Management dokument Säkerhetsbestämmelser

Header
ID no
002782
Valid version
Revision no
15
Title
Säkerhetsbestämmelser för raffinaderiet i Nynäshamn
Safety Regulations for the refinery in Nynashamn
Issued by
Manufacturing / Refinery Nynashamn HSE Group
Processes
Rules and work permits
Written by
Approved by
Maria Froberg/NHN/SE/Nynas
Bert Pedersen/NHN/SE/Nynas
Cyril Thebault/NHN/SE/Nynas
Document type
Instruction
Valid from
2014-12-12
Valid until
2016-03-15
Säkerhetsbestämmelser för raffinaderiet i Nynäshamn
Revisionsnot: OBS! Ändringar är markerade endast i den svenska versionen.
Under följande avsnitt är ändringar gjorda
4.4.5
4.5.3
4.8.3.2
1. Syfte
För inpassering till och vistelse inom Nynas raffinaderiområde i Nynäshamn krävs att alla iakttar ett antal
olika säkerhetsbestämmelser. Undlåtenhet att följa dessa bestämmelser kan leda till att inpassering inte
kan beviljas eller avvisning från raffinaderiområdet. Detta dokument beskriver de allmänna
säkerhetsbestämmelser som gäller på raffinaderiet i Nynäshamn.
2. Omfattning eller tillämpligt område
All verksamhet vid raffinaderiet i Nynäshamn.
3. Definitioner
Raffinaderiområdet - avser hela området där Nynas AB bedriver verksamhet i Nynäshamn och som
avgränsas av ett yttre stängsel och som inkluderar hamnområdet och Brunnsviksholme och exkluderar
de områden som arrenderas av Fortum respektive AGA. Tankpark sydväst om Oljebergsvägen omfattas
inte av dessa säkerhetsbestämmelser då denna ligger inom Statoils område.
Se bifogad karta - Generell etabl.plan m vägnamn
Skiftchef = SC (skiftgående arbetsledare i centrala kontrollrummet).
4. Säkerhetsbestämmelser för Nynäshamnsraffinaderiet
Se bifogad fil nedan.
NMS Document: 002782 - 15
When printed valid only 2015-01-08
Page 1 / 3
Innehållsförteckning
4.1 Allmänt
4.1.1 Bakgrund och omfattning
4.1.2 Samordningsansvar för entreprenörer, konsulter etc
4.2 In- och utpassering till raffinaderiområdet
4.2.1 Passage genom grindar och dörrar
4.2.2 Åldersgränser
4.2.3 Hundar och andra husdjur
4.2.4 Passerkort och identitetskontroll
4.2.5 Besökare
4.2.6 Tillträde till process- och tankparksområde
4.3 Trafikbestämmelser
4.3.1 Allmänt
4.3.2 Hastighet
4.3.3 Parkering
4.3.4 Trafik inom området
4.3.4.1 Trafik inom process- och tankparksområdet
4.3.4.1.1 Tillägg för trafik i inre processområde
4.3.5 Truckkörning
4.3.6 Förarbevis (utbildningsbevis)
4.3.7 Avställda eller ej registrerade fordon
4.4 Allmänna ordningsregler
4.4.1 Ordning och reda samt Allmän aktsamhet
4.4.2 Rökning
4.4.3 Fotografering
4.4.4 Radioapparater, telefoner, bandspelare, m m
4.4.5 Alkohol och droger
4.4.6 Stölder
4.4.7 Sophantering/städning
4.4.8 Tillträde för entreprenörer till Nynas verkstäder och förråd
4.4.9 Personalrum, bodar, förråd/materialupplag och prefab-siter
4.5 Personlig skyddsutrustning
4.5.1 Allmänt
4.5.2 Skyddshjälmar
4.5.3 Flyktmask (svavelväte)
4.5.4 Ögonskydd
4.5.5 Krav på flytväst
4.6 Arbetstillstånd
4.6.1 Allmänt
4.6.2 Brandvakt vid heta arbeten
4.6.3 Arbete i slutna utrymmen
4.6.4 Sprängningsarbeten
4.6.5 Övertidsarbete för entreprenörer
4.7 Särskilda risker och regler
4.7.1 Säkerhetsinstruktion kvävgas (Nitrogen)
4.7.2 Säkerhetsinstruktion svavelväte
4.7.3 Säkerhetsinstruktion oxygen (syre)
4.7.4 Arbete med kemikalier
4.7.5 Arbete på hög höjd
4.7.6 Byggnadsställningar
4.7.7 Lyft med kran
4.7.7.1 Personlyft med kran
4.7.7.2 Övriga lyft med kran
4.7.8 Gastuber
4.7.9 Arbetsmaskiner
NMS Document: 002782 - 15
When printed valid only 2015-01-08
Page 2 / 3
4.7.10 Avspärrningar
4.7.11 Elutrustning
4.7.12 Kontroll efter arbetets slut
4.8 Bränder, olyckor och larm
4.8.1 Larma vid brand, olycka, plötsligt sjukdomsfall eller annat nödläge
4.8.2 Agerande vid brand, olycka, plötsligt sjukdomsfall eller annat nödläge
4.8.3 Gas- och utrymningslarm i processområdet
4.8.3.1 Lokalt utrymningslarm i processanläggning
4.8.3.2 Utrymningslarm för hela processområdet
4.8.3.3 Andra signalsystem
4.8.3.4 Särskilda regler för driftpersonal vid utrymningslarm
4.8.4 Brandlarm i byggnader
4.9 Miljö
4.9.1 Hur berörs jag av Nynas miljöarbete
4.9.2 Vad gör jag om jag spiller olja, kemikalier?
4.9.3 Hur skall jag sortera mitt avfall?
Version in english below
Safety Regulations for the refinery in Nynashamn
See appended document
Document links
Nynas Policy for harmful use and dependency on alcohol, pharmaceuticals and narcotics that can affect the workplace (Policy) >>
Link to 004752
Requirements regarding scaffolding / Krav vid ställningsbygge (Instruction) >> Link to 001832
Personnel protective equipment / Personlig skyddsutrustning (Instruction) >> Link to 002535
Safe work at hights / Arbeta säkert på hög höjd (Instruction) >> Link to 003286
HSE-information till besökare
Permit to work system, Refinery Nynäshamn / Arbetstillstånd Nynäshamnsraffinaderiet (Instruction) >> Link to 002001
File attachments
Generell etabl.plan m vägnamn sv R10.pdf Generell etabl.plan m vägnamn eng R10.pdf
Revision 15 Säkerhetsbestämmelser för raffinaderiet i Nynäshamn.pdf Revision 15 Safety regulations NHN eng.pdf
Last updated 2014-12-11 09:00:01 by Inga-Lill Eliasson/NHN/SE/Nynas
NMS Document: 002782 - 15
When printed valid only 2015-01-08
Page 3 / 3