlärningsstrategi.
prövar nya inlärningsstrategier och inlärningsstilar.
Den studerande
Textförståelse och skriftlig kommunikation
Interaktion och agerande
på finska i arbetslivet
Språkinlärningsfärdigheter är medveten om sin
personliga inlärningsstrategi.
Vid erkännande av kunnande motsvarar gymnasiekursen Människans vardag och fritid (FINA 1)samt ytterligare
en valfri gymnasiekurs i finska, kompletterat med påvisade kunskaper i kommunikation inom branschen i
fråga om målen, de valbara målen för kunnandet i delomårdet Det andra inhemska språket, finska.
Om finska studerats som modersmålsinriktad motsvarar vid erkännande av kunnande gymnasiekursen Människans vardag och fritid (FIM 1) samt ytterligare en valfri gymnasiekurs i finska, kompletterat med påvisade kunskaper i kommunikation inom branschen i fråga om målen, de valbara målen för kunnandet i delomårdet Det
andra inhemska språket, finska.
På nivåskalan för den allmäneuropeiska referensramen för undervisning, inlärning och bedömning av språk
motsvarar vitsordet goda G2 färdighetsnivån B.1.2 för språkförståelse och färdighetsnivån B.1.1 för tal- och
skrivförmåga.
Om finska studerats som B-språk motsvarar vid erkännande av kunnande gymnasiekurserna Vardagsfinska
(FINB 1) och antingen Affärs- och yrkesliv (FINB 4) eller Trafik, teknik och miljö (FINB 5) i fråga om målen, de
valbara målen för kunnandet i delområdet Det andra inhemska språket, finska
87
3.1.3 Främmande språk
Inom den grundläggande yrkesutbildningen är målen för kunnandet i främmande språk och bedömningen av
kunnandet differentierade på basis av om det språk som den studerande valt är ett A- eller B-språk. Det valda
främmande språket kan också vara ett helt nytt språk för den studerande, och då tillämpas målen och bedömningen för B-språket. Med A-språk och B-språk avses följande:
A-språk = det främmande språk i vilket studier inletts i årskurserna 1–6
B-språk = det främmande språk i vilket studier inletts i årskurserna 7–9
3.1.3.1 Främmande språk, A-språk
Obligatoriska mål för kunnandet, 2 kp
Den studerande
•
kan kommunicera och agera i olika interaktionssituationer så väl att han eller hon kan utöva sitt yrke
•
•
•
kan använda det främmande språk som behövs i arbetsuppgifterna inom den egna branschen
kan söka information i olika källor på det främmande språket
kan agera i en flerspråkig och mångkulturell miljö.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
förstår korta och
enkla muntliga instruktioner som gäller
arbete inom den egna
branschen och kan
följa dem
förstår de vanligaste
muntliga meddelandena
om produkter och processer i det egna arbetet
och den egna branschen
och kan följa dem
förstår de centrala tankegångarna i vanligt tal i
normalt tempo och följer dem
berättar kort om sig
själv och sina arbetsuppgifter genom att
svara på frågor som
ställs i förutsägbara
och bekanta arbetssituationer
berättar om sig själv och
arbetsuppgifterna inom
branschen på ett förståeligt sätt och deltar i diskussionen om samtalspartnern talar långsamt
och använder enkla konstruktioner
berättar i bekanta situationer om sin arbetsplats
och sitt arbete samt om
de normer och sätt som
hör ihop med arbetet
samt begär fler instruktioner om sitt arbete
Förståelse och produkt- förstår korta och
ion av texter
enkla skriftliga meddelanden som gäller
arbete inom den egna
förstår skriftliga instruktioner om produkter och
processer som anknyter
till det egna arbetet och
förstår skriftliga instruktioner om produkter och processer som
anknyter till det egna
Den studerande
Agerande i kommunikations- och interaktionssituationer
88
branschen
den egna branschen,
ställer preciserande frågor och kan följa instruktionerna
arbetet och den egna
branschen samt respons
som getts på arbetet
skriver under handskriver med hjälp av en
ledning och med hjälp mall korta texter som
av en mall korta texter gäller det egna arbetet
som gäller det egna
arbetet
skriver smidigt vanliga
meddelanden och korta
texter samt fyller i dokument som gäller det
egna arbetet
Informationssökning
söker under handledning information i
material och instruktioner som gäller det
egna arbetet, även
genom att använda
elektroniska informationskällor
söker på egen hand information om den egna
branschen, tillämpar sina
kunskaper och färdigheter samt motiverar
sina lösningar
Agerande i en flerspråkig och mångkulturell
miljö
är medveten om bety- använder språket i en
delsen av det språk
flerspråkig eller mångsom han/hon studerat kulturell miljö.
och av den kultur som
det representerar.
söker mångsidigt information som gäller den
egna branschen, även i
elektroniska informationskällor
tillämpar i sitt arbete
sina kunskaper och färdigheter i det främmande språket och i
kulturen.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i A-språket i fråga om målen de obligatoriska målen för kunnandet i delområdet Främmande språk, A-språk: De unga och deras värld och Studier och arbete.
På nivåskalan för den allmäneuropeiska referensramen för undervisning, inlärning och bedömning av språk
motsvarar vitsordet goda G2 färdighetsnivån B.1.1i hör- och läsförståelse och färdighetsnivån B.1.1 för taloch skrivförmåga.
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande
• kan kommunicera på ett främmande språk i situationer i arbetslivet
• kan agera i olika interaktionssituationer på ett främmande språk
• kan vara aktiv som medborgare i sammanhang där ett främmande språk används
• förstår språkets och kulturens betydelse
• kan utveckla sina strategier för och sätt att lära sig språket.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedöm-
Bedömningskriterier
89
ning
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Agerande i kommunikations- och interaktionssituationer
berättar om sig själv
berättar på ett begripligt
och sina arbetsuppgifter sätt om sig själv och
samt svarar på frågor
arbetsuppgifterna inom
branschen och deltar i
diskussionen
berättar i bekanta situationer om sin arbetsplats
och sitt arbete och om
de normer och sätt som
hör ihop med arbetet
och tar vid behov reda
på motsvarande saker i
andra länder samt begär
fler instruktioner om
sitt arbete
klarar av allmänspråkklarar av en mängd
liga interaktionssituatolika arbetsrelaterade
ioner, där man även
interaktionssituationer
behandlar ämnen relaterade till de vanligaste
arbetsuppgifterna
uppträder naturligt i
arbetsrelaterade interaktionssituationer där
man även behandlar
svårare ämnen
Agerande som aktiv
medborgare i sammanhang där ett främmande
språk används
förstår hur man kan
påverka och dra nytta
av sociala medier på det
främmande språket
använder det främmande språket för att
påverka och dra nytta
av sociala medier
följer aktuella diskussioner på det främmande
språket och tar ställning
i diskussionerna
Förståelse av språkets
och kulturens betydelse
skaffar information om
levnadssätten i de länder där det främmande
språket talas
visar i sitt arbete att
han/hon förstår språklig och kulturell mångfald
drar i sitt eget arbete
mångsidig nytta av de
möjligheter som olika
språk och kulturer erbjuder
Utveckling av språkinlärningen
identifierar sina egna
strategier för inlärning
av språket.
bedömer styrkorna och stärker sin inlärning
svagheterna i sitt sätt att genom att pröva nya
lära sig språket.
inlärningssätt
skaffar grundläggande
information om möjligheterna att studera i en
miljö där det främmande språket används.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i A-språket i fråga om målen de obligatoriska målen för kunnandet i delområdet Främmande språk, A-språk: De unga och deras värld och Studier och arbete.
På nivåskalan för den allmäneuropeiska referensramen för undervisning, inlärning och bedömning av språk
motsvarar vitsordet goda G2 färdighetsnivån B.1.1i hör- och läsförståelse och färdighetsnivån B.1.1 för taloch skrivförmåga.
90
3.1.3.2 Främmande språk, B-språk
Obligatoriska mål för kunnandet, 2 kp
Den studerande
•
kan kommunicera och agera i olika interaktionssituationer så väl att han eller hon kan utöva sitt yrke
•
kan använda det främmande språk som behövs i arbetsuppgifterna inom den egna branschen
•
kan söka information i olika källor på det främmande språket.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
förstår korta och
enkla muntliga meddelanden som gäller
den egna branschens
arbete och kan följa
dem
förstår de vanligaste
muntliga instruktionerna
om produkter och processer i det egna arbetet
och den egna branschen
och kan följa dem
förstår de centrala tankegångarna i ett vanligt
tal i normalt tempo och
följer dem
berättar kort om sig
själv och sina arbetsuppgifter i förutsägbara och bekanta arbetssituationer
berättar om sig själv och
arbetsuppgifterna inom
branschen på ett förståeligt sätt och deltar i diskussionen genom att
använda enkla konstruktioner
berättar i bekanta situationer om sin arbetsplats
och sitt arbete samt begär fler instruktioner om
sitt arbete
förstår korta och
enkla skriftliga meddelanden som gäller
arbete inom den egna
branschen
förstår skriftliga instruktioner om produkter och
processer i det egna arbetet och den egna branschen genom att använda hjälpmedel samt
ställer preciserande frågor och kan agera enligt
dem
förstår skriftliga instruktioner om produkter och processer som
anknyter till det egna
arbetet och den egna
branschen samt respons
som getts på arbetet
skriver enkla och
korta texter som gäller
det egna arbetet under
handledning och efter
en mall
skriver efter en mall
enkla och korta texter
som gäller det egna arbetet
skriver vanliga meddelanden och korta texter samt fyller i enkla
dokument som gäller det
egna arbetet
Den studerande
Agerande i kommunikations- och interaktionssituationer
Textförståelse
91
Informationssökning
söker under handledning information i
material och instruktioner som gäller det
egna arbetet, även
genom att använda
elektroniska informationskällor.
söker mångsidigt information som gäller den
egna branschen, även i
elektroniska informationskällor.
söker mångsidigt information om den egna
branschen, tillämpar sina
kunskaper och färdigheter samt motiverar
sina lösningar.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i B1-språket i fråga om målen de obligatoriska målen för kunnandet i delområdet Främmande språk, B-språk: De unga och deras värld och Studier, arbete och
samhälle.
På nivåskalan för den allmäneuropeiska referensramen för undervisning, inlärning och bedömning av språk
motsvarar vitsordet goda G2 färdighetsnivån A.2.1i hör- och läsförståelse och färdighetsnivån A.1.3 för taloch skrivförmåga.
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande
• kan kommunicera på ett främmande språk i situationer i arbetslivet
• kan agera i olika interaktionssituationer på ett främmande språk
• kan skriva en branschrelaterad text på ett främmande språk
• vet språkets och kulturens betydelse
• kan utveckla sina strategier för och sätt att lära sig språket.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
berättar om sig själv
och sitt arbete, nämner
t.ex. verktyg, yrkesbenämningar och arbetsuppgifter
svarar på enkla frågor
vid behandling av sin
arbetsmiljö och sig själv
när samtalspartnern
talar långsamt och tydligt
ställer enkla frågor och
svarar när man behandlar den egna arbetsmiljön och honom/henne
själv när samtalspartnern talar tydligt samt
begär förtydliganden
vid behov
kommunicerar muntligt
t.ex. när han/hon presenterar sig i bekanta
vardags- och arbetslivssituationer
deltar i diskussionen om klarar sig i arbetslivets
samtalspartnern talar
vanliga servicesituationlångsamt och använder er
tydliga konstruktioner
Den studerande
Agerande i kommunikations- och interaktionssituationer
92
Produktion av texter
skriver under handledning och med hjälp av
en mall texter som gäller det egna arbetet
skriver med hjälp av en
mall texter som gäller
det egna arbetet
Agerande i en flerspråkig och mångkulturell
miljö
är medveten om betyanvänder språket i en
delsen av det språk som flerspråkig eller mångstuderats och den kultur kulturell miljö
som det representerar
Utveckling av språkinlärningen
identifierar sina egna
strategier för inlärning
av språket.
skriver ledigt vanliga
meddelanden och arbetsrelaterade texter
samt fyller i dokument
som gäller det egna
arbetet
tillämpar i sitt arbete
sina kunskaper och
färdigheter i det främmande språket och i
den främmande kulturen
bedömer styrkorna och stärker sin inlärning
svagheterna i sitt sätt att genom att pröva nya
lära sig språket.
inlärningssätt.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i B1-språket i fråga om målen de obligatoriska målen för kunnandet i delområdet Främmande språk, B-språk: De unga och deras värld och Studier, arbete och
samhälle.
På nivåskalan för den allmäneuropeiska referensramen för undervisning, inlärning och bedömning av språk
motsvarar vitsordet goda G2 färdighetsnivån A.2.1i hör- och läsförståelse och färdighetsnivån A.1.3 för taloch skrivförmåga.
3.2
Kunnande i matematik och naturvetenskap
Denna examensdel ska innehålla de obligatoriska målen för kunnandet i alla tre delområden (sammanlagt 6
kompetenspoäng). Dessutom ska examensdelen innehålla valbara mål för kunnandet från vilket delområde
eller vilka delområden som helst så att den studerande får ihop sammanlagt 9 kompetenspoäng i kunnande i
matematik och naturvetenskap.
3.2.1 Matematik
Obligatoriska mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande
• behärskar de elementära räkneoperationerna, procenträkning och omvandling av måttenheter i den omfattning som krävs inom den egna branschen och i vardagslivet
• kan beräkna ytor och volymer
• kan tillämpa geometri i den omfattning som uppgifterna inom den egna branschen kräver och uppfattar rum
och former tredimensionellt
• kan använda lämpliga matematiska metoder för att lösa problem inom den egna branschen
• kan bedöma om erhållna resultat är riktiga och av rätt storleksordning
93
•
kan använda räknare, dator och vid behov övriga matematiska hjälpmedel för att lösa matematiska problem.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Utförande av elementära räkneoperationer
och procentberäkningar samt omvandling av
måttenheter
utför de vanligaste räkneoperationerna som
anknyter till arbetsuppgifterna och vardagslivet
utför smidigt räkneoperationer som anknyter till
yrket och vardagslivet
tillämpar de räkneoperationer som behövs
inom yrkesområdet och
i vardagslivet och bedömer nivån på resultatens noggrannhet
Beräkning av area och
volym, tillämpning av
geometri
utför de vanligaste areoch volymberäkningarna
utför smidigt de vanligaste area- och volymberäkningarna
tillämpar area- och volymberäkningar i arbetsuppgifter och bedömer resultaten
Lösning av matematiska problem
löser de viktigaste matematiska problemen
som anknyter till arbetsuppgifterna och
använder då enkla räkneoperationer
löser yrkesrelaterade
problem med matematiska metoder
tillämpar matematiska
metoder vid lösning och
uppställning av matematiska problem som anknyter till yrkesområdet
samt bedömer metodernas tillförlitlighet och
noggrannhet
Kontroll av riktigheten kontrollerar att enkla
i matematiska resultat beräkningar är riktiga
kontrollerar att beräkningar är riktiga
kontrollerar att olika
typer av beräkningar är
riktiga och av rätt storleksordning
Användning av räknare och andra hjälpmedel
använder smidigt räknare och andra hjälpmedel för att lösa problem
som anknyter till yrkesområdet.
använder mångsidigt
och effektivt egenskaperna hos en räknare och
andra hjälpmedel för att
lösa problem som anknyter till yrkesområdet.
använder räknare och
andra hjälpmedel för att
lösa elementära matematiska uppgifter som
anknyter till arbetsuppgifterna.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de obligatoriska målen för
kunnandet i delområdet Matematik: Uttryck och ekvationer (MAB 1), Geometri (MAB 2) och Ekonomisk matematik
(MAB 7) eller Funktioner och ekvationer (MAA 1) och antingen Polynomfunktioner (MAA 2) eller Geometri (MAA
3).
94
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande
• kan uttrycka relationer mellan variabler med matematiska uttryck
• kan bilda och göra upp ekvationer, uttryck, tabeller och ritningar som anknyter till den egna branschen
• kan lösa matematiska uppgifter som behövs i arbetet med hjälp av ekvationer, slutledningar eller diagram
• kan bedöma om resultaten är riktiga och av rätt storleksordning
• kan tillämpa den ekonomiska matematik som behövs i vardags- och arbetslivet, såsom lönsamhets-, kostnads-, skatte- och lånekalkyler
• kan samla och gruppera information som anknyter till den egna branschen.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Användning av matematiska uttryck
använder enkla matematiska uttryck
bildar och använder enkla
matematiska uttryck
bildar och använder matematiska uttryck
Användning av ekvationer, uttryck,
tabeller och ritningar
i branschspecifika
uppgifter
använder enligt instruktioner ekvationer,
uttryck, tabeller och
ritningar i branschspecifika uppgifter
använder ekvationer, uttryck, tabeller och ritningar i branschspecifika uppgifter
tillämpar ekvationer,
uttryck, tabeller och ritningar i branschspecifika
uppgifter
Tillämpning av ekonomisk matematik
gör enkla kostnadsoch lönsamhetsjämförelser med hjälp av
ekonomisk matematik
gör kostnads- och lönsamhetsjämförelser med
hjälp av ekonomisk matematik
gör kostnads- och lönsamhetsjämförelser med
hjälp av ekonomisk matematik och drar utifrån
jämförelserna välgrundade slutsatser
Kontroll av riktigheten i matematiska
resultat
kontrollerar att enkla
beräkningar är riktiga
kontrollerar att beräkningar är riktiga
kontrollerar att olika
typer av beräkningar är
riktiga och av rätt storleksordning
Insamling och gruppering av information
samlar information i
grafisk form och i tabellform från olika
källor.
samlar och grupperar
information enligt behovet genom att som källa
använda statistik, tabeller
och diagram.
samlar information på ett
mångsidigt sätt och tilllämpar och använder
statistik, tabeller och
diagram som informationskällor och grupperar
utifrån dessa information
för olika behov.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de valbara målen för kunnandet i delområdet Matematik: Uttryck och ekvationer (MAB 1), Geometri (MAB 2) och Ekonomisk matematik
95
(MAB 7) eller Funktioner och ekvationer (MAA 1) och antingen Polynomfunktioner (MAA 2) eller Geometri (MAA
3).
3.2.2 Fysik och kemi
Obligatoriska mål för kunnandet, 2 kp
Den studerande
• kan tillämpa de begrepp, fenomen och lagbundenheter inom fysiken som är centrala med tanke på den
egna branschen
• kan i sitt arbete beakta de kemiska fenomen som är centrala med tanke på den egna branschen samt kemiska ämnens särskilda egenskaper
• kan förvara, använda och bortskaffa ämnen som behövs inom den egna branschen.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Tillämpning av fysikens begrepp, fenomen och lagbundenheter
behärskar fysikens begrepp och lagbundenheter så väl att han/hon i
sina arbetsuppgifter kan
beakta de fenomen som
anknyter till dem, men
behöver handledning på
vissa punkter
behärskar fysikens begrepp och lagbundenheter så väl att han/hon i
sina arbetsuppgifter kan
beakta de fenomen som
anknyter till dem
behärskar fysikens begrepp och lagbundenheter så väl att han/hon
i sina arbetsuppgifter på
egen hand kan beakta
de fenomen som anknyter till dem
Beaktande av kemiska ämnen och
deras egenskaper i
arbetet
beaktar i sitt arbete egenskaperna hos de kemiska
ämnen som används
mest i det egna arbetet
samt reaktionerna och
miljöriskerna i anknytning till dessa så väl att
han/hon inte äventyrar
sin egen eller andras säkerhet eller miljön, men
behöver en aning handledning
beaktar i sitt arbete egenskaperna hos de kemiska
ämnen som används mest
i det egna arbetet samt
reaktionerna och miljöriskerna i anknytning till
dessa så väl att han/hon
inte äventyrar sin egen
eller andras säkerhet eller
miljön
beaktar på egen hand i
sitt arbete egenskaperna
hos de kemiska ämnen
som används mest i det
egna arbetet samt reaktionerna och miljöriskerna i anknytning till
dessa så väl att han/hon
inte äventyrar sin egen
eller andras säkerhet
eller miljön och ger
även andra instruktioner om säkert arbete
Förvaring, hantering
och bortskaffande
av kemikalier
hanterar, förvarar och
bortskaffar på rätt sätt
kemikalier som behövs i
de egna arbetsuppgifterna, men behöver delvis
handledning.
hanterar, förvarar och
bortskaffar på rätt sätt
kemikalier som behövs i
de egna arbetsuppgifterna.
hanterar, förvarar och
bortskaffar på rätt sätt
kemikalier som behövs i
de egna arbetsuppgifterna, och gör detta på
egen hand och smidigt.
96
Vid erkännande av kunnande ersätter gymnasiekurserna Fysiken som naturvetenskap (FY 1) och Människans kemi
och kemin i livsmiljön (KE 1) målen för kunnandet i de gemensamma examensdelarna i examensdelen Fysik och
kemi.
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande
• kan tillämpa de grundläggande begrepp och lagbundenheter inom mekanik, värmelära och ellära som är
centrala med tanke på den egna branschen samt beakta dem i sitt arbete
• kan framställa blandningar av ämnen som behövs inom branschen
• kan göra experimentella observationer och mätningar av fysikaliska och kemiska fenomen som är centrala
med tanke på den egna branschen
• kan samla, hantera och analysera sina experimentella observationer och mätningar
• kan bedöma tillförlitlighet, noggrannhet och relevans för sina experimentella observationer och mätresultat.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Kännedom om
lagbundenheterna
inom värmelära,
mekanik och ellära
och beaktande av
dem i arbetet
behärskar lagbundenheterna i värmelära, mekanik
och ellära så väl att
han/hon i sina arbetsuppgifter beaktar de fenomen som anknyter till
dem, men behöver handledning på vissa punkter
behärskar lagbundenheterna i värmelära, mekanik
och ellära så väl att
han/hon i sina arbetsuppgifter beaktar de fenomen
som anknyter till dem
behärskar lagbundenheterna i värmelära, mekanik och ellära så väl
att han/hon i sina arbetsuppgifter på egen
hand beaktar de fenomen som anknyter till
dem
Framställning av
blandningar
beräknar under handledning halter och ämnesmängder även med hjälp
av reaktionslikheter samt
söker enligt instruktioner
information i säkerhetsdatabladen för kemikalierna
beräknar halter och ämnesmängder även med
hjälp av reaktionslikheter
samt söker information i
säkerhetsdatabladen för
kemikalierna
beräknar på egen hand
och smidigt halter och
ämnesmängder även
med hjälp av reaktionslikheter i olika arbetssituationer i enlighet med
den information
han/hon hämtat från
olika informationskällor
Observation och
mätning
utför mätningar och experimentella observationer genom att använda de
vanligaste mätmetoderna
och mätinstrumenten i en
handledd arbetssituation
utför mätningar och experimentella observationer
genom att använda de
vanligaste mätmetoderna
och mätinstrumenten på
egen hand
använder smidigt de
lämpligaste metoderna
och instrumenten för
mätningar och experimentella observationer
och utför sitt arbete
systematiskt och omsorgsfullt
97
Insamling, bearbetning och analys
av mätresultat
samlar resultaten som
erhållits vid mätning och
experimentellt arbete,
presenterar dem med
möjliga diagram och tabeller och beräknar med
hjälp av dem det slutliga
resultatet, men behöver
handledning i vissa frågor
samlar resultaten som
erhållits vid mätning och
experimentellt arbete, presenterar dem med diagram
och tabeller och beräknar
med hjälp av dem det slutliga resultatet efter en analys
samlar på egen hand
resultaten som erhållits
vid mätning och experimentellt arbete, presenterar dem med diagram och tabeller och
beräknar med hjälp av
dem det slutliga resultatet efter en analys
Bedömning av
mätresultatens
tillförlitlighet,
noggrannhet och
relevans
bedömer mätresultatens
tillförlitlighet, bestämmer
några felfaktorer och
redovisar resultaten med
rätt noggrannhet, men
behöver emellanåt handledning.
bedömer mätresultatens
tillförlitlighet, bestämmer
några felfaktorer och redovisar resultaten med rätt
noggrannhet.
bedömer på egen hand
mätresultatens tillförlitlighet, bestämmer felfaktorerna och redovisar
resultaten med rätt noggrannhet.
Vid erkännande av kunnande ersätter gymnasiekurserna Fysiken som naturvetenskap (FY 1), Värme (FY 2) och
Människans kemi och kemin i livsmiljön (KE 1) målen för kunnandet i de gemensamma examensdelarna i examensdelen Fysik och kemi.
3.2.3 Informations- och kommunikationsteknik samt användningen av den
Obligatoriska mål för kunnandet, 1 kp
Den studerande
• kan använda de vanligaste informations- och kommunikationstekniska tillämpningarna och utnyttja de
anvisningar och handböcker som är avsedda för dem
• kan skydda sin nätidentitet och integritet
• kan följa anvisningar och bestämmelser om upphovsrätt, informationssäkerhet och dataskydd
• behärskar de olika sätten att lagra och skicka filer.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömBedömningskriterier
ning
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Användning av informations- och kommunikationstekniska tillämpningar
använder de tillämpanvänder smidigt tillningar som han/hon
lämpningar som
behöver men behöver han/hon behöver
emellanåt handledning
använder tillämpningar
mångsidigt enligt situation och behov
Användning av anvisningar och handböcker
använder anvisningar
och handböcker, men
behöver emellanåt
handledning
använder smidigt anvisningar och handböcker
och löser olika problem
med hjälp av dem
använder smidigt anvisningar och handböcker
98
Skydd av sin nätidentitet
och integritet
skapar under handledning en nätidentitet
och bedömer riskerna
förknippade med användningen av den
samt skyddsmetoderna
skapar en nätidentitet
och bedömer riskerna
förknippade med användningen av den
samt skyddsmetoderna
skapar en nätidentitet,
bedömer riskerna förknippade med användningen av den och väljer
skyddsmetoder som är
lämpliga för utrustningen och användningssätten
väljer under handledning en för situationen lämplig skyddsnivå
för internetanslutningen
väljer en för situationen
lämplig skyddsnivå för
internetanslutningen
väljer en för olika situationer lämplig skyddsnivå
för internetanslutningen
kan välja ett säkert
sätt för att sköta betalningar i Finland
kan välja ett säkert sätt
för att sköta betalningar
i Finland samt utlandsbetalningar
kan välja ett för situationen lämpligt och säkert sätt för att sköta
betalningar i Finland
samt utlandsbetalningar
följer på egen hand
anvisningar och bestämmelser om upphovsrätt, informationssäkerhet och dataskydd
följer på egen hand anvisningar och bestämmelser om upphovsrätt,
informationssäkerhet
och dataskydd, håller
sina kunskaper uppdaterade och ger vid behov
andra handledning
följer etiketten för
nätanvändningen
följer etiketten för nätanvändningen
följer etiketten för nätanvändningen
kan använda de vanligaste sätten att förvara och sända filer.
väljer ändamålsenliga
sätt att förvara och
sända filer.
väljer ändamålsenliga
sätt att förvara och
sända filer och beaktar
då informationssäkerheten.
Iakttagande av anvisföljer i sitt arbete anningar och bestämmelser visningar och bestämmelser om upphovsrätt, informationssäkerhet och dataskydd, men behöver
emellanåt handledning
Förvaring och sändning
av filer
I grunderna för gymnasiets läroplan finns ingen obligatorisk kurs som i fråga om målen skulle motsvara de
obligatoriska målen för kunnandet i delområdet Informations- och kommunikationsteknik samt användningen av den.
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande
• kan sätta sig in i tillämpningar som finns i olika informationssystem och som kan användas inom det egna
yrkesområdet
• kan lösa de vanligaste problemen i anknytning till informations- och kommunikationstekniska tillämpningar
99
•
•
•
kan börja använda nya informations- och kommunikationstekniska enheter och tillämpningar
kan agera i elektroniska medier för att utveckla och dela med sig av sitt kunnande
kan utnyttja digitalt material vid beskrivning av den professionella utvecklingen och vid marknadsföring av sitt
kunnande/sin yrkesskicklighet.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Utnyttjande av tillämpningar i informationssystem avsedda för det
egna yrkesområdet
söker information som
han/hon själv behöver
om de tillämpningar i
informationssystem
som används inom yrkesområdet
söker information om
de tillämpningar i informationssystem som
håller på att utvecklas
för yrkesområdet
söker aktivt information om hur man inom
yrkesområdet utvecklar
tillämpningar i informationssystemet
Ibruktagning av utrustning och tillämpningar
tar i bruk ny utrustning
och nya tillämpningar
som han/hon själv ska
använda, men behöver
emellanåt handledning
tar smidigt i bruk ny
utrustning och nya tilllämpningar som
han/hon själv ska använda
tar smidigt i bruk ny
utrustning och nya tilllämpningar som
han/hon själv ska använda och kan vid behov ge andra handledning
Utnyttjande av elektroniska medier
söker branschrelaterad
information, arbetar i
nätverk som använder
informations- och
kommunikationsnät och
bedömer informationens praktiska betydelse,
men behöver emellanåt
handledning
söker branschrelaterad
information, arbetar i
nätverk som använder
informations- och
kommunikationsnät och
bedömer informationen
kritiskt
söker mångsidigt
branschrelaterad information, arbetar aktivt i nätverk som använder informationsoch kommunikationsnät och bedömer informationen kritiskt
Utnyttjande av digitalt
material
använder digitala
material för beskrivning
av sitt kunnande och sin
yrkesskicklighet, men
behöver emellanåt
handledning.
använder digitala
material för beskrivning
av sitt kunnande och sin
yrkesskicklighet och
utnyttjar dem vid arbetssökning.
beskriver sin yrkesskicklighet mångsidigt
med digitala material
och utnyttjar dem effektivt vid arbetssökning.
I grunderna för gymnasiets läroplan finns ingen obligatorisk kurs som i fråga om målen skulle motsvara de
valbara målen för kunnandet i delområdet Informations- och kommunikationsteknik samt användningen av den.
100
3.3 Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet
Examensdelen ska innehålla de obligatoriska målen för kunnandet i alla fyra delområden (sammanlagt 5 kompetenspoäng). Dessutom ska examensdelen innehålla valbara mål för kunnandet från vilket delområde eller
vilka delområden som helst så att den studerande får ihop sammanlagt 8 kompetenspoäng för kunnande som
behövs i samhället och i arbetslivet.
3.3.1
Samhällsfärdigheter
Obligatoriska mål för kunnandet, 1 kp
Den studerande
• kan agera som medborgare och delta i samhälleligt beslutsfattande
• kan följa principerna om jämlikhet och likabehandling
• kan planera och sköta sin egen ekonomi och bedöma riskerna i fråga om den
• använder sociala medier som ett medel för aktivt deltagande
• kan använda tjänster som samhället tillhandahåller och vara konsument.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
känner till medborgarnas grundrättigheter
och skyldigheter i Finland och kan berätta
om dem
känner till medborgarnas
grundrättigheter och
skyldigheter i Finland och
kan berätta om dem
känner till medborgarnas
grundrättigheter och
skyldigheter i Finland
och bedömer dem i förhållande till rättigheterna
och skyldigheterna i
andra länder
följer det samhälleliga
beslutsfattandet
följer det samhälleliga
beslutsfattandet och uttrycker sina egna åsikter
om frågor som han/hon
anser viktiga
följer aktivt det samhälleliga beslutsfattandet
och deltar i det på olika
sätt
deltar i verksamhet
som ordnas av studerande eller andra
och påverkar för sin
del den gemensamma
verksamheten
deltar i verksamhet som
ordnas av studerandekåren eller andra organisationer och påverkar för
sin del beslutfattandet
deltar i verksamhet som
ordnas av studerandekåren eller andra organisationer och påverkar aktivt
beslutfattandet i frågor
samarbetar smidigt
med olika människor,
även i mångkulturella
behandlar människor
respektfullt, bemöter sina
arbetskamrater och kun-
bidrar till en tolerant
atmosfär på arbetsplatsen och ingriper på
Den studerande
Agerande som medborgare och deltagande i samhälleligt
beslutsfattande
Iakttagande av principerna om jämlikhet
och likabehandling
101
arbetsenheter
der jämlikt oberoende av
eventuell olikhet
lämpligt sätt om det
förekommer mobbning
eller trakasserier
Planering och skötsel
av sin egen ekonomi
utarbetar under handledning en plan över
sina utgifter och inkomster och beaktar
då villkoren, följderna
och riskerna förknippade med lån
utarbetar en plan över
sina utgifter och inkomster och förutser då kommande händelser samt
beaktar villkoren, följderna och riskerna förknippade med lån
utarbetar på egen hand
och ansvarsfullt en plan
över sina utgifter och
inkomster och förutser
då kommande händelser
samt beaktar villkoren,
följderna och riskerna
förknippade med lån
Utnyttjande av sociala
medier
använder under handledning sociala medier
för att främja sina egna
intressen och/eller
intressen som en
sammanslutning eller
ett företag som
han/hon representerar
har
använder sociala medier
för att främja sina egna
intressen och/eller intressen som en sammanslutning eller ett företag
som han/hon representerar har
använder sociala medier
mångsidigt för att främja
sina egna intressen
och/eller intressen som
en sammanslutning eller
ett företag som han/hon
representerar har
Användning av tjänster som tillhandahålls i
samhället och agerande som konsument
använder de tjänster
som studerande behöver och förstår hur
tjänsterna i samhället
finansieras
använder mångsidigt och
med urskillning de tjänster som studerande behöver och förstår hur
tjänsterna i samhället
finansieras
använder och väljer på
egen hand de tjänster
som studerande behöver
och förstår hur tjänsterna i samhället finansieras
känner till konsumentens rättigheter och
skyldigheter och vet
var man kan få hjälp i
konsumentfrågor.
söker forskningsbaserad
information om produkter och tjänster i olika
källor och vet var man
kan få information och
hjälp i konsumentfrågor.
söker forskningsbaserad
information om produkter och tjänster i olika
källor och kan bedöma
informationskällornas
tillförlitlighet.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de obligatoriska målen för
kunnandet i delområdet Samhällsfärdigheter: Samhällskunskap (SL 1) och Ekonomisk kunskap (SL 2).
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande
•
•
•
•
kan söka information om möjligheterna till samhällelig påverkan och om det samhälleliga beslutsfattandet, även om Europeiska unionen
känner till den egna branschens samhälleliga betydelse och inverkan
kan följa den samhälleliga debatten och ekonomiska nyheter
kan redogöra för hur den samhälleliga och ekonomiska situationen återspeglar sig på arbetsplatserna
och sysselsättningen inom den egna branschen
102
•
kan redogöra för de grundläggande samhällsekonomiska begreppen och för de viktigaste samhällsekonomiska aktörerna samt bedöma deras betydelse för den nationella ekonomin.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Informationssökning
om möjligheterna till
samhällelig påverkan
och om det samhälleliga beslutsfattandet i
Europeiska unionen
söker under handledning
information om möjligheterna till samhällelig
påverkan och om det
samhälleliga beslutsfattandet
söker information om
möjligheterna till samhällelig påverkan och om
det samhälleliga beslutsfattandet
söker mångsidigt och
aktivt information om
möjligheterna till
samhällelig påverkan
och om det samhälleliga beslutsfattandet
Kännedom om den
egna branschens samhälleliga betydelse och
inverkan
känner till den egna branschens samhälleliga betydelse och inverkan i huvuddrag
ger en väl underbyggd
redogörelse för den egna
branschens samhälleliga
betydelse och inverkan
ger en omfattande och
väl underbyggd redogörelse för den egna
branschens samhälleliga betydelse och
inverkan
Att följa den samhälleliga debatten och ekonomiska nyheter
följer i någon informationskälla den samhälleliga
och ekonomiska debatten
följer i olika informationskällor den samhälleliga och ekonomiska
debatten
följer aktivt i olika
informationskällor
den samhälleliga och
ekonomiska debatten
gör upp en översikt över
läget i den egna branschen, men behöver emellanåt handledning
bedömer mångsidigt
läget i den egna branschen och bedömer den
information som förmedlas av olika medier
ger en väl underbyggd
och mångsidig översikt över läget i den
egna branschen och
bedömer kritiskt den
information som förmedlas av olika medier
ger en åskådlig redogörelse för hur det aktuella
samhälleliga och ekonomiska läget återspeglar sig
på arbetsplatserna och på
sysselsättningen inom den
egna branschen
ger en åskådlig och väl
underbyggd redogörelse
för hur det aktuella samhälleliga och ekonomiska
läget återspeglar sig på
arbetsplatserna och
sysselsättningen inom
den egna branschen
ger en åskådlig redogörelse för hur det
aktuella samhälleliga
och ekonomiska läget
återspeglar sig på arbetsplatserna och
sysselsättningen
Beaktande av det samhälleliga och ekonomiska läget inom den
egna branschen
underbygger sin redogörelse mångsidigt
och omfattande
Att redogöra för de
grundläggande sam-
ger exempel på grundläggande samhällsekono-
redogör för de grundläggande samhällsekono-
redogör för de grundläggande samhällseko103
hällsekonomiska begreppen och för de
viktigaste samhällsekonomiska aktörerna
miska begrepp och på de
viktigaste samhällsekonomiska aktörerna.
miska begreppen och för
de viktigaste samhällsekonomiska aktörerna
samt bedömer deras
betydelse för den nationella ekonomin.
nomiska begreppen
och för de viktigaste
samhällsekonomiska
aktörerna, för deras
betydelse och för beroendeförhållandena
mellan dem.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de valbara målen för kunnandet i delområdet Samhällsfärdigheter: Samhällskunskap (SL 1) och Ekonomisk kunskap (SL 2).
3.3.2 Arbetslivsfärdigheter
Obligatoriska mål för kunnandet, 1 kp
Den studerande
• kan söka en arbetsplats åt sig själv
• kan redogöra för de viktigaste frågorna i arbetsavtalssystemet och i arbetsavtal
• kan sätta sig in i arbetsplatsens verksamhet och arbetsuppgifterna på arbetsplatsen samt sörja för säkerheten i arbetet
• kan arbeta på en arbetsplats och utveckla sitt kunnande.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Arbetssökning
söker arbete och skriver
en arbetsansökan och
ett CV, men behöver
en aning handledning
söker arbete på egen
söker arbeten aktivt och
hand och skriver en
initiativrikt och identifitydlig arbetsansökan och erar sina styrkor
ett tydligt CV
skriver en tydlig arbetsansökan och ett tydligt
CV som ger en bra bild
av det egna kunnandet
uppträder korrekt vid
en anställningsintervju
uppträder artigt och
korrekt vid en anställningsintervju
uppträder artigt och
korrekt vid en anställningsintervju
klär sig korrekt med
tar i sin klädsel hänsyn
tanke på branschen och till arbetsplatsens och
arbetsplatsen
branschens karaktär
tar i sin klädsel hänsyn
till arbetsplatsens och
branschens särdrag
104
redogör för sitt kunnande
redogör tydligt för sina
styrkor vid presentation
av sitt kunnande
ger en väl underbyggd
och omfattande redogörelse för sitt kunnande
och sina styrkor
Användning av medier vid söker uppgifter om
arbetssökning
arbetsplatser i medier
bekantar sig med arbetsplatser med hjälp av
uppgifter i medier
använder mångsidigt
medier vid arbetssökning och drar nytta av
möjligheterna i de sociala medierna
Kännedom om arbetsavtalssystemet, arbetsavtal
och innehållet i arbetslagstiftningen
har kunskap om branschens arbetsvillkor och
den centrala arbetslagstiftning som gäller den
egna branschen
har goda kunskaper om
den egna branschens
arbetsvillkor och om
möjligheterna i den centrala arbetslagstiftningen
när det gäller att utveckla arbetet
ser till att innehållet i det
egna arbetsavtalet överensstämmer med det
man kommit överens
om
ser till att innehållet i det
egna arbetsavtalet överensstämmer med det
man kommit överens
om
beaktar i sitt arbete sina
rättigheter och skyldigheter, men behöver
emellanåt handledning
beaktar i sitt arbete sina
rättigheter och skyldigheter
beaktar i sitt arbete sina
rättigheter och skyldigheter samt motiverar
ansvarsfullt sitt agerande
söker information om
arbetsplatsens verksamhet och om sina
arbetsuppgifter
söker mångsidigt information om arbetsplatsens verksamhet och
om sina arbetsuppgifter
söker på egen hand och
mångsidigt information
om arbetsplatsens verksamhet och om sina
arbetsuppgifter
följer de säkerhetsanvisningar som getts om
arbetet
följer de säkerhetsanvisningar som getts om
arbetet
tillämpar och utvecklar
de säkerhetsanvisningar
som getts om arbetet
följer arbetstiderna och
de överenskomna rutinerna
följer arbetstiderna och
de överenskomna rutinerna samt agerar flexibelt i olika arbetssituationer
följer arbetstiderna och
de överenskomna rutinerna samt agerar flexibelt i olika föränderliga
situationer på arbetsplatsen
sköter om de skyddskläder och andra kläder
som krävs i arbetet
sköter om de skyddskläder och andra kläder
som krävs i arbetet
sköter om de skyddskläder och andra kläder
som krävs i arbetet
har kunskap om de
viktigaste frågorna i
branschens arbetsvillkor och i den arbetslagstiftning som gäller den
egna branschen
känner till innehållet i
det egna arbetsavtalet
Att sätta sig in i arbetsplatsens verksamhet och i
arbetet
Arbete på en arbetsplats
105
arbetar i ett arbetslag
och tillsammans med
olika människor, men
behöver emellanåt
handledning.
arbetar naturligt på arbetsplatsen tillsammans
med olika människor
och grupper.
arbetar naturligt på sin
arbetsplats tillsammans
med olika människor
och grupper samt
kommer med utvecklingsidéer som kan användas på arbetsplatsen
och i arbetslaget.
I grunderna för gymnasiets läroplan finns ingen kurs som i fråga om målen skulle motsvara de obligatoriska
målen för kunnandet i delområdet Arbetslivsfärdigheter.
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande
•
•
•
kan främja atmosfären på arbetsplatsen och personalens engagemang
kan sköta olika uppgifter på arbetsplatsen
kan för sin del ansvara för att arbetet på arbetsplatsen framskrider, för att kvaliteten på arbetet är god och
för att arbetet utvecklas
• kan utveckla sitt eget kunnande
• kan söka arbete på den internationella arbetsmarknaden och i synnerhet i EU-länderna.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Främjande av atmosfären på arbetsplatsen och personalens
engagemang
främjar för sin del en
tolerant atmosfär på
arbetsplatsen och sporrar andra att delta i
gemensamma aktiviteter, men behöver emellanåt handledning
främjar för sin del en
tolerant atmosfär på arbetsplatsen och sporrar
andra att delta i gemensamma aktiviteter
främjar aktivt en tolerant
atmosfär på arbetsplatsen och sporrar andra att
delta mångsidigt i gemensamma aktiviteter
Skötsel av olika uppgifter på arbetsplatsen
meddelar sin villighet
att delta i några nya
uppgifter på arbetsplatsen i enlighet med
sitt kunnande och sina
resurser
meddelar sin villighet att
delta i nya uppgifter på
arbetsplatsen i enlighet
med sitt kunnande och
sina resurser
meddelar sin villighet att
delta i olika uppgifter på
arbetsplatsen i enlighet
med sitt kunnande och
sina resurser
106
Ombesörjande av att
arbetet och arbetsprocesserna framskrider och att kvaliteten på arbetet är
god
beaktar de kvalitetsoch kostnadsmål som
satts upp för sitt arbete
och förändrar sitt eget
arbete utifrån erhållen
respons, men behöver
emellanåt handledning
beaktar de kvalitets- och
kostnadsmål som satts
upp för sitt arbete och
utvärderar sitt eget arbete
för att uppnå målen
beaktar de kvalitets- och
kostnadsmål som satts
upp för sitt arbete och
utvecklar sitt eget arbete
för att uppnå målen
är serviceinriktad
är serviceinriktad och
sörjer för kundnöjdheten
är initiativrik när det
gäller att utveckla kvaliteten på det egna arbetet
och arbetsmiljön
Utveckling av sitt
kunnande
utvecklar sig själv och
sitt kunnande, men
behöver emellanåt
handledning
utvecklar sig själv och sitt
kunnande planmässigt
och bedömer sina utvecklingsbehov i samarbete med andra
utvecklar sig själv och
sitt kunnande planmässigt och mångsidigt och
bedömer sina utvecklingsbehov
Arbetssökning på
den internationella
arbetsmarknaden
söker i medier uppgifter om internationella
arbetsplatser
söker i medier uppgifter
om arbetsplatser och bekantar sig med arbetsplatser med hjälp av uppgifter
i medier
använder mångsidigt
medier vid arbetssökning
och drar nytta av möjligheterna i de sociala medierna
söker arbete och skrisöker arbeten på egen
ver en arbetsansökan,
hand och skriver en tydlig
men behöver emellanåt arbetsansökan
handledning
söker arbeten aktivt och
initiativrikt, identifierar
sina styrkor och skriver
en tydlig arbetsansökan
som beskriver det egna
kunnandet
kommunicerar vid
arbetssökning med
människor som har
olika kulturbakgrund
och drar då nytta av
sina språkkunskaper,
men behöver emellanåt
handledning.
kommunicerar vid arbetssökning med människor som har olika kulturbakgrund och använder då sina goda språkkunskaper.
kommunicerar vid arbetssökning med människor
som har olika kulturbakgrund och drar då nytta
av sina språkkunskaper.
I grunderna för gymnasiets läroplan finns ingen kurs som i fråga om målen skulle motsvara de valbara målen
för kunnandet i delområdet Arbetslivsfärdigheter.
107
3.3.3 Företagsamhet och företagsverksamhet
Obligatoriska mål för kunnandet, 1 kp
Den studerande
• kan bedöma och identifiera sitt kunnande och sina styrkor
• kan ta fram en egen affärsidé och undersöka möjligheterna att utveckla den
• kan bedöma sina möjligheter att bli företagare
• kan undersöka sina egna professionella nätverk
• kan identifiera lönsamma principer för affärsverksamhet
• kan bedöma betydelsen av sin egen företagsamhet och företagsverksamhet för den egna välfärden och för
Finlands ekonomi.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Bedömning och identifie- bedömer sitt kunnande
ring av det egna kunnan- och tar reda på sina
det
styrkor med tanke på
verksamhet inom den
egna branschen, men
behöver emellanåt
handledning
bedömer mångsidigt
sitt kunnande och sina
styrkor med tanke på
verksamhet inom den
egna branschen
bedömer mångsidigt
och välgrundat sitt
kunnande och sina
styrkor med tanke på
verksamhet inom den
egna branschen
Framtagning av en egen
affärsidé och undersökning av möjligheterna att
utveckla den
undersöker och kommer med idéer när det
gäller möjligheter i
fråga om företagsverksamhet, företagsformer, viktiga tjänster
eller produkter
undersöker mångsidigt
och på egen hand möjligheter i fråga om företagsverksamhet, företagsformer, viktiga
tjänster eller produkter
utvecklar affärsidén
utvecklar och motiverar affärsidén
tar mångsidigt reda på
vilka åtgärder som behövs vid grundande av
ett eget företag och
vilka stödtjänster som
tar mångsidigt reda på
och motivera vilka
åtgärder som behövs
vid grundande av ett
eget företag och vilka
stödtjänster som finns
Den studerande
Bedömning av möjligheterna att bli företagare
undersöker och kommer med idéer när det
gäller möjligheter i
fråga om företagsverksamhet, företagsformer, viktiga tjänster
eller produkter, men
behöver emellanåt
handledning
skaffar information om
åtgärder och stödtjänster för grundande av
ett eget företag, men
behöver emellanåt
108
handledning
finns tillgängliga
tillgängliga
Undersökning av egna
professionella nätverk
tar reda på vilka samarbetspartner och vilka
professionella nätverk
som finns inom den
egna branschen och
beskriver samarbetsmöjligheterna med
olika aktörer
tar grundligt reda på
vilka samarbetspartner
och vilka professionella
nätverk som finns
inom den egna branschen och bedömer
samarbetsmöjligheterna
med olika aktörer
tar mångsidigt och på
egen hand reda på vilka
samarbetspartner och
vilka professionella
nätverk som finns
inom den egna branschen och bedömer
kritiskt samarbetsmöjligheterna med olika
aktörer
Utredning av principerna
för affärsverksamhet
tar utifrån den egna
affärsidén reda på
finansieringskällor,
intäkter och kostnader,
men behöver emellanåt
handledning
tar utifrån den egna
affärsidén reda på
finansieringskällor,
intäkter och kostnader
tar grundligt och välgrundat utifrån den
egna affärsidén reda på
finansieringskällor,
intäkter och kostnader
Utredning av betydelsen
av företagsverksamhet
inom den egna branschen
tar reda på riskerna
förknippade med företagsverksamheten och
verksamhetens betydelse för det egna livet
och för näringslivet,
men behöver emellanåt
handledning.
tar mångsidigt reda på
riskerna förknippade
med företagsverksamheten och verksamhetens betydelse för det
egna livet och för näringslivet.
tar reda på riskerna
förknippade med företagsverksamheten och
verksamhetens betydelse för det egna livet
samt
motiverar vilken betydelse företagsverksamhet inom den egna
branschen har och
förutser framtidsutsikterna för branschen.
I grunderna för gymnasiets läroplan finns ingen kurs som i fråga om målen skulle motsvara de obligatoriska
målen för kunnandet i delområdet Företagsamhet och företagsverksamhet.
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande
•
•
•
kan kartlägga utvecklingsbehoven i företagsverksamhet inom den egna branschen
kan analysera resultatet i den egna affärsverksamheten och den egna arbetsinsatsens inverkan på resultatet
genom att genomföra ett litet projekt
kan ge förslag till utveckling av nya arbetssätt och ändra sin verksamhet
109
• kan planera sin egen verksamhet och tidsanvändning.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
kartlägger mångsidigt
förändringarna i kundernas behov, konkurrensen
och verksamhetsmiljön
kartlägger på egen hand
och mångsidigt förändringarna i kundernas
behov, konkurrensen
och verksamhetsmiljön
Den studerande
Kartläggning av behoven att utveckla
företagsverksamheten
inom branschen
kartlägger förändringarna i kundernas behov, konkurrensen och
verksamhetsmiljön,
men behöver emellanåt
handledning
förutser framtidsutsikterna
Analys av resultatet i
affärsverksamhet
analyserar i ett litet
projekt utifrån den
egna affärsidén intäkter
och kostnader samt
den egna arbetsinsatsens inverkan, men
behöver emellanåt
handledning
analyserar i ett litet projekt utifrån den egna affärsidén intäkter och
kostnader samt den egna
arbetsinsatsens inverkan
analyserar mångsidigt i
ett litet projekt utifrån
den egna affärsidén intäkter och kostnader
samt den egna arbetsinsatsens inverkan och
motiverar sina åtgärder
Utveckling av nya
arbetssätt
ger förslag till utveckling av nya arbetssätt
och ändrar sin verksamhet, men behöver
emellanåt handledning
ger motiverade förslag till
utveckling av nya arbetssätt och ändrar sin verksamhet
förutser framtidsutsikterna och ger motiverade
förslag till utveckling av
nya arbetssätt och ändrar
sin verksamhet
Planering av det egna
arbetet och tidsanvändningen
planerar sina uppgifter
och gör upp en tidsplan för utförandet av
dem, i huvudsak på
egen hand.
planerar sina uppgifter
och gör upp en tidsplan
för utförandet av dem
planerar på egen hand
sina uppgifter och gör
upp en tidsplan för utförandet av dem och beaktar kommande arbetsfaser
reagerar på förändringsbehov.
reagerar på förändringsbehov och ger utvecklingsförslag som gäller
arbetet.
I grunderna för gymnasiets läroplan finns ingen kurs som i fråga om målen skulle motsvara de valbara målen
för kunnandet i delområdet Företagsamhet och företagsverksamhet.
110
3.3.4 Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap
Obligatoriska mål för kunnandet, 2 kp
Den studerande
•
kan åt sig själv utarbeta en plan som främjar ett sunt levnadssätt, arbetsförmågan och sitt motionsutövande och kan följa planen
•
kan främja och upprätthålla sin studie-, funktions- och arbetsförmåga
• kan ta hänsyn till kostens betydelse för hälsan samt den negativa effekten av rökning och berusningsmedel
•
kan beskriva den betydelse som den mentala hälsan, den sexuella hälsan och människorelationerna har för människans välbefinnande
•
kan främja välbefinnandet i läroanstalten
• kan utveckla sina arbetssätt samt säkerheten och hälsan i sin arbetsmiljö
• kan arbeta på ett säkert och ergonomiskt sätt, förebygga olyckor, agera i nödsituationer samt kalla på
hjälp.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
beaktar i sin plan på ett
mångsidigt sätt kopplingen mellan motionsutövande, hälsosam mat,
vila, sömn, rekreation,
människorelationer och
hälsa när det gäller att
upprätthålla sina motionsvanor samt sin studieoch arbetsförmåga
beaktar i sin plan kopplingen mellan motionsutövande, hälsosam mat,
vila, sömn, rekreation,
människorelationer och
hälsa när det gäller att
upprätthålla sina motionsvanor samt sin studie- och arbetsförmåga
Den studerande
Utarbetande av en
plan som främjar ett
sunt levnadssätt, arbetsförmågan och
sitt motionsutövande
samt genomförande
av planen
beaktar i sin plan
kopplingen mellan
motionsutövande, hälsosam mat, vila, sömn,
rekreation, människorelationer och hälsa när
det gäller att upprätthålla sina motionsvanor samt sin studieoch arbetsförmåga
111
Beaktande av kostens
betydelse och den
negativa effekten av
rökning och berusningsmedel
söker information om
de vanligaste hälsoproblemen samt om de
vanligaste faktorerna
och folksjukdomarna
som har negativ inverkan på hälsan och studie- och arbetsförmågan
söker information om
hälsoproblem samt om de
faktorer och folksjukdomar som har negativ inverkan på hälsan och studie- och arbetsförmågan
söker mångsidig information om hälsoproblem
samt om de faktorer och
folksjukdomar som har
negativ inverkan på hälsan och studie- och arbetsförmågan
söker information om
kosten och dess betydelse för människans
hälsa
söker information om
hälsosam kost och dess
betydelse för människans
hälsa
söker mångsidig information om hälsosam kost
och dess betydelse för
människans hälsa samt
jämför innehållet i födoämnen och matprodukter
beaktar informationen beaktar informationen i
i sin plan, men behöver sin plan
emellanåt handledning
vid sökning av information som främjar hälsan
beaktar kritiskt informationen i sin plan
Genomförande av
planen
förbinder sig till planen
och genomför den,
utvärderar regelbundet
planen och genomförandet av den samt
uppdaterar den, men
behöver emellanåt
handledning
förbinder sig till planen
och genomför den, utvärderar regelbundet planen
och genomförandet av
den, utnyttjar respons
från andra vid utvärderingen, uppdaterar planen
och bedömer sin utveckling
förbinder sig till planen
och genomför den, utvärderar regelbundet och
kritiskt planen och genomförandet av den,
utnyttjar respons från
andra vid utvärderingen,
uppdaterar planen och
bedömer sin utveckling
Främjande och upprätthållande av studie-, funktions- och
arbetsförmåga med
hjälp av motion
använder de motoriska
basfärdigheter som
behövs i motionsaktiviteter
använder och tillämpar
mångsidigt de motoriska
basfärdigheter som behövs i motionsaktiviteter
använder mångsidigt de
motoriska basfärdigheter
som behövs i motionsaktiviteter och i olika motionsgrenar
upprätthåller sin fysiska funktionsförmåga
och deltar i motionsaktiviteter enligt givna
anvisningar samt följer
principerna om rent
spel
upprätthåller sin fysiska
funktionsförmåga och
deltar aktivt i motionsaktiviteter enligt givna anvisningar samt följer principerna om rent spel
följer, bedömer och upprätthåller sin fysiska
funktionsförmåga och
deltar aktivt i motionsaktiviteter samt främjar
principerna om rent spel
112
iakttar säkerhet i motionsaktiviteter
beaktar säkerheten i motionsaktiviteter både självständigt och i grupp
främjar säkerheten i
gruppen
redogör för den betydelse som den mentala
hälsan, den sexuella
hälsan och människorelationerna har för
människans välbefinnande
redogör för den betydelse
som den mentala hälsan,
den sexuella hälsan och
människorelationerna har
för människans välbefinnande
redogör mångsidigt för
den betydelse som den
mentala hälsan, den sexuella hälsan och människorelationerna har för
människans välbefinnande
nämner med vilka åtgärder ovan nämnda
frågor kan främjas,
men behöver emellanåt
handledning
nämner och överväger
med vilka åtgärder ovan
nämnda frågor kan främjas
bedömer med vilka åtgärder ovan nämnda
frågor kan främjas
Främjande av välbefinnande och delaktighet på läroanstalten
agerar i en studerandegrupp så att det främjar
välbefinnandet och
deltar i motionsaktiviteter och andra aktiviteter och evenemang
som är riktade till de
studerande
agerar aktivt i en studerandegrupp så att det
främjar välbefinnandet
och planerar och deltar i
motionsaktiviteter och
andra aktiviteter och evenemang som de studerande ordnar
agerar aktivt i en studerandegrupp samt planerar och deltar i motionsaktiviteter och andra
aktiviteter och evenemang som de studerande
ordnar så att det främjar
välbefinnandet
Beaktande av hälsa,
säkerhet och arbetsförmåga
följer de överenskomna hälso- och
säkerhetsfrämjande
instruktionerna, men
behöver emellanåt
handledning
följer de överenskomna
hälso- och säkerhetsfrämjande instruktionerna i
samverkan med andra
följer de överenskomna
hälso- och säkerhetsfrämjande instruktionerna i samverkan med
andra och bedömer om
det finns behov av att
förbättra instruktionerna
Beskrivning av vilken
betydelse den mentala hälsan, den sexuella hälsan och människorelationerna har
113
Förebyggande av
olyckor, första hjälpen och ergonomiskt
arbete
förutser olycksrisker i
motionsaktiviteter
förebygger uppkomsten
av idrottsolyckor
är omsorgsfull och förebygger idrottsolyckor
kan kalla på hjälp och
ge första hjälpen i vanliga situationer som
kräver första hjälpen
kan kalla på hjälp och ge
första hjälpen
kan kalla på hjälp och ge
första hjälpen
kan i sitt arbete beakta
belastningsfaktorerna i
det egna yrket och
arbeta ergonomiskt.
kan i sitt arbete beakta
belastningsfaktorerna i
det egna yrket och arbeta
ergonomiskt.
kan i sitt arbete beakta
belastningsfaktorerna i
det egna yrket och arbeta
ergonomiskt i olika miljöer.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de obligatoriska målen för
kunnandet i delområdet Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap: Färdighet och kondition (GY 1)
eller Träning ensam och tillsammans med andra (GY 2) och Hälsokunskapens grunder (HÄ 1).
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande
•
•
•
•
•
kan beskriva hälsoskillnaderna hos befolkningen och riskfaktorerna för de vanligaste folksjukdomarna och hur dessa kan förebyggas
kan bedöma de faktorer som påverkar den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan i
det egna levnadssättet och i den egna verksamhetsmiljön
kan vid behov använda social- och hälsovårdstjänster
kan utnyttja hälsofrämjande motion
kan som gruppmedlem främja gruppens arbete och fungera som handledare för en studerandegrupp när det gäller att främja arbets- och studieförmåga samt välbefinnande.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
söker information om
hälsoproblem, om
faktorer som påverkar
funktionsförmågan
negativt och om folksjukdomarna
söker mångsidigt information om hälsoproblem, om faktorer
som påverkar funktionsförmågan negativt
och om folksjukdomarna
Den studerande
Beaktande av hälsoskillnaderna hos befolkningen
och riskfaktorerna för de
vanligaste folksjukdomarna
söker information om
de vanligaste hälsoproblemen, om faktorer som påverkar
funktionsförmågan
negativt och om folksjukdomarna, men
114
behöver emellanåt
handledning
Beaktande av faktorer som
påverkar den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan
Användning av social- och
hälsovårdstjänster
bedömer kritiskt erhållen information
söker information om
faktorer som påverkar
den fysiska, sociala och
psykiska funktionsförmågan
söker mångsidig information om faktorer
som påverkar den
fysiska, sociala och
psykiska funktionsförmågan
söker mångsidig information om faktorer
som påverkar den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan
motiverar med information lösningarna
i sin plan för motion
och välbefinnande
bedömer informationens betydelse och motiverar lösningarna i
sin plan för motion
och välbefinnande
bedömer kritiskt informationens betydelse
och motiverar lösningarna i sin plan för motion och välbefinnande
behöver emellanåt
handledning vid genomförande av planen
följer sin plan
genomför sin plan systematiskt
söker vid behov hjälp
hos social- och hälsovården, men behöver
emellanåt handledning
för att hitta lämplig
tjänst
använder vid behov
social- och hälsovårdstjänster och söker på
egen hand information
om tillgängliga tjänster
i tillförlitliga informationskällor
använder vid behov
social- och hälsovårdstjänster och söker på
egen hand information
om tillgängliga tjänster
i tillförlitliga informationskällor
ger andra studerande
råd om att använda
tjänsterna
Utnyttjande av hälsofrämjande motion
utnyttjar i sin egen
verksamhet de vanligaste formerna av konditions- och hälsofrämjande motion,
men behöver emellanåt individuell handledning
utnyttjar i sin egen
verksamhet olika former av konditionsoch hälsofrämjande
motion och följer sina
egna framsteg
utnyttjar planmässigt i
sin egen verksamhet
olika former av konditions- och hälsofrämjande motion och följer
kritiskt sina egna framsteg och ändrar vid
behov sin plan
Främjande av gruppens
verksamhet och välbefinnande
deltar aktivt som
gruppmedlem i ett
motionsevenemang
deltar aktivt som
gruppmedlem i ett
motionsevenemang
deltar aktivt i motionsevenemang eller andra
evenemang
115
eller något annat evenemang.
eller något annat evenemang och uppmuntrar även andra att
delta.
beaktar vid deltagandet
de övriga deltagarnas
olikhet och olika preferenser.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de valbara målen för kunnandet i delområdet Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap: Motionsidrott (GY 5) och Ungdomar, hälsa och vardagsliv (HÄ 2).
3.4
Socialt och kulturellt kunnande, 7 kp
Denna examensdel ska innehålla mål för kunnandet från minst ett av dess delområden så att den studerande
får ihop sammanlagt 7 kompetenspoäng i socialt och kulturellt kunnande.
5.2.7 Kännedom om olika kulturer, 3 kp
Mål för kunnandet
Den studerande
•
•
•
•
•
kan följa principerna om jämlikhet och likabehandling och främjar för sin del jämlikhet och likabehandling av alla
kan agera, uppföra sig och klä sig enligt situationens och arbetskulturens krav
kan identifiera de grundläggande särdragen hos olika kulturer och den kulturella mångfalden inom sin
bransch
kan ta hänsyn till de olika kulturella gruppernas viktigaste traditioner och deras inverkan på verksamheten
inom sin bransch
kan förmedla den egna branschens historia, traditioner och förändrade tillvägagångssätt och jämföra dem
med särdragen i andra kulturer.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
främjar genom sitt agerande interaktionen och
förståelsen när det gäller
individers och gruppers
kulturella värderingar,
föreställningar och åsikter
agerar på ett etiskt hållbart sätt i interkulturella
konfliktsituationer genom att dra nytta av sina
kunskaper om gruppers
olika levnadssätt
Den studerande
Iakttagande av principerna om jämlikhet
och likabehandling
respekterar kulturell
mångfald och mänskliga
rättigheter samt agerar
rättvist
116
Iakttagande av den
arbetskultur som
uppgiften kräver
vet vilka krav arbetsuppgiften och verksamheten ställer på
klädsel och uppförande
beaktar i klädsel, uppförande och agerande på
egen hand kraven i arbetsplatsens kultur
utvecklar i sina dagliga
arbetsuppgifter de krav
på arbetssätt och rutiner
som arbetsplatsens kultur ställer
Identifiering av kulturers grundläggande
drag och mångfald
observerar kulturella
bruk i det vardagliga
livet och lägger märke
till hur de inverkar i
verksamheten
identifierar kulturell
mångfald och dess inverkan på handlingssätten
identifierar på egen hand
kulturell mångfald och
agerar naturligt och initiativrikt i interkulturella
situationer
Beaktande av kulturers särdrag
beaktar under handledning bruket inom olika
kulturer
beaktar i sina arbetsuppgifter de handlingssätt
som den kulturella mångfalden kräver
beaktar i sitt arbete den
kulturella mångfalden
och utvecklar arbetet
utifrån den
Utveckling av traditioner och praxis
observerar förändringar
i praxis inom den egna
branschen och identifierar olika kulturella sätt
att lösa problem.
identifierar den egna
branschens historia, tillvägagångssätt och praxis
och jämför olika kulturer
i fråga om dessa.
utvecklar den egna branschens praxis och tillvägagångssätt utifrån traditioner och kulturella
influenser.
I grunderna för gymnasiets läroplan finns ingen kurs som i fråga om målen skulle motsvara målen för kunnandet i delområdet Kännedom om olika kulturer.
3.4.2 Konst och kultur, 3 kp
Mål för kunnandet
Den studerande
•
•
•
•
•
kan identifiera olika konstnärliga och kulturella uttrycksformer och utnyttja dem
kan utforska, uttrycka och tolka kulturell verklighet (t.ex. genom musik, dans, teater, litteratur, medier,
bildkonst eller hantverk)
kan värdera och tillämpa det mångsidiga finländska kulturarvet och de olika etablerade arbetssätten inom
den egna branschen
kan följa principerna för en kulturellt hållbar utveckling och förstår de egna valens kulturella konsekvenser
kan utveckla sin kännedom om de för konsten karaktäristiska framställningssätten och materialen, det
egna uttryckssättet, planeringsprocesserna, service- och produktdesignen och estetik och kan tillämpa sin
kännedom om konst och kultur i det egna arbetet.
Bedömning av kunnandet
117
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
upprätthåller läroanstaltens kultur och dess estetiska karaktär samt deltar i
ordnandet av ett evenemang
förnyar läroanstaltens
kultur genom att utnyttja
konstens uttrycksformer
eller genom att delta i
ordnandet av gemensamma evenemang
Egen produktion och deltar under handledtolkning
ning i genomförande
och tolkning av ett
verk som framförs och
som uttrycker egna
tankar och erfarenheter
planerar, genomför och
utvärderar ett verk som
uttrycker de egna tankarna, erfarenheterna och
utforskningarna
planerar, utvecklar, genomför och utvärderar
ett verk som uttrycker de
egna tankarna, erfarenheterna och utforskningarna
Tillämpning av kulturarvet
identifierar det
mångsidiga kulturarvet
och använder det i sin
egen produktion och
verksamhet
för kulturarvet vidare
genom att utnyttja det
aktivt i sin egen produktion och verksamhet
utvecklar kulturarvet
genom att tillföra det
nytt innehåll som bygger
på egna idéer och bedömningar
Iakttagande av principerna för hållbar
utveckling
identifierar den hållbara utvecklingens
delområden och fattar
sina beslut utifrån
livscykeltänkandet
är medveten om principerna för hållbar utveckling och om kraven vad
gäller livscykeltänkandet
och beaktar dem aktivt i
valsituationer
agerar konsekvent i valsituationer i enlighet med
principerna för hållbar
utveckling och i enlighet
med kraven vad gäller
livscykeltänkandet
Genomförande av
planeringsprocesser
planerar, genomför
och utvärderar under
handledning processen
för utformning av ett
verk, en produkt eller
en tjänst.
planerar, genomför, utvärderar och vidareutvecklar processen för
utformning av ett verk, en
produkt eller en tjänst.
samlar in bakgrundsinformation, planerar, följer genomförandet, utvärderar och vidareutvecklar aktivt processen
för utformning av ett
verk, en produkt eller en
tjänst.
Den studerande
Identifiering och
utnyttjande av konst
och kultur
deltar i konst- och kulturevenemang
Vid erkännande av kunnande motsvarar två av följande gymnasiekurser i fråga om målen de mål som satts
upp för kunnandet i delområdet Konst och kultur: Jag, bilden och kulturen(KO1), Miljö, plats och rum (KO2), Musiken
och jag (MU1), Ett flerstämmigt Finland (MU2).
3.4.3 Etik, 3 kp
Mål för kunnandet
Den studerande
• dryftar vad värderingar, normer och åskådningar betyder i det egna livet, i människorelationerna
118
•
•
•
•
kan bedöma vilken inverkan de mänskliga rättigheterna, rättvisa och hållbar utveckling har med tanke på
den egna branschen
kan skaffa information om det yrkesetiska kunskapsunderlaget för den egna branschen och övriga branscher
identifierar etiska situationer och kan följa etiska principer
kan identifiera den betydelse som egna och andras värderingar har i arbetssituationer och kan lösa konflikter i arbetslivet som gäller värderingar och normer inom den egna branschen.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
diskuterar etiska frågor,
frågor som gäller åskådningar samt frågor och
värderingar som gäller det
egna livet och de egna
människorelationerna
diskuterar vad värderingar, normer och olika
åskådningar betyder i det
egna livet, i människorelationerna, i arbetet och i
samhället
Bedömning av värde- visar att han/hon känringars konsekvenser ner till de viktigaste
internationella konventionerna om
mänskliga rättigheter
samt Finlands åtaganden i dem
identifierar de etiska frågorna inom sin bransch
med tanke på de mänskliga rättigheterna, rättvisa
och hållbar utveckling
bedömer de etiska frågorna inom sin bransch
med tanke på de mänskliga rättigheterna, rättvisa
och hållbar utveckling
Att söka den yrkesetiska kunskapsbasen
skaffar information om
den yrkesetiska kunskapsbasen för den egna
branschen och övriga
branscher och använder
den i sitt eget liv och i sitt
arbete
jämför information om
den yrkesetiska kunskapsbasen för den egna
branschen och övriga
branscher och använder
den som en yrkesmässig
resurs i sitt arbete
Identifiering av etiska uppför sig väl och ansituationer och etiskt svarsfullt i sitt arbete
agerande
och i problemsituationer i arbetet, men
behöver stöd och
handledning i nya situationer
handlar ansvarsfullt och
etiskt i olika situationer i
sitt arbete och i arbetslivet och uppför sig väl i
arbetet och i sina människorelationer
handlar självständigt, är
ärlig och ansvarsfull,
respekterar andra människors ståndpunkter och
kan motivera sina handlingar utifrån etiska
aspekter
Identifiering av värderingar och hantering av konflikter
som gäller värdering-
identifierar etiska problemsituationer i sitt yrke
och söker lösningar på
dem tillsammans med
andra samt bedömer lös-
kan ge förslag på hur
konflikter i arbetslivet
som gäller värderingar
och normer ska lösas på
Den studerande
Att dryfta etiska frågor
diskuterar under handledning värderingar
som gäller det egna
livet och relationerna
till andra människor
samt etiska frågor och
frågor som gäller
åskådningar
söker under handledning information om
de etiska frågorna
inom den egna branschen och använder
kunskapsbasen i bekanta situationer
kan under handledning
upptäcka etiska problemsituationer i sitt
yrke och löser på ett
etiskt sätt konflikter i
119
ar och normer
arbetet som gäller värderingar och normer
tillsammans med medlemmarna i sitt arbetslag.
ningens verkningar ur de
viktigaste parternas synvinkel.
ett etiskt acceptabelt sätt.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de mål som satts upp för
kunnandet i delområdet Etik: Introduktion i filosofiskt tänkande (FI 1) eller någon av helheterna a) Religionens natur och betydelse (RE 1), Kyrkan, kulturen och samhället (RE 2) och Människans liv samt etik (RE 3) eller b) Den ortodoxa världen (RO 1), Dogmatik och etik (RO 2) och Bibelkunskap (RO 3) eller c) Ett gott liv (LK 1), Världsbilden
(LK 2) och Individen och samhället (LK 3).
3.4.4. Psykologi, 3 kp
Mål för kunnandet
Den studerande
•
•
•
•
•
kan observera och förstå de psykologiska faktorer som påverkar människans agerande
kan utnyttja kunskaper i utvecklingspsykologi i sitt arbete i olika interaktions- och gruppsituationer
kan förklara sitt eget och andras beteende med hjälp av kunskaper i psykologi
kan agera så att det egna psykiska välbefinnandet och arbetet inom den egna branschen främjas
kan bedöma arbetsrelaterade situationer där det förekommer människorelationer och kundservicesituationer
samt agera med hjälp av kunskaper i psykologi.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
Den studerande
Observation och förståelse av handlingar
känner till de centrala
begreppen inom psykologi och förstår vilket samband de har
med människans handlingar
använder kunskaper i
psykologi för att förstå
människans handlingar i
vanliga vardags- och arbetslivssituationer
tillämpar kunskaper i
kognitiv psykologi och
personlighetspsykologi i
vanliga situationer i arbetslivet och förklarar
med hjälp av dem både
sina egna och andras
handlingar
Utnyttjande av kunskaper i psykologi
tillämpar de viktigaste
kunskaperna om de
psykologiska, biologiska och sociala faktorer som utgör grunden för individens
psykiska utveckling
observerar och förstår
sambanden mellan de
faktorer som utgör grunden för den psykiska
utvecklingen i olika livsskeden och i olika åldrar
förstår eventuella problem i individens psykiska utveckling och
förstår att man kan påverka utvecklingen
120
Beaktande av psykets
inverkan på beteende
beaktar motivationens,
känslornas och engagemangets betydelse
för de egna prestationerna
förstår vilken inverkan
motivationen och engagemanget har på arbetsprestationerna när
han/hon interagerar med
olika slags människor på
arbetsplatsen och i sin
studiegrupp
är medveten om sina
egna och andras känslor
samt behärskar sina
känslor och attityder i
arbetslivet enligt situationens krav
Upprätthållande av
psykisk arbets- och
funktionsförmåga
främjar under handledning sin psykiska
arbets- och funktionsförmåga
känner till sätt att upprätthålla det psykiska
välbefinnandet och påverkar välbefinnandet på
arbetsplatsen på ett positivt sätt
är medveten om de psykiska faktorer som inverkar på den egna orken och stresshanteringen och kan påverka dem
så att det främjar den
egna orken
Agerande i situationer
med människorelationer och i interaktionssituationer
använder kunskaper i
psykologi i vanliga
kundservice- och interaktionssituationer på
arbetsplatsen.
känner till rollernas,
normernas och gruppdynamikens betydelse vid
interaktion och identifierar olika ledarstilar och
deras inverkan på arbetskulturen.
tillämpar kunskaper i
psykologi när han/hon
innehar olika roller på
arbetsplatsen och agerar
samarbetsvilligt i interaktionen med människor
som kommer från olika
samhällsförhållanden
och har en annan kulturbakgrund.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurs i fråga om målen de mål som satts upp för
delområdet Psykologi: Psykisk aktivitet, lärande och interaktion (PS 1). Kursen ger en kompetenspoäng (1 kp). Om
den studerande utöver denna gymnasiekurs har avlagt Människans psykiska utveckling (PS 2), Motivation, känslor
och intelligent aktivitet (PS 4) och Personligheten och den mentala hälsan (PS 5) motsvarar dessa kurser i fråga om målen alla de mål som satts upp för hela delområdet Psykologi.
3.4.5 Miljökunnande, 3 kp
Mål för kunnandet
Den studerande
• kan följa miljölagstiftningen och principerna i kvalitets-, miljö- och säkerhetssystemen inom den egna branschen samt principerna för hållbar utveckling
• behärskar livscykeln för de produkter som är centrala med tanke på yrkesskickligheten
• kan i sitt arbete sörja för den biologiska mångfalden
• kan anpassa sig till klimatförändringen genom sina arbets- och handlingssätt
121
•
•
•
kan främja energi- och materialeffektiviteten och förhindra uppkomsten av avfall
kan i sitt arbete beakta de potentiella miljökonsekvenserna, såsom utsläpp i luften, vatten eller marken
kan sortera avfall och utnyttja möjligheterna till återvinning inom den egna branschen.
Bedömning av kunnandet
Föremål för bedömning
Bedömningskriterier
Nöjaktiga N1
Goda G2
Berömliga B3
följer under handledning de centrala författningarna, föreskrifterna och instruktionerna om miljön
följer de centrala författningarna, föreskrifterna
och instruktionerna om
miljön
följer de centrala författningarna, föreskrifterna och instruktionerna om miljön och förutser kommande ändringar
följer under handledning miljö-, kvalitetsoch säkerhetssystemen
följer miljö-, kvalitetsoch säkerhetssystemen
deltar aktivt i att bygga
upp och/eller utveckla
miljö-, kvalitets- och
säkerhetssystemen på
sin arbetsplats
skadar inte miljön genom sina åtgärder
bygger sitt agerande på
respekt för miljön
bygger sitt agerande på
en exemplarisk respekt
för miljön
agerar under handledning miljöeffektivt
agerar miljöeffektivt
främjar miljöeffektivitet
genom sitt agerande
värnar under handledning om kulturarvet i
sitt yrke
värnar om kulturarvet i
sitt yrke
deltar aktivt i att värna
om kulturarvet i sin
närmiljö och främjar det
i sitt yrke
agerar tolerant i sitt
arbete
respekterar medmänniskornas värderingar och
rättigheter
respekterar medmänniskornas värderingar och
rättigheter och strävar
efter att följa principerna om jämlikhet och
likabehandling
väljer under handledning produkter och
tjänster med små
livscykeleffekter på
naturen
väljer produkter och
tjänster med små livscykeleffekter på naturen
väljer produkter och
tjänster med små livscykeleffekter på naturen
och motiverar sitt val
Den studerande
Iakttagande av miljölagstiftningen, principerna i säkerhetssystem och principerna
för hållbar utveckling
Genomförande av
livscykeltänkande
122
Bevarande av naturens mångfald
strävar aktivt efter att
bevara naturens mångfald genom sitt handlingssätt
främjar genom sitt
handlingssätt bevarandet
av naturens mångfald
Anpassning till klimat- väljer under handledförändringen
ning arbets- och handlingssätt som möjliggör
anpassning till klimatförändringen
väljer arbets- och handlingssätt som möjliggör
anpassning till klimatförändringen
främjar användningen av
arbets- och handlingssätt som möjliggör anpassning till klimatförändringen
Främjande av energioch materialeffektivitet samt förhindrande
av att avfall uppkommer
väljer redskap och
material som främjar
energieffektiviteten
främjar en energieffektiv
användning av redskap
och material
Beaktande av verksamhetens miljökonsekvenser
strävar genom sitt
handlingssätt efter att
bevara naturens mångfald
väljer under handledning redskap och
material som främjar
energieffektiviteten
beaktar under handled- beaktar materialeffektivining materialeffektivite- teten i valsituationer
ten i valsituationer
främjar en effektiv användning av material
förhindrar under handledning uppkomsten av
avfall i vanliga arbetsuppgifter
förhindrar uppkomsten
av avfall
arbetar aktivt för att
avfall inte ska uppkomma
identifierar under handledning de aktiviteter
som kan orsaka utsläpp
i luften, vatten eller
marken
identifierar under handledning de aktiviteter
som kan orsaka utsläpp i
luften, vatten eller marken
förutser de aktiviteter
som kan orsaka utsläpp i
luften, vatten eller marken
observerar i sitt arbete
de vanligaste miljöriskerna och kan under
handledning ge förslag
på hur de ska hanteras
observerar i sitt arbete de
vanligaste miljöriskerna
och kan ge förslag på hur
de ska hanteras
observerar i sitt arbete
de vanligaste miljöriskerna och vet hur de ska
hanteras
strävar genom sitt
handlingssätt efter att
förhindra utsläpp
föregår med gott exempel när det gäller att förhindra utsläpp
föregår aktivt med gott
exempel när det gäller
att förhindra utsläpp
identifierar avfallsfraktioner
identifierar på egen hand
avfallsfraktioner
sorterar avfall enligt instruktionerna och utnyttjar möjligheterna till
återvinning
sorterar avfall och söker
nya möjligheter till återvinning
Sortering av avfall och identifierar enligt inåtervinning
struktioner bekanta
avfallsfraktioner
sorterar avfall under
handledning i normala
arbetsuppgifter och
strävar efter att utnyttja
möjligheterna till återvinning
123
uppskattar under handledning kostnadsbesparingar.
uppskattar kostnadsbesparingar.
ger råd om kostnadsbesparingar.
Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurs i fråga om målen de mål som satts upp för
delområdet Miljökunnande: Miljöekologi (BI 3). Kursen ger en kompetenspoäng (1 kp).
3.4.6 Delområden från punkterna 3.1.1-3.3.4
Delområdet socialt och kulturellt kunnande kan innehålla valbara mål för kunnandet gällande delområden ur
de övriga gemensamma examensdelarna från punkterna 3.1.1-3.3.4. Dessa mål för kunnandet kan även vara
valbara mål för kunnandet gällande delområden ur de övriga gemensamma examensdelarna vilka utbildningsanordnaren bestämt om eller kunnande som studerande tidigare inhämtat och som stöder mål för kunnandet i
examensdelen eller dess delområden.
4 FRITT VALBARA EXAMENSDELAR INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN
De fritt valbara examensdelarna (10 kp) kan bestå av en examensdel eller flera examensdelar. Dessa kan vara
följande:
4.1 Yrkesinriktade examensdelar som fördjupar eller utvidgar yrkesskickligheten
Dessa kan vara examensdelar som baserar sig på arbetslivets regionala och lokala behov, examensdelar från
andra yrkesexamina samt kunnande som förvärvats i arbetslivet. Om det inte har fastställts grunder för examensdelen namnges den utifrån arbetslivets verksamhetshelheter, och för examensdelen fastställs kraven på
yrkesskicklighet, och bedömningen av kunnandet enligt bilagan i Utbildningsstyrelsens föreskrift.
4.2 Examensdelar som baserar sig på lokala krav på yrkesskicklighet eller mål för kunnandet
Dessa kan vara examensdelar som baserar sig på de regionala och lokala behoven i arbetslivet. Dessa examensdelar namnges och antalet kompetenspoäng för dem bestäms. Dessutom bestäms för varje examensdel
kraven på yrkesskicklighet, bedömningen av kunnandet, sätten att påvisa yrkesskickligheten eller målen för
kunnandet och bedömning av kunnandet enligt bilagan i Utbildningsstyrelsens föreskrift.
4.3 Gemensamma examensdelar eller gymnasiestudier
124
Dessa kan vara gemensamma examensdelar i en yrkesinriktad grundexamen, delområden av dessa examensdelar eller gymnasiestudier som genomförs i enlighet med grunderna för gymnasiets läroplan.
4.4 Studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier eller yrkesmässig utveckling
Dessa kan vara examensdelar som ger förutsättningar för fortsatta studier, examensdelar som stöder den yrkesmässiga utvecklingen eller examensdelar som stöder byte av yrke. Dessa examensdelar namnges och antalet kompetenspoäng för dem bestäms. Dessutom bestäms för varje examensdel kraven på yrkesskicklighet,
bedömningen av kunnandet, sätten att påvisa yrkesskickligheten eller målen för kunnandet och bedömningen
av kunnandet enligt bilagan i Utbildningsstyrelsens föreskrift.
4.5 Individuell examensdel som baserar sig på kunnande som förvärvats via arbetserfarenhet
En individuell examensdel som baserar sig på kunnande som förvärvats via arbetserfarenhet kan bestå av
kunnande som förvärvats i arbete inom den egna branschen eller andra branscher, i arbete som självständig
yrkesutövare eller vid drivande av ett företag. Denna examensdele namnges och för examensdelen bestäms
kraven på yrkesskicklighet, bedömningen av kunnandet och sätten att påvisa yrkesskickligheten enligt bilagan
i Utbildningsstyrelsens föreskrift.
5. EXAMENSDELAR SOM INDIVIDUELLT BREDDAR EXAMEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE
YRKESUTBILDNINGEN
Den studerande kan inom grundläggande yrkesutbildning individuellt ta in fler examensdelar om det är nödvändigt med tanke på arbetslivets branschvisa eller lokala krav på yrkesskicklighet eller en fördjupning av studerandes yrkeskompetens.
125
BILAGA 1
BESKRIVNING AV HÅRBRANSCHEN OCH DESS VÄRDEGRUND SAMT MÅL FÖR GRUNDEXAMEN
Beskrivning av yrkesområdet
En frisörs, det vill säga en person som är yrkesverksam inom hårbranschen, arbete innebär att betjäna
enskilda kunder och kräver viktiga centrala färdigheter inom kundservice, interaktion, kommunikation
och samarbetsförmåga, hantverk samt ett estetiskt sinne. En frisör klipper hår och utför skäggbehandlingar, behandlar hår och hårbotten, färgar hår och skägg samt utför olika typer av permanentbehandlingar. En frisör följer modet inom hårbranschen, vägleder kunden i att hitta sin egen stil, vilket ger sig
uttryck i kundens hela yttre som en känsla av välbefinnande och välmående. Han/hon gör frisyrer och
lägger makeup samt vägleder kunden i vård av hår och hårbotten samt användningen av kosmetiska
produkter. Dessutom säljer han/hon olika kosmetiska produkter samt hjälpmedel för skötsel av håret
hemma.
En frisör arbetar antingen i någon annans tjänst eller väljer i något skede av karriären att verka
som egenföretagare. Huvudparten av företagen inom hårbranschen är småföretag. Inom större tillväxtcenter finns det förutsättningar för större företag och frisörkedjor. Av ovan nämnda skäl betonas särskilt färdigheter inom företagande och entreprenörskap inom branschen. På större företag kan en frisör
arbeta som ansvarig för företaget.
I framtiden kommer olika typer av företagssammanslutningar och mångprofessionella nätverk att
öka, och inom ramen för dessa drar man nytta av och kompletterar varandra med kunskaper inom flera
olika yrkesbranscher. Samarbetspartner till företag inom hårbranschen kan därför bland annat vara företagare verksamma inom skönhet, hälsa, välbefinnande, stil och mode. En frisör kan även arbeta inom
olika försäljnings-, rådgivnings- och utbildningsuppgifter samt inom teater- och mediebranschen.
För att vara verksam som frisör krävs det en sund självkänsla, innovationsförmåga, en förmåga
att styra sitt liv och internaliserad yrkesetik. En frisör är service- och samarbetsinriktad, ärlig och pålitlig, villig att utvecklas, kreativ och initiativrik. För att bibehålla sin arbetsförmåga så länge som möjligt bör frisören uppmärksamma faktorer som utgör en risk för hälsan i arbetsmiljön, ergonomi och en
hälsosam livsstil. Andra faktorer som påverkar arbetshälsan är arbetsförhållandena, arbetstidsarrangemangen, växelverkan inom arbetsgemenskapen samt den intellektuella och sociala gemenskapen.
Yrkesområdets värdegrund
De grundläggande värdena inom frisörens arbete och hårbranschen är hög kvalitet på tjänsterna,
kundorientering och kundtillfredsställelse. Lika viktigt är det att i verksamheten ta hänsyn till värden
som hälsa, säkerhet och estetik. I och med att multikulturen breder ut sig bland både kunderna och frisörerna är det viktigt att respektera människors individualitet och kulturella bakgrund samt jämlikhet
och flexibilitet. De vägledande principerna inom hårbranschen är ansvar, att skapa och upprätthålla
kundrelationer som bygger på tillit samt att skapa en trivsam och rogivande miljö för kunderna.
De centrala värdena inom företagsverksamheten inom hårbranschen är samarbete, ansvarsfullt fö-
126
retagande och sund konkurrens. På så sätt främjas företagsverksamhetens lönsamhet och förmågan att
utföra team- och samarbete. Det är också viktigt med miljömedvetande och att stödja en hållbar utveckling.
Grundexamens mål
Det allmänna målet med grundexamen inom hårbranschen är att ge övergripande yrkesfärdigheter för
de olika arbetsuppgifterna inom branschen. En frisör, det vill säga en yrkesverksam inom hårbranschen, kan behandla hår och hårbotten, klippa hår och utföra skäggbehandling, göra frisyrer och lägga
makeup, färga hår och göra permanentbehandlingar samt har kunskaper och färdigheter inom företagsverksamhet och företagande. Dessutom har frisören sådant kunnande som behövs i arbetslivet gällande stilrådgivning till kunden och den yrkesskicklighet som krävs för helhetsbehandlingar inom vård
och styling av håret.
Yrkesverksamma inom hårbranschen betjänar kunderna på ett professionellt sätt i olika interaktionssituationer i enlighet med kundernas behov och förväntningar. Som kundbetjänare och medlemmar i arbetsgemenskapen följer de god sed och har ett gott uppförande. För att utföra ett högklassigt
arbete inom hårbranschen krävs förutom hantverksmässiga färdigheter även kunskaper om kosmetiska
ämnen och produkter, behärskande av mångsidiga arbetsmetoder och kännedom om den utrustning
som används i branschen. I vägledningen av kunden beaktar frisören bland annat det senaste modet
och stilriktningar som passar kunden. Yrkesverksamma inom hårbranschen, frisörer, arbetar enligt
hårbranschens värderingar, det vill säga ekonomiskt, ansvarsfullt och jämlikt samt i enlighet med
givna löften. De känner sig motiverade i arbetet och agerar flexibelt och innovativt i nya och annorlunda situationer i arbetslivet.
Frisörer arbetar som anställda på ett företag eller som företagare. De bidrar med sin verksamhet
till arbetsplatsens eller företagets lönsamhet. De är engagerade i sitt arbete och iakttar yrkets etik, så
som tystnadsplikt när det gäller kunderna samt datasekretess och konsumentskyddsbestämmelser. De
kan hantera och lösa problem förknippade med arbetet med hänsyn till kundens behov och förväntningar. Yrkesverksamma inom hårbranschen arbetar på ett förtroendeingivande och nyskapande sätt
inom arbetsgemenskapen samt tar egna initiativ. De strävar i sin verksamhet efter det kvalitetsmässigt
bästa möjliga resultatet och utvecklar det egna arbetet.
Frisörer känner till konsumentskyddslagarna samt arbetarskyddsbestämmelserna och anvisningarna och följer dessa i sin verksamhetsutövning. De värnar om sin egen och kundernas hälsa
genom att välja säkra produkter, arbetsmetoder och arbetsrutiner. De främjar med sin verksamhet välbefinnandet i arbetsgemenskapen och tillämpar ett ergonomiskt arbetssätt. De känner till betydelsen av
hälsofrämjande fysisk aktivitet för det egna välbefinnandet i arbetet.
Yrkesverksamma inom hårbranschen använder sig av miljösparande metoder i arbetet och främjar en hållbar utveckling i enlighet med ekonomiska, sociala och kulturella principer. De kan använda
informationsteknik och dra nytta av teknisk utrustning och hjälpmedel som används inom branschen
och förstår hur den tekniska utvecklingen påverkar yrket inför framtiden. De yrkesverksamma inom
hårbranschen har den beredskap som informationssamhället kräver för att de skall kunna dra nytta av
den informations- och kommunikationstekniska utvecklingen och inhämta information. De klarar sig i
kommunikationssituationer i arbetslivet och privatlivet.
Yrkesverksamma inom hårbranschen kan använda sig av sina språkkunskaper i kontakten med
kunderna. De klarar av att arbeta i en internationell och mångkulturell arbetsmiljö och följa jämställdhets- och likabehandlingslagarna. De tar hänsyn till andra och accepterar människors olikheter och behärskar sina känslor i interaktionssituationer i arbetslivet.
Frisörer som har avlagt grundexamen inom hårbranschen värdesätter sitt eget arbete och sitt yrke
127
samt har en realistisk uppfattning om sina kunskaper. De har förutsättningar att söka till fortsatta studier och avlägga andra examina inom branschen samt yrkesexamina och specialyrkesexamina efter att
ha skaffat sig arbetslivserfarenhet. Yrkesverksamma inom hårbranschen utvecklar sin yrkeskompetens
i enlighet med principerna om livslångt lärande. De utvärderar och strukturerar sina kunskaper, planerar sitt arbete, ställer upp inlärningsmål för sig själv och utnyttjar möjligheterna till yrkesinriktad fortbildning.
Dessutom är den grundläggande yrkesutbildningens mål att ge de studerande färdigheter i företagande. Målet för utbildningen är dessutom att stödja de studerandes utveckling till goda och
harmoniska människor och samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver med tanke på förutsättningarna för fortsatta studier, en yrkesmässig utveckling, fritidsintressen och en mångsidig personlighetsutveckling. (L630/1998, 5 § (förändring 787/2014).
Nyckelkompetenserna för livslångt lärande innefattas i de yrkesinriktade examensdelarnas krav
på yrkesskicklighet, i de gemensamma examensdelarnas mål för kunnandet och i deras bedömningskriterier. Syftet med nyckelkompetenserna är att stödja sådan kompetensutveckling som
behövs vid kontinuerligt lärande, vid hantering av situationer i arbetslivet och i framtidens nya
utmaningar.
Beskrivning av nyckelkompetenserna för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
De studerande eller examinanderna planerar sitt arbete och utvecklar sig själva och sitt arbete.
De bedömer sitt eget kunnande. De löser problem i sitt arbete samt gör val och fattar beslut.
De handlar smidigt, innovativt och på ett nyskapande sätt i sitt arbete. De skaffar information
samt strukturerar, bedömer och tillämpar den.
Interaktion och samarbete
De studerande eller examinanderna handlar ändamålsenligt i olika interaktionssituationer och
framför olika synpunkter på ett tydligt, konstruktivt och förtroendeingivande sätt. De kan samarbeta med olika slags människor och med medlemmar i ett arbetslag och bemöter människor
jämlikt. De följer allmänt omfattade regler för uppförande och tillvägagångssätt. De drar nytta
av erhållen respons i sitt arbete.
Yrkesetik
De studerande eller examinanderna följer yrkets värdegrund i sitt arbete. De är engagerade i sitt
arbete och handlar ansvarsfullt genom att iaktta ingångna avtal och etiken inom det egna yrket.
Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
De studerande eller examinanderna beaktar säkerheten och handlar ansvarsfullt under arbetstiden och fritiden samt i trafiken. De har sunda levnadsvanor och sörjer för sin funktions- och
arbetsförmåga. De arbetar ergonomiskt riktigt och drar nytta av den hälsofrämjande motion
som behövs inom den egna branschen samt förebygger faror och hälsoproblem förknippade
med arbetet och arbetsmiljön.
Initiativförmåga och företagande
De studerande eller examinanderna bidrar till att målen uppnås. De är initiativrika och kundorienterade som arbetstagare och/eller företagare. De planerar sitt arbete och arbetar för att uppnå
128
målen. De arbetar på ett ekonomiskt sätt samt är resultatinriktade och självstyrda. De dimensionerar sitt eget arbete utifrån målen.
Hållbar utveckling
De studerande eller examinanderna följer i det egna yrket de ekologiska, ekonomiska, sociala
och kulturella principerna för hållbar utveckling. De iakttar de centrala författningarna, bestämmelserna och avtalen som gäller hållbar utveckling i arbetsuppgifterna inom branschen.
Estetik
De studerande eller examinanderna beaktar de estetiska faktorerna inom sin bransch. De främjar eller upprätthåller trivseln och andra estetiska aspekter i sin arbetsmiljö.
Kommunikation och mediekompetens
De studerande eller examinanderna kommunicerar mångsidigt och interaktivt på ett sätt som är
lämpligt i situationen och använder sig av sina språkkunskaper. De observerar, tolkar och bedömer kritiskt olika medieprodukter, använder medier och kommunikationsteknik samt producerar mediematerial.
Matematik och naturvetenskaperna
De studerande eller examinanderna använder elementära räkneoperationer vid lösning av räkneuppgifter som behövs i arbetet och i vardagen. De använder t.ex. formler, grafer, figurer och
statistik vid lösning av uppgifter och problem i yrket, och i sitt arbete använder de metoder och
tillvägagångssätt som baserar sig på fysikens och kemins lagar.
Teknologi och informationsteknik
De studerande eller examinanderna drar mångsidigt nytta av teknologier som används i yrket.
De beaktar teknikens fördelar, begränsningar och risker i sitt arbete. De använder informationsteknik mångsidigt i sitt yrke och som medborgare.
Aktivt medborgarskap och andra kulturer
De studerande eller examinanderna drar nytta av information om samhällets grundläggande
strukturer och om tillvägagångssätten i samhället och deltar på ett konstruktivt sätt i organisationens verksamhet och beslutsfattande. De handlar i enlighet med sina rättigheter och skyldigheter både i arbetet och i vardagslivet. De arbetar aktivt för att eliminera missförhållanden. De
iakttar lagarna om jämställdhet och likabehandling. De agerar sakligt och enligt arbetslivets krav
när de möter människor med en annan kulturbakgrund i Finland och i internationella aktiviteter.
129