NonStop villkor 2015

Försäkringsvillkor
För personbil och lätt lastbil
Gäller från 2015-01-01
Gäller
2009-11-01
För privat- och företagskunder
Innehållsförteckning
A. FörutsättningförNonStop................................................................................. 3
B.. Premiebetalning................................................................................................ 4
C. Giltighetstid....................................................................................................... 4
D. Uppsägning........................................................................................................ 4
E. Vidskada............................................................................................................ 4
1.Hyrbilellerstilleståndsersättning.................................................................4
2.. Nyckelförlust................................................................................................ 5
3. Självriskersättningvidglasskada..................................................................6
4. Självriskersättning–Räddningsförsäkring.....................................................6
5. Självriskersättning–Kollisionmeddjur........................................................6
6. Självriskersättningvidvagnskadegaranti......................................................7
7. Skadegörelse................................................................................................ 7
8. Kupéskada–(endastpersonbil)....................................................................7
9. Skadavidtransportavannansprivataegendom..........................................8
10.Transportavegendomvidbärgning.............................................................8
11.VagnskadautanförNorden...........................................................................8
12.Takbox,skidorochpulka..............................................................................8
13.Delatansvar................................................................................................. 8
F. Utökad geografisk giltighet..................................................................................9
14.Utökadgeografiskgiltighet.
..........................................................................9.
F.
Preskription.......................................................................................................
G. Omprövning
av skadeärende ............................................................................ 9
G..
Försäkringsgivaren.............................................................................................
H. Om
vi inte kommer överens ............................................................................. 9
2
FörsäkringsvillkorgällandedinNonStop
FörsäkringsvillkorgällandedinNonStop
A.FörutsättningförNonStop
A.FörutsättningförNonStop
NonStop kan tecknas för
NonStop
kan tecknas
för ochoch
privatföretagsägd
och eller
lätt lastbil
som har hel- eller
NonStop gäller
för personbil
lätt lastbilpersonbil
som har helhalvförsäkring.
halvförsäkring.
NonStop
gäller för personbil och lätt lastbil som har hel- eller halvförsäkring.
NonStopkanintetecknasför
NonStopkanintetecknasför
o Taxibilar
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Budbilar i transportföretag
Taxibilar
Bärgningsbilar
Budbilar i transportföretag
Fordon
som används för uthyrning
Bärgningsbilar
Fordon som inte
går att
i händelse av avbrott
används
förhyra
uthyrning
Limousiner
Fordon som inte går att hyra i händelse av avbrott
Specialbyggda
Limousiner fordon
Fordon
med kylfordon
eller frysaggregat (t ex glassbilar)
Specialbyggda
Husbilar
Fordon med kyl eller frysaggregat (t ex glassbilar)
Ambulanser
Husbilar
Likbilar
Ambulanser
Brandbilar
Likbilar
Bilar
i bevakningsföretag
Brandbilar
Utryckningsfordon
Bilar i bevakningsföretag
Fyrhjuliga
MC & MC-bilar
Utryckningsfordon
Mopedbilar
Fyrhjuliga MC & MC-bilar
Vägregistrerade
go-carts
Mopedbilar
Beach
Buggies go-carts
Vägregistrerade
Beach Buggies
Försäkringen gäller inte (föreskrifter)
Försäkringen
gäller
inte (föreskrifter)
• Om fordonet
vid skadetillfället
var avställt eller belagt med körförbud
• Om fordonet vid skadetillfället var avställt eller belagt med körförbud
• Om
Om motsvarande
motsvarande ersättning
ersättning lämnas
lämnas från
från annan
annan försäkring
försäkring eller
eller garanti,
garanti, eller
enligt
ii köplagen
• räddningsabonnemang
Om
motsvarande ersättning
från annan försäkring
eller garanti,
räddningsabonnemang
ellerlämnas
enligt bestämmelserna
bestämmelserna
köplagen
enligt
bestämmelserna
köplagen
• räddningsabonnemang
Om händelsen har sketteller
under
tävling
med fordonet ieller
träning inför sådan tävling
• Om händelsen skett i samband med färd i fordonet och föraren saknat det körkort som krävs
• Om fordonet tagits i anspråk för militärt ändamål
•• Om
händelsen skett
i samband med färd i fordonet och föraren saknat det körkort som krävs
Ej EU-godkända
fordon
• Om
händelsen har
orsakats av att föraren eller passageraren varit påverkad av alkohol
annat berusningsmedel
• eller
Om händelsen
har orsakats av att föraren eller passageraren varit påverkad av alkohol
Aktsamhetskrav
eller annat berusningsmedel
• Om händelsen har skett under tävling med fordonet eller träning inför sådan tävling
•• Om
händelsen
har skett under tävling
med fordonet eller träning inför sådan tävling
Om driftstopp
fordonet vid
• Vid
på skadetillfället
grund av bristvar
på avställt
drivmedel eller på grund av uppenbar försummelse i
Om driftstopp
fordonet
vid
var
medeller
körförbud
om fordonets
skötsel
och underhåll
•• fråga
Vid
på skadetillfället
grund
av brist
på belagt
drivmedel
på grund av uppenbar försummelse i
• fråga
Om händelsen
skettskötsel
i samband
med färd i fordonet och föraren saknat det körkort som krävs
om fordonets
och underhåll
Om merkostnad
händelsen har
orsakatsavavgods
att föraren
varit påverkad
avannat
alkohol
eller annat
• För
föranledd
som transporterats
med
fordon
och släpvagn
än
personbil
eller lätt
lastbil och
till denna
kopplad släpvagn
•berusningsmedel
För
merkostnad
föranledd
av gods
som transporterats
med annat fordon och släpvagn än
• personbil
Vid driftstopp
brist
drivmedel
eller
på grund av uppenbar försummelse i eller på
lättgrund
lastbilavoch
tillpå
denna
kopplad
släpvagn
• Om
fordonet
tagits iskötsel
anspråk
förunderhåll
militärt ändamål
fråga
om fordonets
och
• Om fordonet tagits i anspråk för militärt ändamål
• Ej EU-godkända fordon
• Ej EU-godkända fordon
Om
du inte följer aktsamhetskraven
B.Premiebetalning
Om aktsamhetskravet inte följs
Premien betalas helårsvis. Premien måste vara betald för att försäkringen ska gälla.
• Ersättningen minskas, normalt med 25 %. Om föraren är påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel minskar ersättningen normalt med 100 %.
C.Giltighetstid
Kostnader försäkringen inte ersätter
Nytecknad eller förnyad försäkring gäller till nästkommande förfallodag. Vid försäkringstidens
• förnyas
För merkostnader
föranledd
av gods
somannat
transporteras
med
annat
fordon
och släpvagn än slut
försäkringen
automatiskt
om inte
framgår av
avtalet
eller
av omständigheterna.
personbil eller lätt lastbil och till denna kopplad släpvagn.
B.Premiebetalning
B.Premiebetalning
D.Uppsägning
B.Premiebetalning
Premien
betalas helårsvis. Premien måste vara betald för att försäkringen ska gälla.
B.Premiebetalning
Premien betalas helårsvis. Premien måste vara betald för att försäkringen ska gälla.
Du kan säga
upp försäkringen
när som
helst,vara
t.ex.betald
om försäkringsbehovet
upphör
eller om det
Premien
betalas
helårsvis. Premien
måste
för att försäkringen
ska gälla.
Premien
betalas
helårsvis.
Premien
måste
vara
betald
för
att
försäkringen
ska
gälla.
inträffar någon liknande omständighet. Återstående premie återbetalas om försäkringen sägs upp
C.Giltighetstid
under
premieperiod med avdrag för administrationsavgift, f.n. 200 kr.
C.Giltighetstid
C.Giltighetstid
Nytecknad
eller förnyad försäkring gäller till nästkommande förfallodag. Vid försäkringstidens
C.Giltighetstid
Nytecknad
eller
förnyad försäkring
gäller
till nästkommande
slut
förnyas
försäkringen
automatiskt
om inte
annat framgår avförfallodag.
avtalet ellerVid
avförsäkringstidens
omständigheterna.
E.Vidskada
Nytecknad
eller förnyad försäkring gäller till nästkommande förfallodag. Vid försäkringstidens
slut förnyas försäkringen automatiskt om inte annat framgår av avtalet eller av omständigheterna.
Nytecknad
förnyad försäkring
gäller
till nästkommande
slut förnyaseller
försäkringen
automatiskt
om inte
annat framgår avförfallodag.
avtalet ellerVid
avförsäkringstidens
omständigheterna.
slut
förnyas
försäkringen
automatiskt
om
inte
annat
framgår
av
avtalet
eller
av omständigheterna.
Skada ska utan dröjsmål anmälas till KRONAN på särskild skadeblankett som
du får genom att
D.Uppsägning
ladda
ner blanketten från Internet, www.non-stop.se
D.Uppsägning
D.Uppsägning
Skadorna
regleras och betalas sedan av KRONAN Försäkringskonsult i Stockholm.
DuD.Uppsägning
kan säga upp försäkringen när som helst, t.ex. om försäkringsbehovet upphör eller om det
säga
upp
försäkringen
närsom
somhelst,
helst
om försäkringsbehovet
upphör.
Återstående
Du
kan rörande
säga
upp
försäkringen
när
t.ex.
ompremie
försäkringsbehovet
upphör
eller omsägs
det upp
inträffar
någon
liknande
omständighet.
Återstående
återbetalas
om
försäkringen
Frågor
skadeärenden
besvaras
av skadeavdelningen
på KRONAN
telefon
Du
kan
säga
upp
försäkringen
när
som
helst,
t.ex.
om
försäkringsbehovet
upphör
eller
om
det upp
premie
återbetalas
om
försäkringen
sägs
upp
under
premieperioden
med
avdrag
för
inträffar
någon
liknande
omständighet.
Återstående
premie
återbetalas
om
försäkringen
sägs
under
premieperiod
med avdrag
administrationsavgift,
f.n. 200 kr.
+6
8 661
22upp
80.försäkringen
Du
kan
säga
närför
som
helst,
t.ex. ompremie
försäkringsbehovet
upphör
eller omsägs
det upp
inträffar
någon
liknande
omständighet.
Återstående
återbetalas
om
försäkringen
administrationsavgift,
f.n.avdrag
200 kr.för administrationsavgift, f.n. 200 kr.
under
premieperiod med
inträffar
någon
liknande
omständighet.
Återstående
premie
återbetalas
om
försäkringen
sägs
upp
under premieperiod med avdrag för administrationsavgift, f.n. 200 kr.
under premieperiod med avdrag för administrationsavgift, f.n. 200 kr.
E.Vidskada
1.Hyrbilellerstilleståndsersättning
E.Vidskada
E.Vidskada
Skada
ska utan
dröjsmål
KRONAN
påinte
särskild
skadeblankett
som
duav
fårett
genom
att
NonStop
Skadeservice
på
särskildpå
skadeblankett.
Ersättning
lämnas
i högstanmälas
60 dagartillom
fordonet
kunnat
användas
grund
plötsligt
E.Vidskada
Skada
ska blanketten
utandriftstopp.
dröjsmål
KRONAN
särskild
skadeblankett
du får
genom atti
ladda
ner
Internet,till
www.non-stop.se
Skadeblanketten
finnsfrån
påanmälas
www.non-stop.se.
och
oförutsett
Inträffar
skadan
före på
kl 18.00
lämnas
ersättningsom
fr.o.m.
skadedagen,
Skada
skafrån
utandagen
dröjsmål
till
KRONAN på särskild skadeblankett som du får genom att
ladda
ner
blanketten
frånanmälas
Internet,
www.non-stop.se
annat
fall
efter
skadedagen.
Skada
ska blanketten
utan dröjsmål
anmälas
till
KRONAN
på Försäkringskonsult
särskild skadeblankett
som du får genom att
Skadorna
regleras
ochfrån
betalas
sedan
av
KRONAN
i Stockholm.
ladda
ner
Internet,
www.non-stop.se
Skadeersättning
betalas
ut
av
Trygg-Hansa.
ladda
neralltid
blanketten
Internet,
www.non-stop.se
Skadorna
regleras
ochfrån
betalas
sedan
av
Försäkringskonsult
i Stockholm.
Kontakta
KRONAN
innan
du hyr
bil!KRONAN
Om du inte
kontaktar oss innan
kan det medföra att du
Frågor
rörande
skadeärenden
besvaras
av skadeavdelningen
på KRONAN
telefon
Skadorna
regleras
och
betalas
sedan
av
KRONAN
Försäkringskonsult
i Stockholm.
inte
får
ersättning.
Skadorna
regleras
och
betalas
sedan
av
KRONAN
Försäkringskonsult
i
Stockholm.
NonStop/Trygg-Hansa
Skadeservice
på telefon:
Frågor
rörande
skadeärenden
besvaras
av
skadeavdelningen
på
KRONAN
telefon
+6 8 661 22 80.
Frågor
rörande
skadeärenden
besvaras
av
skadeavdelningen
på
KRONAN
telefon
+46
752
43
16
45
eller
postadress:
NonStop/Trygg
Hansa,
205
44
Malmö.
+6
8 661 22 lämnas
80.
Ersättningen
i form av besvaras
hyrbil, vi av
betalar
75 % av dygnskilometerkostnad
under
Frågor
rörande
skadeärenden
skadeavdelningen
påoch
KRONAN
telefon
+6
8
661
22
80.
skälig
och/eller
+6 8 661
22 80.effektiv reparationstid, fordonet ska vara av motsvarande storlek till det egna.
1.Hyrbilellerstilleståndsersättning
I stället
för hyrbil kan stilleståndsersättning lämnas med 150 kr/dag under skälig och/eller
1.Hyrbilellerstilleståndsersättning
effektiv
reparationstid.
1.Hyrbilellerstilleståndsersättning
Ersättning
lämnas i högst 60 dagar om fordonet inte kunnat användas på grund av ett plötsligt
1.Hyrbilellerstilleståndsersättning
För
ersättningstid
över
10 Inträffar
dagar
skaskadan
KRONAN
kontaktas
på telefon
+46 8av
661
80. i
Ersättning
lämnas
i högst
60 dagar
om
fordonet
kunnat
användas
på grund
ett22
plötsligt
och oförutsett
driftstopp.
föreåterigen
klinte
18.00
lämnas
ersättning
fr.o.m.
skadedagen,
Ersättning
lämnas
i högst
60
dagarskadan
om fordonet
kunnat
användas
på grund
ett plötsligti
och
oförutsett
driftstopp.
Inträffar
klinte
18.00
lämnas
ersättning
fr.o.m.av
skadedagen,
annat
fallskicka
från
dagen
efter
skadedagen.
Vid krav,
alltid
kopia
avdagar
fakturan
förföre
hyrbilen
där
dygnanvändas
och
kilometerkostnad
framgår
Ersättning
lämnas
i högst
60
om fordonet
inte
kunnat
på grund
av
ett
plötsligti
och
oförutsett
driftstopp.
Inträffar
skadan
före
kl
18.00
lämnas
ersättning
fr.o.m.
skadedagen,
annat
fall från dagen efter skadedagen.
samt
stilleståndsintyg.
och
oförutsett
driftstopp.
Inträffar
skadan
före
klinte
18.00
lämnas
ersättning
fr.o.m.
skadedagen,
NonStop
Skadeservice
innan
duduhyr
bil!kontaktar
Om
du inte
kontaktar
oss
kan att
detdui
Kontakta
KRONAN
innan
du hyr
bil! Om
oss
innan kan
detinnan
medföra
annat
fall alltid
från dagen
efter
skadedagen.
annat
fall
från
dagen
efter
skadedagen.
Kontakta
alltid
KRONAN
innan
du
hyr
bil!
Om
du
inte
kontaktar
oss
innan
kan
det
medföra
att
du
medföra
att
du
inte
får
ersättning.
inte får ersättning.
Kontakta
alltid
KRONAN
innan
du
hyr
bil!
Om
du
inte
kontaktar
oss
innan
kan
det
medföra
att
du
inte får ersättning.
Kontakta
alltid
KRONAN
innan
du hyr bil!
Om du 75
inte%kontaktar
kan det medföra
att du
Ersättningen
lämnas
i form
av hyrbil,
vi betalar
av dygns-oss
ochinnan
kilometerkostnad
under
inte
får ersättning.
inte
fåroch/eller
ersättning.
Ersättningen
lämnas
i form
av hyrbil, vi fordonet
betalar 75
%vara
av dygnsoch kilometerkostnad
under
skälig
effektiv
reparationstid,
ska
av motsvarande
storlek till det
egna.
Ersättningen
lämnas
i form
av hyrbil, vi fordonet
betalar 75
%vara
av dygnsoch kilometerkostnad
under
skälig och/eller
effektiv
reparationstid,
ska
av motsvarande
storlek till det
egna.
Ersättningen
lämnas
form
av hyrbil, vi fordonet
betalar
75
%med
av dygnsoch kilometerkostnad
under
I ställetoch/eller
för hyrbil
kani stilleståndsersättning
lämnas
150
kr/dag
understorlek
skälig till
och/eller
skälig
effektiv
reparationstid,
ska
vara
av motsvarande
det
egna.
skälig
effektiv
reparationstid, fordonet
vara150
av motsvarande
det egna.
skamed
Ieffektiv
ställetoch/eller
för
hyrbil
kan stilleståndsersättning
lämnas
kr/dag understorlek
skälig till
och/eller
reparationstid.
Ieffektiv
stället för
hyrbil kan stilleståndsersättning lämnas med 150 kr/dag under skälig och/eller
reparationstid.
IFör
stället
för
hyrbil kan
med
150 kr/dag
under+46
skälig
och/eller
ersättningstid
överstilleståndsersättning
10 dagar ska KRONANlämnas
återigen
kontaktas
på telefon
8 661
22 80.
effektiv reparationstid.
effektiv
reparationstid.
För ersättningstid
över 10 dagar ska KRONAN återigen kontaktas på telefon +46 8 661 22 80.
Kontakta alltid KRONAN innan du hyr bil! Om du inte kontaktar oss innan kan det medföra att du
inte får ersättning.
Ersättningen lämnas i form av hyrbil, vi betalar 75 % av dygns- och kilometerkostnad under
skälig och/eller effektiv reparationstid, fordonet ska vara av motsvarande storlek till det egna.
Du betalar endast
I stället för hyrbil kan stilleståndsersättning lämnas med 150 kr/dag under skälig och/eller
effektiv
reparationstid.
• 25 %
av dygns- och kilometerkostnad för hyrbilen
För
10 dagar ska KRONAN
återigen kontaktas
på telefon
+46 +46
8 661
2243
80.16 45.
NonStop Skadeservice
kontaktas
på telefon
752
• ersättningstid
Drivmedel för över
hyrbilen
Vid
skicka
alltid kopia av fakturan
för hyrbilen där dygn och kilometerkostnad framgår
• krav,
Eventuell
försäkringspremie
för hyrbilen
samt stilleståndsintyg.
Hyrbilseller
avbrottsersättning betalas inte
Du betalar
endast
•
•
•
•
För
längre
tid änoch
skälig
och/eller effektiv
Om fordonet inte repareras, betalar
25 %
av dygnskilometerkostnad
för reparationstid.
hyrbilen
vi för tid som är rimlig att skaffa annat likvärdigt fordon, maximalt 14 dagar.
Drivmedel för hyrbilen
För tid vid förseningar på grund av förhandling med myndigheter eller ordinarie
Eventuell
försäkringspremie
för hyrbilen
försäkringsbolag
om detta försenar
inlösen eller
reparation av skada.
•HyrbilsFör längre
tid än dagar vid glasskada.
eller avbrottsersättning
betalas inte
•• Då
lämnats
in för underhållsservice,
underhållsarbete
ex garantiskador
och betalar
Förbilen
längre
tid än skälig
och/eller effektiv reparationstid.
Omtfordonet
inte repareras,
garantiärenden.
vi för tid som är rimlig att skaffa annat likvärdigt fordon, maximalt 14 dagar.
••
••
•
Om
fordonet
gått mer än
000 av
milförhandling
och driftstoppet
beror på maskinskada.
(Se ert fordons
För tid
vid förseningar
på15
grund
med myndigheter
eller ordinarie
ordinarie
försäkringsvillkor
för
definition
av
maskinskada.)
försäkringsbolag om detta försenar inlösen eller reparation av skada.
Om
motsvarande
från annan försäkring eller garanti,
För längre
tid än ersättning
dagar vid lämnas
glasskada.
räddningsabonnemang eller enligt bestämmelserna i köplagen.
Då bilen lämnats in för underhållsservice, underhållsarbete t ex garantiskador och
garantiärenden.
• 2..Nyckelförlust
Om fordonet gått mer än 15 000 mil och driftstoppet beror på maskinskada. (Se ert fordons
ordinarie försäkringsvillkor för definition av maskinskada.)
Försäkringen ersätter
• Om motsvarande ersättning lämnas från annan försäkring eller garanti,
räddningsabonnemang
eller enligt bestämmelserna i köplagen.
• Förlust
av bilnyckel
•
•
Annan plötslig och oförutsedd skada eller fel på bilnyckel, som innebär att nyckeln förlorar
sin funktion.
2..Nyckelförlust
NonStop ersätter en nyckel per skadetillfälle
Försäkringen ersätter
Högsta ersättningsbelopp vid varje nyckelförlust är 000 kronor.
• Förlust av bilnyckel
Du kan utnyttja försäkringen en gång per kalenderår och fordon.
• Annan plötslig och oförutsedd skada eller fel på bilnyckel, som innebär att nyckeln förlorar
funktion.
Medsin
nyckel
jämställs annan elektronisk låsöppnare.
• NonStop ersätter en nyckel per skadetillfälle
Försäkringen gäller inte
Högsta ersättningsbelopp vid varje nyckelförlust är 000 kronor.
• Om nyckeln förlorat sin funktion pga att batteriet tagit slut
Du kan utnyttja försäkringen en gång per kalenderår och fordon.
• För kostnader orsakade av omkodning av lås
Med nyckel jämställs annan elektronisk låsöppnare.
Vad du ska göra vid nyckelförlust, skada eller fel
Försäkringen
gäller
inte
Vid
nyckelförlust,
skada
eller fel på nyckel ska du snarast kontakta KRONAN per telefon på
nr +46 8 661 22 80, så får du besked om hur ärendet fortsättningsvis ska hanteras.
• Om nyckeln förlorat sin funktion pga att batteriet tagit slut
nyckeln
stulits
ska du omedelbart
polisanmäla
kostnader
orsakade
avavomkodning
avav
låslås
utan händelsen!
samband med en plötslig och oförutsedd skada.
•HarFör
kostnader
orsakade
omkodning
Vad du ska göra vid nyckelförlust, skada eller5fel
Vid nyckelförlust, skada eller fel på nyckel ska du snarast kontakta KRONAN per telefon på
nr +46 8 661 22 80, så får du besked om hur ärendet fortsättningsvis ska hanteras.
Försäkringen gäller inte
•
•
Om nyckeln förlorat sin funktion pga att batteriet tagit slut
För kostnader orsakade av omkodning av lås
Försäkringen ersätter inte
Vad du ska göra vid nyckelförlust, skada eller fel
• Kostnad för telefonsamtal, andra omkostnader och eget arbete
som läggs
ned med anledning
NonStop
Skadeservice
Vid nyckelförlust, skada eller fel på nyckel ska du snarast kontakta KRONAN
per telefon påper
av nyckelförlusten.
telefon
nr 22
+4680,
752
så fårom
du hur
besked
om hur
ärendet fortsättningsvis
ska hanteras.
nr
+46 8på661
så43
får16
du45
besked
ärendet
fortsättningsvis
ska hanteras.
Åtagande ”2. Nyckelförlust” gäller utan självrisk.
Har nyckeln stulits ska du omedelbart polisanmäla händelsen!
Försäkringen ersätter inte
•
3.Självriskersättningvidglasskada
5
Kostnad för telefonsamtal, andra omkostnader och eget arbete som läggs ned med anledning
av
nyckelförlusten.
Ersättning
lämnas för självrisken upp till 1 500 kr vid glasskada på bilens fönsterglas.
Åtagande
”2.skadekostnaden
Nyckelförlust” gäller
utan självrisk.
Uppgår inte
till självrisken
utgår ingen ersättning.
Du kan utnyttja försäkringen en gång per kalenderår och fordon.
3.Självriskersättningvidglasskada
4.Självriskersättning–Räddningsförsäkring
Ersättning lämnas för självrisken upp till 1 500 kr vid glasskada på bilens fönsterglas.
Uppgår intelämnas
skadekostnaden
till självrisken utgår
ingen ersättning.
Ersättning
för räddningsförsäkringens
självrisk,
dock högst 1 500 kr.
Du kan utnyttja
försäkringen till
en gång
per kalenderår
ochersättning.
fordon.
Uppgår
inte skadekostnaden
självrisken
utgår ingen
Du kan utnyttja försäkringen en gång per kalenderår och fordon.
4.Självriskersättning–Räddningsförsäkring
Om du tankar fel drivmedel
Ersättning lämnas för räddningsförsäkringens självrisk, dock högst 1 500 kr.
NonStop ersätter självrisken för bärgning vid tankning av fel drivmedel.
Uppgår inte skadekostnaden till självrisken utgår ingen ersättning.
Du kan utnyttja försäkringen en gång per kalenderår och fordon.
5.Självriskersättning–Kollisionmeddjur
NonStop
lämnarfel
ersättning
för vagnskadeförsäkringens eller vagskadegarantins självrisk vid
Om du tankar
drivmedel
skada på fordonet genom kollision med djur som plötsligt och oförutsett kommit ut på körbanan.
NonStop ersätter självrisken för bärgning vid tankning av fel drivmedel.
Försäkringen gäller också då föraren blivit tvungen att väja för djuret och då i stället kolliderar
eller kör av vägen.
5.Självriskersättning–Kollisionmeddjur
Ersättningen lämnas upp till vagnskadeförsäkringens eller vagnskadegarantins självrisk eller
faktisk
kostnad,
högst kr.
NonStop
lämnardock
ersättning
för000
vagnskadeförsäkringens
eller vagskadegarantins självrisk vid
skada på fordonet genom kollision med djur som plötsligt och oförutsett kommit ut på körbanan.
Uppgår
inte skadekostnaden
självrisken
utgår ingen
ersättning.
Försäkringen
gäller också då till
föraren
blivit tvungen
att väja
för djuret och då i stället kolliderar
Försäkringen
gäller också då föraren blivit tvungen att väja för djuret och då i stället kolliderar
eller kör av vägen.
Vid
ren eller tamdjur ska anmälan ske till ägaren eller, om denne inte kan anträffas, till
ellerskada
kör avpåvägen.
polisen.
För
övriga
att polisanmälan ska göras.
Intyg från djurägarensjälvrisk
eller polisen
Ersättning lämnas djur
upp gäller
till vagnskadeförsäkringens
eller vagnskadegarantins
eller ska
insändas
till
KRONAN
tillsammans
med
skadeanmälan.
Ersättningen
lämnas
till4vagnskadeförsäkringens
eller vagnskadegarantins självrisk eller
faktisk kostnad,
dockupp
högst
000 kr.
faktisk
kostnad,kan
dock
högst
000 kr.med moment 6 ”Självriskersättning vid vagnskadegaranti”.
Detta åtagande
inte
kombineras
Vid skada på ren eller tamdjur ska anmälan ske till ägaren eller, om denne inte kan anträffas, till
Uppgår
skadekostnaden
utgår
polisen. inte
För övriga
djur gäller till
attsjälvrisken
polisanmälan
skaingen
göras.ersättning.
Intyg från djurägaren eller polisen ska
insändas till NonStop Skadeservice.
Vid skada på ren eller tamdjur ska anmälan ske till ägaren eller, om denne inte kan anträffas, till
polisen.
För övriga
att polisanmälan
ska6göras.
Intyg från djurägaren
eller polisen ska
Detta åtagande
kandjur
integäller
kombineras
med moment
“Självriskersättning
vid vagnskadegaranti”.
insändas till KRONAN tillsammans med skadeanmälan.
Detta åtagande kan inte kombineras med moment6 6 ”Självriskersättning vid vagnskadegaranti”.
6.Självriskreduceringvidvagnskadegaranti
Omfattas fordonet vid skada av fabrikants vagnskadegaranti ersätter NonStop den del av självrisken som överstiger 2 000 kr.
OBS! Detta åtagande kan inte kombineras med moment 5 ”Kollision med djur” eller moment 7
”Skadegörelse”.
Med vagnskadegaranti avses den garanti som fordonsfabrikant ofta utfärdar för nytt fordon och
inte vagnskadeförsäkring som är en frivillig försäkring som kan tecknas av fordonsägaren när
vagnskadegarantin gått ut.
7.Skadegörelse
NonStop betalar ersättning för skadegörelse på fordonet av tredje man, om det inte är fråga om
trafikolycka, stöld eller stöldförsök. För dessa skadeorsaker tas fordonets ordinarie försäkring i
anspråk.
Ersättning lämnas även för sönderslagna bilglas i samband med skadegörelse.
Omfattas skadan av fordonets glasförsäkring ersätts skadan enl. mom. Självriskersättning vid
glasskada”.
Ersättning lämnas med högst 000 kr.
Omfattas skadan av annan försäkring eller garanti begränsas åtagande till ”självrisken, dock
högst 000 kr.
Skadegörelse ska alltid polisanmälas!
Kopia på polisanmälan ska sändas till KRONAN
tillsammans med
skadeanmälan!
NonStop Skadeservice
tillsammans
med skadeanmälan!
OBS! Detta åtagande kan inte kombineras med moment 6 ”Självriskersättning vid
vagnskadegaranti”.
Åtagandet för skadegörelse gäller utan självrisk.
8.Kupéskada–(endastpersonbil)
Om bilens inredning i kupén skadas genom plötslig och oförutsedd händelse, ersätts skadekostnaden med högst 000 kr.
Reparation av tekniska fel eller slitage ersätts inte.
Åtagandet för kupéskada gäller utan självrisk.
Momentet omfattar inte
•
Lätt lastbil
7
9.Skadavidtransportavannansprivataegendom
NonStop lämnar ersättning för skada på privat egendom som tillhör annan än föraren eller medlem av dennes hushåll och som transporteras med fordonet eller tillkopplad släpvagn. Skadan
ska ha uppstått genom trafikolycka.
Ersättning lämnas med högst 15 000 kr vid varje skadetillfälle.
Åtagande för transportskada gäller utan självrisk.
10.Transportavegendomvidbärgning
NonStop betalar skäliga och nödvändiga merkostnader för transport av egendom som transporteras med ditt fordon till destinationsorten.
Förutsättning är att fordonet råkar ut för ett plötsligt driftstopp och måste bärgas på grund av
detta.
Åtagande för transport gäller utan självrisk.
11.VagnskadautanförNorden
”gröna-kort länderna” samt i Lettland, Litauen och
Vid vagnskada utanför Norden, men inom “gröna-kort
punkt
1) självrisken
ersätts självrisken
på vagnskadegarantin
eller vagnskadeförsäkringen
Ryssland (se F)
ersätts
på vagnskadegarantin
eller vagnskadeförsäkringen
med
med högst
000 kr.
högst
4 000kr.
12.Takbox,skidorochpulka
Ersättning lämnas vid skada som uppkommer plötsligt och oförutsett på din takbox och/eller på
dina och dina hushållsmedlemmars skidor och/eller pulka under transport på bilens tak.
Vid värdering görs åldersavdrag fr.o.m. tredje året räknat från det år då egendomen var ny med
20 % per år, dock max 80 %. Ersättning lämnas inte då ersättning till någon del lämnas från annan försäkring.
Ersättning lämnas med högst 15 000 kr vid varje skadetillfälle.
Åtagande för takbox, skidor och pulka gäller utan självrisk.
13.Delatansvar
NonStop
ersätter
upp
till 4på
000
kr om ditt
fordon
skador
av en motpart
som, enligt
Vållar någon
annan
skada
fordonet
– och
du fåråsamkas
reducerad
ersättning
av skadevållaren
på
trafikskadelagen,
saknar trafikförsäkring,
t.ex.– en
cyklist.
Ersättning
betalas
ut oavsettsom
vem som
grund av Trafikskadelagens
objektiva ansvar
betalar
vi den
del av din
skadekostnad
är
skyldig till inte
olyckan.
skadevållare
behöver betala till dig.
8
olyckan.
F.
Utökad geografisk giltighet
14.Utökadgeografiskgiltighet
Ersättning lämnas med högst 4 000 kr vid varje skadetillfälle.
NonStop gäller i EES-länderna samt i de övriga länder som är anslutna till systemet med grönt
Trafikskadelagens
objektivaseansvar
innebär t ex att du som ägare till fordonet inte får full
www.tff.se.
kort. För mer information
ersättning för de skador ditt fordon får när en cyklist kör på det, även om du inte är skyldig till
olyckan.
G.
Omprövning av skadeärende
F.Preskription
14.Utökadgeografiskgiltighet
Den
försäkringsgivaren
på ersättning
förlorar sinkan
rättöverklaga
om han inte
väcker talan
Den som
som vill
intekräva
godtar
försäkringsgivarens
beslut i skadeärende
till skadenämnd,
mot
inom tre år
från dettill.
att han fick kännedom om att fordringen kunde göras gällande, och i
somoss
Trygg-Hansa
hänvisar
NonStop
gällertio
i EES-länderna
i de övriga
länder
som
är anslutna
varje fall inom
år från det attsamt
fordringen
hade
kunnat
göras
gällande.till systemet med grönt
kort.
H. Om vi inte kommer överens
G.Försäkringsgivaren
F.Preskription
För
företagsägda fordon är försäkringsgivare för denna försäkring Länsförsäkringar Sak AB
Övrigt
Den
som
vill
kräva
på ersättning förlorar
sin rätt om som
han inte
talan
Om du
vill
veta
merförsäkringsgivaren
kan du kontakta Konsumenternas
försäkringsbyrå,
inte väcker
gör
För privatägda
fordon
är det
försäkringsgivare
för denna
försäkring
Lloyd’s
via göras gällande, och i
mot
oss
inom
tre
år
från
att
han
fick
kännedom
om
att
fordringen
kunde
någon prövning av enskilda ärenden men ger kostnadsfritt råd och hjälp åt konsumenter i
Balder
Försäkring
AB.
varje
fall
inom tio år
från det att fordringen hade kunnat göras gällande.
försäkringsfrågor.
Subsidiär
försäkring
G.Försäkringsgivaren
Försäkringen är subsidiär. Det vill säga att, inom ramen för vad försäkringen gäller, träder den i
kraft där befintliga försäkringar inte gäller.
För företagsägda fordon är försäkringsgivare för denna försäkring Länsförsäkringar Sak AB
För
privatägda fordon äroch
försäkringsgivare
för denna försäkring Lloyd’s via
Försäkringsgivare
tillsynsmyndighet
Balder
Försäkring
AB.
Försäkringsgivare är Codan Forsikring A/S genom Trygg-Hansa Försäkring filial
(organisationsnummer 516404-4405). Danska Finanstilsynet är tillsynsmyndighet.
Vad du gör om du inte tycker som vi
Kontakta oss så försöker vi klara upp saken. Lyckas vi inte med det, begär du prövning hos
Trygg-Hansas försäkringsnämnd eller Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också vända
dig till allmän domstol för att få tvisten prövad. Då kan du ha nytta av försäkringar som omfattar
Rättsskydd. Dina rättsskyddsförsäkringar hos Trygg-Hansa eller andra bolag i vår koncern kan
ge dig rätt till ersättning för dina ombudskostnader i samband med tvisten, även om TryggHansa är motpart. Svensk lag tillämpas på avtalet.
Så hanterar vi dina personuppgifter
Trygg-Hansa Försäkring filial (”Trygg-Hansa”), med organisationsnummer 516404-4405, är
personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204).
Varför behöver vi dina personuppgifter?
Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss, men vi behöver dem om du vill
kunna teckna en försäkring. Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att
vi behandlar dem för att fullgöra våra åtaganden9 med anledning av de försäkringar som du har
tecknat. Du samtycker till att vi använder uppgifterna för följande ändamål:
• beräkna premier och bevilja försäkringar (t.ex. namn, adress, registreringsnummer på bil
och hälsouppgifter)
• reglera skador (t.ex. namn, adress, registreringsnummer och hälsouppgifter)
• skicka marknadsföring som nyhetsbrev och erbjudanden (t.ex. namn, e postadress,
postadress och information om tidigare tecknade försäkringar)
9
• säkerställa att du får de förmåner du har rätt till som medlem i ett fackförbund eller annan
organisation (t.ex. namn, medlemskap i fackförbund eller annan organisation)
• svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt (t.ex. namn och e postadress)
• ge skadeförebyggande råd via sms, t.ex. genom att ge information om kommande
väderförändringar (t.ex. mobilnummer)
• ge dig möjlighet att skapa ett personligt konto (Mina sidor) på Trygg-Hansas webbplats (t.ex.
namn och e postadress)
• registrera anmälda skador i försäkringsbranschens gemensamma skadeanmälningsregister
(GSR).
Trygg-Hansa kommer att lämna ut personuppgifter till andra bolag inom samma koncern eller
till andra företag som vi samarbetar med, t.ex. för att kunna erbjuda förmåner till dig som
försäkringstagare eller för något av de andra ändamålen som anges ovan. Enligt lag kan vi även
behöva lämna ut uppgifter till myndigheter.
Hur samlas uppgifterna in och lagras?
Personuppgifterna samlas in genom till exempel webbformulär, chatt, ansökningar på papper
och telefonsamtal som spelas in. Uppgifterna kan även kompletteras och uppdateras med
information från offentliga register.
Personuppgifterna lagras inom EES eller av leverantörer i USA som åtagit sig att följa de så
kallade Safe Harbour-principerna.
Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera försäkringarna
och reglera skador, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt
den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav
att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem, till exempel att du har en försäkring eller ett
pågående skadeärende hos oss. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål
och produktutveckling
Om du har lämnat dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna ge dig pris på en försäkring,
sparas uppgifterna i 30 dagar. Därefter raderas de.
Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga
kan du begära att de rättas eller tas bort. En gång per år kan du kostnadsfritt begära
registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Då behöver vi din skriftliga begäran. Ange
ditt försäkrings- eller personnummer, underteckna begäran och skicka den till följande adress:
Trygg-Hansa
Personuppgiftsansvarig
106 26 Stockholm
Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte vänder du dig till
vår kundservice på 0771 111 600.
10
Preskription - Motor privat
1. Försäkringsersättning
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom
tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant
skydd inträdde.
Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsbolaget inom
den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det
att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.
Om talan inte väcks enligt denna paragraf, går rätten till försäkringsskydd förlorad.
Äldre bestämmelser avseende preskription, gäller för försäkringsavtal som har ingåtts före
den 1 januari 2015 och inte förnyats därefter (äldre försäkringar), om inte annat följer av
stycket nedanför.
Bestämmelserna i detta villkor avseende preskription, tillämpas även på äldre försäkringar,
om det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsersättning eller
annat försäkringsskydd inträder efter den 1 januari 2015.
2. Trafikskadeersättning
Den som vill har ersättning enligt denna lag måste väcka talan inom 10 år från
skadehändelsen.
Om den skadelidande begär omprövning enligt 5 kap. 5§ skadeståndslagen (1972:207), får
talan dock väckas inom 3 år från tidpunkten när det förhållande som ligger till grund för
omprövningsyrkandet inträdde.
Om den som vill ha ersättning har anmält skadan till försäkringsgivaren inom den tid
som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst 6 månader från det att
försäkringsgivaren har förklarat sig ha tagit slutlig ställning till anspråket.
I övrigt gäller vad som framgår av försäkringsvillkoren och försäkringsavtalslagen
(2005:104) och Trafikskadelagen (1975:1410).
Ångerrätt
När du tecknar försäkring via telefon eller Internet har du en ångerrätt som ger dig
möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerfristen börjar den dag du tecknar försäkringen
och får information om ångerrätten och vad som ingår i försäkringen. Har du redan hunnit betala
premien får du tillbaka den med avdrag för den tid försäkringen har gällt.
11