Första steget taget Karo Bio (KARO.ST)

BOLAGSANALYS
6 mars 2015
Sammanfattning
Karo Bio
(KARO.ST)
Första steget taget
•
Bolaget genomförde under slutet av 2014 besparingar
som i årstakt väntas ge besparingar på 25 miljoner
kronor. Reserveringar för dessa åtgärder satte extra
press på lönsamheten i fjärde kvartalet.
•
Potential finns för en diger nyhetsflora att se fram
emot under 2015. De mest betydelsefulla händelserna
skulle vara om bolaget lyckades få till ett partneravtal
för ERbeta MS och/eller får till flera bra affärer av
produkter/marknadsnära projekt som kan fylla upp
det nyetablerade marknadsbolaget Karo Pharma.
•
Lista:
Börsvärde:
Bransch:
VD:
Styrelseordf:
Small cap
710 MSEK
Biotech
Maria Sjöberg
Anders Lönner
OMXS 30
Karo Bio
1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
Vi har justerat upp våra prognoser efter bokslutskommunikén och det är framför allt ett resultat av de
besparingsåtgärder som genomförs. Vi har dock
skjutit fram tidsplanen för de två egna projekten
något, vilket ger en viss negativ effekt på värdet. Vårt
motiverade värde uppgår till 0,9 (1,0) kronor per aktie.
0,7
0,5
06-mar
04-jun
02-sep
01-dec
01-mar
Redeye Rating (0 – 10 poäng)
Ledning
Ägarskap
Tillväxtutsikter
Lönsamhet
8,5 poäng
1,5 poäng
5,0 poäng
0,0 poäng
Finansiell styrka
2,5 poäng
Nyckeltal
Omsättning, MSEK
Tillväxt
2013
47
2014
30
2015E
60
2016E
30
2017E
189
42%
-36%
99%
-49%
522%
EBITDA
-21
-58
6
-31
120
EBITDA-marginal
Neg
Neg
9%
Neg
63%
EBIT
-22
-59
4
-32
118
EBIT-marginal
Neg
Neg
6%
Neg
62%
Resultat före skatt
Nettoresultat
-22
-22
-59
-59
4
4
-32
-32
119
119
Nettomarginal
Neg
Neg
7%
Neg
63%
2013
Utdelning/Aktie
VPA
P/E
EV/S
EV/EBITDA
2013
2014
0,00
-0,04
Neg
6,1
Neg
2014
2015E
0,00
-0,09
Neg
12,0
Neg
2015E
2016E
0,00
0,01
178,7
11,1
118,6
2016E
2017E
0,00
-0,05
Neg
22,9
Neg
2017E
0,00
0,18
6,0
3,1
4,8
Fakta
Aktiekurs (SEK)
Antal aktier (milj)
Börsvärde (MSEK)
Nettoskuld (MSEK)
Free float (%)
Dagl oms. (’000)
Analytiker:
Klas Palin
[email protected]
Björn Olander
[email protected]
Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.
Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, 103 87 Stockholm. Tel +46 8-545 013 30. E-post: [email protected]
1,1
676,3
710
-46
90 %
2.900
Karo Bio
Redeye Rating: Bakgrund och definition
Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv
värdering.
Company Qualities
Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller
verksamhetsrisk) – dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt.
Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 – Ledning
(Management), 2 – Ägarskap (Ownership), 3 – Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 – Lönsamhet (Profitability) och 5
– Finansiell styrka (Financial Strength).
Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån
hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda
antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel.
Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng.
Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa
storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna.
Ledning
Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med
aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig
kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 – Exekvering, 2
– Kapitalallokering, 3 – Kommunikation, 4 – Erfarenhet, 5 – Ledarskap, och 6 – Integritet.
Ägarskap
Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande.
Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som
har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden.
De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 – Ägarstruktur, 2 – Ägarengagemang, 3 – Institutionellt
ägande, 4 – Maktmissbruk, 5 – Renommé, och 6 – Finansiell uthållighet.
Tillväxtutsikter
Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil
vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en
god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1
– Strategier och affärsmodell, 2 – Försäljningspotential, 3 – Marknadstillväxt, 4 – Marknadsposition, och 5 –
Konkurrenskraft.
Lönsamhet
Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för
att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit
baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 – Avkastning på totalt
kapital (Return on total assets; ROA), 2 – Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 – Nettomarginal
(Net profit margin), 4 – Fritt kassaflöde, och 5 – Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT).
Finansiell styrka
Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt.
Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att
finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka
baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 – Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 –
Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 – Kassalikviditet (Quick ratio), 4 – Balanslikviditet (Current ratio), 5 –
Omsättningsstorlek, 6 – Kapitalbehov, 7 – Konjunkturkänslighet, och 8 – Kommande binära händelser.
Bolaganalys
2
Karo Bio
Nå långsiktig lönsamhet är målet
Vagisan blir första
produkten i
marknadsbolaget
Ny vd sedan en dryg
månad tillbaka
Besparingar och personalneddragningar väntas ge
besparingar i årstakt på
25 miljoner kronor
För varje rapport Karo Bio levererat under det senaste året har det blivit allt
tydligare av att bolaget strävar efter att utvecklas till ett rörelsedrivande
bolag med produkter i marknaden som genererar kassaflöden och till slut
lyfter verksamheten till lönsamhet. Av denna anledning etablerades marknadsbolaget Karo Pharma i slutet av förra året. Första produkten ser ut att
bli Vagisan, som är en receptfri produktserie för behandling av torra slemhinnor i underlivet för kvinnor. Ett marknadsföringssamarbete är tecknat
med det tyska läkemedelsbolaget Dr. Wolff. Vi vet ännu relativt lite om
avtalet och ännu inget om när exempelvis en lansering kan bli aktuell och
hur omfattande Karo Bios roll blir. För att framgångsrikt etablera nya
receptfria läkemedel kommer det dock krävas rejäla marknadssatsningar
för att bygga upp varumärket. Produkten visade en stark försäljningsutveckling under 2014, då försäljningen steg med 44 procent. I dagsläget
sätter vi inga estimat för Vagisan, utan får återkomma till detta när mer
information finns tillgänglig.
Sedan ungefär en månad tillbaka är Maria Sjöberg vd, med fokus på forsknings- och utvecklingsverksamheten i bolaget. Hon har tidigare arbetat som
forskningschef på Karo Bio. Hennes roll kompletteras av styrelseordförande
Anders Lönner som i samband med förändringen i ledningen tar en mer
aktiv roll i bolaget som arbetande styrelseordförande. Han sätter fokus på
att bygga upp verksamheten inom Karo Pharma, vilket han har ytterst
relevant erfarenhet av efter att ha gjort en liknande resa som vd för Meda.
Det pågår ett aktivt sökande efter produkter/marknadsnära projekt.
För att möta de lägre intäkterna i och med att forskningsstödet från Pfizer
upphört från årsskiftet har organisationen reducerats. I den senaste rapporten framgår att detta tillsammans med tidigare genomförda åtgärder ger
besparingar på 25 miljoner kronor i årstakt. Reserveringar för dessa åtgärder är tagna i fjärde kvartalet 2014. Vi räknar att besparingarna relativt omgående slår igenom på resultatet, men att det dröjer till andra halvåret 2015
för att helt slå igenom på kassaflödet.
Högre kostnader än väntat
Reserveringar tyngde
lönsamheten under fjärde
kvartalet
Nettoomsättning under det fjärde kvartalet uppgick till 8,1 miljoner kronor
och merparten utav detta är den sista utbetalningen av forskningsstöd från
Pfizer. Vi hade räknat med att omsättningen under perioden skulle hamna
något högre, 10,0 miljoner kronor. Det var dock på kostnadssidan vi hade
vår största avvikelse mellan vår prognos och utfallet, och mer specifikt på
kostnader för forskning och utveckling. Vi hade räknat med att dessa skulle
uppgå till 15,5 miljoner kronor, men hamnade istället på 24,2 miljoner
kronor. Förklaring till den stora skillnaden finns i att vi inte hade inkluderat
reserveringar för de personalneddragningar som genomförs i vår prognos.
Storleken på reserveringar anges inte, men vi bedömer att de ligger på omkring 7-10 miljoner kronor.
Bolaganalys
3
Karo Bio
De högre kostnaderna för perioden innebar även att rörelseresultatet
hamnade lägre än vad vi räknat med och blev -21,8 (-3,4) miljoner kronor
jämfört med förväntade -9,9 miljoner kronor. I tabellen nedan presenteras
utfallet för 2014 och jämfört med våra estimat.
Förväntat mot utfall
(SEKm)
2013
2014P
Utfall
Diff
Nettoomsättning
47,0
31,9
30,1
-6%
Rörelsekostnader
-67,9
-78,3
-89,5
-14%
EBIT
-22,3
-48,2
-59,3
-23%
Periodens resultat
-22,1
-48,1
-59,3
-23%
Källa: Redeye Research
Kassaflödet bättre än
resultatet under fjärde
kvartalet
Eftersom en stor del av kostnaderna under kvartalet utgjorts av den ickekassaflödespåverkande reserveringen blev kassaflödet från den löpande
verksamheten betydligt bättre än resultatet och uppgick till -10,7 miljoner
kronor. Per den sista december hade bolaget likvida medel på 51,6 miljoner
kronor på en skuldfri basis. Det finansiella läget är således relativt stabilt,
men vid större produktförvärv räknar vi med att kapitalanskaffning blir
aktuellt.
Status i projekten
Tills dess att nuvarande verksamhet fått en tydligare profil med marknadsnära projekt- eller produktförvärv är värdedrivarna för aktien de tre befintliga aktiva projekten.
Nästa milstolpsbetalning
möjligt att nå i år
Bolagets värdefullaste tillgången är RORgamma-projektet, vilket vi redan nämnt helt övergått till Pfizer sedan årsskiftet. Nästa värdesteg i projektet bedömer vi är att Pfizer väljer en första läkemedelskandidat. Vi räknar
med att detta ska kunna ske i år, vilket även krävs för att de förväntningar vi
har om att kliniska studier inleds 2016 ska framstå vara realistiska. När en
läkemedelskandidat väljs förväntar vi oss att Karo Bio får en milstolpsbetalning på åtminstone 2 miljoner dollar (Redeyes bedömning). Vi uppfattar
att det finns ett fortsatt stort engagemang hos Pfizer kring projektet.
Vi kan konstatera att RORgamma som måltavla fortsätter att attrahera intresse inom läkemedelsbranschen. Senaste i raden av stora läkemedelsbolag
att ge sig in i detta forskningsområde är Astrazeneca, som nyligen slöt ett
samarbetsavtal med Orca Pharmaceuticals kring deras RORgamma-program. Det handlar om ett treårigt utvecklingssamarbete för att ta fram nya
läkemedelskandidater för autoimmuna sjukdomar. Orca har lyckats få till
ett mycket bra avtal som totalt kan komma att ge 122,5 miljoner dollar över
den treåriga avtalsperioden. Därefter har Astrazeneca en option att förvärva
projekten.
Bolaganalys
4
Karo Bio
Stort intresse för
RORgamma inom
läkemedelsbranschen
Som vi nämnde är RORgamma en måltavla inom vilken många stora läkemedelsbolag har pågående forskning och utveckling, vilket stärker vår tro
på att Pfizer har hög prioritet på att driva det vidare. Några ytterligare
aktiva aktörer inom fältet är: Amgen, Johnson & Johnson och Merck.
En annan intressant utveckling som spär på det redan starka intresset för
måltavlan är att Lycera, som samarbetar med Merck, nyligen visat lovande
prekliniska data för sitt RORgamma-program inom bröstcancer.
Beslut kring kliniska
studier för ERbeta cancer
närmar sig
Bland de tre projekten är ERbeta cancer det projektet där utvecklingen av
allt att döma kommit längst och där det kan bli möjligt med kliniska studier
redan i år. Den prekliniska fasen håller på att slutföras och därefter ska
beslut fattas om att påbörja kliniska studier. Vi förväntar oss ett sådant
besked under första halvåret 2015.
Läkemedelskandidaten, KB9520, har visat mycket lovande prekliniska
resultat inom den aggressiva tumörformen mesoteliom (lungsäckscancer)
och är den indikation vi förväntar oss att den kliniska utvecklingen initialt
kommer att inriktas mot. Dagens standardbehandling av elakartad mesoteliom har över tio år på nacken, men har trots allt en relativt begränsad
effekt på överlevnaden. Elakartad mesoteliom är en av de cancerformerna
med den sämsta prognosen för patienten och femårsöverlevnaden ligger på
blygsamma 5-10 procent, enligt National Cancer Institute. Merparten av
patienterna som genomgår behandling återfår sin sjukdom och för dessa
saknas det ännu godkända läkemedel. Dåliga överlevnadsresultat från
dagens standardbehandling och avsaknad av alternativ för patienter som
återfått sin sjukdom kan innebära möjlighet för en snabb klinisk utveckling
av KB9520.
Mesoteliom är till patientstorlek en begränsad indikation med en global
incidens på cirka 10-12.000 nya fall per år. Det är vanligt med sen diagnos,
varför omkring 70-80 procent av patienterna hamnar i en situation där
endast läkemedelsbehandling har effekt. Att indikationen är begränsad i
patientantal innebär en möjlighet att ansökan om särläkemedelsstatus.
Partnerdiskussioner
pågår
ERbeta MS fortsätter i våra ögon vara det mest intressanta av Karo Bios
projekt, men även det med den högsta risken. Aktiva partnerdiskussioner
har pågått under slutet av 2014, där det av potentiella partners framkommit
önskemål om viss kompletterande data. Vi uppfattar att detta nu är klart
och att det pågår ett fördjupat arbete för att verifiera läkemedelskandidatens egenskaper. Resultaten från detta arbete tillsammans med utvecklingen av andra projekt med liknande inriktning kommer ha stor betydelse för
huruvida ett partneravtal kommer att kunna tecknas.
Som vi tidigare tagit upp tror vi att, framför allt, utvecklingen för Biogen
Idecs antikropp, BIIB033, har stor betydelse för intresset från partners. I
Bolaganalys
5
Karo Bio
Utförligare data från
första fas II-studien för
BIIB033 förväntas under
våren
början av året släpptes de första resultaten från den ena av två fas II-studier
som genomförs med antikroppen. Den första är inom indikationen optikusneurit (ofta associerat till MS). Data är så här långt inte tillräckligt starka
för att dra några bra slutsatser. Mer omfattande data har utlovats av Biogen
till American Academy of Neurology’s (AAN) årliga konferens, som går av
stapeln mellan den 18-25 april, vilket förhoppningsvis kommer bidra till att
ge en klarare bild av effekten. Även Acorda har nyligen presenterat första
resultaten för sitt kliniska projekt inom multipelt skleros (MS) med fokus
på remyelinering. Än så länge begränsas det som presenterats till resultat
kring säkerhets- och biverkningsprofilen, vilken framstår vara bra. Eftersom studien genomförs på MS-patienter förväntas dock även effektdata
från studien och förhoppningsvis presenteras även detta under konferensen. Vi misstänker att intresserade partners för ERbeta MS inväntar AAN
och vi räknar därför inte med ett partneravtal förrän tidigast mot slutet av
andra kvartalet i år.
Finansiella prognoser
Våra estimatförändringar efter rapporten för det fjärde kvartalet presenteras i tabellen nedan.
(MSEK)
2015P
Nettoomsättning
59,9
30,4
189,0
Gamla
62,8
123,7
120,3
-5%
-75%
57%
Nya
-54,3
-61,0
-69,4
Gamla
-68,8
-77,7
-80,6
-21%
-21%
-14%
3,8
-32,4
118,0
(%)
EBIT
2017P
Nya
(%)
Rörelsekostnader
2016P
Nya
Gamla
(%)
-7,3
44,6
38,3
Na
-173%
208%
Källa: Redeye Research
Flyttat fram tidpunkt för
avtal kring ERbeta cancer
ett år
På intäktssidan har vi framför allt ändrat i när vi bedömer olika milstolpsbetalningar faller ut. Den stora ändringen 2016 är att vi flyttat tidpunkten
för ett möjligt partneravtal kring ERbeta cancer ett år framåt. I årets prognos har vi inkluderat milstolpsbetalningen från Pfizer-samarbetet samt
kontantersättning från ett partneravtal kring ERbeta MS. Observera att
våra intäktsprognoser bygger på riskjusterade antaganden.
Våra neddragna förväntningar på kostnaderna under de närmaste åren är
kopplat till att storleken på besparingarna nu har kvantifierats och att
effekterna av dessa blir något kraftigare än vi tidigare förväntat oss.
Bolaganalys
6
Karo Bio
I tabellen nedan presenteras våra prognoser till och med 2017.
Prognoser Karo Bio
2012
Omsättning
Rörelsekostnader
EBITDA
Avskrivningar
EBIT
Finansnetto
Rörelseresultat före skatt
Skatt
Nettoresultat
2013
2014
2015P
2016P
2017P
189,0
33,2
47,0
30,1
59,9
30,4
-131,2
-67,9
-87,6
-54,3
-61,0
-69,4
-98,0
-20,8
-57,6
5,6
-30,6
119,6
-1,7
-1,4
-1,9
-1,8
-1,8
-1,6
-99,7
-22,3
-59,5
3,8
-32,4
118,0
1,5
0,2
0,2
0,2
0,0
0,8
-98,2
-22,1
-59,3
4,0
-32,4
118,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-98,2
-22,1
-59,3
4,0
-32,4
118,8
Källa: Redeye Research
Då Karo Bio’s samtliga projekt är i tidig utvecklingsfas är det värt att
poängtera att osäkerheten är relativt hög i våra prognoser.
Värdering
Vi tillämpar en sannolikhetsjusterad kassaflödesmodell i vår värdering av
Karo Bio, där varje enskilt projekt värderas var för sig över patenttiden.
Fundamentalt värde uppgår till 0,9 (1,0) kronor
Effekterna av att skjuta fram avtalstidpunkten kring ERbeta cancer har gett
en viss negativ effekt på vårt motiverade värde som uppgår till 0,9 (1,0)
kronor per aktie, när vi använder ett avkastningskrav på 17,0 procent, se
nedan.
Karo Bio - kassaflödesvärdering
Projekt
Indikation
Lansering
Royaltysats Toppförsäljn. Lansering
sannolikhet
15%
(MUSD)
år
10%
800
2022
Nuvärde
(MSEK)*
RORgamma
Autoimmun sjukdom
ERbeta MS
MS (CNS)
10%
10%
1500
2022
163
ERbeta cancer
Onkologi
12%
15%
500
2021
180
Motiverat teknologivärde (MSEK)
262
605
Nettokassa (MSEK)
52
Ackumulerade förväntade administrativa kostnader; värde (MSEK)
Motiverat börsvärde (MSEK)
-54
603
Antal aktier, full utspädning inklusive emission (milj.)
Motiverad aktiekurs (SEK)
676,3
0,9
* Nuvärdesberäkningen baseras på en SEK/USD-kurs på 8,1 och ett avkastningskrav på 17,0%
Bolaganalys
7
Karo Bio
Scenarioanalys
De mest värdedrivande händelserna för Karo Bio de närmaste 12-18 månaderna är att bolaget lyckas få ett partneravtal kring ERbeta MS på plats
och att projekten avancerar till kliniska studier.
Bolaget förväntas driva
ERbeta cancer genom fas
I på egen hand
I vårt basscenario, vilket återspeglas i tabellen ”Karo Bio – kassaflödesvärdering”, så utgår vi ifrån att partners kommer att finansiera den kliniska
utvecklingen av projekten RORgamma och ERbeta MS. För ERbeta cancer
bedömer vi att det finns förutsättningar att bygga betydande värden i projektet genom att på egen hand ta det genom fas I och först därefter söka ett
partnersamarbete. Samtliga tre projekt avancera till kliniska studier; kliniska studier för ERbeta cancer inleds 2015 och för de andra två dröjer det till
2016. De sannolikheter vi sätter för att projekten når fas I uppgår till:
•
RORgamma - 75 procent
•
ERbeta cancer – 80 procent
•
ERbeta MS – 67 procent
Bull case-scenario görs ingen riskjustering för att projekten avancerar
till kliniska studier och vi räknar fullt ut med ett partneravtal kring ERbeta
MS tecknats. Vårt motiverade värde uppgår till 1,6 kronor per aktie.
Bear case-scenario bygger på att ett partneravtal kring ERbeta MS
uteblir och att bolaget inte väljer att driva det vidare på egen hand. De två
andra projekt fördröjs med ett år och kliniska studier inleds 2016 och 2017.
Vårt motiverade värde hamnar på 0,6 kronor per aktie.
Aktien har gått starkt
Aktiekursen har utvecklats starkt under 2015 och är upp med över 70 procent vid kursen 1,1 kronor. En nedpressad aktiekurs vid årsskiftet, ökad
riskaptit för forskningsbolag och stigande förväntningar på projekten är
några förklaringar till den goda kursutvecklingen.
Handelsvolymerna är
fortsatt bra i aktien
Handeln i aktien är relativt bra och den genomsnittliga handelsvolymen
mätt över de senaste tre månaderna uppgår till 2,9 miljoner aktier per dag,
vilket motsvarar en omsättning av 0,4 procent av aktiestocken per dag. Den
höga aktiviteten i aktien gör det möjligt att på relativt kort tid köpa eller
sälja betydande ägarandelar över marknaden.
Största nettosäljare i aktien under de senaste tre månaderna är Friends
Provident, vars hela innehav om 0,8 procent av kapitalet avyttrades under
det fjärde kvartalet. Största nettoköpare under perioden är fördelat i små
poster på ett antal privata och institutionella investerare. Avanzas kunder är
Karo Bios största ägare med ett ägande på 9,4 procent.
Bolaganalys
8
Karo Bio
Sammanfattning Redeye Rating
Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel
består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en
betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng.
Ratingförändringar i denna rapport:
Inga ändringar
Ledning 8,5p
Karo Bio har en bra ledning med relevanta erfarenheter. Styrelsen anser
vi är väl sammansatt. Bolagets kommunikation med marknaden har
förbättringspotential. Ersättning och incitamentsprogram är väl avvägda.
Ägarskap 1,5p
Bolaget har i dagsläget ingen tydlig huvudägare. Generellt hade vi gärna
sett att fler i ledning och styrelse ägt större antal aktier i bolaget.
Tillväxtutsikter 5,0p
Det finns en stor potential i Karo Bios projekt, men det återstår många år
innan ett läkemedel kommer finnas på marknaden. Ett ökat fokus på
tillgångar i sen utveckling eller produkter kan dock snabbt ändra
förutsättningarna.
Lönsamhet 0,0p
Som forsknings- och utvecklingsbolag saknas i dagsläget intäkter och
bolaget förväntas inte bli lönsamt baserat på löpande intäkter på flera år.
Finansiell styrka 2,5p
Risken i verksamheten är mycket hög. Den finansiella ställningen är
fortsatt bra. Det är troligt att bolaget kommer behöva ta in ytterligare
externt kapital närmaste åren.
Bolaganalys
9
Karo Bio
Resultaträkning
Omsättning
Summa rörelsekostnader
EBITDA
2013
47
-68
-21
2014
30
-88
-58
2015E
60
-54
6
2016E
30
-61
-31
2017E
189
-69
120
Avskrivningar materiella tillg
Avskrivningar immateriella tillg.
Goodwill nedskrivningar
EBIT
-1
0
0
-22
-2
0
0
-59
-2
0
0
4
-2
0
0
-32
-2
0
0
118
Resultatandelar
Finansnetto
Valutakursdifferenser
Resultat före skatt
0
0
0
-22
0
0
0
-59
0
0
0
4
0
0
0
-32
0
1
0
119
Skatt
Nettoresultat
0
-22
0
-59
0
4
0
-32
0
119
2013
2014
2015E
2016E
2017E
23
0
0
13
36
52
0
0
5
57
46
0
0
6
52
15
0
0
6
21
133
0
0
7
140
5
0
0
0
0
0
0
5
0
4
0
0
0
0
0
0
4
0
4
0
0
0
0
0
0
4
0
3
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
3
0
40
61
56
24
144
Balansräkning
Tillgångar
Omsättningstillgångr
Kassa och bank
Kundfordringar
Lager
Andra fordringar
Summa omsättn.
Anläggningstillgångar
Materiella anl.tillg.
Finansiella anl.tillg.
Övriga finansiella tillg.
Goodwill
Imm. tillg. vid förväv
Övr. immater. tillg.
Övr. anlägg. tillg.
Summa anlägg.
Uppsk. skatteford.
Summa tillgångar
Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kort. skuld
Räntebr. skulder
L. icke ränteb.skulder
Konvertibler
Summa skulder
Uppskj. skatteskuld
Avsättningar
Eget kapital
Minoritet
Minoritet & E. Kap.
16
0
0
16
0
0
0
16
0
0
24
0
24
20
0
0
20
0
0
0
20
0
0
41
0
41
11
0
0
11
0
0
0
11
0
0
45
0
45
12
0
0
12
0
0
0
12
0
0
12
0
12
12
0
0
12
0
0
0
12
0
0
131
0
131
Summa skulder och E. Kap.
40
61
56
24
144
2013
47
-68
-1
-22
0
-22
1
-21
-8
-2
2014
30
-88
-2
-59
0
-59
2
-58
11
-1
2015E
60
-54
-2
4
0
4
2
6
-10
-1
2016E
30
-61
-2
-32
0
-32
2
-31
1
-2
2017E
189
-69
-2
118
0
118
2
120
0
-2
-31
-48
-6
-31
118
Kapitalstruktur
Soliditet
Skuldsättningsgrad
Nettoskuld
Sysselsatt kapital
Kapit. oms. hastighet
2013
59%
0%
-23
1
1,2
2014
67%
0%
-52
-11
0,5
2015E
81%
0%
-46
-1
1,1
2016E
52%
0%
-15
-2
1,3
2017E
91%
0%
-133
-2
1,3
Tillväxt
Försäljningstillväxt
VPA-tillväxt (just)
2013
42%
-82%
2014
-36%
97%
2015E
99%
-107%
2016E
-49%
-915%
2017E
522%
-467%
Fritt kassaflöde
Omsättning
Sum rörelsekost.
Avskrivningar
EBIT
Skatt på EBIT
NOPLAT
Avskrivningar
Bruttokassaflöde
Föränd. i rörelsekap
Investeringar
Fritt kassaflöde
Bolaganalys
10
DCF värdering
WACC
17,0 %
Antaganden 2015-2021
Genomsn. förs. tillv.
EBIT-marginal
77,0 % Motiverat värde per aktie, SEK
-4,5 % Börskurs, SEK
Lönsamhet
ROE
ROCE
ROIC
EBITDA-marginal
EBIT-marginal
Netto-marginal
Data per aktie
VPA
VPA just
Utdelning
Nettoskuld
Antal aktier
0,9
1,1
2013
-63%
-63%
273%
-44%
-47%
-47%
2014
-183%
-183%
-5717%
-192%
-198%
-197%
2015E
9%
9%
-36%
9%
6%
7%
2016E
-113%
-113%
2862%
-101%
-107%
-107%
2017E
165%
165%
-5299%
63%
62%
63%
2013
-0,04
-0,04
0,00
-0,05
495,95
2014
-0,09
-0,09
0,00
-0,08
676,30
2015E
0,01
0,01
0,00
-0,07
676,30
2016E
-0,05
-0,05
0,00
-0,02
676,30
2017E
0,18
0,18
0,00
-0,20
676,30
2013
284,7
-13,9
6,5
6,1
-13,7
-12,8
12,9
2014
360,9
-7,0
13,7
12,0
-6,3
-6,1
10,1
2015E
664,1
178,7
11,9
11,1
118,6
174,8
15,8
2016E
695,4
-21,9
23,4
22,9
-22,7
-21,5
56,9
2017E
576,8
6,0
3,8
3,1
4,8
4,9
5,4
Värdering
Enterprise Value
P/E
P/S
EV/S
EV/EBITDA
EV/EBIT
P/BV
Aktiens utveckling
1 mån
3 mån
12 mån
Årets Början
Aktiestruktur %
Avanza Pension Försäkrings AB
JP Morgan Bank
Nomic AB
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Anders Lönner
Swedbank försäkringar AB
Goldman Sachs Int. LTD
Mikael Lönn
JPMP i Visby
Lgt Bank LTD
Aktien
Reuterskod
Lista
Kurs, SEK
Antal aktier, milj
Börsvärde, MSEK
41,9
52,2
-11,8
72,1
Tillväxt/år
% Omsättning
%
%
% EK
12/14e
12,9 %
37,2 %
Röster
9,4 %
5,6 %
3,9 %
3,3 %
2,7 %
2,4 %
1,2 %
1,0 %
0,9 %
0,8 %
Kapital
9,4 %
5,6 %
3,9 %
3,3 %
2,7 %
2,4 %
1,2 %
1,0 %
0,9 %
0,8 %
KARO.ST
Small cap
1,1
676,3
710,1
Bolagsledning & styrelse
VD
CFO
Maria Sjöberg
Henrik Palm
Arbetande Ordf
Anders Lönner
Nästkommande rapportdatum
Q1 report
Q2 report
Q3 report
FY 2015 Results
Analytiker
Klas Palin
[email protected]
Björn Olander
[email protected]
April
July
October
February
29,
10,
29,
12,
2015
2015
2015
2016
Redeye AB
Mäster Samuelsgatan 42, 10tr
114 35 Stockholm
Karo Bio
Omsättning & Tillväxt (%)
EBIT (justerad) & Marginal (%)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
600%
150
500%
100%
50%
100
0%
400%
-50%
50
300%
200%
0
100%
-50
-100%
2012
0%
2013
2014
2015E
2016E
-150%
2017E
-200%
-250%
-100
-300%
-100%
2012
2013
2014
2015E
Omsättning
2016E
-150
2017E
-350%
EBIT just
Försäljningstillväxt
Vinst Per Aktie
EBIT just-marginal
Soliditet & Skuldsättningsgrad (%)
0,2
0,2
100%
100%
0,1
0,1
80%
80%
0
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0
2012
2013
2014
2015E
2016E
2017E
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,3
-0,3
0%
VPA
0%
2012
2013
2014
Soliditet
VPA (just)
2015E
2016E
2017E
Skuldsättningsgrad
Intressekonflikter
Verksamhetsbeskrivning
Klas Palin äger aktier i bolaget: Nej
Björn Olander äger aktier i bolaget: Nej
Karo Bio är ett läkemedelsforskande bioteknikbolag som arbetar med
nukleära cellreceptorer. Dessa förmedlar signaler på genetisk nivå i
cellen för viktiga funktioner i kroppen. Genom att påverka avläsningen
av DNA kan man påverka flera vanliga sjukdomar. Flera storsäljande
läkemedel verkar via nukleära receptorer. Karo Bios specialkunnande
inom detta område har därför potential att generera stora intäkter.
Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit
ersättning från bolaget i samband med detta.
Bolaganalys
11
Karo Bio
DISCLAIMER
Viktig information
Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på
sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer..
Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye
grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2007.
Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende
finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende
finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och
företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet
(sidotillstånd).
Ansvarsbegränsning
Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på
källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen
baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat
kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett
investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett
investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet
av analysen.
Potentiella intressekonflikter
Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa
analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande:
•
•
•
För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende
investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument
för bolaget från 30 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter,
bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum.
En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är
direkt kopplad till sådan verksamhet.
Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett
emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer
att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand
överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen.
Angående Redeyes analysbevakning
Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen
anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller
händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument.
Rating/Rekommendationsstruktur
Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och
ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess
möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare.
Redeye Rating (2015-03-06)
Rating
Ledning
Ägarskap
24
53
4
81
32
40
9
81
7,5p - 10,0p
3,5p - 7,0p
0,0p - 3,0p
Antal bolag
Tillväxtutsikter
12
65
4
81
Lönsamhet
7
28
46
81
Finansiell
styrka
17
29
35
81
*För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut.
Mångfaldigande och spridning
Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare
eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.
Copyright Redeye AB.
Bolaganalys
12