VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN
2015
Klubben ska:






Bedriva en elitinriktad tränings- och tävlingsverksamhet för våra medlemmar
Möjliggöra ett aktivt utövande av sporten även för övriga orienteringslöpare och skidåkare
Arrangera tävlingar i distriktet för andra klubbar
Sprida orienteringssporten som tävlingsidrott
Erbjuda social fostran och gemenskap
Ha sin hemvist i Tyresö kommun
Verksamhetsplan för 2015
Följande idrottsaktiviteter planerar klubben erbjuda kommande verksamhetsår:
Barn- och ungdom, orientering
Verksamhetsansvarig: Ungdomskommittén
Dagsläget:
Ett 30-tal aktiva ungdomar på framför allt torsdagsträningarna och ett 10-tal ungdomsledare. En
knatteorienteringsgrupp för barn upp till 7-8 år som genomför lekbetonad orienteringsverksamhet på
torsdagsträningarna under ledning av 6 stycken föräldrapar. Ett fåtal ungdomar deltar i
tävlingsverksamheten och då framför allt ungdomsanpassade tävlingar så som ungdomsserien.
Övergripande mål:
 Att bedriva en attraktiv, rolig och kvalitativ verksamhet som ökar orienteringskompetensen
bland alla ungdomar och som resulterar i nya duktiga orienterare.
 Att kunna erbjuda alla ungdomar, oavsett ambitionsnivå, en spännande och meningsfull
fritidsaktivitet där gemenskap och socialt umgänge är verksamhetens röda tråd.
 Att aktivt arbeta för att rekrytera och behålla de ungdomar som redan är i verksamheten.
 Att arbeta aktivt för att rekrytera och behålla ledare i verksamheten.
Mål 2015:
 Utveckla och strukturera träningsverksamheten
 Samordna föreningens ledarresurser
 Utbilda fler ledare
 Behålla de ungdomar som är aktiva idag
 Öka samarbetet med andra närliggande klubbar
 Öka antalet ungdomstävlingsstarter
Junior/senior, orientering
Verksamhetsansvarig: Sportkommittén
Dagsläget:
Vi har två aktivt tränande och tävlande herrseniorer och en större grupp mellan 35 och 45 som
fortfarande gärna springer seniorklass, framförallt i kavlesammanhang. Vi har i dagsläget en aktiv
herrjunior. På damsidan har vi sex nyblivna damjuniorer ett fåtal damseniorer men även här ett antal
damer från 35 år och uppåt som gärna springer kavlar. Våra kavlelag förstärks med medlemmar
boende i annat land vissa kavlar (totalt 7 löpare under 2014).
Övergripande mål:
Föreningen har en uttalad vilja att erbjuda goda förutsättningar för medlemmar som
bedriver orientering på elitnivå eller har potentialen och ambitionen att nå dit. Till stor del handlar det
om att tillhandahålla bra träningstillfällen, kunniga tränare samt ett klimat som främjar gott
kamratskap och god utveckling.
1
Mål 2015:
 Bästa möjliga dam-, herr- och breddlag på följande prioriterade tävlingar:
- 10-mila
- Jukola
- SM-stafetten
- 25-manna
 Deltagare på SM-tävlingar
 Krävande träningar
 Ökat deltagande på elittävlingar och träningar
 Öka antalet elitsatsande
 Sträva efter att anmäla till kavlar före ordinarie anmälans utgångstid
Bredd, orientering
Verksamhetsansvarig: Sportkommittén
Dagsläget:
 Totalt runt 200 medlemmar
 Runt 75 aktiva medlemmar
Övergripande mål:
Vara en attraktiv och välkomnande förening för samtliga medlemmar oavsett ålder och ambitionsnivå.
Mål 2015:
 Ökat antal medlemmar i alla åldrar
 Öka intresset för träning och verksamhet bland ungdomsföräldrar
 Arrangera minst en klubbresa/KM-resa
 Minst 2 lag på 25-manna
 Sträva efter att anmäla till kavlar före ordinarie anmälans utgångstid
MTB-orientering
Verksamhetsansvarig: MTB-O-kommittén
Dagsläget:
Runt 10 aktiva medlemmar deltar i tävlingsverksamhet. Föreningen har medlemmar som deltar i
landslagsuppdrag.
Övergripande mål:
Sprida kunskap och intresse för MTB-O. Fler aktiva utövare i föreningen.
Mål 2015:
 Genomföra tränings- och tävlingsarrangemang
 Erbjuda ”prova-på” träning
 Fortsatt deltagande i Svenska MTB-O-landslaget
Skidor, ungdom
Verksamhetsansvarig: Skidkommittén
Dagsläget:
Ett antal tränings- och tävlingsdeltagande ungdomar.
Övergripande mål:
Erbjuda medlemmar deltagande i tävlingar och utrymme för träningsaktiviteter.
2
Mål 2015:
 Erbjuda bra skidträningar
 Rekrytera fler engagerade tränare och ledare
 Fortsatt samverkan med Jordbänningarna, Nacka/Värmdö Skidor med flera
Arrangemang
Verksamhetsansvarig: Styrelsen
Övergripande mål:
Att erbjuda kvalitativa externa orienteringsarrangemang, såväl stora som små. Vid behov arrangera
andra inkomstbringande aktiviteter.
Mål 2015:
• Arrangera distriktsmästerskap i stafett 6/9-2015
• Arrangera vinterserien och sommarserien
Följande planeras för klubbens administrativa och övriga funktioner under
kommande verksamhetsår:
Styrelsen:
Ordförande:
Övergripande mål:
Stödja och underlätta den verksamhet som bedrivs i klubben. Ha som mål att innehålla representanter
från alla aktiva grenar i klubbens verksamhet. Verka för god gemenskap, jämlikhet och allas lika värde
samt verka för ekonomi i balans.
Mål 2015:
 Underlätta för de aktiva verksamhetsgrenarna samt stödja intresse för uppstart av vilande
verksamhetsgrenar genom att:
o Delta aktivare i verksamheten
o Stöda och leda verksamheten
 Följa budget
 Stötta kommittéerna i arbetet med att rekrytera nya medlemmar
 Bibehålla god kontakt med kommunen
Albyserveringen
Verksamhetsansvarig: Albygruppen
Övergripande mål:
Att med gott ekonomiskt resultat och hög kvalité på produkterna erbjuda kunder och medlemmar
prisvärt café i Albyserveringen på torsdagskvällar och helger året runt. Vid behov ansvara för
försäljning på föreningens arrangemang i samarbete med ansvarig arrangör. Tillse att behövlig
personal finns på plats.
Målsättning 2015:
 Fortsätta försäljning i Albyserveringen och vid föreningens arrangemang
 Fortsätta samarbetet med kommunen
 Upprätta schema för medlemmarnas arbete i Albyserveringen
3
Material
Ansvarig: Materialgruppen
Övergripande mål:
Att tillse att föreningens material underhålls och vid behov återinskaffas och moderniseras för att
underlätta och skapa god ekonomi för föreningen vid arrangemang.
Målsättning 2015:
 Inventarielista över tränings- och tävlingsmaterial
Kläder
Ansvarig: Klädgruppen
Övergripande mål:
Att ha ett fungerande system för beställning av kläder. Att ha snygga kläder som kan representera
klubben.
Målsättning 2015:
 Rea ut eventuella utgående kläder
 Engagera fler som kan hjälpa till
4
*********************************************************************
Bilagor:
Budget 2015
Kontaktuppgifter
Besöksadress: Alby friluftsgård
Postadress: Box 94, 13522 Tyresö
E-post: [email protected]
Hemsida: www.soders.org
Organisationsnummer: 812400-3099
Postgironummer: 23 32 48-4
5