Informationstidning

Team Mission
Informationstidning
Xxxxxx.
Vill du göra
skillnad?
Bli fadder.
sid X
sid 2
Xxxxx.
Utbildning
är vägen ur
fattigdom.
sid 4–5
Xxxxxxx.
sid 4–5
Nya vägar för
att hjälpa
människor. sid 6 –7
sid 0–0
Xxxxxx.
sid 8–9
Hjärtat brinner
för det egna
sid 10–11
folket.
Signerat
Att vara fadder gör skillnad
M
arilyn och Ron bor i
slumområden på
Filippinerna. Svetlana
och Luda bor i
Daugavpils, Lettland.
Trots att de bor på
varsin sida av jordklotet
har de något gemensamt och du kan läsa om dem i
denna informationstidning som du har fått från
Team Mission. De har fått en chans att förändra sitt
liv genom faddrar som stöttar dem på olika sätt.
Under de trettio år som Team Mission har arbetat
har många fattiga och utsatta barn och vuxna fått
chansen att ta det första
steget ut ur fattigdomen.
skulle hjälpa dessa nödens barn. Detta blev början
till Team Mission. Hjälporganisationen Team
Mission bildades för att bli en kanal för hjälpinsatser på Filippinerna men visionen har vidgats även
till andra länder.
Fattigdom är ett stort problem på Filippinerna.
40 procent av befolkningen lever i fattigdom och
de större städerna omges av slumområden. Bara i
Manila finns mängder av gatubarn. Många av dessa
barn jobbar som biltvättare, skoputsare eller samlar
avfall och många pojkar och flickor utnyttjas som
prostituerade. En väg ut ur fattigdom för dessa
barn är utbildning. Team
Mission satsar därför på förskolor
Nu väntar fler
där fattiga barn får en grund för
1981 besökte riksevangelisatt kunna fortsätta utbilda sig.
Vill du
att få
ten och grundaren Christer
Fattigdom är också ett stort
med och
Lindberg Filippinerna för
problem i Daugavpils, Lettland.
första gången. Den resan gav
Där råder en hög arbetslöshet
honom en ny inställning till
som leder till social utslagning
livet och en brinnande
och alkoholism. I Daugavpils
längtan att få vara med och hjälpa nödens,
kan barnen gå i skolan men alla har inte mat för
fattigdomens och behovens barn till en bättre
dagen. Här är Team Missions uppgift att ge dem
tillvaro. En dag under resan besökte han ett
mat så att de orkar gå i skolan.
slumområde där det då bodde omkring en miljon
team mission är en organisation som med
människor. När han gick längs slumgatan kom en
engagemang och värme gör allt för att hjälpa
mamma med sin baby i famnen och sträckte fram
nödens människor. Vi vill med våra insatser ingjuta
barnet. Hon sa under tårar: ”Vill Du köpa mitt
mod och hopp så att de vi möter kan tro på en
barn?” När Christer såg på babyn såg han nöden i
framtid. Genom att vi har arbetat i många år i dessa
dess djuphet. Barnet var mycket sjukt på grund av
länder har vi nära relationer med myndigheter och
undernäring. Magen var svullen och det fanns sår
olika samarbetspartners och vi har även kontinuerpå hela kroppen och barnet hade hög feber. Hans
liga uppföljningar med vår personal. Vi vet att
ögon fylldes av tårar och han kunde inte låta bli att
hjälpen når fram.
fråga: ”Hur mycket kostar barnet?” Svaret blev:
Det var ett litet barn som blev den utlösande
”100 pesos (ungefär 30 kronor).” ”Varför vill Du
faktorn till att Team Mission bildades. Varje litet
sälja barnet”, frågade han. Tårarna strömmade efter
barn är oerhört viktigt. Barn är viktiga för ett
mammans kinder och hon sa: ”I vår familj har vi
lands framtid men alla barn som föds får inte
inget som kan hjälpa vårt barn att överleva. Vi vet
samma förutsättningar. Nu väntar fler barn på att
att det snart kommer att dö. Vi vet också att i Ditt
få hjälp. Vill du vara med och göra en insats. Vill
land kan vårt barn överleva. Vi vill att vårt barn ska
du hjälpa oss att hjälpa?
få leva.”
Att vara fadder gör skillnad.
De orden från denna mamma blev för honom en
desirée Harknäs
av livets vändpunkter. I en vision såg han hur vi
barn
hjälp.
vara
hjälpa?
Team Mission
Köpmangatan 40 A, 735 31 Surahammar
Tel: 0220-306 40 Fax 0220-307 40
ansvarig utgivare: Catharina Harknäs ● e-post: [email protected] ● internet: www.teammission.net
Plusgiro: 90 13 20-2 ● Bankgiro: 468-7653 ● Team Mission Finland, Box 17, SF-654 11 Finland
Bankkonto Finland: 80 00 11-70 84 32 71 ● Bankkonto norge: 7877.06.93054 ● Layout: Beatrice Smedman
●
tryck: Ljungbergs Tryckeri ● Foto: Catharina Harknäs, Samuel Jakobsson
2
t e am mi s s i o n
2011
Team Mission
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
TEAM MISSION har
hjälpt fattiga i 30 år
T
eam Mission är en allkristen
hjälporganisation som har varit
verksam med att hjälpa fattiga
och utsatta barn i nöd sedan
1981. Team Missions huvudkontor i Sverige ligger i Surahammar.
Team Mission har 90-konto och står
under kontroll av SFI. Team Missions
satsningar görs främst i Filippinerna och
Lettland.
Filippinerna
c Team Missions huvudkontor på
Filippinerna ligger i Lambakin i
utkanten av Manila.
Där har vi förskola, grundskola,
tandvård, medicinsk klinik, mobil klinik,
kyrka, bibelskola, kontorslokaler och
bostäder. Team Mission har ytterligare
tio förskolor spridda över hela
Filippinerna, de finns i Vintar, Zambales,
Gen. Tinio, Prenza, Bataan, Pandayan,
Bignay, Batangas, Safa och Sta Elena.
Varje förskola är knutet till en lokal
församling. Vi driver även några projekt
i samarbete med PMU och
Pingstförsamlingen i Tenhult bland
urbefolkningen Mangyanerna på ön
Mindoro.
c Team Missions olika verksamheter på
Filippinerna:
Team Missions förskolor: Tvåårig
förskola enligt filippinsk läroplan.
Förskolebarnen får också näringsrik mat,
kontinuerlig medicinsk undersökning.
Team Missions grundskolor:
Skolverksamhet enligt filippinsk läroplan
på grundskolenivå. Grundskolorna finns
i Lambakin och Bignay.
Team Missions bibelskola: Ettårig
utbildning av evangelister och pastorer.
Team Missions hälsodepartement:
Hälso- och sjukvård och tandläkarvård,
mobil klinik, förebyggande hälsoundervisning, hjälp till självhjälp, livelihooodprojekt där fattiga får lära sig och får
hjälp att bli självförsörjande. Driver
projekt bland urbefolkningen mangyanerna på ön Mindoro med bland annat
registrering för filippinskt medborgarskap.
Familjesupport: Ekonomiskt stöd till
familjer.
Humanitär och social verksamhet:
Matutdelningar i utsatta områden.
Katastrofhjälp vid till exempel naturkatastrofer och annat socialt stöd.
Lettland
c Team Mission har matutdelning för
fattiga barn och ungdomar i en lägenhet
i Daugavpils.
Team Mission är också engagerade i
en lägergård som håller på att växa fram
tre mil utanför Daugavpils. Sommarläger
hålls varje år för barn och ungdomar på
denna plats.
Team Mission ingår i ett nätverk i
Skandinavien som bedriver hjälpverksamhet i Daugavpils, Lettland.
team m ission
2011
3
Filippinerna
Utbildning är lösningen
n
är Team Mission grundades för
trettio år sedan började resan
att hjälpa de utsatta och fattiga.
Varje barn vi möter är oerhört
betydelsefullt och vi arbetar utifrån en
helhetssyn av människan där utbildning
är stöttepelaren.
Fattiga barn som inte har råd att
studera blir hjälpta genom fri undervisning, näringsrik mat och hälsokontroller.
Några barn kommer från splittrade
familjer, en del har aldrig fått lära känna
sina föräldrar, andra lever med sina
släktingar, andra kommer från familjer
där båda är arbetslösa. Vid sidan av
utbildning av fattiga barn hjälper vi också
föräldrar på olika sätt.
Skolmyndigheterna på Filippinerna
kräver att alla barn som ska börja
grundskolans första klass måste först gå
4
t e am mi s s i o n
nr X 200X
en tvåårig förskola. Att skicka ett fattigt
barn till skolan är nästan en ekonomisk
omöjlighet för fattiga familjer eftersom
det kostar och familjerna består oftast av
tre till sex barn och har oftast bara en
försörjare.
regeringen har kommunala förskolor
men med så många barn som
behöver hjälp kan de inte ta
emot alla. Team Missions
förskolor fyller därför en
oerhört viktig funktion för
att det filippinska samhället
ska utvecklas och att
barn inte ska slås ut
redan i lågstadieåldern.
Den bästa insatsen att
lyfta barn ur fattigdom är
att ge dem utbildning.
Team Missions förskolor
ger en ovärderlig start för livet och en
möjlighet att börja grundskolan. Team
Mission har en stab av mycket kompetenta medarbetare som utför arbetet.
– För oSS Som Föräldrar att få ha ett
barn som studerar på förskolan ger oss
stor ekonomisk hjälp eftersom
undervisningen är gratis. Om
det inte vore för Team
Missions förskola skulle vi
inte kunna skicka vår dotter
till en förskola. Vi skulle
inte klara av det
ekonomiskt med våra
små resurser, säger
Marilyns föräldrar.
– Ron har gått upp i
vikt sedan han började
på Team Missions
förskola. När han
på fattigdomsproblemet
började var han undernärd men de
dagliga måltiderna på förskolan har
hjälpt honom, berättar hans föräldrar.
Men inte bara det, han har lärt sig att
vara självständig.
de tio Förskolorna ligger utspridda i
fattiga områden runtom Filippinerna och
sponsras av förskolefaddrar. Många av
barnen bor i hyddor och skjul utan
elektricitet, andra i mycket enkla hus
som regeringen har slagit upp för dem
som knappt kan försörja sig.
Barnen lär sig läsa, räkna och skriva.
Andra ämnen är exempelvis naturkun­
skap, engelska och tagalog, allt följer
filippinska läroplanen. De lär sig också
att uppträda och framföra saker och
hjälper gärna till på olika sätt.
Barnen har roligt under tiden de går i
skolan. De lär sig mycket men får också
Fakta: Filippinerna
Befolkningsmängd: cirka 90
miljoner.
n Yta: 300 000 km2.
n Huvudstad:
Manila.
n Statsskick:
Republik med stark
presidentmakt.
Landet blev
självständigt år
1946.
n Valuta: Filippinska
n
pesos (php). 100
php är cirka 17
svenska kronor.
n Språk: Filipino och
engelska.
(93 procent av
befolkningen talar
engelska)
n Religion: Romersk-katolsk.
n Nationaldag: 12
juni.
n Klimat: Varmt,
tid för lek med sina skolkamrater.
– Jag älskar att gå i skolan. Jag tycker
om att lyssna på historier, teckna, måla,
skriva och leka med kompisar säger
Gio.
– Jag vaknar tidigt varje morgon så jag
kan gå till skolan. Jag gillar att vara där.
Jag gillar den goda maten, den är utsökt.
Jag gillar historieberättelserna, att
sjunga, teckna, måla och leka, säger
Marianne.
– Vi får så god mat i skolan. I vårt hus
äter vi bara bananer och söt potatis. Vår
lärare lär oss mycket, säger Clean.
team mission har rykte om sig att ta
fram duktiga och kompetenta elever
därför har Team Mission vunnit kommu­
nernas respekt och erkännanden. De
uppskattar förskolorna och ser Team
Mission som en viktig samarbetspartner
fuktigt och tropiskt
med tre årstider.
Årsmedeltemperaturen ligger runt
26,5 grader. Landet
drabbas av ett
tjugotal tyfoner
från Stilla havet
varje år.
n Natur: Filippinerna består av 7
100 öar varav 900
är bebodda. De
flesta av öarna är
skogsklädda
vulkanöar med
flera aktiva
vulkaner. Här finns
en otalig mängd
insekter och mer
än 5 000 större
djurarter samt cirka
14 000 olika
växter.
n Utbildning:
Obligatorisk
att hjälpa fattiga och utsatta barn att ta
sig framåt.
Vi kan aldrig nå de onådda och hjälpa
de fattiga utan dig vid vår sida. Bli en
fadder och var med och förändra ett
fattigt barns framtid. Ge dem chansen
att drömma om att bli något och vara
den i familjen som tar sig ur fattig­
domen.
Team Mission har förskolefaddrar.
Som förskolefadder ger du ett förskole­
barn chansen att under två år gå i
förskolan där de får skolböcker,
undervisning, mat och kontinuerliga
medicinska kontroller och övrigt
skolmaterial. Team Mission har också
familjefaddrar som hjälper familjer att
överleva. Där kan du också fortsätta att
sponsra ett barn att gå klart college.
desirée harknäs
grundskola som
föregås av tvåårig
förskola.
n Framtidssektor:
Tillverkningsindustrin är betydande,
speciellt inom
bilindustri, elektronik och textil.
Filippinernas största
exportindustrier är
Business Process
Outsourcing (BPO)
och telekom.
Investeringar i
infrastrukturprojekt
och tillväxt inom IToch servicesektorn
är faktorer som
gjort att de upplevt
en stark tillväxt
under hela
2000-talet. USA,
Japan och Kina är
viktiga handelspartners.
team m ission
2011
5
Xxxxxxxxxxxx
Jirahmiel, Marty och Mark.
Abigail.
Skolan ett verktyg att
Sedan starten har arbetet aldrig stått stilla. Ständigt öppnas nya vägar
för att hjälpa människor. Från förskolorna har behovet av grundskola vuxit fram vilket gör att i dag finns det två grundskolor som drivs i
Team Missions regi, ett på huvudkontoret och ett vid ett sopberg.
BarnEn Som går i förskolan hos Team
Mission fortsätter oftast att läsa vidare
och flera av dem jobbar i dag som lärare,
psykologer, doktorer, affärsmän och så
vidare.
Vi frågade några elever på Team
Missions grundskolor om varför de går i
skolan. De yngsta går i skolan för att leka
och ha roligt och de äldre ser det som en
möjlighet att växa och lära sig saker och
ser skolan som ett effektivt verktyg att nå
sina mål och uppfylla sina drömmar.
Deras gemensamma uppfattning är att
utbildning är viktigt för dem.
Elever på Filippinerna har drömmar
och när de motiveras väcks en enorm
vilja att lära sig mer och bli något. För
många är syftet med utbildning
karriärmöjligheter och högre lön.
många av BarnEn har vuxit upp i hem
där föräldrarna inte själva har haft
möjlighet att studera och dessa barn har
bestämt sig för att satsa på skolan så att
de kan få ett bra arbete och deras
Den mobila
Den mobila kliniken är en oerhört
viktig del i Team Missions arbete.
Den når avlägsna platser med
medicinsk hjälp och vård och
underhåller hälsan på eleverna på
Team Missions förskolor.
En annan viktig funktion som den
mobila kliniken fyller är att utbilda
föräldrar och deras sjuka och undernära
barn i näringslära. Andra utbildnings­
insatser som sker genom den mobila
kliniken är hälsoutbildningar i
förebyggande syfte till människor ute i
byarna.
En tredje viktig funktion som den
6
t e am mi s s i o n
2011
Xxxxxxxxx
Hannah och hennes vänner.
nå sina mål
föräldrar stöttar dem på alla sätt att
c Daniel David, 15 år.
lyckas med det.
– Att få bra utbildning så att jag hittar
ett bra jobb så att jag i framtiden kan få
I dagens värld, har utbildningens roll
blivit ännu
en egen
viktigare. Det är
familj.
För mig är
en nödvändighet
viktig, eftersom det är
c Jirahmiel
för ekonomisk och
Flores, 12
social utveckling av
till att en
år, Marty
en nation.
Las Pinas,
Team Missions
utvecklas ...
12 år, Mark
grundskolor ligger
Harold Isidro, 12 år.
långt framme i sin undervisning.
– Vi går i skolan för att lära, få bra
Möt några av våra elever.
utbildning
nyckeln
nation
betyg och därefter hitta ett välbetalt
arbete.
c Hannah P. Faraon, 11 år.
– För mig är utbildning viktig
eftersom det är nyckeln till att en nation
utvecklas och går framåt.
c Abigail C. Montero, 10 år.
– Utbildning är viktig för utveckling
av oss själva och det som kommer att
hjälpa oss att avancera i framtiden.
Lenora a. Corpuz
kliniken på Filippinerna
mobila kliniken fyller är att distribuera
understöd i katastrofområden som
drabbats av tyfoner, översvämningar,
jordbävningar och vulkanutbrott.
Framför allt i slumområdena på
Filippinerna saknar barn tillräcklig
näringsrik mat. Den mat de får hemma
är oftast inte tillräckligt näringsrik. De
äter ris med salt och socker, nudlar eller
andra matrester som deras resurser har
råd med.
på varje pLatS Som den mobila
kliniken besöker strömmar människor
fram för att få hjälp. Sjukvårdsteamet ser
även över behoven av de speciella fall av
operation som finns.
I många år har människor getts hjälp
genom medicin och operation. Det har
varit fall av gomspalt, förlamning,
hudsjukdomar, hjärt- och hjärnoperationer, deformerade ben och händer,
skelögdhet, klumpfot och annat. Mobila
kliniken har fått hjälpa tiotusentals sjuka
och handikappade barn.
team miSSion genomför matutdelning-
matutdelningar
en av barnenS rättigheter är att få
näringsrik mat. Många barn är berövade
denna rättighet genom den fattigdom
som är utbredd på vår jord.
ar i utsatta områden i samarbete med de
lokala myndigheterna där undernärda
barn får äta fem dagar i veckan.
De barn som deltar under den tid vi är
på varje plats vägs för att se hur allvarliga
problem av undernäring de har och
fortsätter sedan att vägas kontinuerligt.
Deras kondition förbättras dag för dag
med näringsrik mat.
team m ission
2011
7
Nationell konferens på Lambakin.
Några elever från bibelskola.
Team Mission mi
8
t e am mi s s i o n
nr X 200X
Barn och vuxna får medicin.
En typisk filippinsk Jeepney.
itt i verkliga livet
Barn på förskolan Pandayan.
team m ission
Familj.
Mangyanerna.
nr X 200X
9
Lärare på förskolan.
Volontärer: Vilket engag
Samuel och Maria Jakobsson är volontärer på Team Mission Filippinerna och här skildrar de några av
sina upplevelser.
”Mum, sir! What’s your name?” Vart vi
än går så möts vi av leenden och glada
hälsningar. Vi har lite svårt att smälta in
bland folket, blåa ögon, ljushyade och
runt 1,75 är inte normen här. Barnen
springer mot oss och vill hålla i våra
händer och känna på vårt gyllenfärgade
armhår, och helst skulle de vilja byta ögon
med oss. Man får alltid mycket uppmärksamhet och även om det alltid är positivt
så kan det vara påfrestande att aldrig vara
en i mängden.
Emelie och Josefine.
10
t ea m mi s s i o n
2011
två timmar norr om Manila. Där har vi
fått ta del av organisationens arbete. Vi
har fått följa med till Marimel, ett av de
slumområden som drabbades hårt av
översvämningen förra året. Hundratals
hem blev totalförstörda och lika många
familjer bostadslösa.
Människorna soM bor här är mycket
Samuel och Maria Jakobsson.
Vi kommer under denna tid få ta del av
det arbete som Team Mission gör i detta
land. Under månaden som gått har vi
bott på huvudbasen i Bulacan, Marilaou,
fattiga och har vissa dagar inte ens råd
att köpa mat. Team Mission är nu en
hjälpande hand för dessa familjer, då de
ger material till toaletter och vattenbrunnar. Familjerna får sedan bygga upp sina
hem, toaletter och brunnar på nytt. Det
som vi möts av i denna by är blandade
känslor. De ler ofta glatt mot oss och vill
gemang för sitt eget folk
gärna samtala en stund, men samtidigt
sitter många vid sina hem och utstrålar
en slags uppgivenhet och hopplöshet.
Joann som är en aV de anställda på
Team Mission går varje dag runt bland
familjerna och försöker uppmuntra dem
och inge hopp om att de faktiskt kan
förändra sin situation och framtid. Hon
hjälper även familjerna med rent
praktiskt arbete och samtidigt som
svetten rinner från hennes panna då hon
bär en hink full med jord ler hon och
sjunger glatt. Det är fantastiskt att se hur
ögonen lyser upp hos familjerna i
Marimel då Joann och de övriga
anställda vandrar runt längst gatorna.
Tanken att det finns någon som faktiskt
bryr sig om dem och vill hjälpa dem till
ett bättre liv tror vi är det som mest
inspirerar familjerna till att försöka
förändra sin situation och som gör att de
långsamt får hoppet tillbaka och
drömmen om en bättre framtid.
Vi har under dessa veckor fått se delar
av det utvecklingssamarbete som Team
Mission gör i Filippinerna. Det har varit
mycket lärorikt och inspirerande.
Det som har fängslat oss allra mest är
nog de anställdas hängivenhet och
engagemang för det arbete de utför. Vi
kommer från en kultur där man arbetar
måndag till fredag 8.00–17.00 och fyller
sedan sitt liv med olika fritidsintressen.
Men här finns det ingen tydlig gräns
mellan arbete och fritid. Deras arbete för
det filippinska folket är deras liv. Deras
engagemang för frågor kring fattigdom
och mänskliga rättigheter är det som
fyller deras tid från tidig morgon till sen
kväll.
Det är fantastiskt att se hjärtat de har
för deras medmänniskor och den
outtröttliga inspirationen för att driva
arbetet vidare. Mitt i allt engagemang
har de samtidigt tid och kraft över för att
öppna upp sina hem till oss och får oss
att känna oss som en del av familjen.
samuel och maria
Jakobsson
Det som vi möts av i denna by är blandade
känslor. De ler ofta glatt mot oss och vill
gärna samtala en stund, men samtidigt
sitter många vid sina hem och utstrålar en
slags uppgivenhet och hopplöshet.
team m ission
2011
11
Lettland
Vi vill att barnen i Lettland
d
örren öppnas och Svetlana och Luda
springer glatt in i rummet. De sätter
sig ned vid de dukade borden och
serveras en rykande varm soppa.
Klockan är strax efter ett på torsdagen
och det är dags att äta middag. På dagens meny
står köttsoppa och bröd och därefter kyckling,
potatismos, sås, sallad och frukt.
Vi befinner oss på fjärde våningen i ett
betonghyreshusområde i en förort i
Daugavpils där Team Mission serverar mat.
Under tiden Team Missions lägenhet är
öppen, droppar ett trettiofemtal barn in för att
äta av den näringsrika maten.
– Vi fick reda på att det fanns möjlighet att
äta här genom kompisar som kom hit och åt.
Våra föräldrar är arbetslösa och super. Livet är
lättare när vi får äta. Ibland är det här den enda
maten vi får under en dag. Vi trivs bra i Team
Missions lägenhet och det är bra mat här”,
säger Sachsa, Viktor och Roman som under
många år har kommit och ätit.
Varje barn som kommer till lägenheten har
sin historia att berätta men de flesta kommer
från liknande förhållanden som Svetlana,
Sachsa, Viktor och Roman. Lettland har varit
självständigt under många år nu och är
fortfarande i stort behov av hjälp. Under den
senaste finanskrisen drabbades Lettland
mycket hårt och arbetslösheten har drastiskt
ökat. Ungdomar och arbetsföra flyr landet för
att hitta ett arbete utomlands. Många barn
lämnas med mor- eller farföräldrar eller lever
med föräldrar som super och är arbetslösa.
Därför är matutdelningsinsatserna oerhört
viktiga.
I Daugavpils finns Team Missions dagcenter
och hjälpstation i en av förorterna. Här får
Fakta: Lettland
Befolkningsmängd:
cirka 2,3 miljoner
invånare. 59 procent är
letter och 29 procent
är ryssar.
n Yta: 65 000 km2.
n Huvudstad: Riga.
Grundades 1201.
n Statsskick: Demokrati, parlamentarisk
republik.
n Valuta: Lettiska lats
(LVL). 1 LVL är cirka 14
svenska kronor.
n
12
t ea m mi s s i o n
Språk: Lettiska. Andra
språk som talas är ryska,
engelska och tyska
n Religion: Lutheransk,
romersk-katolsk och
rysk-ortodox.
n Nationaldag: 18
november. 1991
förklarades Lettland
som självständigt.
n Natur: Landet är till
största delen flackt,
och bara i öster
förekommer kullandn
2011
nödens barn från gatan och trasiga familjer
komma och träffa vuxna människor, äta god
mat, känna trygghet och få skor och kläder.
en decembernatt knackade det på dörren
hemma hos familjen Shevchuk i Daugavpils.
Utanför dörren stod fem hungriga barn och
bad om hjälp. De hade ingenstans att sova,
ingenting att äta, ingenstans som de kunde kalla
hemma. Nikolaj och Slava släppte in dem och
kokade makaroner och gav dem att äta.
– När de satt vid matbordet föll lössen från
deras huvuden, berättar Nikolaj.
Detta var början till ett hjälparbete som
startade tillsammans med Team Mission för att
hjälpa de mest nödställda barnen. Efter den
natten är det många som har fått hjälp och
arbetet har växt där fler samarbetspartners är
involverade och varje dag serveras mat till ett
100-tal på tre olika ställen. Varje dag får också
alkoholister och hemlösa ett varmt mål mat och
en gång i veckan träffas pensionärer som inte får
pensionen att gå ihop till måltid och gemenskap.
I LettLand jobbar Team Mission med
kollektivt fadderskap men ger även understöd
till familjer. Det finns mycket mer att göra i
Lettlands näst största stad.
Barn står på kö för att få hjälp. Ett mål mat
skulle betyda mycket för dessa barn. Många av
Daugavpils barn är håglösa och har inga
framtidsdrömmar. De lever för dagen, för att
överleva. Team Mission kan och vill göra mer
men vi behöver dig. Vi vill att dessa barn ska
kunna börja drömma och tro på en framtid.
Din insats kan förändra barns liv i Daugavpils.
Om du vill hjälpa dessa barn och ungdomar, bli
en matfadder.
desIrée harknäs
skap. Stora områden
utgörs av torvmossar
och kärr. Cirka 40
procent av landet
består av hedar och
skogsområden, främst
blandskog. Lettland har
cirka 5 000 sjöar och
ca 1 000 större vatten
drag varav Daugava är
den största floden.
n Utbildning: Obligatorisk 9-årig grundskola.
n Framtidssektor: IT,
elektroniska och
mekaniska maskiner,
kemi och läkemedelsindustri, livsmedelsindustri och textilindustri
n Näst största stad:
Daugavpils, 22 mil från
Riga vid floden
Daugava och nära den
vitryska gränsen. 90
procent av invånarna
är ryssar. Staden är en
mycket hård plats att
leva på.
ska börja tro på framtiden
Visionen om en lägergård för utsatta människor lever vidare
D
et sociala arbetet i Daugavpils
betyder mycket för de utsatta människorna i staden.
Matutdelningarna pågår året runt och
på sommaren hålls läger för barn,
ungdomar och vuxna.
Visionen om en lägergård där barn,
ungdomar och familjer kan hitta en oas
från den trasiga miljö de lever i och
uppleva avkoppling och rekreation i en
varm kärleksfull miljö har funnits i
många år. Nu förverkligas visionen steg
för steg. Tre mil utanför Daugavpils, i
ett av Latgaleregionens vackraste
områden, växer lägergården Bärnstenen
fram. 8,5 hektar sjötomt har köpts in.
Avverkning av skog och anläggning av
badstrand är klart och platsen kan
användas för många olika aktiviteter.
De senaste somrarna har nu läger
hållits, då 250-–300 barn och ungdomar
tillbringat en veckas lägervistelse mitt ute
i den vackra naturen med härlig
atmosfär, undervisning, omhändertagande och massor av lek och idrottsmöjligheter. De kan paddla kanot på
sjön, hoppa i hoppborg och trampoliner,
cykla, klättra på klättervägg, bada, spela
fotboll, volleyboll, gräshockey. Varje
sommar hålls fem till sex olika läger,
barnläger, ungdomsläger och familjeläger. Platsen hyrs också ut till andra
runtom i Lettland för läger.
Tanken är att under sommaren använda
gården till olika läger för barn, ungdomar
och familjer och på längre sikt kan den
användas för olika utbildningsinsatser
som exempelvis kortare utbildningar och
kurser för arbetslösa. Redan har ett
femtontal läger genomförts i provisoriska
anläggningar för mat, boende med tvätt
och dusch.
Arbetet med byggnaderna fortsätter i
den takt finansieringen tillåter. Flera
församlingar, föreningar och enskilda
personer har gett bidrag till markköp och
lägerverksamheten. Företag sponsrar med
maskiner och byggmaterial. Skolor samlar
in pengar till hus.
Var även du med och låt lägergården
växa fram. Tillsammans kan vi förverkliga
visionen.
team m ission
2011
13
Faddrar
Att vara fadder är att hjälpa och förändra livet för någon som har det svårt. Men
även för den som delar med sig känns det genast annorlunda. Det är en sådan
glädje att veta att så lite bidrag kan bli så mycket för den som får det. Att veta att
någon slipper vara hungrig, kan gå i skolan och få chans till ett nytt liv är underbart.
Börja du också! Gör livet bättre för någon och bli själv välsignad.
Vi har träffat två av Team Missions faddrar för att ta reda på vad det har betytt
för dem.
Det är en glädje att få hjälpa till
Magnus och Annika Johansson, Västerås.
Eva-Lena och Jan Oldebring , Västerås.
Hur länge har ni varit fadder?
Hur länge har ni varit fadder?
– Vi har varit fadder sedan 1998.
Vem/vilka är det ni stöder?
– Vi är matfaddrar till gatubarn i Lettland. Team Mission
bedriver matutdelning till gatubarn i en lägenhet i Daugavpils.
Varför bestämde ni er för att bli fadder?
– Vi har ett hjärta för dem som har det svårt och vi vill ge
till dem som har det sämre än vi.
Varför valde ni det land ni valde?
– Det ligger nära oss här i Sverige och har nästan samma
kultur som oss. Det känns bra att kunna hjälpa människor som
är så nära och verkligen behöver
vår hjälp. Folket i Lettland kan
Vi vill
göra så mycket för lite pengar.
som har det Det känns som relativt lite pengar ger stor effekt. Det vi ger blir
sämre än vi.
så mycket för dem.
dem
ge till
Vad har det betytt för er som familj?
– Man får ett annat perspektiv på tillvaron. Vi känner ett
ansvar samtidigt som det är en förmån. Det är en glädje att få
hjälpa till. Men det viktigaste är ändå att vi känner att vi gör
något. Sedan litar vi på att de lokala församlingarna gör det
bästa av hjälpen.
Hur gör ni för att ha det aktuellt för er?
– Tidningen som Team mission ger ut ger oss bra
information om Lettland och övriga länder så man känner sig
delaktig.
14
t ea m mi s s i o n
2011
– Vi har haft flera fadderuppdrag men i Team Mission har
vi varit med ett år.
Vem/vilka är det ni
stöder?
– Vi stöder en liten pojke
på Filippinerna.
Varför bestämde ni er för
att bli fadder?
Det känns som ett
vettigt sätt att
hjälpa till.
–Det känns som ett vettigt sätt att hjälpa till. Att veta att
det är åtminstone någon som får det bättre. Att ha ett eget
fadderbarn känns personligt och för den som får möjlighet
att gå i förskolan gör det ju så stor skillnad.
Varför valde ni det land ni valde?
– Eva-Lena har läst mycket om fadderbarn och tog
Filippinerna till sitt hjärta. Barnen där har en tuff vardag och
behöver hjälp.
Vad har det betytt för er som familj?
– Det känns meningsfullt att hjälpa någon annan människa.
Det känns bra att veta att man ger ett barn en bra grund.
Barn är utsatta och det är skönt att man kan hjälpa någon.
Hur gör ni för att ha det aktuellt för er?
– Genom att läsa breven som kommer. Samt läsa Team
Missions tidningar och informationen som finns på internet.
YVOnnE AHxnEr
Xxxxxxxxx
Att vara fadder gör skillnad
c arbetet på Filippinerna expanderar, och vi behöver
nya faddrar till våra förskolor.
c Barn på Filippinerna behöver få lära sig läsa, skriva
och få dela gemenskapen med andra barn, men har
inte råd att gå i en förskola.
c För 150 kr/månaden ger du stöd till skolgång,
undervisning, böcker, skolmat, skoluniform, medicinsk
kontroll, tandläkarundersökning med mera.
c Vill Du vara med?
JA! Jag vill gärna ha nyhetsbrev!
Jag är intresserad att få team missions nyhetsbrev gratis under 1 år!
Hemskickad till din brevlåda eller till din email adress.
Fyll i alternativ nedan.
Annonsera i
Team Missions
nyhetsbrev
Ring 0220-306 40 eller mejla
till [email protected]
Namn:
Adress:
Postadress:
skicka in till team mission, Köpmangatan 40 a,
735 31 surahammar, eller maila till [email protected]
teammission.net
Gå in på www.
teammission.net
och se vår
hemsida !
team m ission
20011
15
”Jag var hungrig och ni gav mig mat. Jag var naken och ni gav mig
kläder... Vad ni gjort mot en av mina minsta, det har ni gjort mot mig.”
Din insats kan förändra liv.
Bli fadder nu!
JA! Jag vill gärna bli fadder!
Filippinerna
Fadderbarn 150 kr/mån
Lettland
Fadderbarn 150 kr/mån
Familjefadder 175 kr/mån
Jag vill veta mer om era projekt
Namn:
Adress:
Postadress:
Skicka till: Team Mission, Köpmangatan 40 A, 735 31 Surahammar.
Matfadder 75 kr/mån
Mobilakliniken 100 kr/mån