Studieplanering för magisterexamen Studiebyrån

Snart kandidat eller nyligen inlett
magisterstudierna?
Studieplanering för magisterexamen
Studiebyrån
Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi
Snart kandidat?
» Då du avlagt alla kurser som krävs för kandidatexamen ska du
ansöka om kandidatbetyg.
» Betygsutdelning hålls ungefär 1 gång i månaden (nästa
ansökningsdeadline 24.9, betyg 16.10). Gör så här:
»1. besök studiebyrån under mottagningstiderna må 13-16, on 9-12
och to 13-16
»2. gå igenom vilka kurser som flyttas över till magisterexamen
tillsammans med en studievägledare och ansök om betyg
» Kandidatexamen under år 2015?
Delta i kandidatfesten i januari 2016!
Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi
Ekonomie magisterexamen
Examen omfattar
120 studiepoäng (sp)
och beräknas ta två år
att slutföra
Fördjupade och programbundna studier minst 90 sp
Avhandling
pro gradu
30 sp
Metodik
Seminarium
12 sp
Språkstudier
6 sp
Valfria studier
så examen blir 120 sp
oftast 24 sp
Programbundna
studier
Fördjupade
studier i
huvudämnet
Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi
Begränsad studietid
» Totalt högst 7 år närvaroanmäld för både kandidat- och
magisterexamen
» Frånvaroanmälan högst 4 terminer totalt (nyantagna studerande
2015 högst 2 terminer totalt)
» Planera din tidsanvändning
» Studiestödet är bundet till respektive examen
Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi
Huvudämne 1/2
» I regel samma huvudämne i kandidatexamen och
magisterexamen. Om man uppfyller vissa krav kan man få rätt att
byta huvudämne i magisterexamen (minst 30 sp i biämnet i
kandidatexamen)
Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi
Huvudämne 2/2
» Kontrollera vilka 90 sp som är obligatoriska inom ditt
huvudämne / programbundna studier. Klicka på fliken
”Studieplanerna” på ämnets sida i Weboodi.
Kurstiderna & -salarna
hittar du på
schema.hanken.fi
Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi
Magisteravhandlingen
» Då du studerar på svenska är grundantagandet att du skriver
magisteravhandling på svenska.
» Men man kan anhålla om att få skriva avhandlingen på engelska
om man uppfyller något av kraven:
» godkänd utbytestermin inom vilken du studerat på engelska ingår i dina vid Hanken avlagda
kandidat- eller magisterstudier
» avlagd engelskspråkig kandidat-, magister- eller yrkeshögskoleexamen antingen i Finland
eller utomlands
» avlagd kurs Academic Writing (eller Professional Academic Writing) med minst vitsordet god
» IELTS-testet med minst 6.5 som overall score
» TOEFL-testet med minst följande resultat: TOEFL PBT 580 eller TOEFL iBT 92.
» CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) med godkänt resultat, dvs. minst C
» statens allmänna språkexamen i engelska, färdighetsnivå 5
Läs mer på http://www.hanken.fi/sv/studier/program-och-studier/magisterstudier/magisteravhandling/tillstand-att-fa-skriva
Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi
»
.
Magisteravhandlingen
» Avhandling på engelska, forts.: en svensk sammanfattning
på 10 % av avhandlingens längd, bör lämnas in för
språkgranskning till svenskaläraren i god tid före den
slutliga avhandlingen lämnas in. Kontrollera tidtabellen i
god tid!
» Samtliga avhandlingar: När du lämnat in avhandlingen ska
du skriva ett mognadsprov. Varje mognadsprov
sakgranskas
Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi
Valfria studier och språkstudier
» De valfria studierna i magisterexamen ska vara studier avlagda på
universitet. De valfria studierna får vara både kandidat- och
magisterskurser i olika ämnen.
» Språkstudierna, minst 6 sp, kan bestå av kurser i flera olika språk.
Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi
Vad är en ISP?
» individuell studieplan är en plan som du gör för dina studier
» ditt individuella redskap och en plan som kan och skall förändras
när din situation eller dina mål förändras
» hjälper dig att strukturera dina studier och fördela dem jämnt
» du kan göra din ISP elektroniskt i WebOodi, skilt för kandidatoch magisterexamen
» du gör upp en ISP för magisterexamen på basis av ditt
huvudämne, ISPen behöver inte godkännas av studievägledarna
utan det är ett hjälpmedel för dig att planera dina studier
Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi
Hur gör jag min ISP?
Före du börjar fylla i din ISP ska du fundera på följande:
» Vilka valfria studier du tänker ta
» Vilka språkstudier du ska ta (i mag.examen minst 6 sp språkstudier,
vilket språk som helst)
Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi
Sammanfattningsvis
» Ansök om kandidatexamen då du avlagt allt som krävs för
examen. Delta i kandidatfesten i januari följande år 
» Planera vilka kurser du ska ta i magisterexamen.
Studievägledning ges vid behov på studiebyrån (måndag 13-16,
onsdag 9-12, torsdag 13-16), enkla/korta frågor besvaras per epost [email protected]
» Ansök om magisterexamen då du avlagt allt som krävs för
magisterexamen. Delta i ekonombrevsutdelningen, som ordnas
årligen i november
Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi