17. Yttrande Venenäs

Handläggare
Roberto Cattaneo
Datum
2015-07-29
Ärendebeteckning
2014-6441
Samhällsbyggnadsnämnden
YTTRANDE
Fastighet:
Venenäs 3:17
Fastighetens adress: Revsudden 180
Sökande:
Mauritzson, Andreas och Alise
Ärende:
Nybyggnad av fritidshus och garage
Förslag till beslut
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § 1 pkt plan- och bygglagen, för nybyggnad av fritidshus och garage.
Åtgärden avviker från områdesbestämmelserna avseende avståndet mellan
byggnaderna och fastighetsgränsen.
Bakgrund
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus med 313 m2 byggnadsarea och 409 m2
bruttoarea samt garage med 50 m2 byggnadsarea. Fastigheten ligger i Revsudden.
Samhällsbyggnadskontoret │ Bygglovenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 │ Fax 0480-45 04 29│
E-post: [email protected]
Datum
2015-08-04
2 (3)
Del av fastigheten omfattas av strandskydd. Strandskyddet har dock upphävts
där byggnaderna ska placeras (se karta).
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten.
Plan- och bygglagen (PBL)
Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som
avviker från områdebestämmelser om avvikelsen är liten och förenlig med områdebestämmelsernas syfte.
Planförutsättningar
Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser 0880K-P02/31 (år 2002) och är
avsedd till bostadsändamål med beteckning B.
Områdebestämmelserna ger ingen byggrätt. Någon bedömning för varje fastighet vad gäller förhållandet mellan grannar görs inte. Bedömningen sker i
bygglovet om grannen är berörd och ska höras.
Byggnaderna ska utförmas på ett sätt som är traditionellt på Revsudden.
Bestämmelserna innebär bl.a. att huvudbyggnaden får uppföras i högst två
våningar med största byggnadshöjd av 5,0 m och största totalhöjd av 7,5 m.
Dessutom ska huvudbyggnaden placeras minst 4 m från annan byggnad, minst
6 m fastighetsgräns och väg, dock minst 8 m från allmän väg (Revsuddevägen).
Datum
2015-08-04
3 (3)
Vad gäller komplementbyggnader, får två stycken byggas på fastigheten, 50
respektive 30 m2. De får uppföras i högst en våning med en största byggnadshöjd av 3,0 m och största totalhöjd av 5 m. Garaget ska placeras minst 4 m
från annan byggnad (på egen eller annan fastighet) och fastighetsgräns, 6 m
från väg, dock minst 8 m från allmän väg. Om grannen det får byggnad läggas
1 m från fastighetsgräns, 4 m från annan byggnad ska dock gälla.
Kulturmiljövärden
Hela bestämmelseområdet ligger inom område av riksintresse för naturvården
och kulturminnesvården. Fler förlämningar kan finnas än de markerade på
kartan. Fastighetsägare bör därför samråda med Länsstyrelsen innan byggnation påbörjas.
Yttranden
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att
yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av Rev 6:1, Venenäs 3:7, Rev 2:7, Rev 2:13, Rev 2:25 och Venenäs 3:2 har bedömts vara berörda.
Inga negativa synpunkter har inkommit.
Skäl till beslut
Husets utseende har bedömts vara lämpligt med hänsyn till områdets karaktär. Fasadmaterial är trä, som nästan alla andra byggnader runtomkring. Vad gäller taket,
finns det redan några byggnader i omgivning med takbeklädning i plåt.
Huvudbyggnadens skenbara storskalighet mildras av att huset placeras på en lägre
nivå än Revsuddevägen. Någon stor påverkan på utsikten till vattnet har då bedömts
inte ske. Den beräknade byggnadshöjden av 5,2 m (mot en tillåten byggnadshöjd på
5,0 m) har bedömts vara inom felmarginal och inte en avvikelse.
Åtgärden strider mot gällande områdebestämmelser avseende placering av huvudbyggnaden 3 m från fastighetgränsen (avståndet ska vara minst 6 m) och placering av
garaget 1,25 m från en komplementbyggnad på grannfastigheten Venenäs 3:2 (garaget ska ligga minst 4 m från andra byggnader).
Avvikelsen kan dock betraktas som liten.
Åtgärden uppfyller gällande krav i plan- och bygglagen, PBL.
Vid bedömning av ärendet anser samhällsbyggnadsnämnden att föreslagen
åtgärd uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen.
Roberto Cattaneo
Bygglovarkitekt