Vägassistans Bil - Assistansbolaget

INFORMATION
VÄGHJÄLPSFÖRSÄKRING BIL
Assistansbolaget är en
vägassistansoperatör med
verksamhet i hela Europa.
Vi hjälper dig dygnet runt i
alla Europeiska länder som
är anslutna till det så kallade
gröna kort-systemet, och vid
färd mellan dessa länder.
Vår räddningscentral har
mer än 50 års erfarenhet
av vägassistans och
våra erfarna assistanskoordinatorer sitter beredda
dygnet runt, året om, för att
Box 1058
251 10 Helsingborg
Telefon
042-324 324
garantera dig snabb och
effektiv hjälp – oavsett var i
Europa du befinner dig, i 9
fall av 10 inom en timme.
I vardagen vill man att all
bara ska fungera, detta
oavsett om man är på väg
till jobbet eller om man är på
väg till den där välförtjänta
semestern man längtat efter
länge. Förhoppningsvis
sker det inte så ofta att man
blir stående vid vägkanten,
men när det väl händer
Epost
[email protected]
Org. nr
556985-2162
är det tryggt, säkert och
bekvämt att ha en komplett
vägassistanstjänst. Att bilen
inte startar i kylan, att få
punktering, att vara med
om en olycka eller köra fast
i snön händer ju alla andra
utom mig…
Men när det väl inträffar finns
vi till för dig dygnet runt, året
om.
VAT-nr
SE556985216201
Bankgiro
587-9044
FÖRKÖPSINFORMATION VÄGHJÄLPSFÖRSÄKRING – BIL,
7.VID SKADA
INKLUSIVE INFORMATION OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING OCH INFORMATION ENLIGT LAG (2005:59) OM
DISTANSAVTAL OCH AVTAL UTANFÖR AFFÄRSLOKALER
Skadeanmälan görs direkt till Assistansbolaget, öppet dygnet runt, året runt på telefonnummer +46 42 324 324.
Du har enligt lag rätt att få denna information innan du köper försäkringen och det är därför viktigt att du läser
den tillsammans med offerten för att få en tydlig bild av försäkringens omfattning. Spara gärna detta dokument.
Det här är en kortfattad översikt av vad försäkringen omfattar och utgör inte fullständiga försäkringsvillkor. De
fullständiga villkoren hittar du på www.assistansbolaget.nu/villkor. Du kan också beställa dem genom att kontakta
vår kundservice på telefonnummer: 042-324 324 eller via e-post: [email protected] Skador ersätts
alltid enligt de fullständiga villkoren. Försäkringen innehåller viktiga begränsningar. Dessa framgår under rubriken
”Viktiga begränsningar i försäkringen”. Om något skydd är särskilt viktigt för dig, ta reda på om det omfattas av
försäkringen.
I detta dokument finner du även information om försäkringsförmedling samt information som ska lämnas enligt lag
(2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
Alla åtgärder såsom bärgning, hyrbil, hotell med mera ska godkännas och bokas av Assistansbolaget och ersätts
då direkt genom försäkringen. I annat fall kan ersättningen komma att sättas ned eller utebli.
8. FÖRSÄKRINGSTIDEN OCH UPPSÄGNING AV FÖRSÄKRINGEN
Försäkringstiden är 1 år (om inte annat avtalas) och förnyas därefter automatiskt med ett år i taget.
Du kan när som helst under försäkringstiden säga upp försäkringen att genast upphöra.
9. PREMIE OCH BETALNING AV PREMIE
Priset för försäkringen framgår av offerten. Premien kan betalas helårs-, halvårs-, kvartals- eller månadsvis genom
premieavi eller autogiro.
1. ALLMÄNT OM GRUPPFÖRSÄKRINGEN
Denna försäkring är en frivillig gruppförsäkring som berättigar Assistansbolaget Försäkring Sverige ABs
(Assistansbolaget) kunder (Gruppmedlemmar) att, på grundval av ett gruppavtal mellan Gjensidige Forsikring
ASA Norge, Svensk filial, (Gjensidige) som försäkringsgivare, och Assistansbolaget som gruppföreträdare, teckna
(ansluta sig till) väghjälpsförsäkringen.
Första premien för försäkringen ska, för det fall försäkringen tecknats före den 16 i månaden, betalas senast den
sista i månaden. Om försäkringen är tecknad efter den 16 ska premien betalas senast den sista i månaden efter. Vi
avsänder vårt premiekrav till dig senast samma dag som försäkringen tecknas. Du har emellertid alltid 14 dagar på
dig att betala från dagen vi har avsänt kravet på premie till dig.
2.VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR
Försäkringen gäller för dig som är Försäkringstagare och som framför personbil med en totalvikt om högst 3 ton i
originalutförande. Fordonet som framförs får vara som högst 15 år räknat från det datum fordonet togs i trafik för
första gången. Fordonet måste som lägst ha en halvförsäkring.
Betalas inte premien i rätt tid, får vi säga upp försäkringen, om inte dröjsmålet är av ringa betydelse, på sätt som
närmare anges i 17 kap försäkringsavtalslagen (2005:104). En sådan uppsägning får som regel verkan fjorton
dagar efter det att meddelande om uppsägningen avsändes till dig och Assistansbolaget, om inte premien betalas
inom denna tid.
3.VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN
10. TILLÄMPLIGA LAG
Försäkringen gäller inom Europas gröna kort område.
För försäkringen och marknadsföringen av denna gäller, förutom försäkringsvillkor, även försäkringsavtalslagen
(2005:104) och allmän svensk lag.
4.VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
11. PERSONUPPGIFTSLAGEN
All personuppgiftsbehandling sker i överensstämmelse med lag och genom att lämna personuppgifter samtycker
du till den behandling av personuppgifter som framgår av försäkringsvillkoren (se www.assistansbolaget.nu/villkor).
4.1 REPARATION PÅ PLATS ELLER BÄRGNING VID
Försäkringen omfattar:
1.
reparation på plats eller bärgning till närmaste verkstad vid plötsligt och oförutsett driftstopp, till följd av
maskin-, tekniskt eller elektriskt fel.
2.
starthjälp, alternativt utbyte av trasigt batteri, vid plötsligt driftstopp till följd av strömlöst batteri (utgår vid
maximalt 2 tillfällen under en försäkringsperiod).
3.
låsöppning vid plötsligt driftstopp till följd av att startnyckeln är inlåst, defekt eller förlorad, förutsatt att detta
är möjligt enligt tillverkarens föreskrifter.
4.
hjulbyte alternativt bärgning om hjulbyte inte visar sig möjligt, vid plötsligt driftstopp till följd av att hjulet,
oberoende av orsak, tappat luft.
5.
hämtning och påfyllning av drivmedel (bensin, etanol eller diesel) vid plötsligt driftstopp till följd av
drivmedelsbrist.
6.
reparation på plats eller bärgning vid plötsligt driftstopp till följd av att fordonet kört av vägbanan
(dikeskörning).
7.
reparation på plats eller bärgning till närmaste verkstad efter kollision.
8.
reparation på plats eller bärgning till närmaste verkstad efter en brandskada.
9.
reparation eller bärgning till närmaste verkstad efter ett stöldförsök.
12. ÅNGERRÄTT
När du tecknar försäkringen har du en ångerrätt som ger dig möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerfristen
börjar löpa den dag du tecknar försäkringen eller vid det senare tillfälle då du får del av information och samtliga
försäkringsvillkor i en handling eller någon annan läsbar och varaktig form i enlighet med lag (2005:59) om
distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om du vill utnyttja din ångerrätt kontaktar du Assistansbolaget på
telefonnummer: 042-324 324, via e-post: [email protected] eller skriftligen till:
Assistansbolaget Försäkring Sverige AB
Postbox 1058, 25110 Helsingborg
Om premien har betalats sker återbetalning efter avdrag för den del av premien som avser tiden då försäkringen
varit gällande, snarast och senast inom 30 dagar från den dag då Assistansbolaget tog emot ditt meddelande om
att avtalet frånträds. Har ingen premie betalats kan försäkringsgivaren kräva ersättning för den tid försäkringen
varit gällande.
13. OM VI INTE KOMMER ÖVERENS
En reparation på plats enligt ovan utförs under förutsättning att arbetet inte beräknas ta mer än en (1) timme och
endast om fordonets trafiksäkerhet kan garanteras.
4.2 FORTSATT RESA
Om fordonet efter bärgning enligt 4.1 inte kan repareras samma dag, ersätts kostnad för:
1.
hyrbil (i upp till 3 dagar och max 2 000 kr), och
2.
hotell för förare och passagerare (upp till 2 nätter och max 1 000 kr), eller
3.
hemtransport eller transport till resmålet för förare och passagerare (förutsatt att kostnaden inte överstiger
maximal ersättning för hotell).
Om du är missnöjd med hanteringen av ditt försäkringsärende har du möjlighet att få din sak prövad av
Klagomålsansvarig på Gjensidige. Om du vill få ditt ärende prövat av klagomålsansvarig skriver du ett brev där du
beskriver ditt ärende och skickar det till: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, Klagomålsansvarig, Box
3031, 103 61 Stockholm. Du kan även kontakta oss via vår hemsida www.gjensidige.se
ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN (ARN)
Om du har fått ditt ärende omprövat och ändå inte är nöjd har du möjlighet att vända dig till nedanstående:
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Adress: Box 174, 101 23 Stockholm, Telefon: 08-508 860 00. www.arn.se
ARN prövar klagomål från privatpersoner, dock inte vållandefrågor i trafikolyckor. Prövningen är kostnadsfri.
ALLMÄN DOMSTOL
Du kan även vända dig till allmän domstol för att få ditt ärende prövat. www.domstol.se
4.3 HÄMTNING AV FORDON
Efter färdigställd reparation ersätts resa för en person med billigaste färdmedel för att hämta fordonet alternativt,
om kostnaden härför understiger kostnaden för avhämtningsresa, hemtransport av fordonet.
14. VÄGLEDNING SAMT RÅD OCH HJÄLP VID KÖP
Du kan få vägledning samt råd och hjälp vid köp via:
5.VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGEN
Konsumenternas Försäkringsbyrå, Adress: Box 24215, 104 51 Stockholm, Besöksadress: Karlavägen 108.
Telefon: 08-22
5.1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
58 00, Fax: 08-24 88 91. www.konsumenternas.se
Följande utgör brott mot säkerhetsföreskrifterna:
1.
om fordonet körts ut på is eller lämnats i terrängen (bortom allmän väg) eller i vattendrag
2.
om föraren gör sig skyldig till trafikbrott
3.
om tillverkarens rekommendationer rörande drivmedel inte följs
Om du bryter mot någon säkerhetsföreskrift kan ersättningen komma att sättas ned eller helt utebli.
Byrån drivs gemensamt av försäkringsbolagen, Finansinspektionen och Konsumentverket. Byrån har till uppgift att
kostnadsfritt ge råd och hjälp till privatpersoner (konsumenter) i olika försäkringsärenden.
Konsumentverket, Adress: Box 48, 651 02 Karlstad, Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A. Telefon: 0771-42 33
00. www.konsumentverket.se, www.hallåkonsument.se
Du kan även få råd via konsumentvägledningen i din hemkommun.
5.2 FÖRSÄKRINGEN GÄLLER TILL EXEMPEL INTE:
1.
om fordonet används under motortävling, träning inför motortävling och terrängkörning
15. FÖRSÄKRINGSGIVARE
2.
om fordonet används när det är belagt med körförbud
Gjensidige Forsikring ASA,
3.
fordon som är registrerade som lätt lastbil, taxi, ambulans, militär-, bud-, körskolefordon eller används i
yrkesmässig trafik
Org.nummer: 995 568 217, Schweigaards gate 21,NO-0191 Oslo
4.
för skada eller fabrikationsfel som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, försäkring, garanti eller
liknande åtagande
Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial,
Org.nummer: 516407-0384, Box 3031, 103 61 Stockholm
6.SJÄLVRISK
Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm
Försäkringen gäller utan självrisk.
Box 1058
251 10 Helsingborg
Norge, Telefon +47 915 03100,
Telefon: 0771-326 326
Telefon
042-324 324
Epost
[email protected]
Org. nr
556985-2162
VAT-nr
SE556985216201
Bankgiro
587-9044
E-post: [email protected]
Hemsida: www.gjensidige.se
Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, står i egenskap av filial till ett norskt försäkringsbolag, i första
hand under tillsyn av norska Finanstilsynet. Därutöver står den svenska filialen även under tillsyn av den svenska
Finansinspektionen. Avseende distansavtal är även Konsumentverket i Sverige tillsynsmyndighet. Information om
Gjensidiges tillstånd att bedriva försäkringsrörelse kan erhållas via www.finanstilsynet.no och www.fi.se.
Gjensidige är ett av Nordens största sakförsäkringsbolag.
16. INFORMATION ENLIGT LAG (2005:59) OM DISTANSAVTAL OCH AVTAL UTANFÖR AFFÄRSLOKALER
Förutom information som redan angivits ovan har du rätt till följande information enligt lag (2005:59) om
distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
SKATTER, AVGIFTER ELLER KOSTNADER SOM VARKEN BETALAS GENOM GJENSIDIGE ELLER PÅFÖRS
AV GJENSIDIGE
Med avtalet kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken betalas genom Gjensidige eller påförs av
Gjensidige.
DEN TID UNDER VILKET ERBJUDANDET GÄLLER
Erbjudandet om väghjälpsförsäkringen gäller tillsvidare.
SPRÅK
Försäkringsvillkor och information tillhandahålls på svenska. Försäkringsgivaren åtar sig att kommunicera på
svenska under avtalstiden.
17. INFORMATION OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING
Assistansbolaget Försäkring Sverige AB,
Org.nummer: 556985-2162
Besöksadress: Södra Storgatan 7, 252 23 Helsingborg
Utdelningsadress: Postbox 1058, 251 10 Helsingborg
Telefon: 042-324 324 e-post: [email protected]
Assistansbolaget agerar som gruppföreträde för Assitansbolagets kunder och är registrerad som anknuten
försäkringsförmedlare till Gjensidige. Assistansbolaget har som huvudsaklig verksamhet att distribuera, förmedla
och skadereglara väghjälpsförsäkringar inom ramen för gruppavtalet med Gjensidige.
ANKNUTEN FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE
Assistansbolaget är registrerad hos Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare till Gjensidige för förmedling
av Gjensidiges försäkringsprodukter. Assistansbolagets registrering kan kontrolleras hos: Bolagsverket, 851 81
Sundsvall, telefon 060-18 40 00, e-post: bo[email protected], webbadress: www.bolagsverket.se.
Registreringen avser skadeförsäkringsklass 18 (vägassistans). På begäran upplyser Gjensidige om en anställd
vid Assistansbolaget har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till ett visst slag av
försäkringsklasser.
TILLSYN
Assistansbolaget står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon: 08-787 80 00,
webbadress: www.fi.se, e-post: [email protected]
ANSVAR FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA
Genom att Assistansbolaget är anknuten försäkringsförmedlare till Gjensidige är Gjensidige ansvarigt för ren
förmögenhetsskada som drabbar en kund, en försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från kunden till
följd av att Assistansbolaget uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap 4 § lagen
(2005:405) om försäkringsförmedling.
KVALIFICERAT INNEHAV
Assistansbolaget har inget kvalificerat innehav i Gjensidige och Gjensidige har inget kvalificerat innehav i
Assistansbolaget.
ERSÄTTNING FÖR FÖRMEDLING
Assistansbolaget får provision för förmedlingen och administrationen av försäkringarna från Gjensidige för de avtal
som ingås. Assistansbolagets ersättning baseras på förmedlade försäkringar och beräknas som skillnaden mellan
avtalad premie för kund (bruttopremie) och Gjensidiges skadekostnader, vinst och administrationskostnader samt
kostnader för återförsäkring (nettopremie). Nettopremien är initialt 140 kr men revideras varje sex (6) månaders
period (upp eller ned) utifrån det faktiska skadeutfallet. Sådan revidering påverkar dock inte kundens avtalade
bruttopremie. Oavsett det faktiska skadeutfallet kan nettopremien maximalt uppgå till 198,6 kr (varefter Gjensidige
står risken för överskjutande del).
Eftersom bruttopremien under försäkringstiden är fast (dvs. inte ändras i förhållande till kund) och nettopremien är
”rörlig”, kommer storleken på Assistansbolagets provision att variera beroende på det faktiska skadeutfallet (upp till
en nettopremie om 198,6 kr).
KLAGOMÅL MOT FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLAREN
Om du är missnöjd med Assistansbolagets försäkringsförmedling kan du vända dig till den som förmedlat
försäkringen eller till klagomålsansvarig på hos Assistansbolaget och begära omprövning. Kontakta
klagomålsansvarig via e-post [email protected]
eller skicka ditt klagomål till:
Klagomålsansvarig
Assistansbolaget Försäkring Sverige AB
Postbox 1058
25110 Helsingborg
Vägledning kan erhållas av Konsumenternas Försäkringsbyrå och konsumentvägledning i din kommun. Du kan
även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol för prövning av tvist.
Box 1058
251 10 Helsingborg
Telefon
042-324 324
Epost
[email protected]
Org. nr
556985-2162
VAT-nr
SE556985216201
Bankgiro
587-9044