Grundverksamheten Örtagården

ÖRTAGÅRDENS FÖRSKOLA
2015-05-08
Grundverksamhet
Örtagårdens förskola
ÖRTAGÅRDENS FÖRSKOLA
Dalviksgatan 71a, 603 80 Norrköping. Telefon: 011-15 77 43
GRUNDVERKSAMHET ÖRTAGÅRDENS FÖRSKOLA På Örtagården vill vi att barnen ska känna trygghet och tillit till miljön och till
pedagogerna. Vår grundverksamhet bygger på våra ledord Trygghet – Nyfikenhet Samspel. När barnen är trygga så blir de nyfikna och kan börja lära sig att samspela.
I vår grundverksamhet ingår allt arbete vi utför varje dag. Vi använder oss av ett
professionellt förhållningssätt genom att vi är goda förebilder. Vi lägger stor vikt vid
bemötandet mellan barn och vuxna vid den dagliga kontakten.
Grundverksamheten bildar ramarna för hela förskolans arbete och har stor betydelse
för både barn, pedagoger och vårdnadshavare. Det skapar trygghet och en bra
struktur och miljö för inlärning.
Grundverksamhetens styrdokument
 Läroplan för förskolan (Lpfö 98)
 Skollagen
 FN:s barnkonvention
 Kommunens uppdragsplan
Rutiner
06.15 Förskolan öppnar
07.30 Frukost
09.15 Samling + frukt
Grupper/utevistelse
11.30
Lunch
13 -14.30
Lek/utevistelse
14.30
Mellanmål
15 –17.30 Lek/utevistelse
17.30 Förskolan stänger
Lämning/hämtning
Mål
På Örtagården vill vi ha en bra och tillitsfull kontakt med vårdnadshavarna.
Målsättningen är att se och bekräfta varje barn vid lämning/hämtning för att barn och
vårdnadshavare ska känna sig trygga.
I Läroplan för förskolan står:
”- Att varje barn tillsammans med sina vårdnadshavare får en god introduktion i
förskolan.
- ..visa respekt för vårdnadshavarna och känna ansvar för att det utvecklas en
tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer.” (sid 13)
Rutiner
 Vi tar emot barnen i hallen vid lämning och benämner vid namn, förutom då vi satt
oss vid frukostbordet. Vi har då inte möjlighet att gå ifrån. Då kommer
vårdnadshavarna in tillsammans med barnet/barnen.
 Vid hämtning berättar vi något särskilt om barnet och om hur dagen varit för att
visa att vi sett varje enskilt barn.
 Vi har bra/god kontakt med vårdnadshavare vid hämtning och lämning.
Samling
Mål
Vårt mål med samling är att varje barn ska känna sig välkomna och delaktiga. Vi vill
att barnen ska präglas av glädje och gemenskap. Barnen ges möjlighet att utveckla
sin matematiska och språkliga förmåga samt att lyssna och berätta.
I Läroplan för förskolan står:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn
- … utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka
med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med
andra.
-…utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
och försöker förstå andras perspektiv.
- ….utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över
och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
-…utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande
egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och
förändring.” (Lpfö sid 10)
Rutiner
 Vi har en samling med frukt på förmiddagen där alla barn och vuxna har sin
mask/filur, så att alla benämns med namn oavsett om man är på förskolan eller
ej. Detta gör vi för att alla ska känna sig sedda/uppmärksammade.
 Vi räknar antal som är här och borta (ökar, minskar), vi räknar i ”femskutt”. Pratar
om vad dagen heter och vilken dag i veckan det är.
 Varje förmiddagssamling har ett liknande upplägg för att barnen ska känna sig
trygga.
 Vi har även en samling innan lunch och mellanmål, där vi har olika upplägg med t
ex rim och ramsor, sånger, sagor med mera för att få in olika matematiska
begrepp och berika språket.
 Fredagar har vi gemensam samling i hela huset.
Hygien /Toalettbesök
Mål
Målet är att barnen ska förstå vikten av att god hygien spelar in på välmående. Vi
lägger även stor vikt vid samtal för att främja språket och kroppsuppfattningen.
I Läroplan för förskolan står det:
- ”Varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och få uppleva sitt eget
värde. (sid 8)
- Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och
uppmuntra och ta till vara på barnets nyfikenhet” (sid 7).
Rutiner
 Före och efter varje måltid tvättar barnen händerna och vid behov.  Efter toalett/pottbesök tvättas händerna.  Blöjbyte sker vid behov och innan samling, innan lunch och innan mellanmål.
 Vi byter barnens handdukar och diskar muggarna varje vecka. Örtagårdens förskola har en plan gällande hygien, miljö, hälsa, städning och
smittskydd.
Matsituation
Mål
Vi lägger stor vikt vid samtal vid matsituationerna för att främja språket och få in
matematik under måltiden, t ex volym, form, antal, stor, liten, lång, kort med mera.
Matsituationen ska vara en stund som präglas av matro och glädje. Genom vårt stöd
ska barnen klara många moment själva. I förskolans läroplan står det att förskolan
ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
(sid 9).
Vi ser matsituationen som ett tillfälle där vi som pedagoger kan ge barnen ett
hälsosamt synsätt på mat samt inspirera dem att våga smaka nya saker. Vi tycker att
det är viktigt att ta tillvara på den möjlighet till samtal som matsituationen ger. Vi vill
främja samtalen mellan barn och vuxna.
I Läroplan för förskolan står det:
- ” … utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska
begrepp och samband mellan begrepp.” (sid 10)
Rutiner
 Barnen tvättar händerna före maten.  Matvärden tänker ut och räknar hur många som sitter vid bordet. Detta för att få in matematiken i vardagen. Därefter dukar matvärden.
 Hämtar matvagnen i köket och ställer maten på sitt bord.
 Vi sjunger matsång samt presenterar maten.
 Barn och pedagoger intar sina bestämda platser.
 Barnen tar efter egen förmåga mat och skickar vidare. Vi uppmuntrar barnen att
smaka av allt.
 Vi uppmuntrar barnen att klättra upp/ner från stolarna, ställa bort tallrik, glas,
bestick på vagnen efter egen förmåga.
 De barn som ska sova går ifrån bordet. De andra sitter kvar till kl 12.
 Efter maten tvättar barnen händerna.
Vila
Mål
På Örtagården vilar alla barn en gång per dag men på olika sätt beroende av behov.
Några vilar i vagn, på madrass eller lyssnar på en bok tillsammans med en pedagog.
I Läroplan för förskolan står:
- ”Förskolan ska erbjuda en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd
dygnsrytm. (sid 7)
- Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra att
ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftliga världen.” (sid 7)
Rutiner
 Barn som sover i vagn sover utanför altandörr med sina trygghetssaker.
 Barn som sover inne ligger på madrass med sina trygghetssaker.
 Barn som lyssnar på sagan är indelade i grupper efter mognad och ålder.
 När barnen som sovit vaknat/väckts så får även de ta del av en saga.
På- och avklädning
Mål
Vi strävar efter att barnen ska bli självständiga. Pedagogerna stöttar och uppmuntrar
barnen samt samtalar för att stärka de språkliga och matematiska begreppen.
I Läroplan för förskolan står det:
- ”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av
varandra.
- Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som
lärande och skapande individer.
De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig
och lära sig, dvs bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska,
praktiska, sinnliga och estetiska.
- Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin
kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika
språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet”. (sid 7)
Rutiner
 Barnen får försöka själva innan vi hjälper till.  Uppmuntrar barnen att klä sig själva eller ta hjälp av varandra.  Pedagog hjälper till vid behov.  Samtalar med barnen om t ex ett par vantar.  Turtagning – att vänta på sin tur.  Barnen får hänga upp sina kläder på sin hylla efter egen förmåga. Utevistelse
Mål
Örtagårdens förskola ligger i en lugn miljö nära naturen. Vi har en stor gård som
inbjuder till lek och rörelse.
För att barnen inte ska vara allt för nära varandra under långa tider inomhus är det
viktigt för oss att låta barnen vistas mer utomhus.
I Läroplanen står det:
- ”Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till
natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. (sid 7)
- Förskolan ska erbjuda en utomhusvistelse som ger möjlighet till lek och andra
aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö. (sid 7)”
Rutiner
 Vi är ute minst en gång varje dag, oftast flera gånger.  Vi går till skogen en gång i veckan.
 Besöker parker och gårdar i vår närhet.  Pedagogerna är väl fördelade på gården.  Pedagogerna tittar över så att grindarna är korrekt stängda.  Privata samtal sker inne eller på rast.  Regler för gården och utevistelse hänvisar till Plan för Örtagårdens normer och regler.
Leken
Mål
Leken är en viktig del av vår verksamhet. I leken använder barnen sin fantasi och
spontanitet. De imiterar, prövar och bearbetar på ett mångsidigt sätt sina intryck och
upplevelser. Leken utvecklar barnens tankeverksamhet, deras förmåga att
samarbeta, konfliktlösning och turtagning.
Vi pedagoger visar respekt för leken genom engagemang, delaktighet samt att vi
försöker att göra lekmiljön attraktiv och stimulerande. Vi visar även respekt genom att
inte avbryta leken hur som helst. Som ett exempel försöker vi förbereda barnen på
att vi ska gå ut om en liten stund. De hinner då avsluta sin lek.
Leken ligger till grund för allt lärande.
I Läroplanen står det:
- ”Verksamheten ska ge utrymmer för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i
lek och lärande såväl inomhus som utomhus. (sid 7)
- I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse,
kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta
och lösa problem. (sid 6)
- Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till
vara och stärka barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper
och färdigheter. (sid 9)”
Rutiner
 Pedagogerna är fördelade i olika rum inomhus.
 Ute är vi placerade så att pedagogerna har kontroll över hela gården.
 Barnen sorterar ordning på sakerna innan de byter aktivitet.
Grupper
Mål
Örtagårdens förskola består av två åldersintegrerade avdelningar 1-6 år.
Det har gjort att vi bland annat har indelat barnen i olika grupper i form av ålder,
utveckling och intressen.
Arbetet i grupper sker verksamhetsårsvis (aug-juli). Själva gruppernas innehåll kan
komma att ändras under tiden.
Grupperna startar tidigast i september efter att inskolningarna på respektive
avdelning är klara.
I Läroplan för förskolan står:
-”Verksamheten ska utgå ifrån barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och
drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt
samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och
reflektera. (sid 6-7)
-Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans
verksamhet. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.
(sid 9)
-Ta vara på barnens vetgirighet, vilja och lust att lära samt att stärka barnens tillit till
den egna förmågan. (sid 11)”
Nuvarande gruppindelningar
 Miljöspanarna för blivande förskoleklassbarn.
 Rörelse, No/teknik, matematik och språk
 De olika grupperna visar sina arbeten i olika former, bland annat genom sina
väggdokumentationer.
Inskolning
Mål
Vi vill skapa förtroende mellan vårdnadshavare och pedagoger så att
vårdnadshavarna kan känna tillit till oss på förskolan och på så vis utveckla ett bra
samarbete. Genom att vi skapar trygga relationer till barnen och vårdnadshavarna
har barnen möjlighet att vara nyfikna tillsammans med andra barn och vuxna i en
trygg miljö.
Det finns en plan för hur inskolningen går till för barnen på Örtagårdens förskola (se
bilaga).
Vi genomför introduktionen av grundverksamheten mycket noggrant under
inskolningen av barnen och vid terminsstart av grupperna.
När barnen kan dagsrutinerna vet de:
 Var de kan leka/arbeta med vilka saker/material
 På vilken tid
 Vad de får välja på
 Hur barnen bemöter varandra på ett positivt sätt
 Att varje dag blir lugn, trevlig och lärorik
I Läroplanen står det:
-”att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan (sid
13)
-… visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull
relation mellan förskolans personal och barnens familjer. (sid 13)”
Rutiner
 När barnet blivit placerat tar inskolningspedagog kontakt med vårdnadshavare.
 Förskolechef tillsammans med en pedagog från varje avdelning träffar
vårdnadshavare vars barn ska börja i augusti.
 Inskolning där en pedagog ansvarar för barnet och familjen.
Matematik på Örtagårdens förskola
Matematik är en självklarhet i förskolan. Vi ska vara goda förebilder och ha ett bra
förhållningssätt.
Matematik finns överallt, inte minst i språket. Om vi använder rätt begrepp redan från
början kommer barnen sedan att tänka i matematiska termer på ett naturligt sätt. På
så vis berikar matematiken också språket. Förståelsen för de matematiska
begreppen utvecklas som mest vid samtal om barnens egna upplevelser.
Matematiken finns överallt i barnens vardag. Vi, i barnens närhet, kan
uppmärksamma detta och göra dem medvetna om den.
De matematiska upplevelser barnen får blir till erfarenheter, som de kan återkoppla
till, vilket underlättar inlärningsprocessen.
Det matematiska tänkandet finns hos barnen. Vi pedagoger skapar förutsättningar för
att utveckla det.
Lpfö-98 reviderad 2010:

”utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande
egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning tid och
förändring”

”utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över
och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar”

”utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska
begrepp och samband mellan begrepp”

”utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang”
Matematik i vardagen 
ser matematiken omkring sig

är aktiv och fångar tillfället i vardagen

erbjuder redskapen i miljön

benämna ordet ”matematik”

är medveten om sitt förhållningssätt där språket är viktigt

ställer frågor som ger egna tankar

upprepa övningar och ger barnet tid att reflektera

lyssnar och reflekterar tillsammans med barnen

ger barnen nya utmaningar

låter barnen höra, känna och uppleva matematik med alla sinnen

inspirera varandra

ställa reflekterande frågor
Matematiska begrepp i förskolan Form Triangel, cirkel, kvadrat, rektangel
Storlek
Liten, mindre, minst Stor, större, störst Smal, smalare, smalast Tjock, tjockare, tjockast Tunn, tunnare, tunnast Bred, bredare, bredast Tid
Dag, vecka månad År, årstid Ung, yngre, yngst Gammal, äldre, äldst Volym
Lite, mindre, minst Mycket, mera, mest Full och tom Vikt
Tung, tyngre, tyngst Lätt, lättare, lättast Antal
Få, färre, färst Många, fler, flest Lika många Hälften Ingen Alla, varannan Mätning
Kort, kortare, kortast Lång, längre, längst Låg, lägre, lägst Hög, högre högst Läge
Först, sist Framför, bakom, bredvid Första, andra, tredje osv Över, under, på NATURVETENSKAP I FÖRSKOLAN.
Örtagårdens förskola.
Naturvetenskap har vi omkring oss hela tiden, det handlar om att förklara fenomen i
vår omvärld.
Vi behöver naturvetenskapen för att förstå hur världen omkring oss hänger ihop.
Barnen kommer i kontakt med växter, djur, vatten, luft, tyngdlagar, friktion,
kroppsfunktioner m m hela dagarna.
Barn är nyfikna på hur olika saker fungerar och provar sig fram för att få förståelse för
sin omvärld.
I Lpfö 98 rev 2010 står det att ”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i
barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för
naturvetenskap och teknik.
Örtagårdens förskola har tre LEDORD: TRYGGHET, NYFIKENHET och SAMSPEL.
Vi menar att trygga barn blir nyfikna på sin omvärld och i samspel med andra barn
och oss pedagoger finns goda förutsättningar för barnen att uppleva, undersöka,
utforska och ställa frågor kring vår omvärld och det som barnen upplever och
upptäcker i sin omgivning.
Vi uppmuntrar barnen att vara nyfikna, undersökande, funderande, frågvisa osv i
vardagen på förskolan. Vi pedagoger ger inte alltid färdiga svar, vi vill att barnen ska
vara aktiva, utforska, upptäcka, prova på, ifrågasätta och försöka att förstå själva. Vi
diskuterar med barnen och ställer frågor som t ex ”Hur tänker du då? Vad tror du
händer när du provar att göra så? Osv.
Barnen får större förståelse om de får upptäcka själva. De lär sig att sätta ord på vad
de gör. Det är viktigt för oss pedagoger att få syn på det som barnen utforskar i sin
vardagliga miljö, som för barnen på förskolan i första hand är i leken. Vi pedagoger är
engagerade och aktivt lyssnande på det som barnen är intresserade av. Vi
samspelar med barnen i deras forskande och lärande. I samtal reflekterar vi med
barnen omkring det som de visat intresse för.
”Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den
pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen,
behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa
mångfald i lärandet.” Lpfö98 rev 2010.
Som pedagoger kan vi inspirera barnen att se saker i sin omgivning. Vi kan locka
fram deras nyfikenhet i olika sammanhang och miljöer.
”Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka
sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter.” Lpfö 98 rev 2010.
Vilken miljö barnen har tillgång till är också viktigt. Miljön bör uppmuntra barnens lust
och nyfikenhet att utforska och undersöka.
”Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande” Lpfö 98 rev 2010.
På Örtagårdens förskola har barnen tillgång till en stor och härlig gård. Där finns
stora gräsytor med backar att t ex rulla i och åka pulka i. Det finns buskar och träd att
leka i och klättra i, fruktträd och bärbuskar att äta ifrån, gungor, rutschkana,
sandlådor, cyklar, byggmaterial, vatten m m. Vi är ute på vår gård varje dag, oftast
både förmiddag och eftermiddag. Barnen är ständigt aktiva i olika lekar och de
gräver, bakar, bygger, bär, cyklar, hittar olika små djur, tittar på fåglar, ser harar m m.
Vi pedagoger finns nära barnen och delar deras upplevelser och upptäckter.
Vi har även förmånen att ha nära till fin skogsmiljö. Vi går till skogen en förmiddag i
veckan. I skogen leker barnen, upptäcker och undersöker många olika saker. De
hittar t ex stora grenar som de bär på och bygger med. Ofta träffar de på små djur.
I skogen följer vi årstiderna.
Vi kan ge barnen olika uppdrag för att inspirera till nya upptäckter och lärande. Ibland
arbetar vi i åldersgrupper även i skogen för att bättre kunna möta och utmana barnen
på den utvecklingsnivå de befinner sig. Ibland tar vi med oss något från skogen för
att fortsätta att arbeta med det materialet på förskolan.
Vi ser vikten av att barnen lär sig att vara i skogsmiljö och att de lär sig att naturen är
något som vi kan uppskatta och behöver vara rädda om.
Vi gör enkla och vardagsnära experiment med barnen på Örtagården. Det är inte
bara roligt och inspirerande utan också ett sätt att göra det osynliga synligt.
Experiment lockar fram kreativiteten och upptäckarlusten. Barnen får vara aktiva,
upptäcka och fundera kring det som händer. Barn får större förståelse om de får
prova på och uppleva själva.
Varje vår har vi det vi kallar ”Miljöveckor”. Då arbetar vi och lär oss om naturens olika
kretslopp. Vi delar in barnen i mindre grupper så att de kan lära av varandra. Barnen
får arbeta konkret och skapande genom att rita, klippa, hänga upp osv. Vi sjunger
sånger om naturen. Vi planterar olika fröer och pratar om vad växter behöver för att
kunna växa. Vi gör experiment med våra planteringar genom att vissa får vara utan
exv ljus eller vatten. Vi gör en utställning av barnens arbeten och bjuder in anhöriga
att titta på utställningen.
Under sitt sista år på Örtagården är alla barn ”Miljöspanare”. Vår förskola är med i
Norrköpings kommuns nätverk; ”Myggnätet”. Barnen får olika uppdrag att arbeta med
tillsammans med oss pedagoger. Uppdragen handlar på olika sätt om vår miljö och
barnen får lära sig vad vi kan göra för att vara rädda om den.
Vi ser vikten av god hälsa, mat och motion. Vi har en egen kokerska som lagar god
och näringsriktig mat till alla barn och personal på Örtagården. Vid måltiderna
samtalar pedagogerna med barnen om vad som är nyttig och bra mat.
En dag i Oktober har vi varje år ”Örtagårdsloppet” där vi springer en runda i skogen.
Alla barn och personal är med efter egen förmåga. Barnen springer med glädje och
vi vill på detta sätt visa hur härligt det kan vara att få röra på sin kropp och att få
springa i naturen. Efter loppet får alla banan, dricka och sist men inte minst en egen
medalj.
Mål ur Läroplanen , Lpfö 98 rev 2010
Förskolan ska sträva efter att varje barn
*utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor,
natur och samhälle påverkar varandra.
*utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt
kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
*utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och
samtala om naturvetenskap.
Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt
förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet.
Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till
natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Lpfö 98 rev 2010
Rörelse på Örtagårdens förskola Vad är rörelse?
Barn har en naturlig lust till rörelse. Den motoriska utvecklingen är en del av och nära
sammankopplad med barnets övriga utveckling.
Rörelse är en aktivitet där barnen lätt kan känna gemenskap med andra och som hjälper dem
att utforska sin omgivning. Det är viktigt att erbjuda barnen kroppslig aktivitet både inne och
ute och i naturen. När barnen går, hoppar springer och klättrar skaffar de sig erfarenheter om
sig själva och omgivningen. Barnen behöver få många tillfällen att pröva sina krafter och
utforska sin förmåga.
Det gäller för oss pedagoger att skapa en trygg, tillitsfull och accepterande atmosfär. Vi vill
öka barnens självtillit, deras tro på sin egen förmåga. Rörelsen är också ett bra tillfälle att ge
barnen möjlighet att samarbeta/samspela med varandra.
Jagutveckling: Genom bl.a. rörelselekar kan barnet skaffa sig kunskaper om omvärlden
och sin plats i den. Genom rörelse och lek med vuxna och andra barn skaffar barnet sig
kunskaper om sig själv – jagbegrepp.
Barn som rör sig arbetar med alla sina sinnen, och genom att använda sina sinnen kan de
också kommunicera bättre, och det ger dem också förutsättningar att känna för och värna om
sina medmänniskor.
Rum, tid, kraft och form
Rum: Upplevelse av rummets dimensioner på olika sätt: höjd, bredd, djup, mörker, ljus, ljud
och rörelse mm. Att röra sig utan att krocka, bedöma avstånd, finna en speciell plats lokalisera
ljud osv. Öva förmågan att samordna synen med kroppsrörelser är viktigt för att kunna
uppfatta och tolka det man ser.
Tid: Tidsuppfattning är ett sammansatt fenomen som tar tid att utveckla. Lekar och övningar
där man mäter tid och varierar hastighet och rytm kan hjälpa till att utveckla tidsbegreppet.
Vår biologiska rytm, ”den egna rytmen”, inverkar till stor del på vårt rörelsemönster.
Kraft: Medvetenhet om kroppens egen kraft och energi. Insikt i kroppens anatomi och
rörelsemönster, spänning – avspänning. Koordination, balans och grov - och finmotorik.
Uppleva centrifugalkraft , tyngdkraft och tröghetskraft.
Form: de kreativa inslagen som musicerande, rörelsegestaltning, ord – och bildskapande. En
sorts form uppstår då rum, tid och kraft samverkar. Gestalta olika geometriska former.
Kroppsmedvetenhet: Genom att använda sin kropp blir man medveten om den och dess
möjligheter. Genom att pröva, upptäcka och upprepa skaffar sig barnet kunskap om sin kropp,
det är också viktigt att sätta ord på det man gör.
Glädje: Att röra sig på olika sätt tillsammans med andra är framförallt roligt! Drama,
rörelselekar och rörelsesånger, sång och musik är härligt att uppleva tillsammans.
Lpfö:
 Utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga  Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp  Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelsen för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande  Utvecklar sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama  Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring
Traditioner på Örtagårdens förskola På Örtagården har vi återkommande traditioner som vi gör varje år med barnen. Aktiviteterna
är till för att vi ska känna samhörighet och ha roligt tillsammans och för att föra traditioner
vidare.
Januari
Julgransplundring
Vi dansar kring julgranen och sjunger traditionella sånger och danslekar. Avslutar med att rita ”knorr på grisen” och har fiskdamm. Syfte: Barnen får lära sig sång - och danslekar som har funnits med i många år. Använda språk,
rytm, dans och rörelse Lpfö: Upplever att det är roligt att lära sig nya saker. Stimuleras och utmanas i sin språk – och kommunikationsutveckling. Februari
Återträff med förskoleklassbarnen
Vi bjuder in våra sexåringar som har börjat i förskoleklassen. De får berätta hur deras dagar ser ut på skolan och känna att deras tid i förskolan är avslutad.
Syfte: Roligt att träffa sina kamrater som har börjat i förskoleklassen. Avsluta förskoleperioden. Lpfö: Upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. Mars
Maskerad
På årets maskerad får de barn som vill klä ut sig. Vi vill ge barnen upplevelser av att använda sin fantasi och klä ut sig till någon annan. Vuxna klär också ut sig. Vi leker danslekar och leker tillsammans. Syfte: Stimulera fantasi och inlevelse och få vara kreativ i leken. Lpfö: Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik.
April och oktober
Miljödagar
Vi har två miljödagar under året, vår och höst. Hela förskolan samlas på gården och krattar, sopar och sorterar i våra uteförråd. De äldre barnen plockar skräp även utanför förskolan. Vi avslutar med korvgrillning. Syfte: Lära barnen att vara rädda om vår natur och miljö Mål: Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö och natur. Maj
Miljövecka
En vecka i maj lär vi oss om kretsloppet. Vi jobbar med de fyra elementen jord, vatten, eld och luft. Vi sätter frön, pratar om solen, hur luften kan bli renare, hur viktigt vatten är för oss alla. Vi gör en saga med de fyra elementen. Avslutar med en utställning. Syfte: Barnen ska få förståelse för naturens kretslopp. Hur viktigt det är att vara rädd om naturen. Lpfö: Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Gårdsfest
Varje år i maj har vi en gårdsfest tillsammans hela huset. Vi bjuder in vårdnadshavare, syskon, mor – och farföräldrar. Var och en tar med sig en ”fikakorg”, grillen hålls varm för den som vill grilla. Vi sjunger årstidssånger tillsammans med barnen, har tipspromenad och aktiviteter, t ex teknik, natur, rörelse, skapande. Syfte: Att varje barn tillsammans med sina föräldrar får delaktighet i verksamheten. Lpfö: Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. Förskolans Dag
I maj firar vi Förskolans Dag. Då är vi tillsammans på gården och har olika stationer med tema rörelse, cykellopp, kasta boll i hink, höjdhopp, klättervägg och balansövningar. Syfte: Förskolans Dag är en dag med gemenskap och glädje med aktiviteter som lätt kan arrangeras i den egna verksamheten. Lpfö: Utvecklar sin motorik , koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Ekoturen
Under maj månad åker de blivande förskoleklassbarnen på en naturresa med ”ekobussen”. Syfte: Uppföljning och reflektion av vårt gemensamma naturprojekt tillsammans med enhetens blivande förskoleklassbarn och ha ett trevligt avslut tillsammans. Lpfö: ”När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden”. Juni
Avslutning blivande F-klass
För alla barn som ska börja förskoleklass har vi en fest, då vi tackar våra sexåringar. Vi firar med tal om det enskilda barnet, minnen från förskoletiden och har en högtidlig avtackning. Syfte:
Att göra tydligt avslut, där hela barngruppen deltar. Lpfö:
Att övergången till en ny verksamhet närmar sig och avrunda med ett avslut för hela förskoleperioden. Oktober
FN-vecka
Denna vecka har uppkommit för att uppmärksamma frågor om barns rättigheter. Vi arbetar en hel vecka med att måla flaggor, ta reda på hur barn bor i andra länder, hur deras förskola ser ut, vilken mat de äter, sjunger och pratar på olika språk, läser böcker om barn i andra länder, pratar och diskuterar om barns rättigheter. Köket serverar mat från olika länder hela veckan. På FN-dagen bjuder vi in alla vårdnadshavare, syskon, mor– och farföräldrar för att visa och berätta vad vi lärt oss under veckan. Syfte: Visa barns rättigheter i vårt land och andra delar av världen. Lpfö: Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
Örtagårdsloppet
Varje år samlas alla barn och vuxna i vår skog då vi springer Örtagårdsloppet. Vi börjar med uppvärmning och springer eller går (beroende på ålder) en snitslad bana tillsammans. Alla barn och vuxna har nummerlapp och deltar i loppet. De äldre barnen springer flera varv. Vätskekontroll och frukt finns att få. Alla får en medalj för genomfört lopp. Syfte: Att det är viktigt att röra på sig, vara ute och i skogen och ha roligt tillsammans. Lpfö: Utomhusvistelse bör ge möjlighet till aktiviteter i naturmiljö. Få stimulans i sin motoriska utveckling. Värna om barns hälsa.
November
Tema Julfest
På årets julfest har vi ett stort knytkalas där varje familj har med sig en maträtt som vi dukar upp på julbordet. Barnen visar vad de lärt sig under höstterminen genom att högtidligt klippa band och öppna utställningen. Vi sjunger jul- och årstidssånger innan det blir dags att sätta sig till bords och äta av den goda maten. En mycket uppskattad julfest där barn och familjer träffas och har roligt. Syfte: Familjerna träffas. Belysa verksamheten genom att samla barns lärande och reflektion i en utställning. Belysa verksamheten. Lpfö: Att ge föräldrar delaktighet i verksamheten. Främja barns utveckling och lärande.
December
Julkalender
Vi har en aktivitetskalender där barnen får olika uppgifter varje dag, t ex matematik, julpyssel, språk, lekar, rim- och ramsor, skapande, dans. Vi tänder adventsljusen, pratar om
jultraditioner, dansar kring granen, äter julmat, läser sagor om hur man firar jul i andra länder. Syfte: Att visa på traditioner på ett lärorikt sätt, stimulera och utmana barnen. Lpfö: Upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. Stimulera språk- och
matematikutveckling.