Dalsjö Golfklubbs verksamhetsplan för Handigolf ingående i

DALSJÖ GOLFKLUBB
Idrottsprogram för Dalsjö GK
2015 - 2019 Ett handlingsprogram för hela
klubben
Styrelsen
2015-03-05
Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning, tävling
Green Team, medlemsservice, media mm.
0
2015-04-22
Inledning
Idrottsprogrammet är framtaget för att visa inriktningen på den fortsatta
utvecklingen av verksamheten inom Dalsjö Golf (DaGK). Programmet
innehåller lång- och kortsiktiga mål för verksamheten samt de aktiviteter som
ska genomföras för att nå målen. Programmet med ingående mål ska följas upp
på styrelsemöten i DaGK och ska revideras och fastställas varje år vid DaGK: s
vårårsmöte.
Inriktning av verksamheten
I enlighet med Svenska Golfförbundets (SGF) uppdrag skall DaGK ta ett samlat
ansvar för utvecklingen av idrotten golf. Vi ska ge våra medlemmar en god
service och goda utvecklingsmöjligheter inom golfen oavsett ambitionsnivå,
ålder, kön eller fysiska förutsättningar.
Med engagemang, lyhördhet, öppenhet, kreativitet och kompetens ska klubbens
ledning skapa förutsättningar för att vinna medlemmarnas förtroende och
delaktighet. Denna öppna attityd syftar till att medlemmarna ska känna en
samhörighet och trivsel i klubben. Målet är att härigenom skapa och bibehålla en
unik anda – Dalsjöandan – inom klubbens alla verksamheter.
Vision
DaGK ska vara bland de främsta inom golf. Detta innebär att klubbens
medlemmar ska vara välutbildade i avseende spel, etik och golfregler.
Övergripande mål
DaGK ska senast år 2015 ha nått topp 1 i Dalarna (fn2) och topp 100 i Sverige
(fn 131) i SGF Klubb Ranking (per 2015-10-30) samt att klubben senast år 2015
har 1 150 aktiva medlemmar.
Delmål
Elit
Långsiktigt mål
 År 2019 ska DaGK ha ett serielag damer.
 År 2019 skall serielaget för herrar fortsatt vara ett etablerat div 1-lag.
Kortsiktiga mål
 Individuella långsiktiga handlingsplaner för varje elitspelare.
 I serielaget skall ingå både yngre och äldre spelare.
Aktiviteter 2015
 Ta fram och besluta en verksamhetsplan för elitverksamheten.
 Genomföra personliga utvecklingssamtal.
 Individuell tränings- och tävlingsplanering baserad på spelstatistik enligt
en klubbgemensam metod.
 Proledda träningar och många interna tävlingar för att skapa gemenskap
och lagkänsla.
 Intensifierad teamträning inför seriespel.
 Åretruntträning.
 Informationen om elitlaget ska öka såväl internt som externt.
GreenTeam
Långsiktiga mål:
 DaGK ska genom ansökan och årliga revisioner säkerställa att
standardnivån för guldcertifikat för ”Juniorvänlig golfanläggning”
bibehålls.

Juniorerna ska vara många till antalet genom hela utvecklingstrappan.
Ungdomarna ska i högre grad välja att stanna kvar i verksamheten även
genom tonåren.
Senast år 2016 ska DaGK ha:
 Minst en spelare som är etablerad för spel på Skandia Tour Elit och minst
två på Skandia Tour Riks.
 Minst en spelare i riksfinalen i Skandia Junior Cup.
Senast år 2017 ska DaGK ha:
 Uppfyllt kraven för nivå 1, 2 och 3 i SGF: s ”Grönt ljus för
juniorverksamhet som ger resultat”
Senast år 2019 ska DaGK ha:
 Ha ökat deltagarantalet i Green Team från 80 st. till 150 st.
 Lyckats behålla en högre andel ungdomar även i tonåren, dvs ålder 13 år
och uppåt.
 Minst tio juniorer som etablerat sig för spel på Skandia Tour Regional
eller högre.
Kortsiktiga mål:
År 2015 ska DaGK ha
 Minst en tjejjunior som kvalificerat sig för spel på Skandia Tour Riks.
 Minst två tjejjuniorer som kvalificerat sig för spel på Skandia Tour
Regional.
 Minst sex pojkjuniorer som etablerat sig för spel på Skandia Tour
Regional eller högre.
 Minst åtta juniorer som etablerat sig för spel på Skandia Tour Distrikt.
 Ha med ett lag i JSM-lag (laget består av minst två tjejer och fem killar).
 Ha med minst en tjej och en kille i Dalarnas Distriktslag (upp t.o.m. 18 år)
öka deltagarantalet i Golfkul från 35 till 40.
Breddverksamhet
Långsiktiga mål
 Priset för första enskilda lektionen ska ligga under normalt lektionspris för
nybörjare och 36+-spelare.
Kortsiktiga mål
 År 2015 ska
 samtliga medlemmars träning leda till ökad spelglädje och mätbar
förbättring av hcp. Medlemsgruppens genomsnittliga hcp skall förbättras
med minst 0,5.
 medlemmarna ska stimuleras till träning genom olika aktiviteter som
klubbstyrelsen och pron initierar till. Aktiviteterna ska ha som syfte att
förbättra kunskapen om spelet, leda till ett bättre speltempo samt en stärkt
klubbkänsla för den enskilde medlemmen.
 Aktiviteter 2015
 Tävlingar ska arrangeras.
 Damkommittén ska anordna aktiviteter två gånger i veckan under säsong.
 Utbildningar i golfregler och - golfvett ska genomföras.
 Pron ska ha ett varierat utbud av kurser där idrottslig utveckling
prioriteras.
 Aktiviteter för nya golfspelare arrangeras på Lilla Banan.
Utbildning
Långsiktigt mål
 Senast 2017 ska minst en ledare ha genomgått steg 3 i Golfens
Ledarutbildning.
Kortsiktigt mål
 Klubben ska under 2015 rekrytera ledare och utveckla dessa tillsammans
med redan etablerade ledare genom att ge stimulans med hjälp av Golfens
Ledarutbildning.
 Ta initiativ till att hitta minst en ledare som vill delta i Golfens Ledarutbildning steg 3.
Aktiviteter 2015
 Genomföra en utvärderings- och planeringsdialog löpande med respektive
kommitté en gång/år.
 Tävlingsledarutbildning.
 Utbildning handhavande hemsidan.
Tävling
Långsiktigt mål
 Årligen arrangera en nationell tävling för en intresseorganisation, ett
företag eller en branschorganisation.
Aktiviteter 2015
 Upprätta ett tävlingsprogram som innehåller en mix av singel- och
lagtävlingar.
 Fortsätta att utveckla samarbetet med våra grannklubbar.
 Arrangera tävlingen ”Mästarnas Mästare” i samband med
avslutningsgolfen.
 Stimulera alla medlemmar att delta i tävlingar.
Handigolf
Inriktning
 Handigolf är, i ett nära samarbete med Dalarnas Golfförbund, under
fortsatt utveckling inom klubben. Viktiga förutsättningar för denna
utveckling är den utbyggnad, som skett under de senaste åren.
 Klubben ingår tillsammans med fem andra klubbar i landet i SGF projekt
Handigolf Riks 2013 – 2015. Projektet innebär, förutom ett årligt
ekonomiskt bidrag, även leverans av golfteknisk utrustning och tillgång
till en instruktör i Handigolf på landslagsnivå.
Kortsiktigt mål
År 2015 ska DaGK
• intressera ytterligare minst tre personer med funktionshinder att börja spela
golf
• locka minst tre etablerade golfare med funktionshinder att regelmässigt spela
på Lilla Banan och att träna i golfstudion
Strategi
 Genom återkommande prova-på-aktiviteter och olika
informationsåtgärder skapa fortsatt utveckling av Handigolf på DaGK.
Aktiviteter 2015
 Säkerställa tillgänglighet och information om inköpta golfmopeder
 Utveckla informationen om verksamheten både genom masspridning och till
individer, t.ex. på klubbens Facebook
 Följa upp efter Prova-på genom inbjudningar till fortsatt verksamhet
 Utveckla organisationen med självstyrande grupper
 Engagera och utbilda fler faddrar
 Fortsätta arbetet att hitta personer i andra klubbar inom distriktet, vilka vill
arbeta med Handigolf
 Bjuda in till olika slag av träningsgrupper (rörelsehindrade, synnedsatta,
”strokeputtare”)
 Förbättra tillgängligheten för rullstolsburna på Lilla Banan.
 Förbereda kommande tourtävling genom omvärldsstudier
 Ansöka om ekonomiskt stöd genom LOK och SISU
 Undersöka möjligheterna till andra externa verksamhetsbidrag
 Genomföra Handigolf-tävlingar på Lilla Banan och på 18-hålsbanan
 Bjuda in funktionshindrade golfare till träning i Dalsjö Golfstudio
Långsiktiga mål
År 2015 – 2016 ska DaGK
 Ha etablerat Handigolf-verksamheten i klubben
 Ha minst tre funktionshindrade golfare per år som söker medlemskap i
klubben
 Genomföra en nationell Handigolf-tävling 2016
Medlemsservice
Kortsiktigt mål
 Stimulera till ökad delaktighet i klubbens verksamhet.
Aktiviteter 2015
 Säkerställa en ständigt aktuell information på klubbens hemsida.
 Kontinuerligt distribuera digitala nyhetsbrev till medlemmarna.
Media
Långsiktigt mål
 Verksamheten ska hålla så hög klass att lokalpressen ser DaGK som en
naturlig del i deras bevakningsrutiner.
Aktiviteter 2015
 Resultat från större tävlingar ska lämnas till receptionen för distribution
till våra större lokaltidningar.
 Inbjuda media till vissa av klubbens aktiviteter.
 Etablera informationskanaler till lokala media så att DaGK syns.
 Sända e-brev till lokalmedia.