Rotavirus sjukdom/vaccin

Rotavirus sjukdom
och vaccination
Ann Lindstrand
Barnläkare
Enheten för Vaccin och Register
Sid
.
Bakgrund
• Rotavirus infektion är den globalt enskilt vanligaste etiologin till
allvarlig gastroenterit hos barn
• Av 5.9 miljoner barn som dog under fem års ålder i världen
2014 11% pga diarréer
• Uppskattningsvis ansvarar rotavirus för 453 000 dödsfall per år
hos barn yngre än 5 år*
Sid
.
Tate, The Lancet infectious diseases. 2012 Feb;12(2):136-41.
Sjukdomsbörda i Europa
 Nästan varje barn infekteras
med rotavirus innan 5 års
ålder
Risk
1:54
 1 av 54 barn sjukhusvårdas
varje år pga rotavirus
gastroenterit (RVGE)
1:1
 Dödsfall inträffar i EU varje år
1:7
Sjukdomsbörda
231 dödsfall
87 000 sjukhusvård
700 000 öppen vård
2,8 milj diarré
episoder
Estimated annual burden of rotavirus gastroenteritis in children
under 5 years in the European Union (25 countries)
Adapted from Soriano-Gabarró M et al. 2006
Sid
.
Sjukdomsbördan i Sverige
• 370-770 sjukhusvårdade barn <5år med RVGE /100000
• 40-60% av alla barn med akut gastroenterit på sjukhus i
Sverige är rotavirus positiva
• Akut gastroenterit 11,2% av alla sjukhusvårdade barn<5år/år
• Dödsfall pga rotavirus infektion mycket ovanligt (uppskattas
0,2/100 000 0-<5 år)
• Peak vid februari-mars, men finns året runt
• Insjuknande vanligast i ålder 6-24 mån
Sid
.
Rotavirus sjukdomsbörda i Sverige
barn <5år
0-1 dödsfall (?)
2100 Sjukhusvårdade
3500 akut/specialist
öppenvårds besök
14000* i primärvården
30000 hembehandlade
Sid
.
Uppskattat fr: Socialstyrelsens sluten och öppenvårdsregister 2013
+ REVEAL 2004-5 + Soriano-Gabarro 2006
Smittvägar - hög smittsamhet
Fekal-oral smittväg:
–Person-till-person smitta
–Objektsmitta t.ex. leksaker
–Stabilt virus kan överleva i veckor i vatten och på objekt
Låg infektionsdos:
10 -100 viruspartiklar
…upp till10,000,000,000 viruspartiklar/ml utsöndras i
avföringen!
 Asymtomatiska individer kan sprida virus
Sid
.
Bild från: Kari Johansson ECDC
Rotavirus – symtombild
•
Inkubationsperiod ~2-4 dagar
• Symtom:
– Diarré och/eller kräkningar
– Feber
• Duration: 3- 8 dagar
Nosokomiala smitta
förekommer
Diarré
Feber
Infektion
Kräkning
Virusutsöndring kan kvarstå i veckor
-5
-4 -3 -2 -1
0
1 2
3 4 5 6
7 8
9 10 11
Dag från symtomdebut
Sid
.
Bild från: Kari Johansson ECDC
Patogenes rotavirus infektion
• Förlust av mogna enterocyter och ökad sekretion i kryptor
• Viralt enterotoxin (NSP4)
• Extraintestinala manifestationer viremi, encefalit, höga leverenzymer
Sid
.
Bild från: Kari Johansson ECDC
Rotavirus –10-15 % komplikationer
Typ av komplikation
Hyperton dehydrering
S-NA >150 mmol/L
Svår dehydrering
Sid
Observationell
studie
1987-97*
Prospektiv studie
sjukhusbaserad
2007-08**
n=723 (%)
n = 603 (%)
66 (9.1)
32 (5.1)
Svår dehydrering
22 (3.6)
(>10%) / behov av
intensivvård
12 (1.7)
Kramper
29 (4.0)
10 (1.7)
Encefalit
12 (1.7)
1(0,2)
.
•Johansen Scan J Inf Dis 2008;40:958-64 **Rinder Scan Inf J 2014
Intensiv vård
3 (0.5)
Godkända rotavirusvacciner
(orala, levande försvagade)
Rotarix (GSK)
RotaTeq (Sanofi-MSD)
• Monovalent human
attenuerad stam (G1P[8])
• Pentavalent human-bovin
(G1,G2, G3, G4, P[8])
• 2 doser helst mellan v6-16
men absolut före 24 veckor
• 3 doser helst mellan 6v-20v
men absolut före 32 veckor
• Rational: Naturlig infektion
ger visst korsskydd, G1
typen vanligast, replikerar i
tarmen
• Rational: Ytproteiner från 5
vanligaste genotyperna,
typspecifikt skydd, täcker
>90% av infektioner, växer
mindre bra i tarmen
Sid
.
Skyddseffekt placebo-kontrollerade
registreringsstudier barn < 2år
Rotarix
RotaTeq
% (95% KI)
% (95% KI)
All RVGE
73% (27, 91)
72% (65, 78)
Allvarlig RVGE***
86% (74-93)
87% (53-84)
RVGE sjukhusvård*
92% (82-95)
92% (82-95)
.
*Koch et al Background paper to the recommendation for routine rotavirus vaccination of infants in Germany,
Bundesgesundheitsbl 2013 56:957-984 ** Vesikari et al & Ruiz-Palacios et al NEJM 2006, Vesikari et al Lancet 2007
Armah et al Lancet 2010, Zaman et al Lancet 2010, Madhi et al NEJM 2010. samt ***Cochrane 2013
Sid
.
Är vaccinet effektivt i rutinanvändning?
Finland 1 år efter införandet
• 80,3% minskad incidens RVGE sjukhusvårdade barn <1 år (95%CI
74,5-84,7)
• 53,9% minskad incidens total AGE sjukhusvårdade barn < 1år
(95% CI 49,8-57,7)
• 97% vaccin effektivitet i vaccinåldern
WHO jan 2013:
80-90% effekt på svår RVGE i lågmortalitetsländer
40-60% i högmortalitetsländer
Sid
.
Säkerhet
• 1-6 fall av invagination /100000 vaccinerade barn båda
vaccinerna**
• RR 5,4 (RV1) resp 5,4 (RV5) efter dos 1*
• RR 1,8 (RV1) resp 1,7 (RV5) efter dos 2*
• Rekommenderad första dos vid 6-8 veckor
• ..för övrigt god tolerans. Viss ökad frekvens av diarré
och kräkningar i vaccin vs placebo. Feber för Rotateq.
• Utsöndring av vaccinvirus: Rotarix 17-50%, RotaTeq
<10%
Sid
.
*Rousillon PIDJ april 2015. Metaanalys ,
**Weintraub and Yih NEJM 2014
Tarminvagination
• Vanligare hos pojkar
• Högst incidens mellan 3-9 mån ålder
• Kan orsakas av att tarmen hakar upp sig på t ex polyper förstorade
lymfkörtlar
Sid
. Kombo LA et al. Pediatrics 2001
Stringer MD et al. Br J Surg 1992
Bild från: Kari Johansson ECDC
Incidens barn som sjukhusvårdas för
invagination 0-<1år i Sverige 2002-2013
Sjunkit från 58 till 35
spädbarn / år
från 2002-2013
Sid
.
66-224/100000 i 6 länder i Europa, Ped Inf Dis 2006; 25: 1: S22-28
Samt Stockholms och
Jönköpings län 2014
Sid
.
Hur har det gått i Stockholm?
KS lab prover antal positiva
Sid
.
Uppskattad effekt av allmän
rotavirusvaccination på sjukdomsbördan
för barn <5 år i Sverige
Vårdnivå för barn
< 5 år
Antal barn
utan
rotavirusvaccination
Antal barn med
rotavirusvaccina
tion vid 98 %
vaccintäckning
Antal fall som
undviks med
rotavirusvaccinationsprogram
Reduktion
i procent
Sjukhusvård RVGE
2 100
170
1 930
92*
Akutmottagning
RVGE
3 700
700
3000
80**
Primärvård RVGE
14 000
3 600
10 400
74*
Hemvård RVGE
30 000
-
-
-
Dödsfall
0–1
0
0–1
100
*STIKO-data, **Leino et al. Vaccine 2012 (31):176–182
Sid
.
Hälsoekonomi
rotavirusvaccination
Sid 19. 2015-10-02
Svåra frågor att ta ställning till..
Ska man införa ett vaccin i
barnvaccinationsprogrammet ..
• ..trots att det inte räddar barnliv?
• ..som har en mycket ovanlig men känd potentiellt svår
biverkan?
• ..för att det är kostnadseffektivt?
..vad tycker NI?
Sid
.