Detaljerad beskrivning av Svensk Fastighetsförmedlings Mäklarskola

Bilaga 8
Uppdragsutbildningsbeskrivning
”Fastighetsmäklarutbildning - uppdragsutbildning 120 hp”
”Svensk fastighetsförmedlings mäklarskola”
I detta dokument beskrivs innehållet i ”Fastighetsmäklarutbildning - uppdragsutbildning 120 hp” via
Högskolan i Gävle på ett övergripande sätt. Internt inom Svensk fastighetsförmedling går utbildningen
under benämningen ”Svensk fastighetsförmedlings mäklarskola”.
Uppdragsutbildningen (nedan bara ”utbildningen”) leder inte fram till en akademisk examen.
Utbildningen benämns därför inte som ett ”program” och denna utbildningsbeskrivning inte som en
”utbildningsplan”.
Utbildningen avser att ge deltagarna möjligheter att tillgodogöra sig de teoretiska kunskaper som ger
en formell grund för att av Fastighetsmäklarinspektionen kunna registreras som fastighetsmäklare i
Sverige.
Utbildningen tar sin utgångspunkt i deltagarnas framtida verksamhetsutövande.
Deltagarna ska efter att ha läst utbildningen:
-
känna till och kunna tillämpa de lagar och seder som reglerar en fastighetsmäklares
verksamhet,
förstå och kunna förhålla sig till de tekniker och verktyg som nyttjas inom yrket,
förstå och kunna förhålla sig till ett företagsekonomiskt tankesätt och
ha förmåga att utföra fastighetsmäklartjänsten på ett lagenligt och för kunderna
tillfredsställande sätt inom ramen för ett lönsamt företagande
1. Fastighetsmäklarinspektions krav uppfylls
Fastighetsmäklarinspektionen anger teoretiska utbildningskrav om totalt 120 högskolepoäng (hp). Av
dessa är 97,5 hp specificerade medan 22,5 hp går under benämningen ”valbar breddning eller
fördjupning”. De specificerade 97,5 högskolepoängen beskrivs på detaljnivå men är indelade, i vad
Fastighetsmäklarinspektionen benämner kunskapsområden, enligt följande:
-
Fastighetsförmedling, minst 30 hp
Civilrätt med fastighetsrätt, minst 30 hp
Sida 1 av 3
-
Skatterätt, minst 7,5 hp
Ekonomi, minst 15 hp
Byggnads- och värderingsteknik, minst 15 hp
De valbara 22,5 högskolepoängen ska bestå av en breddning eller fördjupning inom något av
ovanstående kunskapsområdena, alternativt inom ämnet nationalekonomi (se vidare www.fmi.se).
Utöver de av Fastighetsmäklarinspektionen specificerade 97,5 högskolepoängen innehåller den
aktuella uppdragsutbildningen ytterligare 7,5 hp skatterätt (deltagarna läser således totalt 15 hp
skatterätt) samt ytterligare 15 hp fastighetsförmedling (deltagarna läser således totalt 45 hp
fastighetsförmedling). De extra 7,5 högskolepoängen i skatterätt utgör både en breddning och
fördjupning av kunskapsområdet skatterätt. De extra 15 högskolepoängen i fastighetsförmedling utgör
en breddning och fördjupning inom kunskapsområdet fastighetsförmedling. Dessa 22,5 hp har
accepterats såsom ”valbara kurser” av Fastighetsmäklarinspektionen.
2. Utbildningens innehåll
Utbildningen består av följande kurser i följande ordning:
-
Fastighetsförmedling 1 - uppdragskurs, 15 hp (FEU991)
-
Ekonomi för fastighetsmäklare - uppdragskurs 15 hp (FEU992)
-
Civilrätt för fastighetsmäklare - uppdragskurs 15 hp (JUU993
-
Fastighetsrätt för fastighetsmäklare - uppdragskurs15 hp (JUU994)
-
Fastighetsvärdering och byggnadsteknik för fastighetsmäklare - uppdragskurs 15 hp (FEU995)
-
Skatterätt för fastighetsmäklare - uppdragskurs 15 hp (JUU996)
-
Fastighetsförmedling 2 - uppdragskurs 30 hp (FEU997)
Innehållet i dessa kurser definieras av, på Högskolan i Gävle, beslutade kursplaner (med kurskoder
inom parentes ovan). Kursplanerna för de sju kurserna utgör tillsammans den formella
beskrivningen av utbildningen.
3. Övrigt
Deltagaren har rätt till prövning av tidigare lästa kurser för tillgodoräknande inom utbildningen. En
utgångspunkt vid prövningen är dock att en restriktiv bedömning tillämpas. Detta för att gentemot
Fastighetsmäklarinspektionen undvika oklarheter avseende utbildningens innehåll och värde.
För att av Fastighetsmäklarinspektionen kunna registreras som fastighetsmäklare krävs förutom 120
högskolepoängs teoretisk utbildning minst 10 veckors handledd praktik hos en i Sverige fullständigt
registrerad fastighetsmäklare. Praktiken ska genomföras under eller efter den teoretiska utbildningen
(se vidare www.fmi.se). Observera att det åligger den enskilde deltagaren att ordna med praktikplats.
Högskolan bistår inte med det.
Utbildningen inleds med kursen ”Fastighetsförmedling 1 - uppdragskurs 15 hp”. Syftet är att ge
deltagaren en introduktion till fastighetsmäklarens roll, bostadsmarknaden och fastighetsbranschen.
Detta för att deltagaren på ett tydligt sätt skall kunna koppla de följande teoretiska kurserna till yrket.
Utbildningen avslutas med ett kursblock om 30 hp genom kursen ”Fastighetsförmedling 2 –
uppdragskurs 30 hp”. Blocket skall ses som en tillämpning av de kunskaper som deltagaren
tillgodogjort sig inom ämnena företagsekonomi, juridik och byggnadsteknik.
Sida 2 av 3
Undervisning och examination ges i utbildningen i form av föreläsningar, seminarier och
projektarbeten. Såväl enskilda arbeten som grupparbeten förekommer där förmågan att redovisa
kunskaper och uppnådda resultat övas i både muntlig och skriftlig form.
Olika examinationsformer förekommer under utbildningen varav de vanligaste är salstentamina, PMarbeten och seminarieuppgifter. Viss examination via Internet kan också förekomma.
Sida 3 av 3